Betolvex 1 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
17-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
18-02-2020

Aktiv bestanddel:

CYANOCOBALAMIN

Tilgængelig fra:

2care4 ApS

ATC-kode:

B03BA01

INN (International Name):

cyanocobalamin

Dosering:

1 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2014-07-04

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
BETOLVEX
® 1 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
cyanocobalamin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil
vide.
– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad
derfor være med at give medicinen til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at
tage Betolvex
3. Sådan skal du tage Betolvex
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere
oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Betolvex indeholder B
12
-vitamin, som
er nødvendigt for nervesystemets
funktion og for dannelsen af røde
blodlegemer.
Du kan tage Betolvex til
langtidsbehandling af sygdommen
perniciøs anæmi. Det er en alvorlig
form for blodmangel, som skyldes
mangel på B
12
-vitamin.
Kontakt lægen, hvis du får det værre,
eller hvis du ikke får det bedre.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE BETOLVEX
Lægen kan have foreskrevet anden
anvendelse eller dosering end angivet i
denne information. Følg altid lægens
anvisning og oplysningerne på
doseringsetiketten.
TAG IKKE BETOLVEX, HVIS DU
•
er allergisk over for vitamin B
12
eller
et af de øvrige indholdsstoffer i
Betolvex (angivet i afsnit 6).
•
har en sjælden, arvelig sygdom i
synsnerverne kaldet Lebers
hereditære synsnerveatrofi.
•
har nedsat syn på grund af
over drevent tobaks- og
alkoholforbrug.
•
har en sjælden nervesygdom
kaldet tropisk ataktisk neuropati.
BRUG AF ANDEN MEDICIN SAMMEN MED
BETOLVEX
Fortæl det altid til lægen eller
apoteks personalet, hvis du tager anden
medicin, for nylig har taget anden
medicin e
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                7. FEBRUAR 2020
PRODUKTRESUMÉ
FOR
BETOLVEX, FILMOVERTRUKNE TABLETTER (2CARE4)
0.
D.SP.NR.
2273
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Betolvex
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Cyanocobalamin 1 mg
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter (2care4)
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Vedligeholdelsesbehandling af perniciøs anæmi.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
1 tablet dagligt.
4.3
KONTRAINDIKATIONER

Kendt overfølsomhed overfor vitamin B
12
eller over for et eller flere af hjælpestofferne

Lebers hereditære synsnerveatrofi.

Tobaks- og alkohol amblyopi.

Tropisk ataksisk neuropati.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Ingen.
4.5
INTERAKTION MED ANDRE LÆGEMIDLER OG ANDRE FORMER FOR INTERAKTION
Følgende lægemidler kan reducere absoptionen af vitamin B12:

Perorale antikonceptionsmidler

Aminoglycosider

Aminosalicylsyre
_dk_hum_53346_spc.doc_
_Side 1 af 4_

Antiepileptika (phenytoin)

Biguanider (metformin)_ _

Chloramphenicol

Colestyramin

Kaliumsalte

Methyldopa

Mavesyrehæmmende midler (f.eks. omeprazol og cimetidin).
Den kliniske relevans af mange af disse interaktioner er formodentlig
lille.
4.6
GRAVIDITET OG AMNING
GRAVIDITET
Ingen kendte ricisi.
Betolvex kan anvendes til gravide.
AMNING
Betolvex udskilles i modermælken, men risikoen for påvirkning af
barnet synes usandsynlig
ved terapeutiske doser.
4.7
VIRKNING PÅ EVNEN TIL AT FØRE MOTORKØRETØJ ELLER BETJENE MASKINER
Ikke mærkning.
Betolvex påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller
betjene maskiner.
4.8
BIVIRKNINGER
HUD OG SUBKUTANT VÆV
Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)
Urticaria. Eksantem. Eksematøs udslæt.
Allergiske reaktioner inkl. hudreaktioner
og angioødem.
IMMUNSYSTEMET
Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)
Anafylaksi. Feber.
INDBERETNING AF FORMODEDE BIVIRKNINGER
Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede
bivirkninger
vigtig. Det muliggør løbende overvågning af ben
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt