Bendroza 2,5+573 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
17-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
29-06-2020

Aktiv bestanddel:

BENDROFLUMETHIAZID, KALIUMCHLORID

Tilgængelig fra:

Teva B.V.

ATC-kode:

C03AB01

INN (International Name):

BENDROFLUMETHIAZIDE, POTASSIUM CHLORIDE

Dosering:

2,5+573 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2015-12-11

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
BENDROZA®, 2,5 MG/573 MG, FILMOVERTRUKNE TABLETTER
bendroflumethiazid/kaliumchlorid
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give
lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de
har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger,
som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Bendroza
3.
Sådan skal du tage Bendroza
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Bendroza nedsætter blodtrykket og virker vanddrivende.
Bendroza øger saltudskillelsen i nyrerne. Det giver en større
mængde urin og øger udskillelsen
af kalium (et salt i blodet). Medicinen indeholder kaliumchlorid for
at mindske risikoen for
kaliummangel.
Du kan få Bendroza
til behandling af:
-
forhøjet blodtryk
-
væskeophobninger (ødemer).
-
forebyggelse af tilbagevendende nyresten.
-
tørstesyge (diabetes insipidus).
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE BENDROZA
TAG IKKE BENDROZA, HVIS:
-
du er allergisk over for bendroflumethiazid eller et af de øvrige
indholdsstoffer i
Bendroza (angivet i punkt 6)
-
du har alvorlige forstyrrelser i kroppens væske- og saltbalance
(elektrolytforstyrrelse)
-
din nyre- eller leverfunktion er alvorligt nedsat
-
du har problemer med at tømme blæren eller ingen urin
-
du har svigt af binyrerne (Ad
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                25. JUNI 2020
PRODUKTRESUMÉ
FOR
BENDROZA, FILMOVERTRUKNE TABLETTER 2,5 MG+573 MG
0.
D.SP.NR.
28987
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Bendroza
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Bendroflumethiazid 2,5 mg, kaliumchlorid 573 mg.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 2,5 mg saccharose.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter.
Pink til rødlig, 18 mm x 9 mm oval, filmovertrukket tablet.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Behandling af ødemer, arteriel hypertension, diabetes insipidues.
Forebyggelse af recidiverende calciumholdige nyresten.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Alle indikationer:
Voksne:
2,5 mg - 5,0 mg bendroflumethiazid (1-2 tabletter) 1-2 gange daglig.
Tabletterne skal synkes hele med et glas vand og kan tages sammen med
mad.
Pædiatrisk population:
Bør ikke anvendes til børn, da der ikke er dokumentation for
sikkerhed, effekt eller dosis hos
børn.
_dk_hum_53166_spc.doc_
_Side 1 af 8_
Ældre:
Ingen reduktion af dosis.
Se pkt. 4.4 angående særlige forholdsregler ved andre sygdomme eller
tilstedeværende
risikofaktorer.
Nedsat nyrefunktion:
Afhængig af graden af nyrefunktionsnedsættelse må dosis justeres
under observation af effekt
og bivirkninger. Bør ikke anvendes ved kreatininclearance mindre end
30 ml/min.
Nedsat leverfunktion:
Afhængig af graden af leverfunktionsnedsættelse må dosis justeres
under observation af
effekt og bivirkninger.
4.3
KONTRAINDIKATIONER

Overfølsomhed over for de aktive stoffer, andre thiazider og
antidiabetika af sulfonyl-
urinstofgruppen samt andre tæt beslægtede sulfonamider eller over
for et eller flere af
hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Anuri eller urinretention.

Alvorlige elektrolytforstyrrelser herunder hyponatriæmi,
hypercalcæmi, hyperkloræmi,
hyperkaliæmi eller andre tilstande som kan føre til hyperkaliæmi.

Svært nedsat nyrefunktion og svært nedsat leverfunktion.

Addisons sygdom.

Arthritis urica.

                
                Læs hele dokumentet