Benazeprilhydrochlorid "Ecuphar" 20 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
23-05-2016

Aktiv bestanddel:

BENAZEPRILHYDROCHLORID

Tilgængelig fra:

Ecuphar NV

ATC-kode:

QC09AA07

INN (International Name):

benazepril

Dosering:

20 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation dato:

2011-07-28

Produktets egenskaber

                20. MAJ 2016
PRODUKTRESUMÉ
FOR
BENAZEPRILHYDROCHLORID ”ECUPHAR”, FILMOVERTRUKNE TABLETTER
1.
D.SP.NR
27266
2.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Actikor 5 mg filmovertrukne tabletter til hunde
Actikor 20 mg filmovertrukne tabletter til hunde
3.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver filmovertrukken tablet indeholder:
AKTIVT STOF:
5 mg: Benazepril 4,6 mg (svarende til 5 mg benazeprilhydrochlorid)
20 mg: Benazepril 18,4 mg (svarende til 20 mg benazeprilhydrochlorid)
HJÆLPESTOFFER:
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1
4.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter.
5 mg:
Gule, aflange, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv på
den ene side,
modsatte side uden delekærv.
20 mg:
Brunlige, aflange, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv
på den ene side,
modsatte side uden delekærv.
Tabletterne kan deles i to lige store dele.
5.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Hund.
_47030_spc.docx_
_Side 1 af 6_
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
5 mg: Til hunde med en kropsvægt på over 5 kg.
20 mg: Til hunde med en kropsvægt på over 20 kg.
Behandling af kongestivt hjertesvigt især associeret med dilateret
kardiomyopati eller
mitralinsufficiens.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive
stof eller over for et eller
flere af hjælpestofferne.
Bør ikke anvendes i tilfælde af hypotension, hypovolæmi,
hyponatriæmi eller akut
nyresvigt.
Bør ikke anvendes i tilfælde af venstresidigt hjertesvigt på grund
af aorta- eller
pulmonalstenose.
Bør ikke bruges under drægtighed og laktation (pkt. 4.7).
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER
Ingen.
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
Der ikke observeret nogen tegn på renal toksicitet af
veterinærlægemidler hos hunde i kliniske
afprøvninger, dog anbefales det, som det er rutine i tilfælde med
kronisk nyrelidelse, at
monitorere plasma-kreatinin, urea og erytrocyttal under behandling.
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR PERSONER, DER ADMINISTRERER
LÆGEMIDLET

Gr
                
                Læs hele dokumentet