Baklofen "2care4" 10 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-01-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
01-08-2022

Aktiv bestanddel:

BACLOFEN

Tilgængelig fra:

2care4 ApS

ATC-kode:

M03BX01

INN (International Name):

Baclofen

Dosering:

10 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2008-04-08

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
BAKLOFEN 2CARE4 10 MG OG 25 MG TABLETTER
Baclofen
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil
vide.
– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad
derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt
for andre,
selvom de har de samme symptomer, som du har.
– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Se afsnit 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Baklofen 2care4
3. Sådan skal du tage Baklofen 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Baklofen 2care4 virker muskelafslappende.
Du kan tage Baklofen 2care4 til behandling af kronisk spændte og
stive muskler pga. sygdom i hjerne eller rygmarv.
Din læge har besluttet, at du eller dit barn har brug for denne
medicin som hjælp til behandling af sygdommen. Baklofen 2care4
anvendes til at
mindske og lindre udtalte spændinger i dine muskler (kramper), der
forekommer ved forskellige sygdomme, som f.eks. spastisk lammelse,
multipel
sklerose, blodprop i hjernen eller hjerneblødning, rygmarvssygdomme
og andre lidelser i nervesystemet.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det
bedre.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE BAKLOFEN 2CARE4
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og
oplysningerne på
doseringsetiketten.
TAG IKKE BAKLOFEN 2CARE4
– hvis du er allergisk over for baclofen eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Baklofen 2care4 (angivet i afsnit 6).
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Baklofen 2ca
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                19. JULI 2022
PRODUKTRESUMÉ
FOR
BAKLOFEN ”2CARE4” TABLETTER (2CARE4)
0.
D.SP.NR.
6527
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Baklofen ”2care4”
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Baclofen 10 mg.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Baklofen ”2care4” 10 mg indeholder 40 mg lactose monohydrat.
Baklofen ”2care4” 10 mg indeholder 0,2 mikrog
natriumstivelsesglycolat
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter (2care4).
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Til symptomatisk behandling af kroniske spastiske tilstande
forårsaget af lidelser i
centralnervesystemet.
PÆDIATRISK POPULATION
Baklofen ”2care4” er indiceret til patienter i alderen fra 0 til
18 år til symptomatisk behandling
af spasticitet af cerebral årsag, især grundet infantil spastisk
lammelse så vel som efter
cerebrovaskulære hændelser eller ved neoplastik eller degenerativ
hjernesygdom.
Baklofen ”2care4” er også indiceret til symptomatisk behandling
af muskelkramper, som
forekommer ved lidelser i rygmarven som følge af en infektion, eller
af degenerativ,
traumatisk, neoplastik eller ukendt årsag, såsom multipel sklerose,
spastiske spinale lammelser,
amyotrofisk lateral sklerose, syringomyeli, myelitis transversa,
traumatisk paraplegi eller
paraparese og rygmarvskompression.
_dk_hum_42637_spc.doc_
_Side 1 af 11_
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
For at undgå udtalt svaghed og risiko for fald skal Baklofen
”2care4” anvendes med
forsigtighed, når spasticitet er nødvendigt for oprejst
kropsholdning og holde balancen i
bevægelse eller når spasticitet bruges til at vedligeholde
funktionen. Det kan være vigtigt at
vedligeholde en vis grad af muskeltonus og tillade lejlighedsvise
spasmer for at støtte
kredsløbsfunktionen.
VOKSNE
5 mg 3 gange dagligt, dosis bør titreres forsigtigt op ved en øgning
med 5 mg 3 gange dagligt
hver 3. dag indtil vedligeholdelsesdosis på 30-80 mg dagligt.
Daglige doser på 100-120 mg skal gives med forsigtighed og patienten

                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt