Atrovent Nasal 21 mikrogram/dosis næsespray, opløsning

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-07-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
25-04-2022

Aktiv bestanddel:

IPRATROPIUMBROMIDMONOHYDRAT

Tilgængelig fra:

Orifarm A/S

ATC-kode:

R01AX03

INN (International Name):

IPRATROPIUMBROMIDMONOHYDRAT

Dosering:

21 mikrogram/dosis

Lægemiddelform:

næsespray, opløsning

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2015-01-03

Indlægsseddel

                OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1. VIRKNING OG ANVENDELSE.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ATROVENT NASAL.
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE ATROVENT NASAL.
4. BIVIRKNINGER.
5. OPBEVARING.
6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER.
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
• Atrovent Nasal næsespray er en klar væske, der i forstøvet form
sprøjtes op i næsen.
• Atrovent Nasal næsespray hæmmer dannelsen af vandigt sekret i
næsens slimhinder.
• Du kan bruge Atrovent Nasal næsespray ved helårssnue.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE
ATROVENT NASAL
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og
oplysnin-
gerne på doseringsetiketten.
BRUG IKKE ATROVENT NASAL
• hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid, atropinlignende
stoffer, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atrovent Nasal
(angi-
vet i punkt 6).
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
KONTAKT LÆGEN ELLER APOTEKSPERSONALET, FØR DU BRUGER ATROVENT NASAL
• hvis du har grøn stær (glaukom) eller anlæg for grøn stær.
• hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostata)
• hvis du har besvær med at lade vandet.
• hvis du har cystisk fibrose. Atrovent Nasal kan give
fordøjelsesbe-
svær.
Medicinen må ikke komme i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da
straks øjnene med koldt vand fra vandhanen.
Søg omgående læge, hvis du får øjensmerter, sløret syn eller
synsfor-
styrrelser som ringe eller pletter samtidig med røde øjne.
Overfølsomhedsreaktioner forekommer i sjældne tilfælde lige efter
brug af Atrovent Nasal: udslæt (nældefeber) og hævelser, vejrtræk-
ningsbesvær/åndenød, hævelse i mund og svælg, pludseligt hudud-
slæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til
timer).
Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
BRUG AF ANDEN MEDICIN SAMMEN MED ATROVENT NASAL
• Du kan bruge Atrovent Nasal sammen med andre lægemidler
mod helårssnue f.eks. antihistaminer eller kortikosteroider til lokal
anvendelse 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                22. APRIL 2022
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ATROVENT NASAL, NÆSESPRAY, OPLØSNING, 21 MIKROGRAM/DOSIS (ORIFARM)
0.
D.SP.NR.
3293
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Atrovent Nasal
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Ipratropiumbromid 21 mikrog/dosis som ipratropiumbromidmonohydrat
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Næsespray, opløsning (Orifarm)
Klar, farveløs væske.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Symptomatisk lindring af rhinorrhea (vandig hypersekretion) ved
rhinitis.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
Voksne: 2 pust (42 mikrogram) i hvert næsebor 2-3 gange daglig.
_Pædiatrisk population_
Der er ingen data tilgængelige.
Administration
Den bedste virkning opnås, når næsesprayen bruges på den rigtige
måde.
Instruktioner vedrørende håndtering og brug:
1
Før brug af næsesprayen første gang skal den
aktiveres ved gentagne (op til 7) tryk indtil en
ensartet spraysky kommer ud af flasken (se fig. 1).
Hold med pege- og langfinger på flaskens hvide kant
og tommelfingeren under bunden. Pres med
tommelfingeren med et hurtigt, fast tryk under
_dk_hum_52915_spc.doc_
_Side 1 af 7_
bunden flere gange (op til 7). Næsesprayen er nu
klar til brug.
Undgå her at få sprayvæske i øjnene (se senere).
Bruges næsesprayen ikke igen inden for 24 timer,
skal den igen aktiveres ved 1-2 pust.
(fig. 1)
2
Tag den klare hætte af.
3
Puds næse inden brug af næsesprayen.
4
Luk det ene næsebor med en finger på siden af
næsen, bøj hovedet let forover, stik spidsen af
sprayen ind i det andet næsebor og lad spidsen pege
lidt bagud og væk fra næseskillevæggen.
(fig. 2)
5
Tryk l pust op i næsen ved et hurtigt, fast tryk med tommelfingeren
på flaskens bund.
Efter et pust snuses kraftigt op og der pustes ud gennem munden.
6
Næsesprayen fjernes fra næseboret, og hovedet bøjes let bagud i et
par sekunder, så
væsken kan fordele sig i næsehulen.
7
Gentag punkt 4-6 i det samme næsebor i henhold til ordineret dosis.
8
Gentag punkt 4-7 i det andet næsebor.
9
Sæt beskyttel
                
                Læs hele dokumentet