Atacand 32 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
16-07-2018

Aktiv bestanddel:

CANDESARTANCILEXETIL

Tilgængelig fra:

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

ATC-kode:

C09CA06

INN (International Name):

candesartan cilexetil

Dosering:

32 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2004-03-09

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
Atacand 4 mg, 8 mg, 16 mg og 32 mg tabletter
candesartan cilexetil
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret Atacand til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre.
Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke
er nævnt her. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Atacand
3.
Sådan skal du tage Atacand
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Lægemidlets navn er Atacand. Det aktive stof er candesartan
cilexetil. Det tilhører en
lægemiddelgruppe, der kaldes angiotensin II-receptor-antagonister.
Det får dine blodårer til at slappe
af og udvide sig. Dette medvirker til, at dit blodtryk falder. Det
gør det også lettere for dit hjerte at
pumpe blod rundt i hele kroppen.
Atacand kan bruges til:
•
behandling af for højt blodtryk (hypertension) hos voksne patienter
og hos børn og unge i
alderen fra 6 og indtil 18 år.
•
behandling af voksne patienter med hjertesvigt, hvor hjertets evne til
at pumpe blod ud i
kroppen er nedsat, når ACE-hæmmere (hæmmer det
angiotensin-konverterende enzym) ikke
kan anvendes eller sammen med ACE-hæmmere, når symptomerne
fortsætter trods behandling,
og mineralokortikoid-receptorantagonister (MRA) ikke kan anvendes
(ACE-hæmmere og
MRA’er er medicin til behandling af hjertesvigt).
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ATACAND
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                12. JULI 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ATACAND, TABLETTER
0.
D.SP.NR.
09771
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Atacand
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
4 mg: Hver tablet indeholder 4 mg candesartan cilexetil.
8 mg: Hver tablet indeholder 8 mg candesartan cilexetil.
16 mg: Hver tablet indeholder 16 mg candesartan cilexetil.
32 mg: Hver tablet indeholder 32 mg candesartan cilexetil.
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på
4 mg: Hver tablet indeholder 93,4 mg lactosemonohydrat.
8 mg: Hver tablet indeholder 89,4 mg lactosemonohydrat.
16 mg: Hver tablet indeholder 81,4 mg lactosemonohydrat.
32 mg: Hver tablet indeholder 163 mg lactosemonohydrat.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter
4 mg
Runde (diameter 7 mm), hvide tabletter med delekærv og mærket A/CF
på den ene side og
004 på den anden side.
8 mg
Runde (diameter 7 mm), let lyserøde tabletter med delekærv og
mærket A/CG på den ene side
og 008 på den anden side.
16 mg
Runde (diameter 7 mm), lyserøde tabletter med delekærv og mærket
A/CH på den ene side og
016 på den anden side.
_36493_spc.doc_
_Side 1 af 18_
32 mg
Runde (diameter 9,5 mm), lyserøde tabletter med delekærv og mærket
A/CL på den ene side
og 032 på den anden side.
Tabletterne kan deles i to lige store doser.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Atacand er indiceret til

Behandling af primær hypertension hos voksne.

Behandling af hypertension hos børn og unge i alderen 6 til <18 år.

Behandling af voksne patienter med hjerteinsufficiens og nedsat
systolisk funktion af
venstre ventrikel (venstre ventrikels ejektionsfraktion ≤ 40 %) når
ACE-hæmmere ikke
tåles, eller som tillægsbehandling til ACE-hæmmere hos patienter
med symptomatisk
hjerteinsufficiens på trods af optimal behandling, når
mineralokortikoid-receptorantagonister ikke tåles (se pkt. 4.2, 4.4,
4.5 og 5.1).
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
DOSERING VED HYPERTENSION
Anbefalet startdosis og sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 8 mg
Atacand en gan
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt