APOVIT B1 vitamin ekstra stærk 300 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
07-05-2018

Aktiv bestanddel:

Thiaminhydrochlorid

Tilgængelig fra:

Orifarm Healthcare A/S

ATC-kode:

A11DA01

INN (International Name):

Thiamine

Dosering:

300 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Autorisation dato:

1995-08-05

Produktets egenskaber

                7. MAJ 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
MAMYZIN VET., PULVER OG SOLVENS TIL INJEKTIONSVÆSKE, SUSPENSION
0.
D.SP.NR.
0037
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Mamyzin Vet.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
_Pulver indeholder:_
Et hætteglas indeholder 10 g penethamathydriodid
_Solvens indeholder:_
Et
andet
hætteglas
på
30
ml
sterilt
solvens
indeholder
konserveringsmidlet
methylparahydroxybenzoat.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1
3.
LÆGEMIDDELFORM
Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
DYREARTER
Kvæg.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Infektioner forårsaget af penicillinfølsomme mikroorganismer.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Penicillinallergi. I.V. administration.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER FOR HVER DYREART
Må ikke gives intravenøst.
Bør ikke anvendes til gnavere og kaniner.
_dk_hum_00037_spc.doc_
_Side 1 af 4_
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Ingen.
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
Ingen.
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DEN PERSON, DER ADMINISTRERER
PRÆPARATET
Penicilliner og cefalosporiner kan forårsage overfølsomhed (allergi)
efter injektion,
inhalering, indtagelse eller kontakt med huden. Overfølsomhed over
for penicilliner kan
føre til kryds-følsomhed over for cefalosporiner og omvendt.
Allergiske reaktioner
forårsaget af disse stoffer kan lejlighedsvis være alvorlige.
1.
Håndter ikke dette lægemiddel, hvis du ved, at du er overfølsom,
eller hvis du er blevet
frarådet at arbejde med sådanne præparater.
2.
Håndter dette lægemiddel med stor forsigtighed og under iagttagelse
af alle fornødne
forholdsregler for at undgå eksponering.
3.
Hvis du udvikler symptomer efter kontakt med dette lægemiddel, så
som hududslæt,
bør du søge læge og vise lægen denne advarsel. Hævelse af ansigt,
læber eller øjne,
åndedrætsbesvær er alvorlige symptomer, der kræver øjeblikkelig
lægehjælp.
Hvis produktet ved et uheld kommer i kontakt med øjnene, skylles
øjeblikkeligt med
rigelige mængder vand. Utilsigtet spild på huden bør øjebl
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 15-05-2023