APEX POWER NC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • APEX POWER NC (116635E)
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • APEX POWER NC (116635E)
  Litauen
 • Sprog:
 • litauisk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 116635E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Apex Power NC

116635E

1 / 15

SKYRIUS 1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas

Apex Power NC

Produkto kodas

116635E

Cheminės medžiagos/mišinio

paskirtis

Ploviklis indų plovimo mašinoms

Medžiagos tipas

Mišinys

Tik profesionaliems naudotojams.

Informacija apie produkto

skiedimą.

0.1 % - 0.13 %

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai

Indų plovimo ir skalavimo produktas; Automatinis procesas

Rekomenduojami naudojimo

apribojimai

Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė

ECOLAB SIA

Bauskas iela 58a-8

Ryga, Latvija LV-1004

+371 67063770 (Latvija)

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris

+371 67063770 (Latvija)

Apsinuodijimų kontrolės ir

informacijos biuro telefono

numeris

(8)5 236-2052, (8)6 875-3378

Sudarymo / koregavimo data

01.04.2016

Versija

SKYRIUS 2. GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Product AS SOLD

Akių dirginimas, 2 kategorija

H319

Product AS SOLD

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Apex Power NC

116635E

2 / 15

Product AS SOLD

Product AS SOLD

Šiame skyriuje nurodytų R frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Product AS SOLD

Pavojaus piktogramos

Signalinis žodis

Atsargiai

Pavojingumo frazės

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Product AS SOLD

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

2.3 Kiti pavojai

Product AS SOLD

Nežinomas.

SKYRIUS 3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2 Mišiniai

Product AS SOLD

Pavojingi komponentai

Cheminis

pavadinimas

CAS Nr.

EB Nr.

REACH Nr.

Klasifikacija

(67/548/EEB)

Klasifikacija

(REGLAMENTAS (EB) Nr.

1272/2008)

Koncentracija [%]

natrio karbonatas

(soda)

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Xi; R36

Akių dirginimas 2 kategorija;

H319

>= 50 - <= 100

alanine, n,n-

bis(carboxymethyl)-,

trisodium salt

164462-16-2

01-0000016977-53

Xi; R36-R38

Odos dirginimas 2 kategorija;

H315

Akių dirginimas 2 kategorija;

H319

>= 10 - < 20

Medžiagos su kontakto darbo vietoje ribine verte :

aluminium sodium

dioxide

1302-42-7

C-Xi; R35

Metalų koroziją sukeliančios

medžiagos 1 kategorija; H290

Odos ėsdinimas 1 kategorija;

H314

Smarkus akių pažeidimas 1

kategorija; H318

>= 0.1 - < 0.25

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Apex Power NC

116635E

3 / 15

Product AS SOLD

Paaiškinimai

Nėra pavojingų ingredientų

Šiame skyriuje nurodytų R frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

SKYRIUS 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Product AS SOLD

Patekus į akis

Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais, ne

trumpiau kaip 15 minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir

jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Gauti

medicininę pagalbą.

Patekus ant odos

Gerai praplauti vandeniu.

Prarijus

Išskalauti burną. Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus

Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.

Product AS SOLD

Patekus į akis

Gerai praplauti vandeniu.

Patekus ant odos

Gerai praplauti vandeniu.

Prarijus

Išskalauti burną. Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus

Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Detalesnė informacija apie poveikį sveikatai ir simptomus pateikiama 11 skyriuje.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo

reikalingumą

Rizikos

Simptominis gydymas.

SKYRIUS 5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Product AS SOLD

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo

priemonės

Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro

gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo

priemonės

Nežinomas.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro

Neužsidegantis arba nedegus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Apex Power NC

116635E

4 / 15

metu

Pavojingi degimo produktai

Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:

Anglies oksidai

Azoto oksidai (NOx)

Sieros oksidai

Fosforo oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga,

skirta gaisrininkams

: Naudoti asmenines apsaugos priemones.

Tolesnė informacija

: Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti

pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. Gaisro ir sprogimo

metu nekvėpuoti dūmais.

SKYRIUS 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Product AS SOLD

Neteikiantiems pagalbos

darbuotojams

Užtikrinkite, kad išvalymo darbus atlieka tik apmokyti personalo

darbuotojai. Apie apsaugines priemones žiūrėti į 7 ir 8 skyrius.

Pagalbos teikėjams

Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai,

atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir

netinkamas medžiagas.

Product AS SOLD

Neteikiantiems pagalbos

darbuotojams

Apie apsaugines priemones žiūrėti į 7 ir 8 skyrius.

Pagalbos teikėjams

Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai,

atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir

netinkamas medžiagas.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Product AS SOLD

Ekologinės atsargumo

priemonės

Saugoti nuo kontakto su dirvožemiu, paviršiniu ar gruntiniu

vandeniu.

Product AS SOLD

Ekologinės atsargumo

priemonės

Nereikalaujama specialių aplinkos apsaugos priemonių.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Product AS SOLD

Valymo procedūros

Sušluoti ir susemti į tinkamas atliekų talpyklas.

Product AS SOLD

Valymo procedūros

Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti.Išsipylus,

likučius susemti ir surinkti panaudojant nedegias ir sugeriančias

medžiagas (pvz: smelį, gruntą , vermikulitą) ir patalpinti į atliekų

konteinerį (žiūrėti 13 skyrių).Pėdsakus nuplauti vandeniu.Išsiliejus

dideliam medžiagos kiekiui, pylimu atitverkite ar kitaip sulaikykite

medžiagą ir tokiu būdu užtikrinkite, kad nuotėkis nepasieks

vandentakio.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Apex Power NC

116635E

5 / 15

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.

Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių.

Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

SKYRIUS 7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Product AS SOLD

Saugaus naudojimo

rekomendacijos

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudoti tik esant tinkamam

vėdinimui. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Higienos priemonės

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Nusivilkti

užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą. Po

naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą.

Product AS SOLD

Saugaus naudojimo

rekomendacijos

Po naudojimo plauti rankas. Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8

skyrių.

Higienos priemonės

Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto

panaudojimo.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Product AS SOLD

Reikalavimai sandėliavimo

plotams ir talpykloms

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.Talpyklą laikyti sandariai

uždarytą.Laikyti tinkamai pažymėtuose konteineriuose

Sandėliavimo temperatūra

0 °C iki 40 °C

Product AS SOLD

Reikalavimai sandėliavimo

plotams ir talpykloms

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.Talpyklą laikyti sandariai

uždarytą.Laikyti tinkamai pažymėtuose konteineriuose

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Product AS SOLD

Konkretus (-ūs) naudojimo

atvejis (-ai)

Indų plovimo ir skalavimo produktas; Automatinis procesas

SKYRIUS 8. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolės parametrai

Product AS SOLD

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai

CAS Nr.

Vertės tipas

(Ekspozicijos

forma)

Kontrolės parametrai

Pagrindas,

bazė

aluminium sodium

dioxide

1302-42-7

IPRD

1 mg/m3

(Aliuminis)

LT OEL

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Apex Power NC

116635E

6 / 15

IPRD (Įkvepiamoji)

5 mg/m3

(Aliuminis)

LT OEL

IPRD (Alveolinė)

2 mg/m3

(Aliuminis)

LT OEL

DNEL

natrio karbonatas (soda)

Naudojimo pabaiga: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis

Vertė: 10 mg/m3

Naudojimo pabaiga: Vartotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - vietinis poveikis

Vertė: 10 mg/m3

8.2 Poveikio kontrolė

Product AS SOLD

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Inžinerinės priemonės

Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore

esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Individualios apsaugos priemonės

Higienos priemonės

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Nusivilkti

užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą. Po

naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą.

Akių ir ( arba ) veido apsaugą

(EN 166)

Dėl produkto formos ir pakuotės, normaliomis naudojimo

sąlygomis apsaugos priemonės nebūtinos.

Rankų apsauga (EN 374)

Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Odos ir kūno apsaugos

priemonės (EN 14605)

Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Kvėpavimo organų apsauga

(EN 143, 14387)

Kai kvėpavimo rizika neišvengiama arba pakankamai

neapribojama techninėmis priemonėmis, metodais ar darbo

organizavimo tvarka, apsvarstykite naudojimą sertifikuotų

kvėpavimo apsaugos priemonių, atitinkančių ES reikalavimus

(89/656/EEC, 89/686/EEC ), arba atitikmenų su filtro tipu:

Product AS SOLD

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Inžinerinės priemonės

Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore

esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Individualios apsaugos priemonės

Higienos priemonės

Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto

panaudojimo.

Akių ir ( arba ) veido apsaugą

(EN 166)

Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Apex Power NC

116635E

7 / 15

Rankų apsauga (EN 374)

Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Odos ir kūno apsaugos

priemonės (EN 14605)

Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Kvėpavimo organų apsauga

(EN 143, 14387)

Nereikalaujama, jei koncentracija ore neviršija poveikio vertės,

nurodytos Poveikio Ribų Informacijoje. Naudokite sertifikuotą

kvėpavimo apsaugos įrangą, atitinkančią ES reikalavimus

(89/656/EEC, 89/686/EEC ), arba jos atitikmenis, kai kvėpavimo

rizikos negalima išvengti arba pakankamai jos apriboti

techninėmis kolektyvinės apsaugos priemonėmis, metodais bei

darbo organizavimo procedūromis.

Poveikio aplinkai kontrolė

Bendroji pagalba

: Laikykitės apsaugos nuo plitimo aplink laikymo talpas sąlygų.

SKYRIUS 9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Product AS SOLD

Product AS SOLD

Išvaizda

: kietas

skystas

Spalva

: balta

bespalvė

Kvapas

: silpnas

11.2 - 11.4, 1 %

11.2

Pliūpsnio temperatūra

Netaikomas

Kvapo atsiradimo slenkstis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Lydimosi/užšalimo

temperatūra

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Pradinė virimo temperatūra

ir virimo temperatūros

intervalas,

> 100 °C

Garavimo greitis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Degumas (kietų medžiagų,

dujų)

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Viršutinė sprogumo riba

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Žemutinė sprogumo riba

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Garų slėgis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Santykinis garų tankis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Santykinis tankis

3.1 - 3.3

Tirpumas vandenyje

tirpus

Tirpumas kituose tirpikliuose

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Pasiskirstymo koeficientas:

n-oktanolis/vanduo

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Savaiminio užsidegimo

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Apex Power NC

116635E

8 / 15

temperatūra

Terminis skilimas

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Kinematinė klampa

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Sprogstamosios

(sprogiosios) savybės

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Oksidacinės savybės

Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji.

9.2 Kita informacija

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

SKYRIUS 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Product AS SOLD

10.1 Reaktingumas

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

Normaliomis sąlygomis stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.4 Vengtinos sąlygos

Nežinomas.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Rūgštys

Organinės medžiagos

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:

Anglies oksidai

Azoto oksidai (NOx)

Sieros oksidai

Fosforo oksidai

SKYRIUS 11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Product AS SOLD

Informacija apie tikėtinus

poveikio būdus

Patekimas į akis, Sąlytis su oda

Produktas

Ūmus toksiškumas prarijus

: Apie šį produktą duomenų nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Apex Power NC

116635E

9 / 15

Ūmus toksiškumas įkvėpus

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Ūmus toksiškumas susilietus

su oda

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Odos ėsdinimas ir (arba)

dirginimas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Didelis kenksmingumas

akims ir (arba) akių

dirginimas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Kvėpavimo takų arba odos

jautrinimas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Kancerogeniškumas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Poveikis reprodukcijai

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageninis poveikis

lytinėms ląstelėms

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageniškumas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

: Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Toksiškumas įkvėpus

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Komponentai

Ūmus toksiškumas prarijus

: natrio karbonatas (soda)

LD50 Žiurkė: 2,800 mg/kg

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

LD50 Žiurkė: > 2,000 mg/kg

Komponentai

Ūmus toksiškumas susilietus

su oda

: alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

LD50 Žiurkė: > 4,000 mg/kg

Potencialus poveikis sveikatai

Product AS SOLD

Akys

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Nurijimas

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Įkvėpimas

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Lėtinė ekspozicija

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Product AS SOLD

Akys

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Apex Power NC

116635E

10 / 15

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Nurijimas

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Įkvėpimas

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Lėtinė ekspozicija

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Patirtis su poveikiu žmogui

Product AS SOLD

Patekimas į akis

Raudonis, Skausmas, Dirginimas

Sąlytis su oda

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

Nurijimas

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

Įkvėpimas

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

Product AS SOLD

Patekimas į akis

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

Sąlytis su oda

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

Nurijimas

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

Įkvėpimas

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

SKYRIUS 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Product AS SOLD

12.1 Ekotoksiškumas

Poveikis aplinkai

Šis produktas nepasižymi žinomais ekotoksikologiniais poveikiais.

Produktas

Toksiškumas žuvims

: Neturima duomenų

Toksiškumas dafnijoms ir

kitiems vandens

bestuburiams

: Neturima duomenų

Toksiškumas jūros

dumbliams

: Neturima duomenų

Komponentai

Toksiškumas žuvims

: natrio karbonatas (soda)

96 h LC50 Lepomis macrochirus (Mėnulžuvė Bluegill sunfish): 300

mg/l

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

96 h LC50 Žuvys: > 200 mg/l

Komponentai

Toksiškumas dafnijoms ir

kitiems vandens

bestuburiams

: natrio karbonatas (soda)

48 h EC50 Ceriodaphnia (vandens blusa): 213.5 mg/l

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Apex Power NC

116635E

11 / 15

Produktas

Biologinis skaidomumas

: Produkto sudėtyje esančios aktyviosios paviršiaus medžiagos yra

biologiškai skylančios pagal Reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl

ploviklių reikalavimus.

Komponentai

Biologinis skaidomumas

natrio karbonatas (soda)

Rezultatas: Netaikomas - neorganinė

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt

Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

aluminium sodium dioxide

Rezultatas: Netaikomas - neorganinė

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Neturima duomenų

12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas

Vertinimas

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi

patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba

labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai

koncentracija yra 0.1% arba didesnė.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Neturima duomenų

SKYRIUS 13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus.Atliekų kodus turi

suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Product AS SOLD

Produktas

: Kur įmanoma perdirbimui teikiama pirmenybė nei šalinimui ar

deginimui. Jei perdirbimas netaikytinas, šalinti pagal vietinių

taisyklių reikalavimus. Šalinti atliekas įteisintame atliekų šalinimo

įrenginyje.

Užterštos pakuotės

: Šalinti kaip nenaudotą produktą. Tuščios pakuotės perdirbimui

arba pašalinimui turi būti pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo

vietą. Pakartotinai nenaudoti tuščios pakuotės. Utilizuoti pagal

vietinius, valstybinius ir federalinius reikalavimus.

Europos atliekų katalogas

: 200129* - plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Apex Power NC

116635E

12 / 15

Product AS SOLD

Produktas

: Praskiestą produktą galima išleisti į kanalizaciją.

Užterštos pakuotės

: Utilizuoti pagal vietinius, valstybinius ir federalinius reikalavimus.

SKYRIUS 14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Product AS SOLD

Ekspeditorius / konsignantas / siuntėjas privalo užtikrinti, kad pakuotė, žymėjimas etiketėmis ir

žymėjimai atitinka pasirinktą transportavimo būdą.

Sausumos transportas

(ADR/ADN/RID)

14.1 JT numeris

Nepavojingi kroviniai

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

Nepavojingi kroviniai

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

Nepavojingi kroviniai

14.4 Pakuotės grupė

Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai

Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Nepavojingi kroviniai

Oro transportas (IATA)

14.1 JT numeris

Nepavojingi kroviniai

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

Nepavojingi kroviniai

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

Nepavojingi kroviniai

14.4 Pakuotės grupė

Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai

Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Nepavojingi kroviniai

Jūrų transportas

(IMDG/IMO)

14.1 JT numeris

Nepavojingi kroviniai

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

Nepavojingi kroviniai

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

Nepavojingi kroviniai

14.4 Pakuotės grupė

Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai

Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Nepavojingi kroviniai

14.7 Nesupakuotų krovinių

vežimas pagal MARPOL

73/78 II priedą ir IBC

kodeksą

Nepavojingi kroviniai

SKYRIUS 15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Apex Power NC

116635E

13 / 15

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

pagal Ploviklių Reglamentą

EB 648/2004

5 % arba daugiau bet mažiau kaip 15 %: Fosfatų

mažiau kaip 5 %: Fosfonatų

Vidaus reglamentavimas

Atkreipti dėmesį į direktyvą 94/33/EEB dėl jaunų asmenų apsaugos darbe.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

SKYRIUS 16. KITA INFORMACIJA

Pilnas R frazių tekstas

Stipriai nudegina.

Dirgina akis.

Dirgina odą.

Pilnas H teiginių tekstas

H290

Gali ėsdinti metalus.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H315

Dirgina odą.

H318

Smarkiai pažeidžia akis.

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl.

„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland

Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl.

„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“);

AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija

(angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo,

ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas,

mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas;

DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų

agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku;

ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos

cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku;

GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio

tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti

supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali

slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų

cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių

kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas

(Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių

medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė

50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo

iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio

koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio

greičiui

nepastebėta;

NZIoC

Naujosios

Zelandijos

cheminių

medžiagų

sąrašas;

OECD

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS

- Cheminės saugos ir taršos

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Apex Power NC

116635E

14 / 15

prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų

Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis;

REACH

Europos

parlamento

Tarybos

reglamentas

(EB)

1907/2006

dėl

cheminių

medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų

krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra;

SDS - Saugos duomenų lapas; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų

medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN

- Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Parengtas

Regulatory Affairs

Medžiagos saugos duomenų lape nurodyti skaičiai yra pateikiami šiuo formatu: 1 000 000 = 1

milijonas ir 1000 = 1 tūkstantis, 0,1 = 1 dešimtoji ir 0,001 = 1 tūkstantoji.

PAKOREGUOTA INFORMACIJA: reikšmingi informacijos apie kontrolę arba sveikatą pakeitimai

šiame pataisytame leidime yra pažymėti brūkšneliu kairėje saugos duomenų lapo pusės paraštėje.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo

sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovaujamasi saugiai

naudojant, tvarkant, perdirbant,sandėliuojant, pervežant, šalinant, išskiriant cheminę medžiagą,

preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su specifine

medžiaga, preparatu ir netaikomi tai medžiagai, esančiai junginiuose su kitomis medžiagomis,

arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

PRIEDAS: POVEIKIO SCENARIJAI

„DPD+“ medžiagos

:

Toliau išvardintos medžiagos yra pagrindinės medžiagos, kurios įtraultos į mišinių poveikio

scenarijų pagal „DPD+“ taisyklę:

Medžiagos

įvedimo būdas

Medžiaga

CAS Nr.

EINECS Nr.

Nurijimas

Nepagrindinė medžiaga

Įkvėpimas

Nepagrindinė medžiaga

Odos

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-,

trisodium salt

164462-16-2

Akys

natrio karbonatas (soda)

497-19-8

207-838-8

vandens aplinka

Nepagrindinė medžiaga

„DPD+“ medžiagų fizikinės savybės

Medžiaga

Garų slėgis

Tirpumas

vandenyje

Pow

Molinė masė

natrio karbonatas (soda)

212.5 g/l

106 g/mol

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Apex Power NC

116635E

15 / 15

Norint apskaičiuoti, ar jūsų galutinių gamybos ciklų sąlygos ir rizikos valdymo priemonės yra

saugios, prašome savo rizikos koeficientą nustatyti toliau nurodytu svetainės adresu:

www.ecetoc.org/tra

Trumpasis poveikio

scenarijaus pavadinimas

Indų plovimo ir skalavimo produktas; Automatinis procesas

Naudokite deskriptorius

Pagrindinės vartotojų grupės

Profesinis naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas,

pramogos, paslaugos, amatinin-kai)

Galutinio naudojimo sektoriai

SU22: Profesinis naudojimas: viešoji erdvė (administracija,

švietimas, pramogos, paslaugos, amatinin-kai)

Procesų kategorijos

PROC2: Naudojama uždarose tęstinio proceso sistemose,

poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas

PROC8b: Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba)

iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles talpyklas tam

specialiai pritaikytoje vietoje

Produkto kategorijos

PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklinius produktus)

Išleidimo į aplinką kategorija

ERC8a: Dispersinis pagalbinių apdirbimo priemonių vidinis

naudojimas atvirose sistemose

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her