Amylo-X WG Vanddispergerbart granulat

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: SEGES Landbrug & Fødevarer

Køb det nu

Hent Indlægsseddel (PIL)
23-10-2020

Aktiv bestanddel:

Bacillus

Tilgængelig fra:

Certis USA LLC

INN (International Name):

Bacillus

Lægemiddelform:

Vanddispergerbart granulat

Sammensætning:

50000000000000 CFU/kg Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747

Produkt oversigt:

Miljøstyrelsens godkendelse: Må kun anvendes til visse svampesygdomme i væksthuskulturer af salat, tomat, peberfrugt, aubergine, agurk, jordbær og andre bær, samt champignon og andre svampe.; Behandlingsfrist: Ingen.; Forbehold: Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.; Afstand til vandløb: Ingen afstandskrav.; Afstand til §3-områder: Ingen afstandskrav.; Afstand til veje, beboelse mv.: Ingen afstandskrav.

Autorisation status:

Endnu ikke markedsført

Indlægsseddel

                Anemonevænget 2, 4330 Hvalsø | Tlf. 4649 1171 |
info@nordiskalkali.dk | www.nordiskalkali.dk
Må kun anvendes til visse svampesygdomme i væksthuskulturer af
salat, tomat, peber-
frugt, aubergine, agurk, jordbær og andre bær, samt champignon og
andre svampe.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og
anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
INDHOLD
Svampemiddel nr. 935-1. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse
om bekæmpelses-
midler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Analyse:
_Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum _D747……..5 ×10
13
CFU/kg, 250 g/kg (25 % w/w)
Midlet er et vanddispergerbart granulat.
TANKBLANDINGER
Amylo-X kan anvendes alene eller sammen med kemiske svampemidler.
Bland ikke med midler som
påvirker sporernes virkning, eksempelvis meget sure eller basiske
midler.
TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKE
Fyld tanken med halv vandmængde og start omrøring. Tilsæt Amylo-X
WG via fyldeudstyret og fyld
op med den resterende vandmængde. Udsprøjtes under fortsat omrøring
umiddelbart efter tilbe-
redning.
Brug ikke meget surt eller alkalisk vand til opblanding. Brug evt. et
vandkonditioneringsmiddel så der
opnås neutralt vand (pH 6-8).
Efter udbringning rengøres sprøjteudstyret med rent vand.
OPBEVARING
Opbevares tørt og køligt, men frostfrit. Høj luftfugtighed og
temperaturer over 30 °C vil nedsætte
produktets effekt.
BORTSKAFFELSE
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale
regler for affaldshåndtering
(P501). Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke
genbruges.
BRUGSANVISNING
Amylo-X WG er et bredspektret og forebyggende biologisk svampemiddel
med bekæmpende og
hæmmende effekt på svampesygdomme. Det aktive stof i Amylo-X WG
(_Bacillus amyloliquefaciens_
subsp. _plantarum _D747) er en naturligt forekommende jordbakterie som
etablerer sig på blade,
rødder og andre plantedele, hvor den bekæmper sygdomsfremkaldende
organismer. Desuden
koloniserer _B. amyl
                
                Læs hele dokumentet