Amoxicillin "Copyfarm" 750 mg dispergible tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-07-2020

Aktiv bestanddel:
AMOXICILLINTRIHYDRAT
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
J01CA04
INN (International Name):
amoxicillin trihydrate
Dosering:
750 mg
Lægemiddelform:
dispergible tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
50626
Autorisation dato:
2012-07-23

Læs hele dokumentet

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amoxicillin Copyfarm.

3. Sådan skal du tage Amoxicillin Copyfarm.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Amoxicillin Copyfarm er et antibiotikum. Det aktive stof er amoxi­

cillin. Denne tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes penicil­

liner.

Amoxicillin Copyfarm anvendes til at behandle infektioner, der er

forårsaget af bakterier, forskellige steder i kroppen. Sammen med

andre lægemidler kan Amoxicillin Copyfarm også anvendes til at

behandle mavesår.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Amoxicillin Copyfarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplys­

ningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Amoxicillin Copyfarm:

hvis du er allergisk over for amoxicillin, penicillin eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Amoxicillin Copyfarm (angivet i pkt. 6).

hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion på et antibio­

tikum. Dette kunne være et hududslæt eller hævelse af ansigtet

eller halsen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amoxicillin

Copyfarm hvis du:

har mononukleose (feber, ondt i halsen, hævede kirtler og eks­

trem træthed)

har nyreproblemer

ikke har regelmæssig vandladning.

Hvis du er i tvivl, om noget af ovenstående gælder for dig, så tal

med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amoxicillin Copy­

farm.

Blod- og urinprøver

Hvis du skal have taget:

urinprøver (glucose) eller blodprøver for at få undersøgt

leverfunktionen

prøver for estriol (anvendes under graviditet for at måle estri­

olniveauet for at undersøge, om barnet udvikler sig normalt).

skal du fortælle lægen eller sundhedspersonalet, at du tager

Amoxicillin Copyfarm, da Amoxicillin Copyfarm kan påvirke resul­

tatet af disse analyser.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Amoxicillin Copyfarm. Det kan påvirke prøvere­

sultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Amoxicillin Copy-

farm

Hvis du tager allopurinol (anvendes til behandling af urinsyre­

gigt) samtidig med Amoxcillin Copyfarm, kan risikoen for, at du

får en allergisk hudreaktion, blive større.

Hvis du tager probenecid (anvendes til behandling af urinsyre­

gigt), kan lægen vælge at ændre din dosis af Amoxcillin Copy­

farm.

Hvis du tager lægemidler mod blodpropper (f.eks. warfarin),

kan det være nødvendigt at tage ekstra blodprøver.

Hvis du tager andre antibiotika (f.eks.et tetracyklin), kan virknin­

gen af Amoxcillin Copyfarm blive nedsat.

Hvis du tager methotrexat (anvendes til behandling af kræft,

svær psoriasis og leddegigt), kan Amoxcillin Copyfarm medføre

flere bivirkninger.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Amoxicillin Copyfarm sammen med mad og

drikke

Du kan tage Amoxicillin Copyfarm i forbindelse med et måltid,

men det er ikke nødvendigt.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apo­

tekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Amoxicillin Copyfarm efter

aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun tage Amoxicillin Copyfarm efter aftale

med lægen.

Frugtbarhed:

Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet

hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amoxicillin Copyfarm kan give bivirkninger (f.eks. allergiske reak­

tioner, svimmelhed og kramper), der i større eller mindre grad kan

påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafik­

ken.

Amoxicillin Copyfarm indeholder Aspartam

Denne medicin indeholder aspartam (en fenylalaninkilde). Kan

være skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings syg­

dom).

3. Sådan skal du tage Amoxicillin Copyfarm

Tag altid Amoxicillin Copyfarm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tabletterne kan opløses i vand og drikkes (bør indtages straks efter

opløsning) eller synkes hele eller halve sammen med vand.

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du

har svært ved at sluge den hel.

Fordel doserne ligeligt over dagen og med mindst 4 timer mellem

hver dosis.

Den sædvanlige dosis er:

Børn, der vejer under 40 kg

Alle doser er udregnet efter barnets vægt i kilo.

Lægen vil fortælle dig, hvor meget Amoxicillin Copyfarm du skal

give dit barn.

Den sædvanlige dosis er 40­90 mg om dagen for hvert kilo

kropsvægt. Dosis skal fordeles på 2 eller 3 doser.

Den maksimale anbefalede dosis er 100 mg om dagen for hvert

kilo kropsvægt.

Voksne, ældre patienter og børn, der vejer 40 kg og derover

Den sædvanlige dosis Amoxicillin Copyfarm er 250­500 mg 3 gange

om dagen eller 750 mg­1 g hver 12. time afhængigt af, hvor alvor­

lig infektionen er, og hvilken type infektion der er tale om.

Alvorlige infektioner: 750 mg­1 g 3 gange om dagen.

Urinvejsinfektion: 3 g 2 gange om dagen i en dag.

Lyme-sygdom eller Lyme-borreliose (en infektion med bakterier,

der overføres ved bid fra inficerede parasitter, som kaldes skov-

flåter): Isoleret erythema migrans (tidligt stadium – rødt eller

lyserødt ringformet udslæt): 4 g om dagen. Påvirkning af hele

kroppen (sent stadium – ved mere alvorlige symptomer eller når

sygdommen spreder sig rundt i kroppen): op til 6 g om dagen.

Mavesår: 750 mg eller 1 g 2 gange om dagen i 7 dage sammen

med andre antibiotika og lægemidler til behandling af mavesår.

Til forebyggelse af hjerteinfektion under operation: Dosis vil

variere alt efter typen af operation. Der kan også gives andre

lægemidler på samme tid. Lægen, apotekspersonalet eller sund­

hedspersonalet kan give dig flere oplysninger.

Den maksimale anbefalede dosis er 6 g om dagen.

Nyreproblemer

Hvis du har nyreproblemer, kan den dosis, du får, være lavere end

den sædvanlige dosis.

Hvis du har taget for mange Amoxicillin Copyfarm

Hvis du har taget for meget Amoxicillin Copyfarm, kan tegnene

være maveubehag (kvalme, opkastning eller diarré) eller krystaller

i urinen, hvilket kan ses som uklar urin eller opleves som problemer

med at lade vandet. Tal med lægen så hurtigt som muligt. Med­

bring medicinen, så du kan vise den til lægen.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amoxicillin Copyfarm

500 mg og 750 mg dispergible tabletter

Amoxicillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægs­

sedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette

lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1000108424­001­02

Hvis du har glemt at tage Amoxicillin Copyfarm

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du

kommer i tanke om det.

Tag ikke den næste dosis for hurtigt, men vent ca. 4 timer, før

du tager den næste dosis.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvor længe skal jeg tage Amoxicillin Copyfarm?

Selvom du får det bedre, skal du blive ved med at tage Amoxicil­

lin Copyfarm, i så lang tid, som lægen har anvist. Du har brug

for alle doser til at bekæmpe infektionen. Hvis nogle bakterier

overlever, kan de få infektionen til at komme igen.

Hvis du stadig ikke har det godt, når behandlingen er slut, skal

du gå til lægen igen.

Der kan udvikles svampeinfektion (en infektion med gærsvamp på

fugtige områder af kroppen, hvilket kan forårsage ømhed, kløe og

hvidt udflåd/hvide belægninger), hvis Amoxicillin Copyfarm anven­

des i lang tid. Hvis dette sker, så fortæl det til lægen

Hvis du tager Amoxicillin Copyfarm i lang tid, vil lægen måske

foretage yderligere undersøgelser for at holde øje med, at dine

nyrer, din lever og dit blod fungerer normalt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

Hvis du holder op med at tage Amoxicillin Copyfarm

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandrin­

ger i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Denne bivirkning forsvinder igen efter endt behandling.

Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Denne bivirkning forsvinder igen efter endt behandling.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden

for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reak­

tion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ufrivillige bevægelser. Forsvinder ikke efter at du er stoppet

med behandlingen. Kontakt lægen.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Alvorlig diaré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.

Blodig diaré pga. betændelse i tarmen. Kontakt lægen.

Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Gulsot med hudkløe. Kontakt lægen.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og

fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt

læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller

skadestue.

Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over

lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge

eller skadestue.

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens

øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

Lægemiddelfremkaldt udslæt (DRESS). Kontakt lægen.

Hyppigheden er ikke kendt:

Jarisch­Herxheimers reaktion, som kan forekomme under

behandling med Amoxicillin Copyfarm mod Lyme­sygdom og

forårsager feber, kunderystelser, hovedpine, muskelsmerter og

hududslæt.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

100 patienter):

Kvalme og diarré.

Hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 1.000 patienter):

Opkastning.

Nældefeber og kløe.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

Svamp/svampeinfektion.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især hals­

betændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide

blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du

straks kontakte læge. Denne bivirkning forsvinder igen efter

endt behandling.

Blødningstendens.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med

lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det

være livsfarligt. Ring 112.

Feber, træthed, sløjhed, blødning i huden pga. betændelse i

blodkar. Kontakt lægen.

Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og

smerter.

Svimmelhed.

Sort belægning på tungen.

Misfarvning af tandoverfladen. God mundhygiejne/tandbørst­

ning kan være med til at forebygge denne bivirkning.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Betændelse i huden med blærer.

Krystaller i urinen.

Svedtendens, vægttab, udslæt og kløe, træthed, feber og foran­

dring i blodet (eosinofili).

Amoxicillin Copyfarm kan herudover give bivirkninger, som du

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse

laboratorieprøver, f.eks. forhøjet levertal, afvigelser ved måling

af estriolniveau hos gravide kvinder, som igen bliver normale, når

behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote­

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at frem­

skaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Amoxicillin Copyfarm utilgængeligt for børn.

Tag ikke Amoxicillin Copyfarm efter den udløbsdato, der står på

pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at

udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Amoxicillin Copyfarm ved temperaturer over 25

°C.

Opbevar Amoxicillin Copyfarm i original emballage, da det er

følsomt for fugt.

Amoxicillin Copyfarm bør indtages straks efter opløsning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af

hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilet­

tet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplys-

ninger

Amoxicillin Copyfarm dispergible tabletter indeholder:

Aktivt stof: Amoxicillintrihydrat svarende til 500 mg eller 750 mg

amoxicillin.

Øvrige indholdsstoffer:

Magnesiumstearat, aspartam, croscarmellosenatrium, mannitol,

talcum, silica, kolloid vandfri, mikrokrystallinsk cellulose, malto­

dextrin, stivelse, titandioxid (E171) samt smagsstofferne fersken­

abrikosaroma og appelsinaroma.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide eller gullig­hvide, aflange tabletter med delekærv.

Amoxicillin Copyfarm fås i:

Amoxicillin Copyfarm 500 mg i pakninger med 20 tabletter.

Amoxicillin Copyfarm 750 mg i pakninger med 20 tabletter.

Begge styrker er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Tlf.: +45 6395 2700

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Amoxicillin Copyfarm også som Imadrax

Novum.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamatio­

ner kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2019

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information