Amodip 1,25 mg tyggetabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
27-03-2023

Aktiv bestanddel:

AMLODIPINBESILAT

Tilgængelig fra:

Ceva Santé Animale

ATC-kode:

QC08CA01

INN (International Name):

amlodipine besilate

Dosering:

1,25 mg

Lægemiddelform:

tyggetabletter

Autorisation dato:

2016-06-06

Produktets egenskaber

                22. MARTS 2023
PRODUKTRESUMÉ
FOR
AMODIP, TYGGETABLETTER
0.
D.SP.NR.
29062
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Amodip
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver tablet indeholder
AKTIVT STOF:
Amlodipin 1,25 mg (svarende til 1,73 mg amlodipin besilat)
HJÆLPESTOFFER:
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tyggetabletter.
Aflang form, delekærv på en side, beige til lysebrune tabletter.
Tabletterne kan deles i to lige store dele.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Katte.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Til behandling af systemisk hypertension hos katte.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Må ikke anvendes i tilfælde af kardiogent shock og svær
aortastenose.
Må ikke anvendes i tilfælde af svær leversvigt.
Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for det
aktive stof eller over for
et eller flere af hjælpestofferne.
_dk_hum_53431_spc.doc_
_Side 1 af 7_
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER
Den primære årsag og/eller co-morbiditet i forbindelse med
hypertension, f.eks.
hyperthyroidisme, kronisk nyresygdom og diabetes, bør identificeres
og behandles.
Hos katte forekommer situationsbetinget hypertension (også kaldet
kittelblodtryk) som en
konsekvens af at selve blodtryksmålingen, som udføres på klinikken,
hos det ellers
normotensive dyr. I tilfælde af højt stressniveau hos dyret, kan
måling af det systoliske
blodtryk give anledning til fejldiagnosticeret hypertension. Det
anbefales, at stabil
hypertension bekræftes ved gentagne målinger af det systoliske
blodtryk på forskellige
dage, før behandlingen påbegyndes.
Fortsat indgift af produktet over en længere periode bør ske i
henhold til en løbende
evaluering af fordele og risici, der udføres af den ordinerende
dyrlæge og inkluderer
rutinemæssig måling af det systoliske blodtryk under behandlingen
(f.eks. hver 6. til 8.
uge).
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
Der skal udvises særlig forsigtighed ved patienter med leversygdomme,
da amlodipin
omsættes hurtigt i leveren
                
                Læs hele dokumentet