Altresyn 4 mg/ml oral opløsning

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
27-03-2023

Aktiv bestanddel:

Altrenogest

Tilgængelig fra:

Ceva Santé Animale

ATC-kode:

QG03DX90

INN (International Name):

altrenogest

Dosering:

4 mg/ml

Lægemiddelform:

oral opløsning

Terapeutisk gruppe:

Svin

Autorisation dato:

2013-02-06

Produktets egenskaber

                22. MARTS 2023
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ALTRESYN, ORAL OPLØSNING
0.
D.SP.NR
28121
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Altresyn
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml indeholder:
AKTIVT STOF:
Altrenogest
4,00 mg
HJÆLPESTOFFER:
Butylhydroxyanisol (E320)………...0.07 mg
Butylhydroxytoluén (E321)………...0.07 mg
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1
3.
LÆGEMIDDELFORM
Oral opløsning.
Klar, svag gullig og lugtfri opløsning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Svin (kønsmodne polte).
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Til synkronisering af brunst hos kønsmodne polte.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Må ikke anvendes til svin med urinvejsinfektioner.
Må ikke anvendes til orner.
Se pkt. 4.7.
_Altresyn, oral opløsning 4 mg-ml_
_Side 1 af 5_
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER
Ingen.
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
Tilsæt det veterinære lægemiddel til foderet umiddelbart før
fodring.
Alt uspist medicineret foder kasseres.
Uspist foder skal destrueres på en sikker måde, og ikke videregives
til andre dyr.
Må kun bruges til kønsmodne polte, der allerede har vist brunst.
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR PERSONER, DER ADMINISTRERER
LÆGEMIDLET
Direkte kontakt med huden bør undgås. Personligt beskyttelsesudstyr
(handsker og
overalls) bør benyttes ved håndtering af lægemidlet.
Porøse handsker kan lade dette produkt passere igennem til huden.
Hvis produktet kommer
i kontakt med huden under handsken kan materialer, såsom latex eller
gummi i handsker
forøge absorption af produktet gennem huden.
I tilfælde af kontakt med huden eller øjnene ved hændeligt uheld
skal der straks vaskes
med rigeligt vand.
Vask hænder efter behandling og før næste måltid.
Gravide kvinder og kvinder i den fødedygtige alder bør undgå
kontakt med lægemidlet
eller bør udvise ekstrem forsigtighed ved håndtering af dette
lægemiddel.
Personer, der lider af progesteron afhængige tumorer (kendt eller
mistænkt) eller af
trombo-emboliske sygdomme bør ikke håndtere produktet.
Ove
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt