Allopurinol "Orion" 300 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-07-2020

Aktiv bestanddel:
ALLOPURINOL
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
M04AA01
INN (International Name):
allopurinol
Dosering:
300 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
53405
Autorisation dato:
2015-02-05

Indlægsseddel: Information til brugeren

Allopurinol Orion 100 mg tabletter

Allopurinol Orion 300 mg tabletter

allopurinol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Allopurinol Orion

Sådan skal du tage Allopurinol Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Allopurinol hører til en gruppe lægemidler, der kaldes enzymhæmmere. Enzymhæmmere virker ved at

kontrollere hastigheden af specielle kemiske ændringer i kroppen.

Allopurinol Orion anvendes til længerevarende, forebyggende behandling af urinsyregigt og kan

anvendes ved andre lidelser forbundet med forhøjede urinsyrekoncentrationer i kroppen, herunder

nyresten og andre former for nyresygdomme.

Børn i alderen under 15 år:

Kun Allopurinol 100 mg tabletter kan anvendes til børn i alderen under 15

år. Tabletterne med 300 mg indeholder et farvestof (Sunset Yellow FCF aluminiumlak, E110), der

frarådes til børn og unge.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Allopurinol Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Allopurinol Orion

hvis du er allergisk over for allopurinol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Allopurinol Orion

(angivet i punkt 6)

hvis du i øjeblikket har et urinsyregigtanfald eller lige har haft sådan et anfald.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Allopurinol Orion hvis du

har problemer med leveren eller nyrerne. Din læge kan give dig en lavere dosis eller fortælle

dig, at du skal tage Allopurinol Orion mindre hyppigt end hver dag. Din læge vil også overvåge

dig nøje.

har hjerteproblemer eller højt blodtryk

har problemer med skjoldbruskkirtlen.

i øjeblikket har et urinsyregigtanfald.

Alvorlige hududslæt (overfølsomhedssyndrom, Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal

nekrolyse) har været indberettet ved brugen af allopurinol. Ofte kan udslættene omfatte sår i munden,

halsen, næsen, på kønsorganerne og konjunktivitis (røde og hævede øjne). Før man får disse

hududslæt, får man ofte influenzalignende-symptomer som feber, hovedpine og ømhed i kroppen.

Udslættet kan udvikle sig til udbredte blistre og afskallende hud. Disse symptomer forekommer oftere

hos personer af Han-kinesisk, thailandsk eller koreansk oprindelse. Kronisk nyresygdom kan øge

risikoen yderligere hos sådanne patienter. Hvis du udvikler udslæt eller disse hudsymptomer skal du

straks stoppe med at tage allopurinol og kontakte din læge.

Hvis du ikke er sikker på, om noget af det ovennævnte gælder for dig, skal du tale med lægen eller

apoteketspersonalet, før du begynder at tage Allopurinol Orion.

Brug af anden medicin sammen med Allopurinol Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Fortæl det til din læge, før du begynder at tage Allopurinol Orion, hvis du tager:

6-mercaptopurine (anvendes til behandling af blodkræft).

azathioprin, cyclosporin (anvendes til undertrykkelse af immunsystemet). Du skal være

opmærksom på, at cyclosporins bivirkninger kan forekomme oftere.

vidarabin (anvendes til behandling af herpes). Du skal være opmærksom på, at vidarabins

bivirkninger kan forekomme oftere. Du skal være ekstra forsigtig, hvis disse bivirkninger

forekommer.

salicylater (anvendes til at dæmpe smerter, feber eller betændelse, f.eks. acetylsalicylsyre).

probenecid (anvendes til behandling af urinsyregigt).

chlorpropamid (anvendes til behandling af sukkersyge). Det kan blive nødvendigt at nedsætte

dosis af chlorpropamid, især hos patienter med nedsat nyrefunktion.

warfarin, phenprocoumon, acenocoumarol (blodfortyndende medicin). Din læge vil holde øje

med dine blodpladeværdier og vil om nødvendigt nedsætte din dosis af disse lægemidler.

furosemid, thiazider eller andre vanddrivende lægemidler (til behandling af for højt blodtryk)

phenytoin (anvendes til behandling af epilepsi).

theophyllin (anvendes til behandling af astma og andre vejrtrækningslidelser). Din læge vil måle

niveauet af theophyllin i dit blod, især når behandling med Allopurinol Orion starter eller efter

ændring i din dosis.

ampicillin eller amoxicillin (anvendes til behandling af bakterielle infektioner). Patienter bør få

andre typer antibiotika, hvis muligt, da der er større risiko for allergiske reaktioner.

Allopurinol kan have nedsat virkning, hvis det tages samtidig med aluminiumhydroxid. Der bør være

et mellemrum på mindst 3 timer mellem indtagelse af de to lægemidler.

Bloddyskrasier forekommer hyppigere ved samtidig brug af allopurinol og cytostatika (f.eks.

cyclophosphamid, doxorubicin, bleomycin, procarbazin, alkylhalogenider), end når disse aktive stoffer

bruges alene.

Der bør derfor gennemføres regelmæssig kontrol i form af blodtællinger.

Din læge vil overvåge dine blodtal jævnligt, hvis du tager:

didanosin (anvendes til behandling af hiv-infektion).

captopril (anvendes til behandling af højt blodtryk).

Risikoen for reaktioner på huden kan være forøget, især hvis din nyrefunktion er kronisk nedsat.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Allopurinol udskilles i human mælk. Du bør ikke tage allopurinol, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Allopurinol Orion kan forårsage svimmelhed, søvnighed og kan påvirke din koordinationsevne. Hvis

du oplever dette, må du

ikke

føre motorkøretøj, arbejde med maskiner eller deltage i farlige

aktiviteter.

Allopurinol Orion 100 mg og 300 mg tabletter indeholder lactose og Allopurinol 300 mg

tabletter indeholder farvestoffet Sunset Yellow FCF aluminiumlak (E110)

Allopurinol Orion 100 mg og 300 mg tabletter indeholder lactose. Tal med lægen, før du tager dette

lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Allopurinol Orion 300 mg indeholder farvestoffet (Sunset Yellow FCF aluminiumlak (E110), som kan

medføre allergiske reaktioner. Tabletterne med 300 mg frarådes til børn i alderen under 15 år.

3.

Sådan skal du tage Allopurinol Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Tabletten kan deles i to lige store doser. Du skal synke tabletterne med et glas vand. Du skal tage

tabletterne efter et måltid. Du bør drikke rigelige mængder væske (2-3 liter om dagen), mens du tager

dette lægemiddel.

Den anbefalede dosis er:

Voksne, unge (15-18 år), ældre

Startdosis: 100-300 mg/dag.

Når du starter behandlingen, kan din læge vælge også at give dig betændelsesdæmpende medicin eller

colchin i en måned eller længere for at forhindre anfald af urinsyregigt.

Din dosis af Allopurinol Orion kan blive justeret afhængigt af sværhedsgraden af din sygdom.

Vedligeholdelsesdosis er:

milde lidelser: 100-200 mg/dag.

moderat alvorlige lidelser: 300-600 mg/dag.

alvorlige lidelser: 700-900 mg/dag.

Din læge kan ændre din dosis, hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion, især hvis du er ældre.

Hvis den daglige dosis overskrider 300 mg, og hvis du lider af bivirkninger i mave-tarm-kanalen,

f.eks. kvalme eller opkastning (se punkt 4), kan din læge ordinere Allopurinol Orion opdelt i separate

doser for at mindske disse bivirkninger.

Hvis du har alvorlige nyreproblemer

kan din læge fortælle dig, at du skal tage mindre end 100 mg/dag eller

din læge kan fortælle dig, at du skal tage 100 mg med længere intervaller end én dag.

Hvis du er i dialyse to eller tre gange om ugen, kan din læge ordinere en dosis på 300 eller 400 mg,

som skal tages umiddelbart efter, at du har været i dialyse.

Kun for Allopurinol Orion 100 mg tabletter:

Børn i alderen under 15 år

100-400 mg/dag.

Behandling kan startes sammen med betændelsesdæmpende medicin eller colchin, og dosis kan

justeres, hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion, eller dosis kan opdeles for at mindske

bivirkninger i mave-tarm-kanalen, se under afsnittet om voksne ovenfor.

Hvis du har taget for mange Allopurinol Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket med det samme, hvis du (eller en anden, f.eks. et barn) har

taget flere Allopurinol Orion på én gang, end der står i denne information, eller flere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

En overdosis vil sandsynligvis forårsage kvalme, opkastning, diarré eller svimmelhed.

Tag denne indlægsseddel, de resterende tabletter og pakningen med på skadestuen eller til lægen, så de

kan se, hvilke tabletter, der er blevet indtaget.

Hvis du har glemt at tage Allopurinol Orion

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, medmindre

det næsten er tid til at tage den næste tablet. Du må

ikke

tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis. Tag de resterende doser på det rigtige tidspunkt.

Hvis du holder op med at tage Allopurinol Orion

Du skal fortsætte med at tage disse tabletter, så længe din læge siger det. Du må

ikke

stoppe med at

tage din medicin, uden at du har talt med din læge først.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger, skal du stoppe med at tage tabletterne, og straks

fortælle det til din læge

en uventet reaktion på huden (muligvis forbundet med feber, hævede kirtler, ledsmerter,

usædvanlig blæredannelse eller blødning, nyreproblemer eller pludseligt opståede anfald).

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Hududslæt

Øget niveau af thyroideastimulerende hormon i blodet.

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

feber og kuldegysninger, hovedpine, ømme muskler (influenzalignende symptomer) og generel

utilpashed

enhver ændring i din hud, for eksempel sår i munden, halsen, næsen, kønsorganerne og

konjuktivitis (røde og hævede øjne), udbredte blistre og hudafskalning

alvorlige overfølsomhedsreaktioner inklusiv feber, hududslæt, ledsmerter og unormale blod- og

leverfunktionstest (disse kan være tegn på multi-organ overfølsomhedsreaktion).

Allergiske reaktioner

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

Hvis du får en allergisk reaktion, skal du stoppe med at tage allopurinol og kontakte din læge med det

samme. Symptomerne kan være:

hududslæt, afskallende hud, bylder og ømme læber og øm mund

hævelse i ansigt, på hænder, læber, tunge eller svælget

synke- eller vejrtrækningsbesvær

meget sjældent kan symptomerne være pludselig hvæsende vejrtrækning, flakkende

fornemmelse eller trykken for brystet og kollaps.

Du må ikke tage flere tabletter, medmindre din læge siger det.

Hvis du oplever noget af det følgende, mens du tager Allopurinol Orion, skal du stoppe med at

tage tabletterne og fortælle det til din læge så hurtigt som muligt:

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

kvalme, opkastning (meget sjældent blodigt opkast) og diarré

symptomer på allergiske reaktioner, herunder kløende udslæt

forhøjede resultater i undersøgelser af leverfunktionen.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

ledsmerter eller smertefuld hævelse i lysken, armhulerne eller på halsen

gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene)

påvirkning af lever- eller nyrefunktionen

dannelse af sten i urinvejene, symptomerne kan indbefatte blod i urinen og smerter i underlivet,

lænden eller lysken.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

feber

blod i urinen

forandringer i dit normale afføringsmønster eller usædvanlig ildelugtende afføring

højt indhold af fedt i blodet

en generel følelse af utilpashed

svaghed, følelsesløshed, usikker gang, manglende evne til at bevæge musklerne, tab af

bevidsthed, prikkende og snurrende fornemmelse i huden

kramper, anfald eller depression

hovedpine, svimmelhed, døsighed eller synsforstyrrelse

smerter i brystet, højt blodtryk, langsom puls

væskeophobning, som fører til hævelse, især i anklerne

nedsat frugtbarhed hos mænd eller manglende evne til at få eller vedholde erektion eller

udløsning i søvne (”våde drømme”)

forstørrede bryster hos både mænd og kvinder

ændret smagssans, betændelse i munden

grå stær (uklarhed af øjenlinsen) og andre synsproblemer

bylder (små, røde, ømme knuder på huden)

hårtab eller misfarvning af hår

tørstfølelse, træthed og vægttab (disse kan være symptomer på sukkersyge). Din læge kan vælge

at måle sukkerindholdet i dit blod for at tjekke, om du har sukkersyge

muskelsmerter

hævede kirtler; dette går sædvanligvis væk, når behandlingen med allopurinol stopper

alvorlig allergisk reaktion, som forårsager hævelse af ansigt eller hals

alvorlig, muligvis livstruende allergisk reaktion.

Du kan til tider kaste op, men dette kan sædvanligvis undgås ved at tage Allopurinol Orion efter

måltiderne. Fortæl det til din læge, hvis dette problem varer ved.

Allopurinol tabletter kan nogle gange påvirke blodet. Dette kan vise sig ved, at du får øget tendens til

blå mærker eller ondt i halsen eller andre tegn på en infektion. Disse bivirkninger forekommer som

regel hos personer med lever- eller nyreproblemer. Kontakt lægen så hurtigt som muligt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotek. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Allopurinol Orion indeholder:

Aktivt stof: allopurinol. Hver 100 mg tablet indeholder 100 mg allopurinol. Hver 300 mg tablet

indeholder 300 mg allopurinol.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon, natriumstivelseglycolat og

stearinsyre. Allopurinol Orion 300 mg tabletter indeholder også Sunset Yellow FCF

aluminiumlak (E110).

Udseende og pakningsstørrelser

Allopurinol Orion 100 mg tabletter er hvide til off-white farvede, runde, hvælvede, ikke overtrukne

tabletter mærket med "AL" og "100" adskilt af en delekærv på den ene side og glat på den anden side.

Allopurinol Orion 300 mg tabletter er ferskenfarvede, runde, hvælvede, ikke overtrukne tabletter

mærket med "AL" og "300" adskilt af en delekærv på den ene side og glat på den anden side.

Allopurinol Orion 100 mg tabletter fås i pakninger med 50 og 100.

Allopurinol Orion 300 mg tabletter fås i pakninger med 30 og 100.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2019

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information