Allopurinol "DAK" 300 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-07-2020

Aktiv bestanddel:
ALLOPURINOL
Tilgængelig fra:
Takeda Pharma A/S
ATC-kode:
M04AA01
INN (International Name):
allopurinol
Dosering:
300 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
10583
Autorisation dato:
1981-04-30

Indlægsseddel: Information til brugeren

Allopurinol DAK tabletter, 100 mg og 300 mg

allopurinol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Allopurinol DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give

lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Allopurinol DAK

3. Sådan skal du tage Allopurinol DAK

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Allopurinol DAK (herefter kaldet Allopurinol) nedsætter dannelsen af urinsyre og anvendes

til forebyggelse og behandling af urinsyregigt (podagra), som skyldes en ophobning af

urinsyre i kroppen.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Allopurinol DAK

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Allopurinol hvis du:

er allergisk over for allopurinol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

punkt 6)

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden du tager Allopurinol, hvis du har:

nedsat nyrefunktion

nedsat leverfunktion

en blodsygdom

Behandlingen skal stoppes, hvis du får feber, eksem eller kløe på huden,

vejrtrækningsbesvær eller ”stoppet næse”, da det kan være tegn på overfølsomhed.

Kontakt lægen.

Alvorlige hududslæt (overfølsomhedssyndrom, Stevens-Johnson’s syndrom, toksisk

epidermal nekrolyse) har været rapporteret ved brugen af allopurinol. Ofte kan udslættene

involvere sår i munden, halsen, næsen, på kønsorganerne og konjunktivitis (røde og

hævede øjne). Før man får disse hududslæt får man ofte influenzalignende-symptomer

som feber, hovedpine og ømhed i kroppen. Udslættet kan udvikle sig til udbredte blistre og

afskallende hud. Disse alvorlige hududslæt kan være hyppigere hos personer af Han-

kinesisk, thailandsk eller koreansk oprindelse. Kronisk nyresygdom kan øge risikoen

yderligere hos sådanne patienter. Hvis du udvikler udslæt eller disse hudsymptomer skal

du straks stoppe med allopurinol og kontakte din læge.

Påbegynd ikke behandlingen med Allopurinol hvis du har et akut anfald af urinsyregigt.

Medicinen kan forlænge eller forværre anfaldet.

Hvis du allerede er i behandling med Allopurinol, og du får et akut anfald af urinsyregigt,

fortsættes behandlingen, og det akutte urinsyregigt-anfald behandles separat.

Hvis du oplever, at du bliver meget træt og bleg og får tendens til halsbetændelse eller

blødninger i huden, skal du kontakte din læge og få undersøgt, om du lider af blodmangel.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Allopurinol. Det kan

have betydning for prøveresultaterne.

Brug af andre lægemidler sammen med Allopurinol

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for

nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Tal derfor med din læge, hvis du er i behandling med:

medicin mod for megen mavesyre (syreneutraliserende medicin). Tag medicinen

mindst 3 timer efter at du har taget Allopurinol.

blodfortyndende medicin (dicoumarol, phenprocoumon, warfarin)

medicin mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere)

medicin mod infektion (ampicillin, amoxicillin)

medicin til behandling af kræft og sygdomme i immunsystemet (cyclophosphamid,

azathioprin, mercaptopurin)

medicin mod astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom (theophyllin)

vanddrivende medicin

anden medicin mod urinsur gigt (probenecid)

medicin mod epilepsi (phenytoin)

Brug af Allopurinol sammen med mad og drikke

Du skal tage Allopurinol i forbindelse med et måltid for at undgå mavegener.

Undgå fødevarer med et højt purin-indhold, f.eks. indmad. Du skal også undgå alkohol,

især øl.

Under behandlingen med Allopurinol er det vigtigt, at du drikker så meget, at du har en

urinproduktion på mindst 2 liter døgnet.

Allopurinol kan have nedsat virkning, hvis det tages samtidig med aluminiumhydroxid. Der

bør være et mellemrum på mindst 3 timer mellem indtagelse af de to lægemidler.

Forandringer i blodet (bloddyskrasier) forekommer hyppigere ved samtidig brug af

allopurinol og cytostatika (f.eks. cyclophosphamid, doxorubicin, bleomycin, procarbazin,

alkylhalogenider), end når disse aktive stoffer bruges alene.

Der bør derfor gennemføres regelmæssig kontrol i form af blodtællinger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Graviditet

Erfaring med brug af Allopurinol til gravide er begrænset. Du bør derfor ikke tage

medicinen, hvis du er gravid. Tal med lægen.

Amning

Når du ammer, bør du ikke tage Allopurinol, da allopurinol går over i modermælken.

Rådfør dig med din læge.

Vigtig information om lactose i Allopurinol DAK

Allopurinol DAK 100 mg indeholder lactose. Tal med lægen før du tager dette lægemiddel,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Allopurinol DAK 300 mg indeholder ikke lactose.

3. Sådan skal du tage Allopurinol DAK

Tag altid Allopurinol nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Tag tabletterne med rigelig væske og i forbindelse med et måltid for at undgå mavegener.

Du kan evt. dele eller knuse tabletterne.

Den sædvanlige dosis mod gigt er:

Voksne: Startdosis er typisk 100 mg daglig. Herefter kan lægen øge din dosis til 300 mg

daglig eller evt. 300 mg 2 gange daglig. Lægen vil fastlægge en passende dosis, afhængig

af hvor slem din gigt er. Følg lægens anvisning.

Brug til børn: 5 – 15 mg pr. kg legemsvægt pr. døgn fordelt på 2 – 3 doser.

Ældre: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis i forhold til voksendosis. Følg lægens

anvisning.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Allopurinol

Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du har taget flere Allopurinol, end der står her,

eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering kan være kvalme, opkastning, diaré og svimmelhed.

Hvis du har glemt at tage Allopurinol

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som alle andre lægemidler, give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Feber, kløe, små blærer og betændelse i huden, kvalme, opkastning, diaré, øget niveau af

thyroideastimulerende hormon i blodet.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlig blodmangel, især hos personer med nedsat nyrefunktion (alvorlig),

synsforstyrrelser og svækket syn (alvorlig). Akut anfald af urinsyregigt, ubehag i maven,

afskalning af huden, udslæt med blodudtrædninger i huden, grå stær.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Vejrtrækningsbesvær pga. indsnævring af luftveje (alvorlig), leverpåvirkning/-svigt eller

leverbetændelse (alvorlig), væskeophobning i ansigtet især ved læber og hals (alvorlig),

nyresvigt, nyresten eller nyrebetændelse (alvorlig), betændelse i blodkar (alvorlig), kraftig

afskalning og afstødning af hud (alvorlig). Psykotisk tilstand med gentagne, ensartede

bevægelser, grimasseren, voldsom motorisk uro (alvorlig). Smerter og føleforstyrrelser i

arme og ben pga. nervebetændelse. Hovedpine, blærebetændelse, føleforstyrrelse f.eks.

snurren og prikken i huden, nældefeber, blæreformet udslæt, forvirring, rastløshed.

Hvis du er af Han-afstamning eller er af thailandsk eller koreansk oprindelse, skal du være

ekstra opmærksom på følgende sjældne bivirkninger, og stoppe med at tage tabletterne

og straks fortælle det til din læge, hvis du oplever:

Alvorlig overfølsomhedsreaktion inklusiv feber, hududslæt, ledsmerter og unormale

blod-og leverfunktionstest (disse kan være tegn på en multi-organ-

overfølsomhedsreaktion)

Feber og kuldegysninger, hovedpine, ømme muskler (influenzalignende symptomer)

og generel utilpashed

Alle ændringer i hud, for eksempel sår i munden, halsen, næsen, kønsorganerne og

konjunktivitis (røde og hævede øjne), udbredte blistre og hudafskalning

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Allopurinol tabletter kan nogle gange påvirke blodet. Dette kan vise sig ved, at du får øget

tendens til blå mærker eller ondt i halsen eller andre tegn på en infektion. Disse

bivirkninger forekommer som regel hos personer med lever- eller nyreproblemer. Kontakt

lægen så hurtigt som muligt. Dyb bevidstløshed (alvorlig), nedsat nyrefunktion (alvorlig),

betændelse i hjernens blodkar (alvorlig), tegn på meningitis (alvorlig), smerter i brystet

(alvorlig), sukkersyge (alvorlig), kramper (alvorlig), koma (alvorlig), lammelse (alvorlig),

pludselig allergisk reaktion (anafylaktisk shock)(alvorlig), betændelse i galdegangene

(alvorlig), allergisk reaktion, som forårsager hævelse af ansigt eller hals (alvorlig), muligvis

livstruende allergisk reaktion (alvorlig), langsom puls, forhøjet blodtryk, depression, usikre

bevægelser, kraftesløshed, svimmelhed, utilpashed, søvnighed, blod i urinen,

fedtglinsende afføring, tarmforstyrrelser, forandret smagssans, blodigt opkast,

mundbetændelse, hårtab, misfarvning af håret, mindre bylder i huden, muskelsmerter,

væskeophobning i kroppen, udvikling af bryster hos mænd, impotens, ufrivillig barnløshed.

Forbigående hævelse af lymfekirtler efter ophør med behandling.

Allopurinol kan give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver. Prøverne bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Allopurinol utilgængeligt for børn.

Brug ikke Allopurinol efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal afskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Allopurinol DAK tabletter, 100 mg indeholder

Det virksomme indholdsstof er allopurinol. De øvrige indholdsstoffer er crospovidon (E

1202), gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b) og

talcum (E 553b).

Allopurinol DAK tabletter, 300 mg indeholder

Det virksomme indholdsstof er allopurinol. De øvrige indholdsstoffer er crospovidon

(E 1202), gelatine, kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk

cellulose (E 460) og talcum (E 553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Allopurinol DAK 100 mg er hvide, runde, flade tabletter med delekærv på den ene side.

Allopurinol DAK 300 mg er hvide, runde, buede tabletter med delekærv på den ene side.

Allopurinol DAK findes i pakningsstørrelser à 100 og 500 stk. Ikke alle pakningsstørrelser

er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S

Delta Park 45

2665 Vallensbæk Strand

Fremstiller

Takeda Pharma AS

Jaama 55b

Põlva 63308

Estland

eller

Takeda GmbH

Lehnitzstr. 70 – 98

16515 Oranienburg

Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2020

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information