Alk 701 Hønseæg 1:100 W/V opløsning til priktest (Soluprick)

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
10-10-2018

Aktiv bestanddel:

Hønseæg

Tilgængelig fra:

ALK-Abello A/S

ATC-kode:

V04CL

INN (International Name):

Hen eggs

Dosering:

1:100 W/V

Lægemiddelform:

opløsning til priktest (Soluprick)

Autorisation dato:

1986-11-09

Produktets egenskaber

                28. SEPTEMBER 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ALK 701 HØNSEÆG
OPLØSNING TIL PRIKTEST (SOLUPRICK)
MÆLK- OG ÆGALLERGEN
0.
D.SP.NR.
4796
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
ALK 701 Hønseæg
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
ALK 701 Hønseæg
1:100 w/v
Soluprick
er
glyceriniserede
præparater
indeholdende
allergenekstrakter.
Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Opløsning til priktest (Soluprick).
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Soluprick fødevareallergener anvendes til priktestning i diagnosen af
specifikke IgE medierede allergiske sygdomme over for det enkelte
allergen.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
En priktest udføres ved administration af allergen ekstrakt på
hudens
overflade
ved brug af en ALK-Lancet og udføres på underarmens inderside eller
på ryggen.
Mængden af opløsning som introduceres i huden ved en prik test er
meget lav
svarende til 3 x 10
-3

l.
ALK Positiv kontrol (histamindihydroklorid 10 mg/ml) anvendes som
reference til
vurdering af den generelle reaktivitet ved priktesten og ALK Negativ
kontrol anvendes til at evaluere uspecifikke reaktioner.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
I meget sjældne tilfælde kan allergiske reaktioner opstå, og man
bør
derfor undgå
priktestning af patienter i behandling med beta-blokkere idet disse
kan påvirke
effektiviteten af anti-anafylaktisk behandling.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
På grund af den potentielle risiko for systemiske reaktioner bør
priktest kun udføres på klinikker med anafylaksiberedskab og
patienten bør efterfølgende observeres for tegn på systemiske
reaktioner (se sektion 4.8.)
Ved aktiv atopisk dermatitis på armene ses ofte falske positive
resultater. I disse tilfælde kan ryggen anvendes eller testen
udskydes
til lidelsen er i bero.
4.5
INTERAKTION MED ANDRE LÆGEMIDLER OG ANDRE FORMER FOR
INTERAKTION
Antiallergisk behandling kan undertrykke den umiddelbare reaktion
ved priktesten og påvirker derved pålideligheden af diagnosen.
_Følgende anbefales:_
Patienter
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt