Alk (555) Kattehår Behandlingssæt injektionsvæske, Alutard-sq

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-07-2022

Aktiv bestanddel:

Kattehår

Tilgængelig fra:

ALK-Abello A/S

ATC-kode:

V01AA11

INN (International Name):

cat hair

Dosering:

Behandlingssæt

Lægemiddelform:

injektionsvæske, Alutard-sq

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

1988-01-07

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
ALK 555 KATTEHÅR (ALUTARD SQ)
100 SQ-U/ml, 1.000 SQ-U/ml, 10.000 SQ-U/ml, 100.000 SQ-U/ml
injektionsvæske, suspension
Dyrehårallergen (kattehår)
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give
lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de
har de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
_ _
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge ALK 555 Alutard
3.
Sådan skal du bruge ALK 555 Alutard
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Du får ALK 555 Alutard til behandling af allergiske gener og sygdomme
fremkaldt af allergener fra
kattehår.
ALK 555 Alutard er en injektionsvæske, som indeholder ekstrakt af et
allergen. Allergenet er det
stof, som fremkalder den allergiske reaktion. Når du får ALK 555
Alutard, bliver kroppen langsomt
vænnet til allergenet og reagerer derfor efterhånden mindre eller
slet ikke på det.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ALK 555 ALUTARD
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
BRUG IKKE ALK 555 ALUTARD, HVIS DU
•
er allergisk over for et af de øvrige indholdsstoffer angivet i
afsnit 6.
•
har en aktiv autoimmun sygdom (der ikke er velkontrolleret) eller en
sygdom, der påvirker
immunsystemet.
•
har haft en svær forværring af din astma inden for de seneste tre
måneder (efter din l
                
                Læs hele dokumentet