Adesan Mite Vet. injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

07-05-2018

Aktiv bestanddel:
alfa-Tocopherylacetat, racemisk, CHOLECALCIFEROLDILUENDUM, VITAMIN A DILUENDUM
Tilgængelig fra:
Boehringer Ingelheim Animal
ATC-kode:
QA11JA
INN (International Name):
alpha-tocopheryl acetate, racemic, CHOLECALCIFEROLDILUENDUM, VITAMIN A DILUENDUM
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
13601

Læs hele dokumentet

7. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

ADEsan Mite Vet., injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR

3614

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

ADEsan Mite Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder:

Aktive stoffer:

Vitamin A diluendum 50.000 IE. Vitamin D3 5.000 IE. Vitamin E 50 mg.

Hjælpestoffer:

Sorbinsyre (E200).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Lys gul, næsten klar væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg. Svin. Får.

4.2

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse og behandling af A-D-E-vitaminmangel hos kvæg, svin og får.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Allergiske reaktioner hos hund, kat og pelsdyr.

13601_spc.doc

Side 1 af 5

13601_spc.doc

Side 2 af 5

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Allergiske reaktioner kan forekomme, men yderst sjældent hos de angivne dyrearter.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Kvæg:

15-30 ml.

Kalv:

10-20 ml.

Nyfødte kalve:

5-10 ml.

Får:

5-10 ml.

So, gylt, slagtesvin:

10-20 ml.

Smågrise og lam:

2-5 ml.

Nyfødte grise:

1 ml.

Som intramuskulær eller subkutan injektion.

4.10

Overdosering

Forgiftning ved langvarig overdosering vil medføre aflejring af kalk i karvægge og nyre samt

ledsmerter, håraffald, skællende hud og dårlig hornkvalitet.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

30 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Fordøjelse og metabolisme, kombination af vitaminer

ATCvet-kode: QA 11 JA

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Vitamin A: Nødvendigt for epitelets integritet og spiller en vigtig rolle i lysopfattelsen.

Vitamin D: Har indflydelse på Ca/P metabolismen.

Vitamin E: Antioxydant i organismen - hæmmer oxidationen af umættede fedtsyrer, der

indgår i cellemembraner og har en stabiliserende effekt på cellemembraner overalt i or-

ganismen, specielt i muskel- og levervæv.

13601_spc.doc

Side 3 af 5

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Vitamin A: Efter i.m. eller s.c. indgift absorberes vitamin A hurtigt fra injektionsstedet og

genfindes efter få dage i leveren. Fra leveren kan A-vitamin hurtigt afgives.

Vitamin D: Vitamin D oplagres i lipidfasen og i leveren i mindre udstrækning. Omdannelse

i nyrerne til fysiologisk aktiv metabolit.

Vitamin E: Optages hurtigt og genfindes i plasma.

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen særlige.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Sorbinsyre (E200)

Butylhydroxytoluen

Polyoxyl-35-ricinusolie

Natriumhydroxid (pH justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

6.5

Emballage

Hætteglas.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim Animal

Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

13601.

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

7. december 1989

13601_spc.doc

Side 4 af 5

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. maj 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

V-mrk.

13601_spc.doc

Side 5 af 5

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information