Adalat LA 20 mg depottabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
06-03-2017

Aktiv bestanddel:

NIFEDIPIN

Tilgængelig fra:

Orifarm A/S

ATC-kode:

C08CA05

INN (International Name):

NIFEDIPINE

Dosering:

20 mg

Lægemiddelform:

depottabletter

Autorisation status:

Ikke markedsført

Autorisation dato:

2011-09-06

Indlægsseddel

                OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1. VIRKNING OG ANVENDELSE.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ADALAT LA.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE ADALAT LA.
4. BIVIRKNINGER.
5. OPBEVARING.
6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER.
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Adalat LA virker ved at udvide blodkarrene. Det bliver lettere for
hjer-
tet at pumpe blodet ud i kredsløbet, og hjertets arbejde lettes.
• Du kan tage Adalat LA til behandling af
- kramper i hjertet (angina pectoris).
- forhøjet blodtryk.
- kolde ”hvide” eller ”døde” fingre eller tæer (Raynauds
syndrom).
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og
oplysnin-
gerne på doseringsetiketten.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE
ADALAT LA
TAG IKKE ADALAT LA
• hvis du er allergisk over for nifedipin, eller et af de øvrige
indholds-
stoffer i Adalat LA (angivet i punkt 6).
• hvis du har haft kardiovaskulært shock (iltmangel i hjertet og
nedsat
blodtryk).
• hvis du har for lavt blodtryk.
• hvis du har gentagne anfald af hjertekramper (ustabil angina
pecto-
ris).
• hvis du for nylig (inden for 1 måned) har haft en blodprop i
hjertet
(myokardieinfarkt).
• hvis du bruger rifampicin (antibiotikum).
• hvis du har en Kock’s pose (en særlig form for stomi).
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
KONTAKT LÆGEN, ELLER APOTEKSPERSONALET, FØR DU TAGER ADALAT LA
• hvis du har meget lavt blodtryk.
• hvis du har dårligt hjerte.
• hvis du har en forsnævring af aorta hjerteklappen (aortastenose).
• hvis du har nedsat leverfunktion.
• hvis du er i hæmodialysebehandling samtidig med, at du har
forhøjet
blodtryk og nedsat blodmængde.
• hvis du er gravid.
• hvis du ammer.
• hvis du tidligere har haft en indsnævring af mavesæk eller tarm.
I forbindelse med røntgenundersøgelser med bariumkontrast, kan
Adalat LA give falsk positiv reaktion.
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i
behandling med Adalat LA. Det kan have bety
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1. MARTS 2017
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ADALAT LA, DEPOTTABLETTER (ORIFARM)
0.
D.SP.NR.
3749
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Adalat LA
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Adalat LA 20 mg depottabletter
Hver depottablet indeholder 20 mg nifedipin
1 depottablet á 20 mg indeholder 21,2 mg natriumklorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Depottabletter. (Orifarm)
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Kronisk stabil angina pectoris. Arteriel hypertension.
Raynaud's fænomen.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Administration
Oral anvendelse
Dosering
Voksne:
20 - 120 mg dagligt. Dosis afpasses individuelt.
I Adalat LA er lægemidlet indeholdt i en ikke-optagelig skal, som
langsomt udløser
lægemidlet til absorption. Når denne proces er færdig, elimineres
den tomme tabletskal fra
kroppen og kan derfor observeres i afføringen.
_49295_spc.doc_
_Side 1 af 14_
Depottabletterne skal først tages ud af blisterpakningen umiddelbart
før brug, da de ikke
tåler luftfugtighed i længere tid.
Tabletterne må ikke tygges eller deles.
Tabletterne skal sluges hele med lidt væske uafhængigt af måltider.
Grapefrugtjuice bør
undgås (se pkt. 4.5).
_Pædiatrisk population_
Nifedipins sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke
klarlagt. De foreliggende
data om anvendelsen af nifedipin ved hypertension er beskrevet i pkt.
5.1.
_Ældre patienter_
Baseret på farmakokinetiske oplysninger er en dosisjustering ikke
nødvendig hos ældre
patienter over 65 år.
_Patienter med nedsat leverfunktion_
Patienter med let, moderat eller svært nedsat leverfunktion skal
overvåges nøje, og en
dosisreduktion kan være nødvendig. Farmakokinetikken for nifedipin
hos patienter med
svært nedsat leverfunktion er ikke undersøgt (se pkt. 4.4 og pkt.
5.2).
_Patienter med nedsat nyrefunktion _
Baseret på farmakokinetiske oplysninger er en dosisjustering ikke
nødvendig hos patienterne
med nedsat nyrefunktion (se_ _pkt. 5.2).
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Adalat LA er kontraindiceret ved:

Overfølsomhed over f
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt