Actamone 10 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
16-12-2019

Aktiv bestanddel:

MONTELUKASTNATRIUM

Tilgængelig fra:

Rivopharm Limited

ATC-kode:

R03DC03

INN (International Name):

montelukast sodium

Dosering:

10 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation dato:

2010-06-10

Produktets egenskaber

                10. DECEMBER 2019
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ANUMON, FILMOVERTRUKNE TABLETTER
0.
D.SP.NR.
26423
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Anumon
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver filmovertrukket tablet indeholder montelukastnatrium svarende til
10 mg
montelukast.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
En tablet indeholder 90,7 mg lactosemonohydrat.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter
Beige, firkantede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, størrelse
7,9 mm × 7,9 mm, med
M indgraveret på den ene side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Anumon er indiceret til behandling af astma som tillægsbehandling hos
patienter på 15 år
og derover med mild til moderat persisterende astma, som ikke
kontrolleres tilstrækkeligt
med inhalationskortikosteroider, og hos hvem akutbehandling med
hurtigtvirkende β-
agonister ikke giver tilstrækkelig klinisk kontrol af astmaen. Hos
astmapatienter på 15 år
og derover, hvor Anumon er indiceret mod astma, kan Anumon også
lindre symptomer for
sæsonbestemt allergisk rhinitis.
Anumon er også indiceret som profylakse mod astma fra 15-års alderen
og op efter, hvor
den primære komponent er anstrengelsesudløst bronkokonstriktion.
_dk_hum_44489_spc.doc_
_Side 1 af 12_
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
INDGIVELSESMÅDE
Tabletterne sluges sammen med en tilstrækkelig mængde væske.
DOSERING
Dosis hos patienter på 15 år og derover med astma eller med astma og
samtidig
sæsonbestemt allergisk rhinitis er en 10 mg tablet daglig, der tages
om aftenen.
Generelle anbefalinger
Den terapeutiske virkning af Anumon på parametrene for astmakontrol
indtræffer inden for
en dag. Patienter bør anbefales fortsat at tage Anumon, selv om deres
astma er under
kontrol og i perioder, hvor symptomerne forværres. Anumon bør ikke
indgives sammen
med andre lægemidler, der indeholder samme aktive stof, montelukast.
Anumon kan tages med eller uden mad.
Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre, patienter med
nyreinsufficiens
                
                Læs hele dokumentet