URSOSAN 250MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KYSELINA URSODEOXYCHOLOVÁ (ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM)
Dostupné s:
PRO.MED.CS Praha a.s.
ATC kód:
A05AA02
INN (Mezinárodní Name):
ACID URSODEOXYCHOLIC (ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM)
Dávkování:
250MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
90 II; 90 I; 25 II; 30 II; 100 II; 50 II; 100 I; 100 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KYSELINA URSODEOXYCHOLOVÁ
Přehled produktů:
URSOSAN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
43/ 178/92-C
Datum autorizace:
2015-09-01
EAN kód:
8595026463189

sp. zn. sukls310415/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

URSOSAN 250 mg

tvrdé tobolky

acidum ursodeoxycholicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je Ursosan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ursosan užívat

Jak se Ursosan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ursosan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ursosan a k

čemu se používá

Léčivá látka přípravku Ursosan, kyselina ursodeoxycholová, je žlučová kyselina, která se přirozeně

vyskytuje i v lidské žluči. Ve srovnání s jinými žlučovými kyselinami je téměř netoxická. Zvýšená

koncentrace kyseliny ursodeoxycholové (UDCA) ve směsi žlučových kyselin má za následek jak

snížení nasycení žluči cholesterolem, tak rozpustnost cholesterolu na povrchu již vzniklých

konkrementů. Na rozdíl od ostatních žlučových kyselin má UDCA příznivý vliv na jaterní funkce a je

s úspěchem podávána pacientům s jaterními nemocemi provázenými městnáním žluči.

Ursosan se používá při

rozpouštění cholesterolových žlučových kamenů u nemocných s vysokým operačním rizikem a

u nemocných po rozdrcení kamenů. Podmínkou úspěšnosti léčby je funkční žlučník a přítomnost

nezvápenatělých cholesterolových kamenů, jejichž průměr nepřesahuje 1,5 cm,

zánětu sliznice žaludku vyvolaném žlučí, v důsledku návratu obsahu dvanáctníku do žaludku,

zánětu drobných žlučovodů v játrech v důsledku tvorby protilátek proti žlučovodům, což

způsobuje městnání žluče a může mít za následek tvrdnutí jater (primární biliární cirhóza),

zánětlivém postižení žlučových cest (primární sklerotizující cholangoitidě),

zánětu jater s městnáním žluči.

Děti a dospívající

Poruchy jater a žlučových cest při cystické fibróze u dětí a dospívajících od 6 let do 18 let.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ursosan užívat

Neužívejte Ursosan

jestliže jste alergický(á) na kyselinu ursodeoxycholovou nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže máte akutní zánět žlučníku a žlučových cest,

jestliže máte neprůchodné vývodné žlučové cesty (obstrukce choledochu nebo cystiku),

v případě častých žlučníkových kolik,

jestliže máte zvápenatělé žlučové kameny, které je možné zobrazit rentgenovým vyšetřením,

jestliže máte porušenou kontraktilitu žlučníku.

Děti a dospívající

neúspěšný chirurgický vývod nitrojaterních žlučových cest do tenkého střeva nebo zúžení

žlučových cest bez zajištění dobrého průtoku žluči.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ursosan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba přípravkem Ursosan vyžaduje pravidelné lékařské kontroly.

V průběhu léčby je třeba kontrolovat funkci jater. Jaterní testy se provádějí během prvních 3 měsíců

léčby každé 4 týdny a poté každé 3 měsíce. V případě užívání k rozpouštění žlučových kamenů má

lékař zajistit pořízení snímku žlučníku po 6-10 měsících léčby. Pokud není možné zobrazit žlučník

rentgenovým vyšetřením nebo došlo ke zvápenatění žlučových kamenů, musí se léčba ukončit.

Pokud užíváte Ursosan k rozpouštění žlučových kamenů, informujte svého lékaře, jestliže užíváte

jakékoli léky obsahující estrogenní hormony, jelikož tyto léky podporují vznik žlučových kamenů.

V případě užívání k léčbě primární biliární cirhózy se mohou příznaky onemocnění na začátku léčby

ve vzácných případech zhoršit. Pokud se tak stane, promluvte si s lékařem o úpravě léčby.

Pokud budete mít průjem, informujte ihned svého lékaře, protože v tomto případě může být nutné

dávku snížit nebo ukončit léčbu.

Děti a dospívající

Ursosan není vhodný pro děti do 6 let vzhledem k množství léčivé látky v tobolce.

Další léčivé přípravky a Ursosan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Cholestyramin, kolestipol a antacida obsahující hydroxid hlinitý a/nebo oxid hlinitý, mohou snižovat

vstřebávání Ursosanu, a tím snižovat jeho účinek. Pokud je současná léčba přípravky obsahujícími

některou ze zmíněných látek nutná, je třeba je užívat vždy buď 2 hodiny před, nebo 2 hodiny po užití

Ursosanu.

Ursosan může ovlivňovat vsřebávání cyklosporinu ve střevě. Proto, pokud užíváte současně

s Ursosanem cyklosporin, bude lékař sledovat hladiny cyklosporinu v krvi a případně upraví jeho

dávkování.

Ursosan může snižovat účinek léků obsahujících ciprofloxacin, dapson (antibiotika) nebo nitrendipin

(používaný k léčbě vysokého krevního tlaku) a naopak zvyšovat účinek léků obsahujících rosuvastatin

(používaný při vysoké hladině cholesterolu).

Nevhodná je rovněž kombinace Ursosanu s přípravky obsahujícími estrogeny (perorální

kontraceptiva) a látky snižující hladinu cholesterolu v krvi (hypolipidemika typu klofibrát, bezafibrát

nebo probukol). Tyto přípravky podporují vznik žlučových kamenů, což je opačný efekt léčby

Ursosanem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Ohledně užívání kyseliny ursodeoxycholové u těhotných žen nejsou k dispozici žádné údaje nebo jsou

k dispozici jen omezené údaje. Ursosan se nesmí užívat během těhotenství, pokud to není jednoznačně

nezbytné.

Pokud jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, používejte během léčby spolehlivou antikoncepci.

Doporučují se nehormonální metody nebo perorální (ústy podávaná) antikoncepce s nízkou dávkou

estrogenu.

Pokud užíváte Ursosan k rozpuštění žlučových kamenů, měla byste používat účinné nehormonální

metody antikoncepce, protože hormonální perorální antikoncepce může podporovat vznik žlučových

kamenů.

Před zahájením léčby musí lékař vyloučit těhotenství.

Kojení

Podle několika málo zdokumentovaných případů u žen, které užívaly kyselinu ursodeoxycholovou

během kojení, je hladina kyseliny ursodeoxycholové v mateřském mléku velmi nízká a u kojenců

pravděpodobně není třeba očekávat žádné nežádoucí účinky.

Plodnost

Na základě studií na zvířatech nebyl prokázán vliv kyseliny ursodeoxycholové na plodnost. Data o

vlivu na plodnost u člověka nejsou k dispozici.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ursosan nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3.

Jak se Ursosan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování je:

R

ozpouštění cholesterolových žlučových kamenů

Doporučená dávka je 2 až 5 tobolek denně v závislosti na tělesné hmotnosti (10 mg/kg/den). Celá

dávka se užívá najednou, večer před spaním. Přípravek užívejte pravidelně.

Tělesná hmotnost

Počet tobolek

do 60 kg

61–80 kg

81–100 kg

nad 100 kg

Délka léčby a její účinnost jsou závislé na velikosti kamenů a spolupráci pacienta a pohybuje se od půl

roku do dvou let. Pokud nedojde v průběhu jednoho roku ke zmenšení kamenů, nedoporučuje se

v léčbě pokračovat. Po rozpuštění kamenů je vhodné pokračovat v léčbě po dobu dalších tří měsíců

k zajištění úplného odstranění zbytků kamenů.

Primární biliární cirhóz

a I. a II. stadia a jin

é

stavy spojen

é

s

městnáním žluči

v játrech

Doporučená dávka je závislá na tělesné hmotnosti a činí obvykle 10–15 mg/kg/den (2–6 tobolek)

rozděleně do 2–3 dávek.

L

éč

ba

zánětu sliznice žaludku vyvolaného žlučí

Doporučená dávka pro dospělé je 1

tobolka (250 mg) denně. Užívá se večer před spaním. Doporučená

délka léčby přípravkem Ursosan je 10 až 14 dní.

U dětí je obvyklá dávka 10–20 mg/kg/den.

Pro děti mladší než 6 let je vhodná jiná léková forma.

Použití u dětí

a dospívající

ch

Děti a dospívající s

cystickou fibrózou od 6 let do 18 let

Doporučená dávka je 20 mg/kg/den rozdělených na 2 až 3 dávky, s následným zvýšením dávky na

30 mg/kg/den, pokud je to nezbytné.

Tobolky se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ursosan, než jste měl(a)

Při předávkování se může vyskytnout průjem. Pokud budete mít přetrvávající průjem, ihned se obraťte

na svého lékaře.

Při předávkování nejsou nutná žádná specifická opatření. Pokud trpíte průjmy, nezapomínejte přijímat

dostatečné množství tekutin, abyste nahradil(a) jejich ztrátu a zajistil(a) rovnováhu elektrolytů.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ursosan

Pokud si zapomenete vzít jednu dávku léku, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dávkami, které

Vám doporučil lékař.

Jestliže jste přestal(a) užívat

Ursosan

Vždy se domluvte se svým lékařem dříve, než se rozhodnete léčbu Ursosanem přerušit nebo předčasně

ukončit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

řidší stolice nebo průjem.

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

během léčby primární biliární cirhózy: silné bolesti v pravém nadbřišku, zhoršení cirhózy jater,

které se částečně upravilo po ukončení léčby,

zvápenatění žlučových kamenů,

kopřivka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

;

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Ursosan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

O

bsah balení a další informace

Co přípravek Ursosan obsahuje

Léčivou látkou je acidum ursodeoxycholicum (kyselina ursodeoxycholová). Jedna tvrdá tobolka

obsahuje 250 mg kyseliny ursodeoxycholové.

Dalšími složkami jsou

kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid

křemičitý, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina.

Jak přípravek Ursosan vypadá a co obsahuje toto balení

Ursosan jsou tvrdé bílé želatinové tobolky obsahující bílý granulát.

Dodáván je v baleních obsahujících 25, 30, 50, 90 nebo 100 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o

registraci a výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

7. 1. 2020

sp. zn. sukls310415/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O

PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

URSOSAN 250 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje acidum ursodeoxycholicum 250 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ

FORMA

Tvrdá tobolka.

Tvrdé bílé želatinové tobolky obsahující bílý granulát.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Disoluce cholesterolových žlučových kamenů u nemocných s vysokým operačním rizikem a

u nemocných po litotrypsi. Podmínkou úspěšnosti léčby je funkční žlučník a přítomnost čistých

radiotransparentních cholesterolových kamenů, jejichž průměr nepřesahuje 1,5 cm.

Primární biliární cirhóza I. a II. stadia.

Primární sklerotizující cholangoitida.

Hepatitis různé etiologie s cholestatickým syndromem.

Reaktivní gastritida při duodenogastrickém refluxu.

Pediatrická populace

Poruchy jater a žlučových cest při cystické fibróze u dětí a dospívajících od 6 let do 18 let.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Disoluce

cholesterolových žlučových kamenů

U dospělých je doporučená dávka 2 až 5 tobolek denně v závislosti na tělesné hmotnosti

(10 mg/kg/den).

Celá dávka má být podána najednou, večer před spaním. Přípravek musí být užíván pravidelně.

Tělesná hmotnost

Kyselina ursodeoxycholová

Počet tobolek

do 60 kg

500 mg

61–80 kg

750 mg

81–100 kg

1 000 mg

nad 100 kg

1 250 mg

Délka léčby a její účinnost jsou závislé na velikosti kamenů a spolupráci pacienta a pohybuje se od půl

roku až do 2 let. Pokud nedojde v průběhu 1 roku ke zmenšení konkrementů, nedoporučuje se v léčbě

pokračovat. V průběhu prvních 3 měsíců léčby je nutná kontrola sérových aminotransferáz

v pravidelných 4týdenních intervalech. V případě jejich patologických hodnot se doporučuje

přechodné snížení dávky přípravku Ursosan. Stav disoluce je nutno ultrasonograficky sledovat

nejméně v 6měsíčních intervalech. Po rozpuštění kamenů je vhodné pokračovat v léčbě po dobu

dalších 3 měsíců k zajištění úplného rozpuštění konkrementů.

Primární biliární cirhóza I. a II. stadia a jiné stavy spojené s

intrahepatální cholestázou

Denní dávka je závislá na tělesné hmotnosti a činí obvykle 10–15 mg/kg/den (2–6 tobolek) rozděleně

do 2–3 dávek.

R

eaktivní gastritida při duodenogastrickém refluxu

Doporučená dávka je 1 tobolka (250 mg) denně. Podává se večer před spaním. V této indikaci je

doporučená délka léčby přípravkem Ursosan 10–14 dní.

Dávkování u dětí od 2 let je individuální. Obvykle se doporučuje dávka 10–20 mg/kg/den. Poněkud

vyšší dávkou se kompenzuje zhoršená intestinální resorpce. Pro děti mladší než 6 let je vhodná jiná

léková forma.

Pediatrická populace

Děti a dospívající

s

cystickou fibrózou od 6 let do 18 let

Podává se 20 mg/kg/den rozdělených na 2 až 3 dávky, s následným zvýšením dávky na 30 mg/kg/den,

pokud je to nezbytné.

Způsob podání

Tobolky se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1,

akutní zánět žlučníku a žlučových cest,

obstrukce vývodných žlučových cest (choledochu nebo cystiku),

časté záchvaty biliární koliky,

RTG kontrastní kalcifikované žlučové konkrementy,

porušená kontraktilita žlučníku.

Pediatrická populace

Neúspěšná porto-enterostomie nebo děti s biliární atrézií bez zajištění dobrého průtoku žluči.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ursosan je nutno užívat pod lékařskou kontrolou.

V průběhu léčby je třeba kontrolovat jaterní enzymy (AST, ALT, γ-GT): v prvních 3 měsících ve

čtyřtýdenních intervalech, později jedenkrát za čtvrt roku. Kromě zjištění, zda pacienti léčení pro

primární biliární cirhózu reagují na léčbu či nikoli, by toto sledování mohlo umožnit včasné

rozpoznání potenciálního rizika hepatálního poškození, zvláště u pacientů v pokročilém stádiu

primární biliární cirhózy.

Při použití u disoluce cholesterolových žlučových kamenů:

Pro zhodnocení léčby a včasné zjištění případné kalcifikace konkrementů by se za 6–10 měsíců po

zahájení léčby (v závislosti na velikosti konkrementů) měla provést perorální cholecystografie

s přehlednými snímky vstoje a vleže nebo sonografie.

Přípravek se nemá užívat, jestliže žlučník není možné zobrazit rentgenovým vyšetřením a v případě

kalcifikace žlučových konkrementů.

Pacientky užívající Ursosan k rozpuštění žlučových kamenů mají používat účinnou nehormonální

metodu antikoncepce, jelikož hormonální antikoncepce může zvýšit riziko vzniku biliární litiázy (viz

body 4.5 a 4.6).

Při použití k léčbě pokročilého stádia primární biliární cirhózy:

Ve velmi vzácných případech byla pozorována dekompenzace jaterní cirhózy, která částečně ustoupila

poté, co byla léčba ukončena.

U pacientů s PBC se ve vzácných případech mohou na začátku léčby klinické příznaky onemocnění

zhoršit, např. může dojít ke zhoršení svědění. V takovém případě se má dávka Ursosanu snížit na

jednu 250 mg tobolku Ursosanu denně a poté opět postupně zvyšovat vždy o jednu tobolku týdně až

do dosažení původně předepsané dávky.

Pokud se objeví průjem, je nutné snížit dávku přípravku a v případě přetrvávajícího průjmu je nutno

léčbu ukončit.

Pediatrická populace

Přípravek není vhodný pro děti do 6 let vzhledem k síle tobolky.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Ursosan se nemá podávat současně s cholestyraminem, kolestipolem nebo antacidy obsahujícími

hydroxid hlinitý a/nebo oxid hlinitý, protože tyto přípravky váží kyselinu ursodeoxycholovou ve

střevě a inhibují tak její vstřebávání a účinnost. Pokud je současná léčba přípravkem obsahujícím

některou ze zmíněných léčivých látek nutná, je třeba, aby byl pacientem užit vždy buď 2 hodiny před,

nebo 2 hodiny po podání Ursosanu.

Ursosan může ovlivňovat absorpci cyklosporinu ve střevě. Proto je nutno u pacientů léčených

současně tímto přípravkem monitorovat hladiny cyklosporinu a případně upravit jeho dávkování.

V ojedinělých případech může Ursosan snižovat absorpci ciprofloxacinu.

V klinické studii provedené u zdravých dobrovolníků vedlo současné užívání UDCA (500 mg/den) a

rosuvastatinu (20 mg/den) k mírně zvýšené plazmatické hladině rosuvastatinu. Klinický význam této

interakce také s ohledem na jiné statiny, není znám.

Bylo prokázáno, že kyselina ursodeoxycholová u zdravých dobrovolníků snižuje vrchol plazmatické

koncentrace (C

) a plochu pod křivkou (AUC) kalciového antagonisty nitrendipinu. Doporučuje se

pozorně sledovat výsledek současného užívání nitrendipinu a kyseliny ursodeoxycholové. Dávku

nitrendipinu může být nutné zvýšit. Bylo zaznamenáno snížení léčebného účinku dapsonu. Toto

pozorování společně s in vitro nálezy ukázalo možnost indukce cytochromu P450 3A kyselinou

ursodeoxycholovou. V dobře navržené studii interakce s budesonidem, který je známým substrátem

cytochromu P450 3A, však nebyla indukce pozorována.

Estrogeny a látky snižující hladinu cholesterolu v krvi, jako je klofibrát, zvyšují sekreci cholesterolu

v játrech a mohou tudíž podporovat tvorbu biliárních konkrementů, což je opačný účinek než účinek

kyseliny ursodeoxycholové používané k rozpouštění žlučových kamenů.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

O užívání kyseliny ursodeoxycholové v těhotenství nejsou k dispozici žádné údaje nebo existují jen

omezená data. Na základě studií na zvířatech byla prokázána reprodukční toxicita během časné fáze

gestace. Ursosan se nesmí užívat během těhotenství, pokud to není jednoznačně nezbytné.

Ženy ve fertilním věku se mají léčit pouze tehdy, používají-li spolehlivou antikoncepci: doporučují se

nehormonální metody nebo perorální antikoncepce s nízkou dávkou estrogenu. U pacientek

užívajících Ursosan k rozpouštění žlučových kamenů by se měla používat účinná nehormonální

antikoncepce, jelikož hormonální perorální antikoncepce může napomáhat vzniku biliární litiázy.

Před zahájením léčby se musí vyloučit těhotenství.

Kojení

Podle několika zdokumentovaných případů kojících žen je hladina kyseliny ursodeoxycholové

v mateřském mléku velmi nízká a u kojenců pravděpodobně není třeba očekávat žádné nežádoucí

účinky.

Fertilita

Na základě studií na zvířatech nebyl prokázán vliv kyseliny ursodeoxycholové na fertilitu. Data o

vlivu na fertilitu člověka po léčbě kyselinou ursodeoxycholovou nejsou k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

UDCA nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujících údajích o četnosti jejich výskytu: velmi

časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až

<1/1000), velmi vzácné/ (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Gastrointestinální poruchy

Časté

: řidší stolice nebo průjem byly pozorovány v klinických studiích během léčby.

Velmi vzácné

: silné bolesti v pravém nadbřišku (u pacientů s primární biliární cirhózou).

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné

: kalcifikace žlučových kamenů, dekompenzace cirhózy jater (u pacientů s primární

biliární cirhózou v pokročilém stádiu), která po ukončení léčby částečně ustoupila.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné

: urtika (hlavně na počátku léčby).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

;

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Předávkování UDCA může mít za následek průjem. V tomto případě je třeba snížit dávku přípravku,

a pokud průjem přesto přetrvává, terapii ukončit.

Jiné příznaky předávkování jsou obecně nepravděpodobné vzhledem k tomu, že se absorpce kyseliny

ursodeoxycholové se zvyšující dávkou snižuje a tudíž se ve zvýšené míře vylučuje stolicí.

Nejsou nutná žádná specifická protiopatření. Při průjmových stolicích se podávají symptomaticky

tekutiny a elektrolyty.

Další informace pro zvláštní skupiny pacientů

Dlouhodobá léčba vysokými dávkami UDCA (28–30 mg/kg/den) u pacientů s primární sklerotizující

cholangitidou byla spojena s vyšším výskytem závažných nežádoucích účinků.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLAST

NOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva k terapii onemocnění žlučníku, přípravky obsahující žlučové

kyseliny, ATC kód: A05AA02.

Kyselina ursodeoxycholová (UDCA) je endogenní terciární žlučová kyselina, která se v malém

množství nachází v lidské žluči. Syntetizuje se v játrech ze 7-ketolitocholové kyseliny, která je

produktem bakteriální oxidace chenodeoxycholové kyseliny (CDC). UDCA je hydrofilnější než

ostatní žlučové kyseliny a ve srovnání s nimi je téměř netoxická.

Po perorálním podání UDCA inhibuje vstřebávání cholesterolu ze střeva, snižuje syntézu cholesterolu

v játrech a snižuje vylučování endogenního cholesterolu do žluči. Postupné rozpouštění

cholesterolových konkrementů je způsobeno pravděpodobně disperzí cholesterolu a vytvářením

tekutých krystalů.

Změnou podílů koncentrací lipofilních žlučových kyselin a hydrofilní UDCA vyvolanou přívodem

exogenní UDCA a tvorbou netoxických smíšených micel je dán i příznivý účinek kyseliny

ursodeoxycholové u cholestatických jaterních chorob a refluxní gastritidy. Spolu s apolární žlučovou

kyselinou CDC tvoří smíšené micely, v nichž CDC vytváří apolární jádro a UDCA obal. Toxická

CDC je tímto způsobem blokována uvnitř micely, takže je snížen toxický a membrány poškozující

účinek refluxní tekutiny v žaludeční šťávě.

Díky polárnímu charakteru UDCA se navíc vytvářejí dvojice molekul, které se mohou inkorporovat do

buněčných membrán bohatých na fosfolipidy. To znamená, že buněčná membrána je stabilizována a

není již přístupná agresivním účinkům cytotoxických micel.

Na tomto účinku se podílí rovněž cytoprotektivní a imunologické působení UDCA.

Účinek UDCA na primární biliární cirhózu je dán třemi mechanismy účinku:

Vytěsněním apolárních žlučových kyselin (tvorbou netoxických smíšených micel)

Stabilizací buněčné membrány.

Imunologickým působením.

Pediatrická populace

Cystická fibróza

Zkušenosti s léčbou UDCA jsou v případě pediatrických pacientů s hepatobiliárními poruchami

spojenými s cystickou fibrózou (CFADH) dostupné z klinických studií trvajících až 10 let i déle.

Je doloženo, že léčba pomocí UDCA je schopna omezit proliferaci žlučovodů, zastavuje progresi

histologicky patrného poškození, a dokonce dokáže zvrátit hepatobiliární změny, podává-li se

v časných stádiích CFADH. Aby byla léčba co nejúčinnější, je třeba začít s léčbou pomocí UDCA,

jakmile je stanovena diagnóza CFADH.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Kyselina ursodeoxycholová se po perorálním podání rychle vstřebává v jejunu a horní části ilea

pasivním, v terminálním ileu aktivním transportem. Vrcholu plazmatické koncentrace se dosahuje 30–

60 minut po podání.

Biotransformace a eliminace

Po vstřebání se tato žlučová kyselina metabolizuje téměř úplnou konjugací s aminokyselinami

glycinem a taurinem a je vylučována z jater žlučí.

Ve střevě je kyselina ursodeoxycholová dekonjugována a dehydroxylována na kyselinu lithocholovou.

Enterohepatálním oběhem je tato kyselina přiváděna do jater a retransformována v játrech opět na

kyselinu chenodeoxycholovou a UDCA. Vzhledem k uvedené transformaci se zdá, že v průběhu léčby

UDCA je důležité množství kyseliny lithocholové. Kyselina lithocholová je zčásti absorbována a

vázána na sulfátový aniont a dále konjugována s glycinem a taurinem a vylučována do žluče. Tyto

deriváty jsou málo vstřebávány ve střevě a jsou vylučovány stolicí, což představuje účinný

mechanismus eliminace této toxické žlučové kyseliny.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Akutní toxicita

Průměrné hodnoty LD

jsou u potkanů >5 g/kg, myší >10 g/kg, psů >10 g/kg.

Subakutní toxicita

V první části dostávali potkani per os dávku od 0,5 g/kg do 4 g/kg po dobu 5 týdnů.

Nebyly zaznamenány hrubě patologické, ani histopatologické změny v závislosti na dávce.

V druhé části byly podávány parenterální dávky 62,5 mg/kg, 125 mg/kg, 250 mg/kg a 500 mg/kg.

Histopatologický nález (nekróza jater, cholangitis, buněčná proliferace, proliferace pojivových vláken

a drobných žlučovodů, absces ledvin) byl zaznamenán u dávek 125 mg/kg a vyšších.

Mutagenita

Mutagenní vlastnosti se testují ve zkouškách: reverzibilní mutace, mikronukleární test, chromozomální

aberace, mutace u myšího lymfomu.

Vliv kyseliny ursodeoxycholové na mutagenitu se neprokázal.

Kancerogenita

Ve dvou dvouletých studiích na myších se prováděly v dávkách 25, 150 a 1000 mg/kg/den pokusy.

Do dávky 150 mg/kg/den nebyly změny v incidenci tumoru prokázány.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Kukuřičný škrob

Předbobtnalý kukuřičný škrob

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Oxid titaničitý

Želatina

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

PVC/Al nebo PVC/PVdC/Al blistr, krabička.

Velikost balení: 25, 30, 50, 90 nebo 100 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

a pro zacházení s

ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O

REGISTRACI

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

43/178/92-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGIS

TRACE

Datum první registrace: 4. 3. 1992

Datum posledního prodloužení registrace: 28. 6. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

7. 1. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace