TOLTERODIN MYLAN 4 MG, POR CPS PRO 100X4MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TOLTERODIN-HYDROGEN-TARTARÁT (TOLTERODINI HYDROGENOTARTRAS)
Dostupné s:
Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire
ATC kód:
G04BD07
Dávkování:
4MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
53/ 442/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 krozhodnutío změněregistrace sp. zn. sukls216864/2010, sukls216866/2010

Příbalová informace:informace pro uživatele

TolterodinMylan2mg

TolterodinMylan4 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

tolterodini hydrogenotartras

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat,

protožeobsahujeproVásdůležitéúdaje.

Ponechtesipříbalovouinformacipropřípad,žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky,zeptejtesesvéholékařenebolékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit,atoitehdy,má-listejnéznámkyonemocněníjakoVy.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedeny

Conaleznetevtétopříbalovéinformaci

1. Co jepřípravekTolterodinMylana k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravekTolterodinMylanužívat

3. Jak sepřípravekTolterodinMylanužívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. JakpřípravekTolterodinMylanuchovávat

6.Obsahbaleníadalšíinformace

1. Co jepřípravekTolterodinMylanakčemu se používá

LéčiválátkapřípravkuTolterodinMylanjetolterodinihydrogenotartras.Tolterodinpatřídoskupiny

léčivýchpřípravkůzvanýchantimuskarinika.

TolterodinMylansepoužíváudospělýchastaršíchpacientůkléčběpříznakůsyndromu

hyperaktivníhomočovéhoměchýře.Syndromhyperaktivníhomočovéhoměchýřesemůžeprojevovat

neschopnostíkontrolovatmočení,náhloupotřeboujítnatoaletubezpředchozíhovarovánínebo

nutnostíchoditnatoaletučastěji.

2. Čemumusíte věnovat pozornost, než začnetepřípravekTolterodinMylanužívat

NeužívejtepřípravekTolterodinMylan,jestliže:

jstealergický/ánatolterodinnebonakteroukolidalšísložkutohotopřípravku(uvedenouv

bodě6)

nejsteschopný/ásevymočit(retencemoči)

mátevysokýnitroočnítlakspojenýseztrátouzraku,kterýnenídostatečněléčený(nezvládnutý

zelenýzákal(glaukom)súzkýmúhlem)

trpítenadměrnouslabostísvalů(myastheniagravis)

trpítezávažnýmivředyazánětemtlustéhostřeva(těžkáulcerózníkolitida)

trpíteakutnímrozšířenímtlustéhostřeva(toxickémegakolon).

Upozorněníaopatření

Před užitím přípravkuTolterodinMylanseporaďte se svým lékařem nebo lékárníkem,pokud:

mátepotížepřimočenía/neboslabýproudmoči

trpítegastrointestinálnímonemocněním,kteréovlivňujeprůchoda/nebotrávenípotravy

trpíteonemocněnímledvin(ledvinová nedostatečnost)

trpíteonemocněnímjater

trpítenervovýmiporuchami,kteréovlivňujíkrevnítlak,funkcistřevnebosexuálnífunkce

(jakákolivneuropatievegetativníhonervovéhosystému)

mátehiátovouhernii(kýlavhorníčástibřicha)

uVásněkdydošlokesníženímotility(pohybů)střevnebopokudtrpítezávažnouzácpou

(sníženágastrointestinálnímotilita)

trpíteněkterým znásledujícíchonemocněnísrdce:

abnormálnízáznamsrdečníakce(EKG)

zpomalenísrdečnífrekvence(bradykardie)

závažná,jižexistujícísrdečníonemocněníjakojekardiomyopatie(slabýsrdečnísval),

ischemiemyokardu(sníženýpřítokkrvedosrdce),arytmie(nepravidelnýsrdeční

rytmus)nebosrdečníselhání

máteabnormálněnízkéhladinydraslíku(hypokalémie),vápníku(hypokalcémie)nebohořčíku

(hypomagnezémie)vkrvi.

PromluvtesisesvýmlékařemnebolékárníkempředzahájenímléčbypřípravkemTolterodinMylan,

pokudsimyslíte,žebyseVásněcozvýšeuvedenéhomohlotýkat.

DalšíléčivépřípravkyapřípravekTolterodinMylan

Tolterodinihydrogenotartras,léčiválátkapřípravkuTolterodinMylan,semůževzájemněovlivňovats

jinýmiléčivýmipřípravky.

Nedoporučuje seužívattentopřípravekvkombinacis:

některýmiantibiotiky(např.erytromycin,klaritromycin)

léčivýmipřípravkypoužívanýmikléčběhoubových(plísňových)infekcí(např.ketokonazol,

itrakonazol)

léčivýmipřípravkypoužívanýmikléčběHIV.

TolterodinMylansemápoužívatsopatrností, užívá-li sevkombinacis:

léky,kteréovlivňujíprůchodpotravy(např.metoklopramidacisaprid)

lékyproléčbunepravidelnéhosrdečníhorytmu(např.amiodaron,sotalol,chinidin,

prokainamid)

jinýmilékyspodobnýmmechanizmemúčinkujakopřípravekTolterodinMylan

(antimuskarinovýúčinek),nebolékysopačnýmmechanizmemúčinkunežmápřípravek

TolterodinMylan(cholinergnívlastnosti).Zeptejtesesvéholékaře,pokudsinejstejistý(á).

Informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebokteréjstevnedávnédobě

užíval(a).

PřípravekTolterodinMylans jídlemapitím

Přípravek Tolterodin Mylanlzeužívatpřed,po neboběhemjídla.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Jste-litěhotná, neměla byste přípravekTolterodinMylanužívat.Informujteihnedsvéholékaře,pokud

jstetěhotná,myslíte,žejstetěhotnánebotěhotenstvíplánujete.

Kojení

Informujtesvéholékaře,pokudkojítenebozačínáteskojením.PřípravekTolterodinMylanse

nedoporučujepodávatmatkám,kterékojí.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnetetento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

BěhemléčbypřípravkemTolterodinMylanneřiďtedopravníprostředkyanineobsluhujtestroje,

protožepřípravekmůže vyvolat závratě,únavuaovlivnitzrak.

PřípravekTolterodinMylanobsahujesacharózu(druhcukru)

PokudVámVáš lékař řekl, ženesnášíteněkteré cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3. Jak sepřípravekTolterodinMylanužívá

Vždy užívejtetento přípravekpřesně podle pokynů svého lékaře. Pokud sinejste jistý/á, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávkapřípravkujejedna 4 mgtvrdátobolkasprodlouženým uvolňovánímjednoudenně.

Upacientů sporuchoufunkcejater nebo ledvin apacientů snežádoucímiúčinkypůsobící obtížemůže

lékař snížit dávku na jednu 2 mgtvrdoutobolkusprodlouženým uvolňovánímjednoudenně.

Použití u dětí

PřípravekTolterodin Mylansenedoporučuje podávatdětem.

Tvrdé tobolky s prodlouženýmuvolňovánímsemají polykatvcelku azapítsesklenicívody. Tobolky

lze užívat s jídleminalačno. Tobolkynerozkousávejte.

Délka léčby

Délku léčby přípravkem Tolterodin Mylan určíVášlékař.Váš močový měchýř potřebuje určitý čas

kpřizpůsobení.Nepřerušujte léčbu předčasně, i když nepozorujete bezprostřední účinek. Váš močový

měchýř potřebuje určitý čas k přizpůsobení. Dokončete celou léčbu podle pokynů Vašeho lékaře.

Pokud ani potom nezpozorujete žádný efekt, poraďte se s lékařem.

Účinnost léčby je vhodné přehodnotit po 2-3 měsících.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tolterodin Mylan než jste měl/a

PokudVyneboněkdojinýužijepřílišmnohotobolekpřípravku,obraťteseihnednasvéholékaře

nebo lékárníka, nebojděte naoddělenípohotovostinejbližší nemocnice.

Příznakypředávkovánízahrnují:halucinace,silnouexcitaci(podráždění),křeče,zrychlenýsrdeční

rytmus, dušnost, potíže s močením nebo rozšířenízorniček.

Jestliže jste zapomněl(a)užít přípravek Tolterodin Mylan

Pokudsizapomenetevzítdávkuvobvykloudobu,užijteji,jakmilesivzpomenete,pokudvšakjiž

není téměřčasna další dávku. V takovém případě,vynechejte zapomenutoudávku apokračujtepodle

normálníhodávkovacíhorežimu.Nezdvojnásobujtenásledujícídávku,abystenahradil(a)vynechanou

dávku.

Jestliže jste přestal(a)užívatpřípravek Tolterodin Mylan

Nepřestávejte užívat tento přípravek, pokud Vám to nedoporučil lékař.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobnějakovšechnyléky,můžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutukaždého.

Měl/abysteokamžitěnavštívitlékařenebooddělenílékařsképohotovosti,pokudzaznamenáte

následujícípříznaky angioedému(otoku):

otokobličeje, jazyka, hrdla

potíže s polykáním

kopřivka a potíže s dýcháním

Takébysteměl/avyhledatlékařskoupomoc,pokudseuVásobjevíreakcezpřecitlivělosti(např.

svědění,vyrážka,kopřivkanebodýchacípotíže).Ktomudocházíméněčasto(uméněnež1ze100

pacientů).

Ihnedinformujtesvéholékařenebonavštivteoddělenílékařsképohotovosti,pokudzaznamenáte

kterýkolivz následujícíchnežádoucích účinků:

bolestnahrudi,obtížnédýchánínebosnadnáunavitelnost(ivklidu),potížesdýchánímv

noci, otoky nohou.

Můžesejednatopříznakysrdečníhoselhání.Ktomudocházíméněčasto(uméněnež1ze100

pacientů).

BěhemléčbypřípravkemTolterodinMylanbylypozoroványnásledujícínežádoucíúčinky,atos

těmitočetnostmi.

Velmi časté nežádoucí účinky(mohousevyskytnoutuvícenež 1 z 10 pacientů)

sucho v ústech

Časté nežádoucí účinky(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

zánět vedlejších nosních dutin

závratě, ospalost, bolest hlavy

suché oči, rozmazané vidění

potíže s trávením(dyspepsie), zácpa, bolest břicha, nadměrnémnožstvívzduchu nebo plynův

žaludku nebo střevě

bolestivé nebo obtížné močení

únava

přebytečnétekutinyv těle způsobujícíotok (např. kotníků)

průjem

Méně časté nežádoucí účinky(mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

alergické reakce

nervozita

pocit mravenčení v prstech na rukou a nohou

pocitmotání se, závratě (vertigo)

bušení srdce, srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu

neschopnost vyprázdnit močový měchýř

bolest na hrudi

poruchy paměti

Dalšíhlášenénežádoucíúčinkyzahrnovalytěžkéalergickéreakce,zmatenost,halucinace,zrychlený

srdečnírytmus,zčervenánípokožky,pálenížáhy,zvracení,angioedém,suchoukůži,adezorientaci.

Bylo také hlášenozhoršení příznaků demence u pacientů léčených pro demenci.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci

5.JakpřípravekTolterodinMylanuchovávat

Uchovávejtetento přípravekmimodohledadosahdětí.

Nepoužívejtetentopřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičce.Dobapoužitelnosti

sevztahujekposlednímudniuvedenéhoměsíce.

Uchovávejtepřiteplotědo30°C.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky,kteréjižnepoužíváte.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6.Obsah balení a další informace

CopřípravekTolterodinMylanobsahuje

Léčivoulátkoujetolterodinihydrogenotartras.

Jedna tvrdá tobolka sprodlouženým uvolňováním obsahujetolterodinihydrogenotartras2 mgnebo4

mg, což odpovídátolterodinum1,37 mgnebo2,74 mg.

Pomocnýmilátkamijsouzrněnýcukr(sacharózaakukuřičnýškrob),ethylcelulóza(E462),

hypromelosa(E464)amastek(E553b).Obaltobolkyobsahujeindigokarmín(E132),žlutýoxid

železitý(pouze2mgtobolky)(E172),oxidtitaničitý(E171)aželatinu(E441).Potiskovýinkoust

obsahuješelak (E904), propylenglykol (E1520), černý oxid železitý (E172) a hydroxiddraselný.

JakpřípravekTolterodinMylanvypadá a co obsahuje toto balení

TolterodinMylan2mg:tvrdáželatinovátobolkasezelenýmneprůhlednýmvíčkemazeleným

neprůhlednýmtělem,plněnábílýminebotéměřbílýmigranulemi.Tobolkajeosověpotištěnáčerným

inkoustem nápisem MYLAN nad 3402 a to na víčkuitěle tobolky.

PřípravekTolterodinMylan2mgjedodávánvperforovanémjednodávkovémblistrunebove

standardnímblistru.Krabičkaobsahuje28x1nebo10,14,20,28,30,60,84,90nebo100tvrdých

tobolek s prodlouženým uvolňováním.

Přípravekjedodávántakévlahvičceobsahující30,100,250nebo500tvrdýchtoboleks

prodlouženým uvolňováním.

TolterodinMylan4mg:tvrdáželatinovátobolkasesvětlemodrýmneprůhlednýmvíčkemasvětle

modrýmneprůhledným tělěm,plněná bílýminebo téměř bílýmigranulemi.Tobolkajeosověpotištěná

černým inkoustem nápisem MYLAN nad 3404 a to na víčkuina těle tobolky.

PřípravekTolterodinMylan4mgjedodávánvperforovanémjednodávkovémblistrunebove

standardnímblistru.Krabičkaobsahuje28x1nebo7,10,14,20,28,30,49,60,84,90,98nebo100

tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním.

Přípravekjedodávántakévlahvičceobsahující30,100,250nebo500tvrdýchtoboleks

prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být kdispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitelrozhodnutíoregistraci

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Velká Británie

Výrobce

McDermott LaboratoriesLtd.trading as Gerard Laboratories, Irsko

Generics [UK] Ltd., Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrovánpod těmito názvy:

Země Název

Rakousko TolterodinArcana2mg–Retardkapseln

TolterodinArcana4mg-Retardkapseln

Česká

republika TolterodinMylan2mg,tvrdétobolkysprodlouženýmuvolňováním

TolterodinMylan4mg,tvrdétobolkysprodlouženýmuvolňováním

Dánsko TolterodinMylan

Finsko TolterodinMylan

Řecko Tolterodine/Generics2mgprolonged-release

capsules

Tolterodine/Generics4mgprolonged-releasecapsules

Německo Tolterodindura4mgretardHartkapselnt

Irsko DeterodineSR2mgprolongedreleasecapsules

DeterodineSR4mgprolongedreleasecapsules

Norsko TolterodinMylan

Rumunsko TolterodinăGenerics2mgcapsulecueliberare

prelungită

TolterodinăGenerics4mgcapsulecueliberareprelungită

Španělsko ADEXYLNEO4mgcápsulasdurasde

liberaciónprolongadaEFG

Švédsko TolterodinMylan

Nizozemsko TolterodineMylan2mg,capsulesmet

verlengdeafgifte,hard

TolterodineMylan4mg,capsulesmetverlengdeafgifte,hard

Velká Británie CapitXL,2mg,prolonged-releasecapsules

CapitXL,4mg,prolonged-releasecapsules

Tatopříbalováinformacebylanaposledyrevidována

4.7.2012

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.2krozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls216864/2010, sukls216866/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tolterodin Mylan 2 mg

Tolterodin Mylan 4 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

tolterodini hydrogenotartras

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednatvrdátobolkasprodlouženýmuvolňovánímobsahujetolterodinihydrogenotartras2mgnebo4

mg, cožodpovídá tolterodinum 1,368 mg nebo 2,737 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna 2 mgtvrdátobolka s prodlouženým uvolňováním obsahujemaximálně 68,69 mg sacharózy.

Jedna 4 mgtvrdátobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje maximálně 137,38 mg sacharózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdétobolkys prodlouženým uvolňováním.

TolterodinMylan2mg:tvrdáželatinovátobolkavelikosti4sezelenýmneprůhlednýmvíčkema

zelenýmneprůhlednýmtělem,plněnábílýminebotéměřbílýmigranulemi.Tobolkajeosověpotištěná

černýminkoustemnápisemMYLANnad3402atonavíčkuitěletobolky.Velikosttobolkyje

přibližně 14,3 mm.

Tolterodin Mylan 4mg:tvrdá želatinová tobolka velikosti3sesvětlemodrýmneprůhlednýmvíčkem a

světlemodrýmneprůhlednýmtělem,plněnábílýminebotéměřbílýmigranulemi.Tobolkajeosově

potištěnáčernýminkoustemnápisemMYLANnad3404a tonavíčkuitěletobolky.Velikosttobolky

jepřibližně15,9mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Symptomatickáléčbaurgentníinkontinencea/nebozvýšenéfrekvencemočeníaurgenceupacientůs

hyperaktivním močovým měchýřem.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkováni:

Dospělí (včetně starších pacientů):

Doporučenádávkaje4mgjednoudenněsvýjimkoupacientůsporuchoufunkcejaternebostěžkou

poruchoufunkce ledvin (GFR<30 ml/ min), kde je doporučenadávka2 mgjednou denně (viz body4.4

a5.2).Vpřípaděnepříjemnýchnežádoucíchúčinkůsemůžedávkasnížitze4mgna2mgjednou

denně.

Účinnost léčby by měla být po 2–3 měsících znovu zhodnocena (viz bod 5.1).

Pediatrická populace:

Bezpečnostaúčinnostudětínebyladosudstanovena(vizbod5.1),protosetolterodinnedoporučuje

podávat dětem.

Způsob podání

K perorálnímu podání.

Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňovánímmohou být užívány sjídlem nebo nalačno, polykají se celé

a zapíjí se sklenicí vody.

4.3 Kontraindikace

Tolterodin je kontraindikován u pacientů s:

známouhypersenzitivitounatolterodinnebonakteroukolipomocnoulátkuuvedenouvbodě

6.1tohoto přípravku.

močovou retencí.

nezvládnutým glaukomem s úzkým úhlem.

myastheniagravis.

těžkou ulcerózní kolitidou.

toxickým megakolon.

4.4 Zvláštníupozornění a opatření pro použití

Tolterodinmábýtopatrněpoužíván upacientů s:

významnou obstrukcí močových cest s rizikem vzniku retence moči

poruchami gastrointestinálního traktu obstrukčního typu, např. při stenóze pyloru

poruchou funkceledvin(viz body 4.2 a 5.2)

onemocněním jater (viz body 4.2 a 5.2)

vegetativní neuropatií

hiátovou hernií

rizikem snížené gastrointestinální motility

Prodloužení intervalu QT

Opakovanépodánícelkovéperorálnídennídávkytolterodinusokamžitýmuvolňovánímvdávkách4

mg (terapeutická) a 8 mg (supraterapeutická) vedlo k prodloužení intervalu QTc (viz bod 5.1). Klinický

význam těchto nálezů není jasný a závisí na individuálních rizikových faktorech a vnímavosti pacienta.

TolterodinmábýtpodávánsopatrnostípacientůmsrizikovýmifaktoryproprodlouženíQTintervalu,

kterézahrnují:

vrozené nebo prokázaně získané prodloužení QT intervalu

poruchy elektrolytové rovnováhy jako hypokalémie, hypomagnezémie a hypokalcémie

bradykardii

závažnájižexistujícísrdečníonemocnění(tj.kardiomyopatie,ischemiemyokardu,arytmie,

městnavé srdeční selhání)

současnépodáváníléků,okterýchjeznámo,žeprodlužujíQTinterval,včetněantiarytmik

skupiny IA (např. chinidin, prokainamid) a skupiny III (např. amiodaron, sotalol).

Toto platí zvláště při užívání silných inhibitorů CYP3A4 (viz bod 5.1).

Současná léčba silnými inhibitory CYP3A4 by měla být vyloučena (viz bod 4.5).

Stejně jako u všech léků určených pro léčbu hyperaktivního močového měchýře je třeba předzahájením

léčby vyloučit organickou příčinu urgence a frekvence močení.

Pacienti se vzácnýmidědičnýmiproblémy sintolerancífruktózy, malabsorpcí glukózy agalaktózynebo

snedostatkemsacharázy-izomaltázyby tentopřípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

SoučasnásystémováléčbasilnýmiCYP3A4inhibitory,jakojsoumakrolidováantibiotika(např.

erythromycinaklarithromycin),antimykotika(např.ketokonazolaitrakonazol)a inhibitoryproteázse

nedoporučujevzhledemkezvýšeníplazmatickýchkoncentracítolterodinuuslabýchCYP2D6

metabolizérů a z toho plynoucího rizika předávkování (viz bod 4.4).

Současnáléčbajinýmilékysantimuskarinovýmivlastnostmimůžemítzanásledekvýraznější

terapeutickýefektanežádoucíúčinky.Naopak,terapeutickýúčinektolterodinumůžebýtsnížen

současným užíváním agonistů muskarinových cholinergních receptorů.

Účinek prokinetik jako metoklopramidu a cisapridu může být tolterodinem snížen.

Současnáléčbafluoxetinem(silnýCYP2D6inhibitor)nevedekeklinickyvýznamnéinterakci,jelikož

tolterodin a jeho CYP2D6 dependentní metabolit 5-hydroxymethyl tolterodinjsou ekvipotentní.

Studielékovýchinterakcíneprokázalyinterakceswarfarinemnebokombinovanýmiperorálními

kontraceptivy (ethinylestradiol/levonorgestrel).

Klinickástudienaznačuje,žetolterodinnenímetabolickýminhibitoremCYP2D6,2C19,2C9,3A4

nebo1A2.Protosenepředpokládázvýšeníplazmatickýchhladinsoučasněstolterodinempodávaných

léků, které jsou metabolizovány těmito izoenzymovými systémy.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistují dostatečná data o užití tolterodinu u těhotných žen.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Možnériziko pro člověka není známo.

Proto se nedoporučujetolterodinužívat během těhotenství.

Kojení

Nejsoudostupnádatatýkajícísevylučovánítolterodinudomateřskéhomléka.Užívánítolterodinuv

době kojení je třeba se vyvarovat.

Fertilita

Studienazvířatechneprokázalyvlivtolterodinenafertilitu(vizbod5.3).Klinickéúdaje(pročlověka)

nejsou kdispozici.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tolterodin mavýraznývliv na schopnostříditneboobsluhovatstroje.Tolterodinmůževyvolat poruchy

akomodacea ovlivnit reakční čas.

4.8 Nežádoucí účinky

Tolterodinmůževyvolat vzhledemkfarmakologickému účinkumírné až středněsilnéantimuskarinové

účinky jakojesucho v ústech, dyspepsiea syndrom suchého oka.

Níže uvedená tabulka shrnuje údaje o nežádoucích účincíchtolterodinuz klinických studií apo uvedení

na trh. Nejčastěji bylohlášeno suchovústech, a to u 23,4% léčenýchtolterodinema u 7,7 % pacientů

léčených placebem.

Případyzhoršenípříznakůdemence(např.zmatenost,dezorientace,halucinace)bylyhlášenypo

Velmi časté

(1/10) Časté

(≥1/100 a <1/10 ) Méně časté

(≥1/1000 a

<1/100) Není známo

(z dostupných

údajů nelze určit)

Infekce ainfestace Sinusitida

Poruchy imunitního

systému Přecitlivělost

jinak Anafylaktické

reakce

Psychiatrické

poruchy Nervozita Zmatenost

Halucinace

Dezorientace

Poruchy nervového

systému Závratě,

somnolence, Parestézie,

poruchy paměti

Poruchy oka Syndrom suchého

oka,poruchyvidění

(včetně poruchy

akomodace)

Poruchy ucha a

labyrintu Závratě

Srdeční poruchy Palpitace,srdeční

selhání, arytmie Tachykardie

Gastrointestinální

poruchy Sucho v ústech Dyspepsie, zácpa,

bolesti břicha,

nadýmání,průjem Gastroezofageální

reflux, zvracení

Poruchy kůže a

podkožní tkáně Angioedém, suchá

kůže

Poruchy ledvin a

močových cest Dysurie Retence moči

Celkové poruchy

a reakce

vmístě aplikace Únava, bolest

hlavy,

periferní edémy Bolest na hrudi

Pediatrická populace

Vedvoupediatrických,placebemkontrolovaných,dvojitěslepých,randomizovanýchstudiíchfázeIII,

které se provádělypo dobu 12 týdnů, do kterých bylo zahrnuto celkem 710 dětských pacientů, byl podíl

pacientůsinfekcímočovýchcest,průjmemaabnormálnímchovánímvyššíupacientůléčených

tolterodinemnežplacebem(infekcemočovýchcest:tolterodin6,8%,placebo3,6%,průjem:tolterodin

3,3%, placebo 0,9%, abnormální chování: tolterodin 1,6%, placebo 0,4%) (viz bod 5.1).

4.9 Předávkování

Nejvyššíjednorázovádávkatolterodin-hydrogen-tartarátupodanádobrovolníkůmbyla12,8mgv

lékovéforměsokamžitýmuvolňováním.Přitétodávceseprojevilyjakonejzávažnějšínežádoucí

příhodyporuchy akomodace a mikce.

Případnépředávkovánítolterodinemseléčívýplachemžaludkuapodánímaktivníhouhlí.Léčba

symptomů je následující:

těžkécentrální anticholinergní účinky (např. halucinace, těžká excitace): podatfysostigmin.

Křeče nebopřetrvávajícíexcitace: podatbenzodiazepiny.

dechovánedostatečnost:provést umělédýchání.

tachykardie: podatbeta-blokátory.

retencemoči:provéstkatetrizaci.

mydriáza:podat očníkapkys pilokarpinema/nebo umístitpacienta do tmavé místnosti.

ProdlouženíQTintervalubylopozorovánopřicelkovédennídávce8mgtolterodinusokamžitým

uvolňováním(dvakrátvyššíneždoporučenádennídávkauformysokamžitýmuvolňovánímas

vrcholovoukoncentrací,kterájeekvivalentnítrojnásobkudosaženékoncentraceutoboleks

prodlouženýmuvolňováním)podávanéhopodobualespoňčtyřdnů.Vpřípaděpředávkování

tolterodinem je třeba zahájit standardní podpůrnou léčbu pro úpravu prodlouženého QT intervalu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:močová spazmolytika

ATCkód:G04BD07

Mechanismus účinku

Tolterodinjeinvivokompetitivníantagonistaspecifickýchmuskarinovýchreceptorůsvyšší

selektivitoupromočovýměchýřnežproreceptoryslinnýchžláz.Jedenzmetabolitůtolterodinu(5-

hydroxymethylovýderivát)vykazujefarmakologickýprofilpodobnýprofilumateřskélátky.Usilných

metabolizérů přispívá tento metabolit značnou měrou k terapeutickému účinku (viz bod 5.2).

Farmakodynamickýúčinek

Účinek léčby lze očekávat do 4 týdnů.

VklinickémhodnocenífázeIIIbyloprimárnímsledovanýmukazatelemsníženípočtuepizod

inkontinencezatýdenasekundárnímsledovanýmukazatelembylosníženípočtumikcíza24hodina

zvýšení středního objemu moči na 1 mikci.Tyto parametry jsou uvedeny v následující tabulce.

Klinickáúčinnosta bezpečnost

Vnížeuvedenétabulcejesrovnáníúčinkuléčbypřipodávánítvrdýchtoboleksprodlouženým

uvolňovánímtolterodinu4mgjednoudenněpodobu12týdnůvporovnánísplacebem;absolutní

změny a procentuální změny vztaženy k bazálním hodnotám.

Rozdílvléčbětolterodinemaplacebem:Průměrnézměnya95%intervalspolehlivostiodhadnuté

podle Metody nejmenších čtverců.

Tolterodin

4 mgjednou

denně (n=507) Placebo

(n=508) Rozdíl v léčbě

tolterodinema

placebem

Průměrná změna a

95% IS Statistická

významnost vs.

placebo (p-

hodnota)

Počet epizod

inkontinence za týden -11,8

(-54 %) -6,9

(-28 %) -4,8

(-7,2;-2,5)* <0,001

Počet mikcíběhem

24 hodin -1,8

(-13 %) -1,2

(-8 %) -0,6

(-1,0;-0,2) 0,005

Střední objem moči

na 1 mikci (ml) +34

(+27 %) +14

(+12 %) +20

(14; 26) <0.001

*) 97.5% intervalspolehlivostipodle Bonferroniho

Po12týdnechléčbyudávalo23,8%pacientů(121/507)veskupiněužívajícítolterodinea15,7%

pacientů (80/508)ve skupině užívající placebo subjektivněžádnénebojenminimálníobtíže týkající se

močového měchýře.

Účinektolterodinubylhodnocenupacientůsurodynamickýmvyšetřením,kteříbylipotérozděleni

podle výsledků do skupiny urodynamicky pozitivních (motorická urgence) a urodynamicky negativních

(senzorickáurgence).Vkaždéskupiněbylipacientidálerandomizovánikužívánítolterodinunebo

placeba.Studieneposkytlapřesvědčivýdůkaz,žebybyltolterodinupacientůsesenzorickouurgencí

účinnější než placebo.

Stanovení klinického efektu tolterodinu na QT interval je založeno na analýze EKG vyšetření získaných

odvícenež600léčenýchpacientůzahrnujícíchiosobyvyššíhověkuapacientůsjižpřítomným

kardiovaskulárnímonemocněním.ZměnyQTintervaluseupacientůužívajícíchplaceboapacientů

léčených tolterodinem významně nelišily.

VlivtolterodinunaprodlouženíQTintervalubyldáletestovánna48zdravýchdobrovolnících

mužskéhoiženskéhopohlavívevěku18-55let.Probandůmbylpodávántolterodinvlékovéformě

sokamžitýmuvolňovánímvdávkách2mga4mgdvakrátdenně.Výsledky(skorekcíFridericia)při

dosaženívrcholovékoncentracetolterodinu(za 1 hodinu) ukázaly průměrné prodlouženíQTc intervalu

o5,0msecpřidávkáchtolterodinu2mgdvakrátdenněa11,8msecpřidávkáchtolterodinu4mg

dvakrátdenněa19,3msecumoxifloxacinu(400mg),kterýsepoužiljakoaktivní,vnitřníkontrola.

Farmakokinetický/farmakodynamickýmodelodhadl,ženárůstyQTcintervaluupomalých

metabolizátorů(postrádajícíchCYP2D6)léčenýchtolterodinemvdávce2mgdvakrátdennějsou

srovnatelnésnárůstypozorovanýmiuextenzivníchmetabolizátorů,kterýmbylapodávánadávka4mg

dvakrát denně.Ani po jedné z obou dávektolterodinu nedošlou žádného subjektu, bez ohledu na jejich

metabolickýprofil,kpřekročeníklinickyvýznamnéhranice500msecproQTcFanikprodlouženío

vícenež60msecoprotivýchozíhodnotě.Dávka4mgdvakrátdenněodpovídátrojnásobkuvrcholné

expozice (C

)dosažené po podání nejvyšší terapeutické dávkytolterodinuv tobolkách.

Pediatrická populace

Účinnostupediatricképopulacenebylaprokázána.Bylyprovedenydvěpediatrickéstudiefáze3

(randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené) při kterých byl tolterodin ve formě tvrdých

toboleksprodlouženýmuvolňovánímpodávámpodobu12týdnů.Studiísezúčastnilocelkem710

dětskýchpacientů(486léčenýchtolterodinema224placebem)vevěku5-10letsčastýmmočením

nebosurgentnímočovouinkontinencí.Žádnývýznamnýrozdílmezioběmaskupinaminebyl

pozorovánanivjednéstudiisohledemnazměnyodvýchozíchhodnotcelkovéhopočtuepizod

inkontinence /týden. (Viz bod 4.8)

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti specifické pro tuto lékovou formu:

Tvrdétobolkysprodlouženýmuvolňovánímtolterodinusevyznačujípomalejšíabsorpcítolterodinu

nežjakjetomuutabletsokamžitýmuvolňováním.Vpraxijedosaženomaximálníchplazmatických

koncentracíobvykleza4(2-6)hodinypopodánítobolky.Zdánlivýpoločas(rozpadu)tolterodinu

podaného v tobolce je kolem 6 hodin u silných a kolem 10 hodin u slabých metabolizérů (postrádajících

CYP2D6). Ustálené plazmatickékoncentrace je dosaženo během 4 dnů podávání tobolek.

Jídlo biologickou dostupnost přípravku neovlivňuje.

Absorpce:Poperorálnímpodáníjetolterodinkatalyzovánpřiprvnímprůchodujátrysystémem

CYP2D6, s výsledným vytvořením 5-hydroxymethyl derivátu, hlavního farmakologicky ekvipotentního

metabolitu.

Absolutní biologická dostupnost tolterodinu je 17 % u silných metabolizérů (většina pacientů), a 65 %

u slabých metabolizérů (postrádajícíchCYP2D6).

Distribuce:Tolterodinajeho5-hydroxymethylmetabolitseprimárněvážínaorosomukoid.Volná

frakce představuje 3,7 % tolterodinu a 36 % 5-hydroxymethyl derivátu. Distribuční objem tolterodinu je

113 litrů.

Biotransformace:Tolterodinjepoperorálnímpodánírychlemetabolizovánvjátrech.Primárněse

metabolizuje polymorfním enzymem CYP2D6 na 5-hydroxymethyl metabolit. Další metabolismus vede

kvytvořenímetabolitů5-karboxylovékyseliny(51%)aN-dealkylovanýchmetabolitů5-karboxylové

kyseliny (29%), odstraněnýchmočí. Podskupina populace (okolo7 %) postrádá CYP2D6 aktivitu. Jako

metabolická cesta byla u těchtoosob(slabímetabolizéři) identifikována dealkylaceenzymem CYP3A4

naN-dealkylovanýtolterodin,kterýnemápodílnaklinickémúčinku.Zbytekpopulacepatříksilným

metabolizérům.Systémováclearancetolterodinuusilnýchmetabolizérůjeokolo30l/hod.Uslabých

metabolizérůsníženáclearancevedekvýznamnémuzvýšeníplazmatickékoncentracetolterodinu(asi

7x) při zanedbatelné koncentraci 5-hydroxymethylového metabolitu.

5-hydroxymethylovýmetabolitjefarmakologickyaktivníaekvivalentnístolterodinem.Zdůvodu

rozdílůcharakteristikyproteinovévazbytolterodinua5-hydroxymethylovéhometabolitujeexpozice

(AUC) volného tolterodinu u slabých metabolizérů podobná kombinované expozici volného tolterodinu

a5-hydroxymethylovéhometabolituupacientůsCYP2D6aktivitoupřistejnémdávkovacímrežimu.

Bezpečnost, tolerance a klinická odpověď jsou obdobné bez ohledu na fenotyp.

Eliminace:Popodání[14C]-tolterodinujetentoznačenýanalogze77%vylučovánmočíaze17%

stolicí.Méněnež1%dávkyjenalézánovnezměněnéformě,asi4%představujejeho5-

hydroxymethylový metabolit. Karboxylovaný metabolit je zastoupen 51 % a odpovídající dealkylovaný

metabolit 29 % z objemu léčiva vyloučeného močí.

Linearita:Vrozmezí terapeutických dávek je farmakokinetika lineární.

Zvláštní skupiny pacientů:

Poruchafunkcejater:Uosobsjaternícirhózoubylazjištěnapřibližnědvakrátvyššíhladinavolného

tolterodinu a jeho 5-hydroxymethyl metabolitu (viz body 4.2 a 4.4).

Poruchafunkceledvin:Středníhladinavolnéhotolterodinuajeho5-hydroxymethylmetabolitujeu

pacientůstěžkouporuchoufunkceledvin(clearenceinulinuGFR≤30ml/min)dvojnásobná.

Plazmatickéhladinyostatníchmetabolitůbylyutěchtopacientůznačně(aždvanáctkrát)zvýšeny.

Klinickývýznamzvýšenýchhladintěchtometabolitůneníznám.Údajeumírnéažstřednětěžké

poruchy funkceledvin nejsou k dispozici (viz body 4.2 a 4.4).

Pediatrickápopulace:Expoziceléčivélátcevpoměrukpodanédávcevmiligramechjepodobnáu

dospělýchidospívajících.Průměrnáexpoziceléčivélátcevpoměrukpodanédávcevmiligramechje

přibližně dvakrát vyšší u dětívevěku5-10 let než u dospělých (viz bod 4.2 a 5.1).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Vefarmakologickýchstudiíchtoxicity,genotoxicity,karcinogenityabezpečnostinebylypozorovány

žádnéklinickyrelevantníúčinky,svýjimkoutěch,kteréjsouvevztahukfarmakologickémuúčinku

přípravku.

Reprodukčnístudie byly prováděny na myších a králících.

Tolterodin neměl žádné účinky na fertilitu a reprodukční funkce u myší. Úmrtí a malformace embrya

způsobenétolterodinembylypozoroványpřiplazmatickéexpozici(C

neboAUC)20krátnebo7krát

vyšší než u léčených lidí.

Ukrálíkůnebylpozorovánžádnýmalformačníúčinek,přestožestudiebylyvedenypřiplazmatické

expozici(C

nebo AUC) 20krát nebo 3krát vyšší, než je očekávána u léčených lidí.

Tolterodinstejnějakojehoaktivnílidskémetabolityprodlužujetrváníakčníhopotenciálu(90%

repolarizace) v Purkyňových vláknech u psů (při 14–75násobné terapeutické hladině) a blokuje proud

K+vklonovanýchlidskýchether-a-go-go-odpovídajícíchgenových(hERG)kanálech(při0,5–26,1

násobnéterapeutickéhladině).UpsůbylopozorovánoprodlouženíQTintervalupopodánítolterodinu

ajeholidskýchmetabolitů(při3,1–61,0násobnéterapeutickéhladině).Klinickávýznamnosttěchto

poznatků není známa.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Zrněný cukr (obsahuje sacharózu a kukuřičný škrob)

Hypromelosa2910/3 a 2910/6(E464)

Ethylcelulosa(E462)

Mastek (E553b)

Těloavíčkotobolky

Indigokarmín (E132)

Žlutý oxid železitý (pouze 2 mg) 172

Oxid titaničitý (E171)

Želatina (E441)

Potisk

Šelak (E904)

Propylenglykol (E1520)

Černý oxid železitý (E172)

Hydroxid draselný

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do30°C.

6.5 Druh obalu aobsahbalení

2 mg:

BéžováHDPElahvičkasbéžovýmpolypropylenovým(PP)uzávěrem.Velikostbalení30,100,250a

500tvrdých toboleks prodlouženým uvolňováním(securitainer).

PVC/Al blistr nebo perforovanýjednodávkovýblistr,papírovákrabička.Velikost balení10, 14, 20, 28,

30, 60, 84, 90 a 100nebo28x1tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním.

4 mg:

BéžováHDPElahvičkasbéžovýmpolypropylenovým(PP)uzávěrem.Velikostbalení30,100,250a

500 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním (securitainer).

PVC/Alblistrneboperforovanýjednodávkovýblistr,papírovákrabička.Velikostbalení7,10,14,20,

28, 30, 49, 60, 84, 90, 98 a 100 nebo 28x1 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí býtkdispozicivšechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatřenípro likvidaci přípravkua pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivýpřípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Tolterodin Mylan 2 mg:53/441/12-C

Tolterodin Mylan 4 mg:53/442/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

4.7.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

4.7.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace