Suramox 100 mg/g Prášek pro perorální roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Amoxicilin
Dostupné s:
Virbac SA
ATC kód:
QJ01CA
INN (Mezinárodní Name):
Amoxicillin (Amoxicillinum)
Dávkování:
100mg/g
Léková forma:
Prášek pro perorální roztok
Terapeutické skupiny:
skot, prasata, drůbež, telata
Terapeutické oblasti:
Peniciliny s rozšířeným spektrem
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935427 - 1 x 10 kg - pytel; 9935425 - 100 x 1 g - láhev
Registrační číslo:
96/629/96-C
Datum autorizace:
1996-10-24

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Suramox 100 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

Amoxicillinum (ut A.trihydricum) 100 mg/g

Pomocné látky:

Glukosa monohydrát ad 1 mg

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

Bílý nebo téměř bílý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Skot - telata, prasata, drůbež.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Infekční onemocnění způsobená zárodky citlivými na amoxicilin, jako např. infekce horních cest

dýchacích a plic, poporodní infekce, infekce urogenitálního aparátu, hepatobiliární infekce,

salmonelóza, koliinfekce aj.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívejte u zvířat citlivých na amoxicilin nebo jiné ß-laktamy. Nepodávat nosnicím, jejichž vejce

jsou určena pro lidský konzum.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nepodávat nosnicím, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou způsobit zvýšenou citlivost (alergii) po injikaci, inhalaci,

polknutí nebo kontaktu s kůží. Alergické reakce na peniciliny a cefalosporiny mohou být

závažné. Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny by se měl vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě výskytu edémů obličeje, rtů nebo očí nebo v případě dýchacích obtíží, vyhledejte

ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Při manipulaci s přípravkem používat ochranné rukavice a respirátor.

V případě přímého kontaktu substance s pokožkou zasažené místo omyjte vodou

a mýdlem.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Produkt není teratogenní a lze ho použít v průběhu březosti a laktace.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Perorálně v pitné vodě.

10 mg amoxicilinu/1kg ž.hm. a den, což odpovídá 10g Suramoxu 10% plv. na 100kg ž.hm. a den

(podávat rozděleně ve dvou dávkách) nebo 0,5 - 2g Suramoxu 10% plv. na 1l pitné vody po dobu

5 dnů. V případě závažných infekcí lze denní dávku první den podávání zdvojnásobit.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

I při překročení doporučené dávky byl produkt dobře tolerován.

4.11

Ochranné lhůty

Maso prasat 3 dny, maso telat 7 dny, maso drůbeže 2 dny.

Nepodávat nosnicím, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antiinfektiva pro systémové použití, ATCvet kód: QJ01CA04

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Amoxicilin je baktericidní

-laktamové antibiotikum. U bakterií inhibuje syntézu peptidoglykanů

prostřednictvím inhibice mureinsyntetáz, čímž znemožňuje tvorbu bakteriální stěny. Amoxicilin je

účinný i při velmi nízkých koncentracích proti Streptococcus suis typ-2 (MIC 90<0.02

g/ml), dále je

účinný i proti dalším bakteriím z rodu Streptococcus, Staphylococcus (penicilinázonegativní kmeny),

Corynebacterium, Clostridium, Bacillus, Erysipelothrix, Campylobacter, Pasteurella, Escherichia,

Salmonella, Serpulina, Bordetella a Actinobacillus.

5.2

Farmakokinetické údaje

Amoxicilin se dobře vstřebává z trávicího traktu, terapeutická hladina v plazmě je udržována po celou

dobu léčby. Vylučuje se močí v aktivní formě.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Srážený oxid křemičitý

Glukosa monohydrát

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být smíchán

zároveň s jinými veterinárními léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu : 2 roky.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu : 1 den.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v suchu.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

1 kg (plastová nádoba vyrobena z bílého nepropustného polyetylenu (HDPE), uzavřená bílým

nepropustným šroubovacím víkem (HDPE).

5, 10, 25 kg (vícevrstevný pytel sešívaný, barevný, tvořený čtyřmi vrstvami z lehkého polyetylénu,

dvouvrstevného papíru, a polyetylénu a aluminia)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Virbac S A.

1ére Avenue L I D. - 2065 m

06516 Carros, Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/629/96-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.10.1996 / 9.10.2002 / 20. 1. 2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Prosinec 2008

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace