Sergeant´s Dual Action Flea and Tick obojek pro psy Medikovaný obojek

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Kombinace jiná ektoparazitika pro lokální použití
Dostupné s:
Panda Plus s.r.o.
ATC kód:
QP53AX
INN (Mezinárodní Name):
Combinations of other ectoparasiticides for topical use (Propoxurum, Phenothrinum, Pyrodonum)
Léková forma:
Medikovaný obojek
Terapeutické skupiny:
psi
Terapeutické oblasti:
Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935085 - 1 x 1 obojek - sáček
Registrační číslo:
99/037/09-C
Datum autorizace:
2009-05-29

Příbalová informace - Sergeant’s Dual Action Flea and Tick medikovaný obojek pro psy

Příbalová informace pro

Sergeant’s Dual Action Flea and Tick medikovaný obojek pro psy

1

Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k výrobě

odpovědného za uvolnění šarže, pokud se neshoduje

Držitel rozhodnutí o registraci:

Panda Plus s.r.o.

Maroldova 1340, Úvaly u Prahy 250 82

Česká republika

Tel. +420 281 981 625

Email: info@pandaplus.cz

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

AB7 Industries

BP9, Chemin des Monges, 31450 DEYME

Francie

2

Název veterinárního léčivého přípravku

Sergeanťs Dual Action Flea and Tick medikovaný obojek pro psy

Propoxurum, phenothrinum, pyrodonum

3

Obsah léčivých a ostatních látek

1 obojek o délce 60 cm (24 g) obsahuje:

Léčivé látky:

Propoxurum

2,16 g

Phenothrinum

0,72 g

Pyrodonum

0,72 g

Hnědý ohebný plastový obojek se sponou.

4

Indikace

K léčbě ektoparazitóz vyvolaných především blechami (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides

felis) a klíšťaty (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp., Haemaphysalis

spp.).

5

Kontraindikace

Nepoužívejte u štěňat do věku 12 týdnů.

6

Nežádoucí účinky

Ve výjimečných případech se může objevit u ošetřených zvířat přecitlivělost k použitým

látkám. V těchto případech vyhledejte odbornou lékařskou pomoc a obojek odstraňte.

Příbalová informace - Sergeant’s Dual Action Flea and Tick medikovaný obojek pro psy

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo neučinkuje, oznamte to,

prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách

ÚSKVBL elektronicky, nebo také přímo na adresu: Ústav pro státní kontrolu

veterinárních biopreparátů a léčiv, Hudcova 56a, 621 00 Brno, Mail: adr@uskvbl.cz,

Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

7

Cílový druh zvířat

Psi (středně velká plemena)

8

Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání

Použití na kůži. Pouze pro vnější použití.

Jeden obojek na zvíře.

Pro obvod krku do 50 cm.

9

Pokyny pro správné podání

Rozbalte balení, natažením obojku oddělte spojovací středový výlisek od vlastního obojku. S

odděleným středovým výliskem nakládejte dle bodu 13. Upravte délku obojku a upevněte obojek

psovi okolo krku tak, aby byl obojek na vůli 2 prstů a nemohl zvířeti sklouznout přes hlavu.

Konec obojku ustřihněte 7cm za přezkou. Obojek musí být trvale nasazen. Obojek je odolný

proti vodě, účinkuje při pohybu i v klidu. Po nasazení je obojek účinný proti ektoparazitům až

180 dní.

10 Ochranná(é) lhůta(y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

11

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené

na obalu po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12 Zvláštní upozornění

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

V případě výskytu alergie, ihned zvířeti obojek odstraňte a umyjte zvíře tekoucí vodou a jemným

mýdlem. U psů zamezte kontaktu obojku s ústní dutinou anebo pozření.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na propoxur, fenothrin, pyrodon nebo na kteroukoliv

z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s obojkem.

Příbalová informace - Sergeant’s Dual Action Flea and Tick medikovaný obojek pro psy

Zabraňte kontaktu obojku s kůží, očima a sliznicemi. V případě podráždění vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nedovolte malým dětem dotýkat se obojku, hrát si s ním, nebo ho vkládat do úst.

Jakékoliv odřezky obojku ihned zlikvidujte.

Nedovolte zvířatům, která nosí tento obojek, spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

Uchovávejte sáček s obojkem až do použití v papírové krabičce.

Po manipulaci s obojkem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

Další opatření:

Nedovolte psům s nasazeným medikovaným obojkem plavat ve vodních tocích.

Březost a laktace:

Lze použít u březích a laktujících zvířat.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nepoužívejte současně jiná ektoparazitika.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Neuplatňuje se.

Inkompatibility:

Neuplatňuje se.

13 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu,

pokud je jich třeba

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby

a další vodní organismy.

14 Datum poslední revize příbalové informace

Prosinec 2019

15 Další informace

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Velikost balení: 1 obojek

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte

prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

Panda Plus s.r.o.

Maroldova 1340

Příbalová informace - Sergeant’s Dual Action Flea and Tick medikovaný obojek pro psy

CZ 28052 Úvaly

Tel: +420 281 981 625

info@pandaplus.cz

1

Název veterinárního léčivého přípravku:

Sergeanťs Dual Action Flea and Tick medikovaný obojek pro psy

2

Kvalitativní a kvantitativní složení

1 obojek o délce 60 cm (24 g) obsahuje:

Léčivé látky:

Propoxurum

2,16 g

Phenothrinum

0,72 g

Pyrodonum

0,72 g

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3

Léková forma

Medikovaný obojek

Hnědý ohebný plastový obojek se sponou.

4

Klinické údaje

4.1

Cílové druhy zvířat

Psi (středně velká plemena).

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat:

K léčbě ektoparazitóz vyvolaných především blechami (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis) a

klíšťaty (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp., Haemaphysalis spp.).

4.3

Kontraindikace:

Nepoužívejte u štěňat do věku 12 týdnů.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

V případě výskytu alergie ihned zvířeti obojek odstraňte a umyjte zvíře tekoucí vodou a jemným mýdlem.

U zvířat zamezte kontaktu obojku s ústní dutinou anebo pozření.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na propoxur, fenothrin, pyrodon nebo na kteroukoliv z pomocných látek by

se měli vyhnout kontaktu s obojkem.

Zabraňte kontaktu obojku s kůží, očima a sliznicemi. V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc

a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nedovolte malým dětem dotýkat se obojku, hrát si s ním, nebo ho vkládat do úst. Jakékoliv odřezky

obojku ihned zlikvidujte.

Nedovolte zvířatům, která nosí tento obojek, spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

Uchovávejte sáček s obojkem až do použití v papírové krabičce.

Po manipulaci s obojkem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

Další opatření

Nedovolte psům s nasazeným medikovaným obojkem plavat ve vodních tocích.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ve výjimečných případech se může objevit u ošetřených zvířat přecitlivělost k použitým látkám. V těchto

případech vyhledejte odbornou lékařskou pomoc a obojek odstraňte.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít u březích a laktujících zvířat.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepoužívejte současně jiná ektoparazitika.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Použití na kůži. Pouze pro vnější použití.

Jeden obojek na zvíře.

Pro obvod krku do 50 cm.

Rozbalte balení, natažením obojku oddělte spojovací středový výlisek od vlastního obojku. S odděleným

středovým výliskem nakládejte dle místních právních předpisů o likvidaci odpadu (viz bod 6.6). Upravte

délku obojku a upevněte obojek psovi okolo krku tak, aby byl obojek na vůli 2 prstů a nemohl zvířeti

sklouznout přes hlavu. Konec obojku ustřihněte 7cm za přezkou. Obojek musí být trvale nasazen. Obojek

je odolný proti vodě, účinkuje při pohybu i v klidu. Po nasazení je obojek účinný proti ektoparazitům až

180 dní.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Neuplatňuje se.

4.11

Ochranná(é) lhůta(y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

5

Farmakologické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná ektoparazitika pro lokální aplikaci, kombinace jiných

ektoparazitik pro lokální aplikaci.

ATCvet kód: QP53AX30.

Účinné látky se uvolňují z nosiče postupně.

Účinné látky se téměř nevstřebávají do organismu, zůstávají přítomné na povrchu kůže a srsti po dobu

několika dnů.

6

Farmaceutické údaje

6.1

Seznam pomocných látek

Polyvinylchlorid

Diisobutyl-adipát

Diisodecyl-ftalát

Epoxidovaný sójový olej

Aroma

Pigment

6.2

Hlavní inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Hermeticky uzavřený PP obal v papírové krabičce.

Velikost balení: 1 obojek

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu,

který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy.

7

Držitel rozhodnutí o registraci

Panda Plus s.r.o., Maroldova 1340, Úvaly 250 82

Tel. 281 981 625

Fax: 281 981 183

Info@pandaplus.cz

8

Registrační číslo

99/037/09-C

9

Datum registrace/datum prodloužení

29.5.2009/13. 6. 2019

10

Datum revize textu

Prosinec 2019

Další informace

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace