Leflunomide medac Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

leflunomide medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - leflunomid - artritida, revmatoidní - selektivní imunosupresiva - leflunomid je indikován k léčbě dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou jako tzv. chorobu modifikující antirevmatika léčiva (dmard). nedávná nebo současná léčba hepatotoxickými nebo hematotoxických dmard (e. metotrexátem) může vést ke zvýšenému riziku výskytu vážných nežádoucích účinků, a proto, že zahájení léčby leflunomidem je třeba pečlivě zvážit, pokud jde o tyto prospěch / riziko aspekty. navíc převedení z leflunomidu na jiné dmard bez následné tzv. eliminační kúry může také zvýšit riziko vážných nežádoucích účinků dokonce i za dlouhou dobu po převedení.

MEMOLAN 10MG Potahovaná tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

memolan 10mg potahovaná tableta

g.l. pharma gmbh, lannach array - 11425 memantin-hydrochlorid - potahovaná tableta - 10mg - memantin

MEMOLAN 20MG Potahovaná tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

memolan 20mg potahovaná tableta

g.l. pharma gmbh, lannach array - 11425 memantin-hydrochlorid - potahovaná tableta - 20mg - memantin

Capecitabine Medac Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - kapecitabin - kolorektální novotvary - antineoplastická činidla - capecitabin medac je indikován pro adjuvantní léčbu pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva ve stadiu iii (dukesova fáze-c). capecitabine medac je indikován k léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. capecitabine medac je indikován jako léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. capecitabine medac je v kombinaci s docetaxelem indikován k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu po selhání cytotoxické chemoterapie. předchozí terapie by měla obsahovat antracyklin. capecitabine medac je také indikován jako monoterapie k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu po selhání léčby taxany a antracykliny obsahují chemoterapeutické léčby nebo u kterých není další léčba antracykliny není indikována.

PAMIDRONATE MEDAC 3MG/ML Koncentrát pro infuzní roztok Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

pamidronate medac 3mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate m.b.h., wedel array - 10461 dinatrium-pamidronÁt - koncentrát pro infuzní roztok - 3mg/ml - kyselina pamidronovÁ

Imatinib medac Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

imatinib medac

medac - imatinib - precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; dermatofibrosarcoma; leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive; myelodysplastic-myeloproliferative diseases; hypereosinophilic syndrome - inhibitory proteinkinázy - imatinib medac je indikován k léčbě: * dětských pacientů s nově diagnostikovanou philadelphia chromozom (bcr-abl) pozitivní (ph+) chronickou myeloidní leukemií (cml), pro které transplantace kostní dřeně není považován za první linii léčby;pediatrických pacientů s ph+cml v chronické fázi po selhání terapie interferonem alfa, nebo v akcelerované fázi;dospělých a dětských pacientů s ph+cml v blastické krizi dospělých a dětských pacientů s nově diagnostikovanou philadelphia chromozom pozitivní akutní lymfoblastickou leukemií (ph+all) integrované s chemoterapií;dospělých pacientů s relabující nebo refrakterní ph+all jako monoterapie;u dospělých pacientů s myelodysplastickým/myeloproliferativním onemocněním (mds/mpd) spojeným s krevních destiček odvozený růstový faktor receptor (pdgfr) genu re-uspořádání;u dospělých pacientů s pokročilým hypereozinofilního syndromu (hes) a/nebo chronickou eozinofilní leukemií (cel) s fip1l1-pdgfra uspořádání;u dospělých pacientů s inoperabilním dermatofibrosarkomem protuberans (dfsp) a dospělých pacientů s rekurentním a/nebo metastatickým dfsp, kteří nejsou způsobilí operace. Účinek imatinibu na výsledek transplantace kostní dřeně nebyl stanoven. u dospělých a dětských pacientů je účinnost imatinibu je založena na míře celkové hematologické a cytologické odpovědi a doby přežití bez progrese onemocnění u cml, na hematologické a cytogenetické odpovědi u ph+all, mds/mpd, na hematologické odpovědi u hes/cel a na míře objektivní odpovědi u dospělých pacientů s inoperabilním a/nebo metastatickým dfsp. zkušenosti s imatinibem u pacientů s mds/mpd spojeným se změnou genu receptoru pdgfr jsou velmi omezené. kromě nově diagnostikované chronické fáze cml nejsou k dispozici kontrolované studie, které by prokázaly klinický přínos nebo prodloužené přežití u těchto uvedených onemocnění.

Pemetrexed medac Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

pemetrexed medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - pemetrexed - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - folic acid analogues, antineoplastic agents - maligní pleurální mezoteliom pemetrexed medac je v kombinaci s cisplatinou je indikován k léčbě chemoterapií dosud neléčených pacientů s neresekovatelným maligním mezoteliomem pleury. non-malá buňka rakovina plic pemetrexed medac je v kombinaci s cisplatinou je indikován k první linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného, než predominantně z dlaždicových buněk. pemetrexed medac je indikován jako monoterapie k udržovací léčbě lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného, než predominantně z dlaždicových buněk u pacientů, jejichž onemocnění nepostoupila bezprostředně po chemoterapii na bázi platiny. pemetrexed medac je indikován jako monoterapie pro druhou linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného, než predominantně z dlaždicových buněk.

Arsenic trioxide medac Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

arsenic trioxide medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - oxid arsenitý - leukémie, promyelocyty, akutní - antineoplastická činidla - arsenic trioxide medac is indicated for induction of remission, and consolidation in adult patients with:newly diagnosed low-to-intermediate risk acute promyelocytic leukaemia (apl) (white blood cell count, ≤ 10 x 10³/μl) in combination with all-trans-retinoic acid (atra)relapsed/refractory apl (previous treatment should have included a retinoid and chemotherapy) characterised by the presence of the t(15;17) translocation and/or the presence of the pro-myelocytic leukaemia/retinoic-acid-receptor-alpha (pml/rarα) gene. míra odezvy dalších podtypů akutní myelogenní leukémie na oxid arsenitý nebyla zkoumána.

ALACARE 8MG Léčivá náplast Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

alacare 8mg léčivá náplast

photonamic gmbh & co. kg, pinneberg array - 15947 hydrochlorid kyseliny aminolevulovÉ - léčivá náplast - 8mg - kyselina aminolevulovÁ

Sonata Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

sonata

meda ab - zaleplon - poruchy spánku a poruchy při údržbě - psycholeptika - přípravek sonata je indikován k léčbě pacientů s nespavostí, kteří mají potíže se zaspáním. je indikován pouze tehdy, je-li porucha závažná, nebo je člověk deaktivován nebo vystaven extrémnímu stresu.