SANDOSTATIN LAR 20MG Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
OKTREOTID-ACETÁT (OCTREOTIDI ACETAS)
Dostupné s:
Novartis s.r.o., Praha
ATC kód:
H01CB02
INN (Mezinárodní Name):
OCTREOTIDE ACETATE (OCTREOTIDI ACETATE)
Dávkování:
20MG
Léková forma:
Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
Podání:
Intramuskulární podání
Jednotky v balení:
3X(1+1X2ML ISP+SET); 1+1X2ML ISP+SET; 1+2,5ML SET anglicky
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
OKTREOTID
Přehled produktů:
SANDOSTATIN LAR
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
56/ 125/00-C
Datum autorizace:
2014-08-06
EAN kód:
8594050584754

1/12

sp.zn.sukls309448/2019

P

říbalová informace

: informace pro pacienta

SANDOSTATIN LAR 20 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

SANDOSTATIN LAR 30 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

octreotidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Sandostatin LAR a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sandostatin LAR používat

Jak se přípravek Sandostatin LAR používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Sandostatin LAR uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípra

vek Sandostatin LAR a k

čemu se používá

Sandostatin LAR je syntetická sloučenina odvozená od somatostatinu, tj. látky, která se normálně

nachází v lidském těle a která tlumí účinky některých hormonů, např. růstového hormonu. Výhodou

přípravku Sandostatin LAR před somatostatinem je jeho silnější a dlouhodobější účinek.

Sandostatin LAR se po

užívá

k léčbě akromegalie.

Akromegalie je onemocnění, při němž tělo produkuje nadměrné množství růstového hormonu, který

za normálních okolností řídí růst tkání, orgánů a kostí. Nadměrné množství hormonu vede

k nadměrnému růstu kostí a tkání, především rukou a nohou. Sandostatin LAR významně snižuje

projevy akromegalie, mezi které se řadí bolesti hlavy, nadměrné pocení, pocit necitlivosti rukou a

nohou, únava, bolestivost kloubů. Ve většině případů je nadprodukce hormonu způsobena zvětšením

podvěsku mozkového (adenom hypofýzy); léčba Sandostatinem LAR může způsobit zmenšení

velikosti adenomu.

Sandostatin LAR se používá k léčbě pacientů s akromegalií:

pokud jiné typy léčby akromegalie (chirurgická nebo radioterapeutická) nejsou vhodné nebo se

neosvědčily;

po radioterapii, k pokrytí přechodného období do plného nástupu účinku radioterapie.

k odstranění příznaků souvisejících se zvýšenou tvorbou některých specifických hormonů a jiných

příbuzných látek v žaludku, střevu a slinivce.

Zvýšená tvorba specifických hormonů a jiných příbuzných látek může být způsobena některými

vzácnými stavy žaludku, střeva nebo slinivky. Narušuje normální hormonální rovnováhu v těle a ústí

2/12

v řadu příznaků jako návaly horka, průjem, snížený krevní tlak, vyrážka a úbytek hmotnosti. Léčba

přípravkem Sandostatin LAR pomáhá tyto příznaky kontrolovat.

k léčbě neuroendokrinních nádorů lokalizovaných ve střevě (např. slepé střevo, tenké střevo, tlusté

střevo).

Neuroendokrinní nádory jsou vzácné nádory, které se mohou vyskytovat v různých částech těla.

Sandostatin LAR je také používán jako léčba k potlačení růstu těchto nádorů, pokud jsou lokalizovány

(např. slepé střevo, tenké střevo nebo tlusté střevo).

k léčbě hypofyzárních tumorů, které vylučují příliš mnoho stimulujícího hormonu štítné žlázy

(TSH). Přiliš vysoká hladina stimulujícího hormonu štítné žlázy (TSH) vede k hypertyroidismu.

Sandostatin LAR se používá k léčbě lidí s hypofyzárními tumory, které vylučují příliš mnoho

stimulujícího hormonu štítné žlázy (TSH):

pokud nejsou jiné typy léčby (chirurgický zákrok nebo radioterapie) vhodné nebo neúčinkovaly;

po radioterapii, k pokrytí přechodného období, dokud nezačne radioterapie zcela účinkovat.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sandostatin LAR

po

užívat

Pečlivě dodržujte instrukce, které Vám dal Váš lékař, protože se mohou lišit od informací, které

jsou uvedeny v této příbalové informaci.

Pečlivě si přečtěte následující informace dříve, než začnete přípravek Sandostatin LAR používat.

Nepo

užívejte přípravek

Sandostatin LAR:

jestliže jste alergický(á) na oktreotid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Sandostatin LAR se poraďte se svým lékařem:

pokud víte, že máte žlučové kamínky nebo jste je měl(a) v minulosti. Informujte o tom svého

lékaře, protože dlouhodobé používání přípravku Sandostatin LAR může mít za následek jejich

tvorbu. Váš lékař může pravidelně provádět kontroly Vašeho žlučníku.

oznamte svému lékaři, pokud máte cukrovku, protože Sandostatin LAR může ovlivnit hladinu

krevního cukru. Máte-li cukrovku, je nutné kontrolovat pravidelně hladinu Vašeho krevního

cukru.

jestliže

jste

v minulosti

měl(a)

nedostatek

vitaminu

Váš

lékař

může

chtít

pravidelně

kontrolovat jeho hladinu.

Testy a kontroly

Pokud jste delší dobu léčen(a) přípravkem Sandostatin LAR, může Váš lékař pravidelně kontrolovat

funkci štítné žlázy.

Váš lékař bude kontrolovat funkci Vašich jater.

D

ěti

S použitím přípravku Sandostatin LAR u dětí není dostatek zkušeností.

Další léčivé přípravky a Sandostatin LAR

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Obvykle společně s přípravkem Sandostatin LAR můžete pokračovat v užívání i jiných léků, avšak

3/12

účinnost některých léků, jako je cimetidin, cyklosporin, bromokriptin, chinidin a terfenadin může být

přípravkem Sandostatin LAR ovlivněna.

Řekněte svému lékaři, že užíváte jiné léky na kontrolu krevního tlaku (beta-blokátory nebo blokátory

kalciového kanálu) nebo látky, které kontrolují rovnováhu tekutin a elektrolytů. Může být nutná

úprava dávkování.

Pokud jste diabetik/diabetička, může být nutné, aby Vám lékař upravil léčbu cukrovky.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Sandostatin LAR by měl být používán během těhotenství pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné.

Ženy v plodném věku musí během léčby užívat účinnou metodu antikoncepce.

Během používání přípravku Sandostatin LAR nekojte. Není známo, zda Sandostatin LAR přestupuje

do mateřského mléka. S užitím přípravku Sandostatin LAR u kojících matek nejsou žádné zkušenosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by Sandostatin LAR ovlivňoval schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhu

strojů.

Nicméně

při

používání

přípravku

Sandostatin

může

dojít

k některým

nežádoucím

účinkům, jako jsou bolesti hlavy a únava, ty mohou snížit Vaši schopnost bezpečně řídit a obsluhovat

stroje.

Sandostatin LAR obsahuje sodík

Sandostatin LAR obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez

sodíku“.

3.

J

ak se přípravek Sandostatin LAR

po

užívá

Sandostatin LAR je nutno podávat jako injekci do hýžďového svalu. Opakované aplikace musejí být

prováděny střídavě do pravého a levého hýžďového svalu.

Jestliže jste

po

užil

(a)

více přípravku Sandostatin LAR, než jste měl

(a)

Po předávkování přípravkem Sandostatin LAR nebyla nikdy pozorována život ohrožující reakce.

Mohou se však vyskytnout následující příznaky předávkování: návaly horka, časté močení, únava,

deprese, úzkost a neschopnost se soustředit.

Pokud si myslíte, že u Vás došlo k předávkování a vyskytly se u Vás výše uvedené příznaky,

kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl

(a) po

užít přípravek

Sandostatin LAR

Pokud zapomenete na injekci, doporučuje se ji aplikovat, jakmile to zjistíte a dále pokračovat podle

obvyklého rozvrhu. Zpoždění jedné dávky o několik dnů Vás nepoškodí, ale než se vrátíte ke svému

rozvrhu, mohou se u Vás znovu dočasně objevit původní příznaky.

Jestliže jste přestal(a)

po

užívat přípravek Sandostatin LAR

Pokud přerušíte Vaši léčbu přípravkem Sandostatin LAR, mohou se Vaše příznaky znovu objevit.

Proto nepřerušujte léčbu přípravkem Sandostatin LAR, pokud Vám to neporadí Váš lékař.

4/12

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní

sestry nebo lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být vážné

.

Okamžitě sdělte svému lékaři, pokud se u

Vás

objeví některý z následujících nežádoucích

účinků

.

V

elmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

Žlučové kameny vedoucí k náhlé bolesti v zádech.

Zvýšené hladiny cukru v krvi.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

Nedostatečná funkce štítné žlázy (hypotyreóza) vyvolávající změny srdeční činnosti, chuti nebo

tělesné hmotnosti, únavu, pocit chladu, nebo zduření přední části krku.

Změny ve funkčních testech štítné žlázy.

Zánět žlučníku (cholecystitida); příznaky mohou zahrnovat bolest v pravé části nadbřišku,

horečku, nevolnost, zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka).

Snížené hladiny cukru v krvi.

Porušená glukózová tolerance.

Zpomalený srdeční tep.

M

éně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

Žízeň, malé množství moče, tmavá moč, suchá zarudlá kůže.

Zrychlený srdeční tep.

Jiné závažné nežádoucí účinky

Hypersenzitivní (alergické) reakce, včetně kožní vyrážky.

Alergická reakce (anafylaxe), která může způsobit potíže s polykáním, dýchací obtíže, otoky a

brnění, případně i pokles krevního tlaku spolu se závratí nebo ztrátou vědomí.

Zánět slinivky břišní (pankreatitida); příznaky mohou zahrnovat náhlou bolest v nadbřišku,

nevolnost, zvracení, průjem.

Zánět jater (hepatitida), který se může projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma (žloutenka),

nevolností,

zvracením,

ztrátou

chuti

k jídlu,

pocitem

celkové

nevůle,

svěděním,

lehkým

zabarvením moče.

Nepravidelný srdeční tep.

Nízký počet krevních destiček; může mít za následek zvýšené riziko krvácení nebo tvorbu

podlitin.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z výše uvedených nežádocucích

účinků.

Další nežádoucí účinky:

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků uvedených níže, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a při pokračování léčby obvykle

vymizí.

V

elmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

Průjem.

5/12

Bolesti břicha.

Nevolnost.

Zácpa.

Nadýmání.

Bolest hlavy.

Bolest v místě podání injekce.

Časté

(mohou postihnout až 1 ze 10 lidí):

Pocit nevolnosti po jídle (dyspepsie).

Zvracení.

Pocit plného žaludku.

Tuková stolice.

Únik stolice.

Změna barvy stolice.

Závratě.

Ztráta chuti k jídlu.

Změny jaterních funkčních testů.

Vypadávání vlasů.

Zkrácení dechu.

Slabost.

Pokud se vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo

lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací o

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Sandostatin

LAR uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte při teplotě 2 až 8 °C (v chladničce). Chraňte před mrazem.

Sandostatin LAR může zůstat v den aplikace při teplotě pod 25 °C.

Sandostatin LAR nesmí být po rozpuštění dále uchováván (musí být použit okamžitě).

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny barvy nebo výskytu drobných částeček.

6/12

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

O

bsah balení a další informace

Co Sandostatin LAR obsahuje

Léčivou látkou je octreotidum.

Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje 20 mg nebo 30 mg octreotidum (jako octreotidi acetas).

Pomocnými látkami v prášku jsou polyglactin (1:1) a mannitol (E421).

Rozpouštědlo obsahuje mannitol (E421), sodnou sůl karmelosy, poloxamer 188, vodu pro injekci.

Jak Sandostatin LAR

vypadá a co obsahuje toto balení

Balení obsahuje jednu 6ml skleněnou injekční lahvičku se zátkou z bromobutylové pryže uzavřenou

hliníkovým odtrhávacím uzávěrem, obsahující prášek pro přípravu suspenze, a jednu 3ml předplněnou

injekční stříkačku z bezbarvého skla uzavřenou na obou koncích zátkami z chlorobutylové pryže,

obsahující 2 ml rozpouštědla. Součástí balení je také 1 sterilní jehla s bezpečnostním krytem a 1

adaptér na injekční lahvičku.

Vícečetné balení zahrnuje tři balení, každé z nich obsahuje jednu 6ml skleněnou injekční lahvičku se

zátkou z bromobutylové pryže uzavřenou hliníkovým odtrhávacím uzávěrem, obsahující prášek pro

přípravu suspenze, a jednu 3ml předplněnou injekční stříkačku z bezbarvého skla uzavřenou na obou

koncích zátkami z chlorobutylové pryže, obsahující 2 ml rozpouštědla. Součástí balení je také 1

sterilní jehla s bezpečnostním krytem a 1 adaptér na injekční lahvičku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí

o registraci:

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Členský stát

Léčivý přípravek

Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika,

Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Maďarsko,

Irsko, Island, Lotyšsko, Litva, Malta, Norsko, Polsko,

Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko,

Švédsko, Velká Británie

Sandostatin LAR

Belgie, Lucembursko, Nizozemsko

Sandostatine LAR

Itálie, Portugalsko

Sandostatina LAR

Francie

Sandostatine L.P.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 2. 3. 2020

7/12

Následující i

nformace

je určena pouze pro zdravotnické pracovníky

.

Kolik přípravku Sandostatin LAR použít

Akromegalie

Doporučuje se zahájit léčbu aplikací 20 mg přípravku Sandostatin LAR ve 4týdenních intervalech po

dobu 3 měsíců. Pacienti léčení přípravkem Sandostatin s.c. mohou zahájit léčbu přípravkem

Sandostatin LAR následující den po posledním subkutánním podání přípravku Sandostatin.

Následující dávkování by mělo být upraveno podle hladiny růstového hormonu (growth hormon –

GH) v séru, podle koncentrace insulinu-podobnému růstového faktoru 1/somatomedinu C (IGF-1) a

klinických symptomů.

Pacientům, u kterých v průběhu 3 měsíců nedojde k plné úpravě (normalizaci) klinických symptomů a

biochemických parametrů (průměrná koncentrace GH je stále vyšší než 2,5 µg/l), je možné dávku

zvýšit na 30 mg každé 4 týdny. Pokud není po 3 měsících GH, IGF 1 a/nebo příznaky pří dávce 30 mg

adekvátně kontrolovány, je možné dávku zvýšit na 40 mg podávaných každé 4 týdny.

Pacientům, u kterých je koncentrace GH trvale nižší než 1 µg/l, u kterých se koncentrace IGF-1 v séru

normalizovala a u kterých vymizela většina reverzibilních známek a příznaků akromegalie po

3 měsících léčby 20 mg, je možné aplikovat dávku 10 mg oktreotidu každé 4 týdny. U těchto pacientů

je však nesmírně důležité při takto nízké dávce přípravku Sandostatin LAR pečlivě sledovat hladiny

GH a IGF-1 v séru, stejně jako klinické známky a projevy.

U pacientů, kteří dostávají konstantní dávku přípravku Sandostatin LAR, je nutno stanovovat GH a

IGF1 každých 6 měsíců.

Gastroenteropancreatické endokrinní tumory

Léčba pacientů s

příznaky spojenými s

funk

čními gastroenteropankreatickými nádory

Doporučuje se zahájit léčbu aplikací 20 mg přípravku Sandostatin LAR ve 4týdenních intervalech. Po

první injekci přípravku Sandostatin LAR by léčba s.c. podávaným přípravkem Sandostatin měla

pokračovat dříve podávanou účinnou dávkou ještě další 2 týdny.

U pacientů, u kterých jsou po 3měsíční léčbě symptomy i biologické markery dobře zvládnuty, je

možné dávku snížit na 10 mg oktreotidu každé 4 týdny.

U pacientů, u kterých jsou po 3měsíční léčbě symptomy zvládnuty jen částečně, je možné dávku

zvýšit na 30 mg každé 4 týdny.

Ve dnech, kdy při léčbě přípravkem Sandostatin LAR dojde ke zhoršení symptomů vyvolaných

gastro-entero-pankreatickými nádory, se doporučuje přidat s.c. Sandostatin v dávce, která byla účinná

před zahájením terapie přípravkem Sandostatin LAR. Toto se může vyskytnout především během

prvních 2 měsíců léčby, než je dosaženo terapeutické koncentrace oktreotidu.

Léčba pacientů s

pokročilými neuroendokrinními nádory středního střeva nebo neznámou

lokaliza

cí, kdy byl vyloučen původ ve středním střevu

Doporučená dávka přípravku Sandostatin LAR je 30 mg podávaných každé 4 týdny. Léčba

přípravkem Sandostatin LAR za účelem kontroly nádoru by při absenci progrese nádoru měla

pokračovat.

8/12

Léčba adenomů sekretujících TSH

Léčba přípravkem Sandostatin LAR by měla být zahájena dávkou 20 mg ve 4týdenních intervalech po

dobu 3 měsíců před zvážením úpravy dávky. Poté je dávka upravena na základě odezvy TSH a

thyroidního hormonu.

Instrukce pro

přípravu a

intramus

kulární

podání přípravku

Sandostatin LAR

POUZE PRO HLUBOKOU INTRAMUSKULÁRNÍ INJEKCI

Obsah:

Jedna injekční lahvička obsahující Sandostatin LAR prášek,

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahující rozpouštědlo pro rekonstituci,

Jeden adaptér na injekční lahvičku pro rekonstituci léčivého přípravku,

Jedna bezpečnostní injekční jehla.

Dodržujte pečlivě dále uvedené pokyny, aby se zajistila správná rekonstituce přípravku Sandostatin

LAR před hlubokou intramuskulární injekcí.

V postupu rekonstituce přípravku Sandostatin LAR jsou 3 kritické kroky. Pokud je neprovedete,

nemu

b

ýt

pod

á

n

í

l

é

ku spr

áv

n

é

.

Injek

ční set

m

usí

dosáhnout

pok

ojové

teploty. Vyjměte injekční set z chladničky a

nechte

jej temperovat za pokojové teploty minimálně 30 minut před rekonstitucí. Tato doba nesmí

přesáhnout 24 hodin.

Po vstříknutí rozpouštědla ponechte lahvičku stát minimálně 5 minut, aby

doš

lo k

ú

pl

mu

zvl

hčení

prášku ro

zpou

š

t

ěd

lem.

Po zvlhčení m

írně protře

p

áv

ejte lah

vičku

ve vodorovné poloze po dobu minimálně 30

vteřin, aby d

ošlo k

vytv

oře

n

í st

ejnom

ěr

n

é

suspenze. Suspenze přípravku Sandostatin LAR

musí být připravována výhradně bezprost

ře

dn

ě

před podáním.

Sandostatin LAR smí aplikovat pouze zkušení zdravotničtí pracovníci.

9/12

Krok 1

Vyjměte Sandostatin LAR injekční set z chladničky.

UPOZO

RNĚNÍ

: Je nezbytn

é

, aby inj

ekční

set v dob

ě

přípravy dosáhl

pokoj

ové t

eploty. Temperujte set

při

pokoj

ové

teplot

ě

minim

á

l

ně 30

minut

před reko

nstituc

í

.

Tato dob

a však nes

m

í

pře

s

áh

nout 24 hodin.

Poznámka: injekční set může být v případě potřeby znovu

vložen do chladničky.

Krok 2

Z lahvičky sejměte plastikovou čepičku a

alkoholovým tampónem vydezinfikujte

gumovou zátku na lahvičce.

Sejměte folii z obalu adaptéru, ale NEVYJÍMEJTE

adaptér lahvičky z obalu.

Uchopte obal adaptéru, umístěte adaptér na

hrdlo lahvičky a zatlačte ho až dolů. Tím dojde

k pevnému přichycení na hrdlo lahvičky, což je

potvrzeno slyšitelným “cvaknutím”.

Kolmým pohybem sejměte obal z adaptéru.

10/12

Krok 3

Sejměte kryt z předplněné injekční stříkačky

s rozpouštědlem a našroubujte stříkačku na adaptér.

Pomalu stlačte celý píst dolů, aby došlo k přemístění

rozpouštědla do lahvičky.

Krok 4

UPOZO

RNĚNÍ:

Je nez

bytné ponechat

lahvi

č

ku st

át

minim

á

l

ně 5

minut, abyste zajistil(a), že rozpouštědlo

zcela zvlhčí prášek.

Poznámka: Pokud se píst zvedá, jde o normální jev

zaviněný mírným přetlakem v lahvičce.

V této době připravte pacienta k podání injekce.

Krok 5

Po zvlhčení zatlačte celý píst zpátky do injekční

stříkačky.

UPOZORNĚNÍ:

Držte píst stlačený a

mírně

protřepávejte

injekční lahvičku ve vodorovné poloze po dobu

minimálně

30

vteřin

, aby se prášek v rozpouštědle zcela rozpustil

(stejnoměrná mléčně zbarvená suspenze). P

okud není

prášek kompletně rozpuštěný,

protřepávejte

mírně

dalších 30

vteřin.

11/12

Krok 6

Otočte injekční stříkačku a lahvičku dnem vzhůru,

pomalu vtáhněte píst a přemístěte celý obsah

lahvičky do stříkačky.

Odšroubujte injekční stříkačku od adaptéru.

Krok 7

Našroubujte bezpečnostní injekční jehlu na

stříkačku.

Pokud je okamžité podání opožděno, můžete jemně

zatřepat stříkačkou, abyste získal(a) rovnoměrně

mléčně zbarvenou suspenzi.

Alkoholovým tampónem vydezinfikujte místo

podání injekce.

Odstraňte ochranný kryt z jehly.

Opatrně klepněte na stříkačku, abyste odstranil(a)

všechny viditelné bubliny a vytlačte je ze stříkačky.

Rekonstituovaný Sandostatin LAR je nyní

připravený pro

okamžité

podání. Jakékoli zpoždění

může způsobit sedimentaci.

Krok 8

Sandostatin LAR se podává pouze hlubokou

intramuskulární injekcí, NIKDY i.v.

Vpíchněte jehlu do levého nebo pravého hýžďového

svalu pod úhlem 90º k pokožce.

Pomalu povytáhněte píst, abyste se přesvědčil(a), že

nebyla narušena žádná céva (změňte pozici jehly,

pokud byla porušena céva).

Pomalu tlačte píst, až do vyprázdnění injekční

stříkačky. Vyjměte jehlu z místa aplikace a

aktivujte bezpečnostní kryt (podle pokynů

v Kroku 9).

12/12

Krok 9

Aktivujte bezpečnostní kryt jehly jedním ze dvou

níže uvedených postupů:

o

tlačte sklopnou část bezpečnostního

krytu směrem dolů k pevné podložce

(obrázek A),

o

tlačte ukazovákem shora na pant (obrázek

B).

Slyšitelné “cvaknutí” potvrzuje řádnou aktivaci.

Okamžitě zlikvidujte stříkačku (v nádobě na

ostré předměty).

Překlad zkr

a

tek a anglických termínů uvedených na malém vnitřním obalu:

Štítek lahvičky:

powder for suspension for injection – prášek pro injekční suspenzi

IM – intramuskulární podání

Štítek předplněné injekční stříkačky

:

Solvent for Sandostatin LAR – rozpouštědlo pro přípravu suspenze Sandostatin LAR

1/16

sp.zn.sukls309448/2019

SOUHRN

Ú

DAJ

Ů

O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

SANDOSTATIN LAR 20 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

SANDOSTATIN LAR 30 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

2.

KVALITATIVNÍ

A

KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SANDOSTATIN LAR 20 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje Octreotidum, 20 mg (jako Octreotidi

acetas)

SANDOSTATIN LAR 30 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje Octreotidum, 30 mg (jako Octreotidi

acetas)

Pomocná látka se známým účinkem

Obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

Popis přípravku:

Prášek: bílý až nažloutlý prášek.

Rozpouštědlo: čirý bezbarvý až lehce nažloutlý nebo nahnědlý roztok

4.

KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba pacientů s akromegalií, u kterých je chirurgická nebo radioterapeutická léčba nevhodná nebo

neúčinná nebo v mezidobí, než nastoupí plný účinek radioterapie (viz bod 4.2)

Léčba pacientů se symptomy souvisejícími s funkčními gastro-entero-pankreatickými endokrinními

nádory, např. karcinoidními nádory s příznaky karcinoidního syndromu (viz bod 5.1).

Léčba pacientů s pokročilými neuroendokrinními nádory středního střeva nebo neznámou lokalizací

primárního nádoru, u kterých byl vyloučen jiný původ než ve středním střevu.

Léčba hypofyzárních adenomů se sekrecí TSH:

u nichž nebyla normalizovaná sekrece po chirurgickém zákroku a/nebo radioterapii;

u pacientů, u kterých není vhodný chirurgický zákrok;

u ozářených pacientů, do nástupu účinku radioterapie.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Akromegalie

Doporučuje se zahájit léčbu aplikací 20 mg přípravku Sandostatin LAR ve 4týdenních intervalech po

dobu 3 měsíců. Pacienti léčení subkutánním podáním přípravku Sandostatin mohou zahájit léčbu

přípravkem Sandostatin LAR následující den po posledním subkutánním podání přípravku

2/18

Sandostatin. Následující dávkování by mělo být upraveno podle hladiny růstového hormonu (growth

hormon - GH) v séru, podle koncentrace inzulinu-podobnému růstového faktoru 1/somatomedinu

C (IGF-1) a klinických symptomů.

Pacientům, u kterých v průběhu 3 měsíců nedojde k plné úpravě (normalizaci) klinických symptomů a

biochemických parametrů (koncentrace GH je stále vyšší než 2,5 µg/l), je možné dávku zvýšit na

30 mg každé 4 týdny. Pokud není po 3 měsících GH, IGF 1 a/nebo příznaky pří dávce 30 mg

adekvátně kontrolovány, je možné dávku zvýšit na 40 mg podávaných každé 4 týdny.

Pacientům, u kterých je koncentrace GH trvale nižší než 1 µg/l, u kterých se koncentrace IGF-1 v séru

normalizovala a u kterých vymizela většina reverzibilních známek a příznaků akromegalie po

3 měsících léčby 20 mg, je možné aplikovat dávku 10 mg oktreotidu každé 4 týdny. Zejména u těchto

pacientů je však velmi důležité při takto nízké dávce oktreotidu pečlivě sledovat hladiny GH a IGF-1 v

séru, stejně jako klinické známky a projevy.

U pacientů, kteří dostávají konstantní dávku přípravku Sandostatin LAR, je nutno stanovovat GH a

IGF1 každých 6 měsíců.

Gastro-entero-pankreatické endokrinní nádory

Léčba pacientů s

příznaky spojenými s

funkčními gastro

-entero-

pankreatickými nádory

Doporučuje se zahájit léčbu aplikací 20 mg přípravku Sandostatin LAR ve 4týdenních intervalech. Po

první injekci přípravku Sandostatin LAR by léčba s.c. podávaným přípravkem Sandostatin měla

pokračovat dříve podávanou účinnou dávkou ještě další 2 týdny.

U pacientů, u kterých jsou po 3měsíční léčbě symptomy i biologické markery dobře zvládnuty, je

možné dávku snížit na 10 mg oktreotidu každé 4 týdny.

U pacientů, u kterých jsou po 3měsíční léčbě symptomy zvládnuty jen částečně, je možné dávku

zvýšit na 30 mg přípravku Sandostatin LAR každé 4 týdny.

Ve dnech, kdy při léčbě přípravkem Sandostatin LAR dojde ke zhoršení symptomů vyvolaných

gastro-entero-pankreatickými nádory, se doporučuje přidat s.c. Sandostatin v dávce, která byla účinná

před zahájením terapie přípravkem Sandostatin LAR. Tato situace může nastat především během

prvních dvou měsíců léčby, než je dosaženo terapeutické koncentrace oktreotidu.

Léčba pacientů s

pokročilými neuroendokrinními nádory

středního střeva nebo neznámou lokalizací

primárního nádoru

Doporučená dávka přípravku Sandostatin LAR je 30 mg podávaných každé 4 týdny (viz bod 5.1).

Léčba přípravkem Sandostatin LAR za účelem kontroly nádoru by při absenci progrese nádoru měla

pokračovat.

Léčba hypofyzárních adenomů se sekrecí TSH

Léčba přípravkem Sandostatin LAR by měla být zahájena dávkou 20 mg ve 4týdenních intervalech po

dobu 3 měsíců před zvážením úpravy dávky. Dávka se následně upraví na základě odpovědi TSH a

hormonů štítné žlázy.

Užití u

pacientů s

poruchou funkce ledvin

Porucha funkce ledvin neovlivňuje celkovou expozici (AUC) oktreotidu podávanému jako s.c.

Sandostatin, a proto není nutná úprava dávky přípravku Sandostatin LAR.

Užití u pacientů s

poruchou funkce jater

3/18

Ve studiích se s.c. a i.v. aplikovaným přípravkem Sandostatin bylo zjištěno, že u pacientů s jaterní

cirhózou, nikoli však u pacientů s jaterní steatózou, byla snížena eliminace přípravku Sandostatin.

V určitých případech může být u pacientů s poruchou funkce jater nutná úprava dávkování.

Užití u

starších pacientů

V klinických studiích s přípravkem Sandostatinem podávaným s.c. nebyla u pacientů starších než

65 let nutná úprava dávkování. Proto není nutná úprava dávkování ani u přípravku Sandostatin LAR.

Užití u

dětí

Zkušenosti s podáváním přípravku Sandostatin LAR u dětí jsou omezené.

Způsob podání

Sandostatin LAR může být podáván pouze hlubokou intramuskulární injekcí. Při podání by mělo být

měněno místo opakovaných intramuskulárních injekcí mezi levý a pravý intragluteální sval (viz

bod 6.6).

4.3

Kontraindikace

Známá hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecná upozornění

Protože hypofyzární nádory se sekrecí růstového hormonu se mohou zvětšovat a působit vážné

komplikace (např. omezení zorného pole), je důležité, aby všichni nemocní byli pečlivě sledováni.

Jestliže se objeví známky zvětšování nádoru, je třeba uvažovat o jiném postupu.

Terapeutický přínos spočívající ve snížení hladin růstového hormonu (GH) a normalizaci koncentrace

inzulin-podobnému růstového faktoru 1 (IGF-1) by u žen s akromegalií mohl obnovit možnost

otěhotnění. Ženám ve fertilním věku by mělo být doporučeno, aby v případě, že by mohly otěhotnět,

užívaly během léčby oktreotidem adekvátní antikoncepci (viz také bod 4.6).

U pacientů, kteří jsou dlouhodobě léčeni oktreotidem, by měla být sledována funkce štítné žlázy.

Během léčby oktreotidem musí být sledovány funkce jater.

Příhody spojené s kardiovaskulárním systémem

Byly hlášeny méně časté případy bradykardie. Může být nutná úprava dávkování léčivých přípravků,

jako jsou např. beta-blokátory, blokátory kalciového kanálu nebo látky kontrolující rovnováhu tekutin

a elektrolytů (viz bod 4.5).

Žlučníkové a příbuzné příhody

Při léčbě přípravkem Sandostatin se může vyskytnout velmi častý nežádoucí účinek cholelitiáza, která

se může projevovat i spolu s cholecystitidou a dilatací žlučových cest (viz bod 4.8). Před zahájením

léčby přípravkem Sandostatin LAR a dále pak v 6měsíčních intervalech, se doporučuje ultrazvukové

vyšetření žlučníku.

Metabolismus glukózy

Vzhledem ke svému inhibičnímu působení na růstový hormon, glukagon a inzulin může Sandostatin

LAR ovlivňovat regulaci glykemie. Může být narušena postprandiální glukózová tolerance. Jak bylo

4/18

hlášeno u pacientů léčených s.c. Sandostatinem, v některých případech může být jako důsledek

chronického podávání navozen stav trvalé hyperglykemie. Byly též hlášeny případy hypoglykemie.

U pacientů se současným onemocněním diabetem mellitus typu I může Sandostatin LAR ovlivnit

regulaci hladiny glukózy a požadavky na inzulin mohou být sníženy. U nediabetických pacientů nebo

diabetiků typu II s částečně intaktními rezervami inzulinu, může mít s.c. aplikace Sandostatinu za

následek zvýšení postprandiální glykemie. Z těchto důvodů se doporučuje monitorovat glukózovou

toleranci a upravovat antidiabetickou léčbu.

U pacientů s inzulinomy může dojít po podání oktreotidu k prohloubení a prodloužení trvání

hypoglykemie, protože inhibiční účinek na sekreci růstového hormonu a glukagonu je relativně větší

než na inzulin a protože inhibiční účinek na inzulin je kratší. Tito pacienti by měli být pečlivě

monitorováni.

Výživa

Oktreotid může u některých pacientů měnit absorpci tuků.

U některých pacientů léčených oktreotidem byly pozorovány snížené hladiny vitaminu B

abnormální Schillingův test. U pacientů s nedostatkem vitaminu B

v anamnéze se doporučuje během

léčby přípravkem Sandostatin LAR monitorovat jeho hladiny.

Obsah sodíku

Sandostatin LAR obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez

sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné for

my interakce

Pokud je Sandostatin LAR podáván současně s jinými léčivými přípravky jako jsou beta-blokátory,

blokátory kalciových kanálů, nebo látky kontrolující rovnováhu tekutin a elektrolytů, může být nutná

úprava dávkování (viz bod 4.4).

Při současném podávání s přípravkem Sandostatin LAR může být vyžadována úprava dávkování

inzulinu a antidiabetických léčivých přípravků (viz bod 4.4).

Bylo zjištěno, že oktreotid snižuje vstřebávání cyklosporinu z trávicího traktu a zpomaluje vstřebávání

cimetidinu.

Současné podávání oktreotidu a bromokriptinu zvyšuje biologickou dostupnost bromokriptinu.

Omezené množství publikovaných údajů naznačuje, že analoga somatostatinu mohou snižovat

metabolickou clearance látek metabolizovaných enzymy cytochromu P450, což může být následek

suprese růstového hormonu. Protože není možné vyloučit, že oktreotid může mít tento účinek, musí

být látky s nízkým terapeutickým indexem metabolizované CYP3A4 užívány opatrně (např.chinidin,

terfenadin).

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání léčivé látky těhotným ženám jsou omezené (existují informace o podávání 300

těhotným ženám), přičemž přibližně u jedné třetiny těchto žen není znám výsledek možného vlivu na

5/18

těhotenství. Většina hlášení byla získána při postmarketingovém sledování užívání oktreotidu a více

než 50 % případů expozice těhotných žen bylo hlášeno u pacientek s akromegalií. Většina žen byla

vystavena působení oktreotidu během prvního trimestru těhotenství v dávkách v rozmezí 100 až

1200 µg/den s.c. podávaného přípravku Sandostatin, nebo 10-40 mg/měsíc přípravku Sandostatin

LAR. Zhruba u 4 % případů těhotenství, u nichž jsou známé výsledky, byly hlášeny kongenitální

anomálie. U těchto případů nebyl zjištěn kauzální vztah k oktreotidu.

Studie na zvířatech s ohledem na reprodukční toxicitu nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky

(viz bod 5.3).

Sandostatin by měl být předepsán těhotným ženám pouze v krajně naléhavých případech (viz také bod

4.4).

Kojení

Není známo, zda je oktreotid vylučován do lidského mateřského mléka. Ve studiích na zvířatech byl

oktreotid nalezen v mléce zvířat. Pacientky užívající Sandostatin LAR by neměly kojit.

Fertilita

Není známo, zda má oktreotid vliv na fertilitu u lidí. Byl zjištěn pozdní sestup varlat u samčích

potomků samic léčených během březosti a laktace. Nicméně oktreotid nepoškodil fertilitu samců a

samic potkanů při dávkách až do 1 mg/kg tělesné hmotnosti na den (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Sandostatin LAR nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Pacienti by měli být poučeni o nutnosti zvýšené opatrnosti při řízení nebo obsluze strojů, pokud se

u nich objeví během léčby přípravkem Sandostatin LAR závratě, astenie/únava, nebo bolest hlavy.

4.8

Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

Nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými během léčby oktreotidem byly gastrointestinální

poruchy, poruchy nervového systému, hepatobiliární poruchy, poruchy metabolismu a nutriční

poruchy.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při aplikaci oktreotidu v klinických studiích byly: průjem,

bolesti břicha, nauzea, nadýmání, bolesti hlavy, cholelitiáza, hyperglykemie a zácpa. Jinými často

hlášenými nežádoucími účinky byly závratě, lokální bolest, žlučový písek, porucha funkce štítné žlázy

(např. pokles hormonu stimulujícího štítnou žlázu (TSH), pokles celkového T4 a pokles volného T4),

únik stolice, porušená glukózová tolerance, zvracení, astenie a hypoglykemie.

Přehled nežádoucích účinků v tabulce

Následující nežádoucí účinky uvedené v Tabulce 1 byly získány v klinických studiích s oktreotidem:

Nežádoucí účinky léku (Tabulka 1) jsou řazeny podle frekvence výskytu, nejčastější na prvním místě,

dle následujících kritérií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až

<1/100); vzácné (<1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10 000), včetně jednotlivých případů.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Nežádoucí účinky hlášené v

klinických studií

ch

6/18

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:

Průjem, bolesti břicha, nauzea, zácpa, nadýmání.

Časté:

Dyspepsie, zvracení, nadmutí břicha, steatorea, únik stolice,

změna barvy stolice.

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Bolesti hlavy.

Časté:

Závratě.

Endokrinní poruchy

Časté:

Hypotyreóza, porucha štítné žlázy (např. pokles TSH,

pokles celkového T4 a pokles volného T4).

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi časté:

Cholelitiáza.

Časté:

Cholecystitis, žlučový písek, hyperbilirubinemie.

Poruch

y metabolismu a výživy

Velmi časté:

Hyperglykemie.

Časté:

Hypoglykemie, porušená glukózová tolerance, anorexie.

Méně časté:

Dehydratace.

Celkové a jinde n

e

zařazené

poruchy a lokální reakce po

podání

Velmi časté:

Lokální reakce v místě injekce.

Časté:

Astenie.

Vyšetření

Časté:

Zvýšené hladiny transamináz.

Poruchy kůže a podkož

n

í

tkáně

Časté:

Svědění, vyrážka, alopecie.

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Časté:

Dyspnoe.

Srdeční poruchy

Časté:

Bradykardie.

Méně časté:

Tachykardie.

Postmarketingové informace

Spontánně hlášené nežádoucí účinky uvedené v Tabulce 2 jsou hlášeny dobrovolně a není vždy možné

spolehlivě stanovit jejich frekvenci nebo příčinnou souvislost s expozicí léku.

Tabulka 2

Nežádoucí účinky

na základě spontánních hlášení

7/18

Poruchy krve a lymfatického systému

Trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Anafylaxe, alergické/hypersenzitivní reakce.

Poruchy kůže a podkož

n

í

tkáně

Kopřivka.

Poruchy jater a žlučových cest

Akutní pankreatitida, akutní hepatitida bez cholestázy,

cholestatická

hepatitida,

cholestáza,

žloutenka,

cholestatická žloutenka

Srdeční poruchy

Arytmie.

Vyšetření

Zvýšené

hladiny

alkalické

fosfatázy,

zvýšené

hladiny

gama-glutamyltransferázy.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Žlučníkové a příbuzné příhody

Bylo prokázáno, že analogy somatostatinu inhibují kontraktilitu žlučníku a snižují sekreci žluči, což

vede ke zvýšenému riziku onemocnění žlučníku a tvorbě písku. Tvorba žlučových kamenů byla

hlášena u 15 až 30 % pacientů dlouhodobě léčených přípravkem Sandostatin podávaným subkutánně.

Výskyt v běžné populaci (ve věku 40 až 60 let) je přibližně 5 až 20 %. U pacientů s akromegalií nebo

gastroenteropankreatickým nádorem se předpokládá, že dlouhodobá léčba přípravkem Sandostatin

LAR nezvýší, ve srovnání se s.c. podávaným přípravkem Sandostatin výskyt žlučových kamenů.

Pokud se žlučové kameny objeví, bývají obvykle asymptomatické, a pokud působí obtíže, je možné je

léčit buď lyticky žlučovými kyselinami, nebo chirurgicky.

Gastroi

ntestinální poruchy

Ve vzácných případech se mohou gastrointestinální nežádoucí účinky podobat akutní střevní obstrukci

s progresivním nadmutím břicha, silnou bolestí v epigastriu, citlivostí břicha na dotek a napínáním

břišní stěny.

Je známo, že se výskyt gastrointestinálních nežádoucích účinků v průběhu léčby snižuje.

Hypersenzitivita a

anafylaktické reakce

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy hypersenzitivity a alergických reakcí. Pokud se

alergické reakce objeví, ve většině případů postihují kůži, zřídka ústa a dýchací cesty. Byly hlášeny

izolované případy anafylaktického šoku.

Poruchy v

místě podání injekce

V souvislosti s místem podání injekce byly u pacientů užívajících Sandostatin LAR často hlášeny

reakce jako bolest, zarudnutí, krvácení, pruritus, otok nebo indurace; nicméně tyto příhody

nevyžadovaly ve většině případů klinickou intervenci.

Poruchy metabolismu a výživy

Ačkoli naměřené hodnoty tuku ve stolici mohou stoupat, nebylo až dosud prokázáno, že by

dlouhodobá léčba oktreotidem měla za následek nutriční deficienci vyvolanou malabsorpcí.

Enzymy pankreasu

Ve velmi vzácných případech byla během prvních hodin nebo dnů po s.c. léčbě přípravkem

Sandostatin hlášena akutní pankreatitida, která odezněla po vysazení léku. Po dlouhodobé s.c. léčbě

přípravkem Sandostatin byla u pacientů navíc hlášena pankreatitida způsobená cholelitiázou.

Srdeční poruchy

Častý nežádoucí účinek způsobený analogy somatostatinu je bradykardie. U pacientů s akromegalií i

8/18

karcinoidním syndromem byly pozorovány změny EKG, jako je prodloužení QT intervalu, posun osy,

časná repolarizace, nízká voltáž, změna přechodové zóny, časná progrese vln R a nespecifické změny

ST-T vlny. Příčinná souvislost těchto událostí s oktreotid acetátem nebyla stanovena, protože mnoho

z těchto pacientů mělo základní kardiovaskulární onemocnění (viz bod 4.4).

Trombocytopenie

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy trombocytopenie, zejména u pacientů s cirhózou

jater léčených přípravkem Sandostatinem (i.v.) a během léčby přípravkem Sandostatin LAR. Jedná se

o reverzibilní nežádoucí účinek.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Bylo hlášeno několik případů předávkování Sandostatinem LAR. Dávky Sandostatinu LAR se

pohybovaly v rozmezí od 100 mg do 163 mg/měsíc. Jediným hlášeným nežádoucím účinkem byly

návaly horka.

Byly popsány případy nemocných s nádorovým onemocněním, kterým byl podáván Sandostatin LAR

v dávkách od 60 mg/měsíc do 90 mg/2 týdny. Tyto dávky byly obecně dobře snášeny, avšak rovněž se

vyskytovaly následující nežádoucí účinky: časté močení, únava, deprese, úzkost a neschopnost se

soustředit.

Léčba předávkování je symptomatická.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Somatostatin a analoga,

ATC kód: H01CB02

Oktreotid je syntetický oktapeptidový derivát přirozeného somatostatinu s podobnými

farmakologickými účinky, ale se značně prodlouženou dobou účinku. Tlumí sekreci růstového

hormonu (GH) i peptidů gastro-entero-pankreatického (GEP) endokrinního systému.

U zvířat je oktreotid silnějším inhibitorem uvolňování růstového hormonu, glukagonu a inzulinu než

somatostatin a má větší selektivitu pro supresi GH a glukagonu.

U zdravých osob oktreotid, podobně jako somatostatin, tlumí:

uvolňování růstového hormonu stimulované argininem, cvičením a inzulinem vyvolanou

hypoglykemii,

postprandiální uvolňování inzulinu, glukagonu, gastrinu i jiných peptidů systému GEP a

argininem stimulované uvolňování inzulinu a glukagonu,

tyreotropin uvolňující hormon (TRH) - stimulované uvolňování TSH.

9/18

Na rozdíl od somatostatinu oktreotid preferenčně inhibuje růstový hormon intenzivněji než inzulin a

jeho aplikace není provázena rebound fenoménem, hypersekrecí hormonů (tj. růstového hormonu

u pacientů s akromegalií).

U pacientů s akromegalií Sandostatin LAR – galenická forma oktreotidu vhodná pro opakované

podávání ve 4týdenních intervalech zajišťuje stabilní hladinu a terapeutickou koncentraci oktreotidu

v séru a u většiny pacientů stabilně snižuje koncentraci růstového hormonu a normalizuje koncentraci

IGF-1 v séru. U většiny pacientů Sandostatin LAR významně snižuje klinické projevy onemocnění,

jako je bolest hlavy, pocení, parestezie, únava, osteoartralgie a syndrom karpálního tunelu. U dříve

neléčených pacientů s akromegalií s adenomem hypofýzy secernujícím GH vedla léčba přípravkem

Sandostatin LAR u významné části (50 %) pacientů ke zmenšení objemu nádoru o >20 %.

U jednotlivých pacientů s GH-vylučujícím adenomem hypofýzy bylo hlášeno zmenšení nádoru vlivem

podávání přípravku Sandostatin LAR (před operací). Nicméně operace by se neměly odkládat.

Pacientům s funkčními nádory gastro-entero-pankreatického endokrinního systému poskytuje léčba

přípravkem Sandostatin LAR kontinuální úpravu příznaků souvisejících s probíhajícím onemocněním.

Účinek oktreotidu u různých typů gastro-entero-pankreatických nádorů:

Karcinoidní nádory

Podávání oktreotidu vede k ústupu příznaků, zejména návalů horka a průjmů. V mnoha případech je to

doprovázeno poklesem serotoninu v plazmě a snížením vylučování kyseliny hydroxyindoloctové

močí.

Nádory se sekrecí VIP

Biochemickou charakteristikou těchto nádorů je nadprodukce vazoaktivního intestinálního peptidu

(VIP). Ve většině případů je výsledkem podávání oktreotidu zmírnění těžkého, pro tento stav

typického hypersekrečního průjmu, s následným zlepšením kvality života. Je to provázeno úpravou

s tím souvisejících poruch hladin elektrolytů, např. hypokalemie, což umožňuje přerušení substituce

tekutin a elektrolytů parenterálně i enterálně. U některých pacientů bylo počítačovou tomografií

prokázáno zpomalení nebo zástava růstu nádoru či dokonce jeho zmenšení, zejména jaterních

metastáz. Klinické zlepšení je obvykle provázeno snížením plazmatických hladin VIP, které mohou

klesnout až k normálním referenčním hodnotám.

Glukagonomy

Podávání oktreotidu ve většině případů vede k podstatnému zlepšení nekrolytického migrujícího

exantému, charakteristického pro toto onemocnění. Ovlivnění lehké formy diabetes mellitus, která se

u těchto pacientů často vyskytuje, není výrazné a obvykle nevede ke snížení spotřeby inzulinu nebo

perorálních antidiabetik. U nemocných oktreotid upravuje průjmy a působí vzestup hmotnosti.

Ačkoliv podávání oktreotidu často vede k okamžitému snížení plazmatických hladin glukagonu, toto

snížení se obvykle i při dlouhodobém podávání neudrží, přesto dochází ke kontinuálnímu zlepšování

symptomů.

Gastrinomy/Zollingerův-Ellisonův syndrom

Léčba inhibitory protonové pumpy nebo blokátory H

receptorů obecně kontroluje hypersekreci

žaludečních kyselin. Významným příznakem, který nemusí být u všech pacientů zmírněn inhibitory

protonové pumpy nebo blokátory H

,

může být průjem. Sandostatin LAR může přispět k dalšímu

10/18

snížení hypersekrece žaludeční kyseliny a zlepšení příznaků, včetně průjmu, protože u některých

pacientů potlačuje zvýšené hladiny gastrinu.

Inzulinomy

Aplikace oktreotidu snižuje hladinu cirkulujícího imunoreaktivního inzulinu. U nemocných

s operabilními nádory může oktreotid před operací pomoci obnovit a udržet normoglykemii.

U pacientů s inoperabilními benigními nebo maligními nádory je možné lépe upravit glykemii bez

průvodního trvalého snížení sérových hladin inzulinu.

Pokročilé neuroendokrinní nádory středního střeva nebo nádory s neznámou lokalizací primárního

nádoru

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III (PROMID) prokázala, že

přípravek Sandostatin LAR inhibuje růst nádoru u pacientů s pokročilými neuroendokrinními nádory

středního střeva.

85 pacientů bylo randomizováno k léčbě 30 mg přípravku Sandostatin LAR každé 4 týdny (n=42)

nebo placebem (n=43) po dobu 18 měsíců, do progrese nádoru nebo smrti.

Hlavní vstupní kritéria byla: dosud nepředléčené, histologicky potvrzené, lokálně inoperabilní nádory

metastatické dobře diferencované nádory, funkčně aktivní nebo neaktivní nádory/karcinomy

s primárním nádorem lokalizovaným ve středním střevě nebo nádory neznámého původu, u nichž je

přepokládán původ ve středním střevě, pokud byl vyloučen primární nádor ve slinivce břišní, hrudníku

nebo jinde.

Primárním cílem studie bylo stanovení doby do progrese nádoru nebo úmrtí spojené s nádorem (TTP).

V populaci podle léčebného záměru (intent to treat, ITT) (všichni randomizovaní pacienti) bylo

zjištěno 26 progresí nebo úmrtí spojených s nádorem ve skupině s přípravkem Sandostatin LAR a 41

progresí nebo úmrtí spojených s nádorem ve skupině s placebem (HR = 0,32; 95% CI, 0,19 až 0,55; p-

hodnota = 0,000015).

V konzervativní populaci, ve které byli 3 pacienti cenzorování při randomizaci, bylo zjištěno 26

progresí nebo úmrtí spojených s nádorem ve skupině s přípravkem Sandostatin LAR a 40 progresí

nebo úmrtí spojených s nádorem ve skupině s placebem (HR = 0,34; 95% CI, 0,20 až 0,59; p-hodnota

= 0,000072; obr. 1). Medián doby do progrese nádoru byl ve skupině s přípravkem Sandostatin LAR

14,3 měsíce (95% CI, 11,0 až 28,8 měsíce) a ve skupině s placebem 6,0 měsíce (95% CI, 3,7 až 9,4

měsíce).

V populaci podle protokolu, ve které byli dodateční pacienti cenzorováni na konci studijní terapie,

byla pozorována progrese nádoru nebo úmrtí spojené s nádorem u 19 pacientů léčených přípravkem

Sandostatin LAR a u 38 pacientů s placebem (HR = 0,24; 95% CI, 0,13 až 0,45; p-hodnota =

0,0000036).

11/18

Obr

ázek

1

Kaplan-

Meierovy odhady TTP porovnávající Sandostatin LAR s

placebem

(konzervativní ITT populace)

Tabulka 3

Výsledky TTP po analý

ze populace

TTP události

Medián TTP měsíců [95%

C.I.]

HR [95% C.I.]

p-hodnota *

Sandostatin

Placebo

Sandostatin

Placebo

0.32

[95% CI, 0,19 až 0,55] P=0,000015

cITT

14,3

[95% CI,

11,0 až 28,8]

[95% CI, 3,7

až 9,4]

0,34

[95% CI, 0,20 až 0,59] P=0,000072

0,24

[95% CI, 0,13 až 0,45] P=0,0000036

NR=nehlášené; HR=hazard ratio; TTP=doba do progese nádoru; ITT=podle léčebného záměru

cITT=konzervativní ITT; PP=dle protokolu

*Logrank test stratifikovaný dle funkční aktivity

Účinek léčby byl podobný u pacientů s funkčně aktivními (HR = 0,23; 95% CI, 0,09 až 0,57) a

neaktivními nádory (HR = 0,25; 95% CI, 0,10 až 0,57).

Po 6 měsících léčby bylo zjištěno stabilní postižení u 67 % pacientů ve skupině s přípravkem

Sandostatin LAR a 37 % pacientů ve skupině s placebem.

Na základě významného klinického prospěchu přípravku Sandostatin LAR, který byl zjištěn v této

plánované průběžné analýze, byl nábor pacientů zastaven.

Placebo: 40 příhod

Medián 6,0 měsíců

Oktreotid

LAR 26 příhod

Medián 14,3 měsíce

Pacienti

v riziku

Doba od randomizace (

měsíce

)

Proporce pacientů

Logrank test stratif

ikovaný funkční aktivitou

: p=0,000072, HR= 0,34 [95% CI: 0,20-0,59]

12/18

Bezpečnost přípravku Sandostatin LAR v této studii byla shodná s jeho stanoveným bezpečnostním

profilem.

Léčba hypofyzárních adenomů se sekrecí TSH

Bylo prokázáno, že injekce Sandostatin LAR i.m. podávaná každé 4 týdny potlačuje zvýšené hladiny

hormonů štítné žlázy, normalizuje TSH a zlepšuje klinické příznaky hypertyreózy u pacientů

s adenomy se sekrecí TSH. Léčebný efekt Sandostatinu LAR byl statisticky signifikantní při

porovnání po 28 dnech od výchozího stavu a prospěch z léčby pokračoval po dobu až 6 měsíců.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po jednorázovém i.m. podání přípravku Sandostatin LAR je dosaženo počátečního přechodného

vrcholu plazmatické koncentrace během 1 hodiny po podání, po kterém do 24 hodin následuje pokles

koncentrace k nízkým až k nedetekovatelným hladinám. Po tomto vrcholu, ke kterému dojde během

prvního dne, zůstává oktreotid u většiny pacientů na sub-terapeutické hladině po dobu následujících

7 dní. Potom se koncentrace oktreotidu opět zvýší, během 14 dnů dosáhne rovnovážného stavu (plato)

a zůstává relativně konstantní po dobu 3 až 4 týdnů. Vrcholová koncentrace v prvních 24 hodinách je

nižší, než jsou hladiny během následné plato fáze. Během prvního dne se z celkového množství léku

neuvolní více než 0,5 %. Přibližně 42. den začne koncentrace oktreotidu pomalu klesat současně

s terminální degradační fází polymerové matice lékové formy.

U pacientů s akromegalií je průměrná koncentrace v rovnovážném stavu po jednorázovém podání

přípravku oktreotidu v dávkách 10 mg 358 ng/l, 20 mg 926 ng/l a 30 mg 1710 ng/l. Koncentrace

oktreotidu v séru při rovnovážném stavu, kterého je dosaženo po 3 injekcích ve 4týdenním intervalu,

jsou vyšší přibližně o faktor 1,6 až 1,8 a po opakování injekcí 20 mg a 30 mg činí 1557 ng/l, resp.

2384 ng/l.

U pacientů s karcinoidními nádory stoupaly průměrné hodnoty koncentrace oktreotidu v séru při

rovnovážném stavu po opakované injekci 10 mg, 20 mg a 30 mg oktreotidu podávané ve 4týdenních

intervalech lineárně v závislosti na dávce a byly 1231 (894) ng/l, 2620 (2270) ng/l a 3928 (3010) ng/l.

Po dobu 28měsíční aplikace injekcí přípravku Sandostatin LAR nebyla pozorována akumulace

oktreotidu větší než očekávaná vzhledem k profilu uvolňování z lékové formy.

Farmakokinetický profil oktreotidu po injekci přípravku Sandostatin LAR odráží jeho uvolňování z

polymerové matrix a jeho biodegradaci. Jednou uvolněný oktreotid do systémové cirkulace je

distribuován podle svých farmakokinetických vlastností tak, jak jsou popsány po s.c. aplikaci.

Distribuční objem oktreotidu při rovnovážném stavu je 0,27 l/kg a celková clearance je asi

160 ml/min. Na proteiny plazmy se váže asi 65 %, ale neváže se na krevní buňky.

Farmakokinetická data získaná z omezeného počtu krevních vzorků pediatrických pacientů

s hypotalamickou obezitou ve věku 7-17 let užívajících Sandostatin LAR v dávce 40 mg jednou za

měsíc prokázala průměrnou koncentraci octreotidu v plazmě 1395 ng/l po první injekci a 2973 ng/l

v klidovém stavu. Byla pozorována vysoká intersubjektová variabilita.

Nejnižší koncentrace oktreotidu v klidovém stavu nekorelovaly s věkem a BMI, nicméně mírně

korelovaly s tělesnou hmotností (52,3 – 133 kg) a významně se lišily u pacientů mužského a ženského

pohlaví, u žen byly o 17 % vyšší.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

13/18

Ve studiích toxicity, genotoxicity, karcinogenity a reprodukční toxicity prováděných na zvířatech

nebyla při podání akutní a opakované dávky odhalena žádná bezpečnostní rizika pro člověka.

Reprodukční studie na zvířatech neprokázaly vývojové vady u embrya/plodu nebo jiné nežádoucí

reprodukční účinky v důsledku podání oktreotidu u rodičovské dávky až do 1 mg/kg/den. Některé

retardace fyziologického růstu byly zaznamenány u mláďat potkanů, byly však přechodné a jsou

připisovány inhibici růstového hormonu způsobené nadměrnou farmakodynamickou aktivitou (viz bod

4.6).

U mláďat potkanů nebyly provedeny specifické studie. Ve studiích zaměřených na pre- a postnatální

vývoj bylo zjištěno omezení v růstu a dospívání u F1 mláďat samic, kterým byl během těhotenství a

laktační periody podáván oktreotid. Opožděný sestup varlat byl zjištěn u samčích potomků ve F1

generaci, ale fertilita postižených F1 samčích potomků zůstala normální. Výše uvedená pozorování

byla proto přechodná a mohlo by jít o následek inhibice GH.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocn

ých látek

Injekční lahvička

s práškem

:

Polyglaktin (1:1)

Mannitol (E421)

Předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem

:

Sodná sůl karmelosy

Mannitol (E421)

Poloxamer 188

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými

léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

Přípravek nesmí být po rekonstituci dále uchováván (musí být použit okamžitě).

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte při teplotě 2 až 8 °C (v chladničce). Chraňte před mrazem. Sandostatin LAR může být

v den aplikace uchováván při teplotě do 25° C.

Podmínky uchovávání po rekonstituci, viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Balení obsahuje jednu 6ml skleněnou injekční lahvičku se zátkou z bromobutylové pryže uzavřenou

hliníkovým odtrhávacím uzávěrem, obsahující prášek pro přípravu suspenze, a jednu 3ml předplněnou

injekční stříkačku z bezbarvého skla uzavřenou na obou koncích zátkami z chlorobutylové pryže,

obsahující 2 ml rozpouštědla. Součástí balení je také 1 sterilní jehla s bezpečnostním krytem a 1

adaptér na injekční lahvičku.

14/18

Vícečetné balení zahrnuje tři balení, každé z nich obsahuje jednu 6ml skleněnou injekční lahvičku se

zátkou z bromobutylové pryže uzavřenou hliníkovým odtrhávacím uzávěrem, obsahující prášek pro

přípravu suspenze, a jednu 3 ml předplněnou injekční stříkačku z bezbarvého skla uzavřenou na obou

koncích zátkami z chlorobutylové pryže, obsahující 2 ml rozpouštědla. Součástí balení je také 1

sterilní jehla s bezpečnostním krytem a 1 adaptér na injekční lahvičku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a

pro

zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Instrukce pro

přípravu a

intramus

kulární

podání přípravku

Sandostatin LAR

POUZE PRO HLUBOKOU INTRAMUSKULÁRNÍ INJEKCI

Obsah:

Jedna injekční lahvička obsahující Sandostatin LAR prášek,

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahující rozpouštědlo pro rekonstituci,

Jeden adaptér na injekční lahvičku pro rekonstituci léčivého přípravku,

Jedna bezpečnostní injekční jehla

Dodržujte

pečlivě dále uvedené

pokyny, aby se zajistila

správ

n

á rekonstituce přípravku

Sandostatin LAR

před

hlubokou intram

uskulární

injekcí.

V postupu rekonstituce přípravku Sandostatin LAR jsou 3 kritické kroky. Pokud je neprovedete,

nemusí být podání léku správné.

Injekční set musí dosáhnout pokojové teploty.

Vyjměte injekční set z chladničky a nechte

jej temperovat za pokojové teploty minimálně 30 minut před rekonstitucí. Tato doba nesmí

přesáhnout 24 hodin.

Po vstříknutí rozpouštědla ponechte lahvičku stát minimálně 5 minut, aby

došlo k úplnému zvlhčení prášku

rozpouštědlem.

Po zvlhčení

mírně protřepávejte lahvičku

ve vodorovné poloze po dobu minimálně

30 vteřin,

aby došlo k vytvoření stejnoměrné suspenze

. Suspenze přípravku

Sandostatin LAR musí být připravována výhradně

bezprostředně

před podáním.

15/18

Sandostatin LAR smí aplikovat pouze zkušení zdravotničtí pracovníci.

Krok 1

Vyjměte injekční set Sandostatin LAR z chladničky.

UPOZORNĚNÍ: Je nezbytné, aby injekční set v době přípravy

dosáhl pokojové teploty. Temperujte set při pokojové teplotě

minimálně 30 m

i

nut před rekonstitucí. Tato doba však nesmí

přesáhnout 24 hodin

Poznámka: injekční set může být v případě potřeby znovu vložen

do chladničky.

Krok 2

Z lahvičky sejměte plastikovou čepičku a

alkoholovým tampónem vydezinfikujte gumovou

zátku na lahvičce.

Sejměte folii z obalu adaptéru, ale

NEVYJÍMEJTE adaptér lahvičky z obalu.

Uchopte obal adaptéru, umístěte adaptér na hrdlo

lahvičky a zatlačte ho až dolů. Tím dojde

k pevnému přichycení na hrdlo lahvičky, což je

potvrzeno slyšitelným “cvaknutím”.

Kolmým pohybem sejměte obal z adaptéru.

16/18

Krok 3

Sejměte kryt z předplněné injekční stříkačky

s rozpouštědlem a našroubujte stříkačku na

adaptér.

Pomalu stlačte celý píst dolů, aby došlo

k přemístění rozpouštědla do lahvičky.

Krok 4

UPOZO

RNĚNÍ:

Je nez

bytné ponechat

lahvi

č

ku st

át

minim

á

l

ně 5

minut, abyste zajistil(a), že rozpouštědlo

zcela zvlhčí prášek.

Poznámka: Pokud se píst zvedá, jde o normální jev

zaviněný mírným přetlakem v lahvičce.

V této době připravte pacienta k podání injekce.

Krok 5

Po zvlhčení zatlačte celý píst zpátky do injekční

stříkačky.

UPOZORNĚNÍ:

Držte píst stlačený a

mírně

protřepávejte injekční lahvičku ve vodorovné poloze po

dobu

minimálně 30

vteřin

, aby se prášek v rozpouštědle

zcela rozpustil (stejnoměrná mléčně zbarvená suspenze).

P

okud není prášek kompletně rozpuštěný,

protřepávejte

mírně dalších 30

vteřin.

17/18

Krok 6

Otočte injekční stříkačku a lahvičku dnem

vzhůru, pomalu vtáhněte píst a přemístěte

celý obsah z

lahvičky do stříkačky.

Odšroubujte injekční stříkačku od adaptéru.

Krok 7

Našroubujte bezpečnostní injekční jehlu na

stříkačku.

Pokud je okamžité podání opožděno, můžete

jemně zatřepat stříkačkou, abyste získal(a)

rovnoměrně mléčně zbarvenou suspenzi.

Alkoholovým tampónem vydezinfikujte místo

podání injekce.

Odstraňte ochranný kryt z

jehly.

Opatrně klepněte na stříkačku, abyste

odstranil(a) všechny viditelné bubliny a

vytlačte je ze stříkačky.

Rekonstituovaný Sandostatin LAR je nyní

připravený pro

okamžité

podání. Jakékoli

zpoždění může způsobit sedimentaci.

Krok 8

Sandostatin LAR se podává pouze hlubokou

intramuskulární injekcí, NIKDY i.v.

Vpíchněte jehlu do levého nebo pravého

hýžďového svalu pod úhlem 90º k pokožce.

Pomalu povytáhněte píst, abyste se přesvědčil(a),

že nebyla narušena žádná céva (změňte pozici

jehly, pokud byla porušena céva).

Pomalu tlačte píst až do vyprázdnění injekční

stříkačky. Vyjměte jehlu z místa aplikace a

aktivujte bezpečnostní kryt (podle pokynů

v Kroku 9).

18/18

Krok 9

Aktivujte bezpečnostní kryt jehly jedním ze dvou

níže uvedených postupů:

tlačte sklopnou část bezpečnostního

krytu směrem dolů k pevné podložce

(obrázek A),

tlačte ukazovákem shora na pant

(obrázek B).

Slyšitelné “cvaknutí” potvrzuje řádnou aktivaci.

Okamžitě zlikvidujte stříkačku (v nádobě na ostré

předměty).

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

56/125/00-C

SANDOSTATIN LAR 20 mg

56/126/00-C

SANDOSTATIN LAR 30 mg

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTR

ACE

1.3.2000 / 9.10.2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

2. 3. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace