SANDIMMUN NEORAL Měkká tobolka

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
CYKLOSPORIN (CICLOSPORINUM)
Dostupné s:
Novartis s.r.o., Praha
ATC kód:
L04AD01
INN (Mezinárodní Name):
CYCLOSPORINE (CICLOSPORINUM)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Měkká tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
CYKLOSPORIN
Přehled produktů:
SANDIMMUN NEORAL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
59/ 649/95-C/C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594050584655

sp. zn. sukls324733/2019

a k sp. zn. sukls327501/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Sandimmun Neoral 25 mg

měkké tobolky

Sandimmun Neoral 50 mg

měkké tobolky

Sandimmun Neoral 100 mg

měkké tobolky

Ciclosporinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

Co je Sandimmun Neoral a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sandimmun Neoral užívat

Jak se přípravek Sandimmun Neoral užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Sandimmun Neoral uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Sandimmun Neoral a k čemu se používá

Co je Sandimmun Neoral

Název Vašeho léku je Sandimmun Neoral. Obsahuje léčivou látku cyklosporin. Patří do skupiny léků

známých jako imunosupresiva. Tyto léky se používají ke snížení imunitní reakce.

K čemu se Sandimmun Neoral používá a jak Sandimmun Neoral účinkuje

Přípravek Sandimmun Neoral se užívá ke kontrole reakcí Vašeho imunitního systému

v případě transplantace orgánů, transplantace kostní dřeně a transplantace kmenových buněk.

Sandimmun Neoral se užívá k prevenci odmítnutí transplantovaného orgánu pomocí zabránění

tvorby určitých buněk, které by normálně napadaly transplantovanou tkáň.

Jestliže máte autoimunitní onemocnění

, kdy imunitní systém Vašeho těla napadá Vaše

vlastní buňky, Sandimmun Neoral zastaví tuto imunitní reakci. Tato onemocnění zahrnují oční

choroby, které ohrožují Váš zrak (endogenní uveitida, včetně Behçetovy uveitidy), závažné

kožní choroby (atopická dermatitida nebo ekzém, psoriáza), závažnou revmatoidní artritidu a

onemocnění ledvin nazývané nefrotický syndrom.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sandimmun Neoral užívat

Pokud užíváte Sandimmun Neoral po transplantaci, musí být přípravek předepsán pouze lékařem,

který má zkušenosti s transplantací a/nebo s autoimunitními onemocněními.

Doporučení v této příbalové informaci se mohou lišit v závislosti na tom, zda užíváte léky na

transplantaci nebo pro autoimunitní onemocnění.

Pečlivě dodržujte instrukce lékaře. Mohou se lišit od obecných informací uvedených v této příbalové

informaci.

Neužívejte Sandimmun Neoral:

jestliže jste alergický/á na cyklosporin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

s přípravky obsahujícími Hypericum perforatum (třezalku tečkovanou)

s přípravky obsahujícími dabigatran-

etexilát

(užívaný k prevenci vzniku krevních sraženin po

operacích) nebo bosentan a aliskiren (užívány ke snížení vysokého krevního tlaku).

Neužívejte Sandimmun Neoral a informujte svého lékaře, pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje

na Vás. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým lékařem, než začnete Sandimmun Neoral užívat.

Upozornění a opatření

Před a během léčby přípravkem Sandimmun Neoral informujte svého lékaře:

máte-li jakékoli známky infekce, jako je horečka nebo bolesti v krku. Sandimmun Neoral tlumí

imunitní systém a může ovlivnit schopnost Vašeho těla bojovat proti infekcím;

pokud máte problémy s játry;

pokud máte problémy s ledvinami. Lékař bude provádět pravidelně krevní testy a může tak

měnit Vaši dávku dle potřeby;

pokud se u Vás objeví vysoký krevní tlak. Lékař Vám bude pravidelně kontrolovat krevní tlak a

může Vám dát lék na snížení krevního tlaku, je-li potřeba;

pokud máte nízkou hladinu hořčíku v těle. Lékař Vám může doporučit užívání doplňků stravy

s hořčíkem, zvláště pokud jste po transplantaci;

pokud máte vysokou hladinu draslíku v krvi;

pokud máte dnu;

pokud musíte být očkováni.

Pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje na Vás před nebo během léčby přípravkem Sandimmun

Neoral, informujte ihned svého lékaře.

Sluneční záření a ochrana před sluncem

Sandimmun Neoral tlumí imunitní systém. To zvyšuje riziko vzniku rakoviny, zejména kůže a

lymfatického systému. Omezte vystavování se přímému slunečnímu a UV záření, tím že:

budete nosit vhodný ochranný oděv;

budete často používat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem.

Poraďte se svým lékařem, než začnete Sandimmun Neoral užívat

pokud máte nebo jste měl(a) problémy s alkoholem;

pokud máte epilepsii;

pokud máte nějaké problémy s játry;

pokud jste těhotná;

pokud kojíte;

pokud je tento lék předepsán dítěti.

Pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje na Vás (nebo pokud si nejste jistý/á), informujte svého

lékaře dříve, než začnete Sandimmun Neoral užívat. To proto, že tento přípravek obsahuje alkohol

(viz odstavec níže „Sandimmun Neoral obsahuje ethanol”).

Sledování během léčby přípravkem Sandimmun Neoral

Lékař bude u Vás kontrolovat:

hladinu cyklosporinu v krvi, zvláště pacientům po transplantaci;

krevní tlak

před zahájením léčby a pravidelně během léčby;

funkci jater a ledvin;

hladinu krevních

lipidů

(tuků).

Pokud máte jakékoli otázky, jak Sandimmun Neoral účinkuje nebo proč tento lék užíváte právě Vy,

zeptejte se svého lékaře.

Navíc,

pokud užíváte Sandimmun Neoral

pro jiné indikace než transplantace

(střední nebo zadní

uveitida a Behçetova uveitida, atopická dermatitida, těžká revmatoidní artritida nebo nefrotický

syndrom), neužívejte Sandimmun Neoral:

pokud máte problém s ledvinami (vyjma nefrotického syndromu);

pokud máte infekci, která není kontrolována léky;

pokud máte jakýkoli typ rakoviny;

pokud máte vysoký krevní tlak (hypertenzi), který není pod kontrolou léků. Jestliže dojde ke

zvýšení krevního tlaku, který nelze kontrolovat, během léčby, Váš lékař by měl léčbu

přípravkem Sandimmun Neoral ukončit.

Neužívejte Sandimmun Neoral a informujte svého lékaře, pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje

na Vás. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým lékařem, než začnete Sandimmun Neoral užívat.

Pokud se léčíte pro Behçetovu uveitidu, Váš lékař bude pečlivě sledovat neurologické příznaky

(například: zvýšení zapomnětlivosti, změny osobnosti v průběhu času, psychiatrické poruchy nebo

poruchy nálady, pocit pálení v končetinách, snížení citu v končetinách, pocit brnění v končetinách,

slabost končetin, poruchy chůze, bolest hlavy s nebo bez nevolnosti a zvracení, poruchy vidění včetně

omezeného pohybu oka).

Pacienti s psoriázou, atopickou dermatitidou a starší pacienti budou při léčbě přípravkem Sandimmun

Neoral pečlivě sledováni. Při léčbě psoriázy přípravkem Sandimmun Neoral nesmíte být současně

léčeni UVB ozařováním nebo fototerapií.

Děti a dospívající

Sandimmun Neoral by neměl být podáván dětem pro netransplantační indikace, kromě léčby

nefrotického syndromu.

Starší pacienti (65

let a více)

U starších pacientů jsou zkušenosti s přípravkem Sandimmun Neoral pouze omezené. Váš lékař bude

sledovat funkci ledvin. Pokud je Vám více než 65 let a trpíte psoriázou nebo atopickou dermatitidou,

budete léčeni přípravkem Sandimmun Neoral pouze v nevyhnutelných těžkých případech.

Další léčivé přípravky a Sandimmun Neoral

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Především upozorněte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků před

nebo během léčby přípravkem Sandimmun Neoral:

Léky, které mohou mít vliv na hladinu draslíku. Jsou to léky, které obsahují draslík, přípravky

doplňující draslík, odvodňující léky (diuretika) nazývané kalium (draslík) šetřící diuretika a

některé léky, které snižují krevní tlak.

Methotrexát. Tento lék se užívá k léčbě tumorů, těžké psoriázy a závažné revmatoidní artritidy.

Léky, které mohou zvýšit nebo snížit hladinu cyklosporinu v krvi (účinná látka přípravku

Sandimmun Neoral). Lékař může kontrolovat hladinu cyklosporinu v krvi při zahájení nebo

ukončení léčby jinými léky.

Léky, které mohou zvýšit hladinu cyklosporinu v krvi: antibiotika (jako je erytromycin

nebo azitromycin), léčiva s účinkem proti plísním (vorikonazol, itrakonazol), léky

užívané k léčbě srdečních potíží nebo vysokého krevního tlaku (diltiazem, nikardipin,

verapamil, amiodaron), metoklopramid (k zastavení nevolnosti), perorální antikoncepce,

danazol (používá se k léčbě menstruačních potíží), léky používané k léčbě dny

(alopurinol), kyselina cholová a její deriváty (používá se k léčbě žlučových kamenů),

inhibitory proteázy používané k léčbě HIV, imatinib (používaný k léčbě leukémie a

tumorů), kolchicin, telaprevir (k léčbě hepatitidy C).

Léky, které mohou snížit hladinu cyklosporinu v krvi: barbituráty (léky napomáhající

usnout), některé léky proti křečím (jako je karbamazepin nebo fenytoin), oktreotid

užívaný k léčbě akromegalie nebo neuroendokrinních tumorů ve střevě, antibakteriální

léky používané k léčbě tuberkulózy, orlistat (používá se k hubnutí), bylinné léky

obsahující třezalku tečkovanou, tiklopidin (užívaný po mrtvici), některé léky snižující

krevní tlak (bosentan) a terbinafin (antimykotikum, lék používaný k léčbě infekcí prstů a

nehtů).

Léky, které mohou ovlivnit Vaše ledviny. Mezi ně patří: antibakteriální léky (gentamicin,

tobramycin, ciprofloxacin), léky proti plísním obsahující amfotericin B, léky užívané při

infekcích močových cest, které obsahují trimetoprim, léky na rakovinu, které obsahují melfalan,

léky snižující tvorbu žaludeční kyseliny (typu antagonisté H

receptorů), takrolimus, léky proti

bolesti (nesteroidní protizánětlivé léky jako diklofenak), fibráty (užívají se ke snížení množství

tuků v krvi).

Nifedipin. Tento lék se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku a srdeční bolesti. Pokud užíváte

nifedipin během léčby cyklosporinem, může se u Vás vyskytnout otok dásní, který by mohl růst

přes Vaše zuby.

Digoxin (používá se k léčbě srdečních obtíží), léky na snížení cholesterolu (inhibitory HMG-

CoA reduktázy nazývané statiny), prednisolon, etoposid (užíván k léčbě rakoviny), repaglinid

(antidiabetikum), imunosupresiva (everolimus, sirolimus), ambrisentan a specifické léky proti

rakovině tzv. antracykliny (jako je doxorubicin).

Pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje na Vás (nebo pokud si nejste jistý/á), informujte svého

lékaře dříve, než začnete Sandimmun Neoral užívat.

Sandimmun Neoral s jídlem a pitím

Nejezte grapefruit ani nepijte grapefruitový džus, protože tím může být ovlivněn účinek přípravku

Sandimmun Neoral.

Těhotenství a kojení

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem než začnete přípravek používat. Váš lékař s Vámi

prodiskutuje potenciální riziko užívání přípravku Sandimmun Neoral během těhotenství.

Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět.

Zkušenosti

s přípravkem Sandimmun Neoral během těhotenství jsou omezené. Obecně, Sandimmun Neoral

by neměl být užíván v těhotenství. Pokud je třeba lék užívat během těhotenství, Váš lékař

s Vámi probere přínosy a možná rizika spojená s užíváním v těhotenství.

Informujte svého lékaře, pokud kojíte.

Kojení se nedoporučuje během léčby přípravkem

Sandimmun Neoral, protože cyklosporin přechází do mateřského mléka. To může poškodit

Vaše dítě.

Hepatitida C

Informujte svého lékaře, pokud máte zánat jater (hepatitidu C). Funkce jater se mohou při léčbě

hepatitidy C změnit, což může ovlivnit hladinu cyklosporinu v krvi. Váš lékař bude muset v takovém

případě pečlivě sledovat hladinu cyklosporinu v krvi a upravit dávku po zahájení léčby hepatitidy C.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Sandimmun Neoral obsahuje alkohol, což může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Sandimmun Neoral obsahuje ethanol

Sandimmun Neoral obsahuje přibližně 12 % obj. ethanolu, tj. 500 mg v dávce užívané po

transplantaci. To se rovná téměř 15 ml piva nebo 5 ml vína v jedné dávce.

Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových

skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním, epilepsií nebo poraněním mozku.

Sandimmun Neoral obsahuje glyceromakrogol-

hydroxystearát / hydrogenricinomakrogol 2000

Sandimmun Neoral obsahuje glyceromakrogol-hydroxystearát / hydrogenricinomakrogol 2000, což

může způsobit podráždění žaludku a průjem.

3.

Jak se Sandimmun Neoral užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se

svým lékařem. Neužívejte více, než doporučenou dávku.

Dávkování určí vždy lékař podle Vašich individuálních potřeb. Příliš vysoká dávka může ovlivnit

Vaše ledviny. Zvláště po transplantaci Vám budou prováděny pravidelné krevní testy a kontroly

v nemocnici. To Vám dá možnost se se svým lékařem poradit o léčbě a mluvit o případných

problémech, které můžete mít.

Jaké množství přípravku Sandimmun Neoral užívat

Lékař určí přesnou dávku přípravku Sandimmun Neoral v závislosti na Vaší tělesné hmotnosti a

charakteru léčby. Váš lékař Vám také řekne, jak často máte lék užívat.

U

dospělých:

Po transplantaci orgánů, kostní dřeně nebo po transplantaci kmenových buněk

Celková denní dávka je obvykle mezi 2-15 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se rozdělená

do dvou dílčích dávek.

Vyšší dávky se obvykle užívají před a těsně po Vaší transplantaci. Nižší dávky se

používají po transplantaci orgánů nebo kostní dřeně při Vaší stabilizaci.

Aby Vám Váš lékař mohl upravit dávku ideálně, musí provést krevní testy.

Endogenní

uveitida

Celková denní dávka je obvykle mezi 5-7 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se rozdělená

do dvou dílčích dávek.

Nefrotický syndrom

Celková denní dávka pro dospělou osobu je obvykle 5 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se

rozdělená do dvou dílčích dávek. U pacientů s onemocněním ledvin by první dávka

v každém dni neměla být vyšší než 2,5 mg/kg tělesné hmotnosti.

Těžká revmatoidní artritida

Celková denní dávka je obvykle 3-5 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se rozdělená do

dvou dílčích dávek.

Psoriáza a atopická dermatitida

Celková denní dávka je obvykle 2,5-5 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se rozdělená do

dvou dílčích dávek.

U

dětí:

Nefrotický syndrom

Celková denní dávka u dětí je obvykle 6 mg/kg tělesné hmotnosti a den. Užívá se

rozdělená do dvou dílčích dávek. U pacientů s onemocněním ledvin by první dávka

v každém dni neměla být vyšší než 2,5 mg/kg tělesné hmotnosti.

Dodržujte přesně pokyny lékaře a nikdy neměňte dávku sami, i když se cítíte dobře.

Přechod z

přípravku Sandimmun na Sandimmun Neoral

Možná jste již užíval(a) přípravek s názvem Sandimmun měkké tobolky nebo Sandimmun perorální

roztok. Váš lékař může rozhodnout o změně tohoto léku na Sandimmun Neoral perorální roztok.

Všechny tyto léčivé přípravky obsahují cyklosporin jako léčivou látku.

Sandimmun Neoral má jiné, vylepšené složení odlišné od přípravku Sandimmun. Z přípravku

Sandimmun Neoral se cyklosporin vstřebává do krve lépe a při současném užívání s jídlem je

vstřebávání ovlivněno s menší pravděpodobností. To znamená, že hladiny cyklosporinu v krvi

jsou více konstantní při užívání přípravku Sandimmun Neoral než při užívání přípravku

Sandimmun.

Pokud Vám lékař změní Sandimmun na Sandimmun Neoral:

Nikdy se nevracejte k užívání přípravku Sandimmun, pokud Vám Váš lékař neřekne.

Krátkou dobu po přechodu z přípravku Sandimmun na Sandimmun Neoral Vás lékař bude

důkladněji sledovat, protože došlo ke změně vstřebávání cyklosporinu do krve. Váš lékař se tak

ujistí, že dostanete správnou dávku podle Vaší individuální potřeby.

Mohou se u Vás objevit některé nežádoucí účinky. Pokud k tomu dojde, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Může být potřebné snížení denní dávky. Nikdy neupravujte dávku sami,

pokud Vám to lékař sám neřekne.

Pokud Vám lékař změní jednu perorální lékovou formu cyklosporinu na druhou:

Po přechodu z jedné perorální lékové formy cyklosporinu na druhou:

Krátkou dobu Vás lékař bude důkladněji sledovat.

Mohou se u Vás objevit některé nežádoucí účinky. Pokud k tomu dojde, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Může být potřebná úprava dávkování. Nikdy neupravujte dávku sami, pokud

Vám to lékař sám neřekne.

Kdy se Sandimmun Neoral užívá

Užívejte Sandimmun Neoral

ve stejnou dobu každý den

. Je to velmi důležité, pokud jste po

transplantaci.

Jak se Sandimmun Neoral užívá

Vaše denní dávka by měla být podána ve dvou dílčích dávkách.

Vyjměte tobolku z blistru. Celou tobolku spolkněte a zapijte ji vodou.

Jak dlouho se Sandimmun Neoral užívá

Lékař Vám řekne, jak dlouho budete Sandimmun Neoral užívat, délka závisí to na tom, zda přípravek

užíváte po transplantaci nebo při těžkém kožním onemocnění, revmatoidní artritidě, uveitidě nebo

nefrotickém syndromu. Léčba těžké vyrážky obvykle trvá 8 týdnů.

Pokračujte v užívání přípravku Sandimmun Neoral tak dlouho, jak Vám řekl Váš lékař.

Pokud máte otázky, jak dlouho se Sandimmun Neoral má užívat, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sandimmun Neoral než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) užít, jděte se ihned poradit k lékaři nebo na

nejbližší lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sandimmun Neoral

Jestliže jste zapomněl(a) užít Sandimmun Neoral v obvyklou dobu, vezměte si ho, jakmile si

vzpomenete, pokud to není v době, kdy byste měl(a) užít další dávku. Poté pokračujte jako

doposud.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sandimmun Neoral

Nepřerušujte léčbu přípravkem Sandimmun Neoral, dokud Vám lékař neřekne.

Pokračujte v užívání přípravku Sandimmun Neoral, i když se cítíte dobře. Přerušení léčby přípravkem

Sandimmun Neoral může zvýšit riziko odmítnutí Vašeho transplantovaného orgánu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být vážné

Sdělte svému lékaři,

pokud zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků:

Stejně jako jiné léky, které působí na imunitní systém, může cyklosporin ovlivnit schopnost těla

bojovat proti infekci a může způsobit tumory nebo jiné karcinomy zejména na kůži. Příznakem

infekce může být horečka nebo bolest v krku.

Poruchy vidění, ztráta koordinace, nemotornost, ztráta paměti, obtíže s mluvením a

porozuměním, svalová slabost. Toto mohou být příznaky infekce mozku nazývané progresivní

multifokální leukoencefalopatie.

Mozkové problémy s příznaky jako jsou křeče, zmatenost, dezorientace, snížená schopnost

reakcí, změna osobnosti, pocit neklidu, nespavost, poruchy zraku, slepota, kóma, částečné nebo

úplné ochrnutí, ztuhnutí šíje, ztráta koordinace s nebo bez neobvyklého řečového projevu nebo

očního pohybu.

Otok zadní části oka, který může být spojen s rozmazaným viděním. Poruchy zraku mohou být

také vyvolány zvýšením tlaku v hlavě (benigní intrakraniální hypertenze).

Jaterní poruchy a poškození s nebo bez zežloutnutí kůže a očí, nevolnost, ztráta chuti k jídlu a

tmavá moč.

Problémy s ledvinami, které mohou výrazně snížit množství moči.

Nízká hladina červených krvinek a krevních destiček. Příznaky zahrnující bledou kůži, pocit

únavy, udýchanost, tmavou moč (způsobeno rozpadem červených krvinek), tvorbu modřin nebo

krvácení bez zjevných důvodů, pocit zmatenosti, dezorientovanost, snížená pozornost

a problémy s ledvinami.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky:

mohou se vyskytnout u

více než 1 z

10 pacient

ů

.

Problémy s ledvinami.

Vysoký krevní tlak.

Bolest hlavy.

Třes těla, který nelze ovládnout.

Nadměrný růst ochlupení a vousů.

Vysoké hladiny lipidů v krvi,

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře,

sdělte to svému lékaři

Časté nežádoucí účinky:

mohou se vyskytnout u

1 až 10 ze 100

pacientů.

Záchvaty.

Jaterní poruchy.

Vysoká hladina cukrů v krvi.

Únava.

Ztráta chuti k jídlu.

Pocit nevolnosti, zvracení, bolest břicha, zácpa, průjem.

Nadměrný růst vlasů.

Akné, návaly horka.

Horečka.

Nízká hladina bílých krvinek.

Pocit znecitlivění nebo brnění/mravenčení.

Bolest nebo slabost svalů, svalové křeče.

Žaludeční vřed.

Přerůstání dásní přes zuby.

Vysoká hladina kyseliny močové a draslíku v krvi, nízká hladina hořčíku v krvi.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře,

sdělte to svému lékaři

Méně časté nežádoucí účinky:

mohou se vyskytnout u

1 až 10 z

1 000

pacientů.

Příznaky poruchy mozku zahrnující náhlé křeče, zmatenost, nespavost, dezorientaci, poruchy

vidění, bezvědomí, pocit slabosti v nohou a rukou, poruchy hybnosti.

Vyrážka.

Celkové otoky.

Nárůst tělesné hmotnosti.

Snížení hladiny červených krvinek, snížení hladiny krevních destiček, což může zvýšit riziko

krvácení.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře,

sdělte to svému lékaři

Vzácné nežádoucí účinky:

mohou se vyskytnout u

1 až 10 z

10 000

pacientů.

Nervové problémy s pocitem necitlivosti nebo mravenčení v prstech na rukou a nohou.

Zánět slinivky břišní s těžkou bolestí horní části břicha.

Svalová slabost, ztráta svalového tonu, bolest svalů na nohou nebo rukou nebo na různých

místech těla.

Rozpad červených krvinek zahrnující problémy s ledvinami s příznaky jako je otok tváře,

žaludku, rukou a/nebo nohou, snížení množství moči, dýchací obtíže, bolest na hrudi, křeče,

bezvědomí.

Poruchy menstruačního cyklu, zvětšení prsou u mužů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře,

sdělte to svému lékaři

Velmi vzácné nežádoucí účinky:

mohou se vyskytnout u

1 až 10 ze

100 000 p

acientů.

Otok zadní části oka, který může být spojen se zvýšením tlaku uvnitř hlavy a poruchami zraku.

Pokud se tento nežádoucí účinek vyskytne v závažné míře, sdělte to svému lékaři.

Další nežádoucí účinky s

neznámou frekvencí:

frekvenci nelze z dostupných údajů určit.

Jaterní poruchy s nebo bez zežloutnutí očí nebo kůže, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavá

moč, otok tváře, nohou, rukou a/nebo celého těla.

Krvácení pod kůží nebo petechie, náhlé krvácení bez zjevné příčiny.

Migréna nebo těžká bolest hlavy s častým pocitem nevolnosti (nauzea, zvracení) a citlivostí na

světlo.

Bolest dolních končetin.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře,

sdělte to svému lékaři.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci

Další nežádoucí účinky u

dětí a dospívajících

Nejsou žádné další nežádoucí účinky, které lze očekávat u dětí a dospívajících ve srovnání

s dospělými.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete také hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Sandimmun Neoral uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené krabičce.

Neuchovávejte tobolky na horkém místě (maximální teplota 25°C). Vzestup teploty až na 30 °C

po dobu nepřevyšující 3 měsíce neovlivní kvalitu přípravku.

Ponechte tobolky v blistru. Vyjměte je pouze tehdy, když se je zrovna chystáte užít.

Po otevření blistru je patrný charakteristický zápach, který je normální a neznamená snížení

kvality přípravku.

Nevyhazujte žádné léky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak vyhodit léky, které nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Sandimmun Neoral obsahuje

Léčivou látkou je cyklosporin. Jedna tobolka obsahuje ciclosporinum 25 mg.

Dalšími složkami přípravku jsou:

Obsah tobolky: tokoferol-alfa, bezvodý ethanol, propylenglykol, čištěný kukuřičný olej,

glyceromakrogol-hydroxystearát / hydrogenricinomakrogol 2000.

Obal tobolky: černý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), glycerol 85%,

propylenglykol, želatina.

Potisk: karmín (E 120).

Léčivou látkou je cyklosporin. Jedna tobolka obsahuje ciclosporinum 50 mg.

Dalšími složkami přípravku jsou:

Obsah tobolky: tokoferol-alfa, bezvodý ethanol, propylenglykol, čištěný kukuřičný olej,

glyceromakrogol-hydroxystearát / hydrogenricinomakrogol 2000.

Obal tobolky: oxid titaničitý (E 171), glycerol 85%, propylenglykol, želatina.

Potisk: karmín (E 120).

Léčivou látkou je cyklosporin. Jedna tobolka obsahuje ciclosporinum 100 mg.

Dalšími složkami přípravku jsou:

Obsah tobolky: tokoferol-alfa, bezvodý ethanol, propylenglykol, čištěný kukuřičný olej,

glyceromakrogol-hydroxystearát / hydrogenricinomakrogol 2000.

Obal tobolky: černý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), glycerol 85%,

propylenglykol, želatina.

Potisk: karmín (E 120).

Jak přípravek Sandimmun Neoral vypadá a co obsahuje toto balení

Sandimmun Neoral 25 mg měkké tobolky jsou modrošedé oválné měkké želatinové tobolky s

červeným označením „NVR 25mg”.

Sandimmun Neoral 50 mg měkké tobolky jsou nažloutlé podlouhlé měkké želatinové tobolky s

červeným označením „NVR 50mg”.

Sandimmun Neoral 100 mg měkké tobolky jsou modrošedé podlouhlé měkké želatinové tobolky s

červeným označením „NVR 100mg”.

Velikosti balení: 50 měkkých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, Česká republika

Výrobce

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, Česká republika

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, Lendava, Slovinsko

Demetriades & Papaellinas Ltd., 179 Giannou Kranidioti, Latsia, Nicosia, Kypr

Novartis (Hellas) S.A.C.I., 12th km National Road Athens-Lamia,

Metamorphoses, Řecko

Novartis Farma -

Produtos Farmacêuticos S.A.,

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva,

n.º 10E

,

Taguspark Porto Salvo, Portugalsko

Novartis Farma S.p.A., Via Provinciale Schito 131,

Torre Annunziata, Itálie

Novartis Farmaceutica SA, Ronda de Santa Maria 158,

Barberà del Vallès,

Barcelona

, Španělsko

Novartis Finland Oy,

Metsänneidonkuja 10,

Espoo, Finsko

Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14, Copenhagen

, Dánsko

Novartis Hungária Kft.

,

Bartók Béla út 43

-47, Budapest

, Maďarsko

Novartis Norge AS,

Nydalen Allé 37 A,

Oslo, Norsko

Novartis Pharma B.V., Haaksbergweg 16, Amsterdam

, Nizozemí

Novartis Pharma GmbH, Stella-Klein-

Löw

-Weg 17, Wien, Rakousko

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25,

Nürnberg, Německo

Novartis Pharma nv/sa, Medialaan 40/Bus 1, Vilvoorde, Belgie

Novartis Pharma S.A.S., 8-10, rue Henri Sainte-Claire Deville, Rueil-Malmaison, Francie

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, 2nd Floor, The WestWorks Building, White City Place, 195 Wood

Lane, London

, Velká Británie

Novartis Sverige AB, Torshamnsgatan 48, Kista

, Švédsko

Novartis Farma S.P.A., Largo Umberto Boccioni 1, Origgio

, Itálie

Novartis Poland Sp. z o.o., 15 Marynarska Street, Warsaw, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

27. 2. 2020

sp. zn. sukls324733/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sandimmun Neoral 25 mg

měkké tobolky

Sandimmun Neoral 50 mg

měkké tobolky

Sandimmun Neoral 100 mg

měkké tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje ciclosporinum 25 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Ethanol: 25 mg/tobolka. Sandimmun Neoral měkké tobolky obsahuje 11,8 % v/v ethanolu (9,4 %

m/v).

Propylenglykol: 25 mg/tobolka.

Glyceromakrogol-hydroxystearát / hydrogenricinomakrogol 2000: 101,25 mg/tobolka.

Jedna tobolka obsahuje ciclosporinum 50 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Ethanol: 50 mg/tobolka. Sandimmun Neoral měkké tobolky obsahuje 11,8 % v/v ethanolu (9,4 %

m/v).

Propylenglykol: 50 mg/tobolka.

Glyceromakrogol-hydroxystearát / hydrogenricinomakrogol 2000: 202,5 mg/tobolka.

Jedna tobolka obsahuje ciclosporinum 100 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Ethanol: 100 mg/tobolka. Sandimmun Neoral měkké tobolky obsahuje 11,8 % v/v ethanolu (9,4 %

m/v).

Propylenglykol: 100 mg/tobolka.

Glyceromakrogol-hydroxystearát / hydrogenricinomakrogol 2000: 405,0 mg/tobolka.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Měkké tobolky

Modrošedé oválné měkké želatinové tobolky s červeným označením „NVR 25mg”.

Nažloutlé podlouhlé měkké želatinové tobolky s červeným označením „NVR 50mg”.

Modrošedé podlouhlé měkké želatinové tobolky s červeným označením „NVR 100mg”.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Transplantace

Transplantace parenchymatózních orgánů

Prevence odmítnutí transplantátů parenchymatózních orgánů.

Léčba buněčné rejekce transplantátu u nemocných léčených dříve jinými imunosupresivy.

Transplantace kostní dřeně

Prevence odmítnutí transplantátů po alogenní transplantaci kostní dřeně a transplantaci kmenových

buněk.

Prevence nebo léčba choroby z reakce mezi transplantátem a příjemcem (GVHD).

Jiné indikace než transplantace

Endogenní uveitida

Léčba ohrožení zraku způsobeného střední nebo zadní uveitidou neinfekční etiologie, když konvenční

léčba nestačí nebo má nepřijatelné nežádoucí účinky.

Léčba Behçetovy uveitidy s opakovanými zánětlivými atakami postihujícími sítnici u pacientů bez

neurologických manifestací.

Nefrotický syndrom

Steroid-dependentní a steroid-rezistentní nefrotický syndrom vzniklý v důsledku primárního

poškození glomerulů jako je nefropatie s minimálními změnami, ložisková a segmentální

glomeruloskleróza nebo membranózní glomerulonefritida.

Sandimmun Neoral lze použít k navození a udržení remise a také k udržení remise dosažené steroidy,

což dovoluje i jejich vysazení.

Revmatoidní artr

itida

Léčba těžké aktivní revmatoidní artritidy.

Psoriáza

Léčba těžké psoriázy u pacientů, u nichž je konvenční léčba nevhodná nebo neúčinná.

Atopická dermatitida

Sandimmun Neoral je indikován k léčbě pacientů s těžkou atopickou dermatitidou, kteří vyžadují

systémovou terapii.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dané dávkovací rozmezí pro perorální podání slouží pouze jako doporučení.

Denní dávka přípravku Sandimmun Neoral by měla být rozdělena do dvou dávek rovnoměrně

podaných během dne. Doporučuje se, aby byl Sandimmun Neoral podáván v pevném režimu

s ohledem na denní dobu a vztah k jídlu.

Sandimmun Neoral může být předepsán pouze lékařem se zkušeností s imunosupresivní terapií a/nebo

transplantací orgánů nebo v úzké spolupráci s ním.

Transplantace

Transplantace parenchymatózních orgánů

Léčba přípravkem Sandimmun Neoral musí být zahájena nejpozději 12 hodin před operací dávkou 10-

15 mg/kg/den rozdělenou do dvou dílčích dávek. Tato dávka se podává denně po dobu 1-2 týdnů po

operaci a dále se dávka postupně snižuje podle hladin cyklosporinu v krvi a v souladu s místním

imunosupresivním protokolem až na udržovací dávku asi 2-6 mg/kg rozdělenou do dvou dílčích

dávek.

Pokud je Sandimmun Neoral podáván s jinými imunosupresivy (např. kortikosteroidy nebo jako

součást troj- nebo čtyřkombinace), mohou být použity pro zahájení terapie nižší dávky (např. 3 až

6 mg/kg/den podávané opět rozdělené do 2 dílčích dávek pro zahajovací léčbu).

Transplantace kostní dřeně

Počáteční dávka se podává den před transplantací. Ve většině případů se dává přednost intravenózní

infuzi (Sandimmun koncentrát pro infuzní roztok). Doporučená intravenózní dávka cyklosporinu je 3-

5 mg/kg/den. V této dávce se pokračuje formou infuzí během bezprostředního období po transplantaci

po dobu až dvou týdnů, než se přejde na perorální udržovací léčbu přípravkem Sandimmun Neoral v

denní dávce asi 12,5 mg/kg rozdělenou do dvou dílčích dávek.

V udržovací léčbě se pokračuje po dobu alespoň 3 měsíců (raději 6 měsíců), než se dávka postupně

sníží během jednoho roku po transplantaci na nulu.

Jestliže se k zahájení terapie použije Sandimmun Neoral, doporučuje se den před transplantací podat

denní dávku 12,5-15 mg/kg rozdělenou do dvou dílčích dávek.

Při gastrointestinálních obtížích, které mohou snížit vstřebávání, může být nutné podávat vyšší

perorální dávky přípravku Sandimmun Neoral nebo použít intravenózní léčbu (Sandimmun koncentrát

pro infuzní roztok).

U některých nemocných dojde po vynechání léčby cyklosporinem k rozvoji choroby z reakce mezi

transplantátem a příjemcem (GVHD), ale odpověď na opětovné zavedení léčby je obvykle příznivá.

V takových případech je zahajovací perorální dávka 10-12,5 mg/kg/den s následným denním

podáváním udržovací perorální dávky, která prokázala při předchozím podání dostatečnou účinnost. K

léčbě mírné chronické GVHD je možné podávat nízké dávky přípravku Sandimmun Neoral.

Dávkování u

jiných indikací než transplantací

Pokud se Sandimmun Neoral používá u jiných indikací než transplantací, je nutné dodržovat

následující obecná pravidla:

Před zahájením léčby je nutné stanovit výchozí hodnotu renálních funkcí, a to pomocí minimálně

dvou měření. Pro odhad glomerulární filtrace (eGFR) u dospělých pacientů se může použít rovnice

MDRD (Modification of Diet in Renal Disease), u pediatrických pacientů by měl být k odhadu eGFR

použit vzorec vhodný pro děti. Vzhledem k tomu, že Sandimmun Neoral může zhoršit renální funkce,

je třeba tyto funkce často kontrolovat. Pokud eGFR klesne o více než 25 % pod výchozí hodnotu při

více než jednom měření, musí se dávka přípravku Sandimmun Neoral snížit o 25-50 %. Pokud eGFR

klesne pod výchozí hodnotu o více než 35 %, je nutné zvážit další redukci dávky přípravku

Sandimmun Neoral. Tato doporučení platí i tehdy, jsou-li hodnoty kreatininu ještě v normálním

laboratorním rozmezí. Pokud snížení dávky není dostačující a eGFR se nezlepší během jednoho

měsíce, měla by být léčba přípravkem Sandimmun Neoral přerušena (viz bod 4.4).

Je nutné pravidelné sledování krevního tlaku.

Před zahájením terapie je nutné stanovit sérový bilirubin a parametry, které určují funkci jater, a

během léčby je nutné tyto hodnoty pečlivě sledovat. Před zahájením léčby a pravidelně během léčby

se rovněž doporučuje stanovit a sledovat sérové lipidy, draslík, hořčík a kyselinu močovou.

U jiných indikací než transplantací je vhodné občas sledovat hladinu cyklosporinu v krvi, např. pokud

je Sandimmun Neoral podáván současně s látkami, které mohou ovlivnit farmakokinetiku

cyklosporinu nebo v případě neobvyklé klinické odpovědi (např. nízká účinnost nebo vyšší

intolerance při renální dysfunkci).

Obvyklý způsob podání je ústy. Pokud je používán koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, je třeba

věnovat velkou pozornost podání adekvátní intravenózní dávky odpovídající perorální dávce.

Doporučuje se konzultovat lékaře zkušeného v podávání cyklosporinu.

Celková denní dávka nesmí nikdy přesáhnout 5 mg/kg, s výjimkou pacientů se zrak ohrožující

endogenní uveitidou a dětí s nefrotickým syndromem.

Pro udržovací léčbu musí být individuálně stanovena nejnižší účinná a dobře tolerovaná dávka.

U pacientů, u kterých není během stanovené doby (bližší informace viz níže) dosaženo uspokojivého

zlepšení nebo účinná dávka není v souladu se stanovenými bezpečnostními doporučeními, by měla být

léčba přípravkem Sandimmun Neoral přerušena.

Endogenní uveitida

K navození remise se doporučuje podávat perorálně dávku 5 mg/kg/den rozdělenou do dvou dávek, a

to až do dosažení remise aktivního uveálního zánětu a zlepšení ostrosti zraku. U refrakterních případů

může být dávka po omezenou dobu zvýšena až na 7 mg/kg/den.

Jestliže se onemocnění nepodařilo zvládnout dostatečně samotným přípravkem Sandimmun Neoral,

lze k dosažení remise nebo k překonání zánětlivých očních příhod přidat systémovou léčbu

kortikosteroidy v denních dávkách 0,2-0,6 mg/kg prednisonu nebo jeho ekvivalentu. Po třech měsících

může být dávka kortikosteroidů snížena na nejnižší účinnou dávku.

Při udržovací léčbě musí být dávky postupně sníženy na nejnižší účinné množství, které v období

remise nesmí přesáhnout 5 mg/kg/den.

Před použitím imunosupresiv musí být vyloučena infekční příčina uveitidy.

Nefrotický syndrom

K navození remise se doporučuje denní dávku rozdělit do dvou dílčích dávek perorálně.

Jsou-li (s výjimkou proteinurie) renální funkce v normě, doporučená denní dávka je:

- dospělí: 5 mg/kg,

- děti: 6 mg/kg.

U nemocných se zhoršenými renálními funkcemi nesmí počáteční dávka přesáhnout 2,5 mg/kg/den.

Není-li účinek samotného přípravku Sandimmun Neoral dostatečný, zejména u steroid-rezistentních

pacientů, doporučuje se kombinace přípravku Sandimmun Neoral s nízkými perorálními dávkami

kortikosteroidů.

Doba do zlepšení se pohybuje od 3 do 6 měsíců v závislosti na typu glomerulopatie. Není-li po této

době dosaženo uspokojivého terapeutického účinku, musí být léčba přípravkem Sandimmun Neoral

ukončena.

Dávkování je nutné individuálně upravit dle účinnosti (proteinurie) a bezpečnosti. Dávky by však

neměly u dospělých překročit 5 mg/kg za den, u dětí 6 mg/kg za den.

Pro udržovací léčbu musí být dávka pozvolna snižována až na nejnižší účinnou dávku.

Revmatoidní artritida

Po dobu prvních 6 týdnů léčby se doporučuje dávka 3 mg/kg/den rozdělená do dvou dílčích dávek.

Pokud není během této doby účinek léčby dostatečný, je možné denní dávku postupně zvyšovat podle

individuální tolerance nemocného, nesmí však přesáhnout 5 mg/kg. K dosažení plné účinnosti může

léčba přípravkem Sandimmun Neoral vyžadovat až 12 týdnů.

Pro udržovací léčbu musí být dávka individuálně titrována podle snášenlivosti až na nejnižší účinnou

dávku.

Sandimmun Neoral lze podávat v kombinaci s nízkou dávkou kortikosteroidů a/nebo nesteroidních

antiflogistik (NSAID; viz bod 4.4). Sandimmun Neoral je možné podávat v kombinaci s nízkou

týdenní dávkou methotrexátu pacientům, jejichž terapeutická odpověď na samotný methotrexát není

dostatečná. V takových případech se podává počáteční dávka přípravku Sandimmun Neoral

2,5 mg/kg/den rozdělená do dvou dávek. Toto množství lze podle snášenlivosti zvýšit.

Psoriáza

Léčba přípravkem Sandimmun Neoral smí být zahájena pouze lékařem se zkušeností v diagnostice a

léčbě psoriázy. Léčba musí být individualizována tak, aby odpovídala variabilitě onemocnění.

K navození remise se doporučuje počáteční dávka 2,5 mg/kg/den rozdělená do dvou dílčích dávek.

Nedojde-li po jednom měsíci léčby ke zlepšení, je možné denní dávku postupně zvyšovat, ale neměla

by překročit 5 mg/kg/den. U nemocných, u nichž nebylo v průběhu 6 týdnů při dávce 5 mg/kg/den

dosaženo uspokojivého zlepšení psoriatických lézí, nebo u těch pacientů, u kterých není účinná dávka

v souladu s bezpečnostními doporučeními, by měla být léčba přípravkem Sandimmun Neoral

přerušena (viz bod 4.4).

U nemocných, jejichž stav vyžaduje rychlé zlepšení, je možné podávat počáteční dávky 5 mg/kg/den.

Jakmile je dosaženo uspokojivého léčebného efektu, je možné léčbu přípravkem Sandimmun Neoral

přerušit a v případě následného relapsu je možné léčbu přípravku Sandimmun Neoral znovu zahájit

dříve účinnou dávkou. U některých pacientů je však nezbytná kontinuální udržovací terapie.

Pro udržovací léčbu je nutné dávky individuálně titrovat na nejnižší účinnou dávku. Dávky nesmí

přesáhnout 5 mg/kg za den.

Atopická dermatitida

Léčba přípravkem Sandimmun Neoral smí být zahájena pouze lékařem se zkušeností v diagnostice a

léčbě atopické dermatitidy. Léčba musí být přísně individuální, odpovídající variabilitě onemocnění.

Doporučované denní dávky se pohybují v rozmezí mezi 2,5 mg-5,0 mg/kg/den a podávají se rozdělené

do dvou dílčích dávek. Pokud není počáteční dávkou 2,5 mg/kg/den dosaženo během dvou týdnů

uspokojivého léčebného efektu, je možné dávku rychle zvýšit na maximální dávku 5,0 mg/kg/den.

U zvlášť závažných případů je možné dosáhnout rychlého terapeutického účinku, pokud je terapie

zahájena hned dávkou 5,0 mg/kg/den. Po dosažení odpovídajícího terapeutického účinku by měla být

dávka postupně snižována, a pokud to stav onemocnění dovoluje, měl by být Sandimmun Neoral

úplně vysazen. Případný relaps je možné zvládnout další léčebnou kúrou přípravkem Sandimmun

Neoral.

Pro dosažení uspokojivého terapeutického účinku stačí někdy léčba po dobu 8 týdnů, ale pro dosažení

léčebného výsledku byla dobře tolerována i léčba trvající jeden rok (za předpokladu dodržení

doporučení pro monitorování hladin cyklosporinu v průběhu podávání přípravku Sandimmun Neoral,

viz výše).

Přechod z

perorálních forem

Sandimmunu na Sandimmun Neoral

Dostupná data ukazují, že po převedení pacienta z perorálně podávaného Sandimmunu na Sandimmun

Neoral v poměru 1:1 jsou minimální koncentrace cyklosporinu v ustáleném stavu v plné krvi

srovnatelné. Přesto se mohou u mnoha pacientů vyskytnout vyšší vrcholové koncentrace (c

zvýšená expozice léku (AUC). U malého procenta pacientů mohou být tyto rozdíly výraznější a

mohou mít klinický význam. Navíc, ve srovnání s perorálně podávaným přípravkem Sandimmun, je

absorpce cyklosporinu z přípravku Sandimmun Neoral méně variabilní a korelace mezi lékovou

hladinou v krvi a expozicí (vyjádřeno v AUC) je mnohem větší.

Protože přechod z perorálně podávaného Sandimmunu na Sandimmun Neoral může vyvolat zvýšenou

expozici léku, měla by být dodržována následující pravidla:

U pacientů po transplantaci by měla být počáteční dávka přípravku Sandimmun Neoral stejná, jako

byla dávka perorálně podávaného Sandimmunu. Minimální hladiny koncentrací cyklosporinu v plné

krvi by měly být monitorovány během 4-7 dnů od převedení na Sandimmun Neoral. Navíc by

v prvních 2 měsících po převedení na Sandimmun Neoral měly být sledovány bezpečnostní parametry

léčby (renální funkce a krevní tlak). Jestliže jsou minimální koncentrace cyklosporinu v ustáleném

stavu v krvi mimo terapeutické rozmezí a/nebo se zhorší klinické bezpečnostní ukazatele léčby, je

nutné odpovídajícím způsobem upravit dávku.

U pacientů léčených pro jiné indikace než jsou transplantace by měla být počáteční dávka přípravku

Sandimmun Neoral také stejná, jako byla dávka perorálně podávaného Sandimmunu. Druhý, čtvrtý a

osmý týden po převedení na Sandimmun Neoral by měly být sledovány renální funkce a měřen krevní

tlak. Jestliže krevní tlak výrazně překračuje hodnoty před konverzí nebo jestliže eGFR klesne o více

než 25 % pod hodnotu před zahájením léčby perorálně podávaným Sandimmunem při opakovaném

měření, měla by být dávka snížena (viz bod 4.4). V případě neočekávané toxicity léčivého přípravku

nebo neúčinné léčby musejí být hladiny cyklosporinu v krvi také monitorovány.

Přechod mezi perorálními formami cyklosporinu

Přechod z jedné perorální formy cyklosporinu na druhou by měl být proveden za dohledu lékaře,

včetně monitorování hladiny cyklosporinu v krvi u transplantovaných pacientů.

Zvláštní populace

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Všechny indikace

Cyklosporin podléhá minimální renální eliminaci a jeho farmakokinetika není významně ovlivněna

poruchou funkce ledvin (viz bod 5.2). Avšak vzhledem k jeho nefrotoxickému potenciálu (viz bod

4.8), se doporučuje pečlivé monitorování renálních funkcí (viz bod 4.4).

Jiné indikace než transplantace

Pacienti s poruchou funkce ledvin (vyjma nefrotického syndromu) by neměli dostávat cyklosporin

(viz odstavec Upozornění pro jiné indikace než transplantace, bod 4.4). U pacientů s nefrotickým

syndromem a poruchou funkce ledvin by počáteční dávka neměla překročit 2,5 mg/kg/den.

Pacienti s poruchou funkce jater

Cyklosporin je extenzivně metabolizován v játrech. U pacientů s poruchou funkce jater může být

pozorováno přibližně 2-3násobné zvýšení expozice cyklosporinu. U pacientů se závažnou poruchou

funkce jater může být nutné snížení dávky k udržení hladin cyklosporinu v krvi v doporučeném

cílovém rozmezí (viz body 4.4 a 5.2) a doporučuje se hladiny cyklosporinu v krvi sledovat až do

dosažení stabilních hodnot.

Pediatrická populace

Klinických studií se účastnily děti starší 1 roku. V několika studiích vyžadovala léčba dětí vyšší dávky

na kg tělesné hmotnosti, než se používají u dospělých. Toto množství bylo přesto dobře tolerováno.

Použití přípravku Sandimmun Neoral u dětí pro netransplantační indikace jiné, než je nefrotický

syndrom se nedoporučuje (viz bod 4.4).

Starší pacienti (65 let a více)

U starších pacientů jsou s léčbou přípravkem Sandimmun Neoral omezené zkušenosti.

V klinických studiích u revmatoidní artritidy s perorálním cyklosporinem byla u pacientů ve věku 65

let a starších větší pravděpodobnost, že se během léčby objeví systolická hypertenze, a po 3 až

4 měsících léčby bylo častěji pozorováno zvýšení sérového kreatininu o ≥50 % proti výchozí hodnotě.

Dávka pro starší pacienty by měla být stanovena opatrně, obvyklá počáteční dávka by měla být na

spodní hranici dávkového rozmezí, vzhledem k vyššímu výskytu snížení jaterních, renálních nebo

srdečních funkcí, souběžných onemocnění nebo podávání jiných léků a zvýšené náchylnosti

k infekcím.

Způsob podání

Perorální podání

Sandimmun Neoral tobolky musí být užívány vcelku.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Kombinace s přípravky obsahujícími Hypericum perforatum (třezalku tečkovanou) (viz bod 4.5).

Kombinace s látkami, jež jsou substráty efluxního transportního systému P-glykoproteinu mnoha léků

nebo transportních proteinů organických aniontů (OATP) a u kterých zvýšené plazmatické

koncentrace mohou způsobit závažné a/nebo život ohrožující stavy, jako je bosentan, dabigatran-

etexilát a aliskiren (viz bod 4.5.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Lékařský dohled

Sandimmun Neoral mohou předepisovat pouze lékaři se zkušeností s imunosupresivní léčbou, kteří

mohou náležitě sledovat nemocného, včetně pravidelného celkového fyzikálního vyšetření, měření

krevního tlaku a kontroly laboratorních bezpečnostních parametrů. Nemocní po transplantaci mají být

léčeni v zařízeních s náležitým laboratorním vybavením a dalším pomocným zdravotnickým

vybavením. Lékař odpovědný za udržovací léčbu musí dostat úplné informace potřebné pro sledování

nemocného.

Lymfomy a jiné malignity

Podobně jako jiná imunosupresiva zvyšuje cyklosporin riziko vzniku lymfomů a jiných malignit

postihujících zejména kůži. Zdá se, že zvýšené riziko souvisí spíše s mírou a délkou imunosuprese než

s určitým použitým přípravkem.

Z tohoto důvodu je nutné opatrně používat léčebný režim s kombinací více imunosupresiv (včetně

cyklosporinu), protože může vést ke vzniku lymfoproliferativních onemocnění nebo nádorových

onemocnění solidních orgánů, z nichž některé, jak bylo zaznamenáno, skončily fatálně.

S ohledem na potenciální riziko malignit kůže by pacienti léčení přípravkem Sandimmun Neoral,

zejména léčení pro psoriázu nebo atopickou dermatitidu, měli být upozorněni, že se nemají vystavovat

přímému slunečnímu záření a nesmí být současně léčeni UVB ozařováním nebo PUVA

fotochemoterapií.

Infekce

Podobně jako u jiných imunosupresiv predisponuje léčba cyklosporinem pacienty k rozvoji různých

bakteriálních, mykotických, parazitárních a virových infekcí, často oportunními patogeny. U pacientů

užívajících cyklosporin byla zjištěna aktivace latentních polyomavirových infekcí, které mohou vést

k polyomavirové nefropatii (PVAN), zejména BK virus nefropatii (BKVN) nebo JC virové

progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML). Tyto stavy jsou často spojené s vysokou celkovou

imunosupresivní zátěží a měly by být brány v potaz při diferenciální diagnostice imunosuprimovaných

pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebo neurologickými příznaky. Byly hlášené vážné a/nebo fatální

následky. Proto musí být, zejména u nemocných dlouhodobě užívajících kombinovanou

imunosupresivní léčbu, učiněna efektivní preventivní a léčebná opatření.

Renální toxicita

Jako častá a potenciálně závažná komplikace se může během léčby přípravkem Sandimmun Neoral

vyskytnout zvýšení sérového kreatininu a močoviny. Tyto funkční změny jsou závislé na dávce a jsou

zpočátku reverzibilní, obvykle reagují na snížení dávky. Během dlouhodobé léčby mohou u některých

nemocných nastat strukturální změny ledvin (např. intersticiální fibróza), které musí být u nemocných

po transplantaci ledvin odlišeny od změn vzniklých v důsledku chronických rejekcí. Je proto nutné

v této souvislosti pravidelně kontrolovat renální funkce v souladu s místními předpisy (viz body 4.2 a

4.8).

Hepatotoxicita

Sandimmun Neoral může také v závislosti na dávce způsobit reverzibilní zvýšení sérového bilirubinu

a jaterních enzymů (viz bod 4.8). U pacientů léčených cyklosporinem došlo v období po registraci

k vyžádaným a spontánním hlášením hepatotoxicity a poškození jater, které zahrnovaly cholestázu,

žloutenku, hepatitidu a selhání jater. Nejvíce případů bylo u pacientů s významnými komorbiditami,

základními onemocněními a dalšími ovlivňujícími faktory včetně komplikací infekcemi a současné

léčby léky s hepatotoxickým potenciálem. V některých případech, především u transplantovaných

pacientů, byly hlášeny fatální následky (viz bod 4.8). Je třeba pečlivě sledovat hodnoty vyšetření

funkčních hepatálních testů. Při abnormálních hodnotách může být nutné snížit dávkování (viz body

4.2 a 5.2).

Starší pacienti (65 let a více)

U starších pacientů je nutno zvláště pečlivě monitorovat funkci ledvin.

Monitorování hladin cyklosporinu (viz bod 4.2)

U pacientů po transplantaci, kteří užívají Sandimmun Neoral, je rutinní monitorování hladin

cyklosporinu důležitým bezpečnostním opatřením. K monitorování hladin cyklosporinu v plné krvi se

dává přednost metodám používajícím specifických monoklonálních protilátek (měření hladin

původního léku). Ke stejnému účelu (měření hladiny původního léku) lze použít i metody

vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Při použití plazmy nebo séra je nezbytné dodržovat

standardní protokol separace (čas a teplotu). Počáteční monitorování pacientů po transplantaci jater je

možné provádět buď specifickými monoklonálními protilátkami nebo současným hodnocením jak

specifickými, tak i nespecifickými monoklonálními protilátkami, aby bylo stanoveno dávkování

zajišťující adekvátní imunosupresi.

U jiných indikací než transplantací se doporučuje občasné sledování hladin cyklosporinu v krvi, např.

pokud je Sandimmun Neoral podáván současně s látkami, které mohou ovlivnit farmakokinetiku

cyklosporinu nebo v případě neobvyklé klinické odpovědi (např. nízká účinnost nebo vyšší

intolerance při renální dysfunkci).

Koncentrace cyklosporinu v krvi, plazmě a séru je pouze jedním z mnoha faktorů určujících klinický

stav nemocného, a proto jsou tyto výsledky v souvislosti s jinými klinickými a laboratorními

parametry pouze vodítkem při úpravě dávkování.

Hypertenze

Při léčbě přípravkem Sandimmun Neoral je nutné pravidelné sledování krevního tlaku, pokud se

vyvine hypertenze, musí být zahájena vhodná antihypertenzní léčba. Přednost by měla mít

antihypertenziva, která nenarušují farmakokinetiku cyklosporinu, např. isradipin (viz bod 4.5).

Zvýšené krevní lipidy

Vzhledem k tomu, že v ojedinělých případech bylo popsáno, že Sandimmun Neoral působí nepatrné

reverzibilní zvýšení krevních lipidů, doporučuje se před léčbou a po prvním měsíci léčby stanovit

hladinu lipidů v krvi. Dojde-li k jejich zvýšení, je třeba zvážit možnost zahájení diety s omezením

tuků, případně by měla být zvážena redukce dávky cyklosporinu.

Hyperkalémie

Cyklosporin zvyšuje riziko hyperkalémie, zejména u nemocných s poruchou funkce ledvin. Zvýšená

opatrnost je nutná při současném podávání cyklosporinu a kalium šetřících léků (např. kalium

šetřících diuretik, inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), blokátorů receptorů

angiotenzinu II), léků obsahujících kalium, jakož i u pacientů, kteří jsou na dietě s vysokým obsahem

kalia. V těchto případech se doporučuje kontrolovat kalémii.

Hypomagnezémie

Cyklosporin zvyšuje vylučování hořčíku. To může vést k symptomatické hypomagnezémii, zejména

v období kolem transplantace. Doporučuje se proto v peritransplantačním období kontrolovat sérové

hladiny hořčíku, zejména u nemocných s přítomností neurologických symptomů. Je-li to považováno

za nutné, měl by být podán hořčík jako doplňková léčba.

Hyperurikémie

Zvýšená opatrnost je vyžadována při léčbě nemocných s hyperurikémií.

Živé atenuované vakcíny

Během léčby cyklosporinem může být vakcinace méně účinná; je nutné se vyvarovat očkování živou

atenuovanou vakcínou (viz bod 4.5).

Interakce

Pozornost je třeba věnovat současnému podávání cyklosporinu s léky, které podstatně zvyšují nebo

snižují hladiny cyklosporinu v plazmě inhibicí nebo indukcí CYP3A4 a/nebo P-glykoproteinu (viz

bod 4.5).

Při zahájení souběžného užívání cyklosporinu s aktivními látkami, které zvyšují hladiny cyklosporinu

nebo s látkami se synergickým nefrotoxickým účinkem, je nutno monitorovat renální toxicitu (viz bod

4.5).

Cyklosporin a takrolimus nemají být užívány současně (viz bod 4.5).

Cyklosporin je inhibitor CYP3A4, efluxního transportního systému P-glykoproteinu mnoha léků a

transportních proteinů organických aniontů (OATP) a může zvýšit plazmatické hladiny současně

podávaných látek, které jsou substráty tohoto enzymu a/nebo transportéru. Při současném podávání

cyklosporinu s takovými léky je třeba opatrnosti nebo by současné užívání mělo být vyloučeno (viz

bod 4.5). Cyklosporin zvyšuje expozici inhibitorů HMG-CoA reduktázy (statiny). Pokud jsou statiny

souběžně podávány s cyklosporinem, měla by být jejich dávka snížena nebo by se současnému užití

s určitými statiny mělo zabránit podle doporučení uvedených v jejich informacích o přípravku.

U pacientů s příznaky nebo projevy myopatie, nebo u těch se zvýšenými rizikovými faktory

s predispozicí k závažnému poškození ledvin, včetně renálního selhání způsobeného rhabdomyolýzou,

je nutné léčbu statiny dočasně vysadit nebo přerušit (viz bod 4.5).

Při současném užívání cyklosporinu a lerkandipinu došlo k 3násobnému zvýšení AUC lerkandipinu a

AUC cyklosporinu se zvýšila o 21 %. Proto by se cyklosporin neměl užívat ve stejnou dobu s

lerkandipinem. Podání cyklosporinu 3 hodiny po lerkandipinu nezpůsobilo změnu AUC lerkandipinu,

ale AUC cyklosporinu vzrostla o 27 %. Tuto kombinaci je proto třeba podávat opatrně a s intervalem

mezi podáním lerkandipinu a cyklosporinu minimálně 3 hodiny.

Zvláštní pomocné látky: glyceromakrogol-hydroxystearát / hydrogenricinomakrogol 2000

Sandimmun Neoral obsahuje glyceromakrogol-hydroxystearát / hydrogenricinomakrogol 2000, který

může způsobit žaludeční problémy a průjem.

Zvláštní pomocné látky: ethanol

Sandimmun Neoral obsahuje asi 12 % obj. ethanolu. Dávka 500 mg přípravku Sandimmun Neoral

obsahuje 500 mg ethanolu, což odpovídá téměř 15 ml piva nebo 5 ml vína. To může být škodlivé

u alkoholiků, je třeba to vzít v úvahu u těhotných nebo kojících žen, u pacientů s jaterním

onemocněním nebo epilepsií anebo u dětí.

Upozornění pro jiné indikace než transplantace

Pacienti s poruchou funkce ledvin (vyjma nefrotického syndromu s přijatelným stupněm poškození

ledvin), nekontrolovanou hypertenzí, nekontrolovanými infekcemi nebo zhoubnými nádory nesmějí

dostávat cyklosporin.

Před zahájením léčby je nutné stanovit výchozí hodnotu renálních funkcí, a to pomocí minimálně

dvou měření eGFR. Renální funkce musí být kontrolovány opakovaně během léčby, aby bylo možné

upravovat dávku (viz bod 4.2).

Upozornění při léčbě endogenní uveitidy

Sandimmun Neoral by měl být podáván s opatrností u pacientů s neurologickou manifestací

Behçetova syndromu. Neurologický stav těchto pacientů musí být pečlivě sledován.

S použitím přípravku Sandimmun Neoral u dětí s endogenní uveitidou jsou pouze omezené

zkušenosti.

Upozornění při léčbě nefrotického syndromu

U pacientů s abnormálními hodnotami renálních funkcí již před zahájením léčby by měla být léčba

zahájena dávkou 2,5 mg/kg/den. Tito pacienti musejí být velmi pečlivě monitorováni.

U některých pacientů může být obtížné odlišit renální dysfunkci vyvolanou přípravkem Sandimmun

Neoral od změn souvisejících se samotným nefrotickým syndromem. To vysvětluje, proč byly ve

vzácných případech popsány při léčbě přípravkem Sandimmun Neoral strukturální změny v ledvinách,

při nichž nedošlo ke zvýšení sérového kreatininu. U pacientů se steroid-dependentní nefropatií s

minimálními změnami, kteří užívají Sandimmun Neoral déle než jeden rok, je nutné zvážit biopsii

ledvin.

U pacientů s nefrotickým syndromem léčených imunosupresivy (včetně cyklosporinu) byl ojediněle

popsán výskyt malignit (včetně Hodgkinova lymfomu).

Upozornění při léčbě revmatoidní artritidy

Po 6 měsících léčby je třeba kontrolovat renální funkce v intervalu 4-8 týdnů, v závislosti na stabilitě

onemocnění, dalších souběžných onemocněních a souběžně užívaných lécích. Častější kontroly jsou

nezbytné, pokud se zvýší dávka přípravku Sandimmun Neoral nebo při zahájení souběžného podávání

nesteroidních antiflogistik či zvýšení jejich dávky.

Přerušení léčby je nezbytné i tehdy, pokud nelze hypertenzi vzniklou během léčby přípravkem

Sandimmun Neoral upravit vhodnou antihypertenzní léčbou.

Stejně jako při dlouhodobé léčbě jinými imunosupresivy je nutno mít na paměti zvýšené riziko

výskytu lymfoproliferativních onemocnění. Zvýšenou opatrnost je třeba dodržovat při kombinované

léčbě přípravkem Sandimmun Neoral a methotrexátem, a to z důvodu synergického nefrotoxického

účinku.

Upozornění při léčbě psoriázy

Přerušení léčby je nezbytné, pokud nelze hypertenzi vzniklou během léčby přípravkem Sandimmun

Neoral upravit vhodnou léčbou.

Starší pacienti by měli být léčeni pouze při invalidizující psoriáze a renální funkce by u nich měly být

kontrolovány zvlášť pečlivě.

S použitím přípravku Sandimmun Neoral u dětí s psoriázou jsou pouze omezené zkušenosti.

Při léčbě cyklosporinem, stejně jako při konvenční léčbě imunosupresivy, byl u nemocných

s psoriázou popsán výskyt malignit (zejména kožních). Při kožních lézích netypických pro lupenku

nebo při podezření na malignitu nebo premalignitu je nezbytné před zahájením léčby přípravkem

Sandimmun Neoral provést jejich bioptické vyšetření. Nemocní s maligními nebo premaligními

změnami kůže se smějí léčit přípravkem Sandimmun Neoral pouze po odpovídající léčbě těchto lézí a

pokud pro úspěšnou léčbu psoriázy neexistuje jiná možnost.

U několika nemocných s psoriázou léčených přípravkem Sandimmun Neoral se vyskytly

lymfoproliferativní poruchy. Reagovaly však příznivě na okamžité přerušení léčby.

Pacienti užívající Sandimmun Neoral nesmí být současně léčeni UVB ozařováním nebo PUVA

fotochemoterapií.

Upozornění při léčbě atopické dermatitidy

Přerušení léčby je nezbytné, pokud nelze hypertenzi vzniklou během léčby přípravkem Sandimmun

Neoral upravit vhodnou antihypertenzní léčbou.

Zkušenosti s použitím přípravku Sandimmun Neoral u dětí s atopickou dermatitidou jsou omezené.

Starší pacienti by měli být léčeni pouze při invalidizující atopické dermatitidě a renální funkce by

u nich měly být kontrolovány zvlášť pečlivě.

Exacerbace atopické dermatitidy jsou doprovázeny benigními lymfadenopatiemi, které vždy vymizí

spontánně nebo při celkovém zlepšení onemocnění.

Lymfadenopatie zjištěná při léčbě cyklosporinem by měla být pravidelně kontrolována.

Lymfadenopatie perzistující i při ústupu aktivity onemocnění by měla být preventivně biopticky

vyšetřena, aby bylo možné vyloučit lymfom.

Aktivní infekci Herpes simplex je vhodné nechat před zahájením léčby přípravkem Sandimmun

Neoral odeznít. Objeví-li se během podávání přípravku Sandimmun Neoral a pokud nejde o infekci se

závažným průběhem, není to nezbytný důvod k přerušení léčby.

Kožní infekce kmenem Staphylococcus aureus není absolutní kontraindikací pro léčbu přípravkem

Sandimmun Neoral, ale měla by být upravena vhodným antibiotikem. Perorální podávání

erytromycinu není vhodné, protože může vyvolat zvýšení koncentrace cyklosporinu v krvi (viz bod

4.5). Pokud není jiná alternativa léčby, doporučuje se pečlivě monitorovat hladinu cyklosporinu

v krvi, renální funkce a nežádoucí účinky cyklosporinu.

Pacienti užívající Sandimmun Neoral by neměli být současně léčeni UVB ozařováním nebo PUVA

fotochemoterapií.

Pediatrické užití při jiných indikacích než transplantačních

Odpovídající zkušenosti s použitím přípravku Sandimmun Neoral nejsou s výjimkou léčby

nefrotického syndromu dostupné; proto jeho použití u dětí mladších 16 let pro netransplantační

indikace s výjimkou nefrotického syndromu nelze doporučit.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Lékové interakce

Z množství léků se zaznamenanou interakcí s cyklosporinem, jsou v následujícím výčtu uvedeny ty

léky, u nichž je interakce řádně doložena a má klinický význam.

U mnoha přípravků je známo, že zvyšují nebo snižují hladinu cyklosporinu v plazmě nebo krvi,

obvykle inhibicí nebo indukcí enzymů zapojených do metabolismu cyklosporinu, zejména CYP3A4.

Cyklosporin je také inhibitor CYP3A4, efluxního transportního systému P-glykoproteinu mnoha léků

a transportních proteinů organických aniontů (OATP) a může zvýšit plazmatické hladiny současně

podávaných látek, které jsou substráty tohoto enzymu a/nebo transportérů.

Léky, o nichž je známo, že snižují nebo zvyšují biologickou dostupnost cyklosporinu:

u transplantovaných pacientů se vyžaduje časté stanovování hladin cyklosporinu a v nezbytných

případech úprava dávky cyklosporinu, zejména při zahájení nebo vysazení současně podávaného léku.

U netransplantovaných pacientů není vztah mezi hladinou cyklosporinu v krvi a klinickým účinkem

jasně stanoven. U léků, které zvyšují hladinu cyklosporinu a jsou podávány současně, je vhodnější

pečlivě sledovat funkce ledvin a možné nežádoucí účinky cyklosporinu, než monitorovat hladiny

cyklosporinu v krvi.

Léky snižující hladinu cyklosporinu

Předpokládá se, že všechny induktory CYP3A4 a/nebo P-glykoproteinu snižují hladiny cyklosporinu.

Příkladem léků, které snižují hladinu cyklosporinu, jsou:

Barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin; nafcilin, sulfadimidin i.v., probukol, orlistat,

Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná), tiklopidin, sulfinpyrazon, terbinafin, bosent

an.

Přípravky obsahující Hypericum perforatum (třezalku tečkovanou) nesmějí být užívány současně

s přípravkem Sandimmun Neoral kvůli zvýšenému riziku snížení sérových hladin cyklosporinu a tím

sníženému účinku cyklosporinu (viz bod 4.3).

Rifampicin indukuje metabolismus cyklosporinu ve střevě a v játrech. Při současném podávání může

být nutné zvýšit dávky cyklosporinu 3-5krát.

Oktreotid snižuje absorpci cyklosporinu po perorálním podání a proto může být nutné 50% zvýšení

dávky cyklosporinu nebo přechod na intravenózní podávání cyklosporinu.

Léky zvyšující hladinu cyklosporinu:

Všechny inhibitory CYP3A4 a/nebo P- glykoproteinu mohou vést ke zvýšení hladin cyklosporinu.

Příkladem jsou:

nikardipin, metoklopramid, perorální kontraceptiva, metylprednisolon (ve vysokých dávkách),

alopurinol, kyselina cholová a její deriváty, inhibitory proteázy, imatinib; kolchicin, nefazodon.

Makrolidová antibiotika

: erytromycin může zvýšit expozici cyklosporinu 4-7krát, což někdy vede k

nefrotoxicitě. Bylo zaznamenáno, že klaritromycin zdvojnásobuje expozici cyklosporinu. Azitromycin

zvyšuje hladiny cyklosporinu o přibližně 20 %.

Azolová antibiotika: ketokonazol, flukonazol, itrakonazol a vorikonazol

mohou více než zdvojnásobit

expozici cyklosporinu.

Verapamil zvyšuje koncentraci cyklosporinu v krvi 2-3krát.

Současné podávání s telaprevirem vede k přibližně 4,64násobnému zvýšení normalizované expozice

cyklosporinu (AUC).

Amiodaron významně zvyšuje koncentraci cyklosporinu v plazmě souběžně se zvýšením sérového

kreatininu. Tato interakce se může objevit dlouhou dobu po vysazení amiodaronu, což je způsobeno

jeho velmi dlouhým poločasem (asi 50 dní).

Bylo zaznamenáno, že danazol zvyšuje koncentraci cyklosporinu v krvi o přibližně 50 %.

Diltiazem (v dávce 90 mg/den) může zvýšit koncentraci cyklosporinu v plazmě až o 50 %.

Imatinib může zvýšit expozici cyklosporinu a c

o přibližně 20 %.

Potravinové interakce

Při současném užívání grapefruitové šťávy bylo zaznamenáno zvýšení biologické dostupnosti

cyklosporinu.

Kombinace se zvýšeným rizikem nefrotoxicity

Při užívání cyklosporinu s jinými léky je třeba věnovat zvýšenou pozornost lékům, které mají

synergický nefrotoxický účinek, jako jsou aminoglykosidy (vč. gentamicinu, tobramycinu),

amfotericin B, ciprofloxacin, vankomycin, trimetoprim (+ sulfametoxazol); fibráty (např. bezafibrát,

fenofibrát); nesteroidní antiflogistika (vč. diklofenaku, naproxenu, sulindaku); melfalan, antagonisté

receptorů (např. cimetidin, ranitidin); methotrexát (viz bod 4.4).

Během současného podávání léků s možným synergickým nefrotoxickým účinkem musí být

prováděno pečlivé monitorování renálních funkcí. Při významném zhoršení renálních funkcí je nutné

snížit dávku současně podávaného léku anebo zvážit alternativní způsob léčby.

Vzhledem ke zvýšenému riziku nefrotoxicity a farmakokinetické interakci via CYP3A4 a/nebo P-gp

nemají být cyklosporin a takrolimus užívány současně (viz bod 4.4).

Dopad léčby přímo působícími antivirotiky (DAA)

Farmakokinetika cyklosporinu může být během DAA léčby ovlivněna změnami jaterních funkcí v

souvislosti s clearance viru hepatitidy C (HCV). Pro zajištění trvalé účinnosti je nutné pečlivé

sledování a případná úprava dávky cyklosporinu.

Účinek cyklosporinu na jiné léky

Cyklosporin je inhibitor CYP3A4, efluxního transportního systému P-glykoproteinu mnoha léků (P-

gp) a transportních proteinů organických aniontů (OATP). Současné podávání léků, které jsou

substráty CYP3A4, P-gp a OATP s cyklosporinem může vést ke zvýšení plazmatických hladin

současně podávaných léků, které jsou substráty tohoto enzymu a/nebo transportéru.

Některé příklady jsou uvedeny níže:

Cyklosporin může snižovat clearance digoxinu, kolchicinu, statinů (inhibitorů HMG-CoA reduktázy)

a etoposidu. Pokud je některý z těchto léků podáván současně s cyklosporinem, vyžaduje se pečlivé

sledování klinického stavu, aby se včas odhalily toxické projevy léku, vyžadující snížení jeho dávky

nebo jeho vysazení. Pokud jsou statiny souběžně podávány s cyklosporinem, měla by být jejich dávka

snížena a současnému užití s určitými statiny by se mělo zabránit podle doporučení uvedených

v jejich informacích o přípravku (Tabulka 1). U pacientů s příznaky nebo projevy myopatie,

zvýšených rizikových faktorů s predispozicí k závažnému poškození ledvin, včetně renálního selhání

způsobeného rhabdomyolýzou, je nutné léčbu statiny dočasně vysadit nebo přerušit.

Tabulka 1

Souhrn změn v expozici běžně užívaných statinů při současném užívání s cyklosporinem

Statin

Dávkovací

rozmezí

Násobek změny

v expozici při

současném

užívání s

cyklosporinem

Atorvastatin

10-80 mg

8-10

Simvastatin

10-80 mg

Fluvastatin

20-80 mg

Lovastatin

20-40 mg

Pravastatin

20-80 mg

5-10

Rosuvastatin

5-40 mg

5-10

Pitavastatin

1-4 mg

Při současném podávání cyklosporinu a lerkandipinu se doporučuje zvláštní opatrnost (viz bod 4.4).

Při současném podávání cyklosporinu a P-gp substrátu aliskirenu se c

aliskirenu zvýšila přibližně

2,5krát a AUC přibližně 5krát. Farmakokinetický profil cylosporinu však nebyl významně změněn.

Současné podání cyklosporinu a aliskirenu se nedoporučuje (viz bod 4.3).

Současné podávání s dabigatran-etexilátem se nedoporučuje vzhledem k inhibičnímu účinku

cyklosporinu na P-gp (viz bod 4.3).

Současné podávání nifedipinu s cyklosporinem může vést ke zvýšenému výskytu hyperplazie dásní

v porovnání s jejím výskytem pozorovaným při podávání samotného cyklosporinu.

Při současném podávání diklofenaku a cyklosporinu dochází ke zvýšení biologické dostupnosti

diklofenaku, což může vést ke vzniku reverzibilní poruchy renálních funkcí. Zvýšení biologické

dostupnosti diklofenaku je nejspíše způsobeno snížením jeho vysoké biotransformace při prvém

průchodu játry („first-pass“ efektem). Při současném podávání cyklosporinu s nesteroidními

antiflogistiky s nízkou biotransformací při prvém průchodu játry („first-pass“ efektem), např. kyselina

acetylsalicylová, lze očekávat, že jejich biologická dostupnost nebude zvýšena.

Zvýšené hladiny kreatininu v séru byly pozorovány ve studiích, kdy byl užíván everolimus nebo

sirolimus v kombinaci s plnou dávkou cyklosporinu pro mikroemulzi. Při snížení dávky cyklosporinu

je tento účinek často reverzibilní. Everolimus a sirolimus mají pouze minimální vliv na

farmakokinetiku cyklosporinu. Souběžná aplikace cyklosporinu signifikantně zvyšuje hladiny

everolimu a sirolimu v krvi.

Opatrnost je nutná při současném podávání přípravků šetřících draslík (např. draslík šetřící diuretika,

ACE inhibitory, antagonisté receptorů angiotensinu II) nebo přípravků obsahujících draslík, protože

po jejich podání může dojít k významnému vzestupu hladiny draslíku v séru (viz bod 4.4).

Cyklosporin může zvyšovat plazmatické koncentrace repaglinidu a tím zvyšovat riziko hypoglykémie.

Při současném podávání bosentanu a cyklosporinu zdravým dobrovolníkům došlo

k několikanásobnému zvýšení expozice bosentanu a expozice cyklosporinu se snížila o 35 %.

Současné podávání cyklosporinu a bosentanu se nedoporučuje (viz část Léky snižující hladinu

cyklosporinu a bod 4.3).

Opakované dávky ambrisentanu a cyklosporinu u zdravých dobrovolníků mělo za následek přibližně

2násobné zvýšení působení ambrisentanu, zatímco působení cyklosporinu bylo zvýšeno nepatrně

(přibližně o 10 %).

Při souběžném podávání antracyklinových antibiotik i.v. a velmi vysokých dávek cyklosporinu

u onkologických pacientů bylo pozorováno výrazné zvýšení expozice antracyklinových antibiotik

(např. doxorubicin, mitoxantron, daunorubicin).

Během léčby cyklosporinem může být vakcinace méně účinná a je nutné se vyvarovat očkování živou

atenuovanou vakcínou.

Pediatrická populace

Interakční studie byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu u potkanů a králíků.

Zkušenosti s přípravkem Sandimmun Neoral u těhotných žen jsou omezené. U těhotných

transplantovaných pacientek léčených imunosupresivy po transplantaci, včetně cyklosporinu a

léčebných režimů s cyklosporinem, existuje zvýšené riziko předčasného porodu (

37 týdnů).

O dětech vystavených cyklosporinu in utero a až do věku cca 7 let, je omezený počet údajů. Renální

funkce a krevní tlak u těchto dětí byly normální. Nicméně neexistují adekvátní kontrolované klinické

studie u těhotných žen, proto se Sandimmun Neoral nesmí užívat v těhotenství, pokud potenciální

přínos pro matku neodůvodní potenciální riziko pro plod. Také obsah ethanolu v přípravku

Sandimmun Neoral musí být u těhotných vzat v potaz (viz bod 4.4).

Kojení

Cyklosporin přechází do mateřského mléka. U žen, které kojí, je taktéž třeba vzít v úvahu obsah

ethanolu v přípravku Sandimmun Neoral (viz sekce 4.4). Matky užívající Sandimmun Neoral by

neměly kojit, protože Sandimmun Neoral může způsobit závažné nežádoucí účinky u kojeného

novorozence/kojence. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro

matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání léčivého přípravku.

Fertilita

Existují pouze omezená data o vlivu přípravku Sandimmun Neoral na lidskou plodnost (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat

stroje

O vlivu přípravku Sandimmun Neoral na schopnost řídit a obsluhovat stroje neexistují žádná data.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Hlavní nežádoucí účinky související s podáváním cyklosporinu v klinických studiích zahrnují renální

dysfunkci, třes, hirsutismus, hypertenzi, průjem, nechutenství, nevolnost a zvracení.

Mnoho nežádoucích účinků spojených s podáváním cyklosporinu je závislých na dávce a reagují

příznivě na její snížení. V různých indikacích je celkové spektrum nežádoucích účinků v podstatě

stejné. Jsou zde však rozdíly v jejich incidenci a závažnosti. Důsledkem vyšších počátečních dávek a

delší udržovací léčby u pacientů po transplantaci jsou nežádoucí účinky častější a obvykle závažnější

než u pacientů léčených pro jiné indikace.

Po i.v. podání byly pozorovány anafylaktoidní reakce (viz bod 4.4).

Infekční a parazitární onemocnění

Pacienti s imunosupresivní léčbou, včetně cyklosporinu a léčebných režimů s cyklosporinem, mají

zvýšené riziko infekcí (virových, bakteriálních, mykotických, parazitárních) (viz bod 4.4). Vyskytují

se infekce celkové i lokální. Mohou se zhoršit i již probíhající infekce a reaktivace polyomavirových

infekcí může vést k polyomavirové nefropatii (PVAN) nebo k JC virové progresivní multifokální

leukoencefalopatii (PML). Byly hlášeny i vážné a/nebo fatální případy.

Nádory benigní, maligní a nespecifikované (včetně cyst a polypů)

Pacienti s imunosupresivní léčbou, včetně cyklosporinu a léčebných režimů s cyklosporinem, mají

zvýšené riziko rozvoje lymfomů nebo lymfoproliferativních onemocnění a dalších zhoubných nádorů,

zvláště kožních. Četnost malignit se zvyšuje s intenzitou a trváním léčby (viz bod 4.4). Některé

malignity mohou být fatální.

Přehledný souhrn nežádoucích účinků v klinických hodnoceních

Nežádoucí účinky v klinických studiích (Tabulka 1) jsou řazeny podle MedDRA. Nežádoucí účinky

v každém orgánovém systému jsou řazeny podle četnosti, s nejčastějšími účinky jako prvními.

Nežádoucí účinky jsou řazeny podle klesající závažnosti. Pro frekvenci výskytu nežádoucích účinků

bylo použito následující hodnocení (CIOMS III): velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); méně

časté (≥1/1,000, <1/100); vzácné (≥1/10,000, <1/1,000) velmi vzácné (<1/10,000), není známo

(z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1: Nežádoucí účinky z

klinických studií

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté

Leukopenie

Méně časté

Trombocytopénie, anémie

Vzácné

Hemolyticko-uremický syndrom, mikroangiopatická hemolytická anémie

Není známo*

Trombotická mikroangiopatie, trombotická trombocytopenická purpura

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Hyperlipidémie

Časté

Hyperglykémie, anorexie, hyperurikémie, hyperkalémie, hypomagnezémie

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Třes, bolesti hlavy

Časté

Křeče, parestezie

Méně časté*

Encefalopatie včetně posteriorního reverzibilního encefalopatického syndromu

(PRES), známky a symptomy jako jsou křeče, zmatenost, dezorientace, snížená

schopnost reakcí, agitovanost, nespavost, poruchy vidění, kortikální slepota, kóma,

paréza, cerebelární ataxie

Vzácné

Motorická polyneuropatie

Velmi vzácné

Edém oční čočky včetně papily zrakového nervu se zhoršením zraku sekundární k

benigní intrakraniální hypertenzi

Není známo*

Migréna

Cévní poruchy

Velmi časté

Hypertenze

Časté

Návaly horka

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, zvracení, bolesti břicha, průjem, hyperplazie dásní, žaludeční vřed

Vzácné

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Abnormální funkce jater (viz bod 4.4)

Není známo*

Hepatotoxicita a poškození jater včetně cholestázy, žloutenky, hepatitidy a jaterního

selhání s fatálním koncem (viz bod 4.4)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Hirsutismus

Časté

Akné, hypertrichóza

Méně časté

Alergická vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Myalgie, svalové křeče

Vzácné

Svalová slabost, myopatie

Není známo*

Bolest dolních končetin

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi časté

Renální dysfunkce (viz bod 4.4)

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Vzácné

Poruchy menstruace, gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Horečka, únava

Méně časté

Edém, zvýšení tělesné hmotnosti

* Nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh, kde frekvence nežádoucích účinků není známa

z důvodů nedostatku skutečného jmenovatele.

Další nežádoucí lékové účinky hlášené po uvedení přípravku na trh

U pacientů léčených cyklosporinem došlo v období po registraci k vyžádaným a spontánním hlášením

hepatotoxicity a poškození jater, které zahrnovaly cholestázu, žloutenku, hepatitidu a selhání jater.

Nejvíce případů bylo u pacientů s významnými komorbiditami, základními onemocněními a dalšími

ovlivňujícími faktory včetně komplikací infekcemi a současné léčby léky s hepatotoxickým

potenciálem. V některých případech, především u transplantovaných pacientů, byly hlášeny fatální

následky (viz bod 4.4).

Akutní a chronická nefrotoxicita

Pacienti užívající inhibitory kalcineurinu (CNI), včetně cyklosporinu a léčebných režimů s

cyklosporinem, jsou vystaveni zvýšenému riziku akutní nebo chronické nefrotoxicity. Z klinických

studií a po uvedení na trh se vyskytla hlášení související s užíváním přípravku Sandimmun Neoral.

Případy hlášení akutní nefrotoxicity zahrnovaly poruchy iontové homeostázy, jako je hyperkalémie a

hypomagnezémie a hyperurikémie. Případy hlášení chronických morfologických změn zahrnovaly

arteriolární hyalinózu, tubulární atrofii a intersticiální fibrózu (viz bod 4.4).

Bolest dolních končetin

V souvislosti s cyklosporinem byly hlášeny ojedinělé případy bolesti dolních končetin. Bolest dolních

končetin byla také pozorována jako součást syndromu bolesti způsobené inhibitory kalcineurinu

(CIPS, Calcineurin-Inhibitor Induced Pain Syndrome).

Pediatrická populace

Klinické studie zahrnovaly děti od 1 roku věku s použitím standardního dávkování cyklosporinu se

srovnatelným bezpečnostním profilem jako u dospělých osob.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Perorální LD

cyklosporinu je 2 329 mg/kg u myší, 1 480 mg/kg u potkanů a > 1 000 mg/kg

u králíků. Po i.v. podání je LD

cyklosporinu 148 mg/kg

u myší, 104 mg/kg u potkanů a 46 mg/kg

u králíků.

Příznaky

S akutním předávkováním cyklosporinem je jen málo zkušeností. Po perorálním podávání byly dávky

až do 10 g (přibližně 150 mg/kg) poměrně dobře snášeny, s relativně minimálními klinickými projevy,

jako je zvracení, ospalost, bolesti hlavy, tachykardie a u několika pacientů se objevila středně

závažná, reverzibilní porucha ledvinných funkcí. Avšak závažné případy intoxikace byly popsány u

nezralých novorozenců po náhodném parenterálním předávkování cyklosporinem.

Léčba

U všech případů předávkování by měla být aplikována celková podpůrná a symptomatická léčba. Do

několika hodin po perorálním požití může být účinný výplach žaludku a vyvolání zvracení.

Cyklosporin není významnou měrou dialyzovatelný ani odstranitelný z těla hemoperfuzí s použitím

aktivního uhlí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory kalcineurinu; ATC kód: L04ADA01.

Cyklosporin (známý také jako cyklosporin A) je cyklický polypeptid složený z 11 aminokyselin. Je to

silné imunosupresivum prodlužující u zvířat přežívání alogenních transplantátů kůže, srdce, ledvin,

pankreatu, kostní dřeně, tenkého střeva a plic. Studie ukazují, že cyklosporin tlumí reakce

zprostředkované buňkami, včetně imunity vůči alotransplantátu, dále opožděnou kožní přecitlivělost,

experimentální alergickou encefalomyelitidu, Freundovu adjuvantní artritidu, reakce mezi

transplantátem a příjemcem (GVHD) a také tvorbu protilátek T lymfocyty. Na buněčné úrovni tlumí

tvorbu a uvolňování lymfokinů včetně interleukinu-2 (růstového faktoru T lymfocytů-TCGF). Zdá se,

že cyklosporin blokuje klidové lymfocyty ve fázi G

nebo G

buněčného cyklu a tlumí antigenem

vyvolané uvolňování lymfokinů z aktivovaných T lymfocytů.

Všechny dostupné důkazy naznačují, že cyklosporin působí na lymfocyty specificky a reverzibilně.

Na rozdíl od cytostatik nesnižuje cyklosporin hemopoézu a neovlivňuje funkci fagocytů.

U člověka byly provedeny úspěšné transplantace parenchymatózních orgánů a kostní dřeně s použitím

cyklosporinu k prevenci a k léčbě rejekce a GVHD. Cyklosporin byl úspěšně použit u hepatitidy C

(HCV) pozitivních a HCV negativních příjemců transplantátů jater. Léčebné účinky cyklosporinu

byly prokázány také u různých stavů, o nichž se ví nebo předpokládá, že jsou autoimunního původu.

Pediatrická populace: byla prokázána účinnost cyklosporinu u steroid-dependentního nefrotického

syndromu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání přípravku Sandimmun Neoral je vrcholových koncentrací cyklosporinu

dosaženo během 1-2 hodin po podání. Absolutní biologická dostupnost cyklosporinu po perorálním

podání přípravku Sandimmun Neoral je 20-50 %. Jestliže byl Sandimmun Neoral podán spolu s

jídlem s vysokým obsahem tuku, byl pozorován pokles AUC asi o 13 % a pokles c

asi o 33 %.

Vztah mezi podanou dávkou a expozicí cyklosporinu (AUC) je v terapeutickém rozmezí lineární.

Interindividuální a intraindividuální variabilita v AUC a c

je přibližně 10-20 %. Sandimmun Neoral

perorální roztok a měkké tobolky jsou bioekvivalentní.

Sandimmun Neoral vykazuje o 59 % vyšší c

a přibližně o 29 % vyšší biologickou dostupnost než

Sandimmun. Dostupná data ukazují, že po konverzi z přípravku Sandimmun měkké tobolky na

Sandimmun Neoral měkké tobolky v poměru 1:1 jsou minimální koncentrace v plné krvi srovnatelné a

zůstávají v požadovaném terapeutickém rozmezí. Po aplikaci přípravku Sandimmun Neoral dojde ke

zlepšení linearity vztahu dávky a expozice cyklosporinu (AUC

) a je více konzistentní profil

absorpce, který je méně ovlivněn současným příjmem potravy nebo denním rytmem, než u přípravku

Sandimmun.

Distribuce v organismu

Cyklosporin se distribuuje hlavně mimo krevní objem, s průměrným zdánlivým distribučním objemem

3,5 l/kg. V krvi je 33-47 % cyklosporinu obsaženo v plazmě, 4-9 % v lymfocytech, 5-12 % v

granulocytech a 41-58 % v erytrocytech. Přibližně 90 % cyklosporinu se v plazmě váže na proteiny,

především na lipoproteiny.

Biotransformace

Cyklosporin je extenzivně metabolizován na přibližně 15 metabolitů. Metabolismus probíhá převážně

v játrech prostřednictvím cytochromu P450 3A4 (CYP3A4) a hlavní cestou metabolismu je mono- a

dihydroxylace a N-demetylace na různých místech molekuly. Doposud všechny známé metabolity

obsahují intaktní peptidovou strukturu mateřské látky. Některé mají slabou imunosupresivní aktivitu

(až 1/10 aktivity nezměněné mateřské látky).

Eliminace z organismu

Vylučován je především žlučí, pouze 6 % podané perorální dávky je vylučováno močí, a pouze 0,1 %

je vylučováno močí v nezměněné formě.

Údaje o konečném poločase cyklosporinu se velmi liší, záleží na použité metodě stanovení a vzorku

populace. Terminální poločas se pohybuje v rozmezí mezi 6,3 hodin u zdravých pacientů až

20,4 hodin u pacientů se závažným poškozením jater (viz body 4.2 a 4.4). Eliminační poločas u

pacientů po transplantaci ledvin byl přibližně 11 hodin s rozmezím mezi 4-25 hodinami.

Zvláštní populace

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Ve studii u pacientů s terminálním renálním selháním byla systémová clearance přibližně dvě třetiny

průměrné systémové clearance u pacientů s normální funkcí ledvin. Méně než 1 % dávky je

odstraněno dialýzou.

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater může být pozorováno 2-3násobné zvýšení expozice cyklosporinu.

Ve studii prováděné u pacientů s těžkým onemocněním jater s biopticky prokázanou jaterní cirhózou

byl terminální poločas 20,4 hodin (rozmezí mezi 10,8-48,0 hodinami) ve srovnání s 7,4-11,0 hodinami

u zdravých jedinců.

Pediatrická populace

Farmakokinetické údaje od pediatrických pacientů, kterým byl podáván Sandimmun Neoral nebo

Sandimmun, jsou velmi omezené. U 15 pacientů po transplantaci ledvin ve věku 3-16 let byla po

intravenózní aplikaci Sandimmunu clearance cyklosporinu z plné krve 10,6 ± 3,7 ml/min/kg (metoda:

Cyclo-trac specific RIA). Ve studii se 7 pacienty po transplantaci ledvin ve věku 2-16 let byla

clearance cyklosporinu v rozmezí 9,8-15,5 ml/min/kg. U 9 pacientů po transplantaci jater ve věku

0,65-6 let byla clearance cyklosporinu 9,3 ± 5,4 ml/min/kg (metoda: HPLC). V porovnání s dospělými

pacienty po transplantaci, jsou u dětí rozdíly v biologické dostupnosti mezi přípravky Sandimmun

Neoral a Sandimmun srovnatelné s rozdíly pozorovanými u dospělých.

5.3

Předklinické údaje vztahující se

k

bezpečnosti

Mutagenní nebo teratogenní účinky cyklosporinu nebyly potvrzeny v žádném ze standardních

testovacích systémů při perorálním podání (potkani do 17 mg/kg a králíci do 30 mg/kg denně p.o.). Při

toxických perorálních dávkách (30 mg/kg u potkanů a 100 mg/kg u králíků denně p.o.) byl

cyklosporin embryo- a fetotoxický, pro což svědčí zvýšená prenatální a postnatální mortalita, jakož i

snížená hmotnost plodu spolu s opožděným vývojem kostry.

Ve dvou publikovaných výzkumných studiích se u králíků vystavených cyklosporinu in utero (10

mg/kg/den subkutánně) vyskytoval snížený počet nefronů, renální hypertrofie, systémová hypertenze a

progresivní renální insuficience až do 35 týdnů věku. Březí samice potkanů, které dostávaly 12

mg/kg/den cyklosporinu intravenózně (dvojnásobek doporučené lidské intravenózní dávky), měly

plody se zvýšenou incidencí defektů komorové přepážky. Tyto nálezy se neprojevily u jiných druhů a

jejich význam pro člověka není znám. Ve studiích u samců ani samic potkanů nebyly zjištěny poruchy

fertility.

Cyklosporin byl testován v mnoha in vitro a in vivo testech na genotoxicitu a klinicky relevantní

mutagenní potenciál nebyl prokázán.

Studie kancerogenity byly prováděny u samců i samic potkanů i myší. V 78týdenní studii na myších

byl při dávkách 1, 4 a 16 mg/kg/den zaznamenán statisticky významný trend k lymfocytárním

lymfomům u samic a incidence hepatocelulárního karcinomu při středních dávkách byla, v porovnání

s kontrolami, významně zvýšená u samců. Ve 24měsíční studii na potkanech byl, v porovnání

s kontrolami, při dávkách 0,5, 2 a 8 mg/kg/den zaznamenán významně zvýšený výskyt pankreatického

adenomu při nízkých dávkách. Incidence hepatocelulárního karcinomu a pankreatického adenomu

nebyla závislá na dávkách cyklosporinu.

6.

FAR

MACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Obsah tobolky

Tokoferol-alfa

Bezvodý ethanol

Propylenglykol

Čištěný kukuřičný olej

Glyceromakrogol-hydroxystearát / hydrogenricinomakrogol 2000

Obal tobolky

Černý oxid železitý (E 172)

Oxid titaničitý (E 171)

Glycerol 85%

Propylenglykol

Želatina

Potisk

Karmín (E 120)

Obsah tobolky

Tokoferol-alfa

Bezvodý ethanol

Propylenglykol

Čištěný kukuřičný olej

Glyceromakrogol-hydroxystearát / hydrogenricinomakrogol l 2000

Obal tobolky

Oxid titaničitý (E 171)

Glycerol 85%

Propylenglykol

Želatina

Potisk

Karmín (E 120)

Obsah tobolky

Tokoferol-alfa

Bezvodý ethanol

Propylenglykol

Čištěný kukuřičný olej

Glyceromakrogol-hydroxystearát / hydrogenricinomakrogol 2000

Obal tobolky

Černý oxid železitý (E 172)

Oxid titaničitý (E 171)

Glycerol 85%

Propylenglykol

Želatina

Potisk

Karmín (E 120)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Sandimmun Neoral tobolky může být uchováván při pokojové teplotě nepřesahující 25 °C. Vzestup

teploty až na 30 °C po dobu nepřevyšující 3 měsíce neovlivní kvalitu přípravku. Sandimmun Neoral

tobolky uchovávejte až do doby užití v uzavřeném blistru. Po otevření blistru je patrný

charakteristický zápach, který je normální a neznamená snížení kvality přípravku.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Al/Al blistr (hliníková folie na spodní i vrchní straně blistru).

Velikost balení: 50 x 25 mg měkké tobolky, 50 x 50 mg měkké tobolky, 50 x 100 mg měkké tobolky.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s

ním

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Sandimmun Neoral 25 mg:

59/649/95-A/C

Sandimmun Neoral 50 mg:

59/649/95-B/C

Sandimmun Neoral 100 mg:

59/649/95-C/C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 2. 8. 1995

Datum posledního prodloužení registrace: 4. 6. 2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

27. 2. 2020

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách www.sukl.cz

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace