PERINDOPRIL/AMLODIPIN ZENTIVA

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
AMLODIPIN-BESILÁT (AMLODIPINI BESILAS) ; PERINDOPRIL-ERBUMIN (PERINDOPRILUM ERBUMINUM)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
C09BB04
INN (Mezinárodní Name):
AMLODIPINE BESILATE (AMLODIPINE BESYLATE) ; PERINDOPRIL-ERBUMIN (PERINDOPRILUM ERBUMINUM)
Dávkování:
4MG/10MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30; 90 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
PERINDOPRIL A AMLODIPIN
Přehled produktů:
PERINDOPRIL/AMLODIPIN ZENTIVA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 648/16-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls84181/2019

a sukls25171/2019

P

říbalová informace: informace pro pacienta

Perindopril/Amlodipin Zentiva 4 mg/5 mg tablety

Perindopril/Amlodipin Zentiva 4 mg/10 mg tablety

Perindopril/Amlodipin Zentiva 8 mg/5 mg tablety

Perindopril/Amlodipin Zentiva 8 mg/10 mg tablety

perindoprilum erbuminum/amlodipinum

P

ř

e

č

t

ě

te si pozorn

ě

celou p

říbalovou informaci dříve, než zač

nete tento p

řípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

p

říbalové informaci

Co je přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva užívat

Jak se přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Perindopril/Amlodipin Zentiva

a k čemu se používá

Přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a stabilní

ischemické choroby srdeční (onemocnění, při kterém je zásobování srdce krví sníženo nebo blokováno).

Pacienti, kteří již užívají perindopril a amlodipin v oddělených tabletách, tak mohou místo toho dostávat

jednu tabletu přípravku Perindopril/Amlodipin Zentiva, který obsahuje obě tyto látky.

Přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva je kombinací dvou léčivých látek, perindoprilu a amlodipinu.

Perindopril patří do skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího

angiotenzin). Amlodipin je látkou blokující vápníkové kanály (která patří do třídy léků zvaných

dihydropyridiny). Působí společně rozšíření a uvolnění krevních cév, takže jimi krev snadněji protéká a pro

Vaše srdce je snazší udržet dostatečný průtok krve.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než zač

nete p

řípravek

Perindopril/Amlodipin Zentiva

užívat

Neužívejte přípravek

Perindopril/Amlodipin Zentiva:

jestliže jste alergický(á) na perindopril nebo jiný ACE inhibitor, na amlodipin nebo na jiné blokátory

vápníkových kanálů nebo na kteroukoli další složku přípravku Perindopril/Amlodipin Zentiva

(uvedenou v bodě 6),

pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je lepší se vyhnout užívání přípravku Perindopril/Amlodipin

Zentiva i v časném těhotenství - viz bod Těhotenství, kojení a plodnost),

pokud jste zaznamenal(a) příznaky jako je sípání, otok tváře, jazyka nebo hrdla, intenzivní svědění

nebo závažné kožní vyrážky při dřívější léčbě inhibitory ACE, nebo jestliže Vy nebo některý z členů

Vaší rodiny měl tyto příznaky za jiných okolností (stav zvaný angioedém),

pokud jste užíval(a) nebo v současnosti užíváte sakubitril/valsartan, léčivý přípravek k léčbě

dlouhodobého (chronického) srdečního selhání u dospělých, protože zvyšuje riziko angioedému (náhlý

podkožní otok např. v krku),

kardiogenní šok (stav, kdy srdce není schopno čerpat dostatečné množství krve do těla), stenózu aorty

(zúžení hlavní krevní cévy vedoucí ze srdce), nebo nestabilní anginu (bolest na hrudi, která nastává při

odpočinku),

pokud máte závažně nízký krevní tlak (hypotenze),

pokud trpíte srdečním selháním po srdeční příhodě (srdečním infarktu),

pokud máte cukrovku nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) lékem na snížení krevního tlaku

obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Perindopril/Amlodipin Zentiva se poraďte se svým lékařem, jestliže se u Vás

vyskytuje nebo někdy vyskytoval některý z následujících stavů:

hypertrofická kardiomyopatie (onemocnění srdečního svalu) nebo stenóza renální arterie (zúžení

tepny, která zásobuje ledviny krví),

srdeční selhání,

závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize),

jakékoli potíže se srdcem,

onemocnění jater,

onemocnění ledvin, nebo pokud podstupujete dialýzu,

kolagenóza postihující cévy (onemocnění pojivové tkáně), jako např. systémový lupus erythematodes

(stav, který způsobuje bolest kloubů, kožní vyrážky a horečku) nebo sklerodermie (vzácné

onemocnění, které způsobuje tuhnutí a ztenčování kůže),

cukrovka,

jestliže máte dietu s omezeným příjmem soli nebo užíváte náhražky solí obsahující draslík (vyvážená

hladina draslíku v krvi je nezbytná),

pokud jste starší a Vaši dávku bude třeba zvýšit,

jestliže užíváte některé z následujících léků, zvyšuje se riziko angioedému (náhlého podkožního otoku,

např. v krku):

Racekadotril, léčivý přípravek k léčbě průjmu.

Léčivé přípravky určené k zamezení odmítnutí transplantovaného orgánu a k léčbě nádorového

onemocnění (např. temsirolimus, sirolimus, everolimus a další léky ze skupiny inhibitorů

mTOR).

Vildagliptin, léčivý přípravek k léčbě diabetu (cukrovky).

jestliže užíváte následující léky k léčbě vysokého krevního tlaku:

Blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - např. valsartan,

telmisartan, irbesartan), zejména máte-li s cukrovkou související problémy s ledvinami.

Aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech provádět kontrolu funkce ledvin, krevního tlaku a množství

elektrolytů v krvi (např. draslíku).

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva“.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Užívání

přípravku Perindopril/Amlodipin Zentiva není vhodné na počátku těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste

těhotná déle než 3 měsíce, protože by mohl způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod Těhotenství,

kojení a plodnost).

Pokud užíváte přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva, měl(a) byste též informovat svého lékaře nebo

zdravotnický personál, pokud:

se máte podrobit celkové anestezii a/nebo velkému chirurgickému zákroku,

jste nedávno trpěl(a) průjmem nebo zvracením (pociťoval(a) jste nevolnost),

se máte podrobit LDL aferéze (odstraňování cholesterolu z krve pomocí přístroje),

se máte podrobit desenzibilizační léčbě za účelem snížení alergie na bodnutí včelou nebo vosou.

D

ě

ti

a dospívající

Přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva není doporučen k použití u dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek

Perindopril/Amlodipin Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva byste neměl(a) užívat současně s:

lithiem (používaným k léčbě mánie nebo deprese),

estramustin (používaný k léčbě rakoviny),

doplňky stravy obsahující draslík (včetně náhražek soli), draslík šetřící diuretika (spironolakton,

triamteren) a jiné přípravky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi (např. trimethoprim a

kotrimoxazol k léčbě bakteriálních infekcí; cyklosporin – léčivo k potlačení imunitní odpovědi, aby

nedošlo k odmítnutí transplantovaného orgánu; a heparin - léčivo k ředění krve, aby nedošlo ke vzniku

krevních sraženin),

sakubitril/valsartanem – užívaným k léčbě dlouhodobého (chronického) srdečního selhání u dospělých

(viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva“).

Léčba přípravkem Perindopril/Amlodipin Zentiva může být ovlivněna jinými léčivými přípravky. Je možné,

že bude třeba, aby Vám lékař změnil dávku nebo učinil jiná opatření. Ujistěte se, že jste informoval(a) svého

lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků, protože může být třeba zvláštních opatření:

jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku včetně blokátoru receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo

aliskirenu (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva“ a

„Upozornění a opatření“) nebo diuretik (léky, které zvyšují tvorbu moči v ledvinách),

nesteroidní protizánětlivé léky, např. ibuprofen pro zmírnění bolesti nebo vysoké dávky kyseliny

acetylsalicylové,

léky k léčbě cukrovky (jako jsou inzulin a vildagliptin),

léky k léčbě duševních poruch, jako jsou deprese, úzkost, schizofrenie atd. (například

tricyklická antidepresiva, antipsychotika, antidepresiva imipraminového typu, neuroleptika),

imunosupresiva (léky, které snižují obranyschopnost organismu) používané k léčbě

autoimunitních poruch nebo umožňující tělu přijmout transplantovaný orgán (např. takrolimus),

alopurinol (k léčbě dny),

prokainamid (k léčbě nepravidelného srdečního tepu),

vazodilatační prostředky včetně nitrátů (přípravků rozšiřujících cévy),

efedrin, noradrenalin nebo adrenalin (léky používané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku nebo

astmatu),

baklofen nebo dantrolen (infúze) k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních jako roztroušená

skleróza; dantrolen se také používá k léčbě maligní hypertermie během anestézie (s příznaky jako

velmi vysoká horečka a svalová ztuhlost),

rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika – k léčbě infekcí způsobených bakteriemi),

simvastatin (lék ke snížení hladiny cholesterolu),

antiepileptika jako karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon,

itrakonazol, ketokonazol (léky používané k léčbě plísňových infekcí),

alfa-blokátory používané k léčbě zvětšené prostaty jako prazosin, alfuzosin, doxazosin, tamsulosin,

terazosin,

amifostin (používaný k předcházení nebo snížení nežádoucích účinků vyvolaných jinými léky nebo

ozařováním při léčbě rakoviny),

kortikosteroidy (používané k léčbě různých stavů včetně těžkého astmatu (záchvaty dušnosti) a

revmatoidní artritidy (autoimunitní onemocnění, které se projevuje zánětem a bolestivostí kloubů)),

soli zlata, především k nitrožilnímu (podání do žíly) podání (používané k léčbě příznaků revmatoidní

artritidy),

ritonavir, indinavir, nelfinavir (nazývané inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV),

léky, které jsou nejčastěji užívané k léčbě průjmu (racekadotril) a další léky patřící do skupiny NEP

(neprilysin) inhibitorů nebo léčivé přípravky používané k vyloučení odmítnutí transplantovaného

orgánu (sirolimus, everolimus, temsirolimus, a další léky patřící do skupiny tzv. inhibitorů mTOR)

(viz také informace v bodě „Upozornění a opatření“).

Přípravek

Perindopril/Amlodipin Zentiva s

jídlem

a

pitím

Přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva má být užíván před jídlem.

Pacienti užívající přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva nemají konzumovat grapefruitovou šťávu a

grapefruity.

Důvodem je, že grapefruit a grapefruitová šťáva mohou vést ke zvýšení krevních hladin léčivé látky

amlodipinu, což může způsobit nepředvídatelné zesílení účinku přípravku Perindopril/Amlodipin Zentiva na

snížení krevního tlaku.

T

ěhotenství

a

kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Musíte informovat svého lékaře, jestliže jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Váš lékař Vám doporučí

vysazení přípravku Perindopril/Amlodipin Zentiva dříve, než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná,

a převede Vás na jinou léčbu než přípravkem Perindopril/Amlodipin Zentiva. Přípravek

Perindopril/Amlodipin Zentiva se nedoporučuje užívat v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste

těhotná déle než 3 měsíce; při užívání po třetím měsíci těhotenství by mohl způsobit závažné poškození

Vašeho dítěte.

Kojení

Amlodipin prokazatelně přechází do mateřského mléka v malých množstvích. Pokud kojíte nebo se chystáte

začít kojit, sdělte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva užívat. Použití

přípravku Perindopril/Amlodipin Zentiva se nedoporučuje u matek, které kojí, a Váš lékař může zvolit jiný

způsob léčby, pokud si přejete kojit, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostř

edk

ů

a obsluha stroj

ů

Přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud po užití

přípravku cítíte nevolnost, závrať nebo ospalost, nebo Vás bolí hlava, neřiďte a neobsluhujte stroje a

okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se p

řípravek

Perindopril/Amlodipin Zentiva

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tabletu spolkněte a zapijte sklenicí vody. Užívejte ji každý den ve stejnou dobu, nejlépe ráno a před jídlem.

O Vaší správné dávce rozhodne lékař (obvykle jedna tableta denně). Přípravek Perindopril/Amlodipin

Zentiva je obvykle předepisován pacientům, kteří již perindopril a amlodipin užívají ve formě samostatných

tablet.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Perindopril/Amlodipin Zentiva

, než jste mě

l(a)

V případě, že užijete příliš mnoho tablet přípravku Perindopril/Amlodipin Zentiva, vyhledejte okamžitě

nejbližší lékařskou pomoc nebo informujte svého lékaře. Nejpravděpodobnějším příznakem předávkování je

nízký krevní tlak, který Vám může způsobit závratě nebo mdloby. Pokud k tomu dojde, může Vám pomoci

ulehnutí se zdviženýma nohama.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

p

řípravek

Perindopril/Amlodipin Zentiva

Je důležité užívat tento lék každý den, jelikož pravidelná léčba nejlépe účinkuje. Pokud však zapomenete

tabletu užít,další dávku užijte v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Jestliže jste př

estal(a)

užívat

p

řípravek

Perindopril/Amlodipin Zentiva

Jelikož léčba přípravkem Perindopril/Amlodipin Zentiva je obvykle celoživotní, měl(a) byste vysazení

tohoto přípravku předem probrat se svým lékařem

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí úč

inky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Pokud se u Vás po požití přípravku objeví kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, ihned navštivte

svého lékaře:

náhlá dýchavičnost, bolest na hrudi, pocit zkráceného dechu, nebo obtíže při dýchání,

otok očních víček, tváře, rtů,

otok jazyka nebo krku, potíže při dýchání,

závažné kožní reakce zahrnující intenzivní kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého těla,

úporné svědění, puchýře, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická

epidermální nekrolýza) nebo jiné alergické reakce,

silné závratě nebo mdloby,

srdeční příhoda (infarkt myokardu), neobvykle rychlý nebo nepravidelný srdeční tep,

zánět slinivky břišní, který může způsobit silnou bolest břicha a zad a být doprovázen celkovým

pocitem nepohody.

Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky. Pokud Vám kterýkoli z těchto nežádoucích účinků

působí problémy nebo trvá déle než jeden týden, poraďte se se svým lékařem.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

bolest hlavy, závrať, závrať s točením hlavy (vertigo), mravenčení, ospalost (především na počátku

léčby), znecitlivění nebo mravenčení v končetinách, poruchy zraku (zahrnující dvojité vidění), tinitus

(hučení v uších), palpitace (uvědomění si vlastního bušení srdce), zčervenání (pocit horka v obličeji),

točení hlavy následkem nízkého krevního tlaku, kašel, pocit zkráceného dechu, pocit na zvracení,

zvracení, bolest břicha, poruchy chuti, dyspepsie nebo zažívací obtíže, průjem, zácpa, alergické reakce

(např. kožní vyrážka, svědění), svalové křeče, únava, slabost, otok kotníků (edém).

Jiné hlášené nežádoucí účinky jsou uvedené v následujícím seznamu. Pokud se kterýkoli z nežádoucích

účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

změny nálady, úzkost, deprese, nespavost, poruchy spánku, třes, mdloba, ztráta vnímání bolesti, rýma

(ucpaný nos nebo vodnatý výtok z nosu), pozměněné střevní pohyby, vypadávání vlasů, červené

skvrny na kůži, změna barvy kůže, bolest zad, svalů nebo kloubů, bolest na hrudi, porucha při močení,

zvýšený počet močení, zvýšené nucení na močení v noci, bolest, nevolnost, bronchospasmus (tlak na

hrudi, obtížné dýchání a dušnost), sucho v ústech, onemocnění ledvin, impotence, zvýšené pocení,

potíže nebo zvětšení prsů u mužů, zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné vedlejší účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

zmatenost, zhoršení psoriázy.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů):

kardiovaskulární poruchy (nepravidelný srdeční tep, angina pectoris, srdeční záchvat a cévní mozková

příhoda), eozinofilní pneumonie (vzácný druh zápalu plic), erythema multiforme (kožní vyrážka, která

obvykle začíná červenými svědivými skvrnami na tváři, rukou nebo nohou), citlivost na světlo,

poruchy krve, abnormální jaterní funkce, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení

jaterních enzymů, které může mít vliv na některé lékařské testy, nadmutí břicha (gastritida), poškození

nervů, které může způsobit slabost, mravenčení nebo znecitlivění, zvýšení svalového napětí,

vaskulitida (zánět krevních cév), otok dásní, zvýšení cukru v krvi (hyperglykemie).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

hypoglykemie (velmi nízká hladina cukru v krvi), zvýšená hladiny hladina kreatininu v moči a

krevním séru, zvýšené hladiny draslíku v krvi (hyperkalemie), třes, ztuhlost, ztuhlost v obličeji,

pomalé pohyby, nevyrovnaná chůze,

změna barvy, znecitlivění a bolest prstů rukou nebo nohou (Raynaudův fenomén).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak p

řípravek

Perindopril/Amlodipin Zentiva

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za EXP. Datum

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni příslušného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co p

řípravek

Perindopril/Amlodipin Zentiva obsahuje

Léčivými látkami jsou perindoprilum erbuminum a amlodipini besilas.

Perindopril/Amlodipin Zentiva 4 mg/5 mg: Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 4 mg a

amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas).

Perindopril/Amlodipin Zentiva 4 mg/10 mg: Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 4 mg a

amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas).

Perindopril/Amlodipin Zentiva 8 mg/5 mg: Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 8 mg a

amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas).

Perindopril/Amlodipin Zentiva 8 mg/10 mg: Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 8 mg a

amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas).

Dalšími složkami jsou: Mikrokrystalická celulosa, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, sodná sůl

kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát.

Jak p

řípravek

Perindopril/Amlodipin Zentiva

vypadá a co obsahuje toto balení

Perindopril/Amlodipin Zentiva 4 mg/5 mg: bílé až téměř bílé kulaté tablety o průměru 7 mm s vyraženým

označením “4/5” na jedné straně.

Perindopril/Amlodipin Zentiva 4 mg/10 mg: bílé až téměř bílé kulaté tablety o průměru 9,4 mm s vyraženým

označením “4/10” na jedné straně.

Perindopril/Amlodipin Zentiva 8 mg/5 mg: bílé až téměř bílé kulaté tablety o průměru 9,4 mm s vyraženým

označením “8/5” na jedné straně.

Perindopril/Amlodipin Zentiva 8 mg/10 mg: bílé až téměř bílé kulaté tablety o průměru 9,4 mm s vyraženým

označením “8/10” na jedné straně.

Velikost balení:

30, 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Perindopril/Amlodipin Zentiva

Francie

PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/AMLODIPINE ZENTIVA

Maďarsko

Priamlo

Rumunsko

Perindopril /Amlodipină Zentiva

Tato p

říbalová informace byla naposledy revidována

: 31. 5. 2019

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls84181/2019

a sukls25171/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Perindopril/Amlodipin Zentiva 4 mg/5 mg tablety

Perindopril/Amlodipin Zentiva 4 mg/10 mg tablety

Perindopril/Amlodipin Zentiva 8 mg/5 mg tablety

Perindopril/Amlodipin Zentiva 8 mg/10 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Perindopril/Amlodipin Zentiva 4 mg/5 mg tablety: Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 4 mg

(odpovídající 3,338 mg perindoprilum) a amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas).

Perindopril/Amlodipin Zentiva 4 mg/10 mg tablety: Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 4 mg

(odpovídající 3,338 mg perindoprilum) a amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas).

Perindopril/Amlodipin Zentiva 8 mg/5 mg tablety: Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 8 mg

(odpovídající 6,676 mg perindoprilum) a amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas).

Perindopril/Amlodipin Zentiva 8 mg/10 mg tablety: Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 8 mg

(odpovídající 6,676 mg perindoprilum) a amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas).

Pomocná látka se známým účinkem: sodík.

Perindopril/Amlodipin Zentiva 4 mg/5 mg: Jedna tableta obsahuje 0,67 mg sodíku.

Perindopril/Amlodipin Zentiva 4 mg/10 mg: Jedna tableta obsahuje 1,33 mg sodíku.

Perindopril/Amlodipin Zentiva 8 mg/5 mg: Jedna tableta obsahuje 1,33 mg sodíku.

Perindopril/Amlodipin Zentiva 8 mg/10 mg: Jedna tableta obsahuje 1,33 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Perindopril/Amlodipin Zentiva 4 mg/5 mg tablety: Bílé až téměř bílé kulaté tablety o průměru 7 mm a

s vyraženým označením 4/5 na jedné straně.

Perindopril/Amlodipin Zentiva 4 mg/10 mg tablety: Bílé až téměř bílé kulaté tablety o průměru 9,4 mm a

s vyraženým označením 4/10 na jedné straně.

Perindopril/Amlodipin Zentiva 8 mg/5 mg tablety: Bílé až téměř bílé kulaté tablety o průměru 9,4 mm a

s vyraženým označením 8/5 na jedné straně.

Perindopril/Amlodipin Zentiva 8 mg/10 mg tablety: Bílé až téměř bílé kulaté tablety o průměru 9,4 mm a

s vyraženým označením 8/10 na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva je indikován jako substituční terapie k léčbě esenciální hypertenze

a/nebo stabilní ischemické choroby srdeční (ICHS) u pacientů, u kterých již bylo dosaženo kontroly

perindoprilem a amlodipinem podávanými současně v odpovídajících dávkách.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Užívá se jedna tableta denně, nejlépe ráno a před jídlem.

Tato fixní kombinace není vhodná pro zahajovací léčbu.

Pokud je nutná změna dávkování, lze dávku přípravku Peindopril/Amlodipin Zentiva upravit nebo lze

provést individuální titrace obou látek samostatně.

Porucha funkce ledvin

a starší pacienti

(viz body 4.4 a 5.2)

U starších osob a u pacientů se selháním ledvin je eliminace perindoprilátu snížená. Proto má být součástí

běžného lékařského sledování časté monitorování kreatininu a draslíku.

Přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva lze podávat u pacientů s clearance kreatininu ≥ 60 ml/min, není

vhodný pro pacienty s clearance kreatininu < 60 ml/min. U těchto pacientů se doporučuje individuální titrace

dávek jednotlivých složek.

Užívání amlodipinu v podobných dávkách tolerují jak mladší, tak i starší pacienti stejně dobře. U starších

nemocných je doporučeno běžné dávkování, ale zvyšování dávky má být prováděno opatrně. Změny

koncentrací amlodipinu v krevní plazmě nekorelují se stupněm poruchy funkce ledvin.

Amlodipin není dialyzovatelný.

Porucha funkce jater (viz body 4.4 a 5.2)

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater nebylo stanoveno doporučené dávkování; volba

dávky musí proto probíhat s opatrností a je třeba začít podáváním nejnižší dávky z dávkovacího rozmezí (viz

body 4.4 a 5.2). K nalezení optimální počáteční a udržovací dávky u pacientů s poruchou funkce jater mají

být tito pacienti individuálně titrováni současně podávaným amlodipinem a perindoprilem jednotlivě.

Farmakokinetika amlodipinu nebyla sledována u pacientů se těžkou poruchou funkce jater. U pacientů se

těžkou poruchou funkce jater má být zahájeno podávání amlodipinu v nejnižší dávce s pomalou titrací.

Pediatrická populace

Přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva se nemá podávat dětem a dospívajícím, jelikož bezpečnost a

účinnost perindoprilu a amlodipinu samotného nebo jejich kombinace nebyla u dětí a dospívajících

stanovena.

Způsob podání

Perorální podání.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Perindopril

Hypersenzitivita na perindopril nebo kterýkoli ACE inhibitor.

Anamnéza angioedému souvisejícího s předchozí léčbou inhibitory ACE.

Dědičný nebo idiopatický angioedém.

Souběžné užívání se sakubitril/valsartanem. Přípravek Peridopril/Amlodipin Zentiva nesmí být

nasazen dříve než 36 hodin po poslední dávce sakubitrilu/valsartanu (viz také body 4.4 a 4.5).

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6).

Souběžné užívání přípravku Perindopril/Amlodipin Zentiva s přípravky obsahujícími aliskiren je

kontraindikováno u pacientů s diabetem nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

(viz body 4.5 a 5.1).

Amlodipin

Závažná hypotenze.

Hypersenzitivita na amlodipin nebo na kterékoli dihydropyridiny.

Šok (včetně kardiogenního šoku).

Obstrukce výtokového traktu levé komory (např. vysoký stupeň stenózy aorty).

Hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu.

Perindopril/Amlodipin Zentiva

Veškeré kontraindikace uvedené pro jednotlivé složky platí také pro fixní kombinaci přípravku

Perindopril/Amlodipin Zentiva.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Veškerá níže uvedená upozornění vztahující se ke každé jednotlivé složce, jak je uvedeno níže, platí rovněž

pro fixní kombinaci přípravku Perindopril/Amlodipin Zentiva.

Perindopril

Zvláštní upozornění

Hypersenzitivita/angioneurotický edém

U pacientů léčených inhibitory ACE včetně perindoprilu byl vzácně pozorován angioedém obličeje,

končetin, rtů, sliznic, jazyka, glottis a/nebo hrtanu (viz bod 4.8). Může se projevit kdykoli během léčby. V

takových případech musí být přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva okamžitě vysazen a mělo by být

zahájeno vhodné monitorování, které by mělo pokračovat do úplného vymizení symptomů. Pokud byl otok

omezen na obličej a rty, tento stav obvykle ustupuje bez léčby, ačkoli antihistaminika se projevila jako

přínosná na zmírnění symptomů.

Angioedém související s edémem hrtanu může být fatální. Pokud je zasažen jazyk, glottis nebo hrtan s

pravděpodobnou obstrukcí dýchacích cest, je třeba okamžité zahájení intenzivní léčby. Ta by měla zahrnovat

podání adrenalinu a/nebo zachování průchodnosti dýchacích cest. Pacient mají zůstat pod pečlivým

lékařským dohledem do úplného a trvalého vymizení symptomů.

Pacienti s anamnézou angioedému nesouvisejícího s léčbou inhibitorem ACE mohou mít vyšší riziko

angioedému při užívání inhibitorů ACE (viz bod 4.3).

U pacientů léčených inhibitory ACE byl vzácně zaznamenán intestinální angioedém. U těchto pacientů se

vyskytla bolest břicha (s nauzeou nebo zvracením nebo bez těchto projevů); v některých případech nedošlo k

prvotnímu angioedému obličeje a hladiny C-1 esterázy byly normální. Angioedém byl dignostikován

vyšetřeními včetně CT vyšetření břicha, ultrazvuku nebo při chirurgickém zákroku a symptomy ustoupily po

vysazení inhibitoru ACE. Intestinální angioedém má být součástí diferenciální diagnostiky u pacientů, kteří

užívají inhibitory ACE a mají bolesti břicha (viz bod 4.8).

Souběžné užívání ACE inhibitorů a sakubitrilu/valsartanu je kontraindikováno z důvodu zvýšeného rizika

angioedému (viz bod 4.3). Léčbu sakubitrilem/valsartanem nelze zahájit dříve než 36 hodin po poslední

dávce perindoprilu. Léčbu perindoprilem nelzet zahájit dříve než 36 hodin po poslední dávce

sakubitrilu/valsartanu (viz body 4.3 a 4.5).

Současné užívání dalších NEP inhibitorů (např. racekadotril) a ACE inhibitorů může také zvýšit riziko

angioedému. U pacientů užívajících perindopril je proto nutné před zahájením léčby NEP inhibitory pečlivé

posouzení poměru přínosu a rizik.

Souběžné užívání ACE inhibitorů s racekadotrilem, mTOR inhibitory (např. sirolimus, everolimus,

temsirolimus) a vildagliptinem může vést ke zvýšenému riziku angioedému (např. otok dýchacích cest nebo

jazyka spolu s poruchou dýchání nebo bez poruchy dýchání) (viz bod 4.5). U pacientů, kteří již užívají ACE

inhibitor, je třeba opatrnosti při počátečním podání racekadotrilu, mTOR inhibitorů (např. sirolimus,

everolimus, temsirolimus) a vildagliptinu.

Anafylaktoidní reakce během aferézy nízkodenzitních lipoproteinů (LDL)

U pacientů užívajících inhibitory ACE se během aferézy nízkodenzitních lipoproteinů (LDL) pomocí sulfátu

dextranu vzácně vyskytly život ohrožující anafylaktoidní reakce. Těmto reakcím lze předejít dočasným

vysazením léčby inhibitory ACE před každou aferézou.

Anafylakt

oidníreakce během desenzibilizace

U pacientů užívajících inhibitory ACE během desenzibilizační léčby (např. jedem blanokřídlých) se

projevily anafylaktoidní reakce. U těchto pacientů bylo takovým reakcím zamezeno dočasným vysazením

inhibitorů ACE, ale po náhodném opětovném vystavení se znovu objevily.

Neutropenie/Agranulocytóza/Trombocytopenie/Anemie

U pacientů užívajících inhibitory ACE byly hlášeny neutropenie/agranulocytóza, trombocytopenie a anemie.

U pacientů s normální funkcí ledvin a bez dalších komplikujících faktorů se neutropenie vyskytuje vzácně.

Perindopril má být používán s extrémní opatrností u pacientů s kolagenním vaskulárním onemocněním, u

pacientů užívajících imunosupresivní léčbu, léčbu alopurinolem nebo prokainamidem nebo při kombinaci

těchto komplikujících faktorů, zvláště při již existující poruše funkce ledvin. U některých pacientů se

rozvinuly závažné infekce, které v několika málo případech neodpovídaly na intenzivní antibiotickou léčbu.

Pokud je u těchto pacientů použit perindopril, doporučuje se periodické monitorování počtu leukocytů a

pacienti mají být poučeni, aby hlásili jakékoli známky infekce (např. bolest v krku, horečka).

Duální blokáda systému renin

-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu

zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání ledvin). Duální

blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1).

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s

diabetickou nefropatií.

Těhotenství

Léčba inhibitory ACE nemá být zahájena během těhotenství. Není-li pokračování léčby inhibitory ACE

považováno za nezbytné, mají pacientky plánující těhotenství změnit léčbu na alternativní antihypertenzní

léčbu, která má ověřený bezpečnostní profil pro užívání v těhotenství. Pokud je diagnostikováno těhotenství,

léčba inhibitory ACE musí být okamžitě zastavena a musí být zahájena vhodná alternativní léčba (viz body

4.3 a 4.6).

Opatření pro použití

Hypotenze

Inhibitory ACE mohou způsobit náhlý pokles krevního tlaku. Symptomatická hypotenze je vzácná u

pacientů s hypertenzí bez komplikací a s větší pravděpodobností se objeví u pacientů s volumovou deplecí

způsobenou např. léčbou diuretiky, omezením příjmu solí potravou, dialýzou, průjmem nebo zvracením

anebo u pacientů se závažnou renin-dependentní hypertenzí (viz body 4.5 a 4.8). U pacientů s vysokým

rizikem symptomatické hypotenze má být v průběhu léčby přípravkem Perindopril/Amlodipin Zentiva

pečlivě monitorován krevní tlak, renální funkce a hladina sérového draslíku. Podobná opatření se vztahují i

na pacienty s ischemickou chorobou srdeční nebo cerebrovaskulárním onemocněním, u nichž by výrazná

hypotenze mohla vést k infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhodě.

Pokud se rozvine hypotenze, pacient musí být umístěn do polohy vleže a může být nutná intravenózní infuze

roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). Přechodná hypotenzní odpověď není kontraindikací pro podávání

dalších dávek, které je možno podat obvykle bez obtíží, jakmile se krevní tlak zvýší po doplnění objemu

tekutin.

Aortální a mitrální stenóza/hypertrofická kardiomyopatie

Stejně jako i jiné inhibitory ACE má být perindopril podáván s opatrností pacientům se stenózou mitrální

chlopně a obstrukcí výtokové části levé komory, jako je např. aortální stenóza nebo hypertrofická

kardiomyopatie.

Porucha funkce ledvin

V případě poruchy funkce ledvin (clearance kreatininu < 60 ml/min) je doporučena individuální titrace

dávky jednotlivých komponent. U těchto pacientů je rutinní monitorování draslíku a kreatininu součástí

běžné lékařské praxe (viz bod 4.8).

U pacientů se symptomatickým srdečním selháním může hypotenze po zahájení léčby inhibitory ACE vést k

dalšímu zhoršení renálních funkcí. V takových situací může být zaznamenáno obvykle reverzibilní akutní

renální selhání.

U některých pacientů s bilaterální stenózou renální artérie nebo stenózou renální artérie solitární ledviny

léčených inhibitory ACE bylo pozorováno zvýšení urey v krvi a sérového kreatininu, které bylo obvykle

reverzibilní po ukončení léčby. Toto je zvláště pravděpodobné u pacientů s renální insuficiencí. Pokud je

přítomna i renovaskulární hypertenze, je zvýšené riziko závažné hypotenze a renální nedostatečnosti. U

některých pacientů s hypertenzí bez zjevného pre-existujícího renovaskulárního onemocnění došlo k obvykle

mírnému a přechodnému zvýšení urey v krvi a sérového kreatininu, zvláště pokud byl perindopril podáván

současně s diuretikem. Toto je pravděpodobnější u pacientů s pre-existujícím renálním poškozením.

Jaterní selhání

Podání inhibitorů ACE mělo vzácně souvislost se syndromem začínajícím cholestatickou žloutenkou a

progredujícím až ve fulminantní hepatickou nekrózu a (někdy) úmrtí. Mechanismus tohoto syndromu není

znám. Pacienti užívající inhibitory ACE, u nichž se rozvine žloutenka nebo výrazné zvýšení jaterních

enzymů, mají ukončit léčbu inhibitorem ACE a zůstat pod vhodným lékařským dohledem (viz bod 4.8).

Rasa

Inhibitory ACE způsobují vyšší výskyt angioedému u černošských pacientů ve srovnání s jinými rasami.

Stejně jako jiné inhibitory ACE i perindopril může být méně účinný na snížení krevního tlaku u černošských

pacientů ve srovnání s jinými rasami, možná z důvodu vyšší prevalence stavů s nízkou hladinou reninu v

populaci černošských hypertoniků.

Kašel

Při používání inhibitorů ACE byl hlášen kašel. Tento kašel je obvykle neproduktivní, trvalý a ustupuje po

ukončení léčby. Kašel vyvolaný inhibitorem ACE má být vzat do úvahy při diferenciální diagnostice kašle.

Operace/anestezie

U pacientů podstupujících závažný chirurgický zákrok nebo během anestezie látkami vyvolávajícími

hypotenzi může perindopril/amlodipin blokovat tvorbu angiotenzinu II sekundárně ke kompenzačnímu

uvolnění reninu. Léčba má být vysazena jeden den před zákrokem. Pokud se vyskytne hypotenze a je-li

považována za důsledek tohoto mechanismu, je možná korekce zvýšením cirkulujícího objemu.

Hyperkalemie

ACE inhibitory mohou vyvolat hyperkalemii, protože brání uvolňování aldosteronu. U pacientů s normální

funkcí ledvin není účinek obvykle významný. Mezi rizikové faktory rozvoje hyperkalemie patří renální

insuficience, zhoršení renálních funkcí, věk (> 70 let), diabetes mellitus, přidružené příhody, zejména

dehydratace, akutní kardiální dekompenzace, metabolická acidóza a souběžné užívání kalium-šetřících

diuretik (např. spironolakton, eplerenon, triamteren nebo amilorid), doplňků draslíku nebo náhražek solí

obsahujících draslík; nebo pacienti používající jiné léky spojené se zvýšením draslíku v séru (např. heparin,

trimethoprim, kotrimoxazol označovaný též jako trimethoprim/sulfamethoxazol), a zejména antagonisty

aldosteronu nebo blokátory receptorů angiotensinu. Užívání doplňků draslíku, kalium-šetřících diuretik nebo

náhražek solí obsahující draslík, zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin, může vést k signifikantnímu

zvýšení sérové hladiny draslíku. Hyperkalemie může vyvolat závažné a někdy fatální arytmie. U pacientů

užívajících ACE inhibitory mají být proto kalium šetřící diuretika a blokátory receptorů angiotensinu

užívány opatrně a má být kontrolována hladina draslíku v séru a funkce ledvin. Pokud je souběžné užívání

perindoprilu a jakékoli z výše uvedených látek považováno za nutné, doporučuje se opatrnost a časté

monitorování draslíku v séru (viz bod 4.5).

Diabetici

U diabetiků léčených perorálními antidiabetiky nebo inzulinem musí být během prvního měsíce léčby

inhibitorem ACE pečlivě monitorována glykemie (viz bod 4.5).

Amlodipin

Opatření pro použití

Bezpečnost a účinnost amlodipinu u hypertenzní krize nebyla stanovena.

S

rdeční selhání

Pacienty se srdečním selháním je třeba léčit s opatrností.

V dlouhodobé, placebem kontrolované studii u pacientů se závažným srdečním selháním (NYHA třída III a

IV) byl hlášen vyšší výskyt plicního edému ve skupině léčené amlodipinem než ve skupině užívající placebo

(viz bod 5.1). Blokátory kalciových kanálů, včetně amlodipinu, mají být u pacientů s městnavým srdečním

selháním podávány s opatrností z důvodu možného zvýšení rizika dalších kardiovaskulárních příhod a

mortality.

Porucha funkce jater

Eliminační poločas amlodipinu je prodloužen a hodnoty AUC jsou vyšší u pacientů s poruchou funkce jater;

doporučení pro dávkování nebyla stanovena. Podávání amlodipinu by proto mělo být zahájeno na spodní

hranici dávkového rozpětí a je třeba opatrnosti jak na začátku léčby, tak při zvyšování dávky. U pacientů s

těžkou poruchou funkce jater může být nutné pomalé titrování dávky a pečlivé sledování.

Starší pacienti

U starších pacientů je třeba dávku zvyšovat s opatrností (viz bod 4.2 a 5.2).

S

elhání ledvin

Amlodipin může být u těchto pacientů užíván v normálním dávkování. Změny plazmatických koncentrací

amlodipinu nekorelují se stupněm poruchy funkce. Amlodipin není dialyzovatelný.

Perindopril/Amlodipin Zentiva

Veškerá výše uvedená upozornění vztahující se ke každé jednotlivé složce platí rovněž pro fixní kombinaci

přípravku Perindopril/Amlodipin Zentiva.

Interakce

Současné užívání přípravku Perindopril/Amlodipin Zentiva s lithiem, kalium šetřícími diuretiky nebo

doplňky draslíku, nebo dantrolenem není doporučeno (viz bod 4.5).

Upozornění na pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Perindopril

Data z klinických studií ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) při

kombinovaném užívání ACE inhibitorů, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu je spojena

s vyšší frekvencí výskytu nežádoucích účinků jako je hypotenze, hyperkalémie a pokles renální funkce

(včetně akutního renálního selhání) oproti užívání jednotlivé složky působící na RAAS (viz body 4.3, 4.4 a

5.1).

Současná léčba je kontraindikována

Sakubitril/valsartan

Současné užívání ACE inhibitorů se sakubitril/valsartanem je kontraindikováno z důvodu zvýšeného rizika

angioedému. Sakubitril/valsartan nesmí být podán dříve než za 36 hodin od poslední dávky perindoprilu.

Pokud je léčba sakubitril/valsartanem přerušena, léčba perindoprilem nesmí být zahájena dříve než za 36

hodin od poslední dávky sakubitril/valsartanu (viz body 4.3 a 4.4).

Současná léčba není doporučena

Kalium-

šetřící diuretika, doplňky draslíku nebo draslík obsahující náhražky soli

Ačkoliv sérový draslík zůstává obvykle v rozmezí normálních hodnot, u některých pacientů léčených

perindoprilem se může objevit hyperkalemie. Kalium šetřící diuretika (např. spironolakton, triamteren nebo

amilorid), doplňky draslíku nebo náhražky soli obsahující draslík, mohou vyvolat významný vzestup hladiny

sérového draslíku. Proto se kombinace perindoprilu s výše uvedenými přípravky nedoporučuje (viz bod 4.4).

Pokud je současné užívání indikováno vzhledem k prokázané hypokalemii, je třeba užívat s opatrností a

často monitorovat hladiny draslíku v séru.

Lithium

Při současném podávání lithia s inhibitory ACE bylo zaznamenáno reverzibilní zvýšení sérových koncentrací

lithia a jeho toxicity. Komibnace perindoprilu s lithiem se nedoporučuje, ale pokud je taková kombinace

nezbytná, je doporučeno pečlivé monitorování hladin lithia (viz bod 4.4).

Estramustin

Riziko zvýšení nežádoucích účinků jako je angioneurotický edém (angioedém).

Současná léčba, která vyžaduje zvláštní opatrnost

Nesteroidní antiflogistika (NSAID), včetně kyseliny acetylsalicylové ≥ 3 g/den

Při současném podávání inhibitorů ACE a nesteroidních antiflogistik (např. kyseliny acetylsalicylové v

protizánětlivém dávkovacím režimu, COX-2 inhibitorů a neselektivních NSAID) může dojít k oslabení

antihypertenzního účinku. Podávání nesteroidních antiflogistik spolu s inhibitory ACE může vést ke zvýšení

rizika zhoršení renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin a zvýšení draslíku v séru,

především u pacientů s již existující zhoršenou funkcí ledvin. Kombinace má být podávána s opatrností,

především u starších pacientů. Pacienti mají být adekvátně hydratováni a má být zváženo monitorování

renálních funkcí po zahájení současného podávání a poté v pravidelných intervalech.

Antidiabetika (inzuli

ny, perorální

sulfonamidová

antidiabetika)

Podávání inhibitorů ACE může zvýšit hypoglykemický účinek u diabetiků léčených inzulinem nebo

sulfonamidovými antidiabetiky. Vznik hypoglykemických epizod je velmi vzácný (pravděpodobně

zlepšením glukózové tolerance vedoucí ke snížení potřeby inzulinu).

Racekadotril, i

nhibitory mTOR (např. sirolimus, everolimus, temsirolimus)

, vildagliptin

Souběžné užívání ACE inhibitorů s racekadotrilem, mTOR inhibitory (např. sirolimus, everolimus,

temsirolimus) a vildagliptinem může vést ke zvýšenému riziku angioedému (viz bod 4.4).

Cyklosporin

Při souběžném užívání ACE inhibitorů a cyklosporinu se může objevit hyperkalemie. Doporučuje se

kontrolovat hladinu draslíku v séru.

Heparin

Při souběžném užívání ACE inhibitorů a heparinu se může objevit hyperkalemie. Doporučuje se kontrolovat

hladinu draslíku v séru.

Trimethoprim, kotrimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol)

Při podávání perindoprilu společně s dalšími látkami, které zvyšují sérové kalium, jako je trimethoprim a

kotrimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol), je zapotřebí opatrnost, protože o trimethoprimu je známo, že

se chová jako kalium šetřící diuretikum jako amilorid (viz bod 4.4). Pokud je současné podávání indikováno,

je třeba je podávat s opatrností a s pravidelnými kontrolami hladin draslíku v séru.

Současná léčba, která vyžaduje určitou opatrnost

Diuretika

U pacientů užívajících diuretika, zvláště trpí-li deplecí objemu a/nebo solí, může dojít po zahájení léčby

inhibitorem ACE k nadměrnému poklesu krevního tlaku. Možnost hypotenzního účinku může být snížena

vysazením diuretika, zvýšením objemu nebo užitím solí před zahájením léčby nízkými a postupně se

zvyšujícími dávkami perindoprilu.

Sympatomimetika

Sympatomimetika mohou snížit antihypertenzní účinek inhibitorů ACE.

Zlato

Nitritoidní reakce (se symptomy jako zčervenání v obličeji, nauzea, zvracení a hypotenze) byly vzácně

hlášeny u pacientů léčených injekcemi zlata (natrium-aurothiomalát) a současně inhibitorem ACE včetně

perindoprilu.

Amlodipin

Současná léčba není doporučena

Dantrolen (infuze)

U zvířat byly po podání verapamilu a intravenózního dantrolenu pozorovány letální ventrikulární fibrilace a

kardiovaskulární kolaps v souvislosti s hyperkalemií. Z důvodu rizika hyperkalemie je doporučeno se u

pacientů náchylných ke vzniku maligní hypertermie a během léčby maligní hypertermie vyvarovat

souběžnému podání blokátorů kalciového kanálu jako je amlodipin.

Současná léčba, která vyžaduje zvláštní opatr

nost

Induktory CYP3A4

Při souběžné léčbě se známými induktory CYP3A4 se mohou měnit plazmatické koncentrace amlodipinu.

Proto je zapotřebí během souběžné léčby, zejména silnými induktory CYP3A4 (např. rifampicin, třezalka

tečkovaná), a po ní monitorovat krevní tlak a případně zvážit úpravu dávky.

Inhibitory CYP3A4

Při současném užívání amlodipinu se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 (inhibitory proteázy,

azolová antimykotika, makrolidy jako erythromycin nebo klarithromycin, verapamil nebo diltiazem) může

dojít k významnému zvýšení expozice amlodipinu, což vede ke zvýšenému riziku hypotenze. Klinické

důsledky těchto farmakokinetických odchylek mohou být výraznější u starších pacientů. Doporučuje se

pečlivé klinické sledování pacientů a může být nutné upravit dávku.

Takrolimus

Při současném užívání takrolimu s amlodipinem existuje riziko zvýšené hladiny takrolimu v krvi, avšak

farmakokinetický mechanizmus této interakce není zcela objasněn. Aby se vyloučila toxicita takrolimu, je u

pacientů léčených takrolimem při současném podávání amlodipinu třeba monitorování hladin takrolimu v

krvi a úpravu dávkování takrolimu v případě potřeby.

Cyklosporin

U zdravých dobrovolníků ani u dalších populaci nebyly provedeny žádné studie interakcí cyklosporinu s

amlodipinu. Výjimku tvořili pacienti po transplantaci ledvin, kde byl pozorován variabilní nárůst (průměr 0-

40 %) minimálních koncentrací cyklosporinu. U pacientů po transplantaci ledvin, kteří užívají amlodipin, má

být věnována zvýšená pozornost monitoringu hladin cyklosporinu. V případě potřeby má být dávka

cyklosporinu snížena.

Simvastatin

Při současném podávání opakovaných dávek 10 mg amlodipinu s 80 mg simvastatinu došlo k 77% nárůstu

expozice simvastatinu ve srovnání s podáváním samotného simvastatinu. Pro pacienty užívající amlodipin je

limitní dávka simvastatinu 20 mg denně.

Současná léčba, která vyžaduje určitou opatrnost

Účinek amlodipinu na snížení krevního tlaku zesiluje účinky jiných léčivých přípravků s antihypertenzními

vlastnostmi.

Další kombinace

V klinických studiích interakcí nebyl zjištěn vliv amlodipinu na farmakokinetiku atorvastatinu, digoxinu

nebo warfarinu.

Užívání amlodipinu s grapefruitem nebo s grapefruitovou šťávou není doporučeno, protože u některých

pacientů může být zvýšena biologická dostupnost, což může vést k zesílení efektu přípravku na snižování

krevního tlaku.

Perindopril/Amlodipin Zentiva

Současná léčba, která vyžaduje zvláštní opatrnost

Baklofen

Zvýšený antihypertenzní účinek. Je nezbytné sledovat krevní tlak a přizpůsobit dávku antihypertenziva,

pokud je to nutné.

Současná léčba, která vyžaduje určitou opatrnost

Antihypertenziva

(jako jsou betablokátory)

a vazodilatancia

Současné použití těchto léků může zvýšit hypotenzní účinek perindoprilu a amlodipinu. Současné použití s

nitroglycerinem a dalšími nitráty nebo jinými vazodilatancii může vést k dalšímu poklesu krevního tlaku, a

proto musí být zvažováno s opatrností.

Kortikosteroidy, tetrakosaktid

Snížení antihypertenzivního účinku (retence solí a vody působením kortikosteroidů).

Alfa-

blokátory (prazosin, alfuzosin, doxazosin, tamsulosin, terazosin)

Zvýšení antihypertenzivního účinku a zvýšené riziko ortostatické hypotenze.

Amifostin

Může zesílit antihypertenzivní účinek amlodipinu.

Tricyklická antidepresiva/antipsychotika/anestetika

Zvýšení antihypertenzivního účinku a zvýšené riziko ortostatické hypotenze.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Užívání přípravku Perindopril/Amlodipin Zentiva se vzhledem k účinkům jeho jednotlivých složek

nedoporučuje během prvního trimestru těhotenství. Přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva je

kontraindikován během druhého a třetího trimestru těhotenství.

Užívání přípravku Perindopril/Amlodipin Zentiva během kojení není doporučeno. Při rozhodnutí o tom, zda

nepokračovat v kojení nebo v léčbě přípravkem Perindopril/Amlodipin Zentiva má být zvážena důležitost

terapie pro matku.

Těhotenství

Perindopril

Podávání inhibitorů ACE během prvního trimestru těhotenství není doporučeno (viz bod 4.4). Užívání

inhibitorů ACE je kontraindikováno během druhého a třetího trimestru těhotenství (viz bod 4.3 a 4.4).

Epidemiologická evidence s ohledem na riziko teratogenity následkem expozice inhibitorům ACE během

prvního trimestru těhotenství není přesvědčivá; avšak malé zvýšení rizika nemůže být vyloučeno. Není-li

pokračování léčby inhibitory ACE považováno za nezbytné, mají být pacientky plánující těhotenství

převedeny na alternativní antihypertenzní léčbu, která má ověřený bezpečnostní profil pro užívání v

těhotenství. Pokud je diagnostikováno těhotenství, léčba inhibitory ACE musí být okamžitě zastavena, a je-li

to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba.

Je totiž známo, že vystavení plodu inhibitorům ACE během druhého a třetího trimestru indukuje u lidí

fetotoxicitu (snížení renální funkce, oligohydramnion, retardace osifikace lebky) a neonatální toxicitu

(renální selhání, hypotenze, hyperkalemie) (viz bod 5.3).

Pokud by byl od druhého trimestru těhotenství inhibitor ACE užíván, doporučuje se ultrazvukové vyšetření

funkce ledvin a lebky.

Kojenci, jejichž matky užívaly inhibitory ACE, by měli být důkladně sledováni kvůli hypotenzi (viz body

4.3 a 4.4).

Amlodipin

Bezpečnost amlodipinu v těhotenství u člověka nebyla stanovena.

Ve studiích se zvířaty byla při podání vysokých dávek pozorována reprodukční toxicita (viz bod 5.3). Proto

se jeho použití v těhotenství doporučuje pouze tehdy, pokud neexistuje jiná bezpečnější alternativa a pokud

onemocnění samo o sobě vede k většímu riziku pro matku a plod.

Kojení

Perindopril

Nejsou k dispozici žádné údaje vztahující se k používání perindoprilu během kojení, kojícím ženám se proto

nedoporučuje užívat perindopril a má být upřednostněna alternativní léčba s lépe objasněným bezpečnostním

profilem, obzvláště pokud jde o novorozence nebo předčasně narozené děti.

Amlodipin

Amlodipin je vylučován do mateřského mléka. Množství, které z matky přejde do kojence, má odhad

interkvartilního rozpětí 3–7 % (max. 15%) mateřské dávky. Účinek amlodipinu na kojence není známý.

Rozhodnutí o tom, zda pokračovat v léčbě amlodipinem či ne, nebo zda pokračovat v kojení má být závislé

na úvaze o přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro matku.

Fertilita

U některých pacientů léčených blokátory kalciových kanálů byly pozorovány reverzibilní biochemické

změny v hlavičce spermie. Klinické údaje o možném vlivu amlodipinu na fertilitu nejsou dostatečné. V jedné

studii s potkany byly pozorovány nežádoucí účinky na fertilitu samců (viz bod 5.3).

4.7

Úč

inky na schopnost

řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky přípravku perindoprilu/amlodipinu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly

provedeny. Amlodipin může mít mírný nebo středně silný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Pokud pacienti užívající přípravek Perindopril/Amlodipin Zentiva trpí závratí, bolestí hlavy, únavou nebo

nauzeou, může být jejich schopnost reagovat narušena. Opatrnost je doporučována zejména na začátku

léčby.

4.8

Nežádoucí úč

inky

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány během klinických studií s perindoprilem a/nebo amlodipinem

podávanými

samostatně

jsou

řazeny

podle

klasifikace

MedDRA

tříd

orgánových

systémů

podle

následující četnosti: Velmi časté (

1/10), časté (

1/100 až < 1/10), méně časté (

1/1 000 až < 1/100),

vzácné (

1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

MedDRA Třídy

orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Frekvence

Amlodipin

Perindopril

Poruchy krve a

lymfatického systému

Leukopenie/neutropenie

(viz bod 4.4)

Velmi vzácné

Velmi vzácné

Agranulocytóza nebo

pancytopenie (viz bod

4.4)

Velmi vzácné

Trombocytopenie (viz

bod 4.4)

Velmi vzácné

Velmi vzácné

Hemolytická anémie u

pacientů s vrozenou

nedostatečností G-6PDH

(viz bod 4.4)

Velmi vzácné

Snížení hemoglobinu a

hematokritu

Velmi vzácné

Poruchy imunitního

systému

Alergická reakce

Velmi vzácné

Méně časté

Poruchy metabolismu a

Hyperglykémie

Velmi vzácné

výživy

Hypoglykémie (viz body

4.4 a 4.5)

Není známo

Psychiatrické poruchy

Nespavost

Méně časté

Poruchy nálady (včetně

úzkosti)

Méně časté

Méně časté

Deprese

Méně časté

Poruchy spánku

Méně časté

Zmatenost

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy nervového

systému

Somnolence (především

na počátku léčby)

Časté

Závratě (především na

počátku léčby)

Časté

Časté

Bolest hlavy (především

na počátku léčby)

Časté

Časté

Dysgeuzie (porucha

chuti)

Méně časté

Časté

Třes

Méně časté

Hypoestezie

Parestezie

Méně časté

Méně časté

Časté

Synkopa

Méně časté

Hypertonie

Velmi vzácné

Periferní neuropatie

Velmi vzácné

Vertigo

Časté

Extrapyramidová

porucha

Není známo

Poruchy oka

Poruchy vidění (včetně

diplopie)

Méně časté

Časté

Poruchy ucha a

labyrintu

Tinitus

Méně časté

Časté

Srdeční poruchy

Palpitace

Časté

Angina pectoris

Velmi vzácné

Infarkt myokardu,

pravděpodobně

sekundárně v důsledku

nadměrné hypotenze u

vysoce rizikových

pacientů (viz bod 4.4)

Velmi vzácné

Velmi vzácné

Arytmie (včetně

bradykardie,

ventrikulární tachykardie

a atriální fibrilace)

Velmi vzácné

Velmi vzácné

Cévní poruchy

Návaly

Časté

Hypotenze (a účinky

související s hypotenzí)

Méně časté

Časté

Cévní mozková příhoda,

pravděpodobně

sekundárně v důsledku

nadměrné hypotenze u

vysoce rizikových

pacientů (viz bod 4.4)

Velmi vzácné

Vaskulitida

Velmi vzácné

Není známo

Raynaudův fenomén

Není známo

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Dyspnoe

Méně časté

Časté

Rinitida

Méně časté

Velmi vzácné

Kašel

Velmi vzácné

Časté

Bronchospasmus

Méně časté

Eosinofilní pneumonie

Velmi vzácné

Gastrointestinální

poruchy

Gingivální hyperplazie

Velmi vzácné

Bolest břicha, nauzea

Časté

Časté

Zvracení

Méně časté

Časté

Dyspepsie

Méně časté

Časté

Střevní poruchy

Méně časté

Sucho v ústech

Méně časté

Méně časté

Průjem, zácpa

Méně časté

Časté

Pankreatitida

Velmi vzácné

Velmi vzácné

Gastritida

Velmi vzácné

Poruchy jater a

žlučových cest

Hepatitida, žloutenka

Hepatitida cytolitická

nebo cholestatická (viz

bod 4.4).

Velmi vzácné

Velmi vzácné

Zvýšení jaterních

enzymů (většinou v

souvislosti s

cholestázou)

Velmi vzácné

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Quinckeho edém

Angioedém tváře,

končetin, rtů, sliznic,

jazyka, glottis a/nebo

hrtanu (viz bod 4.4).

Velmi vzácné

Velmi vzácné

Méně časté

Erythema multiforme

Velmi vzácné

Velmi vzácné

Alopécie

Méně časté

Purpura

Méně časté

Zabarvení kůže

Méně časté

Hyperhidróza

Méně časté

Méně časté

Svědění

Méně časté

Časté

Vyrážka, exantém

Méně časté

Časté

Kopřivka

Velmi vzácné

Méně časté

Stevens-Johnsonův

syndrom

Velmi vzácné

Exfoliativní dermatitida

Velmi vzácné

Fotosensitivita

Velmi vzácné

Zhoršení psoriázy

Vzácné

Toxická epidermální

nekrolýza

Není známo

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Otoky kotníků

Časté

Artralgie, myalgie

Méně časté

Svalové křeče

Méně časté

Časté

Bolest v zádech

Méně časté

Poruchy ledvin a

močových cest

Poruchy močení,

nykturie, zvýšená

četnost močení

Méně časté

Renální porucha

Méně časté

Akutní renální selhání

Velmi vzácné

Poruchy

reprodukčního systému

a prsu

Impotence

Méně časté

Méně časté

Gynekomastie

Méně časté

Celkové poruchy a

reakce v místě aplikace

Edém

Časté

Únava

Časté

Bolest na hrudi

Méně časté

Asténie

Méně časté

Časté

Bolest

Méně časté

Malátnost

Méně časté

Vyšetření

Zvýšení tělesné

hmotnosti, snížení

snížení tělesné hmotnosti

Méně časté

Zvýšení sérového

bilirubinu a jaterních

enzymů

Vzácné

Zvýšené hladiny urey v

krvi a kreatininu v

plazmě a hyperkalémie

(viz bod 4.4)

Není známo

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat

ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili

podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

U lidí nejsou žádné informace o předávkování kombinací perindopril/amlodipin.

U amlodipinu jsou zkušenosti se záměrným předávkováním u člověka omezené.

Symptomy

Podle dostupných informací by mohlo předávkování vést k mohutné periferní vazodilataci a možné reflexní

tachykardii. Byly hlášeny případy výrazné a pravděpodobně protrahované systémové hypotenze vedoucí až

k šoku s fatálním zakončením.

Opatření

Klinicky významná hypotenze způsobená předávkováním amlodipinem si vyžaduje aktivní podporu

kardiovaskulárních funkcí, a to včetně častého monitorování srdečních a respiračních funkcí; dolní končetiny

je třeba zvednout a velkou pozornost je nutno věnovat objemu cirkulujících tekutin a objemu vylučované

moči.

Při obnově vaskulárního tonu a krevního tlaku může pomoci některý z vazokonstrikčních léků s podmínkou,

že jeho použití není kontraindikováno. Intravenózní podání kalcium-glukonátu může být výhodné pro reverzi

účinků blokády kalciových kanálů.

V některých případech může mít význam výplach žaludku. U zdravých dobrovolníků podání aktivního uhlí

do 2 hod. po podání 10 mg amlodipinu snížilo absorpční rychlost amlodipinu. Jelikož se amlodipin silně

váže na proteiny, dialýza se nezdá být přínosná.

Informace o předávkování perindoprilem u lidí jsou velmi omezená.

Symptomy

Symptomy související s předávkováním inhibitory ACE mohou zahrnovat hypotenzi, cirkulační šok, poruchy

elektrolytové rovnováhy, renální selhání, hyperventilaci, tachykardii, palpitace, bradykardii, závratě, úzkost a

kašel.

Opatření

Doporučenou léčbou předávkování je intravenózní infuze fyziologického roztoku. Pokud nastane hypotenze,

má být pacient umístěn do šokové pozice. Je-li to možné, lze též zvážit léčbu infuzí angiotenzinu II a/nebo

intravenózní podání katecholaminů. Perindopril se může odstraňovat ze systémové cirkulace hemodialýzou

(viz bod 4.4). Terapie kardiostimulátorem je indikována při bradykardii rezistentní na léčbu. Je třeba

nepřetržitě monitorovat životní funkce, sérové koncentrace elektrolytů a kreatininu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitory a blokátory kalciových kanálů

ATC kód: C09BB04

Perindopril

Perindopril je inhibitorem enzymu, který konvertuje angiotenzin I na angiotenzin II (angiotenzin konvertující

enzym - ACE). Konvertující enzym, kináza, je exopeptidáza, která umožňuje konverzi angiotenzinu I na

vazokonstrikční angiotenzin II a zároveň způsobuje rozklad vazodilatační látky bradykininu na neúčinný

heptapeptid. Inhibice ACE vede ke snížení angiotenzinu II v plazmě, což vede ke zvýšení aktivity reninu v

plazmě (inhibicí negativní zpětné vazby uvolnění reninu) a snížení sekrece aldosteronu. Jelikož ACE

inaktivuje bradykinin, inhibice ACE zároveň vede ke zvýšení aktivity cirkulujícího a lokálního systému

kalikrein-kinin (a tím k aktivaci prostaglandinového systému). Je možné, že tento mechanismus přispívá k

účinku inhibitorů ACE na snížení krevního tlaku, a že je částečně zodpovědný za jejich nežádoucí účinky

(např. kašel).

Perindopril působí prostřednictvím svého účinného metabolitu perindoprilátu. Další metabolity nemají in

vitro žádnou ACE-inhibiční aktivitu.

Hypertenze

Perindopril je účinný u všech stupňů hypertenze: lehké, středně těžké, těžké; způsobuje snížení systolického

a diastolického krevního tlaku jak vleže, tak vstoje.

Perindopril snižuje periferní cévní odpor, což vede ke snížení krevního tlaku. Následkem toho se zvyšuje

periferní průtok krve bez účinku na srdeční frekvenci.

Ke zvýšení průtoku krve ledvinami dochází pravidelně, zatímco rychlost glomerulární filtrace (GRF) zůstává

obvykle nezměněna.

Maximálního antihypertenzního účinku je dosaženo za 4-6 hodin po podání jedné dávky a přetrvává nejméně

24 hodin: účinek při minimální účinnosti představuje přibližně 87-100 % účinku v době maximální účinnosti.

Ke snížení krevního tlaku dochází rychle. U respondentů je normalizace krevního tlaku dosaženo během

měsíce a účinek přetrvává bez výskytu tachyfylaxe. Ukončení léčby nevede k rebound fenoménu. Perindopril

redukuje hypertrofii levé komory.

U člověka byly prokázány vazodilatační vlastnosti perindoprilu. Perindopril zlepšuje elasticitu velkých

arterií a snižuje poměr media/lumen malých arterií.

P

acienti se stabilní ischemickou chorobou srdeční:

Studie EUROPA byla multicentrická, mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem

kontrolovaná klinická studie v délce trvání 4 roky.

Bylo randomizováno dvanáct tisíc dvě stě osmnáct (12 218) pacientů starších 18 let léčených perindopril-

erbuminem v dávce 8 mg (ekvivalentní k 10 mg perindopril-argininu) (n = 6 110) nebo placebem (n = 6

108).

Populace pacientů zařazených do studie měla prokázanou ischemickou chorobu srdeční bez výskytu

klinických známek srdečního selhání. Celkově 90 % pacientů prodělalo předchozí infarkt myokardu a/nebo

předchozí koronární revaskularizaci. Většina pacientů užívala studovanou léčbu navíc ke standardní terapii

včetně antiagregancií, hypolipidemik a betablokátorů.

Hlavním kritériem účinnosti byl kombinovaný cílový parametr zahrnující kardiovaskulární mortalitu,

nefatální infarkt myokardu a/nebo srdeční zástavu s úspěšnou resuscitací. Léčba perindopril-erbuminem v

dávce 8 mg (ekvivalentní 10 mg perindopril-argininu) jednou denně vedla k signifikantnímu absolutnímu

snížení v primárním cílovém parametru o 1,9 % (snížení relativního rizika o 20 %, 95%CI [9,4; 28,6] – p <

0,001).

U pacientů s anamnézou infarktu myokardu a/nebo revaskularizace bylo pozorováno absolutní snížení

o 2,2 %, což odpovídá RRR o 22,4 % (95% CI [12,0; 31,6] – p < 0,001) v primárním cílovém parametru ve

srovnání s placebem.

Duální blokáda systému

renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích [ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs

Nephropathy in Diabetes)] bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem receptorů pro

angiotenzin II.

Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo cerebrovaskulárního

onemocnění nebo u pacientů s diabetem 2. typu se známkami poškození cílových orgánů. Studie VA

NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetem 2. typu a diabetickou nefropatií.

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární

ukazatele a mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie, akutního

poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností jsou tyto

výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotensin II proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií užívat

současně.

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints)

byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu ke standardní terapii inhibitorem ACE nebo

blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetem 2. typu a chronickým onemocněním ledvin,

kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena z důvodu zvýšení rizika

nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda byly numericky častější ve

skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí účinky a sledované závažné nežádoucí

účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti

placebové skupině.

Amlodipin

Amlodipin je inhibitor přenosu kalciových iontů ze skupiny dihydropyridinu (blokátor pomalých kalciových

kanálů nebo antagonista kalciových iontů) a inhibuje tak membránový transport kalciových iontů do

hladkého svalstva srdce a cévních stěn.

Mechanismus antihypertenzního účinku amlodipinu vyplývá z jeho přímého relaxačního účinku na hladké

svalstvo cévní stěny.

Přesný mechanismus, kterým amlodipin vyvolává ústup anginózních bolestí, nebyl dosud zcela popsán; je

však známo, že amlodipin omezuje celkovou ischemickou zátěž srdečního svalu dvěma mechanismy:

1) Amlodipin rozšiřuje periferní arterioly, a tak snižuje celkový periferní odpor („afterload“), proti němuž

musí srdce krev pumpovat. Srdeční frekvence zůstává stabilní, toto snížení vede ke snížení spotřeby energie

a kyslíku.

2) Mechanismus účinku amlodipinu zahrnuje pravděpodobně i rozšíření hlavních koronárních artérií a

koronárních arteriol, a to jak v normální oblasti, tak v oblasti ischemické. Toto rozšíření u pacientů

s koronárními arteriálními spasmy (Prinzmetalova neboli variantní angina pectoris) zvyšuje přívod kyslíku

do srdečního svalu.

U pacientů s hypertenzí při podávání amlodipinu jedenkrát denně došlo ke klinicky signifikantnímu snížení

krevního tlaku v průběhu 24 hodin, a to jak vleže, tak ve stoje. Díky pomalému nástupu účinku nedochází při

podávání amlodipinu k akutní hypotenzi.

U pacientů s anginou pectoris se při podávání amlodipinu jedenkrát denně prodlužuje období tolerance

tělesné zátěže a zpomaluje nástup anginózní bolesti a čas na 1mm depresi segmentu ST na EKG, snižuje se

jak frekvence výskytu záchvatů anginy, tak spotřeba tablet glycerol-trinitrátu.

S podáváním amlodipinu nebyly spojovány žádné nežádoucí metabolické účinky nebo změny plazmatických

koncentrací lipidů a použití amlodipinu je tak možné u pacientů s astmatem, diabetem a dnou.

Použití u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS)

Účinnost amlodipinu v preventivních klinických studiích u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, byla

hodnocena v nezávislé, multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii

(CAMELOT) u 1 997 pacientů. Kromě standardního podávání statinů, beta-blokátorů, diuretik a kyseliny

acetylsalicylové bylo u 663 pacientů léčeno 5–10 mg amlodipinu, 673 pacientů bylo léčeno 10-20 mg

enalaprilu a 655 pacientů bylo léčeno placebem po dobu dvou let. Klíčové výsledky účinnosti jsou popsány v

tabulce 1. Výsledky ukazují, že léčba amlodipinem u pacientů s ischemickou chorobou srdeční je spojena s

nižším počtem hospitalizací pacientů z důvodu anginy pectoris a revaskularizací.

Tabulka1. Incidence signifikantních klinických výsledků studie CAMELOT

Výskyt kardiovaskulárních příhod v (%),

Amlodipin /Placebo

Výsledky

Amlodipin

Placebo

Enalapril

poměr rizik

(95% IS)

p-hodnota

Primární cílový

parametr

kardiovaskulární

příhody

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69

(0,54-0,88)

0,003

Jednotlivé

komponenty

koronární

revaskularizace

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73

(0,54-0,98)

0,03

hospitalizace

z důvodů anginy

pectoris

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58

(0,41-0,82)

0,002

nefatální IM

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73

(0,37-1,46)

0,37

CMP nebo TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50

(0,19-1,32)

0,15

kardiovaskulární

úmrtí

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46

(0,48-12,7)

0,27

hospitalizace

z důvodu MSS

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59

(0,14-2,47)

0,46

resuscitovaná

srdeční zástava

4 (0,6)

1 (0,1)

0,04

nově vzniklé

onemocnění

periferních cév

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

(0,50-13,4)

0,24

Zkratky: MSS-městnavé srdeční selhání, IS-interval spolehlivosti, IM-infarkt myokardu, TIA-tranzitorní

ischemická ataka.

Použití u pacientů se srdečním selháním

Hemodynamické studie a kontrolované klinické studie založené na výsledcích zátěžového testu u pacientů se

srdečním selháním třídy II-IV podle klasifikace NYHA ukázaly, že podávání amlodipinu nevede ke zhoršení

klinického stavu hodnoceného tolerancí fyzické zátěže, ejekční frakce levé komory ani klinické

symptomatologie.

Placebem kontrolovaná studie (PRAISE) navržená k hodnocení pacientů se srdečním selháním třídy III-IV

podle klasifikace NYHA, kteří dostávali digoxin, diuretika a ACE inhibitory ukázala, že podávání

amlodipinu nevedlo ke zvýšení rizika mortality nebo kombinované mortality a morbidity u srdečního

selhání.

V pokračující dlouhodobé placebem kontrolované studii (PRAISE-2) u pacientů léčených amlodipinem se

srdečním selháním třídy III-IV podle klasifikace NYHA bez klinických známek nebo objektivních nálezů

naznačujících nebo svědčících pro ischemickou chorobu, kteří dostávali stabilní dávky inhibitorů ACE,

digitalisu a diuretik, neměl amlodopin na celkovou kardiovaskulární mortalitu vliv. U stejné populace byl

amlodipin spojován se zvýšením počtem hlášení plicního edému.

Léčba

v prevenci infarktu myokardu (ALLHAT)

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie morbidity a mortality (ALLHAT), byla navržena pro srovnání

novějších lékových terapií: amlodipinu v dávce 2,5–10 mg/den (blokátor kalciového kanálu) nebo lisinoprilu

v dávce 10–40 mg/den (ACE inhibitor) jako léků první volby, s léčbou thiazidovým diuretikem

chlortalidonem 12,5–25 mg/den u pacientů s lehkou až středně těžkou hypertenzí.

Bylo randomizováno celkem 33 357 hypertenzních pacientů ve věku 55 let nebo starších a sledováno po

průměrnou dobu 4,9 let. Pacienti měli nejméně jeden přidružený rizikový faktor ischemické choroby srdeční

a to včetně předchozího infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody > 6 měsíců před zařazením do

studie nebo zjištěného jiného kardiovaskulárního onemocnění (celkově 51,5 %), diabetes typu 2 (36,1 %),

hladiny cholesterolu HDL-C < 35 mg/dl (11,6 %), elektrokardiogramem nebo echokardiografií

diagnostikované hypertrofie levé komory srdeční (20,9 %), kouření v době studie (21,9 %).

Primární cílový parametr byl složený z fatální ischemické choroby srdeční nebo nefatálního infarktu

myokardu.

V primárním cílovém parametru nebyl žádný signifikantní rozdíl mezi terapií založenou na amlodipinu a

terapií založenou na chlortalidonu: RR 0,98 (95% CI (0,90–1,07) p = 0,65). Mezi sekundárními sledovanými

cílovými parametry byla incidence srdečního selhání (součást kombinovaného kardiovaskulárního cílového

parametru) signifikantně vyšší ve skupině amlodipinu než ve skupině chlortalidonu (10,2 % vs. 7,7 %, RR

1,38 (95% CI [1,25–1,52] p < 0,001)). Avšak v mortalitě z jakékoliv příčiny nebyl žádný signifikantní rozdíl

mezi terapií založenou na amlodipinu a terapií založenou na chlortalidonu. RR 0,96 (95% CI [0,89–1,02] p =

0,20).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Rychlost a rozsah absorpce perindoprilu a amlodipinu obsažených v léčivém přípravku

Perindopril/Amlodipin Zentiva se signifikantně neliší od rychlosti a rozsahu absorpce perindoprilu a

amlodipinu v tabletách obsahujících jednotlivé složky.

Perindopril

Po perorálním podání je absorpce perindoprilu rychlá a maximálních koncentrací je dosaženo během

1 hodiny. Plazmatický poločas perindoprilu je 1 hodina.

Perindopril je proléčivo. Dvacet sedm procent podané dávky perindoprilu se dostane do krevního oběhu jako

aktivní metabolit perindoprilát. Kromě účinného perindoprilátu má perindopril pět dalších metabolitů,

všechny jsou neúčinné. Maximálních plazmatických koncentrací perindoprilátu je dosaženo za 3 až 4 hodiny.

Požití potravy snižuje přeměnu perindoprilu na perindoprilát, tudíž biologickou dostupnost, proto má být

perindopril užíván perorálně v jedné denní dávce ráno před jídlem.

Mezi dávkou perindoprilu a jeho plazmatickou koncentrací byla prokázána lineární závislost.

Distribuční objem je přibližně 0,2 l/kg u nenavázaného perindoprilátu. Vazba perindoprilátu na plazmatické

proteiny je 20 %, hlavně na angiotenzin konvertující enzym, ale je závislá na koncentraci.

Perindoprilát je eliminován močí a terminální poločas nenavázané frakce je přibližně 17 hodin, vyúsťující po

4 dnech v rovnovážný stav.

Eliminace perindoprilátu je snížená u starších osob a rovněž u pacientů se srdečním či renálním selháním

(viz bod 4.2). Běžné lékařské sledování proto bude zahrnovat i časté monitorování kreatininu a draslíku.

Clearance perindoprilátu při dialýze je 70 ml/min.

Kinetika perindoprilu je u pacientů s cirhózou modifikovaná: jaterní clearance prvotní mateřské molekuly se

snižuje o polovinu. Množství vytvořeného perindoprilátu ale sníženo není, proto úprava dávkování tudíž není

nutná (viz body 4.2 a 4.4).

Amlodipin

Po perorálním podání v terapeutických dávkách je amlodipin dobře absorbován a maximální plazmatické

koncentrace je dosaženo mezi 6-12 hodinami po podání. Absolutní biologická dostupnost se odhaduje mezi

64 a 80 %. Distribuční objem je přibližně 21 l/kg. In vitro studie ukázaly, že přibližně 97,5 % cirkulujícího

amlodipinu se váže na plazmatické proteiny. Biologická dostupnost amlodipinu není ovlivněna příjmem

potravy.

Konečný plazmatický poločas vylučování je 35-50 hodin a odpovídá podání jedné denní dávky. Amlodipin

je rozsáhle metabolizován játry na neaktivní metabolity, 10 % amlodipinu v nezměněné formě a 60 %

metabolitů je vyloučeno močí.

Použití u starší

ch osob: Doba dosažení maximální plazmatické koncentrace amlodipinu je u starších i

mladších osob podobná. Clearance amlodipinu má u starších nemocných tendenci se snižovat, proto u těchto

osob dochází ke vzestupu AUC a eliminačního poločasu.

Podle očekávání došlo u studované věkové skupiny pacientů s městnavým srdečním selháním ke zvýšení

AUC a eliminačního poločasu.

Použití u pacientů s poruchou funkce jater: velmi omezené klinické údaje jsou dostupné vzhledem k

podávání amlodipinu u pacientů s jaterním poškozením. Pacienti s jaterní nedostatečností mají sníženou

clearence amlodipinu vedoucí k delšímu poločasu a zvýšení AUC o přibližně 40–60 %.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Perindopril

Ve studiích chronické perorální toxicity (potkani a opice) jsou cílovým orgánem ledviny s reverzibilním

poškozením.

Ve studiích in vitro a in vivo nebyla pozorována mutagenita.

Reprodukční toxikologické studie (na potkanech, myších, králících a opicích) neprokázaly žádné známky

embryotoxicity nebo teratogenity. U inhibitorů angiotenzin-konvertujícího enzymu jako skupiny se ukázalo,

že vyvolávají nežádoucí účinky na pozdní vývoj plodu, což vede k úmrtí plodu a vrozeným vadám u

hlodavců a králíků: byly pozorovány renální léze a zvýšení peri- a postnatální mortality.

V dlouhodobých studiích na potkanech a myších nebyla pozorována kancerogenita.

Amlodipin

Reprodukční toxicita

Reprodukční studie u potkanů a myší prokázaly opoždění termínu porodu, prodloužení trvání porodu a

snížení přežití mláďat při dávkách asi 50krát vyšších než je maximální doporučená dávka u lidí přepočtená

na mg/kg.

Poruchy fertility

U potkanů neměla léčba amlodipinem žádný vliv na jejich plodnost (u samců 64 dní a u samic 14 dní před

početím) a to v dávkách 10 mg/kg/den (což je 8násobně* vyšší dávka, než je maximální doporučená dávka

pro člověka 10 mg přepočtená na mg/m

). V jiné studii na potkanech byl samcům podáván amlodipin-besilát

po dobu 30 dní v dávce srovnatelné s dávkováním u lidí přepočteným na mg/kg a bylo pozorováno snížení

plazmatických hladin testosteronu a folikuly stimulujícího hormonu a stejně tak i snížení hustoty spermií a

počtu zralých spermatid a Sertoliho buněk.

Kancerogenita, mutagenita

U potkanů a myší, kterým byl v průběhu dvou let v potravě podáván amlodipin v koncentracích pro dosažení

hladin denního dávkování 0,5; 1,25 a 2,5 mg/kg/den, nebyla prokázána žádná kancerogenita. Nejvyšší dávka

(pro myši podobné, pro potkany dvakrát* vyšší, než je doporučené klinické dávkování 10 mg přepočteno na

mg/m

) byla blízká maximální tolerované dávce pro myši, ale ne pro potkany.

Studie mutagenity neprokázaly žádný účinek závislý na léku na genové ani na chromozomální úrovni.

*na základě tělesné hmotnosti pacienta 50 kg.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulosa

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

Sodná sůl kroskarmelosy

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Al//Al blistr (OPA/Al/PVC//Al)

Velikost balení: 30, 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

8.

REGISTRA

ČNÍ ČÍSLO(A)

Perindopril/Amlodipin Zentiva 4 mg/5 mg tablety: 58/647/16-C

Perindopril/Amlodipin Zentiva 4 mg/10 mg tablety: 58/648/16-C

Perindopril/Amlodipin Zentiva 8 mg/5 mg tablety: 58/649/16-C

Perindopril/Amlodipin Zentiva 8 mg/10 mg tablety: 58/650/16-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 6. 9. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

31. 5. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace