NOLIPREL NEO Potahovaná tableta 2,5MG/0,625MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
INDAPAMID (INDAPAMIDUM); PERINDOPRIL-ARGININ (PERINDOPRILUM ARGININUM)
Dostupné s:
Les Laboratoires Servier, Suresnes cedex
ATC kód:
C09BA04
INN (Mezinárodní Name):
INDAPAMID (INDAPAMIDUM); PERINDOPRIL-ARGININE (PERINDOPRILUM ARGININUM)
Dávkování:
2,5MG/0,625MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
90 Obal na tablety
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
PERINDOPRIL A DIURETIKA
Přehled produktů:
NOLIPREL NEO
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 499/06-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
3594453800081

sp. zn. sukls288225/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

NOLIPREL Neo

2,5 mg/0,625 mg,

potahované tablety

perindoprilum argininum/indapamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je Noliprel Neo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Noliprel Neo užívat

Jak se Noliprel Neo užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Noliprel Neo uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Noliprel Neo a k

čemu se používá

Noliprel Neo je kombinovaný přípravek obsahující dvě léčivé látky, perindopril a indapamid. Je to

antihypertenzivum a používá se k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u dospělých.

Perindopril patří do skupiny léků nazývaných inhibitory ACE. Působí tak, že rozšiřuje cévy, a tím je

pro Vaše srdce snazší pumpovat přes ně krev. Indapamid je diuretikum. Diuretika zvyšují množství

moči vytvářené v ledvinách. Indapamid se však liší od ostatních diuretik, jelikož množství vytvářené

moči zvyšuje jen mírně. Obě léčivé látky snižují krevní tlak a společně upravují Váš krevní tlak.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Noliprel Neo

užívat

Neužívejte N

oliprel Neo

jestliže jste alergický(á) na perindopril nebo jiný inhibitor ACE nebo na indapamid nebo jiné

sulfonamidy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal(a) příznaky jako ztížené dýchání,

otok obličeje nebo jazyka, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky, nebo jestliže se tyto

příznaky vyskytly u Vás nebo jiného člena rodiny za jiných okolností (tento stav se nazývá

angioedém),

jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren,

jestliže trpíte těžkým onemocněním jater nebo stavem nazývaným hepatální encefalopatie

(degenerativní onemocnění mozku),

jestliže trpíte těžkým onemocněním ledvin nebo jste na dialýze,

jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi,

jestliže

lékař

podezření,

trpíte

neléčeným

dekompenzovaným

srdečním

selháním

(výrazné zadržování vody, obtíže při dýchání),

- jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (Je též lepší vyvarovat se užití přípravku NOLIPREL Neo

v časných stádiích těhotenství viz „Těhotenství a kojení“),

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Noliprel Neo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte stenózu aorty (zúžení hlavní cévy vycházející ze srdce) nebo hypertrofickou

kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální arterie (zúžení tepny, která

zásobuje ledvinu krví),

jestliže máte selhání srdce nebo jiné problémy se srdcem,

jestliže máte problémy s ledvinami,

jestliže máte problémy s játry,

jestliže trpíte onemocněními pojivové tkáně (onemocnění kůže), jako je systémový lupus

erythematosus nebo sklerodermie,

jestliže máte aterosklerózu (kornatění tepen),

jestliže trpíte hyperparatyreózou (zvýšená aktivita příštítných tělísek),

jestliže trpíte dnou,

jestliže máte diabetes,

jestliže jste na dietě s omezeným obsahem soli nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík,

jestliže užíváte lithium nebo draslík šetřící léky (spironolakton, triamteren) nebo doplňky

draslíku,

neměly

užívat

současně

přípravkem

Noliprel

(viz

„Další

léčivé

přípravky”),

jestliže jste vyššího věku,

jestliže jste někdy měl(a) fotosenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti na světlo),

jestliže máte závažnou alergickou reakci s otokem obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, které

mohou způsobit obtíže při polykání nebo dýchání (angioedém). Ta se může objevit kdykoli

během léčby. Pokud se u Vás takové příznaky vyskytnou, okamžitě ukončete léčbu přípravkem

Noliprel Neo a okamžitě vyhledejte lékaře,

jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

- „blokátory receptorů pro angiotensin II” (také známé jako sartany – například valsartan,

telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem,

- aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě „Neužívejte Noliprel Neo“.

jestliže jste černošského původu, protože můžete mít vyšší riziko výskytu angioedému a tento

léčivý přípravek u Vás může být při snižování krevního tlaku méně účinný než je u pacientů jiné

barvy pleti,

jestliže jste pacient na hemodialýze dialyzovaný pomocí vysoce propustných membrán,

jestliže užíváte některé z následujících léků, zvyšuje se riziko angioedému:

racekadotril (používaný k léčbě průjmu)

sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny tzv. inhibitorů mTor (používané

k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu tělem).

Angioedém

Angioedém (závažná alergická reakce s otokem obličeje, úst, jazyka nebo hrdla s obtížemi při

polykání nebo dýchání) byl hlášen u pacientů léčených inhibitory ACE, včetně přípravku Noliprel

Neo. Může nastat kdykoliv v průběhu léčby. Pokud se u Vás rozvinou tyto příznaky, ukončete užívání

přípravku Noliprel Neo a okamžitě vyhledejte svého lékaře. Viz také bod 4.

Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Přípravek

Noliprel Neo není doporučen v časných stádiích těhotenství a nesmí být užíván, jestliže jste déle než 3

měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud se užívá během tohoto

stádia (viz „Těhotenství a kojení“).

Pokud užíváte přípravek Noliprel Neo, informujte svého lékaře nebo zdravotnický personál i

v případě, že:

máte podstoupit anestezii a/nebo chirurgický zákrok,

jste v nedávné době měl(a) průjem nebo jste zvracel(a) nebo jste dehydratovaný(á),

máte podstoupit dialýzu nebo LDL aferézu (což je odstranění cholesterolu z vaší krve za pomoci

přístroje),

máte podstoupit desenzibilizační léčbu za účelem snížení alergie na včelí nebo vosí štípnutí,

máte podstoupit lékařské vyšetření vyžadující injekci jodované kontrastní látky (látka, která

pomáhá zobrazit orgány jako ledviny nebo žaludek na rentgenovém snímku),

pozorujete změnu vidění nebo bolest v jednom nebo obou očích při užívání přípravku Noliprel

Neo. Mohla by to být známka vzniku glaukomu, zvýšeného nitroočního tlaku ve Vašem

oku/očích. Měl(a) byste ukončit léčbu přípravkem Noliprel Neo a vyhledat lékařskou pomoc.

Sportovci by měli vědět o tom, že přípravek Noliprel Neo obsahuje léčivou látku (indapamid), která

může vyvolat pozitivní reakci při testech na přítomnost léků.

Děti a dospívající

Přípravek Noliprel Neo by neměl být podáván dětem a dospívajícím.

Další léčivé přípravky a

Noliprel Neo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Noliprel Neo byste neměl(a) užívat současně s:

lithiem (používaným k léčbě manie a deprese),

aliskirenem (používaným k léčbě vysokého krevního tlaku) jestliže máte cukrovku (diabetes)

nebo poruchu funkce ledvin, draslík (kalium) šetřícími diuretiky (např. triamteren, amilorid),

solemi draslíku,

estramustinem (používaným k léčbě rakoviny),

jinými léky k léčbě vysokého krevního tlaku: inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu a

blokátory receptoru pro angiotensin II.

Léčba přípravkem Noliprel Neo může být ovlivněna jinými léky. Možná bude nutné, aby Váš lékař

změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření. Ujistěte se, že jste informoval(a) svého lékaře, jestliže

užíváte některý z následujících léků, protože může být třeba zvláštní péče:

jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku včetně blokátoru receptoru pro angiotensin II nebo

aliskirenu (viz také informace v bodě „Neužívejte Noliprel Neo” a „Upozornění a opatření“)

nebo diuretik (léků, které zvyšují tvorbu moči v ledvinách),

draslík šetřící léky používané k léčbě srdečního selhání: eplerenon a spironolakton v dávkách

mezi 12,5 mg až 50 mg denně,

léky, které se nejčastěji používají k léčbě průjmu (racekadotril) nebo k zabránění odmítnutí

transplantovaného orgánu tělem (sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny

tzv. inhibitorů mTor). Viz bod „Upozornění a opatření”,

anestetika,

jodované kontrastní látky,

moxifloxacin, sparfloxacin (antibiotika: léky užívané k léčbě infekce),

methadon (užívaný k léčbě závislosti),

prokainamid (k léčbě poruch srdečního rytmu),

alopurinol (k léčbě dny),

mizolastin, terfenadin nebo astemizol (antihistaminika na sennou rýmu nebo alergie),

kortikosteroidy k léčbě různých stavů včetně těžkého astmatu a revmatoidní artritidy,

imunosupresiva užívaná k léčbě autoimunitních onemocnění nebo následně po transplantaci k

zabránění odhojení štěpu (např. cyklosporin, takrolimus),

injekční erytromycin (antibiotikum),

halofantrin (užívaný k léčbě určitých typů malárie),

pentamidin (užívaný k léčbě zápalu plic),

injekční zlato (užívané k léčbě revmatoidní polyartritidy),

vinkamin (užívaný k léčení symptomatických onemocnění paměti u starších lidí, zahrnující

ztrátu paměti),

bepridil (užívaný k léčení anginy pectoris),

sultoprid (užívaný k léčbě psychóz),

léky užívané na poruchy srdečního rytmu (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid,

amiodaron, sotalol),

cisaprid, difemanil (užívané k léčbě žaludečních nebo zažívacích problémů),

digoxin nebo jiné srdeční glykosidy (k léčení problémů se srdcem),

baklofen (k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních, jako je roztroušená skleróza),

léky k léčení cukrovky, jako je inzulin, metformin nebo gliptiny,

vápník včetně doplňků vápníku,

stimulační projímadla (např. senna),

nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) nebo vysoké dávky salicylátů (např. acylpyrin),

injekční amphotericin B (k léčení závažných plísňových onemocnění),

léky k léčení psychických onemocnění, jako je např. deprese, úzkost, schizofrenie (např.

tricyklická antidepresiva, neuroleptika),

tetrakosaktid (k léčení Crohnovy nemoci),

trimethoprim (k léčbě infekcí),

vasodilatancia včetně nitrátů (přípravky rozšiřující cévy),

heparin (lék užívaný k ředění krve),

léky užívané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku nebo astmatu (např. efedrin, noradrenalin

nebo adrenalin).

Noliprel Neo s

jídlem a pitím

Doporučuje se užívat přípravek Noliprel Neo před jídlem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná.

Váš doktor Vám normálně doporučí ukončení léčby přípravkem Noliprel Neo než otěhotníte nebo

jakmile zjistíte, že jste těhotná a doporučí Vám jiný přípravek místo přípravku Noliprel Neo. Přípravek

Noliprel Neo není doporučen v časných stádiích těhotenství a nesmí být užíván, jestliže jste déle než 3

měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud je užíván po 3. měsíci

těhotenství.

Kojení

Přípravek Noliprel Neo nesmíte užívat, jestliže kojíte.

Informujte okamžitě svého lékaře, jestliže kojíte nebo chcete začít kojit.

Kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Noliprel Neo obvykle neovlivňuje pozornost, ale u některých pacientů se mohou vyskytnout různé

reakce na léčbu, jako jsou závratě nebo slabost. Pokud dojde k ovlivnění takového typu, Vaše

schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být snížena.

Noliprel

Neo obsahuje laktózu.

Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů,

kontaktujte svého lékaře, dříve než začnete užívat tento lék.

3.

Jak se Noliprel Neo

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně dle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka je jedna tableta denně. Jestliže trpíte

poškozením ledvin, Váš lékař se může rozhodnout dávku zvýšit na 2 tablety denně nebo změnit

dávkování. Tablety užívejte nejlépe ráno a před jídlem. Tabletu polkněte a zapijte sklenicí vody.

Půlící rýha není určena k rozlomení tablet.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Noliprel

Neo, než jste měl(a)

Jestliže

jste

vzal(a)

příliš

mnoho

tablet,

okamžitě

kontaktujte

Vašeho

lékaře

nebo

nejbližší

nemocnici. Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak. Pokud zaznamenáte

nízký krevní tlak (spojený s nevolností, zvracením, křečemi, závratí, ospalostí, zmateností, změnami

množství moči produkované ledvinami), může Vám pomoci, když si lehnete se zdviženýma nohama.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

Noliprel Neo

Je důležité, abyste svůj lék užíval(a) každý den, jelikož pravidelná léčba je účinnější. Pokud si však

zapomenete vzít dávku přípravku Noliprel Neo, vezměte si další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

J

estliže jste přestal(a) užívat

Noliprel Neo

Jelikož léčba vysokého krevního tlaku je obvykle dlouhodobá, měl(a) byste se o ukončení léčby tímto

přípravkem předem poradit se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících účinků, který může být závažný, přestaňte současně

užívat tento léčivý přípravek a ihned

vyhledejte

lékaře:

-

závažná závrať nebo mdloba následkem nízkého krevního tlaku (časté, mohou postihnout až 1 z

10 pacientů),

-

pocit tlaku na hrudi, sípání a dušnost (bronchospasmus) (méně časté, mohou postihnout až 1 ze

100 pacientů),

-

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, obtíže při dýchání (angioedém) (viz bod 2 „Upozornění

a opatření”), (méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů),

-

závažné kožní reakce zahrnující erythema multiforme (kožní vyrážka, která často začíná

vznikem červených svědivých skvrn na obličeji, rukou nebo nohou), intenzivní kožní vyrážku,

kopřivku, zčervenání kůže po celém těle, silné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a svědění

kůže, zánět sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom) nebo další alergické reakce (velmi vzácné,

mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů),

-

srdečně-cévní příhody (nepravidelný srdeční tep, angina pectoris (bolesti na hrudi, čelisti nebo

v zádech způsobené fyzickou námahou), srdeční záchvat) (velmi vzácné, mohou postihnout až 1

z 10 000 pacientů),

-

slabost v rukou nebo nohou, nebo problémy s řečí, které mohou být známkou možné cévní

mozkové příhody (velmi vzácné, mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů),

-

zánět slinivky břišní, který může vyvolávat silné bolesti břicha a bolest v zádech spojené se

silným pocitem nevolnosti (velmi vzácné, mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů).

-

zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka), které může být známkou zánětu jater (velmi vzácné,

mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů),

-

život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus (není známo),

-

onemocnění mozku vyvolané jaterním onemocněním (jaterní encefalopatie) (není známo).

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky řazené se snižující se četností:

- Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

Kožní reakce u jedinců se sklonem k alergickým a astmatickým reakcím, bolest hlavy, závratě,

závrať s točením hlavy (vertigo), mravenčení, zrakové poruchy, hučení v uších (tinitus), kašel,

dušnost (dyspnoe), poruchy trávicího traktu (nevolnost, zvracení, bolest břicha, porucha vnímání

chuti, zažívací obtíže (dyspepsie) nebo trávicí obtíže, průjem, zácpa), alergické reakce (kožní

vyrážka, svědění), křeče, únava.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

Změny nálady, poruchy spánku, kopřivka, purpura (červené tečky na kůži), skupinky puchýřů,

problémy s ledvinami, impotence, pocení, zvýšení počtu eozinofilů (typ bílých krvinek), změny

laboratorních parametrů: vysoká hladina draslíku v krvi, která se vrací k normálu po ukončení

léčby, nízká hladina sodíku, ospalost, mdloba, palpitace (bušení srdce), tachykardie (zrychlený

srdeční tep), hypoglykemie (velmi nízká hladina cukru v krvi) u diabetiků, vaskulitida (zánět

cév), sucho v ústech, fotosenzitivní reakce (zvýšená citlivost kůže na slunce), bolest kloubů,

bolest svalů, bolest na hrudi, malátnost, otok koncových částí těla, horečka, zvýšená hladina

močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatininu v krvi, pád.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

Zhoršení lupénky, změny laboratorních parametrů: zvýšená hladina jaterních enzymů, vysoká

hladina bilirubinu v séru, únava.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

Zmatenost, eosinofilní pneumonie (vzácný typ zápalu plic), rinitida (ucpaný nos nebo rýma),

závažné onemocnění ledvin, změny krevních hodnot, např. snížený počet bílých a červených

krvinek, nízká hladina hemoglobinu, nízký počet krevních destiček, vysoká hladina vápníku

v krvi, abnormální jaterní funkce.

- Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

Abnormální EKG záznam, změny laboratorních parametrů: nízká hladina draslíku, vysoká hladina

kyseliny močové a cukru v krvi, krátkozrakost (myopie), rozmazané vidění, porucha zraku.

Jestliže trpíte nemocí nazývanou systémový lupus erythematosus (typ kolagenózy), může dojít k

jejímu zhoršení.

Může dojít k poruchám krve, ledvin, jater či slinivky a změnám v laboratorních hodnotách (krevních

testech). Může být nutné, aby Vám lékař provedl vyšetření krve ke sledování Vašeho stavu.

Hlášení nežádoucích účinků

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Noliprel Neo

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Noliprel Neo nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a vnitřním obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Noliprel Neo obsahuje

Léčivými látkami jsou perindoprilum argininum a indapamidum. Jedna potahovaná tableta

obsahuje 2,5 mg perindoprilum argininum (což odpovídá 1.6975 mg perindoprilu) a 0,625 mg

indapamidum.

Pomocnými látkami v jádru tablety jsou: monohydrát laktosy, magnesium-stearát (E470B),

maltodextrin, koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A),

a v potahové vrstvě: glycerol (E422), hypromelosa (E464), makrogol 6000, magnesium-stearát

(E470B), oxid titaničitý (E171).

Jak Noliprel

Neo vypadá a co obsahuje toto balení

Noliprel Neo tablety jsou bílé, podlouhlé, potahované tablety s vyznačenou rýhou na obou stranách.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 2,5 mg perindopril-argininu a 0,625 mg indapamidu.

Tablety se dodávají v baleních obsahujících 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 nebo 500 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex - Francie

Výrobce:

Les Laboratoires Servier Industrie

905 route de Saran

45520 Gidy - Francie

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Arklow - Co. Wicklow – Irsko

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

ul. Annopol 6B

03-236 Warszawa – Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy

:

Rakousko

PRETERAX-ARGININ

Belgie

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg

Kypr

COVERSYL PLUS ARGININE 2.5mg/0.625mg

Česká republika

NOLIPREL NEO

Estonsko

NOLIPREL ARGININE

Finsko

PRETERAX NOVUM

Francie

PRETERAX 2,5mg/0,625mg

Německo

PRETERAX N 2,5 mg/ 0,625 mg Filmtabletten

Řecko

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg

Irsko

COVERSYL ARGININE PLUS 2.5mg/0.625mg

Itálie

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg

Lotyšsko

NOLIPREL ARGININE 2.5mg/0.625mg apvalkotās tabletes

Litva

NOLIPREL 2,5 mg/0,625 mg tabletès

Lucembursko

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg

Malta

PRETERAX ARGININE 2.5mg/0.625mg

Nizozemsko

PRETERIAN 2,5 mg/0,625 mg

Polsko

NOLIPREL (2.5/0.625)

Portugalsko

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg

Rumunsko

NOLIPREL ARG 2,5 mg/ 0,625 mg

Slovenská republika

NOLIPREL A

Slovinsko

BIONOLIPREL 2.5mg/0.625mg filmsko obložene tablete

Velká Británie

COVERSYL ARGININE PLUS 2.5 mg/0.625 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 7. 3. 2017

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního

ústavu pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz

1/21

sp. zn. sukls288225/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Noliprel Neo

potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje perindoprilum 1,6975 mg, odpovídající perindoprilum argininum

2,5 mg, a indapamidum 0,625 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: 74,455 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Bílá, podlouhlá potahovaná tableta s vyznačenou rýhou na obou stranách.

Půlící rýha není určena k rozlomení tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Noliprel Neo je indikován k léčbě esenciální hypertenze u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Obvyklá dávka přípravku Noliprel Neo je jedna tableta denně v jedné dávce, nejlépe ráno a před

jídlem. Pokud není krevní tlak kontrolován po jednom měsíci léčby, dávka může být zdvojnásobena.

Zvláštní populace

Starší pacienti (viz bod 4.4)

Léčba má být zahájena v obvyklé dávce 1 tableta přípravku Noliprel Neo denně.

Porucha funkce ledvin (viz bod 4.4)

Léčba je kontraindikována v případě těžké poruchy funkce ledvin (clearance kreatininu pod 30

ml/min).

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30 - 60 ml/min) je

maximální dávka 1 tableta přípravku Noliprel Neo denně.

U pacientů s clearance kreatininu 60 ml/min a vyšší není nutná úprava dávkování.

V běžné lékařské praxi se provádí pravidelná kontrola kreatininu a draslíku.

Porucha funkce jater (viz body 4.3, 4.4 a 5.2)

U těžké poruchy funkce jater je léčba kontraindikována.

2/21

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost perindopril-argininu/indapamidu u pediatrické populace nebyla ještě stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Noliprel Neo se nemá používat u dětí a dospívajících.

Způsob podání

Perorální podání.

4.3

Kontraindikace

Související s

perindoprilem

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na jiné inhibitory ACE

Angioedém (Quinckeho edém) v anamnéze ve spojitosti s podáním inhibitoru ACE (viz bod 4.4)

Hereditární/idiopatický angioedém

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6)

Současné užívání přípravku Noliprel Neo s přípravky obsahujícími aliskiren u pacientů

s diabetem mellitem nebo s poruchou funkce ledvin (GRF < 60 ml/min/1,73 m²) (viz body 4.5 a

5.1).

Související s

indapamidem

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na jiné sulfonamidy

Závažná porucha funkce ledvin (clearance kreatininu pod 30 ml/min)

Hepatální encefalopatie

Závažná porucha funkce jater

Hypokalemie

Obecně platí, že se tento přípravek nedoporučuje v kombinaci s přípravky bez antiarytmického

účinku způsobujícími torsades de pointes (viz bod 4.5)

Kojení (viz bod 4.6)

Související s

přípravkem

Noliprel Neo

Hypersenzitivita na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Z důvodu nedostatečných klinických zkušeností Noliprel Neo nemá být používán u:

Dialyzovaných pacientů,

Pacientů s neléčeným dekompenzovaným srdečním selháním.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní upozornění

Společná pro perindopril a indapamid

U nízkodávkového kombinovaného přípravku Noliprel Neo nebylo pozorováno signifikantní snížení

nežádoucích účinků v porovnání s nejnižšími schválenými dávkami jednotlivých složek, s výjimkou

hypokalemie (viz bod 4.8). Pokud pacient užívá současně dvě antihypertenziva, která dříve neužíval,

nelze vyloučit zvýšenou četnost idiosynkratických reakcí. K minimalizaci tohoto rizika má být pacient

pečlivě sledován.

Lithium

Kombinace lithia s kombinací perindoprilu a indapamidu se obvykle nedoporučuje (viz bod 4.5).

Související s

perindoprilem

3/21

Duální blokáda systému renin

-angiotenzin-aldosteron (RAAS):

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů

pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1).

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s

diabetickou nefropatií.

Draslík šetřící léky, doplňky draslíku nebo náhrady

solí obsahující draslík

Kombinace perindoprilu s draslík šetřícími léky, doplňky draslíku nebo náhradami solí obsahujícími

draslík se obvykle nedoporučuje (viz bod 4.5).

Neutropenie/a

granulocytóza

/trombocytopenie/anemie

Neutropenie/agranulocytóza, trombocytopenie a anemie byly zaznamenány u pacientů užívajících

inhibitory

ACE.

pacientů

s normální

funkcí

ledvin

dalších

komplikujících

faktorů

neutropenie

vyskytuje

vzácně.

Perindopril

být

používán

s extrémní

opatrností

pacientů

s kolagenovým

vaskulárním

onemocněním,

pacientů

užívajících

imunosupresivní

léčbu,

léčbu

alopurinolem nebo prokainamidem nebo při kombinaci těchto komplikujících faktorů, zvláště při

existujícím poškození funkce ledvin. U některých pacientů se rozvinuly závažné infekce, které

v několika málo případech neodpovídaly na intenzivní antibiotickou léčbu. Pokud je u těchto pacientů

použit perindopril, doporučuje se periodické monitorování počtu leukocytů a pacienti

mají být

poučeni, aby hlásili jakékoli známky infekce (např. bolest v krku, horečka) (viz body 4.5 a 4.8).

Hypersenzitivita/angioedém

U pacientů léčených inhibitory ACE včetně perindoprilu byl vzácně pozorován angioedém obličeje,

končetin, rtů, jazyka, glottis a/nebo hrtanu (viz bod 4.8). Může se projevit kdykoli během léčby.

V takových případech musí být perindopril okamžitě vysazen a má být zahájeno vhodné monitorování,

aby se zajistilo úplné vymizení symptomů před propuštěním pacienta. Pokud byl otok omezen na

obličej a rty, tento stav obvykle ustupuje bez léčby, ačkoli antihistaminika se projevila jako přínosná

na zmírnění symptomů.

Angioedém související s otokem hrtanu může být smrtelný. Pokud je zasažen jazyk, glottis nebo hrtan

s pravděpodobnou obstrukcí dýchacích cest, je třeba okamžité zahájení akutní léčby, která může

zahrnovat

subkutánní

podání

roztoku

epinefrinu

1:1000

(0,3

a/nebo

zachování

průchodnosti dýchacích cest.

Inhibitory ACE způsobují vyšší procento výskytu angioedému u černošské populace pacientů ve

srovnání s jinými rasami.

Pacienti s anamnézou angioedému nesouvisejícího s léčbou inhibitorem ACE mohou mít vyšší riziko

angioedému při užívání inhibitorů ACE (viz bod 4.3).

U pacientů léčených inhibitory ACE byl vzácně zaznamenán intestinální angioedém. U těchto pacientů

se vyskytla bolest břicha (s nevolností a zvracením nebo bez těchto projevů); v některých případech

nedošlo k prvotnímu angioedému obličeje a hladiny C-1 esterázy byly normální. Angioedém byl

diagnostikován

postupy

jako

vyšetření

břicha,

ultrazvuk

nebo

při

chirurgickém

zákroku

symptomy ustoupily po vysazení inhibitoru ACE. Intestinální angioedém má být součástí diferenciální

diagnostiky u pacientů, kteří užívají inhibitory ACE a mají bolesti břicha.

Souběžné užívání inhibitorů mTOR (např. sirolimus, everolimus, temsirolimus):

Pacienti souběžně užívající terapii inhibitory mTOR (např. sirolimus, everolimus, temsirolimus)

mohou mít zvýšené riziko angioedému (např. otok dýchacích cest nebo jazyka s poruchou dýchání

nebo bez ní) (viz bod 4.5).

4/21

Anafylaktické reakce během desenzibilizace

Byly zaznamenány izolované případy pacientů s přetrvávajícími, život ohrožujícími anafylaktoidními

reakcemi při užívání inhibitorů ACE během desenzibilizační léčby jedem blanokřídlých (včely, vosy).

Inhibitory ACE mají být s opatrností používány u alergických pacientů léčených desenzibilizační

léčbou a nemají být podávány u pacientů podstupujících imunoterapii tímto jedem. U pacientů, u nichž

je nutná jak léčba inhibitorem ACE, tak desenzibilizace, je však možné těmto reakcím předejít

dočasným vysazením inhibitoru ACE alespoň na 24 hodin před léčbou.

Anafylaktoidní reakce během aferézy L

DL

U pacientů užívajících inhibitory ACE se během aferézy nízkodenzitních lipoproteinů (LDL) pomocí

dextran-sulfátu vzácně vyskytly život ohrožující anafylaktoidní reakce. Těmto reakcím lze předejít

dočasným vysazením léčby inhibitory ACE před každou aferézou.

Hemodialyzovaní pacienti

U pacientů dialyzovaných pomocí vysoce propustných membrán (např. AN 69®) a současně léčených

inhibitorem ACE byly zaznamenány anafylaktoidní reakce. U těchto pacientů má být zváženo použití

jiných dialyzačních membrán nebo jiných skupin antihypertenziv.

Těhotenství

Podávání ACE inhibitorů nemá být zahájeno během těhotenství. S výjimkou pacientek, pro které je

dlouhodobá léčba ACE inhibitory nezbytná, všechny ostatní pacientky mají být v případě plánovaného

těhotenství převedeny na jinou antihypertenzní léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro těhotenství a

plod. Pokud došlo k otěhotnění, je třeba ihned ukončit podávání ACE inhibitorů a v případě nutnosti

další léčby zahájit jinou léčbu (viz body 4.3 a 4.6).

Související s

indapamidem

Hepatální encefalopatie

V případě poruchy funkce jater mohou thiazidová diuretika a diuretika thiazidového typu způsobit

jaterní encefalopatii. V takovém případě je nutno podávání diuretik okamžitě přerušit.

Fotosenzitivita

U thiazidů a diuretik příbuzných thiazidům byly zaznamenány případy fotosenzitivity (viz bod 4.8).

Pokud se reakce fotosenzitivity vyskytnou během léčby, doporučuje se léčbu ukončit. Je-li opětovné

zahájení léčby diuretikem považováno za nezbytné, doporučuje se chránit oblasti vystavené slunci

nebo umělému UVA záření.

Opatření pro použití

Společná pro perindopril a indapamid

Porucha funkce ledvin

V případě závažné poruchy funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) je léčba přípravkem

kontraindikována.

U některých hypertoniků bez zjevných stávajících renálních lézí, u nichž renální krevní testy svědčí o

funkční renální insuficienci, má být léčba ukončena a případně znovu započata buď v nižší dávce,

nebo podáním pouze jedné ze složek přípravku.

U těchto pacientů běžné lékařské prohlídky zahrnují časté sledování hladin draslíku a kreatininu, po

dvou týdnech léčby a poté každé dva měsíce během období stabilní terapie. Renální selhání bylo

zaznamenáno hlavně u pacientů se závažným srdečním selháním nebo souběžným renálním selháním

zahrnujícím stenózu renální arterie.

Přípravek se obvykle nedoporučuje v případě bilaterální stenózy renální arterie nebo jedné funkční

ledviny.

5/21

Hypotenze a deplece vody a elektrolytů

Existuje riziko náhlé hypotenze v přítomnosti stávající deplece sodíku (zvláště u pacientů se stenózou

renální arterie). Proto je nutné systematické sledování klinických příznaků deplece vody a elektrolytů,

které se mohou objevit s interkurentní epizodou průjmu nebo zvracení. U těchto pacientů má být

prováděno pravidelné sledování hladiny elektrolytů v plazmě.

Závažná hypotenze může vyžadovat podání intravenózní infuze fyziologického roztoku.

Přechodná hypotenze není kontraindikací pro pokračování léčby. Po obnovení uspokojivého objemu

krve a krevního tlaku může být léčba zahájena buď ve snížené dávce, nebo podáváním jen jedné ze

složek přípravku.

Kalemie

Kombinace perindoprilu a indapamidu nevylučuje možnost vzniku hypokalemie, zvláště u diabetiků

nebo u pacientů s renálním selháním. Stejně jako u jiných antihypertenziv s obsahem diuretika má být

prováděno pravidelné sledování plazmatických hladin draslíku.

Pomocné látky

Noliprel Neo nemá být podáván pacientům se vzácnou dědičnou poruchou intolerance galaktózy,

vrozeným deficitem laktázy nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí.

Související s

perindoprilem

Kašel

Při užívání inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu byl zaznamenán suchý kašel. Kašel je

charakteristický svojí perzistencí a vymizením při vysazení léčby. Pokud se objeví tento symptom, je

nutno počítat s možnou iatrogenní etiologií. V případě, kdy se podávání inhibitoru angiotenzin

konvertujícího enzymu jeví jako nezbytné, může být zváženo pokračování léčby.

Pediatrická populace

Účinnost a snášenlivost perindoprilu u dětí a dospívajících, v monoterapii nebo v kombinaci, nebyla

stanovena.

Riziko arteriální hypotenze a/nebo renální insuficience (v případě srdeční insuficience, deplece vody a

elektrolytů atd…)

K významné stimulaci renin-angiotenzin-aldosteronového systému dochází zvláště během výrazné

deplece vody a elektrolytů (striktní bezsodíkový režim nebo dlouhodobá diuretická léčba), u pacientů s

iniciálním nízkým krevním tlakem, v případě stenózy renální arterie, městnavého srdečního selhání

nebo cirhózy s edémy a ascitem.

Blokáda tohoto systému inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu může tudíž způsobit, zvláště

při prvním podání nebo během prvních dvou týdnů léčby, náhlý pokles krevního tlaku a/nebo zvýšení

plazmatických

hladin

kreatininu

nasvědčujících

funkční

renální

insuficienci.

Občas

může

dojít

k akutnímu nástupu, ačkoli jsou takové případy vzácné, a k proměnlivé době nástupu.

V takových případech má být léčba následně zahájena v nižší dávce a dávka progresivně zvyšována.

Starší pacienti

Před zahájením

léčby

mají

být vyšetřeny renální funkce

kalemie.

Úvodní

dávka

obvykle

přizpůsobena podle hodnoty krevního tlaku, zvláště v případě deplece vody a elektrolytů, aby se

zabránilo vzniku náhlé hypotenze.

A

teroskleróz

Riziko hypotenze existuje u všech pacientů, ale zvláštní opatrnost je třeba dodržovat zejména u

pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo cerebrální oběhovou nedostatečností; u těchto pacientů

je třeba začít léčbu nízkou dávkou.

6/21

Renovaskulární hypertenze

Léčbou renovaskulární hypertenze je revaskularizace. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu

však mohou být přínosné u pacientů s renovaskulární hypertenzí, kteří čekají na korektivní chirurgický

zákrok nebo u nichž chirurgický zákrok není možný.

Pokud je Noliprel Neo předepsán pacientům se známou stenózou renální arterie nebo s podezřením na

stenózu renální arterie, má být léčba zahájena na nemocničním lůžku v nízké dávce a mají být

sledovány funkce ledvin a hladiny draslíku, protože u některých pacientů se rozvinula funkční renální

insuficience, která se vrátila k normálnímu stavu po ukončení léčby.

Srdeční selhání/těžká srdeční insuficience

U pacientů se závažným srdečním selháním (stupeň IV) má být léčba zahájena pod lékařským

dohledem se sníženou počáteční dávkou. U hypertoniků s koronární insuficiencí se nemá přerušovat

léčba betablokátory: inhibitor ACE má být přidán k betablokátoru.

Diabetici

U pacientů s inzulin-dependentním diabetem mellitem (spontánní tendence k vyšším hladinám

draslíku), má být léčba zahájena pod lékařským dohledem s nižší úvodní dávkou.

diabetiků léčených

perorálními antidiabetiky nebo

inzulinem musí

být

pečlivě

monitorována

glykemie, zejména během prvního měsíce léčby inhibitorem ACE (viz bod 4.5).

Etnické rozdíly

Stejně jako jiné inhibitory ACE i perindopril může být méně účinný na snížení krevního tlaku u

černošských pacientů ve srovnání s jinými rasami, možná z důvodu vyšší prevalence stavů nízké

hladiny reninu v populaci černošských hypertoniků.

Operace/anestezie

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu mohou vyvolat hypotenzi během anestezie, zvláště

pokud má podávané anestetikum hypotenzní potenciál.

Proto se doporučuje, aby byla léčba dlouhodobě působícími inhibitory angiotenzin konvertujícího

enzymu, jako je perindopril, přerušena jeden den před operací, je-li to možné.

Aortální

nebo mitrální

stenóza/hypertrofická kardiomyopatie

Inhibitory ACE mají být s opatrností používány u pacientů s obstrukcí výtokové části levé komory.

Jaterní selhání

Vzácně byly inhibitory ACE spojovány se syndromem, který začíná cholestatickou žloutenkou a

postupuje v náhlou jaterní nekrózu a (někdy) v úmrtí. Mechanismus tohoto syndromu nebyl pochopen.

Pacienti užívající inhibitory ACE, u kterých se projeví žloutenka nebo zřetelná elevace jaterních

enzymů, mají přestat užívat inhibitor ACE a mají být přiměřeně léčebně sledováni (viz bod 4.8).

Hyperkalemie

Zvýšení hladiny draslíku v séru bylo pozorováno u některých pacientů léčených inhibitory ACE

včetně perindoprilu. Mezi rizikové faktory rozvoje hyperkalemie patří renální insuficience, zhoršení

renální funkce, věk (> 70 let), diabetes mellitus, přidružené příhody, zejména dehydratace, akutní

kardiální dekompenzace, metabolická acidóza a souběžné užívání draslík šetřících diuretik (např.

spironolakton, eplerenon, triamteren, amilorid...), doplňky draslíku nebo doplňky solí obsahující

draslík; nebo pacienti užívající jiné léky související se zvýšením hladiny draslíku v séru (např.

hepariny, jiné inhibitory ACE, blokátory receptorů pro angiotenzin II, kyselina acetylsalicylová

3 g/den, COX-2 inhibitory a neselektivní NSAIDs, imunosupresiva jako cyklosporin nebo takrolimus,

trimethoprim). Užívání doplňků draslíku, draslík šetřících diuretik nebo doplňků solí obsahující

draslík, zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin, může vést k signifikantnímu zvýšení sérové

hladiny draslíku. Hyperkalemie může vyvolat závažné a někdy fatální arytmie. Pokud je souběžné

užívání těchto látek považováno za nutné, doporučuje se opatrnost a pravidelné monitorování draslíku

v séru (viz bod 4.5).

7/21

Související s

indapamidem

Rovnováha vody a elektrolytů

Hladiny sodíku

Plazmatickou hladinu sodíku je nutné stanovit ještě před zahájením léčby, a pak ji v pravidelných

intervalech kontrolovat. Pokles hladiny sodíku může být zpočátku asymptomatický, a proto je nutné

pravidelné sledování. Toto sledování musí být častější u starších pacientů a u pacientů s cirhózou (viz

body 4.8 a 4.9). Jakákoli diuretická léčka může vyvolat hyponatremii, někdy s velice závažnými

následky.

Hyponatremie

s hypovolemií

mohou

způsobit

dehydrataci

ortostatickou

hypotenzi.

Současná ztráta chloridových iontů může vést k sekundárně kompenzační metabolické alkalóze:

výskyt a stupeň tohoto jevu je malý.

Hladiny draslíku

Deplece draslíku s hypokalemií je hlavním rizikem thiazidových diuretik a thiazidu podobných

diuretik. Riziku rozvoje nízkých hladin draslíku (< 3,4 mmol/l) je nutno zabránit u vysoce rizikových

populací, jako jsou starší a/nebo podvyživení jedinci, kteří užívají či neužívají najednou více léků,

pacienti s cirhózou, s edémem a ascitem, koronární pacienti a pacienti se srdečním selháním.

V těchto případech hypokalemie zvyšuje kardiotoxicitu srdečních glykosidů a riziko poruch srdečního

rytmu.

Pacienti s dlouhým QT intervalem jsou též rizikoví, ať je jeho původ vrozený nebo iatrogenní.

Hypokalemie, stejně jako bradykardie, působí jako faktor, který napomáhá rozvoji závažných poruch

rytmu, zvláště torsades de pointes, které mohou být fatální.

U všech případů je nutné časté sledování hladin draslíku. První měření plazmatické hladiny draslíku

má být provedeno během prvního týdne po zahájení léčby.

Pokud jsou zjištěny nízké hladiny draslíku, je nutná jejich korekce.

Hladiny vápníku

Thiazidová a podobná diuretika mohou snižovat vylučování vápníku močí a způsobit tak mírné a

přechodné

zvýšení

hladin

vápníku

plazmě.

Významná

hyperkalcemie

může

mít

souvislost

nediagnostikovaným hyperparathyroidismem. V takovém případě je nutno léčbu až do vyšetření

funkce příštítných tělísek přerušit.

Glykemie

Sledování glykemie je nutné u nemocných s diabetem, zejména pokud jsou hladiny draslíku nízké.

Kyselina močová

Pacienti se zvýšenými hladinami kyseliny močové mohou vykazovat zvýšenou tendenci k záchvatům

dny.

Renální funkce a diuretika

Thiazidová a podobná diuretika jsou plně účinná pouze při normální nebo jen minimálně snížené

funkci ledvin (hladina kreatininu v plazmě nižší než přibližně 25 mg/l, tj. 220

mol/l u dospělých

osob).

U starších pacientů má být hodnota plazmatické hladiny kreatininu vztažena k věku, hmotnosti a

pohlaví pacienta podle Cockroftova vzorce pro výpočet clearance kreatininu:

= (140 - věk) x tělesná hmotnost / 0,814 x plazmatická hladina kreatininu

kdy:

věk je vyjádřen v letech,

tělesná hmotnost v kg,

plazmatická hladina kreatininu v

mol/l.

Tento vzorec odpovídá starším mužům a má být upraven pro ženy vynásobením výsledku 0,85.

Hypovolemie na podkladě ztráty vody a sodíku navozené diuretikem na počátku léčby snižuje

glomerulární filtraci. Výsledkem může být zvýšení hladin močoviny v krvi a kreatininu v plazmě. Tato

přechodná funkční renální insuficience nemá žádné důsledky pro pacienty s normální renální funkcí,

může však dále zhoršit již preexistující poruchu funkce ledvin.

8/21

Sportovci

Sportovci si mají být vědomi, že přípravek obsahuje léčivou látku, která může vyvolat pozitivní reakci

u antidopingových testů.

Akutní myopie a sekundární glaukom s

uzavřeným komorovým úhlem

Sulfonamidy nebo deriváty sulfonamidů, léky které můžou vyvolat idiosynkratickou reakci, mohou

mít za následek přechodnou myopii nebo akutní glaukom s uzavřeným komorovým úhlem. Neléčený

akutní glaukom s uzavřeným komorovým úhlem může vést k trvalé ztrátě zraku. Primární léčbou je

okamžité ukončení užívání léku. Okamžitá léčba nebo chirurgický zákrok se zvažují, pokud zůstává

nitrooční tlak nekontrolovaný. Rizikovými faktory pro rozvoj akutního glaukomu s uzavřeným

komorovým úhlem mohou být alergie na sulfonamidy nebo penicilin v anamnéze.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Společné pro perindopril a indapamid

Nedoporučované kombinace:

Lithium: při současném podávání lithia s inhibitory ACE bylo zaznamenáno reverzibilní zvýšení

sérových koncentrací a toxicity lithia. Použití perindoprilu v kombinaci s indapamidem a lithia se

nedoporučuje, ale je-li taková kombinace nezbytná, je nutné pečlivé sledování sérových hladin lithia

(viz bod 4.4).

Kombinace vyžadující zvláštní opatrnost:

Baklofen: Zesílení antihypertenzního účinku. Sledování krevního tlaku a v případě nutnosti

úprava dávky antihypertenziva.

Nesteroidní

antiflog

istika

(NSAIDs)

(včetně

kyseliny

acetylsalicylové

3

g/den):

při

současném podávání inhibitorů ACE a nesteroidních protizánětlivých léků (např. kyseliny

acetylsalicylové

v protizánětlivém

dávkovacím

režimu,

COX-2

inhibitorů

neselektivních

NSAIDs) může dojít k oslabení antihypertenzního účinku. Podávání nesteroidních antiflogistik

spolu s inhibitory ACE může vést ke zvýšení rizika zhoršení renálních funkcí, včetně možného

akutního selhání ledvin a zvýšení draslíku v séru, především u pacientů s již existující sníženou

funkcí ledvin. Kombinace má být podávána s opatrností, především u starších pacientů. Pacienti

mají být adekvátně hydratováni a má být zváženo monitorování renálních funkcí po zahájení

současného podávání a periodicky poté.

Kombinace vyžadující určitou opatrnost:

Antidepresiva imipraminového typu (tricyklická), neuroleptika

: zesílení antihypertenzního

účinku a zvýšené riziko ortostatické hypotenze (aditivní účinek).

Související s perindoprilem

:

Data z klinických studií ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená

funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující

RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1).

Léky vyvolávající hyperkal

emii

Některé léky nebo terapeutické třídy mohou zvýšit výskyt hyperkalemie: aliskiren, soli draslíku,

draslík šetřící diuretika, ACE inhibitory, antagonisté receptorů pro angiotenzin II, NSAID,

hepariny, imunosupresiva jako cyklosporin nebo takrolimus, trimethoprim. Kombinace s těmito

léky zvyšuje riziko hyperkalemie.

9/21

Současná léčba je kontraindikována (viz bod 4.3)

Aliskiren: U pacientů s diabetem nebo poruchou funkce ledvin se zvyšuje riziko hyperkalemie,

zhoršují se renální funkce a zvyšuje se riziko kardiovaskulární morbidity a mortality.

Nedoporučované kombinace:

Aliskiren: U jiných pacientů než diabetiků nebo u pacientů s poruchou funkce ledvin se zvyšuje

riziko hyperkalemie, zhoršují se renální funkce a zvyšuje se riziko kardiovaskulární morbidity a

mortality (viz bod 4.4).

-

Současná léčba inhibitorem ACE a blokátorem receptorů pro

angiotenzin: Z literatury bylo

hlášeno, že u pacientů s aterosklerotickým onemocněním, srdečním selháním nebo s diabetem s

konečným orgánovým poškozením, je současná léčba inhibitorem ACE a blokátorem receptorů

pro angiotenzin spojována s vyšší frekvencí hypotenze, synkopy, hyperkalemie a zhoršující se

renální funkce (zahrnující akutní renální selhání) ve srovnání s užitím samotného blokátoru

systému renin-angiotenzin-aldosteron. Duální blokáda (např. kombinací inhibitoru ACE

s antagonistou receptorů pro angiotenzin II) má být omezena na individuálně definované

případy s pečlivým monitorováním renální funkce, hladin draslíku a krevního tlaku (viz bod

4.4).

- Estramustin: Riziko zvýšených nežádoucích účinků jako je angioneurotický edém

(angioedém).

Draslík

šetřící diuretika (např.

triamteren, amilorid)

, draslík (soli draslíku):

Hyperkalemie

(potenciálně letální), zvláště ve spojení s poruchou funkce ledvin (aditivní hyperkalemické

účinky). Kombinace perindoprilu s výše uvedenými léky se nedoporučuje (viz bod 4.4). Pokud

je přesto současné použití indikováno, mají být užívány s opatrností s častým monitorováním

hladin draslíku v séru. Použití spironolaktonu u srdečního selhání, viz „Kombinace vyžadující

zvláštní opatrnost“.

Kombinace vyžadující zvláštní opatrn

ost:

- Antidiabetika (inzulin,

perorální antidiabetika

): Epidemiologické studie naznačily, že

současné podávání inhibitorů ACE a antidiabetik (inzuliny, perorální antidiabetika) může

vyvolat zvýšení účinku na snížení hladin krevní glukózy s rizikem hypoglykemie. Tento účinek

se zdá být pravděpodobnější během prvních týdnů kombinované léčby a u pacientů s poruchou

funkce ledvin.

-

Draslík neš

e

třící diuretika

: U pacientů užívajících diuretika, zvláště trpí-li deplecí objemu

a/nebo solí, může dojít k nadměrnému poklesu krevního tlaku po zahájení léčby inhibitorem

ACE. Pravděpodobnost hypotenzního účinku může být snížena vysazením diuretika, zvýšením

objemu nebo užitím solí před zahájením léčby nízkými a postupně vzrůstajícími dávkami

perindoprilu.

U arteriální hypertenze

, kdy počáteční diuretická léčba může způsobit depleci soli/objemu,

musí být buď léčba diuretikem přerušena před zahájením léčby inhibitorem ACE, v takovém

případě může být léčba draslík nešetřícím diuretikem opět zahájena, nebo musí být léčba

inhibitorem ACE zahájena nízkými dávkami a postupně zvyšována.

U diuretiky léčeného městnavého

srdečního selhání

, léčba inhibitorem ACE má být zahájena

velmi nízkými dávkami, možná po redukci dávky současně podávaného draslík nešetřícího

diuretika.

Ve všech případech musí být monitorovány renální funkce (hladiny kreatininu) během prvních

několika týdnů léčby inhibitorem ACE.

Draslík šetřící diuretika (eplerenon, spironolakton):

S eplerenonem nebo spironolaktonem v

dávkách mezi 12,5 mg až 50 mg denně a s nízkými dávkami inhibitorů ACE:

Při léčbě srdečního selhání třídy II-IV (NYHA) s ejekční frakcí < 40%, a s předchozí léčbou

inhibitory ACE a kličkovými diuretiky, riziko hyperkalemie, potenciálně letální, zvláště v

případě nedodržování předpisu dávkování v této kombinaci.

Před zahájením kombinace, zkontrolujte, že není přítomná hyperkalemie a porucha funkce

ledvin.

Pečlivé monitorování kalemie a kreatininemie je doporučeno na začátku léčby jednou týdně v

prvním měsíci léčby a poté jednou za měsíc.

10/21

- Racekadotril: O inhibitorech ACE (např. perindopril) je známo, že způsobují angioedém. Toto

riziko se může zvýšit při souběžném užívání s racekadotrilem (lék používaný k léčbě akutního

průjmu).

-

Inhibitory mTOR (např. sirolimus, everolimus, temsirolimus):

Pacienti souběžně užívající

terapii inhibitory mTOR mohou mít zvýšené riziko angioedému (viz bod 4.4).

Kombinace vyžadující určitou opatrnost:

Antihypertenziva a vazodilatancia: Současné užívání těchto léků může zvýšit hypotenzní

účinek perindoprilu. Současné použití s nitroglycerinem a dalšími nitráty nebo jinými

vazodilatancii může vést k dalšímu snížení krevního tlaku.

Alopurinol,

cytostatika

nebo

imunosupresiva,

systémové

kortiko

steroidy

nebo

prokainamid: současné podávání inhibitorů ACE může vést ke zvýšení rizika leukopenie (viz

bod 4.4).

Anestetika: inhibitory ACE mohou prohloubit hypotenzní účinek některých anestetik (viz bod

4.4).

Gliptiny (linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin): Zvýšené riziko angioedému kvůli

snížené aktivitě dipeptidylpeptidázy IV (DPP-IV) způsobené gliptinem u pacientů současně

léčených inhibitorem ACE.

Sympatomimetika: Sympatomimetika mohou snížit antihypertenzní účinky inhibitorů ACE.

Zlato: Nitritoidní reakce (se symptomy jako zčervenání v obličeji, nevolnost, zvracení

a hypotenze) byly vzácně zaznamenány u pacientů léčených injekcemi zlata (natrium-

aurothiomalát) a současně inhibitorem ACE včetně perindoprilu.

Související

s indapamidem:

Kombinace vyžadující zvláštní opatrnost:

Léky vyvolávající t

orsades de pointes: vzhledem k riziku hypokalemie má být indapamid

s opatrností podáván současně s léky vyvolávajícími torsades de pointes, jako např. antiarytmika

třídy IA (chinidin, hydrochinidin, disopyramid); antiarytmika třídy III (amiodaron, dofetilid,

ibutilid, bretylium, sotalol); některá antipsychotika (chlorpromazin, cyamemazin, levomepromazin,

thioridazin,

trifluoperazin),

benzamidy

(amisulprid,

sulpirid,

sultoprid,

tiaprid),

butyrofenony

(droperidol, haloperidol), jiná antipsychotika (pimozid); jiné látky jako např. bepridil, cisaprid,

difemanil, i.v. erythromycin, halofantrin, mizolastin, moxifloxacin, pentamidin, sparfloxacin, i.v.

vincamin, methadon, astemizol, terfenadin. V případě potřeby prevence nízkých hladin draslíku a

korekce: sledování QT intervalu.

Léky

snižující

hladiny

draslíku:

amfotericin

(i.v.

podání),

glukokortikoidy

mineralokortikoidy

(systémové

podání),

tetrakosaktid,

stimulační

laxativa:

zvýšené

riziko

nízkých hladin draslíku (aditivní účinek). Sledování nízkých hladin draslíku a korekce v případě

potřeby;

zvláštní opatrnosti je třeba

při léčbě

digitalisem.

Mají

používat nestimulační

laxativa.

Digitalisové přípravky

: nízké hladiny draslíku podporují toxické účinky digitalisu. Je třeba

sledovat hladiny draslíku a EKG a v případě potřeby přehodnotit léčbu.

Kombinace vyžadující určitou opatrnost:

-

Draslík šetřící diuretika

(např. amilorid,

spironolakton, triamteren): zatímco u některých

pacientů je tato kombinace shledána prospěšnou, může se stále vyskytnout hypokalemie nebo

hyperkalemie (zejména u pacientů s renálním selháním nebo diabetem). Je třeba sledovat

hladiny draslík v séru a EKG a v případě potřeby přehodnotit léčbu.

- Metformin: laktátová acidóza po podání metforminu, navozená možnou funkční renální

insuficiencí

souvislosti

podáváním

diuretik,

zvláště

kličkových

diuretik.

Nepoužívat

metformin, pokud plazmatické hladiny kreatininu překročí 15 mg/l (135

mol/l) u mužů a 12

mg/l (110

mol/l) u žen.

Jodované kontrastní látky:

při dehydrataci způsobené diuretiky existuje zvýšené nebezpečí

akutního renálního selhání, zvláště pokud se použijí vysoké dávky jodovaných kontrastních

látek. Před podáním jodované látky je nutná rehydratace.

11/21

Vápník (soli vápníku):

riziko zvýšených hladin vápníku následkem snížené eliminace vápníku

močí.

Cyklosporin, takrolimus: riziko zvýšených hladin kreatininu beze změny hladin cyklosporinu

v oběhu, i v nepřítomnosti deplece solí a vody.

- Kortikosteroidy, tetrakosaktid

(systémové podání)

: snížení antihypertenzního účinku

(retence soli a vody vyvolaná kortikosteroidy).

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Vzhledem k účinku jednotlivých léčivých látek tohoto kombinovaného přípravku na těhotenství a

kojení není přípravek Noliprel Neo doporučen během prvního trimestru těhotenství. Přípravek

Noliprel Neo je kontraindikován během druhého a třetího trimestru těhotenství.

Přípravek Noliprel Neo je kontraindikován během kojení. Rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo

přerušit léčbu musí být proto provedeno vzhledem k důležitosti léčby matky.

Těhotenství

Související s perindoprilem

Podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství není doporučeno (viz bod 4.4).

Podávání ACE inhibitorů v

druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno

(viz

body 4.3 a 4.4).

Epidemiologické údaje o riziku teratogenity po podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru

těhotenství nejsou konzistentní, avšak mírně zvýšené riziko nelze vyloučit. Pokud není další léčba

ACE inhibitory pro pacientku nezbytná, mají být všechny ženy, které plánují těhotenství, převedeny

na jinou antihypertenzní léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro těhotenství. Je-li zjištěno těhotenství,

je nutno ihned ukončit podávání ACE inhibitorů a v případě potřeby je nahradit jinou léčbou.

Jsou-li ACE inhibitory podávány během druhého a třetího trimestru těhotenství, působí fetotoxicitu

(snížení renálních funkcí, oligohydramnion, opoždění osifikace lebky) a neonatální toxicitu (renální

selhání, hypotenzi, hyperkalemii) (viz bod 5.3).

Pokud došlo k expozici ACE inhibitorům po druhém trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvukové

vyšetření ledvin a lebky.

Děti matek, které užívaly v těhotenství ACE inhibitory, musí být sledovány pro možnou hypotenzi

(viz bod 4.3 a 4.4).

Související s

indapamidem

Údaje o podávání indapamidu těhotným ženám jsou omezené (méně než 300 ukončených těhotenství)

nebo nejsou k dispozici. Dlouhodobé vystavení lidského plodu působení thiazidů během třetího

trimestru těhotenství může snížit objem plazmy a uteroplacentární krevní perfuzi u matky, což může

vyvolat fetoplacentární ischemii a retardaci růstu.

Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky (viz bod

5.3).

Podávání indapamidu v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Noliprel Neo je kontraindikován během kojení.

Související s

perindoprilem

Podávání perindoprilu během kojení se nedoporučuje, protože nejsou dostupné žádné údaje ohledně

užívání perindoprilu během kojení. Je vhodnější používat jinou léčbu, která má lépe doložený

bezpečnostní profil během kojení, obzvláště u matek kojících novorozence nebo nedonošené děti.

12/21

Související s

indapamidem

Informace o vylučování indapamidu/metabolitů do lidského mateřského mléka jsou nedostatečné.

Mohla by nastat hypersenzitivita na léky odvozené od sulfonamidu a hypokalemie. Riziko pro kojené

novorozence/děti nelze vyloučit.

Indapamid je blízce příbuzný s thiazidovými diuretiky, která byla spojována během kojení se snížením

nebo dokonce s potlačením kojení.

Indapamid je během kojení kontraindikován.

Fertilita

Sp

olečné

pro perindopril a indapamid

Studie reprodukční toxicity neprokázaly žádný vliv na fertilitu u samic a samců potkanů (viz bod 5.3).

Žádné účinky na lidskou fertilitu se neočekávají.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Související s

perindoprilem, indapamidem a přípravkem

Noliprel Neo

Žádná ze dvou léčivých látek individuálně ani kombinovaná v přípravku Noliprel Neo nemá vliv na

schopnost řídit a obsluhovat stroje, ale u některých pacientů může vzniknout individuální reakce

způsobená

poklesem

krevního

tlaku,

zvláště

počátku

léčby

nebo

v kombinaci

s jinými

antihypertenzivy.

Z toho důvodu může být snížena schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu:

Podávání perindoprilu

inhibuje

renin-angiotenzin-aldosteronový

systém

vede

poklesu

ztráty

draslíku vyvolané indapamidem. U dvou procent pacientů léčených přípravkem Noliprel Neo je

pozorována hypokalemie (hladina draslíku < 3,4 mmol/l).

Nejčastěji hlášenými pozorovanými nežádoucími účinky jsou:

s perindoprilem: závrať, bolest hlavy, parestezie, dysgeuzie, zhoršení zraku, vertigo, tinitus,

hypotenze, kašel, dyspnoe, bolest břicha, zácpa, dyspepsie, průjem, nauzea, zvracení, pruritus,

vyrážka, svalové křeče a astenie.

s indapamidem: reakce přecitlivělosti, zvláště dermatologické, u pacientů s predispozicí k

alergickým a astmatickým reakcím, a makulopapulární vyrážka.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků:

V klinických studiích a/nebo postmarketingové praxi byly pozorovány následující nežádoucí účinky,

řazené podle následující četnosti:

Velmi časté (

1/10), časté (

1/100, < 1/10), méně časté (

1/1000, < 1/100), vzácné (

1/10000,

<1/1000), velmi vzácné (< 1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových

systémů

podle

MedDRA

Nežádoucí účinky

Frekvence

Perindopril

Indapamid

Infekce a infestace

Rinitida

Velmi vzácné

-

Poruchy

krve

a

Eozinofilie

Méně časté *

13/21

lym

fatického

systému

Agranulocytóza (viz bod 4.4)

Velmi vzácné

Velmi vzácné

Aplastická anemie

Velmi vzácné

Pancytopenie

Velmi vzácné

Leukopenie

Velmi vzácné

Velmi vzácné

Neutropenie (viz bod 4.4)

Velmi vzácné

Hemolytická anemie

Velmi vzácné

Velmi vzácné

Trombocytopenie (viz bod 4.4)

Velmi vzácné

Velmi vzácné

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivita (reakce, zvláště

dermatologické, u pacientů s

predispozicí k alergickým a

astmatickým reakcím)

Časté

Poruchy

metabolismu a

výživy

Hypoglykemie (viz body 4.4 a 4.5)

Méně časté *

Hyperkalemie

vratná

přerušení

léčby (viz bod 4.4)

Méně časté *

Hyponatremie (viz bod 4.4)

Méně časté *

Není známo

Hyperkalcemie

Velmi vzácné

Deplece draslíku s hypokalemií, u

určitých vysoce rizikových skupin

pacientů zvláště závažná (viz bod 4.4)

Není známo

Psychiatrické

poruchy

Změny nálady

Méně časté

Poruchy spánku

Méně časté

Zmatenost

Velmi vzácné

Poruchy

nervového

systému

Závratě

Časté

Bolest hlavy

Časté

Vzácné

Parestezie

Časté

Vzácné

Dysgeuzie

Časté

Somnolence

Méně časté *

Synkopa

Méně časté *

Není známo

Cévní

mozková

příhoda,

možná

sekundárně

nadměrné

hypotenzi

vysoce

rizikových

pacientů

(viz

4.4)

Velmi vzácné

Možný rozvoj hepatální encefalopatie

v případě jaterní insuficience (viz body

4.3 a 4.4)

Není známo

Poruchy oka

Zhoršení zraku

Časté

Není známo

Myopie (viz bod 4.4)

Není známo

Rozmazané vidění

Není známo

Poruchy

ucha

a

labyrintu

Vertigo

Časté

Vzácné

Tinitus

Časté

Srdeční poruchy

Palpitace

Méně časté *

Tachykardie

Méně časté *

14/21

Angina pectoris (viz bod 4.4)

Velmi vzácné

Arytmie (včetně bradykardie,

ventrikulární tachykardie a fibrilace

síní)

Velmi vzácné

Velmi vzácné

Infarkt myokardu, možná sekundárně

k nadměrné

hypotenzi

vysoce

rizikových pacientů (viz bod 4.4)

Velmi vzácné

Torsades

pointes

(potenciálně

fatální) (viz body 4.4 a 4.5)

Není známo

Cévní poruchy

Hypotenze (a účinky spojené

s hypotenzí) (viz bod 4.4)

Časté

Velmi vzácné

Vaskulitida

Méně časté *

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Kašel (viz bod 4.4)

Časté

Dyspnoe

Časté

Bronchospasmus

Méně časté

Eozinofilní pneumonie

Velmi vzácné

Gastrointestinální

poruchy

Bolest břicha

Časté

Zácpa

Časté

Vzácné

Průjem

Časté

Dyspepsie

Časté

Nauzea

Časté

Vzácné

Zvracení

Časté

Méně časté

Sucho v ústech

Méně časté

Vzácné

Pankreatitida

Velmi vzácné

Velmi vzácné

Poruchy

jater

a

žlučových cest

Hepatitida (viz bod 4.4)

Velmi vzácné

Není známo

Abnormální hepatální funkce

Velmi vzácné

Poruchy

kůže

a

podkožní tkáně

Pruritus

Časté

Vyrážka

Časté

Makulopapulární vyrážka

Časté

Kopřivka (viz bod 4.4)

Méně časté

Velmi vzácné

Angioedém (viz bod 4.4)

Méně časté

Velmi vzácné

Purpura

Méně časté

Hyperhidróza

Méně časté

Fotosenzitivní reakce

Méně časté *

Není známo

Pemfigoid

Méně časté *

Zhoršení psoriázy

Vzácné *

Erythema multiforme

Velmi vzácné

Toxická epidermální nekrolýza

Velmi vzácné

Stevens-Johnsonův syndrom

Velmi vzácné

Poruchy

svalové a

kosterní

soustavy

a pojivové tkáně

Svalové křeče

Časté

Možné zhoršení preexistujícího

akutního diseminovaného lupus

Není známo

15/21

erythematodes

Artralgie

Méně časté *

Myalgie

Méně časté *

Poruchy

ledvin

a

močových

cest

Renální insuficience

Méně časté

Akutní renální selhání

Velmi vzácné

Velmi vzácné

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Erektilní dysfunkce

Méně časté

Celkové

poruchy

a

reakce

v

místě

aplikace

Astenie

Časté

Bolest na hrudi

Méně časté *

Malátnost

Méně časté *

Periferní otok

Méně časté *

Pyrexie

Méně časté *

Únava

Vzácné

Vyšetření

Zvýšená hladina urey v krvi

Méně časté *

Zvýšená hladina kreatininu v krvi

Méně časté *

Zvýšená hladina bilirubinu v krvi

Vzácné

Zvýšena hladina jaterních enzymů

Vzácné

Není známo

Snížení hladiny hemoglobinu a snížení

hematokritu (viz bod 4.4)

Velmi vzácné

Zvýšená hladina glukózy v krvi

Není známo

Zvýšená

hladina

kyseliny

močové

krvi

Není známo

Prodloužený QT interval na EKG (viz

body 4.4 a 4.5)

Není známo

Poranění, otravy

a procedurální

komplikace

Pád

Méně časté *

*

Frekvence počítána z klinických studií, kde

byly

nežádoucí účinky zaznamenány ze spontánních

hlášení

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Příznaky

V případě předávkování dojde nejpravděpodobněji k hypotenzi, která může být provázena nauzeou,

zvracením, křečemi, závratěmi, ospalostí, zmateností, oligurií, která může progredovat až k anurii

16/21

(následkem hypovolemie). Mohou se vyskytnout poruchy solí (nízké hladiny sodíku, nízké hladiny

draslíku) a vody.

Léčba

K počátečním opatřením patří rychlé vyloučení požitých látek výplachem žaludku a/nebo podáním

živočišného

uhlí

následnou

obnovou

rovnováhy

vody

elektrolytů

specializovaném

zdravotnickém zařízení až do návratu k normálnímu stavu.

Pokud nastane výrazná hypotenze, je třeba umístit pacienta do polohy vleže na zádech, s hlavou níže.

Podle potřeby se intravenózně podá fyziologický roztok nebo se doplní objem jiným způsobem.

Perindoprilát, aktivní forma perindoprilu, je dialyzovatelný (viz bod 5.2).

5.

FARMAKOL

OGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: perindopril a diuretika, ATC kód: C09BA04.

Noliprel

kombinovaný

přípravek

obsahující

argininovou

sůl

perindoprilu,

inhibitoru

angiotenzin konvertujícího enzymu, a indapamid, derivát sulfonamidu s indolovým kruhem. Jeho

farmakologické vlastnosti vyplývají z vlastností jeho jednotlivých složek, k nimž je třeba přidat

vlastnosti

vyplývající

aditivního synergického

účinku

obou

složek

přípravku,

jsou-li

spolu

kombinaci.

M

echanismus účinku

Související s přípravkem

Noliprel Neo

Noliprel Neo působí prostřednictvím aditivní synergie antihypertenzního účinku obou složek.

Související s

perindoprilem

Perindopril

inhibitor

angiotenzin

konvertujícího

enzymu

(inhibitor

ACE),

který

konvertuje

angiotenzin

I na

vazokonstriktor

angiotenzin II; konvertující

enzym

současně

stimuluje

sekreci

aldosteronu

kůrou

nadledvin,

stimuluje

degradaci

bradykininu,

vazodilatátoru,

inaktivní

heptapeptidy.

Z toho vyplývá:

snížení sekrece aldosteronu,

zvýšení plazmatické aktivity reninu, přičemž aldosteron již neuplatňuje svou negativní zpětnou

vazbu,

pokles

celkové

periferní rezistence

preferenčním

účinkem

cévní řečiště

svalech a

ledvinách, aniž by tento pokles byl doprovázen při dlouhodobé léčbě retencí soli a vody nebo

reflexní tachykardií.

Antihypertenzní účinek perindoprilu se projevuje rovněž u osob s nízkou nebo normální plazmatickou

koncentrací reninu.

Perindopril účinkuje prostřednictvím svého aktivního metabolitu, perindoprilátu. Ostatní metabolity

jsou inaktivní.

Perindopril snižuje srdeční práci:

vazodilatačním účinkem na žíly, který je pravděpodobně způsoben změnami v metabolismu

prostaglandinů: snížení preloadu,

snížením celkové periferní rezistence: snížení afterloadu.

Studie provedené u pacientů se srdeční insuficiencí prokázaly:

pokles plnícího tlaku v levé i pravé komoře,

17/21

snížení celkové periferní vaskulární rezistence,

zvýšení srdečního výdeje a zlepšení srdečního indexu,

zvýšení regionálního průtoku krve svaly.

Bylo prokázáno též významné zlepšení zátěžových testů.

Související s

indapamidem

Indapamid

derivát

sulfonamidů

indolovým

kruhem,

farmakologicky

příbuzný

thiazidovým

diuretikům.

Indapamid

inhibuje

reabsorpci

sodíku

kortikálním

dilučním

segmentu.

Zvyšuje

vylučování sodíku a chloridů močí a v menší míře i vylučování draslíku a hořčíku, čímž zvyšuje

objem moči a má antihypertenzní účinek.

Farmakodynamické účinky

Související s přípravkem

Noliprel Neo

U hypertoniků jakéhokoli věku vykazuje Noliprel Neo na dávce závislý antihypertenzní účinek na

diastolický a systolický arteriální tlak v poloze vleže i vestoje. Tento antihypertenzní účinek přetrvává

24 hodin. Snížení krevního tlaku je dosaženo za necelý měsíc bez tachyfylaxe; ukončení léčby

neprovází

rebound

fenomén.

V klinických

studiích

vedlo

současné

podávání

perindoprilu

indapamidu ve srovnání s jednotlivě podanými látkami k antihypertenznímu účinku synergistické

povahy.

Účinek nízkodávkové kombinace Noliprel Neo na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu nebyl

studován.

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě slepá, kontrolovaná studie PICXEL hodnotila echokardio-

graficky účinnost kombinace perindoprilu/indapamidu na hypertrofii levé komory versus enalapril

v monoterapii.

Ve studii PICXEL byli pacienti s hypertrofií levé komory (definovanou jako index masy levé komory

(LVMI)

120 g/m

u mužů a

100 g/m

u žen) randomizováni buď na perindopril-erbumin 2 mg

(odpovídající 2,5 mg perindopril-argininu)/indapamid 0,625 mg nebo na enalapril 10 mg jednou denně

po dobu jednoho roku léčby. Dávka byla upravena podle kontroly krevního tlaku až na perindopril-

erbumin 8 mg (odpovídající 10 mg perindopril-argininu) a indapamid 2,5 mg nebo enalapril 40 mg

jednou denně. Pouze 34 % pacientů zůstalo léčeno perindoprilem 2 mg/indapamidem 0,625 mg

(versus 20 % enalaprilem 10 mg).

Na konci léčby se index masy levé komory snížil významněji u skupiny užívající perindopril /

indapamid (-10,1 g/m

), než u skupiny užívající enalapril (-1,1 g/m

) u všech randomizovaných

pacientů. Rozdíl mezi skupinami ve změně LVMI byl -8,3 (95% CI (-11,5; - 5,0), p

0,0001).

Lepší účinek na LVMI byl dosažen u vyšších dávek perindoprilu/indapamidu, než dávky u přípravku

Noliprel Neo a kombinace perindopril-arginin 5 mg/indapamid 1,25 mg.

Co se týče krevního tlaku, odhadnutý průměr rozdílů mezi skupinami u randomizované populace byl

- 5,8 mmHg (95% CI (-7,9; -3,7), p

0,0001) pro systolický krevní tlak a -2,3 mmHg (95% CI (-3,6;

-0,9), p = 0,0004) pro diastolický krevní tlak, ve prospěch skupiny užívající perindopril/indapamid.

Související s perindoprilem

Perindopril je účinný ve všech stádiích arteriální hypertenze: mírné, středně těžké i těžké. Vede ke

snížení systolického a diastolického krevního tlaku v poloze vleže i vstoje.

Maximální antihypertenzní účinek nastupuje za 4 až 6 hodin po požití jednorázové dávky a trvá

nejméně po dobu 24 hodin.

Reziduální blokáda angiotenzin konvertujícího enzymu po 24 hodinách je vysoká: pohybuje se kolem

80 %.

18/21

U pacientů, kteří odpovídají na léčbu, dochází k normalizaci krevního tlaku po 1 měsíci léčby bez

následné tachyfylaxe.

Vysazení léčby neprovází rebound fenomén.

Perindopril má vazodilatační vlastnosti a obnovuje elasticitu hlavního arteriálního řečiště, koriguje

histomorfologické změny v rezistentních arteriích a vyvolává snížení hypertrofie levé komory.

V případě potřeby přidání thiazidového diuretika dochází k synergistickému aditivnímu účinku.

Kombinace inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu a thiazidového diuretika snižuje riziko

hypokalemie vyvolané samotným diuretikem.

Související s indapamidem

V monoterapii má indapamid antihypertenzní účinek trvající po dobu 24 hodin. Tento účinek se

objevuje v dávkách, kdy jsou diuretické vlastnosti již minimální.

Antihypertenzní účinek souvisí se zlepšením arteriální compliance a se snížením celkové a arteriolární

periferní vaskulární rezistence.

Indapamid redukuje hypertrofii levé komory.

U thiazidových a podobných diuretik se terapeutický účinek nad určitou dávkou již dále nezvyšuje,

dosáhne rovnovážného stavu, zatímco nežádoucí účinky se dále zhoršují. Je-li léčba neúčinná, dávka

nemá být zvyšována.

U hypertoniků bylo při krátkodobém, středně - a dlouhodobém pozorování zjištěno, že indapamid:

neovlivňuje metabolismus lipidů: triglyceridy, LDL- a HDL-cholesterol,

neovlivňuje glycidový metabolismus, a to dokonce ani u diabetiků s hypertenzí.

Duální blokáda systému renin

-angiotenzin-aldosteron (RAAS) - data z

klinických studií

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem

receptorů pro angiotenzin II.

Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetem mellitem 2. typu se známkami poškození

cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetem mellitem 2. typu a

diabetickou nefropatií.

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární

ukazatele a mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie,

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze.

Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další

inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií

užívat současně.

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu ke standardní terapii

inhibitorem ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

a chronickým onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla

předčasně ukončena z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní

mozková příhoda byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a

zároveň nežádoucí účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální

dysfunkce) byly častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině.

P

ediatrická populace

Nejsou k dispozici údaje o použití přípravku Noliprel Neo u dětí.

19/21

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Související s přípravkem

Noliprel Neo

Současné podávání perindoprilu a indapamidu neovlivňuje jejich farmakokinetické vlastnosti ve

srovnání s jejich odděleným podáváním.

Související s perindoprilem

Absorpce a biologická dostupnost

Po perorálním podání je perindopril rychle absorbován a maximální koncentrace dosahuje za

1 hodinu. Plazmatický poločas perindoprilu činí 1 hodinu.

Konzumace jídla snižuje konverzi na perindoprilát, a tím i biologickou dostupnost; perindopril ve

formě argininové soli má být podáván perorálně v jedné denní dávce ráno před jídlem.

Distribuce

Distribuční objem volného perindoprilátu činí přibližně 0,2 l/kg. Vazba perindoprilátu na proteiny

krevní plazmy je 20%, zejména na angiotenzin konvertující enzym, je však závislá na koncentraci.

Biotransformace

Perindopril je proléčivo. Dvacet sedm procent podané dávky perindoprilu se do krevního řečiště

dostává ve formě aktivního metabolitu perindoprilátu. Kromě účinného perindoprilátu perindopril

vytváří

dalších

pět

metabolitů,

všechny

jsou

neúčinné.

Maximální

plazmatické

koncentrace

perindoprilátu je dosaženo za 3-4 hodiny po podání.

Eliminace

Perindoprilát se vylučuje močí a terminální poločas volné frakce činí přibližně 17 hodin, následkem

čehož je dosažení rovnovážného stavu během 4 dnů.

Linearita/nelinearita

Byla prokázána lineární závislost mezi dávkou perindoprilu a jeho hladinou v plazmě.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti:

Eliminace perindoprilátu se snižuje u starších lidí a u pacientů se srdečním nebo renálním selháním.

Porucha funkce ledvin:

Doporučuje se úprava dávky u renální insuficience v závislosti na stupni poruchy funkce (clearance

kreatininu).

V

případě dialýzy:

Clearance perindoprilátu při dialýze činí 70 ml/min.

Cirhóza:

U pacientů s cirhózou je kinetika perindoprilu modifikována: hepatální clearance původní molekuly je

snížena o polovinu. Nicméně množství vytvořeného perindoprilátu není sníženo a úprava dávkování

není tudíž nutná (viz body 4.2 a 4.4).

Související s indapamidem

Absorpce

Indapamid je rychle a zcela absorbován z trávicího traktu.

Maximální plazmatické koncentrace je dosaženo přibližně za 1 hodinu po perorálním podání.

20/21

Distribuce

Vazba na plazmatické proteiny je 79 %.

Biotransformace a eliminace

Eliminační poločas je 14 až 24 hodin (průměr 18 hodin). Opakované podávání indapamidu

nezpůsobuje kumulaci. Indapamid se vylučuje převážně ledvinami (70 % podané dávky) a stolicí

(22 %) ve formě inaktivních metabolitů.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin:

U pacientů s renálním selháním se farmakokinetické parametry nemění.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Noliprel Neo má mírně vyšší toxicitu než jeho jednotlivé složky. Renální toxicita se u potkanů nezdá

být zvýšená. Kombinace však vyvolává gastrointestinální toxicitu u psů a toxický účinek pro matku se

zdá být u potkanů zvýšený (ve srovnání s perindoprilem).

Tyto nežádoucí účinky se však projevují až při dávkách mnohonásobně vyšších, než jsou používané

terapeutické dávky.

Předklinické studie prováděné odděleně s perindoprilem a indapamidem neprokázaly genotoxický ani

kancerogenní potenciál. Studie reprodukční toxicity neprokázaly embryotoxicitu ani teratogenitu a

fertilita nebyla narušena.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro:

Monohydrát laktosy

Magnesium-stearát (E470B)

Maltodextrin

Koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551)

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Potahová vrstva:

Glycerol (E422)

Hypromelosa (E464)

Makrogol 6000

Magnesium-stearát (E470B)

Oxid titaničitý (E171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

21/21

6.5

Druh obalu a obsah

balení

14, 20, 28, 30 nebo 50 tablet v bílé PP tubě vybavené HDPE reduktorem a bílým neprůhledným

uzávěrem obsahujícím bílý vysoušecí gel.

Velikosti balení:1 x 14, 1 x 20, 1 x 28, 1 x 30 nebo 1 x 50 tablet

2 x 28, 2 x 30 nebo 2 x 50 tablet

3 x 30 tablet

10 x 50 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

58/499/06-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. 12. 2006

Datum posledního prodloužení registrace: 29. 2. 2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

7. 3. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace