Nobivac Tricat

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Kočičí virus panleukopenie _ parvovirus + rhinotracheitidy virus + Kočičím kalicivirem
Dostupné s:
Intervet International , B.V.
ATC kód:
QI06AD
INN (Mezinárodní Name):
Feline panleucopenia virus _ parvovirus + Feline rhinotracheitis virus + Feline calicivirus (Calicivirus felis, Virus rhinotrach
Léková forma:
Injekce lyofilizované
Terapeutické skupiny:
kočky
Terapeutické oblasti:
Živé virové vakcíny
Přehled produktů:
9935083 - 1 x 5 dávka - lahvička - sklo
Registrační číslo:
97/082/92-S/C
Datum autorizace:
1992-05-07

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1.NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

NobivacTricatinj.sicc.a.u.v.

2.KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

Léčivá(é)látka(y)

Virusrhinotracheitidisfelis(G2620A)≥10 4,5 TCID

a≤10 6,8 TCID

,Calicivirusfelis(F9)≥10 4,5

PFUa≤10 6,3 PFU,Viruspanleucopeniaecontagiosaefelis(Bristol)≥10 4,5 TCID

a≤10 6,5 TCID

v

1dávce(1mlponaředění).

3.LÉKOVÁFORMA

Injekcesuchá(lyofilizovaná)

4.KLINICKÉÚDAJE

4.1Cílovýdruhzvířat

Kočky.

4.2Indikacesupřesněnímprocílovýdruhzvířat

Kaktivníimunizacikočekprotivirovérinotracheitidě,kalicivirovémuonemocněníavirové

panleukopeniikoček.

4.3Kontraindikace

Netestovalosepoužitípřípravkuubřezíchkoček.Protosenedoporučujevakcinacebřezíchzvířat.

4.4Zvláštníupozornění

Žádné.

4.5 Zvláštníopatřenípropoužití

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Aždosedmidnůpodruhévakcinacibysemělozabránitkontaktuspotenciálnímizdrojirespiratorní

infekce.Chraněnostiprotipanleukopenii(felinníinf.enteritidou)sedosáhnerychlejiaobvyklesevytvoří

sedmýdenpoprvnívakcinaci.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravekzvířatům

Žádná.

4.6Nežádoucíúčinky(frekvenceazávažnost)

Beznežádoucíchúčinků.

4.7 Použitívprůběhubřezosti,laktacenebosnášky

Nedoporučujesevakcinaceběhembřezosti.

4.8Interakcesjinýmiveterinárnímiléčivýmipřípravky

Pokudjedanáaplikacesoučástíkomplexníhovakcinačníhoprogramu,lzeknaředěnípřípravkupoužít

tekutévakcínyNobivacRabies.

Nejsoudostupnéžádnéinformacepokudsetýčesoučasnéhopoužitíjinýchvakcín.Protose

doporučujeneaplikovatjinouvakcínu14dnípředapovakcinaci.

4.9 Podávanémnožstvíazpůsobpodání

VakcínaserozpustívpřiloženémředidleNobivacDiluentnebovtekutévakcíněřadyNobivaca

vzniklý1mlrozpuštěnévakcínyseaplikujesubkutánněnebointramuskulárně.

Vakcinačníschéma:

Primovakcinacevevěku12týdnů,revakcinacevevěku15-16týdnů,dalšírevakcinacejednouročně.

Pokudjenutnáčasnějšíchráněnost:primovakcinacevevěku9týdnů,revakcinacevevěku12týdnů,

dalšírevakcinacejednouročně.

Od12.týdnevěkulzepoužítjakoředidlovakcínuNobivacRabies.

4.10Předávkování(symptomy,prvnípomoc,antidota),pokudjetonutné

Bezzvláštníchpříznakůpo10-násobnémpředávkování.

4.11Ochrannélhůty

Neníurčenopropotravinovázvířata.

5. IMUNOLOGICKÉVLASTNOSTI

Kombinovaná,živávakcínaprotivirovérinotracheitidě,kalicivirovémuonemocněníavirové

panleukopeniikoček.Obsahujeatenuovanékmenyvirurinotracheitidykoček(G2620A),felinního

kaliciviru(F9)apanleukopeniekoček(Bristol)pomnoženénatkáňovýchkulturách.

Poaplikacidotělavakcinovanéhojedinceseaktivujecelářadaobrannýchmechanismůorganismu

zabraňujícíchnáslednémurozvinutíonemocněníponakaženíterénníinfekcí.

Chraněnostprotipanleukopenii(felinníinf.enteritidě)seobvyklevytvořído7dnůpoprimovakcinaci.

Plnápostvakcinačníimunitaprotirinotracheitiděakalicivirovémuonemocněníkočeksevyvinedo7

dnůporevakcinaci.Imunitatrvánejméněpodobujednohoroku.

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1 Seznampomocnýchlátek

(ZřeďovačNobivacDiluent:

dihydráthydrogenfosforečnanusodného,dihydrogenfosforečnandraselný,vodanainjekci)

6.2 Hlavníinkompatibility

Žádné.

6.3 Dobapoužitelnosti

24měsíců;ponaředěníspotřebovatdo30minut.

6.4 Zvláštníopatřeníprouchovávání

Vtemnupřiteplotě2-8°C.

ŘedidloNobivacDiluentlzeskladovatpřiobyčejnéteplotě.

6.5 Druhasloženívnitřníhoobalu

SkleněnálékovkatypuI(Ph.Eur.)obsahujícílyofilizátuzavřenáhalogenbutylovougumovouzátkou

zajištěnoukódovanouhliníkovoupertlíaskleněnálékovkatypuI(Ph.Eur.)obsahujícíředidlo

NobivacDiluentuzavřenáhalogenbutylovougumovouzátkouzajištěnoukódovanouhliníkovoupertlí.

Celkem10lékovekvkartónovékrabičce.Příbalováinformacepřiložena.

Balení:5x(1dávka+ředidloNobivacDiluent)

6.6 Zvláštníopatřeníprozneškodňovánínepoužitéhoveterinárníholéčivéhopřípravkunebo

odpadu,kterýpocházíztohotopřípravku

Bezzvláštníchopatření,likvidujesepatřičnýmzpůsobemdleplatnýchprávníchpředpisůČR.

7. DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

IntervetInternationalB.V.

WimdeKörverstraat35

5831ANBOXMEER

Nizozemsko

8. REGISTRAČNÍČÍSLO(A)

97/082/92-S/C

9. DATUMREGISTRACE/PRODLOUŽENÍREGISTRACE

05/1992,03/1998;2.4.2002,15.5.2007

10.DATUMREVIZETEXTU

červenec2007

Document Outline

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace