Ne-O-dor

Česká republika - čeština - Ecolab

Koupit nyní

Bezpečnostní list Bezpečnostní list (SDS)
25-01-2022
Dostupné s:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Registrační číslo:
103591E

Dokumenty v jiných jazycích

Bezpečnostní list Bezpečnostní list
bulharština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
španělština 24-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
dánština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
němčina 24-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
estonština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
řečtina 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
angličtina 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
francouzština 24-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
italština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
lotyština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
litevština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
maďarština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
nizozemština 24-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
polština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
portugalština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
rumunština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovenština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovinština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
finština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
švédština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ruština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
norština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ukrajinština 28-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
chorvatština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
srbština 20-09-2021

Přečtěte si celý dokument

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

1 / 16

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Ne-O-dor

NQCR-D5U3-700F-YC8Y

Kód výrobku

103591E

Použití látky nebo směsi

Osvěžovač vzduchu

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Přípravek pro čištění odpadů. Manuální aplikace.

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

16.11.2021

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Hořlavé kapaliny, Kategorie 3

H226

Dráždivost pro kůži, Kategorie 2

H315

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

Senzibilizace kůže, Kategorie 1

H317

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí,

H400

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

2 / 16

Kategorie 1

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí,

Kategorie 1

H410

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s

dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy,

jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji

zapálení. Zákaz kouření.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Limonene

alkylaminoxidy

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

Limonene

5989-27-5

227-813-5

01-2119529223-47

Nota C Hořlavé kapaliny Kategorie 3;

H226

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Senzibilizace kůže Kategorie 1; H317

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H400

>= 30 - < 50

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

3 / 16

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H410

butyldiglykol

112-34-5

203-961-6

01-2119475104-44

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 25 - < 30

alkylaminoxidy

61791-46-6

263-179-6

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H400

>= 10 - < 20

2,2'-oxybisethanol

111-46-6

203-872-2

01-2119457857-21

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Toxicita pro specifické cílové orgány -

opakovaná expozice Kategorie 2; H373

>= 5 - < 10

benzalkonium chlorid

68424-85-1

270-325-2

01-2119965180-41

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

...

Přečtěte si celý dokument

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace