NAC AL 100 ŠUMIVÉ TABLETY, POR TBL EFF 20X100MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ACETYLCYSTEIN (ACETYLCYSTEINUM)
Dostupné s:
Aliud Pharma GmbH & Co.KG, Laichingen
ATC kód:
R05CB01
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Šumivá tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20, Obal na tablety
Druh předpisu:
Volně prodejné léčivé přípravky
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
52/ 568/94-A/C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
4024773005310

Příbalováinformace

Milápacientko,milýpaciente,

prosím, čtětepozorněnásledujícíinformaci,protožeobsahujedůležitéúdajepro

používánítohotoléku. S případnýmidalšímiotázkamiseobracejte,prosím, na vašeho

lékařenebo lékárníka.

Názevpřípravku

NACAL100 šumivétablety

NACAL200 šumivétablety

(Acetylcysteinum)

Držitelrozhodnutío registraci/Výrobce

NAC AL100 šumivétablety:

ALIUD PHARMAGmbH, Co.KG,

Gottlieb– Daimler– Str. 19

D– 89150 Laichingen

Německo

NAC AL200 šumivétablety:

ALIUD PHARMAGmbH

Gottlieb– Daimler– Str. 19

D– 89150 Laichingen

Německo

Složení

Léčiválátka:Acetylcysteinum100 mga200 mgv 1 šumivétabletě.

Pomocnélátky:Dihydrogencitronansodný,hydrogenuhličitansodný,aspartam,

povidon,makrogol6000, citronovéaroma

Léková formaa farmakoterapeutická skupina

Šumivétablety kvnitřnímuužití

Indikačnískupina:mukolytikum,expektrorans

1/5

Charakteristika

Acetylcysteinzkapalňujehustý hlen vprůduškách, podporujevykašlávání

nahromaděnéhosekretu amůžepřispětkzmírněnídrážděnínakašel.

Indikace

Lékkuvolněnívazkého hlenupřiakutníchachronickýchonemocněníchdýchacích

cest.

Kontraindikace

KdynesmítepřípravekNACAL100 a 200 šumivétabletyužívat?

Přípraveknesmíteužívatpokud víteo svépřecitlivělostinaacetylcysteinnebona

jinou součástpřípravku.

Na comusítedbátběhemtěhotenstvía přikojení?

Zatímnejsou dostatečnézkušenostispoužívánímNAC AL100 a200 šumivétablety

v těhotenstvíapřikojení. Zatěchtostavů byneměly býtpřípravky NAC AL100 a

200 šumivétablety užívány,ledaželékař rozhodneo nezbytnostiléčby NAC AL

šumivétablety.

Co musítebrátvúvahu přiléčenídětí?

Pro vysokýobsahúčinnélátky nenípřípravekNAC AL100 šumivétablety vhodný

pro dětido 2 let.

Pro vysokýobsahúčinnélátky nenípřípravekNAC AL200 šumivétablety vhodný

pro dětido 6 let.

Nežádoucíúčinky

JakénežádoucíúčinkymůžeNACAL100 a 200 šumivétabletyvyvolat?

Velmizřídkamůževzniknoutpálenížáhy,nevolnost,zvraceníaprůjem.

Vojedinělýchpřípadechdošlok zánětůmslizniceústní(stomatitis),k bolestemhlavy

ašuměnív uších (tinnitus).Existujíojedinělézprávy,žepo podáníacetylcysteinu

vznikly reakcezpřecitlivělosti,např. svědění,kopřivka(utrikaria),kožnívyrážka

(exantém,rash), dušnost, spasmusprůdušek, zrychlenísrdečníhotepu apokles

krevníhotlaku;ojedinělézprávy o stažení(spasmu)průdušek setýkalypřevážně

pacientůszvýšenoureaktivitouprůdušek připrůduškovémastmatu(tzv.hyper-

respondeři,zvýšenácitlivostprůdušekvůčirůznýmdráždivýmfaktorům).

Vsouvislostispodávánímacetylcysteinubyloojedinělezaznamenánokrvácení,ato

částečněv rámcicelkovépřecitlivělosti.

Zpozorujete-liu sebe(dítěte)některý zuvedenýchnežádoucíchúčinků nebojinou

neobvykloureakci,sdělteto, prosím,svémulékařinebo lékárníkovi.

Jakáopatřeníjsou nutnápokud seobjevínežádoucíúčinky?

2/5

Připrvnímnáznakupřecitlivělostisenesmípřípravky NAC AL100 a200 šumivé

tabletydálepoužívat.Informujtesvého lékaře,který posoudízávažnostpříznaků a

podlepotřeby rozhodneo vhodnýchopatřeních.

Interakce

KteréjinélékyovlivňujíúčinkyNAC AL100 a 200 šumivétabletya jakovlivňujítyto

přípravkypůsobeníjinýchléků?

Uvědomtesi, ženásledujícíúdajesemohouvztahovatik lékům,kteréjsteužívali

krátcepředužívánímacetylcysteinu.

JenutnépečlivězvážitvhodnostsoučasnéhopoužitíNAC AL100 a200 šumivé

tabletyapřípravků,kterékašeltlumí(antitusika),protožemůžedojítk nebezpečnému

městnáníhlenuv dýchacíchcestách.

Tetracyklin(hydrochlorid)lzepodávatpouzeodděleně,nejméněs2-hodinovým

časovýmodstupemod užíváníNAC AL100 nebo 200 šumivétablety (neplatípro

doxycyklin).

SoučasnépodáváníNAC AL100 nebo 200 šumivétabletyanitroglycerinumůže

zesílitpůsobenínitroglycerinunarozšířenícév azředěníkrve(zesilujeútlum

shlukováníkrevníchdestiček).

Návodksprávnémudávkování

Uvedenépokynyplatí,pokud vášlékařneurčíjinak. Dodržujteprosímnásledující

pokyny,jinak byléknemohlsprávněpůsobit.

JakémnožstvíNAC AL100 a 200 šumivétabletymáteužívata jakčasto?

NACAL 100 šumivétablety

Dospělía mládežod14 let:2 - 3 x denně2 šumivétablety(tj. 400 - 600 mg

acetylcysteinunaden).

Dětiod6 - 14 let:3 - 4 x denně1 šumivoutabletu(tj. 300 - 400 mgacetylcysteinuna

den).

Dětiod2 do 5 let:2 - 3 x denně1 šumivoutabletu(tj. 200 - 300 mgacetylcysteinuna

den).

Dávkovánípřimukoviscidóze:

Dětiod2 - 6 let:4 x denně1 šumivoutabletu(tj. 400 mgacetylcysteinunaden).

Dětistarší6 let:3 x denně2 šumivétablety(tj. 600 mgacetylcysteinunaden).

NACAL 200 šumivétablety

Dospělía mládežod14 let:2 - 3 x denně1 šumivoutabletu(tj. 400 - 600 mg

acetylcysteinunaden).

Dětiod6 - 14 let:2 x denně1 šumivátableta(tj. 400 mgacetylcysteinunaden).

Dávkovánípřimukoviscidóze:

Dětiod6 let:3 x denně1 šumivoutabletu(tj. 600 mgacetylcysteinunaden).

Jaka kdymáteNAC ALšumivétabletyužívat?

3/5

TabletyNAC AL100 a200 šumivétablety seužívají(podávajídětem)po jídle

rozpuštěnévesklenicivody.

Dostatečnýmpřívodemtekutinysezlepšujeúčinek šumivýchtabletpřípravkůNAC

AL100 a200 nauvolňováníhlenu.

Jakdlouho mátepřípravekNAC AL100 resp. 200 šumivétabletyužívat(podávat

dětem)?

Otomjak dlouhomábýtlékužíván(podáván dětem)by mělrozhodnoutošetřující

lékař.Bezporady slékařemsmídospělípacientiadětistarší14 letužívatpřípravky

nejdéle5 dnů, dětem(od 2 let– NAC AL100, od 6 let– NAC AL200) smíbýt

přípravekpodávánnejvýšepo dobu 3 dnů. Pokud sestav onemocněnípo tétodobě

nezlepšíjenutnáporadaslékařem.

Důležitáupozorněnía varování

Na coještěmusítedbát?

Ufenylketonurie,cožjedědičnéonemocněnílátkovévýměny,jenutnémítnazřeteli,

želék obsahujeaspartamovésladidlo.Vjednéšumivétabletěje11.22 mg

fenylalaninu.

Na comusítedbátpřiřízenímotorovýchvozidel,připrácivevýškácha přiobsluze

strojů?

Nenídůvod kezvláštnímopatřením.

Co mátedělatdošlo-likpožitívelkýchdávekNACAL100 a 200 šumivétablety

(úmyslnénebonáhodnépředávkování)?

Přináhodnémnebo úmyslnémpředávkovánísemohoudostavitpříznaky místního

podráždění,jako jsou pálenížáhy,bolestižaludku, nevolnost, zvraceníaprůjem.

Zatímvšak, anipřiextremnímpředávkování,nebylyzaznamenány závažnénežádoucí

účinky apříznaky intoxikace.

Připochybnostechseporaďteslékařem.

Co mátedělat, kdyžjstesivzali(podalidítěti)malou dávkuNAC AL100 nebo 200

šumivétabletynebo jstesiněkteroudávku zapomnělivzít?

Pokud jstezapomnělivzítjednu dávku NAC AL100 nebo200 šumivétabletynebo

jstesivzalipřílišmaloudávku, pokračujtepřidalšídávcepodlepředpisu.

Uchovávání

Uchovávejtezaobyčejnéteploty,chraňtepřed světlem,vsuchu– v původním

vnitřnímobalu.

Po vyjmutítabletyvíčko tuby řádněuzavřete!

Varování

Datumexpiracejeuvedeno naobalovékrabičceanatubě.Po tomtodatu jižtoto

baleníneužívejte(nepodávejtedětem)!

Uchovávejtemimodosahadohled dětí.

4/5

Balenía druhobalu

NACAL 100 šumivétablety:1 x 20 šumivýchtablet

NACAL 200 šumivétablety:1 x 20 šumivýchtablet

50 (2 x 25) šumivýchtablet

Datumposlednírevizepříbalovéinformace

5.1.2010

Máte-lijakékolivdalšídotazy, poraďtesesvašímlékařemnebo lékárníkem.

5/5

Souhrnúdajů o přípravku

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

NACAL100 šumivétablety

NACAL200 šumivétablety

NACAL600 šumivétablety

2. SLOŽENÍKVALITATIVNÍIKVANTITATIVNÍ

NACAL 100 šumivétablety

Léčiválátka:Acetylcyteinum100 mgv 1 šumivétabletě

NACAL 200 šumivétablety

Léčiválátka:Acetylcyteinum200 mgv 1 šumivétabletě

NACAL 600 šumivétablety

Léčiválátka:Acetylcyteinum600 mgv 1 šumivétabletě

3. LÉKOVÁFORMA

Šumivétablety

NACAL100šumivétablety:bílékulatéplochéefervescentnítabletysezkosenýmihranami

bezdělícírýhy

NACAL200šumivétablety:bílékulatéplochéefervescentnítabletysezkosenýmihranami

bezdělícírýhy

NACAL600šumivétablety:bílékulatéplochéefervescentnítabletysezkosenýmihranamis

půlícírýhou najednéstraně

4. KLINICÉ ÚDAJE

4.1. Indikace

Sekretolytickáléčbaakutníchachronickýchbronchopulmonárníchonemocněnísporuchou

tvorby atransportu hlenu.

4.2. Dávkovánía způsobpodávání

NACAL 100 šumivétablety

Dospělíamládežod14let:2-3xdenně2šumivétabletyNACAL100(odpovídá4OO-600

mgacetylcyteinu/den).

Dětiod6-14let:3-4xdenně1šumivoutabletuNACAL100(odpovídá300-400mg

acetylcyteinu/den).

Děti2-5let:2-3xdenně1šumivoutabletuNACAL100(odpovídá200-300mg

acetylcyteinu/den).

NACAL 200 šumivétablety

Dospělíamládežod14let:2-3xdenně1šumivoutabletuNACAL200(tj.400-600mg

acetylcysteinu/den).

Dětiod 6 - 14 let: 2x denně1 šumivátabletyNAC AL200 (tj. 400 mgacetylcyteinu/den).

NACAL 600 šumivétablety

Dospělíamládežod14let:2xdenně1/2šumivétabletyNACAL600nebo1xdenně1šumivá

tabletaNAC AL600 (tj. 600 mgacetylcysteinu/den).

Dávkovánípřimukoviscidóze:

Dětiod 2 - 6 let:4 x denně1 šumivoutabletuNAC AL100

Dětistarší6let:3xdenně2šumivétabletyNACAL100nebo3xdenně1šumivoutabletu

NAC AL200 (tj. 600 mgacetylcysteinu/den).

Šumivétabletyserozpouštějívevodě.Délkaléčbymusíbýtposouzenaindividuálně;u

chronickébronchitídyamukoviscidózymábýtlékpodávándlouhodobě,abysedosáhlo

profylaxeinfekce.

Hlenzřeďujícíúčinekacetylcysteinujezesilovándostatečnýmpřívodemtekutiny do organismu.

4.3. Kontraindikace

PřípravkyNACALšumivétabletysenesmípoužívatpřipřecitlivělostinaacetylcysteinnebona

jinékomponenty přípravků.

PřípravkyNACALšumivétabletynesmíbýtpodáványběhemtěhotenstvíapřikojení,protože

nejsou žádnézkušenostispodávánímacetylcysteinuzatěchtostavů.

ProvysokýobsahléčivélátkynemábátpřípravekNACAL100šumivétabletypodávándětem

mladším2 let.

ProvysokýobsahléčivélátkynenípřípravekNACAL200šumivétabletyvhodnýprodětido6

letaNAC AL600 šumivétabletynenívhodnýpro dětido 14 let.

4.4. Zvláštníupozornění

Udědičnéporuchylátkovévýměnyjakoujefenylketonuriejenutnépamatovatnato,že

přípravkyobsahujísladidloaspartám;jednašumivátabletaNACAL100,200a600obsahuje

11.22 mgfenylalaninu.

4.5. Interakce

Přisoučasnémpodávánísantitusikymůžedocházet,nazákladěsníženéhokašlacíhoreflexu,k

nebezpečnémuhromaděníhlenuaprotomusíbýtjejichsoučasnépodávánívelmipečlivě

zvažováno.

Přisoučasnémperosléčeníacetylcyteinematetracyklinem(hydrochlorid)musíbýtobaléky

podáványodděleně;mezipodávánímacetylcysteinuatetracyklinumusíbýtminimálně2

hodinový časový odstup(neplatípro doxycyklin).

Zprávyoinaktivaciantibiotikacetylcysteinemseopírajípouzeozkouškyprovedenéinvitro,

kdybylyuvedenélátkypřímopromíchány.Přestojezbezpečnostníchdůvodůdoporučováno,

abybylaantibiotikaužívanáperospodávánaodděleně,nejméněs2hodinovýmčasovým

odstupemodužíváníacetylcysteinu.Invitrozjištěnáinkompatibilitabylapopsánapředevšímpro

polosynteticképeniciliny,tetracykliny,cefalosporinaaminoglykosidy.Zatímnebylapopsána

inkompatibilitasamoxicilinem,doxycyklinem,erytromycinem,thiamfenikolemacefuroximem.

Přisoučasnémpodánínitroglycerinusacetylcysteinembylozaznamenánovýraznější

vasodilatačnípůsobeníazesílenýútlumagregacetrombocytů.Klinickývýznamtohotozjištění

nenízatímobjasněn.

4.6. Těhotenstvía kojení

Testyprovedenéulaboratorníchzvířat(králíci,potkani)nepřineslyžádnázjištění,kteráby

svědčilao teratogennímpůsobeníacetylcysteinu.

Protoževšaknejsoužádnézkušenostisužívánímacetylcysteinuběhemtěhotenstvíapřikojení,

nelzepřípravky NAC ALšumivétablety zatěchtostavů podávat.

4.7. Možnostsníženípozornostipřiřízenímotorovýchvozidelaobsluzestrojů.

PřípravkyNACALšumivétabletynemajívlivnaschopnostříditmotorovávozidlaanina

vykonávánídalšíchčinností,vyžadujícíchzvýšenoupozornostasoustředění.

4.8. Nežádoucíúčinky

Zcelaojedinělesemohoupřiužívánípřípravkůobsahujícíchacetylcysteinobjevitpálenížáhy,

nevolnost,zvraceníaprůjem.

Velmizřídkabylyzaznamenánynásledujícínežádoucíúčinky:stomatitída,bolestihlavya

hučenív uších.

Ojedinělesepopodáváníacetylcysteinuvyskytlyalergickéreakce,např.svědění,urtika,

exantém,rash,spasmusbronchů, tachyklardieapokleskrevníhotlaku;ojedinělézprávyo vzniku

bronchiálníchspasmůsetýkalypředevšímpacientůshyperreaktivitoubronchů přiastmatu.

Vsouvislostispodávánímacetylcysteinusemimotovyskytlyojedinělézprávyokrvácení,z

částivrámcireakcízpřecitlivělosti.Různávyšetřenídálepotvrdila,žezapřítomnosti

acetylcysteinujesníženaagregacetrombocytů;klinickývýznamtohotozjištěnízatímnelze

posoudit.

4.9. Předávkování

Připodáváníperorálníchforemnebylopoacetylcysteinuzatímzaznamenánožádné

předávkovánístoxickýmiprojevy;podobu3měsícůbyldobrovolníkůmpodávánacetylcystein

v dávce11.6 g acetylcysteinu/denbezzávažnějšíchnežádoucíchúčinků.

Bezprojevůintoxikacebylacetylcysteintolerovánaždodávek500mg/kgtělesnéhmotnostia

protonelzepo per osužitíočekávattoxickédůsledky zpředávkování.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

Acetylcysteinjemukolytikumaexpektrorans.

5.1. Farmakodynamickévlastnosti

Acetylcysteinjederivátemaminokyselinycysteinu.Vbronchiálnímtraktupůsobíacetylcystein

sekretolytickyasekretomotoricky.Předpokládáse,žeuvolňujedisulfidovouvazbumezivlákny

mukopolysacharidůažemádepolymerizačníúčineknaDNA-vlákna(vhnisavémhlenu).Tyto

mechanismyby mělybýtodpovědnézasnižováníviskozity hlenu.

AlternativnímechanismuspůsobeníacetylcysteinuspočíváveschopnostijehoreaktivníchSH-

skupinvázatchemickéradikályatakjedetoxikovat.Mimotoacetylcysteinzvyšujesyntézu

glutathionu,cožjedůležitéprodetoxikaciškodlivin.Tímjevysvětlovánopůsobení

acetylcysteinujako antidotapřiintoxikaciparacetamolem.

Jepopsániprotektivníúčinekprofylaktickédávkyacetylcysteinuprotivýskytuazávažnosti

bakteriálníchexacerbacíu pacientůschronickou bronchitídounebo mukoviscidózou.

5.2. Farmakokinetickévlastnosti

Popodáníperosseacetylcysteinvstřebávárychleatéměřúplně.Vjátrechjemetabolisovánna

cysteinafarmakologickyaktivnímetabolity,jakojediacetylcystein,cystinarůznédalší

disulfidy.Provýraznýefektprvníhoprůchodujátry(firstpasseffect)jebiologickádostupnost

perospodanéhoacetylcysteinuvelmimalá.Učlověkajenejvyššíhladinyvplasmědosaženoza

1-3hod,přičemžmaximálníkoncentracecysteinuvplasmědosahujepouzekhodnotě2umol/l.

Vazbaacetylcysteinunabílkoviny jecca50%.

Vorganismuseacetylcysteinajehometabolityvyskytujívetřechrůznýchformách:částjako

formavolná,částvlabilníchdisulfidovýchvazbáchnabílkovinuačástveforměstabilní

aminokyseliny.Exkreceprobíhátéměřvýlučněledvinamiveforměinaktivníchmetabolitů

(anorganickésulfáty,diacetylcystin).Plasmatickýpoločasacetylcysteinujecca1hodaje

určovánpředevšímrychloujaterníbiotransformací.Sníženájaternífunkcemůžeprodloužit

hodnoty plasmatickéhopoločasu ažk 8 hodinám.

Zfamakokinetickýchsledovánípoi.v.podáníacetylcysteinubylurčendistribučníobjemna

0.47l/kg(celkem),resp.O.59l/kg(redukovaný).Plasmatickáklírensbyla0.11l/hod/kg

(celkem)a0.84l/hod/kg(redukovaná).Poločaseliminacepoi.v.podáníje30-40minuta

eliminacejetřífázová(alfa, betaaterminálnígamafáze).

N-acetylcysteinprocházíplacentoupotkanůabylprokázánvplodovévodě.Poperorálním

podání100mgN-acetylcysteinu/kghmotnostibylapřistanovovánípo0.5,1,2a8hodnalezena

vyššíkoncentracemetabolituL-cysteinuv placentěaplodu nežv plasměmatky.

Průnikacetylcysteinuplacentou,přestupdomateřskéhomlékaavlivnaplodakojencenebylu

člověkasledován.Neníznámozdaacetylcysteinprocházíhematoencefalickoubariérou.

5.3. Preklinickádata vevztahukbezpečnostipřípravku

a) akutnítoxicita

Vyšetřeníakutnítoxicitynesvědčíprozvlášnícitlivost.Učlověkajsouzkušenostisi.v.

podávánímacetylcysteinupřiintoxikaciparacetamolemaždodávky30gacetylcysteinu/den;

přitomnebylypozorovány projevy intoxikace.

b) chronickátoxicita

Vyšetřeníbylaprovedenaurůznýchdruhůzvířat(potkan,pes);přisledováníaždo1roku

nebylyzjištěny patologickézměny.

c)mutagennía onkogenníúčinek

Uacetylcysteinunelzeočekávatmutagenníúčinek;testnabakteriíchbylnegativní.

Vyšetřenízaměřenánaonkogenníúčinekacetylcysteinunebylaprovedena.

d) reprodukčnítoxicita

Studienateratogenitubylyprovedenypoperorálnímpodáníacetylcysteinuubřezíchkráličích

samicaupotkanůvobdobíorganogenézy.Dávkyukrálíkůdosahovaly250-500mga700

mg/kgaupotkanů500-1000mga2000mg/kghmotnosti.Vžádnézuvedenýchstudiínebyly

pozorovány malformaceplodů.

Fertilita,peri-apostnatálnívývojpoperorálnímpodáváníbylysledoványupotkanů.Výsledky

potvrdily,žeacetylcysteinneovlivňujevnovépopulacifunkcigonád,fertilitu,porod,schopnost

sáníavývoj.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznamvšechpomocnýchlátek(kvalitativně)

Natriidihydrogenocitras,natriihydrogenocarbonas,aspartamum,povidonum,macrogolum

6000, aromacitrici

6.2. Inkompatibility

Nejsou zatímznámy

6.3. Doba použitelnosti

2 roky

6.4. Uchovávání

Přiteplotědo 25°C, vdobřeuzavřenémvnitřnímobalu.

6.5 Druhobalu

PPtubasPE/Silikageluzávěrem,příbalováinformacevjazycečeském,papírováskládačka

NAC AL100 šumivétablety- 1 x 2Ošumivýchtablet

NAC AL200 šumivétablety- 1 x 20 šumivýchtablet

50 (2 x 25) šumivýchtablet

NAC AL600 šumivétablety- 1 x 10 šumivýchtablet

20 (2 x 10) šumivýchtablet

50 (5 x 10) šumivýchtablet

6.6. Návodkužití

Kperorálnímuužívání,tablety serozpouštějívevodě.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍOREGISTRACI

NAC AL200 šumivétablety,NAC AL600 šumivétablety

AliudPharmaGmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 19

D-89150 Laichingen

Německo

NAC AL100 šumivétablety:

AliudPharmaGmbH,Co. KG,

Gottlieb-Daimler-Str. 19

D-89150 Laichingen

Německo

8. REGISTRAČNÍČÍSLO

NAC AL100 šumivétablety:52/568/94-A/C

NAC AL200 šumivétablety:52/568/94-B/C

NAC AL600 šumivétablety:52/568/94-C/C

9. DATUMREGISTRACE/DATUMPRODLOUŽENÍREGISTRACE

14.6.1995 /25.2. 2009

10. DATUMPOSLEDNÍREVIZETEXTU

5.1.2010

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace