Milprazon CHEWABLE pro malé kočky a koťata 4/10 mg Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Milbemycin oxim, kombinace
Dostupné s:
Krka d.d. Novo mesto
ATC kód:
QP54AB
INN (Mezinárodní Name):
Milbemycin oxime, combinations (Milbemycinoximum, Praziquantelum)
Léková forma:
Potahovaná tableta
Terapeutické skupiny:
kočky
Terapeutické oblasti:
Milbemycins
Přehled produktů:
Kódy balení: 9907458 - 1 x 2 tableta - blistr
Registrační číslo:
96/043/19-C
Datum autorizace:
2019-06-18

Přečtěte si celý dokument

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Milprazon CHEWABLE 4 mg/10 mg potahované tablety pro malé kočky a koťata o hmotnosti

nejméně 0,5 kg

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Chorvatsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Milprazon CHEWABLE 4 mg/10 mg potahované tablety pro malé kočky a koťata o hmotnosti

nejméně

0,5 kg

Milbemycinoximum/praziquantelum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje:

Léčivé látky:

Milbemycinoximum

4 mg

Praziquantelum

10 mg

Hnědožluté, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

Tablety lze dělit na stejné poloviny.

4.

INDIKACE

Léčba smíšených infekcí vývojovými stádii a dospělci tasemnic a hlístic následujících druhů:

- Tasemnice (Cestoda):

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Echinococcus multilocularis

- Hlístice (Nematoda):

Ancylostoma tubaeforme

Toxocara cati

Přípravek lze použít rovněž k prevenci onemocnění dirofilariózy (Dirofilaria immitis), pokud je

indikována současná léčba proti tasemnicím.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u koček mladších 6 týdnů anebo o hmotnosti nižší než 0,5 kg.

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve velmi vzácných případech byly hlavně u mladých koček po podání kombinace milbemycinoximu

a prazikvantelu pozorovány celkové příznaky (jako letargie), neurologické příznaky (jako je

ataxie/nekoordinované pohyby a svalový třes) anebo gastrointestinální příznaky (jako zvracení

a průjem).

Ve velmi vzácných případech byly po podání přípravku pozorovány hypersenzitivní reakce.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek (nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky, a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, nebo si myslíte, že léčivý přípravek není účinný, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu

lékaři.

Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL

elektronicky, nebo také přímo na adresu:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Hudcova 56a

621 00 Brno

mail: adr@uskvbl.cz

Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky (malé kočky a koťata).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

K zajištění správného dávkování musí být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost zvířete.

Minimální doporučená dávka: 2 mg milbemycinoximu a 5 mg prazikvantelu na kg živé hmotnosti

jednorázově perorálně.

V závislosti na živé hmotnosti kočky je praktické následující dávkování:

Živá hmotnost

Potahované tablety pro malé kočky a koťata

0,5 - 1 kg

½ tablety

více než 1 - 2 kg

1 tableta

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek se podává s krmivem nebo po krmení. Je tak zajištěna optimální

ochrana před dirofilariózou.

Přípravek může být zařazen do programu prevence dirofiláriozy, jestliže je současně indikována léčba

proti tasemnicím. Prevence dirofiláriozy: přípravek hubí larvy Dirofilaria immitis až po dobu jednoho

měsíce po jejich přenosu komáry. K pravidelné prevenci dirofiláriozy se upřednostňuje použití

monovalentního přípravku.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Doba použitelnosti zbylé poloviny tablety po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

Zbylé nepoužité poloviny tablet uchovávejte do 25

C v původním blistru a použijte při příštím podání.

Uchovávejte blistr v krabičce.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce

a blistru po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Doporučuje se současně léčit všechna zvířata žijící ve společné domácnosti.

Za účelem

vypracování

účinného

odčervovacího

programu je

třeba

vzít

v úvahu místní

epidemiologické informace a riziko expozice kočky, a vyhledat radu (např. veterinárního lékaře)

odborníka.

Pokud byla potvrzena infekce tasemnicí D. caninum, je třeba k prevenci reinfekce pamatovat na

současnou léčbu proti mezihostitelům jako jsou blechy a vši.

Rezistence parazitů vůči jakékoli skupině anthelmintik (léky působící proti červům) se může vyvinout

po častém, opakovaném použití anthelmintika příslušné skupiny.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nebyly provedeny studie s velmi vysílenými kočkami nebo se zvířaty s vážně narušenými ledvinami

nebo funkcí jater. Použití přípravku se pro tato zvířata nedoporučuje nebo pouze po zvážení poměru

terapeutického přínosu a rizika odpovědným veterinárním lékařem.

Zajistěte, aby kočky a koťata o hmotnosti mezi 0,5 kg a ≤ 2 kg dostaly příslušnou sílu tablety (4 mg

milbemycinoximu/ 10 mg prazikvantelu) a odpovídající dávku (½ nebo 1 tabletu) podle hmotnosti

kočky, ½ tablety pro kočky o hmotnosti 0,5 kg až 1 kg; 1 tableta pro kočky o hmotnosti 1 kg až 2 kg.

Vzhledem k tomu, že tablety jsou ochuceny, je třeba je skladovat na bezpečném místě mimo dosah

zvířat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Náhodné požití tablety dítětem může být nebezpečné. Z důvodu zabránění přístupu dětí k přípravku,

by tablety měly být podávány a uchovávány mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužité části tablet vraťte do otevřeného blistru a vložte do krabičky.

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Milprazon CHEWABLE 4 mg/10 mg potahované tablety pro malé kočky a koťata o hmotnosti

nejméně 0,5 kg

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje:

Léčivé látky:

Milbemycinoximum

4 mg

Praziquantelum 10 mg

Pomocné látky:

Žlutý oxid železitý (E172)

0,20 mg

Oxid titaničitý (E171)

0,51 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Hnědožluté, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

Tablety lze dělit na stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Kočky (malé kočky a koťata).

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba smíšených infekcí vývojovými stádii a dospělci tasemnic a hlístic následujících druhů:

- Tasemnice (

Cestoda

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Echinococcus multilocularis

- Hlístice (Nematoda):

Ancylostoma tubaeforme

Toxocara cati

Přípravek lze použít rovněž k prevenci onemocnění dirofilariózy (Dirofilaria immitis), pokud je

indikována současná léčba proti tasemnicím.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u koček mladších 6 týdnů anebo o hmotnosti nižší než 0,5 kg.

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Doporučuje se současně léčit všechna zvířata žijící ve společné domácnosti.

Za účelem vypracování účinného odčervovacího programu je třeba vzít v úvahu místní

epidemiologické informace a riziko expozice kočky, a vyhledat radu (např. veterinárního lékaře)

odborníka.

Pokud byla potvrzena infekce tasemnicí D. caninum, je třeba k prevenci reinfekce pamatovat na

souběžnou léčbu proti mezihostitelům jako jsou blechy a vši.

Rezistence parazitů vůči jakékoli skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném

použití anthelmintika příslušné skupiny.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nebyly provedeny studie s velmi vysílenými kočkami nebo se zvířaty s vážně narušenými ledvinami

nebo funkcí jater. Použití přípravku se pro tato zvířata nedoporučuje nebo pouze po zvážení poměru

terapeutického přínosu a rizika odpovědným veterinárním lékařem.

Zajistěte, aby kočky a koťata o hmotnosti mezi 0,5 kg a ≤ 2 kg dostaly příslušnou sílu tablety (4 mg

milbemycinoximu/ 10 mg prazikvantelu) a odpovídající dávku (½ nebo 1 tabletu) podle hmotnosti

kočky, ½ tablety pro kočky o hmotnosti 0,5 kg až 1 kg; 1 tableta pro kočky o hmotnosti 1 kg až 2 kg.

Vzhledem k tomu, že tablety jsou ochuceny, je třeba je skladovat na bezpečném místě mimo dosah

zvířat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Náhodné požití tablety dítětem může být nebezpečné. Z důvodu zabránění přístupu dětí k přípravku,

by tablety měly být podávány a uchovávány mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužité části tablet vraťte do otevřeného blistru a vložte do krabičky.

V případě náhodného pozření jedné nebo více tablet, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

Další opatření

Echinokokóza představuje riziko pro člověka. Protože echinokokóza je onemocnění s povinným

hlášením Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE), konkrétní pokyny pro ošetřování a následný

postup a pokyny na ochranu osob, je třeba získat od kompetentního úřadu (např. experti nebo ústavy

parazitologie).

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ve velmi vzácných případech byly hlavně u mladých koček po podání kombinace milbemycinoximu a

prazikvantelu pozorovány celkové příznaky (jako letargie), neurologické příznaky (jako je ataxie a

svalový třes) anebo gastrointestinální příznaky (jako zvracení a průjem).

Ve velmi vzácných případech byly po podání přípravku pozorovány hypersenzitivní reakce.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek (nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

4.7

Použití v průběhu březosti a laktace

Veterinární léčivý přípravek se může používat u chovných koček včetně březích a laktujících koček.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Při podávání doporučené dávky makrocyklického laktonu selamektinu během léčby doporučenou

dávkou kombinace milbemycinoximu a prazikvantelu nebyly pozorovány žádné interakce. Při

souběžném podání tohoto přípravku s jinými makrocyklickými laktony je nutné dbát zvláštní

opatrnosti, protože nejsou dostupné další studie, které by doložily bezpečnost takového postupu.

Takové studie nebyly provedeny ani u chovných zvířat.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Perorální podání.

K zajištění správného dávkování musí být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost zvířete.

Minimální doporučená dávka: 2 mg milbemycinoximu a 5 mg prazikvantelu na kg živé hmotnosti

jednorázově perorálně. Přípravek se podává s krmivem nebo po krmení. Je tak zajištěna optimální

ochrana před dirofilariózou. V závislosti na živé hmotnosti kočky je praktické následující dávkování:

Živá hmotnost

Potahované tablety pro malé kočky a koťata

0,5 - 1 kg

½ tablety

> 1 - 2 kg

1 tableta

Přípravek může být zařazen do programu prevence dirofilariózy, jestliže je současně indikována léčba

proti tasemnicím. Prevence dirofilariózy: přípravek hubí larvy Dirofilaria immitis až po dobu jednoho

měsíce po jejich přenosu komáry. K pravidelné prevenci dirofilariózy se upřednostňuje použití

monovalentního přípravku.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V případě předávkování bylo pozorováno navíc od příznaků pozorovaných po podání doporučené

dávky (viz bod 4.6) zvýšené slinění. Příznaky vymizí spontánně během jednoho dne.

4.11

Ochranná(é) lhůta(y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: endektoparazitika, makrocyklické laktony, milbemycin, kombinace.

ATCvet kód: QP54AB51.

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Milbemycinoxim patří do skupiny makrocyklických laktonů, izolovaný z fermentace Streptomyces

hygroscopicus var. aureolacrimosus. Je účinný proti roztočům, proti larválním stadiím a dospělcům

hlístic a rovněž proti larvám Dirofilaria immitis.

Aktivita milbemycinu vychází z jeho účinku na přenos nervového vzruchu bezobratlých:

Milbemycinoxim, podobně jako avermektiny a jiné milbemyciny, zvyšuje u hlístic a u hmyzu

propustnost buněčných membrán pro chloridové ionty prostřednictvím glutamátem řízených

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace