MASTIMOL MEDICAMENTA Mast

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Dostupné s:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
ATC kód:
QD11AX
INN (Mezinárodní Name):
(Camphora, Ichthamolum, Methylis salicylas, Terebinthinae etheroleum ex pino pinastro, Iodum, Kalii iodidum)
Léková forma:
Mast
Terapeutické skupiny:
klisny, krávy, prasnice
Terapeutické oblasti:
Jiné dermatologické p ípravky
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935863 - 1 x 250 g - láhev
Registrační číslo:
96/030/99-C
Datum autorizace:
1999-05-11

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC)

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MASTIMOL MEDICAMENTA mast pro skot, koně a prasata

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1gram přípravku obsahuje

Léčivé látky:

Camphora racemica

20 mg

Ichthamolum

5 mg

Methylis salicylas

10 mg

Terebinthinae etheroleum ex pino pinastro

10 mg

Iodi spirituosa solutio (6,5%)

5 mg

(odpovídá 0,421 mg celkového Iodum)

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Mast

Tmavohnědá mast charakteristického zápachu po methyl-salicylátu a kafru

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Skot, koně, prasata

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Skot

Mastitidní onemocnění - akutní i chronické, katarální i parenchymatózní mastitidy;

obecně jako derivans.

Prasnice a klisny

Furunkulóza a edémy vemene

nekrózy kůže, abscesy, flegmóny, furunkuly

zhmožděniny, otlaky

chronické periostitidy, tendovaginitidy, kloubové distorze,

luxace šlach, chronické bursitidy atd.

obecně jako derivans.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných

látek.

4.4

Zvláštní upozornění

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nevtírat do otevřených ran.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

zvířatům

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.

V případě náhodného kontaktu přípravku s kůží a sliznicemi omyjte zasažené místo

vodou a mýdlem. V případě náhodného zasažení očí, vypláchněte exponované oko

proudem čisté vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na léčivé látky nebo vazelínu by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné

prostředky skládající se z ochranných rukavic.

Po použití si umyjte ruce.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Přípravek je všeobecně velmi dobře snášen. V případě přecitlivělosti na některou

složku mohou vzniknout alergické reakce.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březost:

Lze použít během březosti.

Laktace:

Neuplatňuje se.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat současně s masťovými základy obsahujícími antibiotika.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Kožní podání.

V případě mastitid se přípravek aplikuje na léčené místo 2x denně, přičemž se vtírá do

kůže alespoň po dobu 5 minut, v ostatních indikacích 1 - 3x denně. Velikost dávky pro

dojnici je odvislá od místa aplikace a aplikační plochy, průměrná dávka činí cca 50 g

masti. Mast se aplikuje po celou dobu onemocnění až do odeznění klinických

příznaků. Nejvyšší denní dávka není stanovena, dávka pro celou léčbu je odvislá od

rozsahu ošetřovaného místa a délky léčení.

Po důkladném omytí a dezinfekci se mast vtírá do kůže vemene, případně do jiného

léčeného místa na kůži v souvislé vrstvě.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Vzhledem k lokální aplikaci přípravku není známa skutečnost předávkování zvířete

přípravkem

4.11

Ochranné lhůty

Maso: Bez ochranných lhůt

Mléko: Bez ochranných lhůt

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: jiná dermatologika

ATCvet kód: QD11AX

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Mechanismus účinku:

Kombinace účinných látek působí antimikrobiálně a hyperemizujícím způsobem.

Aktivní složky (kafr a ichthamol) drážděním recepčních nervových zakončení

vyvolávají reflexní vasodilataci i v hlubších částech tkaniva. Tak v ošetřovaných

místech navodí zvýšené prokrvení a tím je podpořené urychlené odstraňování

patologických změn. Jód působí antisepticky a při infekčních chorobách se příznivě

uplatňuje tato jeho vlastnost. Jodid draselný působí mírně resorpčně.

5.2

Farmakokinetické údaje

Kafr, terpentinový olej a jod nepůsobí na patologické procesy přímo po vstřebání, ale

axonovými reflexy. Použité koncentrace methyl-salicylátu a ichthamolu mají spíše

zvláčňující účinek.

Lze předpokládat, že kůží vemene neprostoupí i při zánětu do systémové cirkulace

více než 30 % aplikovaného množství jednotlivých složek přípravku.

Vztahy mezi plazmatickou či krevní koncentrací a terapeutickými či nežádoucími

účinky a dalšími vlivy působícími na farmakokinetické vlastnosti přípravku se

nepodařilo vypozorovat.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Žlutá vazelína

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

Chraňte před světlem

Chraňte před chladem a mrazem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

HDPE dóza s HDPE mezivíčkem a šroubovacím uzávěrem o obsahu 250, 500

a 1000 g

PP dóza s HDPE šroubovacím uzávěrem o obsahu 1000 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96 / 030 / 99-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11. 05. 1999 / 19. 01. 2005 / 25. 10. 2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Říjen 2013

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace