LEVETIRACETAM MYLAN Potahovaná tableta 500MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAMUM)
Dostupné s:
Generics [UK] Limited, Potters Bar
ATC kód:
N03AX14
INN (Mezinárodní Name):
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAM)
Dávkování:
500MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
90 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
Levetiracetam
Přehled produktů:
TBL FLM 90X500MG
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 546/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls219114/2015

Příbalováinformace:Informace pro pacienta

LevetiracetamMylan250mg

LevetiracetamMylan500mg

LevetiracetamMylan1000 mg

potahovanétablety

levetiracetamum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačneteVy nebo Vašedítětento

přípravek užívat,protožeobsahujepro Vásdůležitéúdaje.

Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, atoitehdy, má-listejné známkyonemocněníjako Vy.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucích účinků,které nejsouuvedeny

vtéto příbalové informaci.Vizbod 4.

Co naleznetev této příbalové informaci

1. CojepřípravekLevetiracetamMylana kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekLevetiracetamMylanužívat

3. JaksepřípravekLevetiracetamMylanužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakpřípravekLevetiracetamMylanuchovávat

6. Obsah balenía dalšíinformace

1. Co je přípravek LevetiracetamMylana kčemu sepoužívá

LevetiracetamMylan obsahujeléčivoulátkulevetiracetam, cožje antiepileptikum(lékpoužívanýk

léčbě záchvatů uepilepsie).

LevetiracetamMylansepoužívá:

samostatněudospělýchadospívajícíchod16letsnovědiagnostikovanouepilepsií,kléčbě

určitéformyepilepsie.Epilepsiejestav,kdypacientimajíopakovanézáchvaty(křeče).

Levetiracetamsepoužívá utakové formy epilepsie, ukteré záchvatyzpočátku postihujípouze

jednustranumozku,alemohlybyserozšířitidovětšíchoblastínaoboustranáchmozku

(parciálnízáchvatysnebobezsekundárnígeneralizace).LevetiracetamVámbylpředepsán

Vašímlékařemke sníženípočtu záchvatů.

jako doplněkkjinýmlékůmprotiepilepsiipřiléčbě:

­Parciálníchzáchvatůsnebobezgeneralizaceudospělých,dospívajících,dětía

kojencůod 1měsíce věku

­Myoklonickýchzáchvatů(krátké,šokovézáškubysvaluneboskupinysvalů)u

dospělých adospívajícíchod 12 letvěku sjuvenilnímyoklonickou epilepsií

­Primárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatů(závažnějšíchzáchvatů,

včetněztrátyvědomí)udospělýchadospívajícíchod12letvěkusidiopatickou

generalizovanouepilepsií(typepilepsie,ukteréseuvažuje,žebymohlamít

genetickou příčinu).

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravek LevetiracetamMylanužívat

NeužívejtepřípravekLevetiracetamMylan:

jestližejstealergický(á)nalevetiracetam,jinéderivátypyrrolidinunebonakteroukolidalší

složkutohotopřípravku (uvedenou vbodě6).

Upozorněnía opatření

Před použitímpřípravku LevetiracetamMylan seporaďte sesvýmlékařem:

Pokudtrpíteproblémysledvinami,dodržujtepokynylékaře.Lékařmůžerozhodnout,žeby

Vaše dávka měla býtupravena.

JestližezpozorujetejakékolizpomalenírůstuneboneočekávanýrozvojpubertyuVašeho

dítěte,prosím, kontaktujte svého lékaře.

Umaléhopočtuosobléčenýchantiepileptiky,jakojelevetiracetam,sevyskytlymyšlenkyna

sebepoškozeníčisebevraždu.Pokudmátejakékolivpříznakydepreseanebomyšlenkyna

sebevraždu,vyhledejteprosímokamžitě lékaře.

Dětiamladiství

Levetiracetamneníurčenpropoužívánísamostatně(jakomonoterapie)udětíadospívajícíchdo16

let.

Dalšíléčivé přípravkya LevetiracetamMylan

Informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužíváte,kteréjstevnedávnédobě

užíval(a)nebo kterémožná budete užívat, včetně léků dostupných bezlékařskéhopředpisu.

Jeobzvláště důležitéinformovatsvého lékaře,pokud užíváte:

methotrexát(lékna lupénku, zánětya některédruhyrakoviny).

makrogol(lékprotizácpě).Neužívejtemakrogoljednuhodinupředa jednuhodinuhodinupo

užitílevetiracetamu, protože to může snížitjehoúčinek.

probenecid (lékna dnu).

Těhotenstvíakojení

Pokudjstetěhotnánebokojíte,domnívátese,žemůžetebýttěhotná,neboplánujeteotěhotnět,

poraďte sesesvýmlékařemdříve, nežzačnete tentopřípravekužívat.

PřípravekLevetiracetamMylanbysenemělužívatběhemtěhotenství,pokudtoneníjednoznačně

nutné.RizikovrozenýchvadproVašenenarozenédítěnelzezcelavyloučit.Vestudiíchnazvířatech

měllevetiracetamnežádoucíreprodukčníúčinky,avšakvevyššíchdávkách,nežbudetepotřebovatke

kontrolesvých záchvatů.

Běhemléčbysenedoporučuje kojení.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

LevetiracetammůženarušitVašischopnostříditmotorovávozidlaaobsluhovatstroje,protožemůže

způsobitospalost.Tojepravděpodobnějšíspíšenazačátkuléčbynebopozvýšenídávky.Neměl/a

byste říditnebo obsluhovatstroje, dokud senepotvrdí,žeVaše schopnostvykonávattyto činnostinení

dotčena.

3. Jak se přípravek LevetiracetamMylanužívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněpodlepokynůsvéholékařenebolékárníka.Pokudsinejste

jistý(á),poraďtesese svýmlékařemnebo lékárníkem.

Užijte takovýpočettablet,jaký určílékař.LevetiracetamMylan je nutno užívatdvakrátdenně,jednou

ránoajednou večer, přibližně ve stejnoudobu každýden.

Monoterapie

Dávkovánípro dospěléadospívající(od 16let)

Obvykládávka:mezi1000mga 3000 mgdenně.

JestližezačínátepoprvéužívatpřípravekLevetiracetamMylan,lékařVámpředpodáním

obvyklé nejnižšídávkypředepíše po dobu prvních 2týdnůnižšídávku.

Příklad:PokudjeVašedennídávka1000mg,můžeteužítdvě250mgtabletyránoadvě250mg

tabletyvečer.

Přídatnáléčba

Dávka pro dospělé a dospívající(12-17let)s hmotnostíalespoň50 kg

Obvykládávka:mezi1000mga 3000 mgdenně.

Příklad:PokudjeVašedennídávka1000mg,můžeteužítdvě250mgtabletyránoadvě250mg

tabletyvečer.

Dávkováníukojenců(1až23měsíců),dětí(2až11let)adospívajících(12až17let)shmotností

méně než50 kg

Vášlékařpředepíšenejvhodnějšílékovou formu levetiracetamu dlevěku,hmotnostia dávky.

Můžebýtkdispoziciperorálníroztoklevetiracetamu.Tatolékováformajevhodnějšíukojencůadětí

do6let,udětíadospívajících(od6do17let)shmotnostínižšínež50kgatamkdetablety

neumožňujípřesnédávkování.

Způsob podání:

Tabletyzapijtedostatečnýmmnožstvímtekutiny(napříkladsklenicívody).Přípravekmůžeteužívat

sjídlemibezjídla.

Půlicírýhamápouzeusnadnitdělenítabletyprosnazšípolykání,pokudmátepotížespolknoutji

celou.

Délkaléčby:

PřípravekLevetiracetamMylanjeurčenkdlouhodobéléčbě.Mělibystepokračovatvléčbě

takdlouho,jakVámdoporučílékař.

Neukončujteléčbubezporadysesvýmlékařem,protožetakovéukončeníléčbybymohlo

véstke zvýšenému výskytuzáchvatů.

Jestližejste užil(a)více tabletpřípravku LevetiracetamMylan, nežjsteměl(a)

MožnénežádoucíúčinkypřipředávkovánípřípravkemLevetiracetamMylanjsou ospalost,agitovanost

(neklid),agresivita, sníženábdělost,útlumdýchánía kóma(bezvědomí).

Kontaktujtesvéholékaře,pokudjsteužil(a)vícetablet,nežjsteměl(a).Vášlékařurčínejlepší

možnou léčbu předávkování.

Jestližejste zapomněl(a)užítpřípravekLevetiracetamMylan

Pokud jstezapomněl(a)užítjednu nebo vícedávek, kontaktujtesvého lékaře.

Nezdvojujte následujícídávku, abyste nahradil(a)vynechanoutabletu.

Jestližejste přestal(a)užívatpřípravekLevetiracetamMylan

Pokudukončujeteléčbu,mělobybýtpodávánílevetiracetamu,podobnějakoujinýchantiepileptik,

omezovánopostupně,abysepředešlozvýšenívýskytuzáchvatů.PokudseVášlékařrozhodnek

ukončeníléčbytímto přípravkem, poučíVáso postupnémvysazováníléčby.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějakovšechnyléky,můžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutu každého.

Nejčastějihlášené nežádoucíúčinkyjsou bolestvnosunebo krku(nazofaryngitida),ospalost(spavost),

bolesthlavy,únavaazávratě.Nazačátkuléčbynebopřizvýšenídávkymohoubýtčastějšíněkteré

vedlejšíúčinky, jakoje ospalost, únava azávratě.Četnosttěchto účinků sevšakpo čase snižuje.

Pokudsimyslíte,žemůžetemítněkterýznásledujícíchnežádoucíchúčinků,přestaňteužívat

tentoléka ihned kontaktujtesvéholékařenebovyhledejtenejbližšílékařskou pohotovost.

Méněčasté(postihujíaž1 pacientaze100)

pokus o sebevraždua sebevražednémyšlenky

Poklespočtukrevníchbuňek(spříznakyjakojenáhlábolestvkrku,horečka,vředyv

ústech, nevysvětlené podlitiny nebo krvácení, únava).

Vzácné(postihujíaž1 pacienta z1000)

sebevražda

zánětslinivky břišní

selháníjater, hepatitida(zánětjater)

závažné alergickéreakce(DRESS, anafylaktickáreakce [závažnáa okamžitáalergická

reakce],Quinckehoedém[otokobličeje, rtů,jazykaa hrdla])

kožní vyrážka, kterámůže véstk tvorbě puchýřůavypadá jako maléterčíky(centrální

tmavá skvrna obklopenásvětlejšíoblastí, stmavýmprstencemkolemokraje,erythema

multiforme), rozsáhlá vyrážka s puchýřia olupovánímkůže, zejménav okolíústnosu,

očí, genitálií(Stevens-Johnsonův syndrom)atěžšíforma způsobujícíolupování kůže na

vícenež30%povrchu těla (toxická epidermálnínekrolýza)

Dalšínežádoucíúčinkyzahrnují:

Velmičasté(postihujívícenež1 z10 pacientů)

zánětnosohltanu

somnolence(ospalost), bolestihlavy

Časté(postihujíaž1 z10pacientů)

anorexie(ztrátachutikjídlu)

deprese, nepřátelstvíneboagresivita,úzkost, nespavost, nervozita nebo podrážděnost

křeče, poruchyrovnováhy,závratě (poruchyrovnováhy), letargie(nedostatekenergie a

entusiasmu), třes (mimovolníchvění)

vertigo(závrať,pocittočeníhlavy)

kašel

bolestibřicha, průjem, dyspepsie (zažívacípotíže), zvracení,nevolnost

vyrážka

slabost/únava

Méněčasté(postihujíaž1ze 100pacientů)

poklestělesnéhmotnosti, zvýšenítělesnéhmotnosti

duševníporuchy,poruchychování,halucinace,zlost,zmatenost,panickáataka(náhlýzáchvat

paniky),emočnínestabilita/výkyvynálady, neklid

amnézie(ztrátapaměti),poruchypaměti(zapomnětlivost),abnormálníkoordinace/ataxie

(poruchakoordinacepohybů), parestézie(brnění),poruchypozornosti(ztrátasoustředění)

diplopie (dvojitévidění),rozmazanévidění

abnormálníhodnotyjaterních testů

vypadávánívlasů, ekzém, svědění

svalová slabost,myalgie (bolestsvalů)

zranění

Vzácné(postihujíaž1z1000pacientů)

infekce

poruchyosobnosti(problémyschováním),abnormálnímyšlení(pomalémyšlení,

neschopnostsoustředitse)

nekontrolovatelnésvalovékřečepostihujícíhlavu,trupakončetiny,potížepřikontrole

pohybů, hyperkineze (hyperaktivita)

pokleshladinysodíku vkrvi

Hlášenínežádoucích účinků

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékaři,lékárníkovinebo

zdravotnísestře.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyv

této příbalové informaci. Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímo na adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášenímnežádoucích účinků můžete přispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto

přípravku.

5. Jak přípravek LevetiracetamMylanuchovávat

Uchovávejtetento přípravekmimodohled adosahdětí.

NepoužívejtepřípravekLevetiracetamMylanpo uplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobaleana

blistruza EXP. Doba použitelnostise vztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Lahvička:Po otevřeníspotřebujte do3měsíců.Poprvnímotevřenílahvičkuuchovávejtevždypečlivě

uzavřenou.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky,kteréjižnepoužíváte.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. Obsah baleníadalšíinformace

Co přípravekLevetiracetamMylanobsahuje

Léčivou látkouje levetiracetamum(levetiracetam).

Jednapotahovanátableta obsahujelevetiracetamum250 mg, 500 mgnebo 1000mg.

Pomocnýmilátkamijsou:

Jádrotablety:PovidonK29-32,granulovanámikrokrystalickácelulosa,sodnásůlkroskarmelosy,

magnesium-stearát,natrium-lauryl-sulfát, koloidníbezvodýoxid křemičitý

Potahtablety:Oxidtitaničitý(E171),polydextrosa,hypromelosa,triacetin,makrogol8000,makrogol

400

Jak přípravekLevetiracetamMylanvypadá aco obsahujetoto balení:

Potahovanétablety

LevetiracetamMylan 250mg:

Bílá kulatábikonvexnípotahovanátableta se zkosenýmihranamio průměru 10mmnajedné straně

spůlicírýhou avyražením„M“ nad rýhou a„613“ podrýhou, druhá strana tabletyje hladká.

Půlicírýhamápouzeusnadnitdělenítabletyprosnazšípolykání,nikolivjejírozdělenínastejné

dávky.

LevetiracetamMylan 500mg:

Bílá oválná bikonvexnípotahovanátabletasezkosenýmihranamio rozměrech 8mmx 17 mmna

jednéstraně spůlicírýhouavyražením„M“ nalevé straněrýhya „615“ napravéstraněrýhy, druhá

stranatabletyje hladká.

Půlicírýhamápouzeusnadnitdělenítabletyprosnazšípolykání,nikolivjejírozdělenínastejné

dávky.

LevetiracetamMylan 1000mg:

Bílá oválná bikonvexnípotahovanátabletasezkosenýmihranamio rozměrech 10mmx 21mmna

jednéstraně spůlicírýhouavyražením„M“ nalevé straněrýhya „619“ napravéstraněrýhy, druhá

stranatabletyje hladká.

Půlicírýhamápouzeusnadnitdělenítabletyprosnazšípolykání,nikolivjejírozdělenínastejné

dávky.

Blistryjsoubalenyvpapírovýchkrabičkáchobsahujících20,30,50,60,90,100,120nebo200

potahovaných tablet.

Jednodávkové blistryvpapírových krabičkách obsahují30x1nebo60x1potahovanoutabletu.

Lahvičkyobsahují60, 100,120, 200nebo500 potahovaných tablet.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

Držitelrozhodnutío registraci

Generics[UK]Ltd.

Potters Bar, Hertfordshire

Velká Británie

Výrobce

Generics[UK]Ltd.,PottersBar,Hertfordshire,Velká Británie

McDermottLaboratoriesLtd.t/aGerard Laboratories,35/36 Baldoyle IndustrialEstate,Dublin, Irsko

Tento léčivý přípravek jevčlenskýchstátech EHPregistrovánpodtěmitonázvy:

Země Název

Rakousko LevetiracetamMylan250mg/500mg/1000mg-Filmtabletten

Belgie LevetiracetamMylan250mg,500mg,1000mgfilmomhuldetabletten

Českárepublika LevetiracetamMylan250mg,500mg,1000mg,potahovanétablety

Dánsko LevetiracetamMylan

Země Název

Francie LévétiracétamMylan250mg,500mg,1000mgcomprimépelliculé

Německo LevetiracetamMylan250mg,500mg,1000mg-Filmtabletten

Řecko LevetiracetamMylan250mg,500mg,1000mgFilm-coatedTablets

Maďarsko LevetiracetamMylan250mg,500mgfilmtabletta

Irsko LevetiracetamMylan250mg,500mg,1000mgFilm-coatedTablets

Lucembursko LevetiracetamMylan250mg,500mg,1000mgfilmomhuldetabletten

Polsko LewetyracetamMylan

Portugalsko LevetiracetamMylan

Rumunsko LevetiracetamMylan250mg,500mg,1000mgcomprimatefilmate

Slovenská

republika LevetiracetamMylan

Slovinsko LevetiracetamMylan250mg,500mg,1000mgfilmskoobloženetablete

Španělsko LevetiracetamMYLAN250mg,500mg,1000mgcomprimidosrecubiertoscon

películaEFG

Nizozemsko LevetiracetamMylan250mg,500mg,1000mgfilmomhuldetabletten

VelkáBritánie LevetiracetamMylan250mg,500mg,1000mgFilm-coatedTablets

Tato příbalová informacebyla naposledyrevidována:13.4.2016

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls219114/2015

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

LevetiracetamMylan250mg

LevetiracetamMylan500mg

LevetiracetamMylan1000mg

potahovanétablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

LevetiracetamMylan 250mg:Jednapotahovanátableta obsahujelevetiracetamum250mg.

LevetiracetamMylan 500mg:Jednapotahovanátableta obsahujelevetiracetamum500mg.

LevetiracetamMylan 1000mg:Jednapotahovanátableta obsahujelevetiracetamum1000mg.

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Potahovanátableta.

LevetiracetamMylan250mg:

Bílá kulatábikonvexnípotahovanátableta se zkosenýmihranamio průměru 10mmnajedné straně

spůlicírýhou avyražením„M“ nad rýhou a„613“ podrýhou, druhá strana tabletyje hladká.

Půlicírýha má pouze usnadnitdělenítabletypro snazšípolykání, nikolivjejírozdělenína stejnédávky.

LevetiracetamMylan500mg:

Bílá oválná bikonvexnípotahovanátabletasezkosenýmihranamio rozměrech 8mmx 17 mmna jedné

straněspůlicírýhou avyražením„M“ nalevé straněrýhya „615“ na pravé straněrýhy, druhá strana

tabletyjehladká.

Půlicírýha má pouze usnadnitdělenítabletypro snazšípolykání, nikolivjejírozdělenína stejnédávky.

LevetiracetamMylan1000mg:

Bílá oválná bikonvexnípotahovanátabletasezkosenýmihranamio rozměrech 10mmx 21mmna

jednéstraně spůlicírýhou avyražením„M“ nalevé straněrýhya „619“ napravéstraněrýhy, druhá

stranatabletyje hladká.

Půlicírýha má pouze usnadnitdělenítabletypro snazšípolykání, nikolivjejírozdělenína stejnédávky.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

PřípravekLevetiracetamMylanjeindikovánjakomonoterapievléčběparciálníchzáchvatůsnebobez

sekundárnígeneralizace udospělýcha dospívajícíchod16 letvěku s nově diagnostikovanou epilepsií.

LevetiracetamMylanjeindikován jako přídatnáterapie

uparciálníchzáchvatůsesekundárnígeneralizacínebobezníudospělých,dospívajících,dětía

kojencůod 1měsícevěkusepilepsií,

přiléčběmyoklonickýchzáchvatůudospělýchadospívajícíchod12letsjuvenilní

myoklonickou epilepsií,

přiléčběprimárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůudospělýchadospívajícíchod

12 letsidiopatickou generalizovanou epilepsií.

4.2 Dávkovánía způsob podání

Dávkování:

Monoterapieudospělýchadospívajícíchod 16letvěku

Doporučenápočátečnídávkaje250mgdvakrátdenně,kterábymělabýtpodvoutýdnechzvýšenana

úvodníterapeutickoudávku500mgdvakrátdenně.Dávkamůžebýtdálezvyšovánao250mgdvakrát

denněkaždé dva týdnyvzávislostina klinické odpovědi. Maximálnídávka je 1500 mgdvakrátdenně.

Přídatnáterapieudospělých(≥18 let)a dospívajících(12-17let)s hmotností50kg nebo více.

Počátečníterapeutická dávka je500 mgdvakrátdenně. S touto dávkou lze začítprvnídenléčby.

Podleklinickéodpovědiasnášenlivostilzedennídávkuzvýšitažna1500mgdvakrátdenně.Dávkulze

zvyšovatnebo snižovatpo500 mgdvakrátdenně každé dva ažčtyřitýdny.

Ukončeníléčby:

Pokudjenutnoukončitléčbulevetiracetamem,doporučujesevysazovatpřípravekpostupně(tj.u

dospělýchadospívajícíchshmotnostívícenež50kg:snižovánío500mgdvakrátdenněkaždédvaaž

čtyřitýdny.Ukojencůstaršíchnež6měsíců,dětíadospívajícíchshmotnostímenšínež50kg:dávka

bysemělasnižovatnejvýšeo10mg/kgdvakrátdenněkaždédvatýdny.Ukojenců(mladšínež6

měsíců)byseměla dávka snižovatnejvýšeo 7 mg/kgdvakrátdenněkaždé dva týdny).

Zvláštnískupinypacientů:

Staršípacienti(65 letastarší)

Ustaršíchpacientůsporuchoufunkceledvin(viz„Poruchafunkceledvin"níže)sedoporučujedávku

upravit.

Poruchafunkceledvin

Dennídávku je nutnoindividuálně upravitpodlefunkceledvin.

Pro dospělé pacientypoužijte následujícítabulku a dávku odpovídajícímzpůsobemupravte.

Kpoužitítétodávkovacítabulkyjenutnonejprvestanovitpacientovuclearancekreatininu(CLcr)v

ml/min.Udospělýchadospívajícíchohmotnosti50kgavícelzehodnotuCLcrvml/minzjistitz

hladin kreatininu vséru (mg/dl)spoužitímnásledujícírovnice:

CLcr(ml/min)= [140–věk(roky)]x hmotnost(kg)(x 0,85 pro ženy)

72x sérovýkreatinin (mg/dl)

CLcrsepoté přepočítá podle následujícího vzorcena plochu povrchutěla(„bodysurfacearea", BSA):

CLcr(ml/min/1,73m 2 )= CLcr(ml/min) x 1,73

BSAsubjektu(m 2 )

Úpravadávkyudospělýchadospívajícíchpacientůshmotnostívícenež50kgsporuchoufunkce

ledvin:

Skupina Clearancekreatininu

(ml/min/1,73m 2 ) Dávkováníafrekvence

Normální

Mírná porucha

> 80

50–79

500až1500 mgdvakrátdenně

500až1000 mgdvakrátdenně

Střednětěžká porucha

Těžká porucha

Dialyzovanínemocnív

konečnémstadiuonemocnění

ledvin (1)

30–49

< 30

- 250až750 mgdvakrátdenně

250až500 mgdvakrátdenně

500 až1000 mgjednoudenně (2)

Prvníden léčbylevetiracetamemsedoporučuje podatúvodnídávku 750 mg.

Po dialýze se doporučujepodatdodatečnou dávku 250-500mg.

Udětísporuchoufunkceledvinjetřebaupravitdávkulevetiracetamupodlerenálníchfunkcí,protože

clearancelevetiracetamuzávisínafunkciledvin.Totodoporučeníjezaloženonastudiisdospělýmis

poruchoufunkceledvin.

CLcrvml/min/1,73m 2 můžebýtodhadnutazestanovenísérovéhokreatininu(mg/dl)promladé

dospívající, dětia kojencespoužitímnásledujícíhovzorce(Schwartzůvvzorec):

CLcr(ml/min/1,73m 2 )= Výška(cm)x ks

Kreatininvséru(mg/dl)

ks=0,45udonošenýchkojencůdo1rokuvěku;ks=0,55udětímladšíchnež13letvěkuau

dospívajícíchdívek;ks=0,7 udospívajícíchchlapců

Úpravadávkyukojenců,dětíadospívajícíchpacientůshmotnostínižšínež50kgsporuchoufunkce

ledvin.

Skupina Clearancekreatininu

(ml/min/1,73 m 2 ) Dávka afrekvence (1)

Kojenciod1do méněnež

6 měsíců věku Kojenciod6do23 měsíců,děti

adospívajícíshmotnostínižší

než50 kg.

Normální > 80 7 až21 mg/kg(0,07 až

0,21 ml/kg)dvakrátdenně 10 až30 mg/kgdvakrátdenně

Mírná porucha 50-79 7 až14 mg/kg(0,07 až

0,14 ml/kg)dvakrátdenně 10 až20 mg/kg(0,10 až0,20

ml/kg)dvakrátdenně

Středně těžká

porucha 30-49 3,5 až10,5 mg/kg(0,035

až0,105 ml/kg)dvakrát

denně 5 až15 mg/kg(0,05 až0,15

ml/kg)dvakrátdenně

Těžká porucha < 30 3,5 až7 mg/kg(0,035 až

0,07 ml/kg)dvakrátdenně 5 až10 mg/kg(0,05 až0,10

ml/kg)dvakrátdenně

Dialyzovaní

nemocní v

konečnémstadiu

onemocněníledvin -- 7 až14 mg/kg(0,07 až

0,14 ml/kg)jednou

denně (2)(4) 10 až20 mg/kg(0,10 až0,20

ml/kg)jednou denně (3)(5)

Perorálníroztokbymělbýtpoužitprodávkynižšínež250mg,prodávky,kterénejsounásobky250

mg,ukterýchdoporučenéhodávkovánínelzedosáhnoutkombinacíněkolikatabletaupacientů,kteří

nemohou polykattablety

Prvníden léčbylevetiracetamemsedoporučuje podatúvodnídávku 10,5 mg/kg(0,105 ml/kg).

Prvníden léčbylevetiracetamemsedoporučuje podatúvodnídávku 15mg/kg(0,15 ml/kg).

Po dialýze se doporučujepodatdodatečnou dávku 3,5-7mg/kg(0,035 až0,07 ml/kg).

Po dialýze se doporučujepodatdodatečnou dávku 5-10 mg/kg(0,05 až0,10 ml/kg).

Poruchafunkcejater

Upacientůsmírnounebostřednětěžkouporuchoufunkcejaternenínutnážádnáúpravadávky.

Unemocnýchstěžkouporuchoufunkcejatermůžehodnotaclearancekreatininupodhodnocovat

renálníinsuficienci.Protosepřihodnotěclearancekreatininu<60ml/min/1,73m 2 doporučujesnížit

denníudržovacídávku o 50%.

Pediatrickápopulace:

Lékařbymělpředepsatnejvhodnějšílékovouformu, baleníasílupodlevěku,hmotnostia dávky.

Tabletynejsoupřizpůsobenypropodáváníkojencůmadětemvevěkudo6let.Perorálníroztokje

preferovanáformapropodávánítétopopulaci.Kromětohodávky,kteréjsoukdispozicivtabletové

formě,nejsouvhodnéprozahájeníléčbyudětíshmotnostínižšínež25kg,upacientů,kteřínemohou

polykattablety,nebopropodávánídáveknižšíchnež250mg.Vevšechvýšeuvedenýchpřípadechby

semělpoužítperorálníroztok.

Monoterapie:

Udětíadospívajícíchmladších16letnebylastanovenabezpečnostaúčinnostlevetiracetamupři

podávánívmonoterapii.

Nejsoudostupné žádné údaje.

Doplňkováterapieukojenců(6až23měsíců),dětí(2až11let)adospívajících(12až17let)

shmotnostínižšínež 50 kg:

Perorálníroztokje preferovanáforma pro použitíu kojencůadětído6 letvěku.

Udětívevěku6letavýše,upacientůneschopnýchpolykat,upacientůsdávkoudo250mgau

pacientůsdávkou,kterénenímožnédosáhnoutkombinacíněkolikatabletbymělbýtpoužitperorální

roztoklevetiracetamu.

Mábýtpoužitanejnižšíúčinnádávka.Počátečnídávkaprodítěnebodospívajícíhoohmotnosti25kg

bymělabýt250mgdvakrátdenně,maximálněpak750mgdvakrátdenně.Dávkaudětíohmotnosti50

kga vyššíjestejnájako u dospělých.

Doplňková léčbau kojencůod 1 doméně než6 měsícůvěku:

Pro použitíu kojencůje určen perorálníroztoklevetiracetamu.

Způsob podání

Potahovanétabletyjenutnoužívatperorálně,zapíjetdostatečnýmmnožstvítekutinyalzejeužívat

spolusjídlemnebo bezněj.Dennídávka se podává rozdělena do dvou stejných dávek.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivitanaléčivoulátku,jinéderivátypyrrolidonunebonakteroukolipomocnoulátkutohoto

přípravkuuvedenouvbodě6.1.

4.4 Zvláštní upozorněnía opatřenípro použití

Porucha funkceledvin:

Podávánílevetiracetamupacientůmsporuchoufunkceledvinsimůževyžádatúpravudávky.U

pacientůstěžkouporuchoufunkcejaterjevhodnépředzvolenímdávkyprovéstzhodnocenífunkce

ledvin(vizbod4.2).

Sebevražda:

Upacientůléčenýchantiepileptiky(včetnělevetiracetamu)bylyhlášenypřípadysebevraždy,pokusuo

sebevraždu,sebevražednýchpředstavachování.Metaanalýzarandomizovaných,placebem

kontrolovanýchstudiísantiepileptikyprokázalamírnězvýšenérizikosebevražednýchmyšleneka

chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika neníznám.

Ztohotodůvodubyupacientůmělybýtsledoványznámkydepresea/nebosebevražednýchpředstava

chováníapřípadněbymělabýtzvolenavhodnáléčba. Pacientům(a jejichošetřujícímosobám)jenutné

doporučit,abyvyhledalilékařskoupomoc,pokudseupacientůprojevíznámkydepresea/nebo

sebevražedných představčichování.

Pediatrická populace:

Tabletoválékováforma neníuzpůsobenapro použitíukojencůadětímladších 6let.

Dostupnéúdajeudětínenaznačujívlivnarůstapubertu.Dlouhodobýúčinekudětínaučení,

inteligenci,růst, endokrinnífunkce, pubertu a plodnostvšakzatímneníznám.

4.5 Interakcesjinýmiléčivýmipřípravky ajinéformy interakce

Antiepileptika

Údajezklinickýchstudiíprovedenýchudospělýchpředuvedenímpřípravkunatrhukazují,že

levetiracetamneovlivňujesérovékoncentracejižpodávanýchantiepileptik(fenytoin,karbamazepin,

kyselinavalproová,fenobarbital,lamotrigin,gabapentinaprimidon)ažetatoantiepileptikaneovlivňují

farmakokinetikulevetiracetamu.

Stejnějakoudospělýchneníupediatrickýchpacientůužívajícíchlevetiracetamaždodávky60

mg/kg/dendůkazoklinickyvýznamných interakcíchléčivého přípravku.

Retrospektivníhodnocenífarmakokinetickýchinterakcíudětíadospívajícíchsepilepsií(4-17let)

potvrdilo,žepřídatnáléčbaperorálněužívanýmlevetiracetamemneovlivňujesérovékoncentrace

současněpodávanéhokarbamazepinuavalproátuvustálenémstavu.Údajevšaknaznačují,že

antiepileptikaindukujícíenzymyzvyšujíclearancelevetiracetamuudětío20%.Dávkunenínutné

upravovat.

Probenecid:

Bylozjištěno,žeprobenecid(500mgčtyřikrátdenně),blokátorrenálnítubulárnísekrece,inhibuje

renálníclearanceprimárníhometabolitu,nevšaklevetiracetamu.Koncentraceuvedenéhometabolitu

všakzůstává nízká.

Metotrexát

Přisoučasnémpodávánílevetiracetamuametotrexátubylopozorovánosníženíclearancemethotrexátu,

cožvedekezvýšeníkoncentrace/prodlouženípřítomnostimethotrexátuvkrviažnapotenciálnětoxické

hladiny.Hladinymethotrexátualevetiracetamuvkrvijeupacientůléčenýchsoučasněoběmaléky

potřebapečlivě sledovat.

Perorálníkontraceptiva ajiné farmakokinetické interakce:

Levetiracetamvdávce1000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikuperorálníchkontraceptiv

(ethinylestradiolalevonorgestrel).Endokrinníparametry(luteinizačníhormonaprogesteron)se

nezměnily.Levetiracetamvdávce2000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikudigoxinuani

warfarinu.Protrombinovéčasysenezměnily.Současnépodávánídigoxinu,perorálníchkontraceptivani

warfarinu neovlivnilofarmakokinetiku levetiracetamu.

Laxativa

Ojedinělěbylyhlášenypřípadysníženéúčinnostilevetiracetamupopodáníosmotickéholaxativa

makrogolusouběžněspodánímlevetiracetamu.Ztohotodůvodubynemělbýtmakrogolužívánorálně

jednuhodinu před ajednuhodinupoužívánílevetiracetamu.

Jídlo a alkohol:

Rozsah vstřebávánílevetiracetamu nebyljídlemovlivněn, ale rychlostvstřebávánísemírně snížila.

Nejsou kdispozicižádnéúdajeo interakcilevetiracetamu s alkoholem.

4.6 Fertilita,těhotenstvía kojení

Těhotenství:

Postmarketingovéúdajezněkolikaprospektivníchtěhotenskýchregistrůdokumentovalyvýsledkyu

vícenež1000ženvystavenýchmonoterapiilevetiracetamemběhemprvníhotrimestrutěhotenství.

Celkovětytoúdajenenaznačujípodstatnézvýšenírizikavětšíchvrozenýchvad,ikdyžteratogenní

rizikonelzezcelavyloučit.Terapieněkolikaantiepileptickýmiléčivýmipřípravkyjespojenasvyšším

rizikemvrozenýchmalformacínežmonoterapie,aprotobymělobýtzváženoupoužitímonoterapie.

Studienazvířatechprokázalyreprodukčnítoxicitu(vizbod5.3).Potenciálnírizikopročlověkanení

známo.

PodávánípřípravkuLevetiracetamMylansevtěhotenstvíauženvreprodukčnímvěku,které

nepoužívajíantikoncepci, nedoporučuje, pokudto nenízklinického hlediskanutné.

Fyziologickézměnyběhemgraviditymohouovlivnitkoncentracilevetiracetamu.Běhemgraviditybyly

zaznamenánypřípadysníženékoncentracelevetiracetamuvplazmě.Tentopoklesjevýraznějšíběhem

třetíhotrimestrugravidity(ažo60%protivýchozíkoncentracipředzačátkemgravidity).Protěhotné

ženyléčenélevetiracetamembymělabýtzajištěnavhodnáklinickápéče.Vysazeníantiepileptickéléčby

může véstkexacerbacionemocnění, kterémůžepoškoditmatkuiplod.

Kojení:

Levetiracetamjevylučovándomateřskéhomléka.Protosekojenínedoporučuje.Pokudvšakjeléčba

levetiracetamemběhemkojenínezbytná,jetřebavzhledemkvýznamukojenízvážitpoměrrizikaa

přínosuléčby.

Fertilita:

Vestudiíchnazvířatechnebylzjištěnžádnýúčineknafertilitu(vizbod5.3).Nejsoukdispozicižádné

údajezklinické praxe, potenciálníriziko u člověka neníznámo.

4.7 Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

Levetiracetammámalýnebo středně silnývlivna schopnostřídita obsluhovatstroje.

Vzhledemkmožnérozdílnéindividuálnícitlivostimohouněkteřípacientipociťovatospalostnebojiné

příznakysouvisejícíscentrálnímnervovýmsystémem,atozejménanazačátkuléčbynebopozvýšení

dávky.Proto se utěchto pacientů doporučujepřiprováděnínáročnějšíchaktivitopatrnost, např. přiřízení

vozidelnebopřiobsluzestrojů.Pacientůmsenedoporučujeříditneboobsluhovatstroje,dokudse

nezjistí, žejejichschopnostvykonávattyto činnostinenínegativně ovlivněna.

4.8 Nežádoucíúčinky

Souhrnbezpečnostního profilu

Nejčastějihlášenénežádoucíúčinkybylynazofaryngitida,somnolence,bolesthlavy,únavaazávratě.

Profilnežádoucíchúčinkůuvedenýníževycházízanalýzysouhrnuplacebemkontrolovaných

klinickýchstudiívšechstudovanýchindikacíscelkem3416pacientyléčenýmilevetiracetamem.Tyto

údaje jsoudoplněnyopoužitílevetiracetamuvodpovídajícíchotevřenýchnástavbovýchstudiích,stejně

jakoopost-marketingovézkušenosti.Bezpečnostníprofillevetiracetamujeobecněpodobnýnapříč

všemivěkovýmiskupinami(dospělíipediatričtípacienti)anapříčvšemischválenýmiindikacemiv

léčběepilepsie.

Tabulkovýpřehlednežádoucíchúčinků:

Nežádoucíúčinkyhlášenézklinickýchstudií(udospělých,dospívajících,dětíikojenců>1měsíc)ana

základězkušenostípouvedenínatrhjsounížeuvedenypodletřídorgánovýchsystémůapodlečetnosti

výskytu.Nežádoucíúčinkyjsouzastoupenyvpořadíklesajícízávažnostiafrekvencejejichvýskytuje

definovánatakto:velmičasté(≥1/10);časté(≥1/100až<1/10);méněčasté(≥1/1000až<1/100);

vzácné (≥1/10000až<1/1000);velmivzácné (<1/10000).

Infekce ainfestace

Velmičasté:

Vzácné: nazofaryngitida

infekce

Poruchy krve alymfatického systému

Méněčasté:

Vzácné: trombocytopenie,leukopenie

neutropenie,pancytopenie,agranulocytóza

Poruchyimunitního systému

Vzácné: léková kožníreakceseozinofiliíasystémovými

příznaky(DRESS),hypersenzitivita (včetně

angioedému a anafylaxe)

Poruchymetabolismu a výživy

Časté:

Méněčasté:

Vzácné: anorexie

úbytektělesnéhmotnosti,nárůsttělesnéhmotnosti

hyponatrémie

Psychiatricképoruchy

Časté:

Méněčasté:

deprese,hostilita/agresivita,úzkost,nespavost,

nervozita/podrážděnost

sebevražednýpokus asebevražednépředstavy,

psychotickáporucha,abnormálníchování,

halucinace, vztek, stavzmatenosti, panická ataka,

emočnílabilita/výkyvynálady,agitovanost

dokonanásebevražda, poruchyosobnosti,

abnormálnímyšlení

Poruchy nervového systému

Velmičasté:

Časté:

Méněčasté:

somnolence, bolestihlavy

konvulze,porucharovnováhy, závratě,letargie,

třes

amnézie,poruchapaměti,abnormální

koordinace/ataxie,parestézie,poruchapozornosti

choreoatetóza, dyskineze, hyperkineze

Poruchy oka

Méněčasté: diplopie, rozmazanévidění

Poruchy ucha a labyrintu

Časté: vertigo

Respirační, hrudnía mediastinální poruchy

Časté: kašel

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Vzácné: bolestibřicha, průjem, dyspepsie,zvracení,

nevolnost

pankreatitida

Poruchyjater a žlučovýchcest:

Méněčasté:

Vzácné: abnormálnívýsledkyjaterníchfunkčních testů

jaterníselhání,hepatitida

Poruchy kůže a podkožnítkáně

Časté:

Méněčasté:

Vzácné: vyrážka

alopecie, ekzém, svědění

toxická epidermálnínekrolýza, Stevens-

Johnsonůvsyndrom, erythemamultiforme

Poruchy svalové a kosterní soustavya pojivové tkáně

Méněčasté: svalová slabost,myalgie

Celkové poruchya reakcevmístě aplikace

Časté: astenie/únava

Poranění, otravy aprocedurálníkomplikace

Méněčasté: poranění

Popisvybraných nežádoucíchúčinků:

Riziko anorexieje vyššípřisoučasnémpodávánílevetiracetamu a topiramátu.

Vněkolika případech alopecie bylapo vysazenílevetiracetamu pozorovánaúprava stavu.

Uněkterých pacientů spancytopeniíbylidentifikován útlumkostnídřeně.

Pediatrická populace

Veskupiněpacientůvevěku1měsícaž<4rokybylovplacebemkontrolovanýchaotevřených

návaznýchstudiíchlevetiracetamemléčenocelkem190pacientů.Šedesát(60)ztěchtopacientůbylo

levetiracetamemléčenovplacebemkontrolovanýchstudiích.Upacientůvevěku4-16letbylov

placebemkontrolovanýchaotevřenýchnávaznýchstudiíchlevetiracetamemléčenocelkem645

pacientů.233ztěchtopacientůbylolevetiracetamemléčenovplacebemkontrolovanýchstudiích.

Voboutěchtopediatrickýchvěkovýchkategoriíchjsouúdajedoplněnyopostmarketingovézkušenosti

spoužitímlevetiracetamu.

Kromětohobylo101dětívevěkuméněnež12měsícůvystavenoúčinkůmlevetiracetamuv

bezpečnostníporegistračnístudii.Žádnénovébezpečnostníotázkyprolevetiracetamnebylyudětí

mladších 12měsíců sepilepsiíidentifikovány.

Profilnežádoucíchúčinkůlevetiracetamujeobecněpodobnýmezivěkovýmiskupinamianapříč

schválenýmiindikacemivléčběepilepsie.Bezpečnostnívýsledkyudětskýchpacientůvplacebem

kontrolovanýchklinickýchstudiíchbylyvsouladusbezpečnostnímprofilemlevetiracetamuu

dospělýchsvýjimkoubehaviorálníchapsychiatrickýchnežádoucíchúčinků,kterébylyčastějšíudětí

nežudospělých.Udětíadospívajícíchvevěkuod4do16letbylyzvracení(velmičasté,11,2%),

agitovanost(časté,3,4%),změnynálady(časté,2,1%),afektivnílabilita(časté,1,7%),agresivita

(časté,8,2%),abnormálníchování(časté,5,6%),aletargie(časté,3,9%)hlášenyčastějinežujiných

věkovýchskupinnebovrámcicelkovéhobezpečnostníhoprofilu.Ukojencůadětívevěku1měsícaž

méněnež4rokybylypodrážděnost(velmičasté,11,7%)aabnormálníkoordinace(časté,3,3%)

hlášenyčastějinežvjinýchvěkových skupináchnebovrámcicelkového bezpečnostního profilu.

Dvojitězaslepená,placebemkontrolovanábezpečnostnípediatrickástudiesuspořádánímpro

hodnocenínon-inferioritysledovalakognitivníaneuropsychologickéúčinkylevetiracetamuu4-16

letých dětítrpících parciálnímizáchvaty.Ze studie vyplývá, ževpopulacisplňujícípodmínkyprotokolu

(„per-protocol"populace)sepřípraveklevetiracetamneodlišoval(nebylhorší)odplacebasohledem

nazměnuodvýchozíhostavuvesloženémskórekhodnocenípamětiLeiter-Rzahrnujícímpozornosta

paměť(Leiter-RAttentionandMemory,MemoryScreenCompositescore).Výsledkytýkajícíse

chováníaemočníhofungovánínaznačovalyupacientůléčenýchpřípravkemlevetiracetamzhoršení,

pokudjdeoagresivníchování,cožbyloměřenostandardizovanýmasystematickýmzpůsobemza

použitíověřenéhonástroje(CBCL-AchenbachChildBehaviorChecklist).Avšakujedinců,kteří

užívalipřípraveklevetiracetamvdlouhodobéotevřenépokračovacístudii,nedošlovprůměruke

zhoršeníchováníaemočníhofungování;zejménaměřítkaagresivníhochovánínebylahoršíoproti

výchozímustavu.

Hlášenípodezřenína nežádoucíúčinky

Hlášenípodezřenínanežádoucíúčinkyporegistraciléčivéhopřípravkujedůležité.Umožňujeto

pokračovatvesledovánípoměrupřínosůarizikléčivéhopřípravku.Žádámezdravotnicképracovníky,

abyhlásilipodezřenína nežádoucíúčinkyna adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Příznaky

Připředávkovánílevetiracetamembylapozorovánasomnolence,agitovanost,agresivita,poruchy

vědomí, respiračníútluma kóma.

Léčba předávkování

Poakutnímpředávkováníjemožnéžaludekvyprázdnitvýplachemnebovyvolánímzvracení.

Neexistuje žádnéspecifické antidotumpro levetiracetam. Léčba předávkováníjesymptomatická amůže

zahrnovatihemodialýzu. Účinnostvylučovánílevetiracetamu dialýzou je 60%aprimárního metabolitu

74%.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

Antiepileptika,jináantiepileptika, ATCkód:N03AX14.

Léčiválátka,levetiracetam,jepyrrolidonovýderivát(S-enantiomerα-etyl-2-oxo-l-pyrrolidin

acetamidu),chemickynesouvisejícísléčivýmilátkamiobsaženýmivsoučasnýchantiepileptických

přípravcích.

Mechanismus účinku

Mechanismus účinku levetiracetamu stáleještěneníplně objasněn.

Pokusyinvitroainvivonasvědčujítomu,želevetiracetamneměníanizákladnícharakteristikybuněk,

aninormálnípřenos nervových vzruchů.

Invitrostudieukazují,želevetiracetamovlivňujehladinuCa 2+ vneuronechčástečnouinhibicí

kalciovýchkanálůtypuNasníženímuvolňováníCa 2+ zintraneuronálníchzásob.Levetiracetamnavíc

částečněrevertujesníženíaktivityGABA-aglycinovýchkanálůindukovanézinkemabeta-karboliny.

Mimotobylovinvitrostudiíchprokázáno,žeselevetiracetamváženaspecifickévazebnémístov

mozkovétkánihlodavců.Specifickýmvazebnýmmístemjesynaptickývezikulárníprotein2A,o

kterémsepředpokládá, že se podílínafúzivezikulů a exocytózeneurotransmiterů.Levetiracetama jeho

analogymajírůznou afinitukvazbě nasynaptickývezikulárníprotein 2A, která korelujesjejichpotencí

zabránitvznikuzáchvatůvaudiogenníchmodelechepilepsieumyší.Uvedenénálezynaznačují,že

interakcemezilevetiracetamemasynaptickýmvezikulárnímproteinem2Abymohlapřispívatkjeho

antiepileptickému účinku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetamposkytujeochranupředzáchvatyvevelkémpočtuzvířecíchmodelůparciálnícha

primárněgeneralizovanýchzáchvatů,anižbymělprokonvulzivníúčinky.Primárnímetabolitje

neaktivní.

Ulidípotvrdilaaktivitapřiparciálníchigeneralizovanýchepileptickýchstavech(epileptiformní

výboj/fotoparoxysmálníodpověď)široké spektrumfarmakologického profilulevetiracetamu.

Klinická účinnosta bezpečnost

Přídatnáléčbaparciálníchzáchvatůsnebobezsekundárnígeneralizaceudospělých,dospívajících,

dětía kojenců od 1měsíces epilepsií.

Účinnostlevetiracetamuudospělýchbylaprokázánave3dvojitězaslepených,placebem

kontrolovanýchstudiíchvdennídávce1000mg,2000mgnebo3000mgrozdělenédodvoudílčích

dávek.Léčbatrvala18týdnů.Vanalýzesdruženýchdatbyloprocentopacientů,kteřídosáhlisnížení

frekvenceparciálníchzáchvatůzatýdeno50%avíceprotipočátečnímustavupřistabilnídávce(12/14

týdnů),27,7%,31,6%a41,3%upacientůs1000mg,2000mgresp.3000mglevetiracetamua12,6%

propacientyužívajícíplacebo.

Pediatrickápopulace

Upediatrickýchpacientů(4-16let)bylaúčinnostlevetiracetamuprokázánavedvojitězaslepené,

placebemkontrolovanéstudii,dokterébylozařazeno198pacientůstrvánímléčby14týdnů.Vtéto

studiibyllevetiracetamužívánvefixnídávce60mg/kg/den(sdávkovánímdvakrátdenně).44,6%

pacientůléčenýchlevetiracetamema19,6%pacientůsplacebemdosáhlosníženífrekvenceparciálních

záchvatůzatýdenprotipočátečnímustavuo50%avíce.Připokračujícídlouhodobéléčběbylo11,4%

pacientůbezzáchvatůpodobualespoň6měsícůa7,2%pacientůbylobezzáchvatůpodobualespoň1

roku.

Upediatrickýchpacientů(1měsícažméněnež4roky)bylaúčinnostlevetiracetamustanovenave

dvojitězaslepené,placebemkontrolovanéstudii,dokterébylozařazeno116pacientůstrvánímléčby5

dnů.Vtétostudiidostávalipacientidennídávku20mg/kg,25mg/kg,40mg/kgnebo50mg/kg

perorálníhoroztokunazákladětitračníhorozpisupodlevěku.Vtétostudiibylapoužitadávka20

mg/kg/dentitrovanádo40mg/kg/denprokojencevevěkujedenměsícažméněnež6měsíců,adávka

25mg/kg/dentitrovanádo50mg/kg/denprokojenceadětivevěku6měsícůažméněnež4roky.

Celková dennídávka byla podávánarozděleněvedvoudílčíchdávkách.

Primárnímměřítkemúčinnostibylpodílpacientůodpovídajícíchnaléčbu(procentopacientůs>50%

poklesemprůměrnédennífrekvenceparciálníchzáchvatůodvýchozíhostavu)hodnocenzaslepeně

centrálnímhodnotitelemprostřednictvím48hodinovéhovideoEEGzáznamu.Doanalýzyúčinnosti

bylozahrnuto109pacientů,kteřímělinejméně24hodinvideoEEGzáznamuvobouobdobích,

výchozímihodnoceném.43,6%pacientůléčenýchlevetiracetamema19,6%pacientůléčených

placebembylopovažovánozarespondéry.Výsledkyseshodujínapříčvěkovýmiskupinami.Při

pokračujícídlouhodobéléčběbylo8,6%pacientůbezzáchvatůpodobualespoň6měsícůa7,8%

pacientůbylobezzáchvatůpodobualespoň1roku.35kojencůvevěkuméněnež1rok,znichžpouze

13bylovevěku<6měsíců,sparciálnímizáchvatybylovystavenoúčinkůmlevetiracetamuvplacebem

kontrolovaných klinických studiích,

Monoterapiepřiléčběparciálníchzáchvatůsnebobezsekundárnígeneralizaceupacientůod16lets

novědiagnostikovanouepilepsií.

Účinnostlevetiracetamuvmonoterapiibylaprokázánavedvojitězaslepenémparalelnímporovnání

non-inferiorityskarbamazepinemsřízenýmuvolňovánímu576pacientůstarších16letsnověnebo

nedávnodiagnostikovanouepilepsií.Upacientůmuselybýtpřítomnypouzespontánníparciální

záchvatynebogeneralizovanétonicko-klonickézáchvaty.Pacientibylirandomizovánikužívání

karbamazepinusřízenýmuvolňovánímvdávce400-1200mg/dennebolevetiracetamuvdávce1000-

3000 mg/den po dobu až121 týdnů vzávislostinaterapeutické odpovědi.

Bezzáchvatůpodobu6měsícůbylo73,0%pacientůslevetiracetamema72,8%pacientůs

karbamazepinemsřízenýmuvolňováním;korigovanýabsolutnírozdílmeziléčbamibyl0,2%(95%IS:

-7,88,2).Vícenežpolovinasubjektůbylabezzáchvatůpodobu12měsíců(56,6%a58,5%subjektů

slevetiracetamem,resp. karbamazepinems řízenýmuvolňováním).

Vestudiiodrážejícíklinickoupraximohlabýtvysazenasouběžnáantiepileptickáléčbaučástipacientů,

kteříodpovědělinapřídatnou léčbu levetiracetamem(36 dospělých pacientů z69).

Přídatnáléčbamyoklonickýchzáchvatůudospělýchadospívajícíchod12letsjuvenilnímyoklonickou

epilepsií.

Účinnostlevetiracetamubylaprokázánavedvojitězaslepenéplacebemkontrolovanéstudiitrvající16

týdnůupacientůod12letsidiopatickougeneralizovanouepilepsiísmyoklonickýmizáchvatys

různýmisyndromy. Většinapacientů trpělajuvenilnímyoklonickou epilepsií.

Vtétostudiibyllevetiracetamužíván vdávce3 000 mg/den rozdělenédo dvou denníchdávek.

58,3%pacientůléčenýchlevetiracetamema23,3%pacientůsplacebemdosáhlosníženípočtudnůs

myoklonickýmzáchvatemzatýdenalespoňo50%.Připokračujícídlouhodobéléčběbylo28,6%

pacientůbezmyoklonickýchzáchvatůpodobualespoň6měsícůa21,0%pacientůbylobez

myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1roku.

Přídatnáléčbaprimárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůudospělýchadospívajícíchod

12letsidiopatickougeneralizovanouepilepsií.

Účinnostlevetiracetamubylaprokázánavedvojitězaslepené,placebemkontrolovanéstudiitrvající24

týdnů, která zahrnovala dospělé,dospívajícía omezený početdětítrpících idiopatickou generalizovanou

epilepsiísprimárněgeneralizovanýmitonicko-klonickýmizáchvaty(PGTC)srůznýmisyndromy

(juvenilnímyoklonickáepilepsie,juvenilníepilepsiesabsencemi,dětskáepilepsiesabsenceminebo

epilepsiesgrandmalzáchvatypoprobuzení).Vtétostudiibyllevetiracetamužívánvdávce3000

mg/denudospělýchadospívajícíchnebo60 mg/kg/den u dětí,rozdělené do dvou denních dávek.

72,2%pacientůléčenýchlevetiracetamema45,2%pacientůsplacebemdosáhlosníženífrekvence

primárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůzatýdeno50%avíce.Připokračující

dlouhodobéléčběbylo47,4%pacientůbeztonicko-klonickýchzáchvatůpodobualespoň6měsícůa

31,5%pacientů bylo beztonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1roku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetamjevysocerozpustnálátkasvysokouschopnostíprůniku.Farmakokinetickýprofilje

lineárnísnízkou variabilitou u subjektu a mezisubjekty.Přiopakovanémpodávánínedocházíke změně

clearance.Kdispozicinejsoužádnédůkazyovětšívariabilitěmezipohlavími,rasamianicirkadiánní

variabilitě.Farmakokinetickýprofilu zdravých dobrovolníků a pacientů sepilepsiíje srovnatelný.

Vzhledemkúplnémualineárnímuvstřebávánílzeplazmatickéhladinypředvídatnazákladěperorální

dávkylevetiracetamu,vyjádřenévmg/kgtělesnéhmotnosti.Plazmatickéhladinylevetiracetamutedy

nenínutnomonitorovat.

Bylaprokázánavýznamnákorelacemeziplazmatickoukoncentracíakoncentracíveslináchudětíi

dospělých(poměrkoncentraceveslinách/koncentracevplazměsepohybujívrozmezí1-1,7pro

tabletya 4 hodinypo podáníiproperorálníroztok).

Dospělía dospívající

Absorpce

Levetiracetamsepoperorálnímpodánírychlevstřebává.Absolutníbiologickádostupnostpo

perorálnímpodáníseblíží100%.

Maximálníplazmatickékoncentrace(C

)jsoudosaženy1,3hodinypopodánídávky.Ustáleného

stavu sedosahujepo dvoudnech přidávkovacímrežimu dvakrátdenně.

Maximálníchkoncentrací(C

)vevýši31μg/mlseběžnědosahujepojednorázovédávce1000mga43

μg/mlpoopakovanédávce1000mgdvakrátdenně.

Rozsah vstřebávánínezávisína dávcea neníovlivněn příjmempotravy.

Distribuce

Nejsou kdispozicižádné údajeo distribucivlidskýchtkáních.

Levetiracetamanijehoprimárnímetabolitsevevýznamnémířenevážounabílkovinykrevníplazmy

(<10%).Distribučníobjemlevetiracetamujepřibližně0,5-0,7l/kg,cožjehodnotablízkácelkovému

objemu vodyvorganismu.

Biotransformace

Levetiracetamnenívlidskémorganismuvýrazněmetabolizován.Hlavnímetabolickoucestou(24%

dávky)jeenzymatickáhydrolýzaacetamidovéskupiny.IzoenzymysjaterníhocytochromuP450

nepodporujívznikprimárníhometabolituucbL057.Hydrolýzaacetamidovéskupinybylazjištěnav

řaděrůzných tkánívčetně krvinek. Metabolitucb L057je farmakologickyneaktivní.

Bylyzjištěnyidvaméněvýznamnémetabolity.Jedenbylzískánhydroxylacípyrrolidonovéhojádra

(1,6%dávky)adruhýotevřenímpyrrolidonovéhokruhu(0,9%dávky).

Dalšíneidentifikovanésložkypředstavovalypouze 0,6%dávky.

Invivonebylazjištěnažádnáenantiomerováinterkonverzeulevetiracetamuaniujehoprimárního

metabolitu.

Invitrobylozjištěno,želevetiracetamajehoprimárnímetabolitneinhibujíhlavnílidskéizoformy

jaterníhocytochromuP450(CYP3A4,2A6,2C9,2C19,2D6,2E1a1A2),aktivituglukuronyltransferázy

(UGT1A1aUGT1A6)aniepoxidovéhydroxylázy.Levetiracetaminvitronavícneovlivňuje

glukuronidacikyselinyvalproové.

VkulturáchlidskýchhepatocytůměllevetiracetamminimálnínebožádnýúčineknaCYP1A2,

SULT1E1neboUGT1A1.LevetiracetamzpůsobovalmírnouindukciCYP2B6aCYP3A4.AniInvitro

údajeaniin vivoúdajeo interakcisperorálnímikontraceptivy,digoxinemawarfarinemneukazují,žeby

in vivodocházelokvýznamnéindukcienzymů.Proto jeinterakcelevetiracetamus jinýmilátkami,nebo

naopak,nepravděpodobná.

Eliminace

Plazmatickýpoločasudospělýchbyl7±1hodinanelišilsepodledávky,způsobupodáníanipři

opakovanéaplikaci.Průměrná celková systémová clearance byla 0,96ml/min/kg.

Hlavnícestouexkrecebylamoč,kterousevylučovaloprůměrně95%dávky(přibližně93%dávkyse

vyloučilo do 48 hodin). Stolicíse vyloučilopouze 0,3%dávky.

Kumulativnívylučovánílevetiracetamumočíběhemprvních48hodindosáhlo66%dávky;vpřípadě

jeho primárního metabolitu24%dávky.

Renálníclearancelevetiracetamuje0,6ml/min/kg,proucbL0574,2ml/min/kg,cožukazuje,žese

levetiracetamvylučujeglomerulárnífiltracísnáslednoutubulárníreabsorpcíažeprimárnímetabolitse

kroměglomerulárnífiltracevylučujeiaktivnítubulárnísekrecí.Vylučovánílevetiracetamukorelujes

clearancekreatininu.

Staršípacienti

Ustaršíchpacientůjeeliminačnípoločasprodlouženýpřibližněo40%(10až11hodin).Tosouvisíse

sníženímrenálníchfunkcíutéto populace(vizbod 4.2).

Porucha funkceledvin

Zdánlivásystémováclearancelevetiracetamuajehoprimárníhometabolitukorelujesclearance

kreatininu.Protoseunemocnýchsestředně závažnoua závažnourenálníinsuficiencídoporučujeupravit

udržovacídennídávku přípravku LevetiracetamMylanpodleclearance kreatininu(vizbod 4.2).

Uanurickýchdospělýchjedincůsterminálnímrenálnímselhánímbylpoločasmezidialýzamipřibližně

25 hodin a běhemdialýzypřibližně 3,1hodiny.

Frakčnívylučovánílevetiracetamu běhemtypické 4hodinové dialýzyčinilo 51%.

Porucha funkcejater

Ujedincůsmírnouastřednězávažnouporuchoufunkcejaternedocházelokžádnévýznamnézměně

clearancelevetiracetamu.Uvětšinyjedincůsezávažnouporuchoufunkcejaterbylaclearance

levetiracetamu sníženao vícenež50%vdůsledku současnéporuchyfunkceledvin (vizbod 4.2).

Pediatrická populace:

Děti(4 až12let)

Poperorálnímpodáníjednédávky(20mg/kg)dětemsepilepsií(6-12 let)bylpoločas levetiracetamu6,0

hodin.Zdánlivásystémováclearancekorigovanánatělesnouhmotnostbylapřibližněo30%vyššínež

u dospělých sepilepsií.

Popodáníopakovanýchdávek(20-60mg/kg/den)dětemsepilepsií(4-12let)byllevetiracetamrychle

absorbován.Maximálníplazmatickékoncentracebylodosaženo0,5až1,0hodinupopodání.Bylo

pozorovánolineárníadávceúměrnézvýšenímaximálníplazmatickékoncentraceaplochypodkřivkou.

Poločas eliminace bylasi5hodin.Zdánlivá tělesnáclearancebyla 1,1 ml/min/kg.

Kojencia děti(1 měsíc-4 roky)

Pojednorázovémpodání(20mg/kg)perorálníhoroztoku100mg/mldětemsepilepsií(1měsíc-4

roky)byllevetiracetamrychleabsorbovánamaximálníplazmatickákoncentracebylapozorována

přibližně1hodinupopodání.Farmakokinetickévýsledkyukazují,žeeliminačnípoločasjeudětíkratší

(5,3hodiny)nežudospělých(7,2hodiny),ažezdánlivátělesnáclearancejeudětírychlejší(1,5

ml/min/kg)nežudospělých(0,96 ml/min/kg).

Vanalýzepopulačnífarmakokinetikyprovedenéupacientůvevěkuod1měsícedo16letkorelovala

tělesnáhmotnostvýznamněsezdánlivouclearance(clearancenarůstalasezvýšenímtělesnéhmotnosti),

asezdánlivýmdistribučnímobjemem.Naobaparametrymělvlivtakévěk.Tentoúčinekbylvýraznější

u mladšíchdětí, ustupovalse zvyšujícímsevěkemakolem4 letvěku sestalzanedbatelným.

Vobouanalýzáchpopulačnífarmakokinetikydošlokasi20%zvýšenízdánlivéclearance

levetiracetamu, kdyžbyllevetiracetampodávánspolusantiepileptiky, kteréindukujítvorbuenzymů.

5.3 Předklinické údaje vztahujícíse k bezpečnosti

Neklinickéúdajezískanénazákladěkonvenčníchfarmakologickýchstudiíbezpečnosti,genotoxicitya

karcinogenitynenaznačujížádnézvláštníriziko pročlověka.

Nežádoucíúčinky,kterénebylypozoroványvklinickýchstudiích,alebylyzjištěnyupotkanůavmenší

mířeumyšípřipodobnéexpozicijakoučlověkaaspotenciálnímvýznamempropoužitívklinické

praxi,bylyjaternízměnynaznačujícíadaptivníodpověď,jakojezvýšenáhmotnostacentrilobulární

hypertrofie,infiltracetukuazvýšenáhladinajaterníchenzymů vplazmě.

Upotkanůnebylyvdávkáchaž1800mg/kg/den(6násobekmaximálnídoporučenédennídávkyulidív

přepočtunamg/m 2 neboexpozici)pozoroványžádnénežádoucíúčinkynareprodukčnívýkonnosta

fertilitujaksamců, taksamic, a tou rodičůiuprvnígeneracepotomků.

Dvěstudieembryo-fetálníhovývoje(EFVstudie)bylyprovedenyupotkanůsdávkami400,1200a

3600 mg/kg/den.Přidávce3600 mg/kg/den došlo pouze vjedné ztěchto dvou EFVstudiíknepatrnému

sníženífetálníhmotnosti,spojenémusnevýznamnýmnárůstempočtukosterníchodchylek/menších

anomálií.Nedošlokžádnémuovlivněníembryomortalityanikezvýšenívýskytumalformací.NOAEL

(hladinabezpozorovanýchnežádoucíchúčinků)byla3600mg/kg/denprobřezísamicepotkanů

(12násobekmaximálnídoporučenédennídávkyulidípřipřepočtunamg/m 2 )a1200mg/kg/denpro

plody.

Čtyřistudieembryo-fetálníhovývojebylyprovedenyukrálíkůsdávkami200,600,800,1200a1800

mg/kg/den.Dávka1800mg/kg/denvedlakeznačnétoxicitěusamic-matekakesníženífetální

hmotnosti,spojenémusezvýšenýmvýskytemplodůskardiovaskulárními/kosternímianomáliemi.

NOAELbyla<200mg/kg/denprosamice-matkya200mg/kg/denproplody(odpovídámaximální

doporučenédennídávceulidípřipřepočtunamg/m 2 ).

Studieperinatálníhoapostnatálníhovývojebylaprovedenau potkanůs dávkamilevetiracetamu70,350

a1800mg/kg/den.NOAELbyla>1800mg/kg/denprosamiceF0,stejnějakopropřežití,růstavývoj

prvnígeneracemláďataždoodstavení(6násobekmaximálnídoporučenédennídávkyulidípřipřepočtu

namg/m 2 ).

Studiesnovorozenciamláďatyzvířatneukázalyupsůapotkanůžádnénežádoucíúčinkynastandardní

ukazatelevývojeamaturacevdávkáchdo1800mg/kg/den(6-17násobekmaximálnídoporučenédenní

dávkyulidípřipřepočtunamg/m 2 ).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocnýchlátek

Jádrotablety:

Povidon K29-32

Granulovanámikrokrystalická celulosa

Sodná sůlkroskarmelosy

Magnesium-stearát

Natrium-lauryl-sulfát

Koloidníbezvodýoxid křemičitý

Potahtablety:

Oxid titaničitý(E171)

Polydextrosa

Hypromelosa

Triacetin

Makrogol8000

Makrogol400

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

Lahvička:Pootevřeníspotřebujtedo3měsíců.Poprvnímotevřeníuchovávejtevpevnězavřené

lahvičce.

6.4 Zvláštní opatřenípro uchovávání

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Podmínkyuchovávánílahvičekpo prvnímotevřenívizbod 6.3.

6.5 Druh obalu aobsahbalení

HDPElahvičkys uzávěremPP, které obsahují60, 100,120, 200a 500 potahovaných tablet.

HDPElahvičkysdětskýmbezpečnostnímPPuzávěrem,kteréobsahují60,100,120,200a500

potahovaných tablet.

HDPElahvičkymohoubýtumístěnybuďvevnějšípapírovékrabičce,nebomohoubýtdodáványbez

vnějšíhoobalu vzávislostina požadavcích.

Aclar-PVC/Alblistryvpapírovýchkrabičkáchobsahujících20,30,50,60,90,100,120a200

potahovaných tablet.

Aclar-PVC/Alperforovanéjednodávkovéblistryvpapírovýchkrabičkáchobsahujících30x1a60x1

potahovaných tablet.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštní opatřenípro likvidacipřípravkuapro zacházenísním

Veškerýnepoužitýléčivýpřípraveknebo odpad musíbýtzlikvidován vsouladusmístnímipožadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Generics[UK]Ltd.

Potters Bar, Hertfordshire

Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

21/545/12-C

21/546/12-C

21/547/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datumprvníregistrace:12.9.2012

10. DATUM REVIZETEXTU

13.4.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace