Kubatol Pix 45,2 mg/g Kožní sprej, roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Dehty
Dostupné s:
Aveflor a.s.
ATC kód:
QD05A
INN (Mezinárodní Name):
Tars (Fagi pix)
Dávkování:
45.2mg/g
Léková forma:
Kožní sprej, roztok
Terapeutické skupiny:
všechny druhy zvířat mimo koček
Terapeutické oblasti:
LÉKY PRO KERATOSEBORRHEIC PORUCHY, LOKÁLNÍ POUŽITÍ
Přehled produktů:
Kódy balení: 9938337 - 1 x 126 g - tlaková láhev
Registrační číslo:
99/029/09-C
Datum autorizace:
2009-05-29

KOMBINOVANÁ ETIKETA A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k výrobě

odpovědného za uvolnění šarže, pokud se neshoduje

AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika

IČ: 64259838

www.aveflor.cz

2.

Název veterinárního léčivého přípravku

Kubatol Pix 45,2 mg/g kožní sprej, roztok

Pix fagi

3.

Obsah léčivých a ostatních látek

1 gram obsahuje:

Léčivá látka

Pix fagi

45,2 mg

Žlutohnědá až hnědá tekutina s charakteristickým zápachem ve formě aerosolu s hnacím

plynem.

4.

Léková forma

Kožní sprej, roztok.

5.

Velikost balení

150 ml (126 g)

250 ml (230,5 g)

500 ml (461 g)

6.

Indikace

Desinfekce plošných odřenin nebo míst postižených dermatomykózou, desinfekce

poranění způsobených kanibalismem zvířat, kosmetická úprava paznehtů a jako

pomocný prostředek v kopytní chirurgii.

7.

Kontraindikace

Nepoužívat na silně krvácející rány nebo silně mokvající místa.

Nepodávat kočkám.

8.

Nežádoucí účinky

Nejsou známy.

9.

Cílový druh zvířat

Všechny druhy nepotravinových zvířat mimo koček.

10.

Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání

Kožní podání

Přípravek se nanáší stiskem rozprašovače nad ošetřovaným místem ze vzdálenosti 15-20

cm tak, aby zbytečně nestékal. Pro zvýšení účinku je vhodné vytvořit 2-3 plastické vrstvy

přípravku, vždy po dokonalém zaschnutí. V případě potřeby je možné aplikaci po 2-3

dnech zopakovat.

11.

Pokyny pro správné podání

Před upotřebením protřepat. Nádobku je nutné držet ve svislé poloze.

Účinná látka, bukový dehet, lokálně desinfikuje. Pomocné látky vytvářejí nad místem

zásahu plastický kryt, který chrání před přístupem zevních vlivů, ale nebrání perspiraci

kůže.

Vysoušecí

a desinfekční

účinky

bukového

dehtu

spolu

vytvořeným

mikroklimatem podporují rychlost regenerace.

12.

Ochranná(é) lhůta(y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

13.

Zvláštní podmínky pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené

na dně obalu.

14.

Zvláštní opatření

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat ochranné rukavice.

Zabraňte inhalaci aerosolu. Sprej používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře

větraných prostorách.

Lidé se známou přecitlivělostí na Fagi pix by měli podávat veterinární léčivý přípravek

obezřetně.

V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici

velkým množstvím vody. V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím

pitné vody. V případě přetrvávajícího podráždění či alergické reakce vyhledejte

lékařskou pomoc.

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Po použití si pečlivě umyjte ruce vodou a mýdlem.

Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými

hračkami.

Přípravek je extrémně hořlavý. Sprej nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé

předměty. Prázdnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Březost a laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během

březosti ani laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou známy.

Inkompatibility:

Nejsou známy.

15. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je

jich třeba

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

16.

Datum poslední revize příbalové informace

Říjen 2019

17.

Další informace

Velikost balení:

150 ml (126 g)

250 ml (230,5 g)

500 ml (461 g)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

18.

Označení „pouze pro zvířata“ a podmínky nebo omezení týkající se výdeje a

použití, pokud je jich třeba

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

19.

Označení „Uchovávat mimo dohled a dosah dětí“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

20.

Datum exspirace

EXP: {rok/měsíc}

21.

Registrační číslo

99/029/09-C

22.

Číslo šarže od výrobce

Lot {číslo}

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kubatol Pix 45,2 mg/g kožní sprej, roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 gram obsahuje:

Léčivá látka

Pix fagi

45,2 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Kožní sprej, roztok.

Žlutohnědá až hnědá tekutina s charakteristickým zápachem ve formě aerosolu

s hnacím plynem.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Všechny druhy nepotravinových zvířat mimo koček.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Desinfekce plošných odřenin nebo míst postižených dermatomykózou, desinfekce

poranění způsobených kanibalismem zvířat, kosmetická úprava paznehtů a jako

pomocný prostředek v kopytní chirurgii.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat na silně krvácející rány nebo silně mokvající místa.

Nepodávat kočkám.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat ochranné

rukavice.

Zabraňte inhalaci aerosolu. Sprej používejte pouze na volném prostranství nebo

v dobře větraných prostorách.

Lidé se známou přecitlivělostí na Fagi pix by měli podávat veterinární léčivý přípravek

obezřetně.

V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po

expozici velkým množstvím vody. V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým

množstvím pitné vody. V případě přetrvávajícího podráždění či alergické reakce

vyhledejte lékařskou pomoc.

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Po použití si pečlivě umyjte ruce vodou a mýdlem.

Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými

hračkami.

Přípravek je extrémně hořlavý. Sprej nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé

předměty. Prázdnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během

březosti ani laktace.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Kožní podání

Před upotřebením protřepat. Nádobku je nutné držet ve svislé poloze. Přípravek se

nanáší stiskem rozprašovače nad ošetřovaným místem ze vzdálenosti 15-20 cm tak,

aby zbytečně nestékal. Pro zvýšení účinku je vhodné vytvořit 2-3 plastické vrstvy

přípravku, vždy po dokonalém zaschnutí. V případě potřeby je možné aplikaci po 2-3

dnech zopakovat.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nehrozí při dodržení pokynů pro použití.

4.11

Ochranná(é) lhůta(y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: dermatologika, dehty.

ATCvet kód: QD05AA.

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Účinná látka, bukový dehet, lokálně desinfikuje. Pomocné látky obsažené ve spreji

vytvářejí nad místem zásahu plastický kryt, který chrání před přístupem vlhkosti

a zevních vlivů, ale nebrání perspiraci kůže. Vysoušecí a desinfekční účinky bukového

dehtu spolu s vytvořeným mikroklimatem podporují rychlost regenerace ošetřovaného

místa.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Přípravek je určen k zevnímu použití, jeho absorpce pokožkou není zjistitelná.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Dimethylether

Ethanol denaturovaný

Akrylový kopolymer

Ethylacetát

6.2

Hlavní inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Tlaková hliníková nádobka s aerosolovým ventilem z pochromované oceli s PET fólií

a PE trubičkou, rozprašovačem (PP) a víčkem (PP)

Velikost balení:

150 ml (126 g)

250 ml (230,5 g)

500 ml (461 g)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní

opatření

pro

zneškodňování

nepoužitého

veterinárního

léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika, IČ: 64259838

www.aveflor.cz

Tel.: +420 493 551 111

Fax: +420 493 551 112

E-mail: jakost@aveflor.cz

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

99/029/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum registrace: 29. 05. 2009 / 9. 10. 2019

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Říjen 2019

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace