Kubatol Pix 45, 2 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Kubatol Pix 45, 2 mg/ g Kožní sprej, roztok
 • Dávkování:
 • 45.2mg/ g
 • Léková forma:
 • Kožní sprej, roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Kubatol Pix 45,2 mg/g Kožní sprej, roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • všechny druhy zvířat mimo koček
 • Terapeutické oblasti:
 • LÉKY PRO KERATOSEBORRHEIC PORUCHY, LOKÁLNÍ POUŽITÍ
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938337 - 1 x 126 g - tlaková láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/029/09-C
 • Datum autorizace:
 • 29-05-2009
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kubatol Pix 45,2 mg/g kožní sprej, roztok

Pix fagi

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

2.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 gram obsahuje:

Léčivá látka

Pix fagi

45,2 mg/g

3.

LÉKOVÁ FORMA

Kožní sprej, roztok.

4.

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU

Žlutohnědá až hnědá tekutina s charakteristickým zápachem ve formě aerosolu s hnacím

plynem.

Účinná látka, bukový dehet, lokálně desinfikuje. Pomocné látky obsažené ve spreji

vytvářejí nad místem zásahu plastický kryt, který chrání před přístupem vlhkosti

a zevních vlivů, ale nebrání perspiraci kůže. Vysoušecí a desinfekční účinky bukového

dehtu spolu s vytvořeným mikroklimatem podporují rychlost regenerace ošetřovaného

místa.

5.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Všechny druhy nepotravinových zvířat mimo koček.

6.

INDIKACE

Desinfekce plošných odřenin nebo míst postižených dermatomykózou, desinfekce

poranění způsobených kanibalismem zvířat, kosmetická úprava paznehtů a jako

pomocný prostředek v kopytní chirurgii.

7.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat na silně krvácející rány nebo silně mokvající místa.

Nepodávat kočkám.

8.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

9.

INTERAKCE

Nejsou známy.

10.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Kožní podání

Před upotřebením protřepat. Nádobku je nutné držet ve svislé poloze. Přípravek se nanáší

stiskem rozprašovače nad ošetřovaným místem ze vzdálenosti 15-20 cm tak, aby

zbytečně nestékal. Pro zvýšení účinku je vhodné vytvořit 2-3 plastické vrstvy přípravku,

vždy po dokonalém zaschnutí. V případě potřeby je možné aplikaci po 2-3 dnech

zopakovat.

11.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při práci používejte ochranné rukavice. Zabraňte inhalaci aerosolu. Nestříkejte do

otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Po práci si pečlivě umyjte ruce vodou a

mýdlem. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Přípravek je

extrémně hořlavý.

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či

sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody.

V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví

příznaky podráždění (vyrážka), alergická reakce či systémové účinky, vyhledejte

lékařskou pomoc.

Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými

hračkami.

13.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na dně obalu.

14.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

15.

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

16.

OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dosah dětí.

17.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika

IČ: 64259838

www.aveflor.cz

18.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

99/029/09-C

19.

DATUM EXPIRACE

Exp: {měsíc/rok}

20.

ČÍSLO ŠARŽE VÝROBCE

Číslo šarže: {číslo}

21.

VELIKOST BALENÍ

150 ml (126 g)

250 ml (230,5 g)

500 ml (461 g)

22.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

Červenec 2015