INDIVINA 1 MG/2,5 MG Tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ESTRADIOL-VALERÁT (ESTRADIOLI VALERAS) ; MEDROXYPROGESTERON-ACETÁT (MEDROXYPROGESTERONI ACETAS)
Dostupné s:
Orion Corporation, Espoo
ATC kód:
G03FA12
INN (Mezinárodní Name):
ESTRADIOL-VALERATE (ESTRADIOLI VALERAS) ; MEDROXYPROGESTERONE ACETATE (MEDROXYPROGESTERONI ACETATE)
Dávkování:
1MG/2,5MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
1X28; 3X28 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
MEDROXYPROGESTERON A ESTROGEN
Přehled produktů:
INDIVINA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
56/ 489/00-C
Datum autorizace:
2004-02-01
EAN kód:
6432100007063

sp.zn.sukls217816/2018

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Indivina 1 mg/2,5 mg

Indivina 1 mg/5 mg

Indivina 2 mg/5 mg

tablety

estradioli valeras, medroxyprogesteroni acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

to svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Indivina a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Indivinu užívat

Jak se Indivina užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Indivina uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je Indivina

a k čemu se používá

Indivina je hormonální substituční terapie (HRT) určená pro ženy po menopauze, nejméně 3 roky po

poslední menstruaci. Indivina obsahuje kombinaci dvou ženských hormonů – estrogen a progestagen.

Indivina se užívá jako:

Úleva od příznaků vyskytujících se v období po menopauze

V období menopauzy se snižuje množství estrogenu, které si je schopno tělo samo vytvořit, což

vyvolává řadu doprovodných příznaků jako např. pocit horkosti v obličeji, na krku nebo na hrudníku

(„návaly horka“). Terapie Indivinou je předepisována pouze v případě, že příznaky menopauzy

výrazným způsobem snižují kvalitu vašeho života.

Prevence osteoporózy (řídnutí kostí)

U některých žen po menopauze může docházet k tzv. řídnutí kostí (osteoporóza). S vaším lékařem

byste měla probrat všechny dostupné možnosti, jak jí předcházet. Pokud vám bude v období po

menopauze prokázáno zvýšené riziko vzniku zlomenin způsobené rozvojem osteoporózy a není možné

indikovat léčbu jinými přípravky schválenými pro prevenci osteoporózy, je možné, aby vám váš lékař

doporučil užívání Indiviny.

Indivina je určena pouze ženám, které jsou více než 3 roky po menopauze, a kterým nebyla odebrána

děloha.

Indivina nemá za následek návrat pravidelného měsíčního krvácení. Špinění nebo krvácení se může

objevit v průběhu prvních několika měsíců léčby. Do konce prvního roku léčby je kolem 80-90% žen

léčených Indivinou zcela bez krvácení.

Zkušenosti s léčbou pacientek starších než 65 let jsou omezené.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Indivinu užívat

Anamnéza a pravidelné prohlídky:

Léčba hormonální substituční terapií by měla být indikována pouze po důkladném zvážení všech rizik

a přínosů, které jsou s ní spojeny. Terapie by měla pokračovat pouze tehdy, pokud přínosy léčby

převažují nad jejími riziky.

Údaje týkající se rizik souvisejících s HRT v léčbě předčasné menopauzy (z důvodu selhání vaječníků

nebo po chirurgickém zákroku) jsou omezené. U mladších žen s předčasným nástupem menopauzy

může být poměr přínosů a rizik příznivější než u starších žen. Vhodnost léčby by měl vždy posoudit

lékař.

Před zahájením nebo obnovením HRT je nutné, aby váš lékař zhodnotil vaši rodinnou a osobní

anamnézu, může také požadovat provedení některých fyzikálních vyšetření, včetně vyšetření prsou a

vnitřních vyšetření, pokud to bude považovat za nezbytné.

V průběhu léčby by měla být prováděna pravidelná kontrolní vyšetření (vždy nejméně jednou ročně).

Během těchto kontrolních vyšetření byste měla s lékařem probrat přínosy a rizika další léčby

přípravkem Indivina.

Nezapomínejte také na pravidelná vyšetření prsou (mamografie) podle doporučení vašeho lékaře.

Neužívejte Indivinu

jestliže u vás nastal některý z následujících stavů.

V případě, že si nejste jistá, kontaktujte svého

lékaře:

Pokud máte nebo jste měla karcinom prsu (známý, v anamnéze uváděný nebo suspektní)

Pokud máte známé nebo suspektní estrogenně podmíněné nádory, např. rakovina děložní

sliznice (karcinom endometria)

Pokud se u vás vyskytuje nevyšetřené krvácení z genitálií - Pokud u vás dochází k nadměrnému

růstu děložní sliznice (endometriální hyperplázie), který není léčen

Pokud máte nebo jste měla krevní sraženinu v žilách (žilní tromboembolismus) jako např.

trombóza v dolní končetině (hluboká žilní trombóza) nebo plicní embolie - Pokud je u vás známa

trombofilní porucha (např. deficit proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu)

Pokud máte nebo jste nedávno prodělala onemocnění způsobené krevní sraženinou v artériích

(tepnách) jako např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, angina pectoris

Pokud se u vás projevuje aktivní nebo v anamnéze uváděné onemocnění jater, dokud se jaterní

testy nevrátily do normálu

Pokud máte diagnostikované vzácné dědičné onemocnění krve zvané porfyrie

Jestliže jste alergická na léčivé látky (estradiol, medroxyprogesteron) nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Pokud u vás v průběhu terapie přípravkem Indivina nastane jakýkoliv z výše uvedených stavů,

přestaňte přípravek užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Upozornění a opatření

Pokud máte nebo jste v minulosti měla některý z následujících stavů, je třeba to oznámit svému lékaři.

Tyto stavy by se totiž v průběhu léčby mohly zhoršit nebo opětovně vyskytnout, a proto je třeba častěji

provádět kontrolní vyšetření:

děložní fibroidy (myomy)

růst

děložní

sliznice

mimo

dělohu

(endometrióza)

nebo

nadměrný

růst

děložní

sliznice

(hyperplazie endometria) v anamnéze

zvýšené

riziko rozvoje

tromboembolických

poruch

(viz

odstavec

Krevní

sraženiny

v žilách

(trombóza))

zvýšené riziko rozvoje estrogenně podmíněných nádorů (např. karcinom prsu u matky, sestry

nebo babičky)

vysoký krevní tlak (hypertenze)

porucha činnosti jater (např. adenom jater)

diabetes mellitus

cholelitiáza (žlučové kameny)

migréna nebo těžké bolesti hlavy

multiorgánové autoimunitní onemocnění (např. systémový lupus erythematodes - SLE)

epilepsie

astma

onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza)

vysoká hladina tuku (triglyceridů) v krvi

retence tekutin způsobená onemocněním srdce či ledvin

hereditární angioedém

Přestaňte užívat přípravek Indivina okamžitě vyhledejte lékaře, pokud se u vás objeví některý z

následujících stavů

:

jakýkoliv stav zmiňovaný v části Neužívejte přípravek Indivina

žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí) – může být příznakem onemocnění jater

významné zvýšení krevního tlaku (projevem může být bolest hlavy, únava, závrať)

nový výskyt migrenózních bolestí hlavy

těhotenství

symptomy trombofilních stavů jako např. bolestivé otoky a zarudnutí dolních končetin, náhlá

bolest na hrudi, obtížné dýchání (viz odstavec Krevní sraženiny v žilách (trombóza))

Pozn. Indivina nepůsobí jako antikoncepce. Pokud je vám méně než 50 let nebo pokud od vaší

poslední menstruace uplynulo méně než 12 měsíců, je vhodné jako prevenci případného těhotenství

používat některou doplňující formu antikoncepce. Poraďte se se svým lékařem, který vám pomůže

zvolit správný typ.

HRT a rakovina:

Nadměrný růst děložní sliznice

(hyperplazie endomeria) a rakovina

děložní sliznice (rakovina

endometria):

Při léčbě přípravky obsahujícími samotný estrogen je zvýšeno riziko nadměrného zesílení děložní

sliznice (endometriální hyperplazie) a rakoviny děložní sliznice (karcinom endometria).

Progestagen

obsažený

v přípravku

Indivina

vás

chrání

proti

výše

zmíněnému

nárůstu

rizika

hyperplazie a rakoviny endometria.

Neočekávané krvácení:

Během prvních 3 – 6 měsíců užívání přípravku Indivina je možný výskyt nepravidelného krvácení

nebo špinění. Pokud však nepravidelné krvácení :

bude trvat déle než prvních 6 měsíců léčby

začne až po prvních 6 měsících léčby

bude pokračovat i po přerušení léčby

obraťte se co možná nejdříve na svého lékaře.

Karcinom prsu:

Celkové údaje ukazují na zvýšené riziko karcinomu prsu u žen užívajících kombinaci estrogen-

progestagen a možné zvýšení tohoto rizika je i u HRT obsahující pouze samotný estrogen.

Zvýšení rizika závisí na délce užívání HRT. Projeví se po několika málo letech užívání, ale vrátí se

zpět na původní úroveň do několika (maximálně pěti) let po ukončení léčby.

Srovnání

Karcinom prsu je v průběhu 5letého období diagnostikován v průměru u 9 – 17 žen z 1000 ve věku 50

– 79 let, které neužívají HRT. U žen ve věku 50 -79 let, které užívají kombinovanou estrogen-

progestagenovou HRT více než 5 let je karcinom prsu diagnostikován u 13 – 23 žen z 1000 (tj. o 4 – 6

případů více).

Pravidelně provádějte samovyšetření prsu. Navštivte svého lékaře v případě, že dojde k změnám

jako:

- dolíčky na kůži

- změny na prsních bradavkách

- jakékoliv bulky, které nahmatáte nebo ucítíte

V případě, že je Vám doporučen mamografický screening, měla byste jej podstoupit. Je důležité,

abyste informovala zdravotní sestru/zdravotnický personál, který rentgenové vyšetření provádí, že

používáte HRT, protože tato léčba může zvýšit denzitu (hustotu) tkáně Vašich prsou, což může

ovlivnit výsledky mamografie. Pokud je hustota tkáně zvýšená, mamografie nemusí zachytit všechny

změny.

Karcinom vaječníků (ovárií):

Výskyt karcinomu vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu.

Užívání HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progestagenu je spojeno s mírně

zvýšeným rizikem karcinomu vaječníků. Riziko karcinomu vaječníků se mění s věkem. Například u

přibližně 2 žen z 2 000 ve věku 50 – 54 let, které neužívají HRT, bude během 5letého období

diagnostikován karcinom vaječníků. U žen, které užívaly HRT po dobu 5 let, budou přibližně 3

případy na 2 000 uživatelek (tj. přibližně 1 případ navíc).

Působení HRT na srdce a krevní oběh:

Krevní sraženiny v žilách (trombóza)

Užívání HRT je spojováno s 1,3 – 3 násobně vyšším rizikem vzniku

krevních sraženin v žilách

, a to

zejména v prvním roce léčby.

Vznik

krevní

sraženiny

může

být

závažným

problémem,

protože

sraženina

může

uvolnit

proniknout do plic, což se projeví bolestí na hrudi, dušností, mdlobou a může dojít i k úmrtí.

Riziko vzniku krevní sraženiny v žilách se zvyšuje s přibývajícím věkem a v přítomnosti následujících

stavů. Pokud se vás některý z těchto stavů týká, informujete svého lékaře:

dlouhodobá nehybnost z důvodu zranění, nemoci nebo operace (viz část 3 Pokud vás čeká

operace)

obezita (BMI > 30 kg/m²)

tromboembolické stavy, vyžadující dlouhodobé užívání přípravků zamezujících srážení krve

pokud u některého z vašich blízkých příbuzných došlo ke vzniku krevní sraženiny v dolní

končetině, plicích nebo jiném orgánu

systémový lupus erythematodes (SLE )

rakovina

Doprovodné příznaky vzniku krevní sraženiny jsou uvedeny v části „ Přestaňte užívat přípravek

Indivina, pokud“.

Srovnání

U žen mezi 50 a 60 lety věku, které neužívají HRT, je průměrně během 5letého období předpokládán

vznik krevních sraženin v žilách u 4-7 žen z 1000. U 50-60letých žen, které užívají estrogen-

progestagenovou HRT po dobu 5 let, je předpokládán vznik krevních sraženin u 9-12 žen z 1000 (tj. o

5 případů více).

Onemocnění srdce (infarkt myokardu):

Nejsou žádné důkazy nasvědčující tomu, že by léčba HRT byla prevencí srdečního infarktu.

U žen starších 60 let, které užívají estrogen-progestagenovou HRT, je prokázána mírně zvýšená

náchylnost ke vzniku srdečních onemocnění než u žen, které neužívají žádnou HRT.

Cévní mozková příhoda:

Riziko vzniku cévní mozkové příhody je u žen užívajících HRT 1,5x vyšší než u žen, které HRT

neužívají. Počet případů vzniku cévní mozkové příhody z důvodu užívání HRT se s věkem zvyšuje.

Srovnání

U žen ve věku mezi 50-60 lety, které neužívají HRT, je během 5letého období předpokládán vznik

cévní mozkové příhody u 8 žen z 1000. U žen, které užívají HRT, je během 5letého období

předpokládán vznik mrtvice u 11 žen z 1000 (tj. o 3 případy více).

Další stavy:

Užívání HRT není prevencí proti ztrátě paměti. Existují určité údaje týkající se zvýšeného

rizika ztráty paměti u žen, které začaly užívat HRT ve věku vyšším než 65 let. Poraďte se se

svým lékařem.

Informujte vašeho lékaře, víte-li, že máte vysoké hodnoty triglyceridů. U žen užívajících

estrogen byly zaznamenány ojedinělé případy nárůstu hodnot triglyceridů, které mohou vést

k pankreatitidě.

V případě, že máte sklon k tvorbě žlutohnědých kožních skvrn (chloasma) na kůži, je nutné se

průběhu

léčby

přípravkem

Indiivina

minimálně

vystavovat

slunečnímu

nebo

obecně

ultrafialovému záření

Další léčivé přípravky a In

divina

Souběžné užívání s některými přípravky může ovlivnit působení přípravku Indivina, což může

vyvolávat nepravidelné krvácení. Mezi tyto přípravky patří:

přípravky podávané k léčbě epilepsie (jako např. fenobarbital, fenytoin a karbamazepin)

přípravky podávané k léčbě tuberkulózy (jako např. rifampicin, rifabutin)

přípravky podávané k léčbě infekce HIV (jako např. nevirapine, efavirenz a nelfinavir)

rostlinné přípravky obsahující

třezalku tečkovanou

(Hypericum perforatum)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat

včetně přípravků prodávaných bez lékařského předpisu,

rostlinných přípravků nebo jiných přírodních doplňků.

Laboratorní testy:

Pokud půjdete na vyšetření krve, oznamte lékaři nebo laborantovi, že užíváte přípravek Indivina,

protože může ovlivnit některé hodnoty.

Těhotenství, kojení a

plodnost

Přípravek Indivina je indikován pouze pro ženy po přechodu. V případě, že během léčby otěhotníte,

přestaňte přípravek Indivina užívat a obraťte se na svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání tohoto přípravku byly hlášeny nežádoucí účinky zahrnující závratě, poruchy zraku a únavu.

Pokud se u Vás vyskytnou, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy:

jestliže Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí

některých cukrů, poraďte se před použitím tohoto přípravku s Vaším lékařem.

3.

Jak se Indivina užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař vám předepíše co možná nejnižší dávku přípravku k užívání po co možná nejkratší dobu.

Kontaktujte svého lékaře v případě, že se vám zdá předepsaná dávka příliš silná nebo naopak slabá.

Užívejte jednu tabletu přípravku Indivina denně, nejlépe každý den ve stejnou dobu. Spolkněte celou

tabletu.

Správnou dávku a délku trvání léčby určí vždy lékař na základě vašeho aktuálního stavu. Běžně se

začíná s nejnižší sílou Indiviny a ta se podle potřeby zvýší. Dodržujte přesně pokyny lékaře a nikdy

sama neměňte velikost dávky.

Pokud již nemáte menstruaci, a neužíváte HST, nebo přecházíte z jiné formy kontinuální kombinované

HST,

můžete

začít

s užíváním

Indiviny

kdykoliv.

Přecházíte-li

z cyklické

HST,

začněte

užívat

Indivinu jeden týden poté, co jste si vzala poslední tabletu předchozího léku. Pokud si nejste jista,

zeptejte se vašeho lékaře nebo lékárníka.

Pokud vás čeká operace:

V případě operačního zákroku je třeba oznámit lékaři provádějícímu zákrok, že užíváte přípravek

Indivina. V některých případech je nezbytné přerušit užívání přípravku 4-6 týdnů před operací, aby se

snížilo riziko vzniku krevní sraženiny (viz odstavec Krevní sraženiny v žilách (trombóza)). Poraďte se

se svým lékařem o tom, kdy bude bezpečné začít přípravek Indivina opět užívat.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Indivina než jste měla

Jestliže vy nebo kdokoliv jiný užije větší množství tablet Indiviny, oznamte to, prosím, svému lékaři či

lékárníkovi. Vyšší dávky estrogenu mohou způsobit nevolnost, bolest hlavy a vaginální krvácení.

Jestliže jste zapomněla užít pravidelnou dávku přípravku Indivina

Jestliže zapomenete vzít vaši tabletu v obvyklý čas, učiňte tak nejpozději v průběhu následujících 12

hodin. Jinak zapomenutou tabletu vynechejte a další tabletu užijte v obvyklý čas. Na blistru jsou

naznačeny dny, aby vám pomohly dodržovat pravidelné užívání.

Ujistěte se, že máte dostatek tablet v případě dovolené či cestování.

Vyskytne-

li se krvácení:

Vyskytne-li se dlouhodobé nebo nepravidelné krvácení, kontaktujte svého lékaře, dávka progesteronu

ve vaší Indivině může být změněna. Lékař se Vás také pravděpodobně bude dotazovat na případné

krvácení při Vašich pravidelných kontrolách. Je proto vhodné si určitým způsobem tyto případy

zaznamenávat ve vašem kalendáři.

I když se domníváte, že je účinek Indiviny příliš silný nebo naopak příliš slabý, neměňte dávku ani

nepřestávejte lék užívat, ale kontaktujte svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Následující onemocnění jsou u žen užívajících HRT hlášena častěji než u žen, které HRT neužívají:

- karcinom prsu

- abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo karcinom endometria)

- rakovina vaječníku (karcinom ovaria)

- krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo v plicích (žilní tromboembolismus)

- onemocnění srdce

- cévní mozková příhoda

- možné zhoršení paměti pokud je HRT zahájena po 65 roce

Více informací o těchto nežádoucích účincích viz část 2.

Následuje seznam nežádoucích účinků spojených s užíváním HRT

Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 uživatele z 10):

přírůstek nebo pokles tělesné hmotnosti, otoky způsobené zadržováním tekutin

deprese, nervozita, letargie

bolest hlavy, závratě

návaly horka, zvýšené pocení,

nevolnost, pocit na zvracení, zvracení, žaludeční křeče, nadýmání

bolest a citlivost prsů, výtok z pochvy, krvácení nebo špinění, poruchy pochvy/vagíny, poruchy

menstruace

Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1uživatele ze 100):

nezhoubné nádory prsu nebo děložní sliznice

reakce z přecitlivělosti

zvýšená chuť k jídlu, zvýšená hladina cholesterolu v krvi

úzkost, nespavost, apatie, emoční labilita, poruchy soustředění, změny nálady, změny libida,

euforie, rozrušení

migréna, abnormální vjemy (např. mravenčení, pálení, svědění), třes

poruchy vidění, suché oči

zrychlený nebo nepravidelný srdeční rytmus

zvýšený krevní tlak, zánět povrchových žil, zčervenání kůže (vaskulární purpura) nebo červené

skvrny na kůži

dušnost, rýma, ucpaný nos

zácpa, porucha trávení, průjem, poruchy konečníku, akné, vypadávání vlasů, suchá kůže, poruchy

nehtů,

uzlinky v kůži, nadměrné ochlupení, bolestivé červené uzlíky na kůži (erythema nodosum),

kopřivka,

poruchy kloubů, svalové křeče

zvýšená a častá potřeba močení, zánět močového měchýře, močová inkontinence, zbarvení moči,

krev v moči

zvětšení prsů, napětí v prsou, zvětšení děložní sliznice, poruchy dělohy

únava, abnormální laboratorní testy, slabost, horečka, syndrom podobný chřipce, malátnost

Vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 uživatele z 1 000):

žilní tromboembolismus (krevní sraženiny v žilách)

změny ve výsledcích jaterních testů a funkcí žlučových cest

kožní vyrážka

nesnášenlivost kontaktních čoček

bolestivá menstruace, syndrom podobný premenstruačnímu

Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny, jsou:

děložní myomy

zhoršení příznaků hereditárního angioedému

snížený přítok kyslíku do mozku nebo části mozku

žaludeční bolesti, nadýmání, zežloutnutí kůže nebo očí

ekzém

onemocnění žlučníku

zánět slinivky břišní

poruchy kůže a podkožní tkáně:

změny barvy kůže zejména v obličeji nebo na krku (chloasma)

vyrážka s ostře ohraničeným zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5. J

ak přípravek

Indivina

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "Použitelné do"

nebo "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Indivina obsahuje

Léčivé látky, které jsou obsaženy v tabletách Indivina jsou estradioli valeras a medroxyprogesteroni

acetas. K dispozici jsou tři různé síly tablet.

1 mg/2,5 mg tablety Indiviny obsahují 1 mg estradioli valeras a 2,5 mg medroxyprogesteroni acetas

1 mg/5 mg tablety Indiviny obsahují 1 mg estradioli valeras a 5 mg medroxyprogesteroni acetas.

2 mg/5 mg tablety Indiviny obsahují 2 mg estradioli valeras a 5mg medroxyprogesteroni acetas.

Pomocné látky obsažené ve všech tabletách Indiviny jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob,

želatina a magnesium – stearát

Jak přípravek Indivina vypadá a co obsahuje toto balení

mg/2,5

tablety

Indiviny

jsou

bílé,

kulaté,

ploché

zkosenými

okraji,

jedné

straně

s vyraženým kódem: „1+2,5“.

mg/5

tablety

Indiviny

jsou

bílé,

kulaté,

ploché

zkosenými

hranami,

jedné

straně

s vyraženým kódem: „1+5“.

mg/5

tablety

Indiviny

jsou

bílé,

kulaté,

ploché

zkosenými

hranami,

jedné

straně

s vyraženým kódem: „2+5“.

Velikost balení: 1 x 28 tablet, 3 x 28 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

Výrobce:

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

Delpharm Lille Sas -Lys Lez Lannoy

Parc d’ Activités Roubaix-Est

22 rue de Toufflers

CS 50070

Lys Lez Lannoy 59452

Francie

Tato příbalová informace by

la naposledy

revidována

dne: 1. 8. 2018

sp.zn.sukls91534/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Indivina 1 mg/2,5 mg

Indivina 1 mg/5 mg

Indivina 2 mg/5 mg

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta Indivina 1 mg/2,5 mg obsahuje:

Estradioli valeras 1 mg

Medroxyprogesteroni acetas 2,5 mg

Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktózy 83 mg

Jedna tableta Indivina 1 mg/5 mg obsahuje:

Estradioli valeras 1 mg

Medroxyprogesteroni acetas 5 mg

Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktózy 80,5 mg

Jedna tableta Indivina 2 mg/5 mg obsahuje:

Estradioli valeras 2 mg

Medroxyprogesteroni acetas 5 mg

Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktózy 79,5 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety. Bílé, kulaté, ploché se zkosenými okraji, o průměru 7 mm, na jedné straně s vyraženým kódem:

1+2,5, 1+5 resp. 2+5.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Hormonální substituční terapie (HRT) symptomů nedostatku estrogenu u žen s neporušenou dělohou,

které jsou více než tři roky po menopauze.

Prevence osteoporózy u žen po menopauze, u nichž je vysoké riziko vzniku budoucích zlomenin a které

netolerují nebo mají kontraindikovánu léčbu jinými přípravky schválenými pro prevenci osteoporózy

(viz též bod 4.4 a 5.1).

Zkušenosti s léčbou pacientek starších 65 let jsou omezené.

4.2

Dávkování a způsob podání

Indivina je kontinuální kombinovaná HRT, při níž jsou estrogen a progesteron podávány denně bez

přerušení.

Dávkování: Jedna tableta denně perorálně bez přerušení. Je vhodné brát tablety každý den přibližně ve

stejnou dobu. Léčbu je doporučeno zahajovat s Indivinou 1 mg/2,5 mg. V závislosti na klinických

projevech lze dávku upravit dle individuálních potřeb.

2,5 mg medroxyprogesteron acetátu (MPA) obvykle stačí k předcházení nepravidelnému krvácení.

Jestliže se nepravidelné krvácení vyskytne a přetrvává i přes vyloučení endometriálních abnormalit,

dávka může být zvýšena na 5 mg (Indivina 1 mg/5 mg).

Jestliže je pro zmírnění klimakterických symptomů dávka 1 mg estradiol valerátu (E

V) nedostačující,

může být zvýšena na 2 mg (Indivina 2 mg/5 mg).

U žen s amenoreou a bez HRT nebo při převodu z jiné formy kontinuální kombinované HRT je možno

začít s užíváním Indiviny kdykoliv. Při přechodu z cyklické HRT je třeba pro zahájení léčby Indivinou

počkat jeden týden po dokončení předchozího cyklu.

Vliv estrogenu na densitu kostního minerálu je závislý na dávce, a proto efekt 1 mg E

V může být nižší

než u 2 mg (viz bod 5.1).

Jestliže si pacientka zapomněla vzít tabletu, doporučuje se zapomenutou tabletu znehodnotit. Opakované

vynechání dávky může zvýšit pravděpodobnost nepravidelného krvácení a špinění.

Při zahájení a pokračování léčby postmenopauzálních symptomů je třeba použít nejnižší účinnou dávku

po co nejkratší dobu (viz též bod 4.4).

4.3

Kontraindikace

- Známý, uváděný v anamnéze nebo suspektní karcinom prsu –

Známé

nebo

suspektní

estrogenně

podmíněné

maligní

tumory

(např.

karcinom

endometria)

Nediagnostikované krvácení z genitálií

Neléčená hyperplazie endometria

Dřívější či současný žilní tromboembolismus (trombóza hlubokých žil, plicní embolie)

Známá trombofilní porucha (např. deficience proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu, viz bod

4.4)

Aktivní nebo nedávno prodělané arteriální tromboembolické onemocnění (např. angina

pectoris, infarkt myokardu)

Akutní onemocnění jater nebo v anamnéze uváděné onemocnění jater, pokud se jaterní testy

nevrátily do normálu

Známá přecitlivělost na léčivé látky nebo na kteroukoliv z pomocných látek uvedenou v bodě 6.1

Porfyrie

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Léčba postmenoupauzálních symptomů hormonální substitucí by měla být zahájena pouze tehdy, pokud

symptomy nepříznivě ovlivňují kvalitu života. Ve všech případech je třeba podrobně zvážit rizika a

přínosy léčby, a to alespoň jednou ročně, a pokračovat v HRT pouze tehdy, pokud přínosy převažují nad

riziky.

Údaje týkající se rizik souvisejících s HRT v léčbě předčasné menopauzy jsou omezené. Vzhledem k

nízké úrovni absolutního rizika u mladších žen však může být poměr přínosů a rizik u těchto žen

příznivější než u starších žen.

Lékařské vyšetření/kontroly

Před zahájením nebo obnovením HRT je nutno zjistit kompletní osobní a rodinnou zdravotní anamnézu.

Lékařské vyšetření (včetně vyšetření pánve a prsou) by se mělo řídit informacemi vycházejícími z

anamnézy, kontraindikacemi a upozorněními pro použití HRT. V průběhu léčby se doporučuje provádět

pravidelná kontrolní vyšetření, jejichž frekvence a charakter jsou individuální s ohledem na stav každé

pacientky. Ženy je třeba upozornit na to, jaké změny v prsou by měly hlásit svému lékaři nebo zdravotní

sestře (viz níže „Karcinom prsu“). Vyšetření, včetně vhodných zobrazovacích metod, např. mamografie,

je třeba provádět v souladu s aktuálně přijímanou screeningovou praxí, upravenou s ohledem na klinické

potřeby individuálních pacientek.

Stavy vyžadující dohled

Pokud je přítomen jakýkoliv z následujících stavů, nebo se vyskytl v minulosti a/nebo se zhoršil v

průběhu těhotenství či předchozí hormonální léčby, je třeba pacientku bedlivě sledovat. Je nutno vzít v

úvahu, že tyto stavy se mohou vyskytnout opakovaně nebo se mohou během léčby přípravkem Indivina

zhoršit. Jedná se především o následující:

Leiomyom (děložní fibroid) nebo endometrióza

Rizikové faktory tromboembolických poruch (viz níže)

Rizikové faktory estrogenně podmíněných tumorů, např. dědičná zátěž ke karcinomu prsu

z první linie

Hypertenze

Porucha činnosti jater (např. adenom jater)

Diabetes mellitus s vaskulárním postižením nebo bez něj

Cholelitiáza

Migréna nebo (těžké) bolesti hlavy

Systémový lupus erythematodes

Hyperplazie endometria v anamnéze (viz níže)

Epilepsie

Astma

Otoskleróza

Hereditární angioedém

Důvody okamžitého vysazení léčby

Léčbu je třeba vysadit v případě zjištění kontraindikací a v následujících situacích:

Žloutenka nebo zhoršení funkce jater

Významné zvýšení krevního tlaku

Nový výskyt migrenózních bolestí hlavy

Těhotenství

Hyperplazie a karcinom endometria

U žen s intaktní dělohou je zvýšeno riziko hyperplazie a karcinomu endometria, pokud se estrogeny

podávají samostatně po delší dobu. Hlášené zvýšení rizika vzniku karcinomu endometria u uživatelek

samotných estrogenů se pohybuje od dvojnásobku do dvanáctinásobku oproti ženám, které samotné

estrogeny neužívají, a to v závislosti na délce léčby a dávce estrogenu (viz bod 4.8). Po ukončení léčby

může riziko zůstat zvýšené po dobu minimálně 10 let.

Cyklický přídavek progestagenu na dobu minimálně 12 dní v každém měsíčním/28denním cyklu nebo

kontinuální kombinovaná léčba estrogenem a progestagenem u žen, které neprodělaly hysterektomii,

předchází zvýšenému riziku, které souvisí s HRT obsahující samotný estrogen.

V prvních měsících léčby může dojít ke krvácení z průniku a špinění. Pokud ke krvácení z průniku nebo

špinění dojde po určité době, kdy pacientka užívá léčbu, nebo pokud krvácení pokračuje po přerušení

léčby, je třeba vyšetřit jeho příčinu, což může zahrnovat i biopsii endometria k vyloučení endometriální

malignity.

Karcinom prsu

Celkové

údaje

ukazují

zvýšené

riziko

karcinomu

prsu

žen

užívajících

kombinaci

estrogen-

progestagen a možná i HRT obsahující pouze samotný estrogen, a to v závislosti na délce užívání HRT.

Kombinovaná léčba estrogenem a progestagenem

Randomizované,

placebem

kontrolované

hodnocení

(studie

Women’s

Health

Initiative,

WHI)

epidemiologické studie shodně uvádějí zvýšené riziko karcinomu prsu u žen užívajících kombinovanou

estrogen-progestagenní HRT. Zvýšení rizika vzniku karcinomu prsu se projeví po přibližně 3 letech

léčby (viz bod 4.8).

Léčba samotným estrogenem

- V hodnocení WHI nebylo zjištěno žádné zvýšení rizika rakoviny prsu u žen, které absolvovaly

hysterektomii a užívaly HRT obsahující samotný estrogen. Z observačních studií bylo převážně zjištěno

malé zvýšení rizika diagnózy karcinomu prsu, které je významně nižší, než riziko zjištěné u pacientek

užívajících kombinace estrogen-progestagen (viz bod 4.8).

Zvýšení rizika se projeví po několika málo letech užívání, ale vrátí se zpět na vstupní úroveň do několika

mála (maximálně pěti) let po ukončení léčby.

HRT, především kombinovaná léčba estrogenem a progestagenem, zvyšuje denzitu mamografických

nálezů, což může negativně ovlivnit radiologickou detekci karcinomu prsu.

Karcinom ovarií

Karcinom ovarií je mnohem vzácnější než karcinom prsu.

Epidemiologické důkazy z rozsáhlé metaanalýzy naznačují mírně zvýšené riziko karcinomu ovarií u žen,

které užívají HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogen-progestagen. Toto riziko se projeví

během 5 let užívání a po vysazení léčby se postupně snižuje. Některé jiné studie, včetně hodnocení WHI,

naznačují, že užívání kombinované HRT může být spojeno s podobným nebo o něco nižším rizikem (viz

bod 4.8).

Žilní tromboembolismus

HRT je spojována s 1,3-3násobným rizikem vzniku žilního tromboembolismu (VTE), tj. trombózy

hlubokých žil nebo plicní embolie. Výskyt takové příhody je mnohem pravděpodobnější v prvním roce

užívání HRT než později (viz bod 4.8).

Pacientky s s VTE v anamnéze nebo se známými trombofilními stavy mají zvýšené riziko vzniku VTE.

Hormonální substituční terapie může toto riziko dále zvyšovat. U těchto pacientek je proto HRT

kontraindikována (viz bod 4.3).

Obecně uznávané rizikové faktory vzniku VTE zahrnují užívání estrogenů, vyšší věk, velké operace,

delší

nehybnost,

obezitu

(BMI

>

kg/m

těhotenství/poporodní

období,

systémový

lupus

erythematosus (SLE) a onkologická onemocnění. V otázce, jakou roli mohou mít ve VTE křečové žíly,

neexistuje shoda.

Jako u všech pacientů po operaci je třeba zvážit preventivní opatření, aby se zabránilo vzniku pooperační

VTE. Pokud má po plánované operaci vzniknout delší nehybnost, doporučuje se dočasně HRT vysadit 4

až 6 týdnů před touto operací. Léčba by se neměla obnovit dříve, než bude žena opět plně pohyblivá.

U žen, které nemají VTE v osobní anamnéze, ale mají příbuzného první linie, který trpěl trombózou v

mladém věku, lze nabídnout screening po pečlivém vysvětlení jeho omezení (screening zachytí pouze

část trombofilních poruch).

Pokud je zjištěn trombofilní defekt, který je spojován s trombózou členů rodiny, nebo pokud se jedná o

„závažný“ defekt (např. deficience antitrombinu, proteinu S nebo proteinu C nebo kombinace defektů), je

HRT kontraindikována.

U žen, které jsou již chronicky léčeny antikoagulačními přípravky, je nutno pečlivě zvážit poměr přínosů

a rizik léčby HRT.

Pokud po zahájení léčby dojde ke vzniku VTE, je třeba přípravek vysadit. Pacientky je třeba upozornit,

aby se na svého lékaře obrátily, jakmile si budou vědomy nástupu některého potencionálního symptomu

tromboembolismu (např. bolestivé otoky dolních končetin, náhlá bolest na hrudi, dyspnoe).

Choroba věnčitých tepen (CAD)

Randomizovaná, kontrolovaná hodnocení neposkytla žádný důkaz ochrany proti infarktu myokardu u

žen se stávající CAD nebo bez ní, které užívaly kombinovanou léčbu estrogenem a progestagenem nebo

HRT obsahující samotný estrogen.

Kombinovaná léčba estrogenem a progestagenem

Relativní riziko vzniku CAD je po dobu užívání kombinované estrogen-progestagenní HRT mírně

zvýšené. Vzhledem k tomu, že základní absolutní riziko CAD do značné míry závisí na věku, je počet

mimořádných případů CAD vyvolaných užíváním kombinace estrogen-progestagen u zdravých žen před

menopauzou velmi nízký, ale s pokročilým věkem se zvyšuje.

Samotný estrogen

Z randomizovaných, kontrolovaných hodnocení nebylo zjištěno žádné zvýšení rizika CAD u žen, které

absolvovaly hysterektomii a které se léčí samotným estrogenem.

Ischemická mozková příhoda

Léčba

kombinací

estrogen-progestagen

samotným

estrogenem

spojována

1,5násobným

zvýšením rizika vzniku ischemické mozkové příhody. Relativní riziko se nemění s věkem ani s dobou

uplynuvší od menopauzy. Ale vzhledem k tomu, že základní riziko mozkové příhody je značně závislé

na věku, celkové riziko vzniku mozkové příhody u žen užívajících HRT se bude s věkem zvyšovat (viz

bod 4.8).

Další stavy

Estrogeny mohou vyvolávat retenci tekutin, a proto je třeba bedlivě sledovat pacientky trpící

srdeční či renální dysfunkcí.

Ženy

preexistující

hypertriglyceridémií

třeba

průběhu

estrogenové

hormonální

substituční

léčby

bedlivě

sledovat,

neboť

při

estrogenové

léčbě

pacientek

tímto

stavem

byly

zaznamenány vzácné případy výrazného zvýšení triglyceridů v plazmě, což vedlo k pankreatitidě.

Estrogeny zvyšují hladinu tyroxin vážícího globulinu (TBG), což vede ke zvýšení celkové

hladiny hormonu štítné žlázy v oběhu, měřené jódem vázaným na proteiny v séru (PBI), hladinami T4

(stanovenými

sloupcovou

metodou

radioimunoesejí)

nebo

hladinami

(stanovenými

radioimunoesejí). Vazebný poměr T3 se snižuje, což odráží zvýšenou hladinu TBG. Koncentrace

volného T4 a volného T3 zůstávají nezměněny. Může dojít také ke zvýšení hladin dalších vazebných

proteinů v séru, např. kortikosteroidy vážícího globulinu (CBG) a globulinu vážícího pohlavní hormony

(SHBG), což vede ke zvýšení hladin kortikosteroidů, resp. pohlavních steroidů v oběhu. Koncentrace

volných či biologicky aktivních hormonů se nemění. Může dojít i ke zvýšení hladin dalších proteinů v

plazmě (angiotensinogen/reninový substrát, alfa-I-antitrypsin, ceruloplasmin).

Příležitostně se může objevit chloasma, zejména u žen s chloasma gravidarum v anamnéze. Ženy

se sklonem k chloasmatu musejí během užívání HRT minimalizovat expozici slunečnímu nebo obecně

ultrafialovému záření.

Užíváním HRT nedochází ke zlepšení kognitivních funkcí. Existují určité údaje týkající se

zvýšeného rizika pravděpodobné demence u žen, které začínají užívat kontinuální kombinovanou HRT

nebo HRT obsahující samotný estrogen ve věku vyšším než 65 let.

Indivina

obsahuje

monohydrát

laktózy.

Pacienti

vzácnými

dědičnými

problémy

intolerancí

galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek

neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Metabolismus estrogenů a progestagenů se může zvýšit, pokud jsou souběžně podávány látky, o nichž je

známo, že indukují aktivitu enzymů metabolizujících léky, konkrétně enzymů patřících do skupiny

cytochromu

P450,

jako

jsou

např.

antikonvulziva

(např.

fenobarbital,

fenytoin,

karbamazepin)

přípravky proti infekcím (např. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz).

Ačkoliv je známo, že ritonavir a nelfinavir působí jako silné inhibitory, vykazují naopak silné indukující

vlastnosti, pokud jsou používány souběžně se steroidními hormony.

Bylinné

přípravky

obsahující

třezalku

tečkovanou

(Hypericum

Perforatum)

mohou

indukovat

metabolismus estrogenů a progestagenů.

Klinicky může zvýšený metabolismus estrogenů a progesteronů vést ke sníženému účinku a ke změnám

profilu děložního krvácení.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Indivina není indikován během těhotenství. Pokud během léčby Indivinou žena otěhotní, je

třeba léčbu neprodleně přerušit. Pro Indivinu nejsou k dispozici žádné klinické údaje o exponovaných

těhotných ženách. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Možné riziko pro lidi

není známo.

Výsledky většiny doposud provedených epidemiologických studií relevantních pro neúmyslné vystavení

plodu

účinkům

kombinace

estrogenů

jinými

progestogeny

neprokázaly

žádné

teratogenní

fetotoxické účinky.

Kojení

Přípravek Indivina není indikován během kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není známo, že by Indivina mohla nepříznivě ovlivnit pozornost řídit a ovládat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji popisovaným nežádoucím účinkem v průběhu léčby Indivinou je citlivost prsů, která se

vyskytla u 10,6% uživatelek.

Nežádoucí účinky spojené s léčbou HRT jsou dle vlivu na jednotlivé orgány uvedeny v tabulce:

Třída orgánových

systémů

Časté

(>1/100, <1/10)

Méně časté

(>1/1 000; <1/100)

Vzácné

(>1/10 000;

<1/1 000)

Nežádoucí

účinky hlášené

po uvedení na

trh s neznámou

frekvencí (z

dostupných

údajů nelze

určit)

Novotvary benigní,

maligní a blíže

neurčené (zahrnující

cysty a polypy)

Benigní neoplasma

prsu, benigní

neoplasma

endometria

Děložní myomy

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivní

reakce

Exacerbace

hereditárního

angioedému

Poruchy metabolismu a

výživy

Otoky, přírůstek

hmotnosti,

pokles hmotnosti

Zvýšený apetit,

hyper-

cholesterolémie

Psychiatrické poruchy

Deprese,

nervozita,

letargie

Úzkost, nespavost,

apatie, emoční

labilita, porušená

koncentrace, změny

nálady,

změny libida,

auforie

, rozrušení

Poruchy nervového

systému

Bolest hlavy,

závratě

Migréna,

parestézie, třes

Poruchy oka

Porucha vidění,

suché oči

Nesnášenlivos

t kontaktních

čoček

Srdeční poruchy

Palpitace

Cévní poruchy

Návaly horka

Hypertenze

superficiální

flebitida

purpura

Žilní

tromboemboli

smus

(např.

hluboká žilní

trombóza v

nohách nebo

pánvi a plicní

embolie)

Ischemická

mozková příhoda

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Dyspnoe

rinitida

Gastrontestinální

poruchy

Nauzea,

zvracení,

žaludeční křeče,

nadýmání

Zácpa, dyspepsie

průjem

, rektální

porucha

Bolest břicha,

otok (distenze

břicha)

Poruchy jater a

žlučových cest

Změny

jaterních

funkcí a

funkcí

žlučových

cest

Cholestatická

žloutenka

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Akné, alopecie,

suchá kůže,

poruchy nehtů

kožní uzlinky

hirsutismus

,erythe

ma nodosum,

kopřivka

Vyrážka

Kontaktní

dermatitida,

ekzém

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Poruchy kloubů,

svalové křeče

Poruchy ledvin a

močových cest

Zvýšená frekvence

močení/urgentní

močová

inkontinence

cystitida

, zbarvení

moči

, krev v moči

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

Citlivost/napětí

prsou,

intermenstruační

krvácení nebo

špinění,

vaginální výtok,

poruchy

pochvy/vagíny,

menstruační

Zvětšení prsů, napětí

v prsou,

endometriální

hyperplazie,

poruchy dělohy

Dysmenorhea,

syndrom

podobný

premenstruční

poruchy

Celkové a jinde

nezařazené poruchy a

lokální reakce po

podání

Zvýšené pocení

Únava, abnormální

laboratorní testy

asténie

, horečka

syndrom podobný

chřipce

, malátnost

Byly ojediněle hlášeny v klinických studiích. Vzhledem k malé studijní populaci (n = 611) není možné

rozhodnout, zda se jedná o účinky méně časté nebo vzácné.

viz body 4.3 a 4.4.

Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny v souvislosti s léčbou estrogenem/progestagenem:

- Infarkt myokardu

- Onemocnění žlučníku

- Poruchy kůže a podkožní tkáně: chloasma, erythema multiforme-

Pravděpodobnost demence ve věku nad 65 let (viz bod 4.4)

- Zánět slinivky břišní (viz bod 4.4)

Riziko karcinomu prsu

U žen užívajících kombinovanou léčbu estrogenem a progestagenem po dobu přesahující 5 let bylo

hlášeno až dvojnásobně zvýšené riziko diagnózy karcinomu prsu.

Jakékoliv zvýšení rizika u žen léčených samotným estrogenem je výrazně nižší než riziko pozorované u

pacientek užívajících kombinace estrogen-progestagen.

Míra rizika závisí na délce užívání (viz bod 4.4).

Dále jsou uvedeny výsledky největší epidemiologické studie (MWS) a největšího randomizovaného,

placebem kontrolovaného hodnocení (studie WHI).

Studie MWS (Million Wome n Study) – Odhad dodatečného rizika vzniku karcinomu prsu po

pětiletém užívání

Věkové rozmezí (roky)

Případy

1000

žen,

které

nikdy

neužívaly, v pětiletém

období *

Poměr rizik a 95%CI#

Další případy na 1000

žen, které užívaly HRT

pětiletém

období

(95% CI)

HRT obsahující samotný estrogen

50-65

9-12

1,2

1-2 (0-3)

Kombinace estrogen-progestagen

50-65

9-12

1,7

6 (5-7)

#Celkový poměr rizik. Poměr rizik není konstantní, ale bude se zvyšovat s prodlužující se dobou

užívání. Pozn.: Vzhledem k tomu, že profil incidence karcinomu prsu se v jednotlivých státech EU

liší,

počet dodatečných případů karcinomu prsu se bude také úměrně lišit.

*Odvozeno ze základní incidence karcinomu prsu v rozvinutých zemích

Americká studie WHI – Dodatečné riziko rakoviny prsu po pětiletém užívání

Věkové rozmezí (roky)

Incidence na 1000 žen

skupině

užívající

placebo po dobu 5 let

Poměr rizik a 95% CI

Další případy na 1000

žen, které užívaly HRT

pětiletém

období

(95% CI)

Samotné estrogeny (CEE)

50-79

0,8 (0,7 – 1,0)

-4 (-6 – 0)*3

estrogen + progestogen (CEE+MPA) ‡

50-79

1,2 (1,0 – 1,5)

+4 (0 – 9)

*3 Studie WHI u žen bez dělohy, u nichž se neprojevilo zvýšení rizika karcinomu prsu

‡Když se analýza omezila na ženy, které před vstupem do studie neužívaly HRT, nebylo patrné žádné

zvýšení rizika v průběhu prvních 5 let léčby, po 5 letech bylo riziko vyšší než u žen, které HRT

neužívaly.

Riziko karcinomu endometria

Postmenopauzální ženy s dělohou

Riziko karcinomu endometria je přibližně 5 na každých 1000 žen s dělohou, které nepoužívají HRT. U

žen s dělohou se používání HRT obsahující samotný estrogen nedoporučuje, protože zvyšuje riziko

karcinomu endometria (viz bod 4.4). V závislosti na délce užívání samotného estrogenu a na dávce

estrogenu se zvýšení rizika karcinomu endometria v epidemiologických studiích pohybovalo od 5 do 55

dalších případů diagnostikovaných na každých 1000 žen ve věku od 50 do 65 let.

Doplněním léčby samotným estrogenem o progestagen po minimální dobu 12 dní v každém cyklu lze

zvýšení tohoto rizika zabránit. Pětileté užívání kombinované (sekvenční či kontinuální) HRT ve studii

Million Women Study nezvýšilo riziko karcinomu endometria (RR 1,0 (0,8-1,2)).

Riziko karcinomu ovarií

Užívání HRT obsahující samotný estrogen a nebo kombinaci estrogen-progestagen je spojováno s mírně

zvýšeným rizikem diagnózy karcinomu ovarií (viz bod 4.4).

Podle metaanalýzy 52 epidemiologických studií existuje u žen, které v současnosti užívají HRT, zvýšené

riziko karcinomu ovarií oproti ženám, které HRT nikdy neužívaly (RR 1,43, 95% CI 1,31–1,56). U žen

ve věku 50–54 let, které užívaly HRT po dobu 5 let, připadá přibližně 1 případ navíc na 2 000 pacientek.

U žen ve věku 50–54 let, které HRT neužívají, bude během 5letého období diagnostikován karcinom

ovarií přibližně u 2 žen z 2 000.

Riziko žilního tromboembolismu

HRT je spojována s 1,3-3násobně zvýšeným relativním rizikem vzniku žilního tromboembolismu (VTE),

tj. trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie. Výskyt takové příhody je pravděpodobnější v prvním

roce užívání hormonální léčby (viz bod 4.4). Výsledky studií WHI jsou uvedeny v následující tabulce:

Studie WHI – Dodatečné riziko VTE při pětiletém užívání

Věkové rozmezí (roky)

Incidence na 1000 žen

skupině

užívající

placebo po dobu 5 let

Poměr rizik a 95% CI

Další případy na 1000

žen,

které užívaly HRT

Samotný perorální estrogen*4

50-59

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3 – 10)

Perorální kombinace estrogen-progestagen

50-59

2,3 (1,2 – 4,3)

5 (1 - 13)

*4 Studie u žen bez dělohy

Riziko choroby věnčitých tepen (CAD)

Riziko vzniku choroby věnčitých tepen u žen ve věku nad 60 let užívajících HRT obsahující kombinaci

estrogen-progestagen se mírně zvyšuje (viz bod 4.4).

Riziko ischemické mozkové příhody

Léčba samotným estrogenem a kombinací estrogen + progestagen je spojována až s 1,5násobným

zvýšením relativního rizika vzniku ischemické mozkové příhody. Riziko hemoragické mozkové příhody

se během léčby HRT nezvyšuje.

Toto relativní riziko nezávisí na věku ani na délce užívání, ale protože vstupní riziko do značné míry na

věku závisí, bude se celkové riziko vzniku mozkové příhody u žen užívajících HRT s přibývajícím

věkem zvyšovat, viz bod 4.4.

Studie WHI – Dodatečné riziko vzniku ischemické mozkové příhody* při pětiletém užívání

Věkové rozmezí (roky)

Incidence na 1000 žen

skupině

užívající

placebo po dobu 5 let

Poměr rizik a 95% CI

Další případy na 1000

žen, které užívaly HRT

po dobu 5 let

50-59

1,3 (1,1-1,6)

3 (1-5)

*Bez rozlišení mezi ischemickou a hemoragickou mozkovou příhodou.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Předávkování estrogeny může mít za následek nauzeu, bolesti hlavy a děložní krvácení. Množství hlášení

o požití vysokých dávek estrogenu v orálních kontraceptivech malými dětmi ukazuje, že nehrozí vážné

škodlivé účinky. Léčba předávkování estrogeny je symptomatická.

Použití vysokých dávek medroxyprogesteron acetátu (MPA) při léčbě nádorových onemocnění nemá za

následek vážné nežádoucí účinky.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Progesterony a estrogeny, pevná kombinace; ATC kód G03FA12.

Aktivní

forma

estradiol

valerátu,

syntetického

-estradiolu

chemicky

biologicky

identická

s endogenním lidským estradiolem. Nahrazuje ztrátu produkce estrogenu u klimakterických

žen a

zmírňuje menopauzální symptomy.

Estrogeny zajišťují prevenci ztrát kostní hmoty následkem menopauzy nebo odnětí vaječníku.

Medroxyprogesteron

acetát

derivát

přirozeného

progesteronu,

17-alpha-hydroxy-6-

methylprogesteronu. Medroxyprogesteron acetát se váže na progestin-specifické receptory a působí na

endometrium tak, že mění jeho stav z proliferačního na sekreční.

Jak estrogeny podporují růst endometria, tak samotné estrogeny zvyšují riziko hyperplazie a nádorového

onemocnění endometria. Přidáním medroxyprogesteron acetátu dochází k výrazné redukci estrogenem

indukovaného rizika endometriální hyperplazie u nehysterektomovaných žen.

Informace o klinických zkouškách

Úleva od symptomů z nedostatku estrogenu a charakter krvácení

Úleva od postmenopauzálních symptomů byla dosažena v průběhu prvních několika týdnů léčby.

Krvácení anebo špinění se objevilo u 41% žen užívajících 1 mg estradiol valerátu a 51% žen užívajících

2 mg estradiol valerátu v průběhu prvních tří měsíců léčby a u 9% žen užívajících 1 mg estradiol valerátu

a u 20% žen užívajících 2 mg estradiol valerátu v průběhu 10 – 12 měsíců léčby.

Amenorrhoea byla zjištěna u 91% žen užívajících 1 mg estradiol valerátu a u 80% žen užívajících 2 mg

estradiol valerátu po 10 – 12 měsících léčby.

Prevence osteoporózy

Nedostatek estrogenu v období menopauzy je spojován s ubýváním kostní hmoty. Vliv estrogenů na

densitu kostního minerálu (BMD) závisí na dávce. Ochrana se zdá být účinná po celou dobu léčby. Po

přerušení užívání HRT jsou ztráty kostní hmoty co do rozsahu podobné jako u žen, které HRT neužívají.

Důkaz vycházející ze studie WHI a meta-analytických studií ukazuje, že užívání HRT samotné nebo

v kombinaci

s progesteronem

podávané

převážně

zdravým

ženám

redukuje

riziko

kyčelních,

obratlových a jiných osteoporotických fraktur. HRT může sloužit také k prevenci fraktur u žen s nízkou

kostní densitou anebo se zjištěnou osteoporózou, ale důkazy pro toto tvrzení jsou omezené.

Vlivy

různých

kombinací

Indiviny

byly

předmětem

klinické

studie

uskutečněné

postmenopauzálních žen. Po 4 letech výzkumu léčba s kombinací obsahující dávku 1 mg EDV měla za

následek zvýšení BMD v bederní páteři o 6,2

0,5% (SE) a v krčku femuru o 2,9

0,4% (SE). U dávky 2

mg EDV bylo zvýšení o 7,4

0,4% a o 2,9

0,4%. U žen s nižším BMD (hodnota BMD T pod –1) byly

dávky podobně účinné a zvýšení byla zřetelná u obou dávek. U těchto žen s dávkou 1mg EDV bylo

zvýšení v bederní páteři o 7,7

0,6% a v krčku femuru o 3,8

0,6%. U dávky 2 mg EDV bylo zvýšení o

0,6% a o 3,5

0,8%.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání je estradiol valerát absorbován z gastrointestinálního traktu a rychle esterázami

hydrolyzován na estradiol. U postmenopauzálních žen ve věku 50-65 let byla maximální koncentrace

estradiolu v séru (C

) dosažena za 4-6 hodin po podání různých kombinací 1 mg nebo 2 mg estradiol

valerátu. Po dávce 1 mg byla C

asi 166 pmol/l, minimální koncentrace (C

) asi 101 pmol/l a

průměrná koncentrace (C

průměr

) asi 123 pmol/l. V případě 2 mg dávky byla C

308 pmol/l, C

pmol/l a C

průměr

228 pmol/l. Srovnatelné koncentrace estradiolu byly zjištěny i u pacientek nad 65 let.

Cirkulující estradiol je vázán na plazmatické proteiny, hlavně na Sex Hormon Binding Globulin (SHBG)

a sérový albumin. Estradiol prochází rozsáhlou biotransformací. Jeho metabolity jsou vyloučeny močí

jako

glukuronidy

sulfátové

konjugáty

spolu

malým

množstvím

nezměněného

estradiolu.

Kromě urinární exkrece procházejí metabolity estradiolu také enterohepatální cirkulací. Pouze malé

množství dávky je vyloučeno stolicí.

Po perorálním podání dochází k nízké absorpci medroxyprogesteron acetátu z důvodu nízké rozpustnosti.

Nicméně byly zjištěny velké individuální rozdíly. Medroxyprogesteron acetát podstupuje metabolismus

prakticky bez first-pass efektu. Po podání různých kombinací 2,5 mg nebo 5 mg medroxyprogesteron

acetátu ženám ve věku 50-65 let byla maximální koncentrace v séru dosažena za méně než 2 hodiny. Po

dávce 2,5 mg byla C

asi 0,37 ng/ml, C

asi 0,05 ng/ml a C

průměr

asi 0,11 ng/ml. Po dávce 2 mg byla

0,64

ng/ml,

0,12

ng/ml

průměr

0,21

ng/ml.

Srovnatelné

koncentrace

medroxyprogesteron acetátu byly zjištěny i u pacientek nad 65 let.

Medroxyprogesteron acetát je z více než 90 % vázán na plazmatické proteiny, zejména na albumin.

Eliminační

poločas

perorálně

podaného

medroxyprogesteron

acetátu

přibližně

hodin.

Medroxyprogesteron acetát je rozsáhle metabolizován hepatální hydroxylací a konjugací, je vylučován

močí a žlučí. Metabolismus není zdokumentován a farmakologická aktivita metabolitů není známa.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie estradiolu a medroxyprogesteron acetátu prováděné na zvířatech prokázaly očekávané estrogenní

a gestagenní efekty. Nejsou známa žádná další preklinická data nutná pro předepisující osobu, která by

doplňovala údaje již zahrnuté v jiných částech SPC.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, želatina, magnesium - stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/PVCD/AL blistr

Balení:

1x28 tablet, 3x28 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Indivina 1 mg/2,5mg:

56/489/00-C

Indivina 1mg/5mg:

56/490/00-C

Indivina 2mg/5mg:

56/492/00-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 4.10.2000

Datum posledního prodloužení registrace: 28.5.2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

9.5.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace