GEROCILAN Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TADALAFIL (TADALAFILUM)
Dostupné s:
G.L. Pharma GmbH, Lannach
ATC kód:
G04BE08
INN (Mezinárodní Name):
TADALAFIL (TADALAFIL)
Dávkování:
2,5MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100; 98; 90; 84; 60; 56; 50; 30; 28; 20; 14; 12; 10; 8; 2; 1; 40 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TADALAFIL
Přehled produktů:
GEROCILAN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
83/ 824/15-C

Přečtěte si celý dokument

sp.zn.sukls242211/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Gerocilan 2,5 mg p

otahované tablety

tadalafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Gerocilan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gerocilan užívat

Jak se přípravek Gerocilan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Gerocilan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Gerocilan

a k čemu se používá

Gerocilan je lék používaný u dospělých mužů k léčbě erektilní dysfunkce. Jedná se o poruchu, při

které nedojde při sexuálním vzrušení ke ztopoření pohlavního údu nebo je toto ztopoření nedostatečné

pro pohlavní styk. U tadalafilu se prokázalo, že významně zlepšuje schopnost dosáhnout ztopoření

penisu nutné k sexuální aktivitě.

Gerocilan obsahuje léčivou látku tadalafil, která patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory

fosfodiesterázy typu 5. Gerocilan napomáhá při sexuálním dráždění uvolnit cévy penisu a umožnit tak

dostatečný přívod krve do pohlavního údu. Výsledkem je zlepšené ztopoření penisu. Netrpíte-li

erektilní dysfunkcí, přípravek Gerocilan pro Vás není určen.

Je nutno poznamenat, že Gerocilan není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra bude mít

proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Gerocilan

užívat

Neužívejte

Gerocilan

, jestliže:

jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

používáte organické nitráty v kterékoli formě nebo léky uvolňující oxid dusnatý, jako je amyl-

nitrit. Jedná se o skupinu léků (nitráty) užívaných k léčbě anginy pectoris (“bolesti na hrudi”).

Bylo prokázáno, že Gerocilan zesiluje účinky těchto léků. Používáte-li nitráty v jakékoli formě

nebo si tím nejste jistý, obraťte se na svého lékaře.

trpíte vážným srdečním onemocněním nebo jste během uplynulých 90 dnů prodělal infarkt

myokardu.

jste během uplynulých 6 měsíců prodělal mozkovou mrtvici.

trpíte nízkým krevním tlakem nebo neléčeným vysokým krevním tlakem.

máte nebo jste zažil ztrátu zraku z důvodu nearteritické přední ischemické neuropatie

optického nervu (NAION), stav popisovaný jako „mrtvice oka“.

užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tedy vysokého

krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tedy vysokého

krevního tlaku v plicích následkem krevních sraženin). U inhibitorů PDE5, jako je tadalafil,

bylo prokázáno zvýšení hypotenzivních účinků tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát, nebo si

nejste jistý, řekněte to svému lékaři.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Gerocilan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Uvědomte si, že sexuální aktivita s sebou nese riziko pro pacienty se srdečním onemocněním

vzhledem ke zvýšeným nárokům na činnost srdce. Pokud máte problémy se srdcem, řekněte to svému

lékaři.

Než začnete užívat tablety, informujte svého lékaře, máte-li:

srpkovitou anemii (poruchu červených krvinek).

mnohočetný myelom (rakovinu kostní dřeně).

leukemii (rakovinu krve).

deformaci pohlavního údu.

vážné onemocnění jater.

vážné onemocnění ledvin.

Není známo, zda je přípravek Gerocilan účinný u pacientů, kteří podstoupili:

operaci pánve.

odstranění celé nebo jenom části prostaty, při kterém byly přerušeny nervy prostaty (radikální

nervy nešetřící odstranění prostaty).

Jestliže se u vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, přestaňte užívat Gerocilan

a ihned vyhledejte svého lékaře.

U některých pacientů užívajících tadalafil bylo zaznamenáno zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu.

I když není známo, zda je tato příhoda přímo spojena s tadalafilem, v případě náhlého zhoršení nebo

ztráty sluchu, přesta

ňte Gerocilan

užívat a okamžit

ě kontaktujte svého lékaře

Gerocilan není určen pro ženy.

Děti a dospívající

Gerocilan není určen pro děti a dospívající ve věku do 18 let.

Další léčivé přípravky a

Gerocilan

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které

možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Gerocilan v případě, že používáte nitráty.

Některé léčivé přípravky mohou být ovlivněny přípravkem Gerocilan, nebo mohou ovlivnit účinek

přípravku Gerocilan. Informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte:

alfa-blokátory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku, nebo k léčbě příznaků dolních

močových cest souvisejících s benigní hyperplazií prostaty).

jiné přípravky určené k léčbě vysokého krevního tlaku.

riocigvát.

inhibitory 5-alfa reduktázy (používané k léčbě benigní hyperplazie prostaty).

léčivé přípravky, jako je ketokonazol v tabletách (k léčbě plísňových onemocnění),

a inhibitory proteázy k léčbě AIDS nebo infekce HIV.

fenobarbital, fenythoin a karbamazepin (protikřečové přípravky).

rifampicin, erythromycin, klarithromycin nebo itrakonazol.

jiné přípravky k léčbě erektilní dysfunkce.

Přípravek

Gerocilan

s pitím a alkoholem

Informace o účinku alkoholu jsou popsány v bodě 3. Grapefruitový džus může ovlivnit, jak bude

přípravek Gerocilan účinkovat a má být užíván se zvýšenou opatrností. Další informace získáte

u svého lékaře.

Plodnost

Při podávání psům došlo k redukci tvorby spermatu ve varlatech. Snížení počtu spermií bylo

pozorováno také u některých mužů. Je nepravděpodobné, že tyto účinky vedou ke snížení plodnosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří muži užívající přípravek v klinických studiích hlásili výskyt závratí. Je třeba, abyste před

řízením dopravních prostředků nebo obsluhou strojů znal svoji reakci na tablety.

Přípravek

Gerocilan

obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek

Gerocilan

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety přípravku Gerocilan jsou určeny k perorálnímu podání (podání ústy) pouze u mužů. Tabletu

polkněte celou s trochou vody. Tablety se mohou užívat s jídlem nebo bez jídla.

Doporučená dávka

je 5 mg tableta užívaná přibližně ve stejný čas jednou denně. V závislosti na

odezvě může lékař dávku upravit na 2,5 mg. Tato dávka vám bude podána ve formě 2,5mg tablet.

Neužívejte přípravek Gerocilan častěji než jednou denně.

Užívání přípravku Gerocilan jednou denně může být vhodné pro muže, kteří předpokládají pohlavní

styk dvakrát nebo vícekrát týdně.

Gerocilan užívaný jednou denně Vám při sexuálním dráždění umožní dosáhnout erekce kdykoliv

v průběhu 24 hodin.

Je nutno poznamenat, že Gerocilan není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra bude mít

proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

Požití alkoholu může mít nepříznivý vliv na vaši schopnost dosáhnout erekce a může způsobit

přechodný pokles vašeho krevního tlaku. Pokud jste užil, či plánujete užít Gerocilan, vyvarujte se

nadměrného požití alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,8‰ a více), které může zvýšit riziko vzniku

závratí při vstávání.

Jestliže jste užil více přípravku

Gerocilan

, než jste měl

Oznamte to svému lékaři. Mohou se u vás vyskytnout nežádoucí účinky popsané v bodě 4.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek

Gerocilan

Užijte svou dávku, jakmile si na ni vzpomenete, ale nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil vynechanou tabletu. Neužívejte přípravek Gerocilan více než jednou denně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně těžké.

Jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek

používat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

alergická reakce včetně vyrážky (méně častá frekvence výskytu).

bolest na hrudi – nepoužívejte nitráty a ihned vyhledejte lékařskou pomoc (méně častá

frekvence výskytu).

priapismus, prodloužená a případně i bolestivá erekce po užití přípravku Gerocilan (vzácná

frekvence výskytu). V případě erekce přetrvávající déle než 4 hodiny vyhledejte urychleně

lékaře.

náhlá ztráta vidění (vzácná frekvence výskytu).

Další hlášené nežádoucí účinky:

Časté

(pozorované až u 1 z 10 pacientů)

bolest hlavy, bolest v zádech, bolest svalů, bolest rukou a nohou, zarudnutí obličeje, překrvení

nosní sliznice a trávicí potíže.

Méně časté

(pozorované až u 1 ze 100 pacientů)

závratě, bolest žaludku, pocit nemoci, nevolnost (zvracení), reflux, rozmazané vidění, bolest očí,

namáhavé dýchání, přítomnost krve v moči, prodloužená erekce, pocit bušení srdce, rychlý

srdeční tep, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, krvácení z nosu, zvonění v uších, otok

rukou, nohou nebo kotníků a pocit únavy.

Vzácné

(pozorované až u 1 z 1000 pacientů)

mdloby, záchvaty křečí a přechodná ztráta paměti, zduření očního víčka, zčervenání očí, náhlé

zhoršení nebo ztráta sluchu, kopřivka (svědící červené skvrny na kůži), krvácení z penisu,

přítomnost krve v semenu a zvýšené pocení.

Zřídka byly také u mužů užívajících tadalafil hlášeny infarkt myokardu a mozková mrtvice. U většiny

těchto mužů se vyskytly srdeční problémy již před užitím přípravku Gerocilan.

Vzácně bylo hlášeno částečné, dočasné nebo trvalé snížení nebo ztráta vidění na jednom nebo na obou

očích.

Některé další vzácné nežádoucí účinky

hlášené u mužů užívajících tadalafil, které nebyly

pozorovány v klinických studiích. Tyto zahrnovaly:

migrénu, otoky obličeje, závažné alergické reakce způsobující otékání obličeje nebo hrdla,

závažnou kožní vyrážku, některé poruchy ovlivňující prokrvení očí, nepravidelný srdeční

rytmus, anginu pectoris a náhlé srdeční úmrtí.

Nežádoucí účinek závratě byl častěji hlášen u mužů starších 75 let užívajících tadalafil.

Průjem byl častěji hlášen u mužů starších 65 let užívajících tadalafil.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Gerocilan

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Gerocilan obsahuje

Léčivou

látkou je tadalafilum.

Gerocilan 2,5 mg: Každá tableta obsahuje tadalafilum 2,5 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety

Laktosa

Sodná sůl kroskarmelosy

Natrium-lauryl-sulfát

Hyprolosa

Polysorbát 80

Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety:

Hypromelosa 2910 (E464)

Monohydrát laktosy

Oxid titaničitý (E171)

Triacetin

Mastek (E553b)

Žlutý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Jak přípravek

Gerocilan

vypadá a co obsahuje toto balení

Gerocilan 2,5 mg: Žluto-oranžová, oválná, bikonvexní, potahovaná tableta s vyraženým „T 2“ na

jedné straně a hladká na straně druhé.

Gerocilan 2,5 mg, potahované tablety jsou v blistrech obsahujících 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 40,

50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1, 8502 Lannach

Rakousko

Výrobce:

Genepharm S.A.

18 km Marathonos Avenue

15351 Pallini

Attikis

Řecko

Combino Pharm

(Malta) Ltd.

HF60, Hal Far

Industrial Estate

BBG3000,

Malta

Pharmadox

Healthcare Ltd.

KW20A Kordin

Industrial Park,

Paola, PLA 3000

Malta

G.L. Pharma

GmbH

Schlossplatz 1,

8502 Lannach

Rakousko

Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H., Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko

Tento l

éč

iv

ý

p

ří

pravek je v

č

lensk

ý

ch st

á

tech EHP registrov

á

n pod

těm

ito n

á

zvy:

Bulharsko: Gerocilan 2.5 mg филмирани таблетки

Česká republika:

Gerocilan 2,5 mg potahované tablety

Maďarsko:

Gerocilan 2.5 mg filmtabletta

Nizozemsko: Gerocilan 2.5 mg filmomhulde tabletten

Rakousko: Lanrektan 2,5 mg filmtabletten

Rumunsko: Gerocilan 2.5 mg comprimate filmate

Slovenská republika:

Gerocilan 2,5 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 28. 9. 2017

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls189039/2018

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gerocilan 2,5 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Gerocilan 2,5 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje tadalafilum 2,5 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna 2,5 mg tableta obsahuje 80,625 mg laktosy a 0,7 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Gerocilan 2,5 mg: Žluto-oranžová, oválná, bikonvexní, potahovaná tableta s vyraženým „T 2“ na jedné

straně a hladká na straně druhé, rozměry: 8,2 mm x 4,1 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů.

K dosažení účinku tadalafilu je nezbytné sexuální stimulace.

Gerocilan není indikován k použití u žen.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí muži

Obvykle je doporučeno užití dávky 10 mg před předpokládanou sexuální aktivitou s jídlem nebo bez

jídla.

U pacientů, kde dávka 10 mg tadalafilu nevede k adekvátnímu účinku, je možno použít dávku 20 mg.

Přípravek má být užit nejpozději 30 minut před sexuální aktivitou.

Maximální četnost užití dávky je jedenkrát denně.

Tadalafil 10 mg a 20 mg je určen k užití před předpokládanou sexuální aktivitou a nedoporučuje se

k trvalému každodennímu použití.

U pacientů, kteří předpokládají častější užívání přípravku Gerocilan (tj. alespoň dvakrát týdně) může

být vhodné zvážit dávkování s nejnižšími dávkami přípravku Gerocilan jednou denně, na základě

rozhodnutí pacienta a zvážení lékaře.

U těchto pacientů se doporučuje dávka 5 mg jednou denně v přibližně stejnou dobu. Dávku je možné

snížit na 2,5 mg jednou denně podle snášenlivosti pacienta.

Vhodnost kontinuálního podávání jednou denně se má pravidelně přehodnocovat.

Zvláštní populace

Starší muži

U starších pacientů není nutná úprava dávky přípravku.

Muži

s poruchou funkce ledvin

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávky.

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je maximální doporučenou dávkou 10 mg. Podávání

tadalafilu jednou denně se nedoporučuje u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (viz body 4.4

a 5.2).

Muži s

poruchou funkce jater

Obvykle se doporučuje užití dávky 10 mg před předpokládanou sexuální aktivitou s jídlem nebo bez

jídla. O bezpečnosti tadalafilu pacientů s těžkou poruchou funkce jater (třída C klasifikace Child-Pugh)

jsou k dispozici pouze omezené klinické údaje; v případě předepsání přípravku musí lékař individuálně

a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika. Údaje o podávání dávek vyšších než 10 mg pacientům s

poruchou

funkce

jater

nejsou

dostupné.

Podávání

jednou

denně

nebylo

hodnoceno

u pacientů s poruchou funkce jater, a proto musí lékař v případě předepsání přípravku individuálně

a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika (viz body 4.4 a bod 5.2).

Muži s

diabetes mellitus

U pacientů s diabetes mellitus není nutná úprava dávky přípravku.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití tadalafilu u pediatrické populace v indikaci léčby erektilní

dysfunkce.

Způsob podání

Perorální podání.

Přípravek Gerocilan je dostupný ve formě 2,5 mg; 5 mg; 10 mg a 20 mg potahovaných tablet.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1.

Tadalafil vykázal v klinických studiích schopnost zesílit hypotenzní účinek nitrátů, pravděpodobně

kombinovaným působením nitrátů a tadalafilu na metabolické dráze NO/cGMP. Použití přípravku

Gerocilan u pacientů používajících organické nitráty v jakékoli formě je proto kontraindikováno (viz

bod 4.5).

Přípravek Gerocilan nesmí být používán u mužů s onemocněním srdce, pro které není sexuální aktivita

vhodná.

Lékaři mají pečlivě zvážit riziko srdečních příhod spojených se sexuální aktivitou u pacientů

s preexistujícím kardiovaskulárním onemocněním.

Do klinických studií nebyli zařazeni pacienti s níže uvedenými kardiovaskulárními chorobami, a proto

je u nich použití tadalafilu kontraindikováno:

pacienti, kteří prodělali v uplynulých 90 dnech infarkt myokardu

pacienti trpící nestabilní formou anginy pectoris nebo anginózními bolestmi v průběhu

pohlavního styku

pacienti se srdečním selháním třídy 2 a závažnějším podle klasifikace New York Heart

Association v posledních 6 měsících

pacienti trpící neléčenými arytmiemi, hypotenzí (<90/50 mmHg) nebo neléčenou hypertenzí

pacienti, kteří prodělali v uplynulých 6 měsících cévní mozkovou příhodu

Gerocilan je kontraindikován u pacientů, u kterých došlo ke ztrátě zraku na jednom oku z důvodu

nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION), bez ohledu na to, zda ke ztrátě

došlo v souvislosti s předchozím podáváním inhibitorů PDE5 (viz bod 4.4).

Současné podávání inhibitorů PDE5, včetně tadalafilu, se stimulátory guanylátcyklázy, jako je

riocigvát, je kontraindikováno, protože může potencionálně vést k symptomatické hypotenzi (viz bod

4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před zahájením léčby přípravkem Gerocilan

Diagnóza erektilní dysfunkce se stanoví na základě anamnézy a lékařského vyšetření, a určí se možné

skryté příčiny dysfunkce dříve, než se zahájí farmakologická léčba.

Před zahájením jakékoliv léčby erektilní dysfunkce má lékař posoudit kardiovaskulární stav pacienta,

protože sexuální aktivita s sebou nese jisté riziko srdečních příhod. Tadalafil má vazodilatační

vlastnosti způsobující mírné a přechodné snížení krevního tlaku (viz bod 5.1) a potencuje hypotenzní

účinek nitrátů (viz bod 4.3).

Vyšetření erektilní dysfunkce zahrnuje stanovení její možné příčiny a příslušná léčba se stanoví až po

patřičném lékařském vyšetření. Není známo, zda je Gerocilan účinný u pacientů, kteří se podrobili

operaci v pánevní oblasti či nervy nešetřící radikální prostatektomii.

Kardiovaskulární systém

V postmarketingovém sledování a/nebo v klinických studiích byly hlášeny závažné kardiovaskulární

příhody, včetně infarktu myokardu, náhlé úmrtí ze srdeční příčiny, nestabilní anginy pectoris,

komorových arytmií, cévní mozkové příhody, tranzitorní ischemické ataky, bolesti na hrudi, palpitací

a tachykardie. Většina pacientů, u kterých byly tyto příhody hlášeny, vykazovala již předtím

přítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorů. Nelze však definitivně určit, zda byly hlášené

příhody v přímé souvislosti s těmito rizikovými faktory, s tadalafilem, se sexuální aktivitou nebo

s kombinací těchto či dalších faktorů.

U pacientů užívajících současně antihypertenziva může tadalafil vyvolat snížení krevního tlaku. Na

začátku léčby tadalafilem jednou denně je zapotřebí klinické zvážení případné úpravy dávky

antihypertenzní terapie.

U pacientů užívajících alfa1blokátory může současné podání přípravku Gerocilan vést u některých

pacientů k symptomatické hypotenzi (viz bod 4.5). Kombinace tadalafilu s doxazosinem se

nedoporučuje.

Zrak

V souvislosti s podáváním tadalafilu a dalších inhibitorů PDE5 byly hlášeny poruchy zraku a případy

NAION. Analýzy observačních dat naznačují zvýšené riziko akutní NAION u mužů s erektilní

dysfunkcí po expozici tadalafilu nebo jiným inhibitorům PDE5. Pacienti mají být poučeni, aby

v případě náhle vzniklé poruchy zraku přestali Gerocilan užívat a ihned vyhledali svého lékaře (viz

bod 4.3).

Zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu

Po použití tadalafilu byly hlášeny případy náhlé ztráty sluchu. Přesto, že v některých případech byly

přítomny další rizikové faktory (jako věk, diabetes, hypertenze a předchozí historie ztráty sluchu),

mají být pacienti poučeni, aby v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu, přestali tadalafil užívat

a vyhledali okamžitou lékařskou pomoc.

Poruchy fukce ledvin a jater

Z důvodu zvýšené expozice tadalafilu (AUC), omezené klinické zkušenosti a nedostatečné schopnosti

ovlivnit clearance dialýzou, dávkovaní přípravku Gerocilan jednou denně se nedoporučuje u pacientů

se závažnou poruchou funkce ledvin.

O bezpečnosti jednorázového použití tadalafilu u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (třída

C Child-Pughovy klasifikace) jsou dostupné pouze omezené klinické údaje. Podávání přípravku

jednou denně nebylo vyhodnocováno u pacientů s jaterní insuficiencí. V případě předepsání přípravku

Gerocilan musí lékař individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika.

Priapismus a anatomické deformity penisu

Pacienti s erekcí přetrvávající déle než 4 hodiny mají neodkladně vyhledat lékařskou pomoc. Není-li

léčba priapismu zahájena včas, může nastat poškození tkáně penisu a trvalá ztráta potence.

Přípravek Gerocilan je třeba užívat s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu (jako

je angulace, kavernózní fibróza nebo Peyronieova choroba) nebo u pacientů trpících onemocněními,

která mohou predisponovat ke vzniku pripapismu (jako je srpková anemie, mnohočetný myelom nebo

leukemie).

Použití s inhibitory CYP3A4

Opatrnosti je třeba při předepisování přípravku Gerocilan pacientům užívajícím silné inhibitory

CYP3A4 (ritonavir, sachinavir, ketokonazol, itrakonazol a erythromycin) neboť byla v kombinaci

s těmito léky pozorována zvýšená systémová expozice tadalafilu (AUC) (viz bod 4.5).

Gerocilan a další přípravky k léčbě erektilní dysfunkce

Bezpečnost a účinnost kombinace tadalafilu s jinými inhibitory PDE5 nebo s jinými formami léčby

erektilní dysfunkce nebyla zjišťována. Pacienti mají být informováni, aby přípravek Gerocilan v těchto

kombinacích neužívali.

Laktóza

Přípravek Gerocilan obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek

užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Jak je popsáno níže, interakční studie byly provedeny s dávkou 10 mg a/nebo 20 mg tadalafilu.

Na základě těchto interakčních studií s dávkou pouze 10 mg nelze úplně vyloučit klinicky relevantní

interakce při vyšším dávkování.

Účinky jiných látek na tadalafil

Inhibitory cytochromu P450

Tadalafil je metabolizován převážně prostřednictvím CYP3A4. Selektivní inhibitor CYP3A4

ketokonazol (200 mg denně) zvýšil expozici (AUC) tadalafilu (10 mg) dvojnásobně a C

o 15 %

v porovnání s hodnotami AUC a C

pro samotný tadalafil. Ketokonazol (400 mg denně) zvýšil

expozici (AUC) tadalafilu (20 mg) čtyřnásobně a C

o 22 %.

Inhibitor proteázy ritonavir (200 mg 2x denně), který je inhibitorem CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19

a CYP2D6, zvýšil expozici (AUC) tadalafilu (20 mg) dvojnásobně bez změny C

. Ačkoli nebyly

studovány specifické interakce, některé inhibitory proteázy jako sachinavir a jiné inhibitory CYP3A4

jako erythromycin, klarithromycin, itrakonazol a grapefruitová šťáva se mají s tadalafilem používat

opatrně, jelikož lze předpokládat, že budou zvyšovat plazmatické koncentrace tadalafilu (viz bod 4.4).

Následkem toho může dojít ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků popsaných v bodu 4.8.

Transport

éry

Úloha transportérů (např. p-glykoproteinu) při distribuci tadalafilu není známa. Proto existuje

potenciál lékových interakcí zprostředkovaných inhibicí transportérů.

Induktory cytochromu P450

Rifampicin, induktor CYP3A4, snížil AUC tadalafilu o 88 %, ve srovnání s hodnotami AUC

samostatně podaného tadalafilu (10 mg). Dá se předpokládat, že tato snížená expozice sníží účinek

tadalafilu, rozsah tohoto snížení účinku není známý. Další induktory CYP3A4 jako fenobarbital,

fenythoin a karbamazepin mohou rovněž snížit plazmatickou koncentraci tadalafilu.

Účinky tadalafilu na jiné léky

Nitráty

Tadalafil (5, 10 a 20 mg) vykázal v klinických studiích schopnost posilovat hypotenzní účinek nitrátů.

Použití přípravku Gerocilan u pacientů používajících organické nitráty v jakékoli formě je proto

kontraindikováno (viz bod 4.3). Dle výsledků klinické studie, ve které 150 subjektů užívalo po dobu 7

dní v různých časech denní dávku 20 mg tadalafilu a 0,4 mg sublinguálního nitroglycerinu, bylo

zjištěno, že interakce přetrvávala po dobu delší než 24 hodin, ale nebyla již zaznamenána po uplynutí

48 hodin od poslední dávky tadalafilu. Proto u pacienta užívajícího jakoukoli dávku přípravku

Gerocilan (2,5 mg - 20 mg), kde se v život ohrožující situaci jeví podání nitrátů z medicínského

hlediska nezbytné, má před podáním nitrátů uplynout od užití poslední dávky přípravku Gerocilan

alespoň 48 hodin. Za těchto okolností lze nitráty aplikovat, avšak pouze pod přímým lékařským

dohledem a za náležitého monitorování hemodynamických funkcí.

Antihypertenziva (včetně blokátorů kalciového kanálu)

Současné podání doxazosinu (4 a 8 mg denně) a tadalafilu (5 mg denně a 20 mg podaných

jednorázově) zvyšuje významným způsobem účinek tohoto alfablokátoru na snížení krevního tlaku.

Tento efekt přetrvává nejméně dvanáct hodin a může být symptomatický, včetně synkopy. Z tohoto

důvodu se tato kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4).

Ve studiích interakcí provedených na omezeném počtu zdravých dobrovolníků nebyly tyto účinky

hlášeny u alfuzosinu nebo tamsulosinu. Při použití tadalafilu u pacientů léčených jakýmkoli

alfablokátorem je nicméně zapotřebí zvýšené opatrnosti, zejména u starších pacientů. Léčba má být

zahájena nejmenší dávkou a upravována postupně.

V průběhu klinických farmakologických studií byla zkoumána schopnost tadalafilu zesilovat

hypotenzní účinek antihypertenziv. Byly zkoumány hlavní skupiny antihypertenziv, zahrnující

blokátory kalciového kanálu (amlodipin), ACE inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu

(enalapril), blokátory beta-adrenergních receptorů (metoprolol), thiazidová diuretika (bendrofluazid),

a blokátory receptorů pro angiotensin II (různé typy a dávky, podávané samostatně nebo v kombinaci

s thiazidovými diuretiky, blokátory kalciového kanálu, beta-blokátory, a/nebo alfa-blokátory).

Tadalafil (v dávce 10 mg kromě studií s blokátory receptorů angiotensinu II a amlodipinem, kde byla

použita dávka 20 mg), nevykázal s žádnou z těchto skupin jakoukoli klinicky významnou interakci.

V jiné klinickofarmakologické studii byl zkoumán tadalafil (20 mg) v kombinaci s až 4

antihypertenzivy z různých tříd. U jedinců užívajících více antihypertenziv byly změny krevního tlaku

při ambulantních kontrolách ve vztahu ke stupni kompenzace hypertenze. Účastníci studie, jejichž

hypertenze byla dobře kontrolována terapií, vykazovali pouze minimální pokles krevního tlaku,

podobný snížení pozorovanému u zdravých osob. U subjektů ve studii, u nichž krevní tlak nebyl

korigován, bylo pozorováno větší snížení krevního tlaku, které však u většiny subjektů nebylo spojeno

s příznaky hypotenze. U pacientů, kteří zároveň užívají antihypertenziva, může tadalafil v dávce

20 mg způsobit snížení krevního tlaku, které (s výjimkou alfa-blokátorů-viz výše) je všeobecně mírné

a je nepravděpodobné, že bude klinicky významné. Rozbor údajů získaných ve fázi 3 klinických studií

rovněž nepotvrdil žádný rozdíl v profilu nežádoucích účinků u pacientů užívajících tadalafil

samostatně nebo s antihypertenzivy. Pacienti, kteří užívají antihypertenziva, však mají být náležitě

upozorněni na možné snížení krevního tlaku.

Riocigvát

Preklinické studie ukázaly aditivní účinek kombinace inhibitorů PDE5 s riocigvátem na snížení

sytémového krevního tlaku. V klinických studiích bylo prokázáno, že riocigvát zvyšuje hypotenzivní

účinek inhibitorů PDE5. Ve studované populaci nebyly pozorovány žádné známky příznivého

klinického účinku této kombinace. Současné úžívání riocigvátu s inhibitory PDE5, včetně tadalafilu, je

kontraindikováno (viz bod 4.3).

Inhibitory 5-

alfa reduktázy

V klinické studii srovnávající podávání tadalafilu 5 mg současně s finasteridem 5 mg a finasteridu

5 mg současně s placebem na zlepšení symptomů BPH nebyly hlášeny žádné nové nežádoucí účinky.

Vzhledem k tomu, že ale nebyla provedena formální studie lékových interakcí hodnotící účinky

tadalafilu a inhibitorů alfa-reduktázy, je nicméně zapotřebí zvýšené opatrnosti při podávání tadalafilu

společně s inhibitory alfa-reduktázy.

Substráty CYP1A2 (např. t

heofylin)

Při podání tadalafilu 10 mg s theofylinem (neselektivní inhibitor fosfodiesterázy) nebyla

v klinickofarmakologické studii zjištěna žádná farmakokinetická interakce. Jediným

farmakodynamickým účinkem bylo malé (3,5 úderu/min) zvýšení tepové frekvence. Přestože byl tento

účinek slabý a klinicky nevýznamný, má být při společném podání těchto léčivých přípravků vzat

v úvahu.

Ethinylestradiol a terbutalin

Bylo prokázáno, že tadalafil způsobuje zvýšení biologické dostupnosti ethinylestradiolu po perorálním

podání. Při perorálním podání terbutalinu se dá očekávat podobné zvýšení, avšak klinický následek

tohoto zvýšení je nejistý.

Alkohol

Hladiny alkoholu v krvi (průměrná maximální koncentrace alkoholu v krvi 0,08%) nebyly ovlivněny

současným podáním tadalafilu (10 mg nebo 20 mg). Kromě toho nebyly pozorovány žádné změny

v koncentraci tadalafilu po 3 hodinách při současném užití s alkoholem. Alkohol byl podáván za

podmínek maximalizujících rychlost jeho vstřebávání (ráno nalačno a bez jídla ještě 2 hodiny po požití

alkoholu).

Tadalafil (20 mg) nezesiloval průměrné snížení krevního tlaku způsobené alkoholem (0,7 g/kg, tj.

přibližně 180 ml 40% alkoholu [vodky] pro 80kg muže), u některých osob však byly pozorovány

posturální závratě a ortostatická hypotenze. Pokud byl tadalafil podán s nižší dávkou alkoholu

(0,6 g/kg), hypotenze nebyla pozorována a výskyt závratí měl podobnou frekvenci jako po alkoholu

samotném. Tadalafil (10 mg) nezesiloval vliv alkoholu na kognitivní funkce.

Léčivé přípravky metabolizované cytochromem P450

Nepředpokládá se, že by Gerocilan vyvolával klinicky významnou inhibici nebo indukci clearance

léčivých přípravků metabolizovaných izoformami CYP450. Studie potvrdily, že tadalafil neinhibuje

ani neindukuje isoformy CYP450 včetně CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9

a CYP2C19.

Substráty CYP2C9 (např.R

- warfarin)

Tadalafil (10 mg a 20 mg) neměl žádný klinicky významný účinek na expozici (AUC) S-warfarinu

nebo R-warfarinu (substrát CYP2C9), ani neovlivnil změny protrombinového času vyvolané

warfarinem.

Kyselina

acetylsalicylová

Tadalafil (10 mg a 20 mg) nepotencoval prodloužení času krvácivosti způsobené kyselinou

acetylsalicylovou.

Antidiabetika

Specifické interakční studie s antidiabetiky nebyly provedeny.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Gerocilan není indikován k použití u žen.

Těhotenství

Údaje o podávání tadalafilu těhotným ženám jsou omezené. Studie na zvířatech nenaznačují přímé

nebo nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo

postnatální vývoj (viz bod 5.3). Podávání přípravku Gerocilan v těhotenství se z preventivních důvodů

nedoporučuje.

Kojení

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování tadalafilu do mléka.

Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Přípravek Gerocilan se během kojení nemá podávat.

Fertilita

U psů byly pozorovány účinky naznačující poruchu fertility. Dvě následné studie naznačují, že u lidí je

tento účinek nepravděpodobný, ačkoli bylo u některých mužů pozorováno snížení koncentrace spermií

(viz body 5.1 a 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Gerocilan má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přestože údaje

o četnosti výskytu závratí jsou v klinických studiích podobné pro placebo i tadalafil, pacienti mají znát

svoji reakci na přípravek Gerocilan dříve, než budou řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů užívajících tadalafil k léčbě erektilní dysfunkce nebo

benigní hyperplazie prostaty byly bolest hlavy, dyspepsie, bolest zad a bolest svalů, jejichž výskyt

narůstal se zvyšující se dávkou tadalafilu. Hlášené nežádoucí účinky byly přechodné a obvykle mírné

nebo středně těžké. Většina případů bolesti hlavy hlášená při podávání tadalafilu jednou denně byla

v průběhu 10 až 30 dnů od zahájení léčby.

Tabulkové shrnutí nežádoucích účinků

V níže uvedené tabulce jsou nežádoucí účinky získané ze spontánních hlášení a z placebem

kontrolovaných klinických studií (celkem 8022 pacientů užívajících tadalafil a 4422 pacientů

užívajících placebo) při podávání podle potřeby a jednou denně v léčbě erektilní dysfunkce a při

podávání jednou denně v léčbě benigní hyperplazie prostaty.

Vyjadřování frekvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100),

vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000) a není známo (z dostupných údajů nelze

určit).

Třída orgánového systému

Četnost

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Hypersensitivní reakce

Vzácné

Angioedém

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Méně časté

Závratě

Vzácné

Cévní mozková příhoda

(včetně krvácivých

příhod), synkopa, transitorní ischemické

ataky

, migréna

, záchvaty křečí

, transitorní

amnézie

Poruchy oka

Méně časté

Rozmazané vidění,

pocity popisované jako bolesti oka

Vzácné

Poruchy zorného pole,

zduření očního víčka,

hyperemie spojivky,

nearteritická přední ischemická neuropatie

optického nervu (NAION)

vaskulární okluze sítnice

Poruchy ucha a labyrintus

Méně časté

Tinitus

Vzácné

Náhlá ztráta sluchu

Srdeční poruchy

1

Méně časté

Tachykardie,

palpitace

Vzácné

Infarkt myokardu,

nestabilní angina pectoris

komorová arytmie

Cévní poruchy

Časté

Zrudnutí

Méně časté

Hypotenze

hypertenze

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Časté

Nazální překrvení

Méně časté

Dyspnoe,

epistaxe

Gastrointestinální poruchy

Časté

Dyspepsie

Méně časté

Bolest břicha,

zvracení,

nauzea,

gastroezofageální reflux

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Vyrážka

Vzácné

Kopřivka,

Stevens Johnsonův syndrom

exfoliativní dermatitida

hyperhidróza (pocení)

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Časté

Bolest zad,

myalgie,

bolest v končetině

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Hematurie

Poruchy reprodukčního systému a

prsu

Méně časté

Prodloužená erekce

Vzácné

Priapismus,

krvácení z penisu,

hematospermie

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Méně časté

Bolest na hrudi

periferní edém,

únava

Vzácné

Faciální edém

náhlá srdeční smrt

1, 2

(1) Většina pacientů vykazovala již předtím přítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorů (viz

bod 4.4).

(2) Nežádoucí účinky hlášené v rámci postmarketingového sledování nepozorované v placebem

kontrolovaných klinických studiích.

(3) Častěji hlášená, pokud je tadalafil podáván pacientům užívajícím antihypertenziva.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Ve srovnání s placebem byl u pacientů léčených jednou denně tadalafilem hlášený mírně zvýšený výskyt

abnormalit EKG, především sinusové bradykardie. Většina těchto abnormalit EKG nebyla spojena s

výskytem nežádoucích účinků.

Další zvláštní populace

Údaje z klinických studií o pacientech starších 65 let užívajících tadalafil k léčbě erektilní dysfunkce

nebo k léčbě benigní hyperplazie prostaty jsou omezené. V klinických studiích tadalafilu užívaného

podle potřeby k léčbě erektilní dysfunkce byl u pacientů starších 65 let častěji hlášen průjem.

V klinických studiích tadalafilu 5 mg užívaného jednou denně k léčbě benigní hyperplazie prostaty

byly u pacientů starších 75 let častěji hlášeny závratě a průjem.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Ve studiích s jednorázovými dávkami až 500 mg podávanými zdravým dobrovolníkům

a s opakovanými denními dávkami do 100 mg u pacientů byly nežádoucí účinky podobné nežádoucím

účinkům pozorovaným při nižších dávkách. V případě předávkování jsou nutná podle potřeby

standardní podpůrná opatření. Hemodialýza zanedbatelně ovlivňuje eliminaci tadalafilu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Urologika, léčiva používaná při poruchách erekce, ATC kód:

G04BE08.

Mechanismus účinku

Tadalafil je selektivní a reverzibilní inhibitor fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) specifické pro cGMP

(cyklický guanosin-monofosfát). Zatímco při sexuální stimulaci dochází k lokálnímu uvolnění oxidu

dusnatého (NO), inhibice PDE5 tadalafilem zvyšuje hladiny cGMP v corpus cavernosum. Tento

proces vede k uvolnění hladkého svalstva, přítoku krve do tkání penisu, a tím k erekci. Tadalafil je

neúčinný bez sexuální stimulace.

Farmakodynamické účinky

Studie in vitro prokázaly, že tadalafil je selektivní inhibitor PDE5. PDE5 je enzym, který se nalézá

v hladkém svalstvu corpus cavernosum, viscerální hladké svalovině, hladkém svalstvu cév, kosterních

svalech, trombocytech, ledvinách, plicích a mozečku. Působení tadalafilu na PDE5 je mnohem

výraznější než jeho působení na ostatní fosfodiesterázy. Tadalafil má více než 10 000krát větší

účinnost na PDE5 než na PDE1, PDE2 a PDE4 enzymům, které se nacházejí v srdci, mozku, cévách,

játrech a jiných orgánech. Tadalafil má více než 10 000krát větší účinnost na PDE5 než na PDE3,

enzymu nacházejícímu se v srdci a cévách.

Tato selektivita k PDE5 oproti PDE3 je důležitá, neboť enzym PDE3 se podílí na srdeční kontraktilitě.

Tadalafil má navíc asi 700krát vyšší účinnost na PDE5 než na PDE6, který se nachází v sítnici a je

odpovědný za převod světla v sítnici. Tadalafil má rovněž více než 10 000 násobnou účinnost na

PDE5 než na PDE7 až PDE10.

Klinická účinnost a bezpečnost

Ve třech klinických studiích na 1054 pacientech v domácím prostředí bylo hodnoceno časové rozmezí,

ve kterém je tadalafil účinný při podávání v případě potřeby. Tadalafil ve srovnání s placebem

vykazoval statisticky významné zlepšení schopnosti erekce a úspěšného pohlavního styku až do 36

hodin po užití přípravku, stejně jako i schopnosti dosažení a udržení dostatečné erekce již 16 minut po

podání.

Tadalafil nevyvolal u zdravých osob ve srovnání s placebem žádné významné změny hodnot

systolického a diastolického tlaku vleže (průměrný maximální pokles o 1,6/resp. 0,8 mmHg),

systolického a diastolického tlaku ve stoje (průměrný maximální pokles o 0,2/resp. 4,6 mmHg) ani

významné změny tepové frekvence.

Studie zkoumající vliv tadalafilu na zrak neprokázala ve Farnsworthově-Munsellově testu se 100

odstíny žádnou poruchu barvocitu (modrá/zelená). Tento nález je ve shodě s nízkou afinitou tadalafilu

k PDE6 oproti PDE5. Během všech klinických studií byly změny barevného vidění pozorovány velmi

vzácně (<0,1 %).

U mužů byly provedeny tři studie tadalafilu v dávkách 10 mg (jedna 6měsíční) a 20 mg (jedna

6měsíční a jedna -9měsíční) denně zaměřené na zhodnocení možného účinku na spermatogenezi. Ve

dvou z těchto studií bylo v souvislosti s podáváním tadalafilu pozorováno snížení počtu a koncentrace

spermií bez pravděpodobného klinického významu. Tyto účinky nebyly spojeny se změnami dalších

parametrů jako je motilita, morfologie a hladina folikulostimulačního hormonu.

Tadalafil v dávkách 2,5 mg; 5 mg a 10 mg podávaný jednou denně byl nejprve hodnocen ve 3

klinických studiích zahrnujících 853 pacientů s poruchami erekce různého stupně (lehké, středně

těžké, těžké) v různé věkové kategorii (od 21 až 82 let), různých etnických skupin a různého původu.

Ve dvou primárních studiích účinnosti na vzorku celkové populace byl průměrný podíl úspěšnosti

pohlavního styku 57 a 67 % v případě tadalafilu 5 mg a 50 % v případě tadalafilu 2,5 mg, v porovnání

s 31 a 37 % v případě placeba. Ve studii u pacientů se sekundární erektilní dysfunkcí při diabetu byl

průměrný podíl úspěšnosti pohlavního styku 41 a 46 % v případě tadalafilu 5 mg a tadalafilu 2,5 mg,

v porovnání s 28% v případě placeba. Většina pacientů v těchto třech studiích měla dobrou odpověď

na předchozí léčbu inhibitory PDE5 užívanými podle potřeby. V následné studii bylo 217 pacientů,

kterým nebyly dříve inhibitory PDE5 podávány, randomizováno do skupiny s podáváním tadalafilu

5 mg 1 x denně vs. do skupiny s placebem. Průměrné procento úspěšných pokusů o pohlavní styk na

jeden subjekt hodnocení bylo 68% u pacientů užívajících tadalafil ve srovnání s 52 % u pacientů

užívajících placebo.

Ve 12týdenní studii provedené u 186 pacientů (142 užívajících tadalafil, 44 placebo) se sekundární

erektilní dysfunkcí způsobenou poraněním míchy tadalafil signifikantně zlepšoval erektifilní funkci

vedoucí k 48% podílu úspěšných pokusů o pohlavní styk na subjekt u pacientů užívajících tadalafil 10

nebo 20 mg (flexibilní dávka, podle potřeby) ve srovnání se 17% u pacientů užívajících placebo.

Pediatrická populace

Byla provedena jedna studie u pediatrických pacientů s Duchennovou muskulární dystrofií (DMD), ve

které nebyla prokázána žádná účinnost. Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná

studie s tadalafilem se třemi paralelními rameny byla provedena u 331chlapců ve věku 7-14 let

s DMD, kteří dostávali souběžnou léčbu kortikosteroidy. Do studie bylo zahrnuto 48týdenní dvojitě

zaslepené období, během kterého byli pacienti denně randomizováni na tadalafil 0,3 mg/kg, tadalafil

0,6 mg/kg nebo placebo. U tadalafilu nebyla prokázána učinnost na zpomalení snížení pohyblivosti,

měřené pomocí primárního cíle vzdálenosti 6-ti minutové chůze (6MWD): průměrná změna stanovená

metodou nejmenších čtverců (LS) ve 48 týdnech byla -51,0 metrů (m) ve skupině s placebem

v porovnání s -64,7 m ve skupině s tadalfilem 0,3 mg/kg (p = 0,307) a -59,1 m ve skupině s tadalfilem

0,6 mg/kg (p = 0,538). Navíc nebyla prokázána účinnost ze sekundárních analýz, provedených v této

studii. Celkově byly výsledky bezpečnosti obecně shodné se známým bezpečnostním profilem

tadalfilu a s nežádoucími příhodami (AE) očekávanými u pediatrické populace s DMD, která dostává

kortikosteroidy.

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem u všech podskupin pediatrické populace ve schválené indikaci léčby erektilní dysfunkce

(informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Tadalafil se po perorálním podání rychle vstřebává a průměrné maximální plazmatické koncentrace

) je dosaženo průměrně za 2 hodiny po podání. Hodnoty absolutní biologické dostupnosti

po perorálním podání nebyly stanoveny.

Rychlost a rozsah absorpce tadalafilu nezávisí na příjmu potravy, je tedy možné užívat přípravek

Gerocilan s jídlem i bez jídla. Doba podání přípravku (ráno nebo večer) neměla významný účinek na

rychlost a rozsah absorpce.

Distribuce

Průměrný distribuční objem je přibližně 63 l, což naznačuje distribuci tadalafilu do tkání.

94 % tadalafilu je při terapeutických koncentracích vázáno na plazmatické proteiny. Vazba na proteiny

není ovlivněna poruchami funkce ledvin.

V ejakulátu zdravých jedinců bylo přítomno méně než 0,0005 % podané dávky.

Biotransformace

Tadalafil je metabolizován převážně isoformou 3A4cytochromu P450 (CYP). Hlavním cirkulujícím

metabolitem je metylkatecholglukuronid. Tento metabolit vykazuje nejméně 13 000krát nižší účinnost

na PDE5 než tadalafil. V pozorovaných koncentracích není proto klinický účinek metabolitu

předpokládán.

Eliminace

Průměrná perorální clearance tadalafilu u zdravých jedinců je 2,5 l/h a průměrný eliminační poločas je

17,5 hodiny.

Tadalafil je vylučován především ve formě neaktivních metabolitů, převážně stolicí (přibližně 61 %

podané dávky) a v menší míře močí (přibližně 36 % podané dávky).

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika tadalafilu u zdravých jedinců je ve vztahu k času a dávce lineární. V dávkovém

rozmezí od 2,5 do 20 mg stoupají hodnoty expozice (AUC) proporcionálně s dávkou. Plazmatické

koncentrace rovnovážného stavu jsou dosaženy během 5 dnů při podávaní jedné dávky denně.

Farmakokinetika stanovená u populace trpící poruchami erekce je shodná s farmakokinetikou

u jedinců bez erektilní dysfunkce.

Zvláštní populace

Starší jedinci

Zdraví starší jedinci (65 let a více) vykazovali nižší hodnoty perorální clearance tadalafilu, výsledkem

byla o 25 % vyšší expozice tadalafilu (AUC) oproti zdravým jedincům ve věku od 19 do 45 let.

Hledisko věku zde není klinicky signifikantní a nevyžaduje úpravu dávky.

Porucha funkce ledvin

V klinickofarmakologických studiích s jednotlivými dávkami tadalafilu (5 mg až 20 mg) byla

systémová expozice tadalafilu (AUC) přibližně dojnásobná u osob s lehkou (clearance kreatininu 51 až

80 ml/min) nebo středně těžkou (clearance kreatininu 31 až 50 ml/min) poruchou funkce ledvin a také

u dialyzovaných osob v konečném stádiu selhání ledvin. U hemodyalizovaných pacientů byla C

o 41 % vyšší ve srovnání se zdravými subjekty. Hemodialýza zanedbatelně ovlivňuje eliminaci

tadalafilu.

Porucha funkce jater

Hodnota expozice tadalafilu (AUC) při podání dávky 10 mg u pacientů s lehkou a středně těžkou

poruchou funkce jater (Child-Pughova klasifikace-třída A a B) je srovnatelná s hodnotami u zdravých

jedinců. O bezpečnosti tadalafilu u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (třída C klasifikace

Child-Pugh) jsou k dispozici pouze omezené klinické údaje. Nejsou k dispozici údaje o podávání

tadalafilu jednou denně pacientům s poruchou funkce jater. Pokud je Gerocilan předepsán pro

podávání jednou denně, musí lékař individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika.

Pacienti s diabetes mellitus

Hodnota expozice tadalafilu (AUC) u diabetiků byla přibližně o 19 % nižší než AUC u zdravých

jedinců. Tento rozdíl expozice nevyžaduje úpravu dávky.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

U potkanů a myší, kterým byla podávána dávka tadalafilu až 1 000 mg/kg/den, nebyly zjištěny

známky teratogenity, embryotoxicity ani fetotoxicity přípravku.

V prenatálních a postnatálních vývojových studiích u potkanů nevyvolávala dávka 30 mg/kg/den

žádný významný účinek. U březích samic potkana byla AUC pro vypočtenou volnou látku přibližně

18násobná ve srovnání s AUC u člověka po dávce 20 mg.

Nebyla zjištěna porucha fertility u samců a samic potkana. U psů, kterým byl tadalafil podáván denně

po dobu 6 až 12 měsíců v dávkách 25 mg/kg/den, (tj. nejméně trojnásobně vyšší expozice [rozmezí

3,7-18,6] než u lidí při jednorázové dávce 20 mg) a větších, byla zjištěna regrese epitelu semenných

kanálků, která u některých psů vedla ke snížení spermatogeneze (viz bod 5.1).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Laktosa

Sodná sůl kroskarmelosy

Natrium-lauryl-sulfát

Hyprolosa (E463)

Polysorbát 80

Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety:

Hypromelosa 2910 (E464)

Monohydrát laktosy

Oxid titaničitý (E171)

Triacetin

Mastek (E553b)

Žlutý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah

balení

PVC/PVdC-Al blistr.

Velikost balení: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1, 8502 Lannach

Rakousko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

83/824/15-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21. 6. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

30. 5. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace