GAMMAVIT BIO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GAMMAVIT BIO Prášek pro perorální suspenzi
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GAMMAVIT BIO Prášek pro perorální suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • novorozená telata
 • Terapeutické oblasti:
 • Antibiotika
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936640 - 1 x 25 g - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/093/01-C
 • Datum autorizace:
 • 27-12-2001
 • Poslední aktualizace:
 • 11-09-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

KOMBINOVANÁ ETIKETA (PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM

OBALU) A

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

{DRUH/TYP}

1.

Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k výrobě

odpovědného za uvolnění šarže, pokud se neshoduje

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

2.

Název veterinárního léčivého přípravku

GAMMAVIT BIO prášek pro perorální suspenzi

Tetracyclini hydrochloridum, immunoglobulinum bovinum, tocoferoli alfa acetas, retinoli

acetas, colecalciferolum

3.

Obsah léčivých a ostatních látek

Jeden sáček (25 g) obsahuje:

Léčivé látky:

Tetracyclini hydrochloridum

750 mg

Immunoglobulinum bovinum

500 mg

Tocoferoli alfa acetas

30 mg

Retinoli acetas

200 000 IU

Colecalciferolum

15 000 IU

Světle žlutý prášek.

4.

Léková forma

Prášek pro perorální suspenzi

5.

Velikost balení

25 g

6.

Indikace

Přípravek se podává v chovech s úhynem telat v prvních dnech po narození v důsledku

neonatálních průjmů způsobených Escherichia coli.

Před započetím podání by měla být známa situace v chovu, tj. potvrzena přítomnost

onemocnění způsobených mikroorganizmy citlivými k účinné látce přípravku ve stádě.

7.

Kontraindikace

Nejsou.

8.

Nežádoucí účinky

Ojediněle se mohou u zvířete objevit alergické reakce.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo neúčinkuje, oznamte to, prosím, vašemu

veterinárnímu lékaři.

9.

Cílový druh zvířat

Novorozená telata skotu.

10.

Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání

Perorální podání.

Dávka je 25 g (1 sáček) na tele.

Před podáním se dávka musí rozmíchat v cca 200 ml čaje nebo vody zahřáté na teplotu 25 -

30 °C tak, aby vznikla homogenní suspenze bez přítomnosti sedimentu. Tuto homogenní

medikovanou suspenzi je nutno bezprostředně spotřebovat.

Přípravek se podává ihned po narození, nejpozději do 24 hodin po narození s opakováním

léčby 2. den, resp. 2 a 3. den stejnou dávkou.

11.

Pokyny pro správné podání

Léčbu je třeba doplnit správnými chovatelskými a zoohygienickými postupy, aby se snížilo

riziko infekce a bylo možné kontrolovat vytváření rezistence.

12.

Ochranná(é) lhůta(y):

Ochranná lhůta: Maso: 14 dnů

13.

Zvláštní podmínky pro uchovávání

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

obalu po EXP.

14.

Zvláštní opatření

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Pouze pro telata.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného požití nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa. Vypijte dostatek vody.

Pokud se objeví nežádoucí účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud dojde ke styku koncentrovaného přípravku s kůží, okamžitě omyjte postižená místa

dostatečným množstvím vody. Sundejte znečištěný oděv a obuv. Pokud se objeví nežádoucí

účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě zasažení očí přípravkem vyjměte kontaktní čočky. Ihned oplachujte dostatečným

množstvím vody i pod víčky. Při proplachování udržujte oči otevřené. Pokud se objeví

nežádoucí účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při manipulaci s přípravkem používejte ochranný oděv, gumové či latexové rukavice

a ochranné brýle. Lidé se známou přecitlivělostí na tetracyklin by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem. Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Březost a laktace:

Neuplatňuje se.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nepodávat současně s přípravky ze skupiny penicilinů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Přípravek nevykazuje subakutní nebo chronickou toxicitu pokud je podáván perorálně

v terapeutických dávkách.

Inkompatibility:

Nejsou známy.

15.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je

jich třeba

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

16.

Datum poslední revize příbalové informace

Říjen 2017

17.

Další informace

18.

Označení “Pouze pro zvířata” a podmínky nebo omezení týkající se výdeje a použití,

pokud je jich třeba

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

19.

Označení “Uchovávat mimo dohled a dosah dětí”

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

20.

Datum exspirace

EXP: {měsíc/rok}

Po rekonstituci spotřebujte ihned.

21.

Registrační číslo(a)

96/093/01-C

22. Číslo šarže od výrobce

Č.š.: {číslo}