Gabon PF 90 mg Proužek do úlu

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Fluvalinátu
Dostupné s:
Výzkumný ústav včelařský s.r.o.
ATC kód:
QP53AC
INN (Mezinárodní Name):
Fluvalinate (Fluvalinatum)
Dávkování:
90mg
Léková forma:
Proužek do úlu
Terapeutické skupiny:
včelstva včely medonosné(Apis mellifica)
Terapeutické oblasti:
Pyrethriny a pyrethroidy
Přehled produktů:
Kódy balení: 9938923 - 20 x 50 proužek - sáček
Registrační číslo:
96/088/09-C
Datum autorizace:
2009-08-28

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

GABON PF 90 mg proužky do úlu

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ

K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Máslovice - Dol 94

252 66 Libčice n. Vlt.

tel. 220941259, e-mail: beedol@beedol.cz

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gabon PF 90 mg proužky do úlu

Tau-fluvalinatum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 proužek (2,3 g) obsahuje:

Léčivá látka

Tau-fluvalinatum

90 mg

Proužek gabonové dýhy hnědé barvy v horní čtvrtině opatřen otvorem k zavěšení mezi plásty.

4. INDIKACE

Varroáza včel. Ošetření včelstev napadených nebo podezřelých z napadení ektoparazitickým roztočem

Varroa destructor, a to i v době, kdy je ve včelstvu plod. Použití je zaměřeno zejména na ochranu plodu

zakládajícího generace zimujících včel v podletí.

Postihuje rovněž včelomorky (Braula coeca).

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvu shromážděn med určený pro lidský konzum. Nepoužívat v místech

s rezistencí parazitů vůči účinné látce.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Včelstva včely medonosné (Apis mellifera)

8. DÁVKOVÁNÍ, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro jedno středně silné včelstvo se použijí dva proužky. Obsedá-li včelstvo dva nástavky, přidá se další jeden

až dva proužky. Proužky se zavěšují ve svislé poloze mezi plodové plásty tak, aby včely měly volný přístup

k proužku z obou stran. K tomuto účelu se plástová ulička v místě zavěšení proužku o 1 cm rozšíří. Základní

expozice je stanovena na dvě periody zavíčkovaného plodu, tj. 24 dní u dělničího plodu a 30 dní pokud je

přítomen trubčí plod. Prodloužení expozice je možné jen v případech pokračujícího spadu roztočů v důsledku

reinvaze, a to nejdéle o jednu periodu zavíčkovaného dělničího plodu (12 dní).

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Proužky umístíme symetricky ke středu plodového tělesa (např. do 2. a 5. uličky). Proužky zavěšujte zásadně na

háčky ve tvaru dle obr. 1. Tvar háčku zajistí, že proužek visí ve středu uličky a nedotýká se plástové plochy.

Háček se podle vzoru snadno vyrobí z přiměřeně silného drátu.

Obr. 1: Vzor háčku pro zavěšení gabonových proužků, měřítko ve skutečné velikosti

Přesně dodržujte dávkování. Předávkování může vyvolat poškození trubců nebo mladušek, pokud setrvají

dlouhou dobu na proužku. Neznamená to však žádné ohrožení včelstva. V případě zvýšeného počtu

uhynulých včel snížíme počet proužků.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý přípravek je možno použít pouze v době mimo snůšku

a mimo dobu, kdy je ve včelstvu konzumní med.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávat mimo dosah dětí.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Přípravek působí jen, je-li v dotyku se včelami. Pokud se včely přesunou a opustí plást, kde je proužek

zavěšen, musí se proužek převěsit do jiné uličky obsazené včelami.

Je třeba sledovat rezistenci parazitů vůči účinné látce. Nejvhodnější je test oklepem živých včel pomocí

moučkového cukru (podrobnosti na www.beedol.cz ) před aplikací přípravku a 14 dní po zahájení aplikace

přípravku. Pro sledování spadu musí být úly vybaveny varroadny nebo podložkami se zdvojenými sítěmi.

Kde je rezistence potvrzena, je třeba použít přípravek s léčivou látkou náležící do jiné skupiny látek a mající

jiný způsob účinku. Účinná látka tau-fluvalinát je pyrethroid. Rezistence k pyrethroidům byla hlášena, její

výskyt se může lišit geograficky i časově. V případě použití přípravku v oblastech, kde se vyskytla rezistence,

může dojít ke snížení účinnosti přípravku pod 40 %. Použití přípravku by mělo být založeno na znalosti místní

epidemiologické informace o citlivosti Varroa destructor a doporučení experta, pokud riziko rezistence v dané

oblasti (regionu) je takové, že užití přípravku proti roztočům Varroa destructor ve včelstvu je sporné.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.

Lidé se známou přecitlivělostí k pyrethroidům by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se

z gumových rukavic.

V případě náhodného kontaktu přípravku s kůží zasažené místo důkladně umyjte vodou a mýdlem. V případě

náhodného kontaktu přípravku s očima vypláchněte oči důkladně velkým množstvím čisté tekoucí vody.

Pokud se objeví alergické reakce, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu

praktickému lékaři.

Předávkování:

Předávkování může vyvolat knock-down efekt trubců a menšího počtu čerstvě vylíhlých dělnic, které však

nepředstavuje zásadní poškození včelstva.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODNĚNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ

NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím vody či domovního odpadu. O možnostech likvidace

nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit

životní prostředí.

Tau-fluvalinát je toxický pro ryby a další vodní organizmy.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

Nekontaminujte rybníky, vodní toky ani stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2015

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární přípravek je vydáván pouze na předpis.

Doba použití je vyznačena na obalu.

Balení obsahuje 50 proužků.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného

místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Údaje potřebné ke kontaktu najdete v bodu č. 1 tohoto

dokumentu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GABON PF 90 mg proužky do úlu

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 proužek (2,3 g) obsahuje:

Léčivá látka

Tau-fluvalinatum

90 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Proužek do úlu.

Proužek gabonové dýhy hnědé barvy v horní čtvrtině opatřen otvorem k zavěšení mezi plásty.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Včelstva včely medonosné (Apis mellifera)

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Varroáza včel. Ošetření včelstev napadených nebo podezřelých z napadení ektoparazitickým

roztočem Varroa destructor, a to i v době, kdy je ve včelstvu plod. Použití je zaměřeno

zejména na ochranu plodu zakládajícího generace zimujících včel v podletí.

Postihuje rovněž včelomorky (Braula coeca).

4.3 Kontraindikace

Nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvu shromážděn med určený pro lidský konzum.

Nepoužívat v místech s rezistencí parazitů vůči účinné látce.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Přípravek působí jen, je-li v dotyku se včelami. Pokud se včely přesunou a opustí plást, kde je

proužek zavěšen, musí se proužek převěsit do jiné uličky obsazené včelami.

Je třeba sledovat rezistenci parazitů vůči účinné látce. Nejvhodnější je test oklepem živých

včel pomocí moučkového cukru (podrobnosti na www.beedol.cz) před aplikací přípravku a 14

dní po zahájení aplikace přípravku. Pro sledování spadu musí být úly vybaveny varroa dny

nebo podložkami se zdvojenými sítěmi.

Kde je rezistence potvrzena, je třeba použít přípravek s léčivou látkou náležící do jiné

skupiny látek a mající jiný způsob účinku. Účinná látka tau-fluvalinát je pyrethroid.

Rezistence k pyrethroidům byla hlášena, její výskyt se může lišit geograficky i časově.

V případě použití přípravku v oblastech, kde se vyskytla rezistence, může dojít ke snížení

účinnosti přípravku pod 40 %. Použití přípravku by mělo být založeno na znalosti místní

epidemiologické informace o citlivosti Varroa destructor a doporučení experta, pokud riziko

rezistence v dané oblasti (regionu) je takové, že užití přípravku proti roztočům Varroa

destructor ve včelstvu je sporné.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.

Lidé se známou přecitlivělostí k pyrethroidům by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné

prostředky skládající se z gumových rukavic.

V případě náhodného kontaktu přípravku s kůží zasažené místo důkladně umyjte vodou

a mýdlem. V případě náhodného kontaktu přípravku s očima vypláchněte oči důkladně

velkým množstvím čisté tekoucí vody.

Pokud se objeví alergické reakce, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6 Nežádoucí účinky

Nejsou známy.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Neuplatňuje se.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Pro jedno středně silné včelstvo se použijí dva proužky. Obsedá-li včelstvo dva nástavky,

přidá se další jeden až dva proužky. Proužky se zavěšují ve svislé poloze mezi plodové plásty

tak, aby včely měly volný přístup k proužku z obou stran. K tomuto účelu se plástová ulička

v místě zavěšení proužku cca o 1 cm rozšíří. Základní expozice je stanovena na dvě periody

zavíčkovaného plodu, tj. 24 dní u dělničího plodu a 30 dní pokud je přítomen i trubčí plod.

Prodloužení expozice je možné jen v případech pokračujícího spadu roztočů v důsledku

reinvaze, a to nejdéle o jednu periodu zavíčkovaného dělničího plodu (12 dní).

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Proužky umístíme symetricky ke středu plodového tělesa (např. do 2. a 5. uličky). Přípravek

působí jen, je-li v dotyku se včelami. Pokud se včely přesunou a opustí plást, kde je proužek

zavěšen, musí se proužek převěsit do jiné uličky obsazené včelami. Proužky zavěšujte zásadně

na háčky ve tvaru dle obr. 1. Tvar háčku zajistí, že proužek visí ve středu uličky a nedotýká se

plástové plochy. Háček se podle vzoru snadno vyrobí z přiměřeně silného drátu.

Obr. 1: Vzor háčku pro zavěšení gabonových proužků, měřítko ve skutečné velikosti

Přesně dodržujte dávkování. Předávkování může vyvolat poškození trubců nebo

mladušek, pokud setrvají dlouhou dobu na proužku. Neznamená to však žádné ohrožení

včelstva. V případě zvýšeného počtu uhynulých včel snížíme počet proužků.

4.10 Předávkování

Předávkování může vyvolat knock-down efekt trubců a menšího počtu čerstvě vylíhlých

dělnic, které však nepředstavuje zásadní poškození včelstva.

4.11 Ochranné lhůty

Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý přípravek je možno použít pouze v době mimo

snůšku a mimo dobu, kdy je ve včelstvu konzumní med.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina:

Ektoparazitika pro lokální aplikaci, včetně insekticidů,

pyrethriny a pyrethroidy.

ATCvet. kód: QP53

AC05

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Přípravek má akaricidní účinek, který spočívá v neurotoxickém působení tau-fluvalinátu na

roztoče Varroa destructor. Tau-fluvalinát narušuje přechod sodíku buněčnými membránami

nervových tkání, vyvolává ztrátu koordinace pohybu, knock-down efekt až smrt roztočů.

Včely jsou chráněny před insekticidním účinkem tau-fluvalinátu lipidovou vrstvou na

povrchu vnější chitinové kostry a nízkým dávkováním, které nedosahuje hranice toxicity pro

včely.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Přípravek působí kontaktně. Účinná látka difunduje na povrch proužku, odkud se dostává na

těla včel, zdržujících se na proužku. Dále se rovnoměrně distribuuje na ostatní včely

vzájemným kontaktem s kontaminovanými včelami, charakteristickým pro sociální způsob

života včelstev. Roztoči jsou zasaženi při parazitaci na kontaminovaných včelách. Roztoči,

parazitující plod v zavíčkovaných buňkách, jsou zasaženi až po opuštění buňky spolu

s vylíhlými včelami. Přebytečný tau-fluvalinát je eliminován vazbou na vrstvu kutikulárních

uhlovodíků na povrchu těla včel a přirozenou obměnou včel.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Gabonová dýha

Kaučuk

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Sáček ze svařovatelné Al-fólie bez vnějšího přebalu. Obsah 50 proužků v jednom sáčku.

Příbalová informace je připevněna k sáčku.

Expeduje se v kartonech z vícevrstevné lepenky obsahujících 20 sáčků.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Tau-fluvalinát je toxický pro ryby a další vodní organizmy.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další

vodní organismy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky ani stoky přípravkem nebo prázdnými

obaly.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Výzkumný ústav včelařský,s.r.o.

Máslovice – Dol 94

252 66 Libčice nad Vltavou

tel.: 220941259, fax.: 220941252

e-mail: beedol@beedol.cz

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/088/09-C

9. DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28. 8. 2009, 28. 8. 2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

Duben 2015

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace