Gabon PF 90 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Gabon PF 90 mg Proužek do úlu
 • Dávkování:
 • 90mg
 • Léková forma:
 • Proužek do úlu
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Gabon PF 90 mg Proužek do úlu
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • včelstva včely medonosné(Apis mellifica)
 • Terapeutické oblasti:
 • Pyrethriny a pyrethroidy
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938923 - 20 x 50 proužek - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/088/09-C
 • Datum autorizace:
 • 28-08-2009
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

GABON PF 90 mg proužky do úlu

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ

K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Máslovice - Dol 94

252 66 Libčice n. Vlt.

tel. 220941259, e-mail: beedol@beedol.cz

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gabon PF 90 mg proužky do úlu

Tau-fluvalinatum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 proužek (2,3 g) obsahuje:

Léčivá látka

Tau-fluvalinatum

90 mg

Proužek gabonové dýhy hnědé barvy v horní čtvrtině opatřen otvorem k zavěšení mezi plásty.

4. INDIKACE

Varroáza včel. Ošetření včelstev napadených nebo podezřelých z napadení ektoparazitickým roztočem

Varroa destructor, a to i v době, kdy je ve včelstvu plod. Použití je zaměřeno zejména na ochranu plodu

zakládajícího generace zimujících včel v podletí.

Postihuje rovněž včelomorky (Braula coeca).

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvu shromážděn med určený pro lidský konzum. Nepoužívat v místech

s rezistencí parazitů vůči účinné látce.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Včelstva včely medonosné (Apis mellifera)

8. DÁVKOVÁNÍ, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro jedno středně silné včelstvo se použijí dva proužky. Obsedá-li včelstvo dva nástavky, přidá se další jeden

až dva proužky. Proužky se zavěšují ve svislé poloze mezi plodové plásty tak, aby včely měly volný přístup

k proužku z obou stran. K tomuto účelu se plástová ulička v místě zavěšení proužku o 1 cm rozšíří. Základní

expozice je stanovena na dvě periody zavíčkovaného plodu, tj. 24 dní u dělničího plodu a 30 dní pokud je

přítomen trubčí plod. Prodloužení expozice je možné jen v případech pokračujícího spadu roztočů v důsledku

reinvaze, a to nejdéle o jednu periodu zavíčkovaného dělničího plodu (12 dní).

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Proužky umístíme symetricky ke středu plodového tělesa (např. do 2. a 5. uličky). Proužky zavěšujte zásadně na

háčky ve tvaru dle obr. 1. Tvar háčku zajistí, že proužek visí ve středu uličky a nedotýká se plástové plochy.

Háček se podle vzoru snadno vyrobí z přiměřeně silného drátu.

Obr. 1: Vzor háčku pro zavěšení gabonových proužků, měřítko ve skutečné velikosti

Přesně dodržujte dávkování. Předávkování může vyvolat poškození trubců nebo mladušek, pokud setrvají

dlouhou dobu na proužku. Neznamená to však žádné ohrožení včelstva. V případě zvýšeného počtu

uhynulých včel snížíme počet proužků.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý přípravek je možno použít pouze v době mimo snůšku

a mimo dobu, kdy je ve včelstvu konzumní med.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávat mimo dosah dětí.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Přípravek působí jen, je-li v dotyku se včelami. Pokud se včely přesunou a opustí plást, kde je proužek

zavěšen, musí se proužek převěsit do jiné uličky obsazené včelami.

Je třeba sledovat rezistenci parazitů vůči účinné látce. Nejvhodnější je test oklepem živých včel pomocí

moučkového cukru (podrobnosti na www.beedol.cz ) před aplikací přípravku a 14 dní po zahájení aplikace

přípravku. Pro sledování spadu musí být úly vybaveny varroadny nebo podložkami se zdvojenými sítěmi.

Kde je rezistence potvrzena, je třeba použít přípravek s léčivou látkou náležící do jiné skupiny látek a mající

jiný způsob účinku. Účinná látka tau-fluvalinát je pyrethroid. Rezistence k pyrethroidům byla hlášena, její

výskyt se může lišit geograficky i časově. V případě použití přípravku v oblastech, kde se vyskytla rezistence,

může dojít ke snížení účinnosti přípravku pod 40 %. Použití přípravku by mělo být založeno na znalosti místní

epidemiologické informace o citlivosti Varroa destructor a doporučení experta, pokud riziko rezistence v dané

oblasti (regionu) je takové, že užití přípravku proti roztočům Varroa destructor ve včelstvu je sporné.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.

Lidé se známou přecitlivělostí k pyrethroidům by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se

z gumových rukavic.

V případě náhodného kontaktu přípravku s kůží zasažené místo důkladně umyjte vodou a mýdlem. V případě

náhodného kontaktu přípravku s očima vypláchněte oči důkladně velkým množstvím čisté tekoucí vody.

Pokud se objeví alergické reakce, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu

praktickému lékaři.

Předávkování:

Předávkování může vyvolat knock-down efekt trubců a menšího počtu čerstvě vylíhlých dělnic, které však

nepředstavuje zásadní poškození včelstva.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODNĚNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ

NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím vody či domovního odpadu. O možnostech likvidace

nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit

životní prostředí.

Tau-fluvalinát je toxický pro ryby a další vodní organizmy.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

Nekontaminujte rybníky, vodní toky ani stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2015

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární přípravek je vydáván pouze na předpis.

Doba použití je vyznačena na obalu.

Balení obsahuje 50 proužků.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného

místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Údaje potřebné ke kontaktu najdete v bodu č. 1 tohoto

dokumentu.