FOSRENOL 500MG Žvýkací tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
HYDRÁT UHLIČITANU LANTHANITÉHO (LANTHANI CARBONAS HYDRICUS)
Dostupné s:
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Dublin
ATC kód:
V03AE03
INN (Mezinárodní Name):
HYDRATE CARBONATE, LANTHANUM OXIDE (LANTHANI CARBONAS HYDRICUS)
Dávkování:
500MG
Léková forma:
Žvýkací tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100; 200; 90(2X45); 45; 20 Obal na tablety
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
LANTHAN-KARBONÁT
Přehled produktů:
FOSRENOL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
87/ 104/05-C
Datum autorizace:
2006-08-01

Sp.zn.sukls99581/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Fosrenol 500 mg žvýkací tablety

Fosrenol 1000 mg žvýkací tablety

lanthanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Fosrenol a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fosrenol užívat

Jak se Fosrenol užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Fosrenol uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Fosrenol a k čemu se používá

Fosrenol slouží ke snížení hladiny fosfátů v krvi dospělých pacientů s chronickým onemocněním

ledvin.

Pacienti s poruchou funkce ledvin nejsou schopni regulovat hladinu fosfátu v krvi. Množství fosfátu

v krvi proto vzrůstá (odborně se tomu říká hyperfosfatemie).

Fosrenol je léčivý přípravek, který snižuje vstřebávání fosfátu ze stravy tím, že se na něj v zažívacím

ústrojí váže. Fosfát navázaný na Fosrenol se nemůže stěnou střeva vstřebat.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fosrenol užívat

Neužívejte Fosrenol

jestliže jste alergický(á) na hydrát uhličitanu lanthanitého nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6);

jestliže máte v krvi příliš málo fosfátu (hypofosfatemie).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Fosrenol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, je-li Vám známo, že

máte nebo jste v minulosti měl(a) některé z následujících stavů:

nádorové onemocnění žaludku nebo střev

zánětlivé střevní onemocnění včetně ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby

operaci v oblasti břicha, nebo infekci či zánět břicha/střev (peritonitidu (zánět pobřišnice))

žaludeční nebo střevní vředy;

střevní neprůchodnost nebo pomalou motilitu (pohyby) střev (tj. zácpu nebo žaludeční obtíže

v důsledku cukrovky);

sníženou funkci jater nebo ledvin.

Je velmi důležité tablety přípravku Fosrenol důkladně rozžvýkat a nepolykat je celé nebo nedostatečně

rozžvýkané. To pomůže minimalizovat riziko nežádoucích komplikací v trávicím ústrojí, např.

proděravění stěny střeva, neprůchodnosti střeva, zácpy (viz bod 4).

Pokud máte sníženou funkci ledvin, může Váš ošetřující lékař sledovat v určitých časových

intervalech hladinu vápníku v krvi. Pokud je hladina vápníku snížena, může Vám být podáván vápník

jako doplněk stravy.

Pokud máte jít na rentgen, informujte lékaře, že užíváte Fosrenol, protože to může mít vliv na

výsledek rentgenového snímku.

Další léčivé přípravky a Fosrenol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Fosrenol může ovlivnit vstřebávání určitých léků ze zažívacího ústrojí. Pokud užíváte chlorochin (na

revmatizmus a malárii), ketokonazol (na infekce vyvolané houbami), antibiotika tetracyklin nebo

doxycyklin, nemají být užívány 2 hodiny před užitím přípravku Fosrenol nebo po něm.

Nedoporučuje se užívání perorálních antibiotik floxacinu (včetně ciprofloxacinu) ve 2 hodinách před

užitím přípravku Fosrenol nebo 4 hodiny po něm.

Pokud užíváte levothyroxin (k léčbě nedostatečné aktivity štítné žlázy), neužívejte jej 2 hodiny před

nebo po užití přípravku Fosrenol. Lékař možná rozhodne o pečlivějším monitorování hladin

thyreotropního hormonu (TSH) v krvi.

Fosrenol s jídlem a pitím

Fosrenol se má užívat s jídlem nebo ihned po jídle. Pokyny pro užívání přípravku Fosrenol naleznete

v bodě 3.

Těhotenství a kojení

Fosrenol nemá být užíván v těhotenství. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být

těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete

tento přípravek užívat.

Jelikož není známo, zda se tento lék vylučuje do mateřského mléka, nemáte kojit, pokud užíváte

Fosrenol. Jestliže kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete jakýkoli lék

užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Závratě a vertigo (pocit závratě nebo točení hlavy) patří k méně častým nežádoucím účinkům

hlášeným při užívání přípravku Fosrenol. Jestliže se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví, může být

ovlivněna vaše schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Fosrenol obsahuje glukózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete

tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Fosrenol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Fosrenol se má užívat s jídlem nebo ihned po jídle. Nežádoucí účinky jako nevolnost a zvracení jsou

pravděpodobnější, jestliže užijete Fosrenol před jídlem.

Tablety se musí dokonale rozžvýkat a nikoli polykat celé. Na pomoc se žvýkáním je možné tablety

rozdrtit. Není nutné zapíjet tabletu tekutinou.

Pokud je pro Vás žvýkání tablet obtížné, řekněte to Vašemu lékaři; tento lék je dostupný ve formě

perorálního prášku.

Váš lékař Vám sdělí, kolik tablet si máte s každým jídlem vzít (Vaše denní dávka bude rozdělena na

jednotlivá jídla). Počet tablet, které budete užívat, bude záviset na:

Vaší stravě (množství fosfátu v požívané stravě)

hladině fosfátu ve Vaší krvi.

Zpočátku bude denní dávka přípravku Fosrenol obvykle 1 tableta s každým jídlem (3 tablety denně).

Každé 2-3 týdny zkontroluje Váš lékař hladinu fosfátu ve Vaší krvi a může Vám dávku podle potřeby

zvýšit, dokud nedosahuje hladina fosfátu v krvi přijatelné koncentrace.

Fosrenol účinkuje tím, že váže ve střevech fosfát obsažený ve stravě. Je velmi důležité, abyste

Fosrenol užíval(a) s každým jídlem. Pokud změníte Vaše dietetické návyky, konzultujte tuto

skutečnost s ošetřujícím lékařem, neboť je možné, že budete muset užívat další Fosrenol. Lékař Vám

sdělí, jak v takovém případě postupovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Fosrenol, než jste měl(a)

Jestliže užijete příliš mnoho tablet, spojte se se svým lékařem, aby mohl zhodnotit riziko a poskytnout

Vám radu. Mezi příznaky předávkování patří pocit na zvracení a bolesti hlavy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Fosrenol

Je důležité užívat Fosrenol s každým jídlem.

Jestliže si zapomenete vzít tabletu(y) přípravku Fosrenol, vezměte si další dávku při dalším jídle.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud se u Vás objeví jakýkoli z následujících

nežádoucích účinků, vyhledejte okamžitě lékařskou péči:

Proděravění stěny střeva (příznaky zahrnují: silnou bolest žaludku, zimnici, horečku, nevolnost,

zvracení nebo citlivé břicho). Tento nežádoucí účinek je vzácný (může postihnout až 1 z 1000

osob).

Neprůchodnost střeva (příznaky zahrnují: silné nadýmání, bolest v oblasti břicha, otok nebo

křeče, silnou zácpu). Tento nežádoucí účinek je méně častý (může postihnout až 1 ze 100 osob).

Obraťte se na svého lékaře, pokud se u Vás objeví nová nebo silná zácpa; může se jednat

o časnou známku neprůchodnosti střeva. Zácpa patří mezi časté nežádoucí účinky (může

postihnout až 1 z 10 osob).

Další méně závažné nežádoucí účinky jsou následující:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

Pocit na zvracení, zvracení, průjem, žaludeční bolesti, bolest hlavy, svědění, vyrážka.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

Pálení žáhy, plynatost.

Hypokalcemie (příliš nízká hladina vápníku v krvi) je také častým nežádoucím účinkem, mezi

jehož příznaky patří mravenčení v rukou a nohou, svalové a břišní křeče a křeče obličejových

svalů a svalů na nohou.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

Únava; pocit nepohodlí; bolesti na prsou, slabost; oteklé ruce a nohy; bolesti těla; točení hlavy;

závratě; říhání; zánět žaludku a střev (gastroenteritida); trávicí potíže; syndrom dráždivého

tračníku; sucho v ústech; onemocnění zubů; záněty hrdla či úst; řídká stolice; zvýšení určitých

jaterních enzymů, parathormonu, hliníku, vápníku a glukózy v krvi; zvýšená či snížená hladina

fosfátu v krvi; žízeň; snížení hmotnosti; bolesti kloubů; bolesti svalů; oslabení a řídnutí kostí

(osteoporóza); ztráta nebo zesílení chuti k jídlu; zánět hrtanu; vypadávání vlasů; zvýšené

pocení; poruchy chuti a zvýšený počet bílých krvinek.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Fosrenol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Fosrenol obsahuje

Léčivou látkou je lanthanum 500 mg, nebo 1000 mg (ve formě lanthani carbonas hydricus).

Dalšími složkami jsou dextrát, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát.

Jak Fosrenol vypadá a co obsahuje toto balení

Fosrenol je bílá, kulatá, plochá žvýkací tableta se zkosenými hranami, na jedné straně má vyraženo

‘S405/500’ (500 mg), nebo ‘S405/1000’ (1000 mg).

Tablety jsou dodávány v bílých válcovitých HDPE lahvičkách obsahujících těsnící vatu,

s polypropylenovým dětským bezpečnostním závitovým uzávěrem a pojistkou.

Velikost balení:

Fosrenol 500 mg: 20, 45 žvýkacích tablet, nebo vícečetné balení obsahující 90 žvýkacích tablet

(2 balení po 45 tabletách).

Fosrenol 1000 mg: 10, 15 žvýkacích tablet, nebo vícečetné balení obsahující 90 žvýkacích tablet (6

balení po 15 tabletách).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitelem rozhodnutí o registraci je:

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza, 50 – 58 Baggot Street Lower,

Dublin 2, Irsko.

Tel: +44(0)1256 894 959

E-mail: medinfoEMEA@shire.com

Výrobcem je:

Hamol Limited, Nottingham site, Thane Road, Nottingham, Nottinghamshire, NG90 2DB, Velká

Británie.

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118BH, Schiphol, Nizozemsko.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island,

Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko,

Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika,

Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

Fosrenol

Irsko, Itálie, Malta

Foznol

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 04/2019.

Sp.zn. sukls316925/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Fosrenol 500 mg žvýkací tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna žvýkací tableta obsahuje lanthani carbonas hydricus, což odpovídá lanthanum 500 mg.

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem:

Žvýkací tablety rovněž obsahují v průměru 1066 mg dextrátu, obsahujícího glukózu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Žvýkací tableta.

Bílé, kulaté, 18mm, ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým 'S405/500'.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Fosrenol je indikován u dospělých pacientů jako látka vázající fosfát k použití při regulaci

hyperfosfatemie při chronickém selhání ledvin u pacientů na hemodialýze nebo kontinuální

ambulantní peritoneální dialýze (CAPD). Je také indikován u dospělých pacientů s chronickým

onemocněním ledvin, avšak nepodstupujících

dialýzu a s hladinou fosfátů v séru

1,78 mmol/l, pokud

samotná nízkofosfátová dieta nedostačuje ke kontrole jejich hladiny.

4.2

Dávkování a způsob podání

Fosrenol je určen k perorálnímu podání.

Tablety se musí dokonale rozžvýkat a nikoli polykat celé. K usnadnění žvýkání lze tablety rozdrtit.

Pacienti, pro které je obtížné žvýkat tablety, mohou užívat Fosrenol perorální prášek (viz bod 4.4).

Dospělí včetně starších pacientů

(> 65 let)

Fosrenol se má užívat s jídlem nebo ihned po jídle, přičemž denní dávka se rozdělí mezi jednotlivá

jídla. Pacienti mají dodržovat doporučenou dietu, určenou ke kontrole příjmu fosfátů a tekutin.

Fosrenol se podává ve formě žvýkací tablety, takže není nutný další příjem tekutin. Hladina fosfátu

v séru se má sledovat a dávka přípravku Fosrenol přizpůsobit každé 2-3 týdny tak, aby bylo dosaženo

přijatelné koncentrace fosfátu v séru; poté je třeba pravidelně koncentraci sledovat.

Regulace hladiny fosfátu v séru bylo dosaženo při dávkách začínajících od 750 mg denně. Maximální

dávka studovaná v klinických studiích na omezeném počtu pacientů byla 3750 mg. Pacienti, kteří

odpovídali na terapii lanthanem, obvykle dosáhli přijatelné hladiny fosfátu v séru při dávkách 1500 –

3000 mg lanthanu na den.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Fosrenol u dětí a dospívajících do 18 let věku nebyla stanovena (viz

bod 4.4 a 5.1).

Porucha funkce jater

Efekt poruchy funkce jater na farmakokinetiku přípravku Fosrenol nebyl hodnocen. Vzhledem k

mechanismu účinku a chybění jaterního metabolismu dávky přípravku Fosrenol při poruše funkce jater

nemají být upravovány, ale pacienti mají být pečlivě sledováni (viz body 4.4 a 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Hypofosfatemie.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ve studiích na zvířatech bylo při použití přípravku Fosrenol zjištěno ukládání lanthanu ve tkáních. Ve

105 biopsiích kostí u pacientů léčených přípravkem Fosrenol, z nichž některé trvaly po dobu až 4,5

roku byla zjištěna stoupající hladina lanthanu během léčby (viz bod 5.1). Byly hlášeny případy

ukládání lanthanu ve sliznici gastrointestinálního traktu, především po dlouhodobém užívání. Klinický

význam tohoto zjištění zatím není znám.

Informace o použití přípravku Fosrenol v klinických studiích po dobu delší než 2 roky jsou v

současnosti omezené. Léčba pacientů přípravkem Fosrenol po dobu až 6 let však nevykázala změny v

profilu přínosu a rizika.

V souvislosti s lanthanem byly hlášeny případy gastrointestinální obstrukce, ileu, subileu

a gastrointestinální perforace, z nichž některé vyžadovaly operaci či hospitalizaci (viz bod 4.8).

Opatrnosti je třeba u všech pacientů s predispozicí ke gastrointestinální obstrukci, ileu, subileu

a perforaci; například u těch, kteří mají změněnou gastrointestinální anatomii (tj. divertikulární nemoc,

peritonitida, anamnéza gastrointestinální operace, gastrointestinálního nádorového onemocnění a

gastrointestinální ulcerace), hypomotilitu (tj. zácpa, diabetická gastroparéza) a při použití s léky,

o kterých je známo, že tyto účinky potencují.

V průběhu léčby uhličitanem lanthanitým mají lékaři a pacienti sledovat možné známky a příznaky

gastrointestinálních poruch, především zácpu a bolest/distenzi břicha, které mohou indikovat břišní

obstrukci, ileus nebo subileus.

U pacientů, u nichž se rozvine těžká zácpa nebo jiné gastrointestinální známky a příznaky, se má léčba

uhličitanem lanthanitým přehodnotit.

Pacienti s akutním peptickým vředem, ulcerózní kolitidou, Crohnovou nemocí a střevní obstrukcí

nebyli zahrnuti do klinických studií přípravku Fosrenol.

Tablety přípravku Fosrenol se nesmí polykat celé, musí se úplně rozžvýkat (viz bod 4.2). V souvislosti

s nerozžvýkanými

nebo

nedostatečně

rozžvýkanými

tabletami

přípravku

Fosrenol

byly

hlášeny

závažné gastrointestinální komplikace.

U pacientů se selháním ledvin může vzniknout hypokalcemie. Fosrenol neobsahuje kalcium. Z tohoto

důvodu je třeba u této populace pacientů sledovat v pravidelných časových intervalech hladiny kalcia

v séru a podávat vhodné suplementy.

Lanthan není metabolizován jaterními enzymy ale je nejpravděpodobněji vylučován do žluči.

Podmínky vyúsťující ve značnou redukci toku žluči mohou být spojeny s postupně pomalejším

vylučováním lanthanu, což může způsobit vyšší plazmatické hladiny a zvýšené ukládání lanthanu do

tkání (viz body 5.2 a 5.3). Játra jsou hlavním orgánem zajišťujícím vylučování vstřebaného lanthanu,

doporučuje se proto monitorace pomocí funkčních jaterních testů.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Fosrenol nebyla u dětí a dospívajících stanovena, použití u těchto

skupin se proto nedoporučuje (viz bod 4.2).

Při rozvoji hypofosfatemie má být léčba přípravkem Fosrenol přerušena.

Rentgenové snímky břicha mohou mít u pacientů užívajících hydrát uhličitanu lanthanitého radio-

opakní vzhled typický pro zobrazovanou látku.

Pacienti se vzácnou malabsorpcí glukózy a galaktózy tento přípravek nemají užívat.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Hydrát uhličitanu lanthanitého může zvýšit žaludeční pH. Do 2 hodin po užití dávky přípravku

Fosrenol se nedoporučuje užívat sloučeniny, o nichž je známo, že reagují s antacidy (např. chlorochin,

hydroxychlorochin a ketokonazol).

U zdravých jedinců nebyla absorpce a farmakokinetika lanthanu ovlivněna současným podáním

citrátu.

Hladiny v tuku rozpustných vitaminů A, D, E a K v séru nebyly v klinických studiích ovlivněny

podáním přípravku Fosrenol.

Studie s lidskými dobrovolníky ukázaly, že současné podání přípravku Fosrenol a digoxinu, warfarinu

ani metoprololu nezpůsobilo klinicky významné změny farmakokinetických profilů těchto přípravků.

V simulovaných žaludečních šťávách hydrát uhličitanu lanthanitého netvořil nerozpustné sloučeniny

s warfarinem, digoxinem, furosemidem, fenytoinem, metoprololem ani enalaprilem, což svědčí

o nízkém potenciálu působení na absorpci těchto léčivých přípravků.

Interakce s léky jako tetracyklin a doxycyklin jsou však teoreticky možné, a jestliže se tyto léčivé

přípravky budou současně podávat, doporučuje se neužívat je do 2 hodin po užití dávky přípravku

Fosrenol.

Biologická dostupnost perorálně podávaného ciprofloxacinu klesla přibližně o 50 %, pokud byl

zdravými dobrovolníky užíván s přípravkem Fosrenol ve studii ověřující jednorázové podání.

Perorální formy floxacinu se doporučuje podávat nejpozději 2 hodiny před užitím přípravku Fosrenol

a nejdříve 4 hodiny po něm.

U látek vázajících fosfát (včetně přípravku Fosrenol) bylo zjištěno, že omezují absorpci levothyroxinu.

Proto dvě hodiny před nebo po užití přípravku Fosrenol není vhodné užívat substituční léčbu hormony

štítné žlázy, a u pacientů užívajících oba přípravky se doporučuje pečlivá monitorace hladin TSH.

Hydrát uhličitanu lanthanitého není substrátem cytochromu P450 a in vitro neinhibuje významně

činnost hlavních izoenzymů lidského cytochromu P450, tj. CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4, CYP2C9

ani CYP2C19.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání přípravku Fosrenol těhotným ženám nejsou k dispozici.

Jedna studie na potkanech prokázala reprodukční

fetotoxicitu (zpožděné otevření očí a sexuální

vyspělost) a redukovanou váhu mláďat při vysokých dávkách (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro

člověka není známé. Podávání přípravku Fosrenol se v těhotenství nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se lanthan vylučuje do lidského

mateřského mléka. Vylučování lanthanu do mléka

nebylo u zvířat studováno. Při rozhodování, zda pokračovat či nepokračovat v kojení nebo zda

pokračovat či nepokračovat v léčbě přípravkem Fosrenol, je třeba postupovat opatrně a zvážit

potenciální přínos kojení pro dítě a potenciální přínos terapie přípravkem Fosrenol pro kojící matku.

Fertilita

Údaje o fertilitě týkající se uhličitanu lanthanitého u člověka nejsou k dispozici. V toxikologických

studiích u potkanů neměl uhličitan lanthanitý žádné nežádoucí účinky na fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Fosrenol může způsobit závratě a vertigo, což může zhoršit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky byly, s výjimkou bolesti hlavy a alergických kožních reakcí,

gastrointestinálního původu. Tyto účinky lze snížit na minimum užíváním přípravku Fosrenol

s jídlem; při dalším užívání obvykle časem zmizely (viz bod 4.2).

Pro vyjádření frekvence nežádoucích účinků léčivého přípravku byla použita následující konvence:

Velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (≥1/10000 až

< 1/1000); velmi vzácné (< 1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Infekce a infestace

Méně časté

Gastroenteritida, laryngitida

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté

Eozinofilie

Endokrinní poruchy

Méně časté

Hyperparatyreóza

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hypokalcemie

Méně časté

Hyperkalcemie, hyperglykemie, hyperfosfatemie,

hypofosfatemie, anorexie, zvýšení chuti k jídlu

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Bolesti hlavy

Méně časté

Závratě, změny chuti

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Vertigo

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Bolest břicha, průjem, nauzea, zvracení

Časté

Zácpa, dyspepsie, plynatost

Méně časté

Ileus, subileus, intestinální obstrukce, syndrom

dráždivého tračníku, ezofagitida, stomatitida, řídká

stolice, trávicí potíže, gastrointestinální porucha

(blíže nespecifikovaná), sucho v ústech, zubní potíže,

říhání

Vzácné

Intestinální perforace

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Alopecie, zvýšené pocení

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Méně časté

Artralgie, myalgie, osteoporóza

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Méně časté

Astenie, bolest na hrudi, únava, malátnost, periferní

edém, bolest, žízeň

Vyšetření

Méně časté

Zvýšená hladina hliníku v krvi, zvýšená hladina

gama-glutamyltransferázy (GGT), zvýšené hladiny

hepatálních transamináz, zvýšená hladina alkalické

fosfatázy, snížená tělesná hmotnost.

Zkušenosti po uvedení přípravku na trh:

Po uvedení přípravku Fosrenol na trh byly hlášeny případy

alergických kožních reakcí (včetně kožních vyrážek, kopřivky a svědění), které vykazují těsnou

časovou souvislost s léčbou uhličitanem lanthanitým. V klinických hodnoceních byly alergické kožní

reakce zaznamenány s velmi častou frekvencí (≥1/10) jak ve skupinách dostávajících Fosrenol, tak ve

skupinách dostávajících placebo/aktivní komparátor.

Byla sice hlášena řada dalších ojedinělých reakcí, ale žádné z nich nebyly v této populaci pacientů

neočekávané.

Byly pozorovány přechodné změny intervalu QT, ale tyto změny nebyly spojeny se žádným zvýšením

srdečních nežádoucích účinků.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování. Nejvyšší denní dávka lanthanu, podaná zdravým

dobrovolníkům ve fázi I studií, se rovnala 4718 mg, podaných po 3 dny. Pozorované nežádoucí účinky

byly mírné až středně silné a zahrnovaly nauzeu a bolesti hlavy.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLAST

NOSTI

5.1

Farmakodynamické v

lastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii hyperkalemie a hyperfosfatemie.

ATC kód: V03A E03.

Fosrenol obsahuje hydrát uhličitanu lanthanitého. Působení hydrátu uhličitanu lanthanitého při vázání

fosfátu je umožněno vysokou afinitou iontů lanthanu, uvolňovaných z uhličité soli v kyselém prostředí

žaludku, k fosfátům obsaženým ve stravě. Tvoří se nerozpustný fosforečnan lanthanitý, který snižuje

absorpci fosfátu z gastrointestinálního ústrojí.

Celkem 1130 pacientů s chronickým ledvinovým selháním, léčených udržovací hemodialýzou nebo

kontinuální ambulantní peritoneální dialýzou, bylo studováno ve dvou fázích II a ve dvou fázích III

klinických studií. Tři studie byly kontrolované placebem (1 s pevnými dávkami a 2 s titrovanými

dávkami) a v jedné byl použit uhličitan vápenatý jako aktivně srovnávaný přípravek. Během těchto

studií dostalo 1016 pacientů uhličitan lanthanitý, 267 pacientů uhličitan vápenatý a 176 pacientů

placebo.

Do dvou placebem kontrolovaných randomizovaných studií byli zahrnuti dialyzovaní pacienti po

washoutu po předchozí terapii s fosfátovými vazači. Po titraci uhličitanu lanthanitého při které bylo

dosaženo sérových hladin fosfátu mezi 1,3 a 1,8 mmol/l v jedné studii (dávky do 2250 mg/den), nebo

≤1,8mmol/l v druhé studii (dávky do 3000 mg/den), byli pacienti randomizování do skupiny užívající

uhličitan lanthanitý nebo placebo jako udržovací terapii. Po čtyřtýdenní randomizované placebem-

kontrolované fázi, vzrostly sérové koncentrace fosfátu mezi 0,5 a 0,6 mmol/l ve skupině placeba,

v obou studiích, v porovnání se skupinou pacientů, kteří zůstali na terapii uhličitanem lanthanitým. U

61% pacientů léčených uhličitanem lanthanitým se udržela léčebná odpověď ve srovnání s 23%

pacientů, kteří byli zahrnuti do skupiny placeba.

Studie s aktivním komparátorem ukázala, že sérové hladiny fosfátu byly koncem pětitýdenní titrační

periody redukovány na cílovou hladinu 1,8 mmol/l, u 51% ve skupině lanthanu ve srovnání s 57% ve

skupině s kalcium karbonátem. Ve 25. týdnu byla procenta randomizovaných pacientů s

kontrolovanými sérovými hladinami fosfátu u obou léčených skupin obdobná – 29% u skupiny

lanthanu a 30% u kalcium karbonátu (při použití přístupu chybějící=selhání). Střední hladiny fosfátu

byly redukovány u obou léčebných skupin v obdobném množství.

Další dlouhodobé studie dokazují udržení redukce hladin fosfátu u některých pacientů, kterým byl

podáván uhličitan lanthanitý alespoň po dobu 2 let.

Ve srovnávacích studiích byla hyperkalcemie hlášena u 0,4% pacientů na přípravku Fosrenol ve

srovnání s 20,2% pacientů na látce vázající fosfát na bázi kalcia. Koncentrace PTH v séru mohou

kolísat v závislosti na obsahu kalcia, fosfátu a vitaminu D v séru pacienta. U přípravku Fosrenol

nebyly zjištěny žádné přímé účinky na koncentraci PTH v séru.

V dlouhodobých kostních studiích byl v průběhu času u kontrolní populace pozorován střední vzrůst

koncentrace lanthanu na trojnásobek oproti počátečním hodnotám o průměrně 53

g/kg za 24 měsíců.

U pacientů léčených lanthanum karbonátem vzrostla koncentrace lanthanu v kostech během prvních

12 měsíců léčby na střední hodnotu 1328

g/kg (rozmezí 122 – 5513

g/kg). Střední hodnota a rozsah

koncentrací po 18 a 24 měsících byly shodné jako po 12 měsících. Střední hodnota po 54 měsících

léčby byla 4246

g/kg (rozmezí 1673-9792

g/kg).

Zdvojené biopsie kostí (ve výchozím stavu a po roce nebo po dvou letech) u pacientů rozdělených do

náhodných skupin a užívajících buď Fosrenol nebo uhličitan vápenatý v případě první studie, nebo

užívajících Fosrenol či podrobených alternativní terapii v případě druhé studie, neprokázaly mezi

srovnávanými skupinami žádné rozdíly v rozvoji mineralizačních defektů.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Fosrenol u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v léčbě hyperfosfatemie.

Informace o použití u dětí viz bod 4.2.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Jelikož k vázání lanthanu s fosforem obsaženým ve stravě dochází v žaludeční dutině a horní části

tenkého střeva, terapeutická účinnost přípravku Fosrenol nezávisí na hladinách lanthanu v plazmě.

Lanthan je přítomen v životním prostředí. Měřením základní hladiny u pacientů s chronickým

ledvinovým selháním, neléčených hydrátem uhličitanu lanthanitého, se během fáze III klinických

studií zjistily koncentrace od <0,05 do 0,90 ng/ml v plazmě a od <0,006 do 1,0

g/g ve vzorcích

kostní biopsie.

Absorpce

Hydrát uhličitanu lanthanitého má nízkou rozpustnost ve vodě (<0,01 mg/ml při pH 7,5) a po

perorálním podání je absorbován jen minimálně. Absolutní biologická dostupnost po perorálním

podání se u člověka odhaduje na <0,002%.

U zdravých jedinců se oblast pod křivkou (AUC) a C

v plazmě zvýšily v závislosti na dávce, ale

v méně než poměrném stupni, po jedné perorální dávce 250 až 1000 mg lanthanu, což odpovídalo

absorpci omezené rozpustností. Zdánlivý biologický poločas u zdravých jedinců byl 36 hodin.

U pacientů na ledvinové dialýze, užívajících dávku 1000 mg lanthanu 3krát denně po dobu 10 dnů,

byla průměrná (

sd) maximální koncentrace v plazmě 1,06 (

1,04) ng/ml a střední AUC

last

se rovnala

31,1 (

40,5) ng.h/ml. Při pravidelném sledování koncentrace v krvi se u 1707 pacientů na ledvinové

dialýze, užívajících hydrát uhličitanu lanthanitého po dobu do 2 let, nezjistilo žádné zvýšení

koncentrace lanthanu v plazmě během této doby.

Distribuce

Lanthan se ani po opakovaném perorálním podání hydrátu uhličitanu lanthanitého nehromadí v plazmě

pacientů ani zvířat. Malý zlomek perorálně podaného, absorbovaného lanthanu je do značné míry

vázán plazmatickými proteiny (>99,7%), a ve studiích na zvířatech byl široce rozptýlen do tělesných

tkání, zejména do kostí, jater a gastrointestinálního ústrojí včetně mezenteriálních lymfatických uzlin.

V dlouhodobých studiích na zvířatech byly koncentrace lanthanu v řadě tkání včetně

gastrointestinálního ústrojí, kostí a jater po nějaké době zvýšeny na hladiny o několik řádů vyšší, než

byly hladiny v plazmě. Zjevně ustálené hladiny lanthanu bylo dosaženo v některých tkáních, např.

v játrech, zatímco v gastrointestinálním ústrojí se hladina s délkou léčby zvyšovala. Změny hladin

lanthanu se po vysazení léčby v jednotlivých tkáních lišily. Poměrně vysoká část lanthanu se udržela

v tkáních déle než 6 měsíců po ukončení dávkování (střední % zadržené v kostech ≤100% (potkani) a

≤87% (psi) a v játrech ≤6% (potkani) a ≤82% (psi)). Žádné nežádoucí účinky spojené s ukládáním

lanthanu v tkáních nebyly v dlouhodobých studiích na zvířatech při vysokých perorálně podávaných

dávkách uhličitanu lanthanitého zjištěny (viz bod 5.3). (Informace o změnách koncentrace lanthanu

v kostních biopsiích, odebraných od pacientů na renální dialýze po jednom roce léčby látkami

vázajícími fosfát s obsahem lanthanu ve srovnání s látkami vázajícími fosfát s obsahem kalcia viz bod

5.1)

Metabolismus

Lanthan není metabolizován.

Studie pacientů s chronickým selháním ledvin a poruchou funkce jater nebyly provedeny. U pacientů

se současně existující poruchou funkce jater v době zařazení do fáze III klinických studií nebyly

zjištěny žádné známky zvýšené přítomnosti lanthanu v plazmě ani zhoršení jaterní funkce po léčbě

přípravkem Fosrenol trvající až 2 roky.

Eliminace

Lanthan se vylučuje zejména stolicí, přičemž pouze okolo 0,000031% perorálně podané dávky se u

zdravých jedinců vylučuje močí (renální clearance je přibližně 1 ml/min, to znamená <2% celkové

plazmatické clearance).

Po intravenózním podání zvířatům byl lanthan vylučován hlavně stolicí (74% dávky), jak

prostřednictvím žluči, tak přímo přes střevní stěnu. Vyloučení ledvinami nebylo významné.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, fertility a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Hydrát uhličitanu lanthanitého snížil žaludeční kyselost u potkanů ve studii farmakologické

bezpečnosti.

U potkanů, jimž se podávaly vysoké dávky hydrátu uhličitanu lanthanitého od 6. dne březosti až do

20. dne po porodu, nebyly zjištěny žádné účinky na matku, ale byla snížena hmotnost mláďat a došlo

ke zpoždění některých vývojových ukazatelů (otevření očí a vaginálního otvoru). U králíků, jimž se

podávaly vysoké denní dávky hydrátu uhličitanu lanthanitého během březosti, byla pozorována

mateřská toxicita se sníženým příjmem potravy a sníženým přírůstkem hmotnosti matky, zvýšené

před- a poimplantační ztráty a snížená hmotnost mláďat.

Hydrát uhličitanu lanthanitého nebyl karcinogenní u myší ani potkanů. U myší bylo pozorováno

zvýšení gastrických glandulárních adenomů ve skupině na vysokých dávkách (1500 mg/kg/den).

Neoplastické reakce u myší se považují za spojené se zhoršením spontánních patologických

žaludečních změn a nepovažují se za klinicky významné.

Ve studiích na zvířatech se zjistilo ukládání lanthanu ve tkáních, zejména v gastrointestinálním ústrojí,

mezenteriálních lymfatických uzlinách, v játrech a v kostech (viz bod 5.2). Celoživotní studie na

zdravých zvířatech však nepoukazují na to, že by při užívání přípravku Fosrenol hrozilo nebezpečí

člověku. Specifické imunotoxické studie nebyly provedeny.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Dextrát

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Bílé válcovité HDPE lahvičky obsahující těsnící vatu, s polypropylenovým dětským bezpečnostním

závitovým uzávěrem a pojistkou.

Velikost balení

20, 45 žvýkacích tablet. Vícečetné balení obsahující 90 žvýkacích tablet (2 balení po 45 tabletách).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci

přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O

REGISTRACI

Do 4. 11. 2018:

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

1 Kingdom Street

Londýn, W2 6BD

Velká Británie

Od 5. 11. 2018:

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irsko.

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

87/104/05-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGIS

TRACE

Datum první registrace: 18.5.2005

Datum posledního prodloužení registrace: 5.12.2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

3. 10. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace