CINGLAN Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
CINAKALCET-HYDROCHLORID (CINACALCETI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
G.L. Pharma GmbH, Lannach
ATC kód:
H05BX01
INN (Mezinárodní Name):
CINACALCET HYDROCHLORIDE (CINACALCET)
Dávkování:
90MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30; 84; 90; 20; 14; 10; 28 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
CINAKALCET
Přehled produktů:
CINGLAN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
56/ 009/18-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls145187/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Cinglan 30

mg potahované tablety

Cinglan 60

mg potahované tablety

Cinglan 90

mg potahované tablety

cinacalcetum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože pro Vás obsahuje důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této informaci. Viz

bod 4.

Co naleznete

v této

příbalové informaci

Co je Cinglan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cinglan užívat

Jak se Cinglan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cinglan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Cinglan a k

čemu se používá

Cinglan působí tak, že kontroluje hladiny parathyroidního hormonu (PTH), vápníku a fosforu ve

Vašem těle. Používá se k léčbě poruchy funkce tzv. příštítných tělísek. Příštítná tělíska jsou čtyři

drobné žlázy, uložené na krku v blízkosti štítné žlázy, které produkující hormon zvaný parathormon

(PTH).

Cinglan se používá u dospělých:

k léčbě sekundární hyperparatyreózy u dospělých pacientů se závažným onemocněním ledvin,

kteří potřebují dialýzu k odstranění odpadních látek z krve.

ke snížení vysokých hladin vápníku v krvi (hyperkalcemie) u dospělých pacientů s rakovinou

příštítných tělísek (žláz).

ke snížení vysokých hladin vápníku v krvi (hyperkalcemie) u dospělých pacientů s primární

hyperparatyreózou, u kterých odstranění žláz není možné.

Cinglan se používá u dětí ve věku od 3 let až mladších 18 let:

k léčbě sekundární hyperparatyreózy u pacientů se závažným onemocněním ledvin, kteří

potřebují dialýzu k odstranění odpadních látek z krve a jejichž stav nelze zvládnout jinou

léčbou.

Při primární a sekundární hyperparatyreóze produkují příštítné žlázy příliš mnoho PTH. „Primární“

znamená, že hyperparatyreózu nezpůsobují žádná jiná onemocnění a „sekundární“ znamená, že je

hyperparatyreóza

způsobena jiným onemocněním, např.

onemocněním

ledvin. Jak

primární, tak

sekundární hyperparatyreóza může způsobit úbytek vápníku v kostech, což může vést k bolesti kostí

a zlomeninám, k onemocněním srdce a cév, k ledvinovým kamenům, duševním poruchám a kómatu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cinglan užívat

Neužívejte přípravek Cin

glan:

jestliže jste alergický(á) na cinakalcet nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže máte nízké hladiny vápníku v krvi. Váš lékař bude hladiny vápníku v krvi sledovat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Cinglan se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Než začnete užívat přípravek Cinglan, upozorněte svého lékaře, pokud máte nebo jste někdy měl(a):

křečové stavy

(křeče nebo záchvaty křečí). Riziko vzniku záchvatu křečí je vyšší, pokud jste je

měl(a) už dříve;

problémy s

j

átry

srdeční selhání

Cinglan snižuje hladiny vápníku. U dospělých a dětí léčených cinakalcetem byly hlášeny život

ohrožující a smrtelné případy související s nízkými hladinami vápníku v krvi (hypokalcemie).

Oznamte svému lékaři, pokud se u Vás během léčby přípravkem Cinglan vyskytne některý z těchto

projevů, což může být příznakem nízkých hladin vápníku: stahy, záškuby nebo křeče svalů, necitlivost

nebo mravenčení prstů rukou a nohou nebo kolem úst nebo záchvaty, zmatenost nebo ztráta vědomí.

Nízké hladiny vápníku mohou mít vliv na Váš srdeční rytmus. Oznamte svému lékaři, pokud při

užívání přípravku Cinglan zpozorujete neobvykle rychlý tep nebo bušení srdce, pokud máte problémy

se srdečním rytmem nebo pokud užíváte léky, o nichž je znáno, že způsobují problémy se srdečním

rytmem.

Pro více informací viz bod 4.

Během léčby přípravkem Cinglan informujte svého lékaře:

pokud začnete či skončíte s kouřením, neboť to může mít vliv na působení přípravku Cinglan.

Děti a dospívající

Přípravek Cinglan nesmějí užívat děti mladší 18 let se zhoubným onemocněním příštítných tělísek

nebo primární hyperparatyreózou.

Pokud se léčíte na sekundární hyperparatyreózu, má Váš lékař sledovat Vaše hladiny vápníku před

zahájením a během léčby přípravkem Cinglan. Informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví některý

z výše uvedených příznaků nízkých hladin vápníku.

Je důležité, abyste dávku přípravku Cinglan užívali dle pokynů svého lékaře.

Další léčivé přípravky a

Cinglan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, především etelkalcetid nebo jiné léky snižující hladinu

vápníku v krvi.

Přípravek Cinglan nesmíte užívat společně s etelkalcetidem.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky.

Podobné léky jako tyto mohou ovlivnit účinek přípravku Cinglan:

léky používané k léčbě

kožních a plísňových infekcí

(ketokonazol, itrakonazol a vorikonazol);

léky používané k léčbě

bakteriálních infekcí

(telithromycin, rifampicin a ciprofloxacin);

léky používané k léčbě HIV infekce a AIDS (ritonavir);

léky používané k léčbě deprese (fluvoxamin).

Cinglan může ovlivnit účinek léků, jako jsou tyto následující:

léky používané k léčbě deprese (amitriptylin, desipramin, nortriptylin a klomipramin);

léky používané k úlevě od

kašle

(dextromethorfan)

léky používané k léčbě

změn srdečního

rytmu (flekainid a propafenon);

léky používané k léčbě

vysokého krevního tlaku

(metoprolol).

Cinglan s

jídlem

a pitím

Cinglan se má užívat při jídle nebo krátce po něm.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo těhotenství plánujete,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Podávání přípravku Cinglan těhotným ženám nebylo studováno. V případě těhotenství může lékař

Vaši léčbu upravit, protože by Cinglan mohl poškodit nenarozené dítě.

Není známo, zda je Cinglan vylučován do lidského mateřského mléka. Váš lékař s Vámi probere, zda

přerušit kojení nebo léčbu přípravkem Cinglan.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pacienti užívající cinakalcet hlásili výskyt závratí a křečí. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky

vyskytnou, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3.

Jak se Cinglan

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem či lékárníkem. Lékař Vám řekne, jaké množství přípravku

Cinglan máte užívat.

Cinglan se musí podávat ústy při jídle nebo krátce po něm. Tablety se musí polykat celé a nesmí se

žvýkat, drtit ani dělit.

Cinakalcet je také dostupný jako granule v tobolkách k otevření. Děti, které potřebují dávky nižší než

30 mg nebo které nejsou schopny polknout tablety, mají dostat cinakalcet granule.

Po dobu léčby Vám bude lékař pravidelně odebírat krev a sledovat léčbu a bude-li to třeba, dávku

upraví.

Jestliže se léčíte pro sekundární hyperparatyreózu

Obvyklá počáteční dávka přípravku Cinglan u dospělých je 30 mg (jedna tableta) jednou denně.

Obvyklá počáteční dávka přípravku Cinglan u dětí od 3 let až mladších 18 let je maximálně 0,20

mg/kg tělesné hmotnosti denně.

Jestliže se léčíte pro karcinom příštítných tělísek nebo primární hyperparatyreózu

Obvyklá počáteční dávka přípravku Cinglan u dospělých je 30 mg (jedna tableta) dvakrát denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cin

glan

, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cinglan, než jste měl(a), oznamte to ihned svému lékaři. Možnými

známkami předávkování jsou necitlivost nebo brnění okolo úst, bolesti nebo křeče svalů a záchvaty

křečí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cinglan

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cinglan, užijte následující dávku jako obvykle.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Oznamte

ihned svému lékaři:

Pokud se u Vás objeví pocit necitlivosti nebo brnění kolem úst, bolesti nebo křeče svalů a

záchvaty. Mohou to být známky příliš nízké hladiny vápníku v krvi (hypokalcemie).

Pokud se u Vás vyskytne otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, který může působit problémy

s polykáním nebo dýcháním (angioedém).

Velmi časté:

mohou ovlivnit

více než 1 z 10 pacientů

pocit na zvracení a zvracení, které jsou obvykle velmi mírné a netrvají dlouho.

Časté: mohou ovlivnit

až 1 z 10 pacientů

závratě

pocity necitlivosti nebo brnění (parestezie)

ztráta (anorexie) nebo snížení chuti k jídlu

bolesti svalů (myalgie)

slabost (astenie)

vyrážka

snížená hladina testosteronu.

vysoké hladiny draslíku v krvi (hyperkalemie)

alergické reakce (přecitlivělost)

bolest hlavy

záchvaty křečí

nízký krevní tlak (hypotenze)

infekce horních cest dýchacích

potíže s dýcháním (dušnost)

kašel

zažívací obtíže (dyspepsie)

průjem

bolest břicha, bolest horní poloviny břicha

zácpa

svalové křeče

bolest zad

nízké hladiny vápníku v krvi (hypokalcemie).

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

kopřivka

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, který může způsobovat obtíže při polykání nebo

dýchání (angioedém)

neobvykle rychlý tep nebo bušení srdce, které mohou být spojeny s nízkou hladinou vápníku v

krvi (sekundárně při hypokalcemii prodloužení QT intervalu a komorová arytmie).

Po použití Cinglanu došlo u velmi malého počtu pacientů se srdečním selháním ke zhoršení stavu

a/nebo

k výskytu

nízkého

krevního

tlaku

(hypotenze).

Hl

áše

n

í

ne

žádoucích úč

in

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek Cinglan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Cinglan obsahuje

Léčivou látkou je cinacalcetum. Jedna tableta obsahuje cinacalcetum 30 mg, 60 mg, 90 mg.

Dalšími složkami jsou: předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa (E 460), povidon (K-

29/32), krospovidon (Typ A a B), magnesium-stearát (E 572), koloidní bezvodý oxid křemičitý (jádro

tablety); částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol (E1203), oxid titaničitý (E171), makrogol (L

4000), mastek (E 553b), hlinitý lak indigokarmínu (E132), žlutý oxid železitý (E172) (potahová vrstva

tablety).

Jak Cinglan

vypadá a co obsahuje toto balení

Cinglan 30 mg jsou zelené, oválné, bikonvexní potahované tablety (o rozměrech přibližně 4,5 mm x 7

mm), s vyraženým C9CC na jedné straně tablety a 30 na druhé straně.

Cinglan 60 mg jsou zelené, oválné, bikonvexní potahované tablety (o rozměrech přibližně 5,5 mm x 9

mm), s vyraženým C9CC na jedné straně tablety a 60 na druhé straně.

Cinglan 90 mg jsou zelené, oválné, bikonvexní potahované tablety (o rozměrech přibližně 6,5 mm x

10,5 mm), s vyraženým C9CC na jedné straně tablety a 90 na druhé straně.

Krabičky obsahují 10, 14, 20, 28, 30, 84 nebo 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

:

G.L.Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko

Výrobce:

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1, Steiermark

8502, Rakousko

Synthon Hispania, S.L.

C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, Barcelona,

08830 Španělsko

Synthon, s.r.o.

Brněnská 32/čp. 597,

678 01 Blansko,

Česká republika

Tento l

éč

iv

ý

p

ří

pravek je v

č

lensk

ý

ch st

á

tech EHP registrov

á

n pod

těm

ito n

á

zvy:

Česká republika

: Cinglan

Rakousko: Cinglan 30 mg/60 mg/ 90 mg-Filmtabletten

Nizozemsko: Cinglan 30 mg/60 mg/ 90 mg, filmomhulde tabletten

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

22. 8. 2019

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls145187/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cinglan 30 mg potahované tablety.

Cinglan 60 mg potahované tablety.

Cinglan 90 mg potahované tablety.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje cinacalcetum 30 mg (jako cinacalceti hydrochloridum).

Jedna tableta obsahuje cinacalcetum 60 mg (jako cinacalceti hydrochloridum).

Jedna tableta obsahuje cinacalcetum 90 mg (jako cinacalceti hydrochloridum).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Zelené, oválné, bikonvexní potahované tablety (o rozměrech přibližně 4,5 mm x 7 mm), s vyraženým

C9CC na jedné straně tablety a 30 na druhé straně.

Zelené, oválné, bikonvexní potahované tablety (o rozměrech přibližně 5,5 mm x 9 mm), s vyraženým

C9CC na jedné straně tablety a 60 na druhé straně.

Zelené, oválné, bikonvexní potahované tablety (o rozměrech přibližně 6,5 mm x 10,5 mm), s

vyraženým C9CC na jedné straně tablety a 90 na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Sekundární hyperparatyreóza

Dospělí

Léčba sekundární hyperparatyreózy (HPT) u dialyzovaných dospělých pacientů v konečném stádiu

onemocnění ledvin.

Pediatrická populace

Léčba sekundární hyperparatyreózy (HPT) u dialyzovaných dětí ve věku 3 let a starších v konečném

stádiu onemocnění ledvin (ESRD), u kterých není sekundární HPT dostatečně kontrolována standardní

léčbou (viz bod 4.4).

Podle potřeby může být Cinglan součástí léčebného režimu spolu s vazači fosfátů a/nebo s deriváty

vitaminu D (viz bod 5.1).

Karcinom příštítných tělísek a primární hyperparatyreóza u dospělých

Snížení hyperkalcemie u dospělých pacientů:

s karcinomem příštítných tělísek.

s primární hyperparatyreózou (HPT), u kterých by byla na základě sérových hladin vápníku

(podle

příslušného

doporučení

léčbu)

indikována

paratyroidektomie,

nichž

nevhodná z klinického hlediska nebo je kontraindikována.

4.2

Dávkování a způsob podání

Sekundární hyperparatyreóza

Dospělí a starší pacienti (> 65 let)

Doporučená počáteční dávka pro dospělé je 30 mg jednou denně. Cinakalcet se má titrovat každé 2 až

4 týdny do maximální dávky 180 mg jednou denně tak, aby bylo u dialyzovaných pacientů dosaženo

cílové hladiny parathormonu (PTH) 150 a 300 pg/ml (15,9-31,8 pmol/l) při vyšetřování intaktního

PTH (iPTH). Hladina PTH má být vyšetřena nejméně 12 hodin po podání cinakalcetu, s odkazem na

aktuální doporučení léčby.

Hladinu PTH je třeba vyšetřit 1 až 4 týdny po zahájení léčby nebo po úpravě dávky cinakalcetu. Dále

je třeba PTH kontrolovat přibližně každé 1 a 3 měsíce během udržovací léčby. Ke stanovení hladiny

použít

měření

intaktního

(iPTH)

nebo

bio-intaktního

(biPTH);

podávání

cinakalcetu nemění poměr mezi iPTH a biPTH.

Úprava dávky na základě hladin vápníku

v séru

Hladiny korigovaného sérového vápníku mají být měřeny a monitorovány a mají být stejné nebo vyšší

než spodní hranice normálního rozmezí před podáním první dávky cinakalcetu (viz bod 4.4).

Rozsah normálních hladin vápníku se může lišit v závislosti na metodách, které používá místní

laboratoř.

Hladinu vápníku v séru je třeba často kontrolovat při titraci dávky, vápník v séru má být vyšetřen do

1 týdne po zahájení léčby cinakalcetem nebo po změně dávkování. Po dosažení udržovací dávky má

být

hladina

vápníku

v séru

kontrolována

přibližně

jednou

měsíc.

případě,

hladiny

korigovaného sérového vápníku klesnou pod 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) a/nebo se objeví příznaky

hypokalcemie, je doporučeno následující opatření:

Korigovaná

sérová

hodnota

vápníku

nebo

klinické přízna

ky hypokalcemie

Doporučení

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) a > 7,5 mg/dl (1,9

mmol/l),

nebo

při

klinických

příznacích

hypokalcemie

Dle klinického posouzení mohou být použity na

zvýšení sérové hladiny vápníku vazače fosfátů

obsahující

vápník,

steroly

vitamínu

a/nebo

úprava

koncentrace

vápníku

dialyzačním

roztoku.

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) a > 7,5 mg/dl (1,9

mmol/l)

nebo

pokud

příznaky

hypokalcemie

přetrvávají i přes snahu zvýšit hladiny sérového

vápníku

Snižte nebo přerušte podávání cinakalcetu.

≤ 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) nebo pokud příznaky

hypokalcemie

přetrvávají

dávku

vitamínu

není možné zvýšit

Přerušte

podávání

cinakalcetu

dokud

sérové

hladiny

vápníku

nedosáhnou

mg/dl

(2,0

mmol/l)

a/nebo

dokud

neustoupí

příznaky

hypokalcemie.

Léčba

být

znovu

zahájena

použitím druhé nejnižší dávky cinakalcetu.

Pediatrická populace

Korigovaná hodnota sérového vápníku má být před podáním první dávky cinakalcetu v horní hranici

referenčního intervalu specifikovaného podle věku nebo nad ní a pečlivě sledována (viz bod 4.4).

Normální rozmezí vápníku se liší v závislosti na metodách používaných místní laboratoří a věku

dítěte/pacienta.

Doporučená zahajovací dávka u dětí ve věku od 3 let a starších až mladších 18 let je ≤ 0,20 mg/kg

jednou denně na základě suché hmotnosti pacienta (viz tabulka 1).

Dávka může být zvýšena, aby se dosáhlo požadovaného cílového rozsahu iPTH. Dávka má být

postupně zvyšována prostřednictvím dostupných úrovní dávek (viz tabulka 1), ne častěji než každé 4

týdny. Dávka může být zvýšena až na maximální dávku 2,5 mg/kg/den, která nesmí překročit

celkovou denní dávku 180 mg.

Tabulka 1. Denní dávka

cinakalcetu

u pediatrických pacientů

Suchá hmotnost pacienta (kg)

Úvodní dávka (mg)

Dostupné úrovně dávek (mg)

10 až < 12,5

1; 2,5; 5; 7,5; 10 a 15

≥ 12,5 až < 25

2,5; 5; 7,5; 10; 15 a 30

≥ 25 až < 36

5; 10; 15; 30 a 60

≥ 36 až < 50

5; 10; 15; 30; 60 a 90

≥ 50 až < 75

10; 15; 30; 60; 90 a 120

≥ 75

15; 30; 60; 90; 120 a 180

Úprava dávky na základě hladin PTH

Hodnoty PTH mají být hodnoceny nejméně 12 hodin po podání cinakalcetu a hodnoty iPTH mají být

měřeny 1 až 4 týdny po zahájení léčby nebo úpravě dávky cinakalcetu.

Dávka má být upravena na základě iPTH, jak je uvedeno níže:

Pokud je iPTH < 150 pg/ml (15,9 pmol/l) a ≥ 100 pg/ml (10,6 pmol/l), snižte dávku cinakalcetu

na další nižší dávku.

Pokud je iPTH < 100 pg/ml (10,6 pmol/l), ukončete léčbu cinakalcetu, léčbu cinakalcetem

znovu zahajte další nižší dávkou, jakmile je iPTH > 150 pg/ml (15,9 pmol/l). Pokud byla léčba

cinakalcetem zastavena po dobu delší než 14 dní, léčbu znovu zahajte doporučenou počáteční

dávkou.

Úprava dávky na základě hladin vápníku v séru

Sérový vápník má být měřen do 1 týdne po zahájení léčby nebo úpravě dávky cinakalcetu.

Jakmile je stanovena udržovací dávka, doporučuje se týdenní měření sérového vápníku. Hodnoty

vápníku v séru u pediatrických pacientů mají být udržovány v normálním rozmezí. Pokud se hladina

vápníku v séru sníží pod normální rozmezí nebo se vyskytnou příznaky hypokalcemie, je třeba učinit

vhodné kroky pro úpravu dávky, jak je uvedeno v tabulce 2 níže:

Tabulka 2:

Úprava dávky u pediatrických pacientů ve věku ≥

3

< 18 let

Korigovaná

sérová

hodnota

vápníku

nebo klinické příznaky hypokalcemie

Doporučené dávkování

Korigovaná hladina vápníku v séru stejná

nebo

nižší

než

normální

hodnota

stanovená podle věku

nebo

pokud se objeví příznaky hypokalcemie

bez ohledu na hladinu vápníku.

Zastavte léčbu cinakalcetem.*

Podejte

doplňky

vápníku,

fosfátové

vazače

obsahující

vápník

a/nebo

steroly

vitaminu

klinicky

indikováno.

Celkový

korigovaný

sérový

vápník

vyšší než spodní limit normální hodnoty

stanovené dle věku, a

příznaky hypokalcemie se vyřešily.

Léčbu znovu zahajte další nižší dávkou. Pokud byla léčba

cinakalacetem zastavena po dobu delší než 14 dní, znovu

zahajte doporučenou počáteční dávkou.

Pokud pacient před ukončením léčby dostával nejnižší

dávku (1 mg/den), léčbu znovu zahajte stejnou dávkou (1

mg/den).

* Pokud byla léčba zastavena, má být korigovaný sérový vápník měřen během 5 až 7 dnů

Bezpečnost a účinnost cinakalcetu u dětí ve věku do 3 let pro léčbu sekundární hyperparatyreózy

nebyla stanovena. Nejsou dostupné dostatečné údaje.

Karcinom příštítných tělísek a primární hyperparatyreóza

Dospělí a starší pacienti (> 65 let)

Doporučená počáteční dávka cinakalcetu pro dospělé je 30 mg dvakrát denně. Dávka cinakalcetu má

být upravována postupným zvyšováním každé 2 až 4 týdny, od počátečních 30 mg dvakrát denně na

60 mg dvakrát denně až po 90 mg dvakrát denně, případně 90 mg třikrát až čtyřikrát denně tak, aby

hladina sérového vápníku klesla k horní hranici normy nebo pod tuto horní hranici. Maximální dávka

užívaná v klinických studiích činila 90 mg čtyřikrát denně.

Hladina vápníku v séru má být vyšetřena během 1 týdne po zahájení léčby nebo změně dávky

cinakalcetu. Po dosažení udržovací dávky má být sérový vápník kontrolován každé 2 až 3 měsíce. Při

dávkování maximálních dávek cinakalcetu má být hladina vápníku v séru pravidelně kontrolována.

Jestliže se nepodařilo udržet klinicky relevantní snížení sérového vápníku, je třeba zvážit ukončení

léčby cinakalcetem (viz bod 5.1).

Pediatrická populace

Bezpečnost

účinnost

cinakalcetu

dětí

léčbu

karcinomu

příštítných

tělísek

primární

hyperparatyreózy nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Porucha funkce jater

Zahajovací dávku není třeba měnit. U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater má

být cinakalcet užíván s opatrností a během titrace dávky a při pokračující léčbě je třeba pacienty

pečlivě monitorovat (viz body 4.4 a 5.2).

Způsob podání

Perorální podání.

Tablety se mají užívat celé a nemají se žvýkat, drtit nebo dělit.

Cinakalcet se doporučuje užívat při jídle nebo krátce po jídle, neboť studie prokázaly zvýšenou

biologickou dostupnost cinakalcetu, je-li užíván s jídlem (viz bod 5.2).

Cinakalcet je rovněž k dispozici jako granule pro pediatrické použití. Děti, které potřebují dávky nižší

než 30 mg nebo které nejsou schopny polknout tablety, mají dostat cinakalcet granule.

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Hypokalcemie (viz body 4.2 a 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sérový vápník

U dospělých

a pediatrických

pacientů

léčených

cinakalcetem

byly

zaznamenány život

ohrožující

příhody

a fatální

následky

související

s hypokalcemií.

Projevy

hypokalcemie

mohou

zahrnovat

parestezie, myalgie, svalové záškuby, tetanii nebo záchvaty křečí. Pokles sérového vápníku může

rovněž prodloužit QT interval, což může vést ke komorové arytmii. U pacientů léčených cinakalcetem

byly sekundárně při hypokalcemii hlášeny případy prodloužení QT intervalu a komorové arytmie (viz

bod 4.8). U pacientů s dalšími rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu, jako jsou pacienti se

známým vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu nebo pacienti léčení přípravky, o nichž je

známo, že interval QT prodlužují, se doporučuje opatrnost.

Vzhledem k tomu, že cinakalcet hladinu sérového vápníku snižuje, je třeba pacienty pečlivě sledovat

kvůli možnému výskytu hypokalcemie (viz bod 4.2). Sérový vápník má být měřen do 1 týdne po

zahájení léčby cinakalcetem nebo po úpravě dávky.

Dospělí

Léčba cinakalcetem nesmí být zahájena u pacientů s hladinou vápníku v séru pod spodní hranicí

normálního rozpětí (korigováno k albuminu).

U dialyzovaných pacientů s chronickým onemocněním ledvin, kterým byl podáván cinakalcet, mělo

přibližně 30 % pacientů minimálně jednu hodnotu sérového vápníku nižší než 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l).

Pediatrická populace

Léčba sekundární HPT cinakalcetem má být zahájena pouze u dětí od 3 let a starších s ESRD na

udržovací dialyzační terapii, u kterých není sekundární HPT dostatečně kontrolována standardní

léčbou, a s hodnotou sérového vápníku v horní hranici referenčního intervalu specifikovaného dle

věku nebo nad ní.

Pečlivě sledujte hladiny vápníku v séru (viz bod 4.2) a dodržování léčby cinakalcetem pacientem.

Pokud máte podezření, že není léčba dodržována, léčbu cinakalcetem nezahajujte nebo nezvyšujte

dávku.

Před zahájením podávání cinakalcetu a během léčby zvažte rizika a přínos léčby a schopnost pacienta

dodržovat doporučení pro sledování a řízení rizika hypokalcemie.

Informujte pediatrické pacienty a/nebo jejich pečovatele o příznacích hypokalcemie a o významu

dodržování pokynů týkajících se monitorování sérového vápníku a dávkování a způsobu podání.

Pacienti s

chronickým onemocněním ledvin, kteří nejsou dialyzováni

Cinakalcet není určen pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin, kteří nejsou dialyzováni.

Klinické studie ukázaly, že u nedialyzovaných dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin

léčených

cinakalcetem

zvýšené

riziko

hypokalcemie

(sérové

hladiny

vápníku

<

8,4 mg/dl

[2,1 mmol/l]) v porovnání s dialyzovanými pacienty léčenými cinakalcetem, což může být způsobeno

nižšími počátečními hladinami vápníku a/nebo přítomností zbytkové ledvinné funkce.

Záchvaty křečí

Případy křečových stavů byly hlášeny u pacientů léčených cinakalcetem (viz bod 4.8). Prahový limit

pro vznik křečí se snižuje se signifikantním poklesem hladiny sérového vápníku. Proto mají být

hladiny

sérového

vápníku

pečlivě

monitorovány

pacientů

léčených

cinakalcetem,

obzvlášť

pacientů s křečemi v anamnéze.

Hypotenze a/nebo zhoršení srdečního selhání

Případy hypotenze a/nebo zhoršení srdečního selhání byly hlášeny u pacientů se zhoršenou srdeční

funkcí, u kterých nemohl být zcela vyloučen kauzální vztah k cinakalcetu a které mohly být vyvolány

snížením sérových hladin vápníku (viz bod 4.8).

Souběžné podávání s jinými léčivými přípravky

Cinakalcet opatrně podávejte pacientům, kteří dostávají další léky, o nichž je známo, že snižují hladiny

sérového vápníku. Pečlivě sledujte hladinu vápníku v séru (viz bod 4.5).

Pacientům, kterým je podáván cinakalcet, se nesmí podávat etelkalcetid. Souběžné podání může mít za

následek závažnou hypokalcemii.

Obecné

Jestliže jsou hladiny PTH trvale sníženy pod přibližně 1,5násobek horní hranice normy stanovené

analýzou iPTH, může vzniknout adynamická kostní choroba. Poklesne-li hladina PTH u pacientů

léčených cinakalcetem pod hranici cílových hodnot, je třeba dávku cinakalcetu a/nebo derivátů

vitaminu D snížit nebo léčbu vysadit.

Hladiny testosteronu

U pacientů v konečném stádiu onemocnění ledvin bývají hladiny testosteronu často snížené. V

klinické studii dialyzovaných pacientů v konečném stádiu onemocnění ledvin byly hladiny volného

testosteronu, stanovené po 6 měsících léčby, sníženy průměrně o

31,3 % u pacientů léčených

cinakalcetem a o 16,3 % u pacientů užívajících placebo. V otevřené následné studii nebylo během

tříletého období u pacientů léčených cinakalcetem zjištěno žádné další snížení koncentrace volného

a celkového testosteronu. Klinický význam tohoto poklesu sérového testosteronu není znám.

Porucha funkce jater

Vzhledem k možnosti 2 až 4násobného zvýšení plazmatických hladin cinakalcetu u pacientů se středně

těžkou až těžkou poruchou funkce jater (Child-Pughova klasifikace), je nezbytné, aby byl cinakalcet u

těchto pacientů užíván s opatrností a léčba byla pod přísným lékařským dohledem (viz body 4.2 a 5.2).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Léčivé přípravky, o kterých je známo, že snižují hladinu vápníku v séru

Souběžné

podávání

jiných

léčivých

přípravků,

nichž

známo,

snižují

sérový

vápník

cinakalcetu může vést ke zvýšenému riziku hypokalcemie (viz bod 4.4). Pacienti užívající cinakalcet

nesmějí dostávat etelkalcetid (viz bod 4.4).

Účinek jiných léčiv na cinakalcet

Cinakalcet je částečně metabolizován enzymem CYP3A4. Současné podávání 200 mg ketokonazolu,

silného

inhibitoru

CYP3A4

dvakrát

denně,

vyvolalo

přibližně

dvojnásobné

zvýšení

hladiny

cinakalcetu. Jestliže pacient užívající cinakalcet zahájí nebo ukončí léčbu silným inhibitorem (např.

ketokonazol, itrakonazol, telithromycin, vorikonazol, ritonavir) nebo induktorem (např. rifampicin)

tohoto enzymu, může být zapotřebí dávkování cinakalcetu upravit.

Údaje získané in vitro ukazují, že cinakalcet je částečně metabolizován enzymem CYP1A2. Kouření

indukuje CYP1A2. Bylo zjištěno, že clearance cinakalcetu byla u kuřáků o 36-38 % vyšší než

u nekuřáků. Působení silných inhibitorů CYP1A2 (např. fluvoxaminu, ciprofloxacinu) na plazmatické

hladiny cinakalcetu nebylo zkoumáno. Úprava dávky může být nezbytná, jestliže pacient začne nebo

skončí s kouřením nebo pokud byla zahájena či ukončena současná léčba silnými inhibitory CYP1A2.

Uhličitan

vápenatý

Současné

podávání

uhličitanu

vápenatého

(jednorázová

dávka

1500 mg)

neovlivnilo farmakokinetiku cinakalcetu.

Sevelamer: Současné

podávání sevelameru

(2400 mg

třikrát

denně)

neovlivnilo farmakokinetiku

cinakalcetu.

Pantoprazol: Současné podávání pantoprazolu (80 mg jednou denně) neovlivnilo farmakokinetiku

cinakalcetu.

Účinek cinakalcetu na jiná léčiva

Léčivé přípravky metabolizované enzymem P450 2D6 (CYP2D6): Cinakalcet je silný inhibitor

CYP2D6. Úprava dávkování současně podávaných léků může být nezbytná, je-li cinakalcet podáván

s individuálně

titrovanými

látkami

úzkým

terapeutickým

indexem,

které

jsou

převážně

metabolizovány

CYP2D6

(např.

flekainid,

propafenon,

metoprolol,

desipramin,

nortriptylin,

klomipramin).

Desipramin: Souběžné podávání 90 mg cinakalcetu jedenkrát denně spolu s 50 mg desipraminu,

tricyklického

antidepresiva,

metabolizovaného

převážně

působením

CYP2D6,

významně

zvýšilo

hladiny desipraminu, a to až 3,6krát (90% interval spolehlivosti od 3,0 do 4,4) u disponovaných

pacientů extenzivně metabolizujících cestou CYP2D6.

Dextromethorfan:

Opakované

dávky

cinakalcetu

zvýšily

11násobně

dextromethorfanu

(primárně

metabolizovaného

působením

CYP2D6)

pacientů

extenzivně

metabolizujících cestou CYP2D6.

Warfarin:

Opakované

perorální

podání

cinakalcetu

neovlivnilo

farmakokinetiku

nebo

farmakodynamiku (podle vyšetření protrombinového času a koagulačního faktoru VII) warfarinu.

Absence účinku cinakalcetu na farmakokinetiku R- a S-warfarinu a nepřítomnost autoindukce při

opakovaném podávání pacientům signalizuje, že cinakalcet není u člověka induktorem CYP3A4,

CYP1A2 nebo CYP2C9.

Midazolam:

Současné

podávání

cinakalcetu

(90 mg)

a perorálního

midazolamu

(2 mg),

který

substrátem CYP3A4 a CYP3A5, nezměnilo farmakokinetiku midazolamu. Tato data naznačují, že

cinakalcet by neovlivnil farmakokinetiku tříd léků metabolizovaných CYP3A4 a CYP3A5, jako jsou

některá imunosupresiva, včetně cyklosporinu a takrolimu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou

k dispozici

klinické

údaje

podávání

cinakalcetu

ženám

během

těhotenství.

Studie

zvířatech nenaznačují přímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, porod nebo postnatální vývoj.

Studie

březích

potkanech

králících

neprokázaly

žádné

známky

toxicity

embryo/plod

s výjimkou poklesu váhy plodu u potkanů při dávkách toxických pro samici (viz bod 5.3). Cinakalcet

se má během těhotenství užívat pouze tehdy, pokud případný přínos ospravedlňuje potenciální riziko

pro plod.

Kojení

Není známo, zda je cinakalcet u člověka vylučován do mateřského mléka. U potkanů je cinakalcet

vylučován do mateřského mléka s vysokým poměrem mléko:plazma. Rozhodnutí o tom, zda přerušit

kojení nebo terapii cinakalcetem, je třeba učinit po pečlivém zvážení poměru přínosu a rizika.

Fertilita

Nejsou k dispozici klinické údaje týkající se účinku cinakalcetu na fertilitu. Ve studiích na zvířatech

nebyly účinky na fertilitu pozorovány.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Závratě a záchvaty, které mohou mít zásadní vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje, byly hlášeny u

pacientů užívajících cinakalcet (viz bod 4.4).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Sekundární hyperparatyreóza, karcinom příštítných tělísek

a

primární hyperparatyreóza

Na základě dostupných údajů od pacientů užívajících cinakalcet v placebem kontrolovaných studiích a

jednoramenných studiích byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky nauzea a zvracení. Nauzea a

zvracení byly lehké až středně závažné a u většiny pacientů přechodného charakteru. Přerušení terapie

kvůli výskytu nežádoucích účinků bylo způsobeno především nauzeou a zvracením.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Nežádoucí

účinky,

které

alespoň

pravděpodobně

přisoudit

následkům

léčby

cinakalcetem

v placebem kontrolovaných studiích a jednoramenných studiích na podkladě prokázaného stanovení

příčinných souvislostí, jsou uvedeny níže za použití konvenčního dělení: velmi časté (≥ 1/10); časté

(≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000); velmi vzácné

(< 1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Frekvence výskytu nežádoucích účinků z kontrolovaných klinických studií a po uvedení přípravku na

trh jsou:

Třídy

orgánových

systémů

podle

MedDRA

Frekvence

výskytu

Nežádoucí účinek

Poruchy

imunitního

systému

Časté*

Hypersenzitivní reakce

Poruchy metabolismu a

výživy

Časté

Anorexie

Snížená chuť k jídlu

Poruchy

nervového

systému

Časté

Křeče

Závratě

Parestezie

Bolest hlavy

Srdeční poruchy

Není známo*

Zhoršení srdečního selhání

Prodloužení

intervalu

komorová arytmie sekundárně při

hypokalcemii

Cévní poruchy

Časté

Hypotenze

Respirační,

hrudní

mediastinální poruchy

Časté

Infekce horních cest dýchacích

Dyspnoe

Kašel

Gastrointestinální

poruchy

Velmi časté

Nauzea

Zvracení

Časté

Dyspepsie

Průjem

Bolest břicha

Bolest horní poloviny břicha

Zácpa

Poruchy

kůže

podkožní tkáně

Časté

Vyrážka

Poruchy

svalové

kosterní

soustavy

pojivové tkáně

Časté

Myalgie

Svalové křeče

Bolest zad

Celkové

poruchy

reakce v místě aplikace

Časté

Astenie

Vyšetření

Časté

Hypokalcemie

Hyperkalemie

Snížené hladiny testosteronu

viz bod 4.4

viz bod c

Popis vybraných nežádoucích účinků

Hypersenzitivní reakce

Po uvedení cinakalcetu na trh byly zaznamenány hypersenzitivní reakce zahrnující angioedém a

kopřivku. Frekvenci jednotlivých účinků včetně angioedému a kopřivky nelze z dostupných údajů

odhadnout.

Hypotenze a/nebo zhoršení srdečního selhání

pacientů

zhoršenou

srdeční

funkcí

postmarketingovém

sledování

bezpečnosti

léčených

cinakalcetem byly hlášeny idiosynkratické případy hypotenze a/nebo zhoršení srdečního selhání.

Frekvenci těchto účinků nelze z dostupných údajů odhadnout.

Prodloužení QT intervalu a komorová arytmie sekundárně při hypokalcemii

Po uvedení cinakalcetu na trh bylo zaznamenáno prodloužení QT intervalu a komorová arytmie

sekundárně při hypokalcemii, frekvenci těchto účinků nelze z dostupných údajů určit (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost cinakalcetu pro léčbu sekundární HPT u dialyzovaných pediatrických pacientů s ESRD

byla hodnocena ve dvou randomizovaných kontrolovaných studiích a jedné jednoramenné studii (viz

bod 5.1). U všech pediatrických subjektů vystavených cinakalcetu v klinických studiích mělo celkem

subjektů

(24,1

64,5

pacientů

paciento-roků)

alespoň

jednu

nežádoucí

příhodu

hypokalcemie.

Fatální

následek

hlášen

pacienta

pediatrickém

klinickém

hodnocení

závažnou hypokalcemií (viz bod 4.4).

Cinakalcet má být u pediatrických pacientů použit pouze tehdy, pokud potenciální přínos odůvodňuje

potenciální riziko.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat

sledování

poměru

přínosů

rizik

léčivého

přípravku.

Žádáme

zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Dávky titrované až do dávky 300 mg jednou denně byly podávány dospělým pacientům, kteří

podstoupili dialýzu, bez nežádoucích účinků. Denní dávka 3,9 mg/kg byla předepsána pediatrickému

pacientovi, který podstoupil dialýzu v klinické studii s následnou mírnou bolestí žaludku, nauzeou a

zvracením.

Předávkování cinakalcetem může vyvolat hypokalcemii. V případě předávkování je třeba pacienta

sledovat kvůli možným známkám a příznakům hypokalcemie, terapie má být symptomatická a

podpůrná. Vzhledem k vysoké vazebné schopnosti cinakalcetu na bílkoviny není hemodialýza při

předávkování účinná.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva ovlivňující homeostázu vápníku, jiné antiparatyreoidální látky.

ATC kód: H05BX01.

Mechanismus účinku

Receptor pro vápník na povrchu hlavních buněk příštítných tělísek je hlavním regulátorem sekrece

PTH. Cinakalcet je kalcimimetikum přímo snižující hladinu PTH zvyšováním citlivosti kalciového

receptoru na extracelulární vápník. Pokles PTH je doprovázen poklesem hladiny vápníku v séru.

Snížení hladiny PTH koreluje s koncentrací cinakalcetu.

Po dosažení ustáleného stavu zůstávají koncentrace vápníku v séru během intervalu mezi dávkami

konstantní.

Sekundární hyperparatyreóza

Dospělí

Uskutečnily se tři šestiměsíční, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované klinické studie, kterých se

zúčastnili

dialyzovaní

pacienti

neléčenou

sekundární

hyperparatyreózou

konečném

stádiu

onemocnění ledvin (n=1136). Demografické a základní vstupní znaky byly typické pro populaci

dialyzovaných pacientů se sekundární hyperparatyreózou. Průměrná hodnota vstupní hladiny iPTH,

zahrnující všechny 3 studie, byla 733 pg/l (77,8 pmol/l) ve skupinách užívajících cinakalcet a 683

pg/ml (72,4 pmol/l) ve skupinách užívajících placebo. 66 % pacientů užívalo při vstupu do studie

deriváty vitaminu D a více než 90 % užívalo vazače fosfátů. Signifikantní pokles iPTH, součinu

sérového vápníku a fosforu (Ca x P), vápníku a fosforu byl zaznamenán u pacientů léčených

cinakalcetem ve srovnání s pacienty léčenými placebem, kterým byla poskytnuta standardní péče.

Tyto výsledky byly shodné ve všech 3 studiích. V jednotlivých studiích bylo základního kritéria

úspěšnosti (definovaného jako podíl pacientů s hladinou iPTH

250 pg/ml (

26,5 pmol/l)) dosaženo

41%,

46 % a 35 % pacientů užívajících cinakalcet ve srovnání s 4 %, 7 % a 6 % pacientů užívajících

placebo. Snížení hladiny iPTH o

30 % bylo dosaženo přibližně u 60 % pacientů, kteří užívali

cinakalcet, a tento účinek byl shodný u celého spektra vstupních hodnot iPTH. Průměrný pokles

sérového Ca x P, vápníku a fosforu byl 14 %, 7 % a 8 % v jednotlivých studiích.

Pokles iPTH a Ca x P přetrvával po dobu 12 měsíců léčby. Cinakalcet snižoval iPTH, Ca x P, hladinu

vápníku a fosforu bez ohledu na počáteční hodnoty iPTH nebo Ca x P, způsob dialýzy (peritoneální

dialýza versus hemodialýza), trvání dialýzy, nebo zda pacient užíval deriváty vitaminu D, či nikoli.

Snížení hladiny

bylo

spojeno

s nesignifikantním

poklesem

markerů

kostního

metabolismu

(specifický kostní izoenzym alkalické fosfatázy, N-telopeptid, obměna kostní hmoty [bone turnover]

a kostní fibróza). Podle dodatečného vyhodnocení souhrnných údajů za 6 a 12 měsíců klinických

studií byl Kaplan-Meierův odhad pro zlomeniny kostí a paratyreoidektomie nižší ve skupině užívající

cinakalcet ve srovnání s kontrolní skupinou.

Klinické studie u nedialyzovaných pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD) a sekundární

hyperparatyreózou

ukazují,

cinakalcet

snížil

hladinu

jejich

případě

stejně

jako

dialyzovaných

pacientů

konečném

stádiu

onemocnění

ledvin

(ESRD)

sekundární

hyperparatyreózou. Nicméně účinnost, bezpečnost, optimální dávkování a léčebné cíle u pacientů

s ledvinným selháním před dialýzou nebyly stanoveny. Tyto studie ukazují, že pacienti s chronickým

onemocněním ledvin, kteří nejsou dialyzováni a užívají cinakalcet, jsou více ohroženi hypokalcemií,

než

cinakalcetem

léčení

pacienti

konečném

stádiu

onemocnění

ledvin

(ESRD),

kteří

jsou

dialyzování, což může být způsobeno nižšími počátečními hladinami vápníku a/nebo přítomností

zbytkové funkce ledvin.

EVOLVE (EValuation Of Cinacalcet Therapy to Lower CardioVascular Events) byla randomizovaná,

dvojitě

zaslepená

klinická

studie,

která

3 883

dialyzovaných

pacientů

sekundární

hyperparatyreózou a chronickým onemocněním ledvin hodnotila, zda léčba cinakalcetem ve srovnání s

placebem

snižuje

riziko

úmrtí

všech

příčin a

kardiovaskulárních

příhod.

Studie

nedosáhla

primárního cíle, tj. neprokázala snížení rizika úmrtí ze všech příčin nebo kardiovaskulárních příhod,

které zahrnovaly infarkt myokardu, hospitalizaci pro nestabilní anginu pectoris, srdeční selhání nebo

periferní vaskulární příhodu (HR 0,93; 95% CI: 0,85, 1,02; p = 0,112). Po úpravě na vstupní

charakteristiky byl HR pro primární složený cíl 0,88; 95% CI: 0,79, 0,97.

Pediatrická populace

Účinnost

bezpečnost

cinakalcetu

léčbě

sekundární

hyperparatyreózy

dialyzovaných

pediatrických pacientů v konečném stádiu onemocnění ledvin (ESRD) byla hodnocena ve dvou

randomizovaných kontrolovaných studiích a v jedné jednoramenné studii.

Studie 1 byla dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie se 43 pacienty ve věku 6 až < 18 let,

kteří byli randomizováni k užívání cinakalcetu (n = 22) nebo placeba (n = 21). Ve studii byla

24týdenní perioda titrace dávky následovaná 6týdenní fází hodnotící účinnost (EAP) a 30týdenním

nezaslepeným prodloužením. Průměrný věk při vstupu do studie byl 13 let (rozmezí 6 až 18 let).

Většina pacientů (91 %) užívala při vstupu do studie steroly vitaminu D. Průměrné koncentrace iPTH

(SD) při vstupu do studie byly 757,1 (440,1) pg/ml pro skupinu léčenou cinakalcetem a 795,8 (537,9)

pg/ml pro skupinu s placebem. Průměrné koncentrace (SD) celkového korigovaného sérového vápníku

při vstupu do studie byly 9,9 (0,5) mg/dl pro skupinu léčenou cinakalcetem a 9,9 (0,6) mg/dl pro

skupinu s placebem. Průměrná maximální denní dávka cinakalcetu byla 1,0 mg/kg/den.

Procento pacientů, kteří dosáhli primárního cíle (≥ 30% snížení průměrné sérové hladiny iPTH od

vstupu do studie v průběhu EAP; týdny 25 až 30) bylo 55 % ve skupině léčené cinakalcetem a 19,0 %

ve skupině s placebem (p = 0,02). Průměrné hladiny sérového vápníku byly v průběhu EAP ve skupině

léčené cinakalcetem v normálním rozmezí. Tato studie byla předčasně ukončena kvůli úmrtí se

závažnou hypokalcemií ve skupině léčené cinakalcetem (viz bod 4.8).

Studie 2 byla otevřená studie s 55 pacienty ve věku 6 až < 18 let (průměr 13 let), kteří byli

randomizováni k užívání cinakalcetu spolu se standardní léčbou (SOC, n = 27) nebo pouze k SOC (n =

28). Většina pacientů (75 %) užívala při vstupu do studie steroly vitaminu D. Průměrné koncentrace

iPTH (SD) při vstupu do studie byly 946 (635) pg/ml pro skupinu léčenou cinakalcetem + SOC a 1228

(732) pg/ml pro skupinu se SOC. Průměrné koncentrace (SD) celkového korigovaného sérového

vápníku při vstupu do studie byly 9,8 (0,6) mg/dl ve skupině léčené cinakalcetem + SOC a 9,8 (0,6)

mg/dl

pro skupinu se

SOC. 25 pacientů

dostalo alespoň jednu dávku

cinakalcetu

průměrná

maximální denní dávka cinakalcetu byla 0,55 mg/kg/den. Studie nedosáhla primárního cíle (≥ 30%

snížení průměrné plazmatické hladiny iPTH z výchozích hodnot v průběhu EAP; týdny 17 až 20).

Snížení ≥ 30 % průměrné plazmatické hladiny iPTH z výchozích hodnot v průběhu EAP bylo

dosaženo u 22 % pacientů ve skupině léčené cinakalcetem + SOC a u 32 % pacientů ve skupině se

SOC.

Studie 3 byla 26týdenní, otevřená, jednoramenná bezpečnostní studie u pacientů ve věku 8 měsíců až

<

6 let (průměrný

věk

roky).

Pacienti

dostávající

konkomitantní

medikaci,

která

prodlužuje

korigovaný QT interval, byli za studie vyřazeni. Průměrná suchá hmotnost při vstupu do studie byla

12 kg. Počáteční dávka cinakalcetu byla 0,20 mg/kg. Většina pacientů (89 %) užívala při vstupu do

studie steroly vitaminu D. Sedmnáct pacientů dostalo alespoň jednu dávku cinakalcetu a 11 pacientů

dokončilo alespoň 12 týdnů léčby. Nikdo ve věku 2-5 let neměl korigovaný sérový vápník < 8,4 mg/dl

(2,1 mmol/l). Koncentrace iPTH byly sníženy o ≥ 30 % ze vstupních hodnot u 71 % pacientů (12 ze

17) ve studii.

Karcinom příštítných tělísek a primární hyperparatyreóza

V jedné studii užívalo cinakalcet 46 pacientů (29 s karcinomem příštítného tělíska a 17 s primární

HPT a závažnou hyperkalcemií, u kterých paratyroidektomie selhala nebo byla kontraindikována) po

dobu až 3 let (průměrně 328 dní u pacientů s karcinomem příštítných tělísek a průměrně 347 dní u

pacientů s primární HPT). Cinakalcet byl podáván v dávkách od 30 mg dvakrát denně až po dávku

90 mg čtyřikrát denně. Základním ukazatelem studie byl pokles hladiny sérového vápníku o

1 mg/dl

0,25

mmol/l).

pacientů

karcinomem

příštítných

tělísek

poklesla

průměrná

hladina

sérového

vápníku

ze 14,1 mg/dl na 12,4 mg/dl (z 3,5 mmol/l na 3,1 mmol/l), zatímco u pacientů s primární HPT sérové

hladiny vápníku klesaly z 12,7 mg/dl na 10,4 mg/dl (z 3,2 mmol/l na 2,6 mmol/l). U 18 z 29 pacientů

(62%)

s karcinomem příštítných tělísek a u 15 ze 17 pacientů (88%) s primární HPT bylo dosaženo snížení

sérového vápníku o

1 mg/dl (

0,25 mmol/l).

Do 28týdenní placebem kontrolované studie bylo zahrnuto 67 pacientů s primární HPT, kteří splnili

kritéria

paratyroidektomii

základě

korigovaných

celkových

sérových

hladin

vápníku

(> 11,3 mg/dl

(2,82 mmol/l)

≤ 12,5 mg/dl

(3,12 mmol/l),

kteří

paratyroidektomii

nemohli

podstoupit. Podávání cinakalcetu bylo zahájeno dávkou 30 mg dvakrát denně, která byla titrována k

udržení korigované celkové koncentrace sérového vápníku v normálním rozmezí. Signifikantně vyšší

procento pacientů léčených cinakalcetem dosáhlo průměrných korigovaných celkových sérových

koncentrací vápníku ≤ 10,3 mg/dl (2,57 mmol/l) a poklesu průměrné korigované celkové koncentrace

sérového vápníku ≥ 1 mg/dl (0,25 mmol/l) oproti výchozím hodnotám ve srovnání s pacienty na

placebu (75,8 % versus 0 %, resp. 84,8 % versus 5,9 %).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání cinakalcetu dosáhne cinakalcet maximální plazmatické koncentrace přibližně za

hodin.

podkladě

srovnávacích

studií

absolutní

biologická

dostupnost

cinakalcetu

podávaného nalačno odhadována asi na 20 až 25 %. Podání cinakalcetu současně s jídlem vede ke

vzestupu

biologické

dostupnosti

cinakalcetu

přibližně

%.

Zvýšení

plazmatických

koncentrací cinakalcetu je obdobné, bez ohledu na obsah tuků ve stravě.

Při dávkách nad 200 mg byla absorpce saturovaná, pravděpodobně důsledkem špatné rozpustnosti.

Distribuce

Distribuční objem je vysoký (přibližně 1000 litrů) a ukazuje na extenzivní distribuci. Cinakalcet se

váže přibližně z 97 % na plazmatické bílkoviny a do erytrocytů proniká minimálně.

Po absorpci se koncentrace cinakalcetu snižuje bifázicky s počátečním poločasem přibližně 6 hodin a

terminálním poločasem 30-40 hodin. Ustálený stav koncentrace nastává během 7 dní s minimální

akumulací. Farmakokinetika cinakalcetu se nemění s časem.

Biotransformace

Cinakalcet je metabolizován různými enzymy, převážně CYP3A4 a CYP1A2 (podíl CYP1A2 nebyl

klinicky specifikován). Hlavní metabolity v oběhu jsou inaktivní.

Podle údajů získaných in vitro je cinakalcet silný inhibitor CYP2D6, ale v klinicky dosažených

koncentracích

neinhibuje

jiné

enzymy

včetně

CYP1A2,

CYP2C8,

CYP2C9,

CYP2C19

CYP3A4 ani induktory CYP1A2, CYP2C19 a CYP3A4.

Eliminace

Po podání radioaktivně značené dávky 75 mg zdravým dobrovolníkům byl cinakalcet rychle a rozsáhle

metabolizován oxidací a následnou konjugací. Vylučování metabolitů ledvinami byla převládající

cesta eliminace radioaktivity. Asi 80 % dávky se objevilo v moči a 15 % ve stolici.

Linearita/nelinearita

Hodnoty AUC a C

cinakalcetu se zvyšují přibližně lineárně v rozmezí dávek 30 až 180 mg jednou

denně.

Farmakokinetický/farmakodynamický vztah

Krátce po podání dávky se hladina PTH začíná snižovat až na minimální hodnotu přibližně 2 až

6 hodin po podání dávky, což odpovídá C

cinakalcetu. Poté, co hladiny cinakalcetu začnou klesat,

se hladiny PTH zvyšují až do 12 hodin po dávce a potom suprese PTH zůstává přibližně konstantní až

do konce dávkovacího intervalu jedenkrát denně. V klinických studiích s cinakalcetem byly hladiny

PTH měřeny na konci dávkovacího intervalu.

Starší pacienti:

Nebyly zjištěny žádné klinicky relevantní rozdíly ve farmakokinetice cinakalcetu v závislosti na věku.

Porucha funkce ledvin:

Farmakokinetický profil cinakalcetu u pacientů s lehkou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce

ledvin

pacientů

hemodialyzovaných

nebo

na peritoneální

dialýze

srovnatelný

s profilem

zdravých dobrovolníků.

Porucha funkce jater:

Lehká porucha funkce jater znatelně neovlivnila farmakokinetiku cinakalcetu. Ve srovnání s jedinci

s normální funkcí jater byla průměrná AUC cinakalcetu přibližně 2krát vyšší u pacientů se středně

těžkou poruchou funkce jater a přibližně 4krát vyšší u pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

Průměrný poločas cinakalcetu je prodloužen o 33 %, respektive 70 % u pacientů se středně těžkou,

respektive těžkou poruchou funkce jater. Poškození jaterních funkcí nemá vliv na vazbu cinakalcetu

na bílkoviny plazmy. Vzhledem k tomu, že se dávkování upravuje individuálně podle ukazatelů

bezpečnosti a účinnosti, není u pacientů s poruchou funkce jater žádná další úprava dávky nutná (viz

body 4.2 a 4.4).

Pohlaví:

Clearance cinakalcetu může být u žen nižší než u mužů. Vzhledem k tomu, že dávka se stanovuje

individuálně, není nutné dávku dále upravovat podle pohlaví pacienta.

Pediatrická

populace:

Farmakokinetika cinakalcetu byla zkoumána u dětských dialyzovaných pacientů s ESRD ve věku 3 až

17 let. Po jednorázových a opakovaných perorálních dávkách cinakalcetu jedenkrát denně byly

plazmatické koncentrace cinakalcetu (hodnoty C

a AUC po normalizaci dle dávky a hmotnosti)

podobné jako u dospělých pacientů.

Byla provedena populační farmakokinetická analýza s cílem vyhodnotit účinky demografických

charakteristik. Tato analýza neprokázala významný vliv věku, pohlaví, rasy, tělesného povrchu a

tělesné hmotnosti na farmakokinetiku cinakalcetu.

Kouření:

Clearance

cinakalcetu je

kuřáků

vyšší

než

nekuřáků,

pravděpodobně

indukcí

metabolismu

zprostředkovaného enzymem CYP1A2. Jestliže pacient začne nebo skončí s kouřením, plazmatické

hladiny cinakalcetu se mohou změnit a může být nezbytné upravit dávku léku.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Cinakalcet neměl teratogenní účinky na králíky, kterým byl podáván 0,4násobek (na podkladě AUC)

maximální dávky pro člověka (180 mg denně). U potkanů nevyvolal teratogenní účinky 4,4násobek

(na podkladě AUC) maximální dávky užívané pro sekundární hyperparatyreózu. Nebyly zjištěny

žádné účinky na fertilitu obou pohlaví při podávání až 4násobku maximální dávky pro člověka -

180 mg/den (bezpečný limit pro malou skupinu pacientů užívajících maximální klinickou dávku

360 mg denně by byl přibližně poloviční ve srovnání s výše uvedenou podanou dávkou).

U březích potkaních samic byl při nejvyšších dávkách pozorován mírný pokles tělesné hmotnosti

a příjmu potravy. Pokles váhy plodu byl zjištěn u těchto samic při dávkách vyvolávajících těžkou

hypokalcemii. Bylo prokázáno, že cinakalcet prochází placentární bariérou u králíků.

Nebyl zjištěn žádný genotoxický nebo karcinogenní potenciál cinakalcetu. Bezpečné hranice podle

toxikologických studií jsou úzké kvůli hypokalcemii, která byla pozorována u zvířat a která limituje

dávku.

studiích

hlodavci,

zaměřených

vliv

opakovaně

podávané

dávky

toxicitu

karcinogenicitu, byl pozorován výskyt katarakty a zakalení čočky. Tento jev však nebyl zaznamenán

ve studiích provedených se psy ani s opicemi a nebyl pozorován ani v humánních klinických studiích,

kde patřil možný vznik katarakty ke sledovaným parametrům. Je známo, že katarakta se může

vyskytnout u hlodavců jako následek hypokalcemie.

Ve studiích in vitro byly zjištěny hodnoty IC

pro serotoninový přenašeč 7krát vyšší a pro K

kanály 12krát vyšší než EC

pro kalciový receptor získané za stejných experimentálních podmínek.

Klinický význam není znám, avšak možnost účinku cinakalcetu na tyto sekundární cíle nelze zcela

vyloučit.

Ve studiích toxicity u mladých psů byly pozorovány třes jako následek snížení vápníku v séru,

zvracení,

snížení

zvýšení tělesné

hmotnosti, snížený

počet

červených

krvinek,

mírné

snížení

parametrů kostní denzitometrie, reverzibilní rozšíření růstových destiček dlouhých kostí a histologické

změny lymfatických uzlin (omezené na hrudní dutinu a připisované chronickému zvracení). Všechny

tyto účinky byly pozorovány při systémové expozici, na bázi AUC, odpovídající přibližně expozici

pacientů maximální dávce pro léčbu sekundární HPT.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Předbobtnalý kukuřičný škrob

Mikrokrystalická celulosa (E 460)

Povidon (K-29/32)

Krospovidon (Typ A a B)

Magnesium-stearát (E 572)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva tablety:

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol (E 1203)

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol (L 4000)

Mastek (E 553b)

Hlinitý lak indigokarmínu (E 132)

Žlutý oxid železitý (E 172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/PE/PVdC/Al průsvitný blistr

Krabičky obsahují 10, 14, 20, 28, 30, 84 nebo 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

souladu

místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

G.L.Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Cinglan 30 mg potahované tablety: 56/007/18-C

Cinglan 60 mg potahované tablety: 56/008/18-C

Cinglan 90 mg potahované tablety: 56/009/18-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

2. 5. 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

22. 8. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace