Blockade 0.25 %

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Blockade 0.25 % Namáčecí koupel struků, roztok
 • Dávkování:
 • 0.25%
 • Léková forma:
 • Namáčecí koupel struků, roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Blockade 0.25 % Namáčecí koupel struků, roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • dojnice
 • Terapeutické oblasti:
 • Jód produkty
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935563 - 1 x 5 l - kanystr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/028/10-C
 • Datum autorizace:
 • 20-04-2010
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Kanystry z vysokohustotního polyethylenu o objemu 5, 10, 20, 60 nebo 200 litrů

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Blockade 0,25 % w/w namáčecí koupel struků, roztok

2.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka

Iodum (dostupný):

0.25 % w/w

ekvivalentní

2.5 mg/g

nebo

12.8 mg v 5 ml dávce

Viskózní červenohnědá kapalina

3.

LÉKOVÁ FORMA

Namáčecí koupel struků, roztok.

4.

VELIKOST BALENÍ

5, 10, 20, 60 nebo 200 litrů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

5.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (dojnice).

6.

INDIKACE

Dezinfekce struků jako pomoc při prevenci mastitid.

7.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Okamžitě po dojení namočte každý struk do aplikační nádobky, která obsahuje neředěný přípravek.

Zajistěte, aby byl struk přípravkem ze tří čtvrtin jeho délky pokryt, a aby byla aplikační nádobka v

případě potřeby přípravkem vždy řádně doplněna. Aplikační nádobku po použití vždy umyjte.

Podávané množství: 5 ml na krávu a jednu aplikaci.

8.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

9.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Pouze pro zevní použití.

Použití v případě poraněných struků může vést k prodloužení procesu hojení. Do doby, než budou

zranění na struku zahojena, se doporučuje ošetření přerušit.

Předtím, než jsou krávy vystaveny dešti, chladu nebo větrnému počasí, nechejte přípravek po aplikaci

zaschnout.

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Při použití tohoto přípravku v předepsaném případě (lokální antiseptikum) nejsou známy žádné

interakce s jinými přípravky, krmnými dávkami zvířat a doplňky krmiv.

Upozornění pro uživatele

Lidé se známou přecitlivělostí na jód nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako např.

kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu praktickému lékaři. Zabraňte požití

přípravku. V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte etiketu

praktickému lékaři. Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte ani nekuřte. Tento připravek může

mírně dráždit kůži a oči. Zabraňte kontaktu přípravku s kůži a očima. V případě zasažení oči je

vymyjte velkým množstvím vody. Po použití si umyjte ruce.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s

žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Určeno pro použití u laktujících a březích krav.

Nežádoucí účinky:

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

10.

DATUM EXSPIRACE

Číslo šarže a datum exspirace: viz štítek v horní části kanystru.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené v horní části

kanystru po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte ve vzpřímené poloze v řádně uzavřeném původním obalu.

Chraňte před mrazem.

Jestliže přípravek zmrzne, nechte jej roztát v místnosti o pokojové teplotě a řádně jej před použitím

protřepte.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

12.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů. Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože

může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

Kanystry o objemu 200 litrů nevracejte k opětovnému naplnění.

13.

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ

SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

14.

OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

DeLaval NV, Industriepark-Drongen 10, 9031 Gent, Belgium

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

DeLaval NV, Industriepark-Drongen 10, 9031 Gent,

Belgium

16.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

99/028/10-C

17.

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Číslo šarže a datum exspirace: viz štítek v horní části kanystru