Blockade 0.25 % Namáčecí koupel struků, roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Jód
Dostupné s:
Delaval International AB
ATC kód:
QD08AG
INN (Mezinárodní Name):
Iodine (Iodum)
Dávkování:
0.25%
Léková forma:
Namáčecí koupel struků, roztok
Terapeutické skupiny:
dojnice
Terapeutické oblasti:
Jód produkty
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935563 - 1 x 5 l - kanystr
Registrační číslo:
99/028/10-C
Datum autorizace:
2010-04-20

OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Kanystry z vysokohustotního polyethylenu o objemu 5, 10, 20, 60 nebo 200 litrů

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Blockade 0,25 % w/w namáčecí koupel struků, roztok

2.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka

Iodum (dostupný):

0.25 % w/w

ekvivalentní

2.5 mg/g

nebo

12.8 mg v 5 ml dávce

Viskózní červenohnědá kapalina

3.

LÉKOVÁ FORMA

Namáčecí koupel struků, roztok.

4.

VELIKOST BALENÍ

5, 10, 20, 60 nebo 200 litrů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

5.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (dojnice).

6.

INDIKACE

Dezinfekce struků jako pomoc při prevenci mastitid.

7.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Okamžitě po dojení namočte každý struk do aplikační nádobky, která obsahuje neředěný přípravek.

Zajistěte, aby byl struk přípravkem ze tří čtvrtin jeho délky pokryt, a aby byla aplikační nádobka v

případě potřeby přípravkem vždy řádně doplněna. Aplikační nádobku po použití vždy umyjte..

Podávané množství: 5 ml na krávu a jednu aplikaci.

8.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

9.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Pouze pro zevní použití.

Použití v případě poraněných struků může vést k prodloužení procesu hojení. Do doby, než budou

zranění na struku zahojena, se doporučuje ošetření přerušit.

Předtím, než jsou krávy vystaveny dešti, chladu nebo větrnému počasí, nechejte přípravek po aplikaci

zaschnout.

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Při použití tohoto přípravku v předepsaném případě (lokální antiseptikum) nejsou známy žádné

interakce s jinými přípravky, krmnými dávkami zvířat a doplňky krmiv.

Upozornění pro uživatele

Lidé se známou přecitlivělostí na jód nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako např.

kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu praktickému lékaři. Zabraňte požití

přípravku. V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte etiketu

praktickému lékaři. Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte ani nekuřte. Tento připravek může

mírně dráždit kůži a oči. Zabraňte kontaktu přípravku s kůži a očima. V případě zasažení oči je

vymyjte velkým množstvím vody. Po použití si umyjte ruce.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s

žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Určeno pro použití u laktujících a březích krav.

Nežádoucí účinky:

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

10.

DATUM EXSPIRACE

Číslo šarže a datum exspirace: viz štítek v horní části kanystru.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené v horní části

kanystru po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte ve vzpřímené poloze v řádně uzavřeném původním obalu.

Chraňte před mrazem.

Jestliže přípravek zmrzne, nechte jej roztát v místnosti o pokojové teplotě a řádně jej před použitím

protřepte.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

12.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů. Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože

může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

Kanystry o objemu 200 litrů nevracejte k opětovnému naplnění.

13.

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ

SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

14.

OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

DeLaval NV, Industriepark-Drongen 10, 9031 Gent, Belgium

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

DeLaval NV, Industriepark-Drongen 10, 9031 Gent,

Belgium

16.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

99/028/10-C

17.

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Číslo šarže a datum exspirace: viz štítek v horní části kanystru

SPC & Label – CZ

Blockade

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Blockade 0,25 % w/w namáčecí koupel struků, roztok.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

Iodum (dostupný):

0.25 % w/w

ekvivalentní

2.5 mg/g

nebo

12.8 mg v 5 ml dávce

Excipiens:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Namáčecí koupel struků, roztok

Viskózní červenohnědá kapalina

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Skot (dojnice).

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Dezinfekce struků jako pomoc při prevenci mastitid.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Pouze pro zevní použití.

Použití v případě poraněných struků může vést k prodloužení procesu hojení. Do doby, než budou

zranění na struku zahojena, se doporučuje ošetření přerušit.

Předtím, než jsou krávy vystaveny dešti, chladu nebo větrnému počasí, nechejte přípravek po aplikaci

zaschnout.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na jód nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako např.

kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu praktickému lékaři.

SPC & Label – CZ

Blockade

Zabraňte požití přípravku. V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

etiketu praktickému lékaři. Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte ani nekuřte.

Tento připravek může mírně dráždit kůži a oči. Zabraňte kontaktu přípravku s kůži a očima. V případě

zasažení očí je vymyjte velkým množstvím vody.

Po použití si umyjte ruce.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Určeno pro použití u laktujících a březích krav.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Při použití tohoto přípravku v předepsaném případě (lokální antiseptikum) nejsou známy žádné

interakce s jinými přípravky, krmnými dávkami zvířat a doplňky krmiv.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Okamžitě po dojení namočte každý struk do aplikační nádobky, která obsahuje neředěný přípravek.

Zajistěte, aby byl struk přípravkem ze tří čtvrtin jeho délky pokryt, a aby byla aplikační nádobka v

případě potřeby přípravkem vždy řádně doplněna. Aplikační nádobku po použití vždy umyjte.

Podávané množství: 5 ml na krávu a jednu aplikaci.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Neuplatňuje se. Přípravek je určen pro místní podání. Přípravek se ve významné míře nevstřebává.

4.11

Ochranné lhůty

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Dermatologika, antiseptika a dezinficiencia, jodové přípravky

ATCvet kód: QD08AG03

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Veterinární léčivý přípravek je antiseptikum. Účinnou složkou přípravku je volný (molekulární) jód.

Roztoky na bázi jódu mají široké spektrum účinnosti proti většině druhů bakterií, spor rodu Bacillus a

Clostridium a virům. Mechanismus účinku spočívá v oxidačně-redukční reakci, kdy jsou

prostřednictvím nevratných změn poškozeny složky buněčné stěny. Ve složkách buněčných stěn

bakterií jsou sulfhydrylové vazby, které jsou jódem specificky napadány.

Veterinární léčivý přípravek je baktericidní (EN 1040 a EN 1656) proti:

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus

Enterococcus hirae

Proteus vulgaris

SPC & Label – CZ

Blockade

5.2

Farmakokinetické údaje

Absorbce jódu přes neporušenou pokožku je velice nízká.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát kyseliny citronové

Glycerol

Jodičnan sodný

Chlorid sodný

Hydroxid sodný 29%

Nekrystalizující sorbitol 70%

Xanthanová klovatina

Jodid sodný

Poloxamer 335

Povidon K30

Čištěná voda

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s

žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 1 rok

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 1 rok

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte ve vzpřímené poloze v řádně uzavřeném původním obalu.

Chraňte před mrazem.

Jestliže přípravek zmrzne, nechte jej roztát v místnosti o pokojové teplotě a řádně jej před použitím

protřepte.

Chraňte před světlem

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Tmavá tekutina je rozplněna do 5, 10, 20, 60 nebo 200 litrových šedých kanystrů z vysokohustotního

polyethylenu se šroubovacím uzávěrem a těsněním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

SPC & Label – CZ

Blockade

DeLaval NV, Industriepark - Drongen 10, 9031 Gent, Belgium

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

99/028/10-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.04.2010/10.4.2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Březen 2017

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez přepdisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace