ATOFAB 18MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ATOMOXETIN-HYDROCHLORID (ATOMOXETINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
G.L. Pharma GmbH, Lannach
ATC kód:
N06BA09
INN (Mezinárodní Name):
ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE (ATOMOXETINI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
18MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
56 II; 30 II; 28 II; 14 II; 10 II; 7 II; 56 I; 30 I; 28 I; 14 I; 10 I; 7 I
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ATOMOXETIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
06/ 139/17-C
Datum autorizace:
2019-07-04

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls97154/2017, sukls97155/2017, sukls97156/2017, sukls97158/2017, sukls97159/2017

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Atofab 10

mg tvrdé tobolky

Atofab 18

mg tvrdé tobolky

Atofab 25

mg tvrdé tobolky

Atofab 40

mg tvrdé tobolky

Atofab 60

mg tvrdé tobolky

atomoxetinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Atofab a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atofab užívat

Jak se přípravek Atofab užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Atofab uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Atofab a k

čemu se používá

K

čemu se Atofab používá

Atofab obsahuje atomoxetin a používá se k léčbě hyperkinetické poruchy, také zvané porucha

pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Používá se:

u dětí ve věku 6 let a starších

u dospívajících

u dospělých

Přípravek se používá pouze jako součást celkové léčby onemocnění, která vyžaduje také léčbu bez

užívání léků, jako je poradenství a psychoterapie.

Není určen k léčbě ADHD u dětí do 6 let, protože není známo, jestli je tento lék u takto malých dětí

účinný a bezpečný.

U dospělých se přípravek užívá k léčbě ADHD, pokud jsou příznaky tohoto onemocnění velmi

obtěžující a ovlivňují Váš pracovní nebo společenský život, a pokud jste měl(a) příznaky tohoto

onemocnění již v dětství.

Jak přípravek účinkuje

Tento přípravek zvyšuje množství noradrenalinu v mozku. Noradrenalin je tělu vlastní chemická látka,

která u pacientů s ADHD zvyšuje pozornost a snižuje impulzivitu a nadměrnou aktivitu. Tento

přípravek byl předepsán s cílem pomoci zvládat projevy ADHD. Tento přípravek nepovzbuzuje

duševní nebo fyzické funkce, a proto není návykový.

Po zahájení léčby tímto přípravkem může trvat několik týdnů, než dojde k úplnému zlepšení Vašich

příznaků.

O ADHD

Děti a dospívající s ADHD mají problém:

zůstat klidně sedět

soustředit se

Není to jejich vina, že toho nejsou schopni. Mnoho dětí a dospívajících s tím má problémy. V případě

ADHD to však může způsobit problémy v každodenním životě. Děti a dospívající s ADHD mohou mít

potíže s učením a domácími úkoly. Mají problémy s chováním doma, ve škole i na dalších místech.

ADHD však neovlivňuje inteligenci dítěte nebo dospívajícího.

Dospělí s ADHD mají stejné potíže jako děti, což se může projevit v oblastech, jako je:

práce

vztahy

nízká sebedůvěra

vzdělávání

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Atofab

užívat

Neužívejte přípravek

Atofab

, jestliže:

jste alergický(á) na atomoxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jste v posledních dvou týdnech užíval(a) lék nazývaný inhibitor monoaminoxidázy (IMAO),

např. fenelzin. IMAO se někdy používají k léčbě deprese a dalších duševních problémů.

Společné užívání Atofabu a IMAO by mohlo vyvolat závažné nežádoucí účinky, které mohou

být i život ohrožující. Rovněž je třeba vyčkat nejméně 14 dní poté, co jste přestal(a) užívat tento

přípravek, než začnete užívat některý IMAO.

máte oční onemocnění zvané glaukom s úzkým úhlem (zelený zákal – zvýšený nitrooční tlak).

máte závažné problémy se srdcem, které mohou být ovlivněny zvýšením krevního tlaku a/nebo

pulzu, což může být způsobeno přípravkem Atofab.

máte závažné problémy s cévami v mozku – jako jsou cévní mozková příhoda, výduť

a zeslabení části cévy (aneurysma) nebo úzké či ucpané cévy.

máte nádor nadledvin (feochromocytom).

Neužívejte Atofab, pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného. Pokud si nejste jistý(á), promluvte

před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku se svým lékařem nebo lékárníkem. Je to proto, že by

tento léčivý přípravek mohl tyto problémy zhoršit.

Upozornění a

opatření

Dospělí i děti mají být seznámeni s následujícími upozorněními a opatřeními. Před užitím přípravku

Atofab se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

uvažujete o sebevraždě, nebo o pokusu o sebevraždu

máte problémy se srdcem (včetně srdečních vad) nebo máte zrychlený srdeční tep. Atofab může

zrychlovat srdeční tep (pulz). U pacientů se srdečními vadami byly hlášeny případy náhlého

úmrtí.

máte vysoký krevní tlak. Atofab může zvyšovat krevní tlak.

máte nízký krevní tlak. Atofab může u osob s nízkým krevním tlakem způsobovat závratě nebo

mdloby.

máte potíže s náhlými změnami krevního tlaku nebo tepové frekvence.

máte onemocnění srdce nebo oběhové soustavy nebo jste prodělal(a) v minulosti cévní

mozkovou příhodu.

máte potíže s játry. Můžete potřebovat nižší dávku.

máte psychotické příznaky zahrnující halucinace (jako například slyšení hlasů nebo vidění věcí

tam, kde nejsou), víru v nepravdivé věci (bludy), nebo podezíravost.

máte mánii (pocit povznesené nálady nebo nadměrné vzrušení, které způsobuje nezvyklé

chování) a pohybový neklid.

máte agresivní pocity.

máte nepřátelské a zlostné pocity.

máte nebo jste v minulosti měl(a) epilepsii nebo jste prodělal(a) záchvaty (křeče) z jakýchkoli

důvodů. Atofab může vést ke zvýšení četnosti záchvatů.

máte neobvyklé nálady (střídání nálad) nebo pocity velkého smutku.

máte obtížně kontrolovatelné opakované záškuby různých částí těla, anebo opakujte zvuky

a slova.

Před zahájením léčby informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se Vás týká kterýkoli z výše

uvedených stavů. Je to proto, že Atofab by mohl tyto problémy zhoršit. Lékař bude chtít sledovat, jak

na Vás přípravek působí.

Vyšetření, která provede lékař před zahájením užívání přípravku

Atofab

Tato vyšetření mají pomoci rozhodnout, zda je přípravek Atofab pro Vás vhodný.

Váš lékař bude měřit:

krevní tlak a tepovou frekvenci (pulz) před zahájením a dále v průběhu léčby přípravkem Atofab

u dětí a dospívajících tělesnou výšku a tělesnou hmotnost v průběhu léčby přípravkem Atofab

Váš lékař s Vámi probere:

jaké další léčivé přípravky užíváte

zda ve Vaší rodině došlo k náhlému nevysvětlitelnému úmrtí

zda Vy nebo někdo ve Vaší rodině má jiný zdravotní problém (jako jsou potíže se srdcem)

Je důležité, abyste poskytl(a) co nejvíce informací. Pomůže to lékaři rozhodnout, zda je přípravek

Atofab pro Vás vhodný. Před zahájením užívání tohoto přípravku se může lékař rozhodnout provést

další vyšetření.

Důležité informace o

některých složkách přípravku

Atofab

Tobolky přípravku Atofab neotevírejte, jejich obsah může dráždit oči. Pokud se obsah tobolky dostane

do kontaktu s okem, postižené oko ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Co

nejdříve by měly být omyty vodou také ruce a jakékoli další části těla, které mohly být přípravkem

zasaženy.

Další léčivé přípravky a

přípravek

Atofab

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. To zahrnuje také léky, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu. Lékař rozhodne, zda můžete užívat přípravek Atofab s ostatními svými léky a v některých

případech může chtít upravit dávku nebo ji zvyšovat mnohem pomaleji.

Neužívejte přípravek Atofab společně s přípravky nazývanými IMAO (tzv. inhibitory

monoaminoxidázy), které se používají k léčbě deprese. Viz bod 2 „Neužívejte přípravek Atofab“.

Pokud užíváte další léčivé přípravky, Atofab může ovlivnit jejich účinek nebo může způsobit

nežádoucí účinky.

Před zahájením užívání přípravku Atofab zkontrolujte se svým lékařem nebo lékárníkem, zda užíváte

některý z následujících přípravků:

léky zvyšující krevní tlak nebo léky používané ke kontrole krevního tlaku

léky jako jsou antidepresiva, např. imipramin, venlafaxin, mirtazapin, fluoxetin a paroxetin

některé léky určené k léčbě kašle a nachlazení, které mohou ovlivnit krevní tlak. Je důležité se

při jejich pořízení poradit s lékárníkem.

některé léky používané k léčbě duševních poruch

léky, u kterých je známo, že zvyšují riziko epileptických záchvatů

některé léky mohou způsobit, že Atofab zůstává v těle déle, než je obvyklé (jako je chinidin

a terbinafin)

salbutamol (lék určený k léčbě astmatu), pokud je podaný ústy nebo ve formě injekce, může

způsobit pocit rychlého tlukotu srdce. To však nezhorší astma.

Léky uvedené níže mohou vést ke zvýšení rizika abnormálního (neobvyklého) srdečního rytmu, pokud

se užívají společně s přípravkem Atofab:

léky používané ke kontrole srdečního rytmu

léky měnící koncentraci solí v krvi

léky k léčbě a prevenci malárie

některá antibiotika (jako jsou erythromycin a moxifloxacin)

Pokud si nejste jistý(á), zda lék, který užíváte, patří mezi uvedené přípravky, kontaktujte před

zahájením užívání přípravku Atofab svého lékaře nebo lékárníka.

Těhotenství a

kojení

Není známo, zda tento léčivý přípravek může ovlivnit nenarozené dítě nebo zda přechází do

mateřského mléka.

Tento léčivý přípravek nemá být v těhotenství užíván, pokud to tak nedoporučí lékař.

Jestliže kojíte, měla byste se buď užívání tohoto přípravku vyvarovat, nebo přerušit kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět nebo

plánujete kojit své dítě, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento

přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků

a

obsluha strojů

Po užití přípravku Atofab se můžete cítit unavený(á), ospalý(á) nebo mít závratě. Při řízení auta nebo

při práci se stroji musíte být opatrný(á) do doby, než budete vědět, jak na Vás přípravek Atofab

působí. Pokud se cítíte unavený(á), ospalý(á), nebo máte závratě, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek

Atofab

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek se obvykle užívá

jednou nebo dvakrát denně (ráno a pozdě odpoledne nebo časně večer).

Děti nemají tento lék užívat bez pomoci dospělého.

Pokud užíváte přípravek Atofab jednou denně a pociťujete nespavost nebo nevolnost, lékař Vám

může dávkování změnit na dvakrát denně.

Přípravek se užívá ústy (perorální podání).

Tobolky se mají polykat vcelku, s jídlem nebo bez jídla.

Tobolky se nesmí otevírat a obsažený prášek se nesmí z tobolek vysypat a užívat žádným jiným

způsobem.

Pravidelné užívání přípravku vždy v určitou denní dobu Vám pomůže na dávku nezapomenout.

Jak velkou dávku užívat

Děti a

dospívající (6

let a

starší)

Lékař Vám řekne, jakou dávku přípravku Atofab budete užívat. Tuto dávku vypočítá z Vaší tělesné

hmotnosti. Lékař léčbu zahájí obvykle nejprve nižší dávkou, kterou bude postupně zvyšovat až na

dávku přípravku Atofab, kterou podle Vaší tělesné hmotnosti potřebujete,

Tělesná hmotnost do 70

kg

Celková denní zahajovací dávka je 0,5 mg na 1 kg tělesné hmotnosti po dobu nejméně 7 dnů. Lékař

se potom může rozhodnout dávku zvýšit na obvyklou udržovací dávku přibližně 1,2 mg na kg

tělesné hmotnosti za den.

Tělesná hmotnost nad 70

kg

Celková denní zahajovací dávka je 40 mg po dobu nejméně 7 dnů. Lékař se potom může

rozhodnout dávku zvýšit na obvyklou udržovací dávku 80 mg za den. Maximální denní dávka,

kterou Vám lékař předepíše, je 100 mg.

Dospělí

Podávání přípravku Atofab má být zahájeno celkovou denní dávkou 40 mg po dobu nejméně

7 dnů. Lékař se potom může rozhodnout dávku zvýšit na obvyklou udržovací dávku 80 mg až

100 mg za den. Maximální denní dávka, kterou Vám lékař předepíše, je 100 mg.

Lékař Vám může předepsat nižší dávku, pokud máte problémy s játry.

Vyšetření, která provede lékař v

průběhu užívání přípravku

Váš lékař provede některá kontrolní vyšetření

před zahájením užívání, aby mohl ověřit, že je přípravek Atofab bezpečný a bude pro Vás

přínosem.

po zahájení léčby – budou prováděny nejméně každých 6 měsíců, pravděpodobně ale častěji.

Kontrolní vyšetření budou prováděna také vždy při změně dávky. Tato vyšetření budou zahrnovat:

měření tělesné výšky a tělesné hmotnosti u dětí a dospívajících

měření krevního tlaku a tepové frekvence

kontrola, zda máte nějaký problém nebo zda u Vás při užívání přípravku Atofab nedošlo ke

zhoršení nežádoucích účinků

Dlouhodobá léčba

Přípravek Atofab není nutné užívat trvale. Pokud užíváte přípravek Atofab déle než jeden rok, lékař

zkontroluje léčbu a posoudí, zda je užívání přípravku nadále nutné.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Atofab

, než jste mě

l(a)

Kontaktujte ihned svého lékaře nebo pohotovost nejbližšího zdravotnického zařízení a oznamte jim,

kolik tobolek jste si vzal(a). Nejčastěji hlášené příznaky spojené s předávkováním jsou příznaky

týkající se žaludku a střev, spavost, závratě, třes a abnormální chování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Atofab

Jestliže jste zapomněl(a) vzít dávku léku, vezměte si ji co nejdříve. Nesmíte si však vzít během

24 hodin větší dávku, než je Vaše celková denní dávka. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Atofab

Při přerušení léčby přípravkem Atofab obvykle nedochází k žádným nežádoucím účinkům, ale mohou

se znovu objevit příznaky ADHD.

Než léčbu ukončíte, měl(a) byste se poradit se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Ačkoli u některých jedinců dojde k výskytu nežádoucích účinků, většině lidí

přípravek Atofab pomáhá. Lékař s Vámi tyto nežádoucí účinky probere.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud se u

Vás vyskytne některý z

níže uvedených

nežádoucích účinků, vyhledejte ihned svého lékaře.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

velmi rychlý tlukot srdce nebo podobné pocity, abnormální srdeční rytmus

sebevražedné myšlenky nebo pocity

agresivní pocity

nepřátelské nebo zlostné pocity

rychlé kolísání nebo změny nálad

závažné alergické reakce s příznaky jako jsou:

otok obličeje a hrdla

ztížené dýchání

kopřivka (malé vyvýšené a svědivé skvrny na kůži)

epileptické záchvaty

psychotické příznaky včetně halucinací (slyšení hlasů nebo vidění věcí, tam kde nejsou), víry

v nepravdivé věci (bludy) nebo podezíravosti

Děti a

dospívající

do 18

let mají zvýšené riziko nežádoucích účinků, jako js

ou:

sebevražedné myšlenky nebo pocity (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

rychlé kolísání nebo změny nálad (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

Dospělí mají snížené riziko

(mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

nežádoucích účinků, jako

jsou:

epileptické záchvaty

psychotické příznaky včetně halucinací (slyšení hlasů nebo vidění věcí, tam kde nejsou), víry

v nepravdivé věci (bludy) nebo podezíravosti

Vzácně

(mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

poškození jater

Přestaňte užívat přípravek

Atofab a

kontaktujte ihned svého lékaře, jestliže máte některý

z

následujících příznaků:

tmavá moč

žlutá kůže nebo žluté bělmo očí

bolest břicha, kterou cítíte, když si stisknete pravou horní část břicha přímo pod žebry

nevysvětlitelná nevolnost (pocit na zvracení)

únava

svědění

příznaky podobné počátku chřipky

Další hlášené nežádoucí účinky zahrnují následující. Informujte svého lékaře nebo lékárníka,

pokud dojde k

jejich zhoršení.

Velmi časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)

D

ĚTI

od 6 let a

DOSPÍVAJÍCÍ

DOSPĚLÍ

- bolest hlavy

- bolest břicha

- snížení chuti k jídlu (ztráta pocitu hladu)

- nevolnost nebo zvracení

- ospalost

- zvýšení krevního tlaku

- zrychlení tepové frekvence (pulz)

U většiny pacientů tyto účinky po nějaké době

vymizí.

nevolnost

- sucho v ústech

- bolest hlavy

- snížení chuti k jídlu (ztráta pocitu hladu)

- problémy s usínáním, nespavost a brzké

probouzení se

- zvýšení krevního tlaku

- zrychlení tepové frekvence (pulz)

Časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

D

ĚTI

od 6 let a

DOSPÍVAJÍCÍ

DOSPĚLÍ

podrážděnost a neklid

problémy se spánkem včetně časného

probouzení se

deprese

pocit smutku a beznaděje

pocit úzkosti

tiky

rozšířené zorničky (tmavý střed oka)

závratě

zácpa

nechutenství

žaludeční nevolnost, trávicí potíže

oteklá, zarudlá a svědivá kůže

vyrážka

netečnost (letargie)

bolest na hrudi

únava

úbytek tělesné hmotnosti

pocit neklidu

snížení zájmu o sex

poruchy spánku

deprese

pocit smutku a beznaděje

pocit úzkosti

závratě

abnormální chuť nebo změny chuti, které

přetrvávají

třes

brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou

spavost, ospalost, pocit únavy

zácpa

bolest břicha

trávicí potíže

plynatost (větry)

zvracení

návaly horka nebo zrudnutí

velmi rychlý tlukot srdce nebo takový pocit

oteklá, zarudlá a svědivá kůže

zvýšené pocení

vyrážka

problémy s močením, jako je neschopnost

močit, časté nebo opožděné močení, či

bolest při močení

zánět prostaty (prostatitida)

bolest v tříslech u mužů

neschopnost dosáhnout erekce

opožděný orgasmus

obtížné udržení erekce

křeče při menstruaci

nedostatek síly nebo energie

únava

netečnost (letargie)

zimnice

pocity podrážděnosti, nervozity

pocit žízně

úbytek tělesné hmotnosti

Méně časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

D

ĚTI

od 6 let a

DOSPÍVAJÍCÍ

D

OSPĚLÍ

mdloby

třes

migréna

rozmazané vidění

abnormální pocity na kůži, jako je pálení,

píchání, svědění, nebo brnění

brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou

epileptické záchvaty

- velmi rychlý tlukot srdce nebo takový pocit

(prodloužení QT intervalu)

dušnost

zvýšené pocení

svědění kůže

nedostatek síly nebo energie

neklid

tiky

mdloby

migréna

rozmazané vidění

abnormální srdeční rytmus (prodloužení

QT intervalu)

pocity chladu prstů na rukou a nohou

bolest na hrudi

dušnost

vyvýšená červená svědivá vyrážka

(kopřivka)

svalové křeče

nucení na močení

abnormální orgasmus nebo neschopnost

dosáhnout orgasmu

nepravidelná menstruace

selhání ejakulace

Vzácné

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

D

ĚTI

od 6 let a

DOSPÍVAJÍCÍ

D

OSPĚLÍ

špatný krevní oběh způsobující zblednutí

a znecitlivění prstů na rukou a nohou

(Raynaudův syndrom)

problémy s močením, jako je časté nebo

zadržované močení, bolest při močení

prodloužená a bolestivá erekce

bolest v tříslech u chlapců

špatný krevní oběh způsobující zblednutí

a znecitlivění prstů na rukou a nohou

(Raynaudův syndrom)

prodloužená a bolestivá erekce

Účinky na

růst

U některých dětí došlo po zahájení léčby přípravkem Atofab ke zpomalení růstu (tělesné výšky

a tělesné hmotnosti). Při dlouhodobé léčbě nicméně děti dosáhly opět tělesné výšky a tělesné

hmotnosti normální pro jejich věk. Lékař bude v průběhu léčby sledovat tělesnou výšku a tělesnou

hmotnost Vašeho dítěte. Pokud Vaše dítě neroste nebo nepřibývá na váze podle předpokladu, lékař

může změnit dávku, nebo léčbu přípravkem Atofab dočasně přerušit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

J

ak přípravek

Atofab

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a

další informace

Co přípravek

Atofab obsahuje

Léčivou látkou je atomoxetinum.

Atofab 10 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetinum 10 mg ve formě atomoxetini hydrochloridum 11,43 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky: předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, dimetikon 350

Tobolka: želatina, natrium-lauryl-sulfát (E 487), oxid titaničitý (E 171), čištěná voda

Atofab 18 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetinum 18 mg ve formě atomoxetini hydrochloridum 20,57 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky: předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, dimetikon 350

Tobolka: želatina, natrium-lauryl-sulfát (E 487), oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172),

čištěná voda

Atofab 25 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetinum 25 mg ve formě atomoxetini hydrochloridum 28,57 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky: předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, dimetikon 350

Tobolka: želatina, natrium-lauryl-sulfát (E 487), oxid titaničitý (E 171), indigokarmín (E 132), čištěná

voda

Atofab 40 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetinum 40 mg ve formě atomoxetini hydrochloridum 45,71 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky: předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, dimetikon 350

Tobolka: želatina, natrium-lauryl-sulfát (E 487), oxid titaničitý (E 171), indigokarmín (E 132), čištěná

voda

Atofab 60 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetinum 60 mg ve formě atomoxetini hydrochloridum 68,57 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolek: předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, dimetikon 350

Tobolka: želatina, natrium-lauryl-sulfát ( E487), oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E 132), žlutý

oxid železitý (E 172), čištěná voda

Potiskový inkoust (černý) skládající se z: esterifikovaného šelaku, černého oxidu železitého (E 172),

propylenglykolu

Jak přípravek

Atofab

vypadá a

co obsahuje

toto balení

Atofab 10 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti 3 (o délce 15,7 ± 0,4 mm) s bílým neprůhledným

víčkem potištěným černým inkoustem „10“ a bílým neprůhledným tělem potištěným černým

inkoustem „mg“.

Atofab 18 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti 3 (o délce 15,7 ± 0,4 mm) se sytě žlutým

neprůhledným víčkem potištěným černým inkoustem „18“ a bílým neprůhledným tělem potištěným

černým inkoustem „mg“.

Atofab 25 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti 3 (o délce 15,7 ± 0,4 mm) s modrým neprůhledným

víčkem potištěným černým inkoustem „25“ a bílým neprůhledným tělem potištěným černým

inkoustem „mg“.

Atofab 40 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti 3 (o délce 15,7 ± 0,4 mm) s modrým neprůhledným

víčkem potištěným černým inkoustem „40“ a modrým neprůhledným tělem potištěným černým

inkoustem „mg“.

Atofab 60 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti 2 (o délce 17,6 ± 0,4 mm) s modrým neprůhledným

víčkem potištěným černým inkoustem „60“ a sytě žlutým neprůhledným tělem potištěným černým

inkoustem „mg“.

Atofab se dodává v blistrech v krabičce.

Velikost balení: 7, 10, 14, 28, 30 a 56 tvrdých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o

registraci

G.L.Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko

Výrobce

Pharmathen International S.A

Administrativní adresa:

4 Dervenakion str.

Pallini, Attiki

15351, Řecko

Výrobní adresa:

Industrial Park Sapes,

Block No 5

Rodopi Prefecture

69300, Řecko

Pharmaten S.A.

6 Dervenakion str.

Pallini, Attiki

15351, Řecko

Pharmadox Healthcare Ltd

KW20A Kordin Industrial Park

Paola, PLA 3000

Malta

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls97154/2017, sukls97155/2017, sukls97156/2017, sukls97158/2017, sukls97159/2017

SOUHRN

Ú

DAJ

Ů

O P

ŘÍ

PRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Atofab 10 mg tvrdé tobolky

Atofab 18 mg tvrdé tobolky

Atofab 25 mg tvrdé tobolky

Atofab 40 mg tvrdé tobolky

Atofab 60 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A

KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Atofab 10 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetinum 10 mg ve formě atomoxetini hydrochloridum 11,43 mg.

Atofab 18 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetinum 18 mg ve formě atomoxetini hydrochloridum 20,57 mg.

Atofab 25 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetinum 25 mg ve formě atomoxetini hydrochloridum 28,57 mg.

Atofab 40 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetinum 40 mg ve formě atomoxetini hydrochloridum 45,71 mg.

Atofab 60 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetinum 60 mg ve formě atomoxetini hydrochloridum 68,57 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka

Atofab 10 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti 3 (o délce 15,7 ± 0,4 mm) s bílým neprůhledným

víčkem potištěným černým inkoustem „10“ a bílým neprůhledným tělem potištěným černým

inkoustem „mg“.

Atofab 18 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti 3 (o délce 15,7 ± 0,4 mm) se sytě žlutým

neprůhledným víčkem potištěným černým inkoustem „18“ a bílým neprůhledným tělem potištěným

černým inkoustem „mg“.

Atofab 25 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti 3 (o délce 15,7 ± 0,4 mm) s modrým neprůhledným

víčkem potištěným černým inkoustem „25“ a bílým neprůhledným tělem potištěným černým

inkoustem „mg“.

Atofab 40 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti 3 (o délce 15,7 ± 0,4 mm) s modrým neprůhledným

víčkem potištěným černým inkoustem „40“ a modrým neprůhledným tělem potištěným černým

inkoustem „mg“.

Atofab 60 mg tvrdé tobolky

Bílý prášek v tvrdé želatinové tobolce velikosti 2 (o délce 17,6 ± 0,4 mm) s modrým neprůhledným

víčkem potištěným černým inkoustem „60“ a sytě žlutým neprůhledným tělem potištěným černým

inkoustem „mg“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Atofab je jako součást komplexního léčebného programu indikován k léčbě hyperkinetické poruchy

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) u dětí od 6 let a starších, u dospívajících

a u dospělých,. Léčba musí být zahájena odborníkem na léčbu ADHD, jako je pediatr, psychiatr se

specializací na děti a dospívající nebo psychiatr. Diagnóza má být stanovena podle současných kritérií

DSM nebo vodítek v ICD.

U dospělých mají být potvrzeny příznaky ADHD přetrvávající již z dětství. Je vhodné potvrzení třetí

stranou a léčba Atofabem nemá být zahájena, pokud je ověření příznaků ADHD v dětství nejisté.

Diagnóza nemá být stanovena pouze na základě přítomnosti jednoho nebo několika příznaků ADHD.

Na základě klinického zhodnocení by pacienti měli mít ADHD přinejmenším střední závažnosti

projevující se alespoň středně těžkým funkčním postižením ve dvou nebo více oblastech (např.

sociální, akademické a/nebo pracovní fungování), které ovlivňuje několik oblastí života jedince.

Doplňkové informace pro bezpečné použití tohoto léčivého přípravku: Komplexní léčebný program

obvykle zahrnuje psychologická, edukační a sociální opatření a je zaměřen na stabilizaci pacientů

s behaviorálním syndromem charakterizovaným symptomy, které mohou zahrnovat dlouhodobou

anamnézu krátkého udržení pozornosti, roztržitost, emoční labilitu, impulzivitu, středně těžkou až

těžkou hyperaktivitu, drobné neurologické příznaky a abnormální EEG. Schopnost se učit může

i nemusí být narušena.

Farmakologická léčba není indikována u všech pacientů s tímto syndromem a rozhodnutí o použití

tohoto léčivého přípravku musí být založeno na pečlivém zhodnocení závažnosti symptomů a zhoršení

funkcí pacienta ve vztahu k jeho věku a přetrvávání symptomů.

4.2

Dávkování a

způsob podání

Dávkování

Atofab se podává v jedné dávce denně ráno. U pacientů, u kterých se nedosáhne uspokojivé klinické

odpovědi (snášenlivost [např. nauzea nebo somnolence] nebo účinnost) při užívání Atofabu v jedné

denní dávce, může být přínosné užívání 2× denně v rovnoměrně rozdělených dávkách ráno a pozdě

odpoledne nebo časně navečer.

Pediatrická populace

Dávkování u

pediatrické populace do 70

kg tělesné hmotnosti

Léčba Atofabem má být zahájena celkovou denní dávkou přibližně 0,5 mg/kg. Úvodní dávka se má

udržovat minimálně 7 dní před vzestupnou titrací, a to podle klinické odpovědi a snášenlivosti.

Doporučená udržovací dávka je přibližně 1,2 mg/kg/den (v závislosti na hmotnosti pacienta

a dostupných silách atomoxetinu). U dávek vyšších než 1,2 mg/kg/den nebyl pozorován žádný další

přínos. Bezpečnost jednotlivých dávek nad 1,8 mg/kg/den a celkových denních dávek nad 1,8 mg/kg

nebyla systematicky hodnocena. V některých případech může být vhodné pokračovat v léčbě do

dospělosti.

Dávkování u

pediatrické populace nad 70

kg tělesné hmotnosti

Léčba Atofabem má být zahájena celkovou denní dávkou 40 mg. Úvodní dávka se má udržovat

minimálně 7 dní před vzestupnou titrací, a to podle klinické odpovědi a snášenlivosti. Doporučená

udržovací dávka je 80 mg. U dávek vyšších než 80 mg nebyl pozorován žádný další přínos. Maximální

doporučená celková denní dávka je 100 mg. Bezpečnost jednotlivých dávek nad 120 mg a celkových

denních dávek nad 150 mg nebyla systematicky hodnocena.

Dospělí

Léčba Atofabem má být zahájena celkovou denní dávkou 40 mg. Úvodní dávka se má udržovat

minimálně 7 dní před vzestupnou titrací dávky, a to podle klinické odpovědi a snášenlivosti.

Doporučená denní udržovací dávka je 80 mg až 100 mg. Maximální doporučená celková denní dávka

je 100 mg. Bezpečnost jednotlivých dávek nad 120 mg a celkových denních dávek nad 150 mg nebyla

systematicky hodnocena.

Doplňující informace pro bezpečné použití tohoto léčivého přípravku

Screeningové vyšetření před zahájením léčby

Před předepsáním přípravku je nezbytné odebrat anamnézu a vyhodnotit kardiovaskulární stav

pacienta včetně krevního tlaku a srdeční frekvence (viz body 4.3 a 4.4).

Průběžné sledování

Pravidelně má být monitorován kardiovaskulární stav pacienta a po každé úpravě dávky a následně

nejméně každých 6 měsíců měřen a zaznamenáván krevní tlak a pulz. U pediatrických pacientů je

doporučeno zaznamenávání hodnot do percentilového grafu. U dospělých mají být dodrženy současné

doporučené postupy léčby hypertenze (viz bod 4.4).

Ukončení léčby

V průběhu klinického zkoušení nebyly popsány výrazné abstinenční příznaky. V případě

signifikantních nežádoucích účinků může být atomoxetin vysazen najednou, jinak se přípravek

vysazuje postupně v průběhu přiměřené doby.

Léčba Atofabem nemusí být časově neomezená. V případě, kdy pacienti pokračují v léčbě

atomoxetinem déle než 1 rok, má být provedeno opětovné vyhodnocení potřeby terapie, zejména

pokud se u pacienta dosáhlo stabilní a uspokojivé odpovědi.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší populace

Použití atomoxetinu nebylo u pacientů starších 65 let systematicky hodnoceno.

Jaterní insuficience

U pacientů se středně těžkou jaterní insuficiencí (Child-Pughova třída B) se mají úvodní a cílové

dávky snížit na 50 % obvyklé dávky. U pacientů s těžkou insuficiencí jater (Child- Pughova třída C) se

mají úvodní a cílové dávky snížit na 25 % obvyklé dávky (viz bod 5.2).

Renální insuficience

Pacienti s terminálním onemocněním ledvin mají vyšší systémovou expozici atomoxetinu než zdraví

lidé (vzestup asi o 65 %), nebyl však zjištěn žádný rozdíl, pokud byla expozice opravena na dávku

v mg/kg. Atofab může být proto podáván pacientům s ADHD s terminálním onemocněním ledvin

nebo s nižším stupněm insuficience ledvin v normálním dávkovacím režimu. U pacientů s terminálním

onemocněním ledvin může atomoxetin exacerbovat hypertenzi (viz bod 5.2).

Přibližně 7 % pacientů kavkazského typu má genotyp, který odpovídá nefunkčnímu enzymu CYP2D6

(tzv. pomalí metabolizátoři CYP2D6). Expozice atomoxetinu je u pacientů s tímto genotypem

několikanásobně vyšší ve srovnání s pacienty s funkčním enzymem. Pomalí metabolizátoři jsou proto

vystaveni vyššímu riziku nežádoucích účinků (viz bod 4.8 a 5.2). U pacientů se známým genotypem

pomalých metabolizátorů má být zvážena nižší zahajovací dávka a její pomalejší zvyšování.

Pediatrická populace mladší šesti

let

Bezpečnost a účinnost atomoxetinu u dětí mladších šesti let nebyla stanovena. Atofab se proto nemá

používat u dětí do 6 let (viz bod 4.4).

Způsob podání

Perorální podání.

Atofab se může podávat s jídlem nebo bez jídla.

Tobolky se nesmí otevírat a vnitřní obsah tobolek se nesmí vysypat a užívat žádným jiným způsobem.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Atomoxetin se nesmí užívat v kombinaci s inhibitory monoaminoxidázy (IMAO). Atomoxetin se

nesmí užívat minimálně 2 týdny po vysazení léčby IMAO. Léčba IMAO nesmí být zahájena v době

kratší než 2 týdny po vysazení atomoxetinu.

Atomoxetin se nesmí používat u pacientů s glaukomem s úzkým úhlem, protože v klinických studiích

bylo užívání atomoxetinu spojeno se zvýšeným výskytem mydriázy.

Atomoxetin se nesmí používat u pacientů se závažnými kardiovaskulárními nebo cerebrovaskulárními

poruchami (viz bod 4.4 – Kardiovaskulární účinky). Závažné kardiovaskulární poruchy mohou

zahrnovat těžkou hypertenzi, srdeční selhání, arteriální okluzivní chorobu, anginu pectoris,

hemodynamicky významnou vrozenou srdeční poruchu, kardiomyopatie, infarkt myokardu,

potenciálně život ohrožující arytmie a poruchy způsobené dysfunkcí iontových kanálů. Závažné

cerebrovaskulární poruchy zahrnují cerebrální aneurysma nebo cévní mozkovou příhodu.

Atomoxetin se nesmí používat u pacientů s feochromocytomem nebo anamnézou feochromocytomu

(viz bod 4.4 – Kardiovaskulární účinky).

4.4

Zvláštní upozornění a

opatření pro použití

Sebevražedné chování:

U pacientů léčených atomoxetinem bylo hlášeno sebevražedné chování (pokus o sebevraždu

a sebevražedné myšlenky). Ve dvojitě zaslepených klinických studiích bylo sebevražedné chování

méně časté, ale bylo pozorováno s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících léčených atomoxetinem ve

srovnání s pacienty, kterým bylo podáváno placebo, u nichž se takovéto příhody nevyskytovaly.

Ve dvojitě zaslepených klinických studiích u dospělých nebyl rozdíl v četnosti výskytu

sebevražedného chování mezi atomoxetinem a placebem. U pacientů léčených kvůli ADHD má být

pečlivě sledován nový výskyt nebo zhoršení sebevražedného chování.

Náhlé úmrtí a preexistující srdeční abnormality:

U pacientů se strukturálními srdečními abnormalitami, kteří užívali atomoxetin v běžných dávkách,

bylo hlášeno náhlé úmrtí. Ačkoli některé závažné srdeční strukturální abnormality samotné s sebou

nesou zvýšené riziko náhlého úmrtí, má být atomoxetin používán u pacientů se známými závažnými

srdečními strukturálními abnormalitami pouze se zvýšenou opatrností a po konzultaci s kardiologem.

Kardiovaskulární účinky:

Atomoxetin může ovlivnit srdeční tep a krevní tlak. U většiny pacientů užívajících atomoxetin se

vyskytuje mírný vzestup tepové frekvence (průměrně < 10 úderů/min.) a/nebo zvýšení krevního tlaku

(průměrně < 5 mm Hg) (viz bod 4.8).

Kombinovaná data z kontrolovaných a nekontrolovaných klinických studií ADHD nicméně ukazují,

že se u přibližně 8–12 % dětí a dospívajících a 6–10 % dospělých objevily výraznější změny tepové

frekvence (20 úderů za minutu a více) a krevního tlaku (15–20 mm Hg nebo více). Analýzy těchto

údajů z klinických studií ukázaly, že přibližně u 15–26 % dětí a dospívajících a 27–32 % dospělých,

u kterých dochází k těmto změnám krevního tlaku a tepové frekvence v průběhu léčby atomoxetinem,

se projevilo jejich přetrvávající nebo progresivní zvýšení. Dlouhodobé setrvalé změny krevního tlaku

mohou potenciálně přispívat ke klinickým důsledkům, jako je hypertrofie myokardu.

Z těchto důvodů je nutné u pacientů, u kterých se zvažuje léčba atomoxetinem, provést pečlivé

zhodnocení anamnézy a kontrolu eventuální přítomnosti kardiovaskulárního onemocnění, pokud

počáteční nálezy naznačují předchozí nebo současné onemocnění, je nutné další vyšetření

kardiologem.

Před zahájením léčby, v průběhu léčby, po každé úpravě dávky a následně nejméně každých 6 měsíců

se doporučuje měření a zaznamenání krevního pulsu a tlaku, aby mohla být odhalena případná

klinicky významná zvýšení. U pediatrických pacientů je doporučeno zaznamenávání hodnot do

percentilového grafu. U dospělých mají být dodrženy současné doporučené postupy léčby hypertenze.

Atomoxetin se nesmí používat u pacientů se závažnými kardiovaskulárními nebo cerebrovaskulárními

poruchami (viz bod 4.3 - závažné kardiovaskulární a cerebrovaskulární poruchy). Atomoxetin má být

používán s opatrností u pacientů, u kterých může zvýšení krevního tlaku a tepové frekvence zhoršit

základní onemocnění, jako jsou pacienti s hypertenzí, tachykardií nebo kardiovaskulárním či

cerebrovaskulárním onemocněním.

Pacienti, u kterých dojde v průběhu léčby atomoxetinem k rozvoji příznaků, jako jsou palpitace,

námahová bolest na hrudi, nevysvětlená synkopa, dyspnoe nebo jiných příznaků naznačujících srdeční

onemocnění, mají urychleně podstoupit vyšetření u kardiologa.

Mimo to má být atomoxetin používán se zvýšenou opatrností u pacientů s vrozeným nebo získaným

prodloužením QT intervalu nebo prodloužením QT intervalu v rodinné anamnéze (viz body 4.5

a bod 4.8).

Protože byla hlášena také ortostatická hypotenze, musí se atomoxetin používat s opatrností u stavů,

které mohou predisponovat k hypotenzi nebo u stavů, které jsou spojeny s náhlými změnami tepové

frekvence nebo krevního tlaku.

Cerebrovaskulární účinky:

Pacienti s dalšími rizikovými faktory pro rozvoj cerebrovaskulárních stavů (jako je kardiovaskulární

onemocnění v anamnéze, konkomitantní medikace zvyšující krevní tlak) mají být po zahájení léčby

atomoxetinem při každé návštěvě zkontrolováni kvůli možným neurologickým známkám a příznakům.

Jaterní účinky:

Velmi vzácně bylo spontánně hlášeno poškození jater, které se projevovalo zvýšením hodnot jaterních

enzymů a bilirubinu společně se žloutenkou. V některých velmi vzácných případech bylo také hlášeno

závažné poškození jater, včetně akutního jaterního selhání. Léčba Atofabem se u pacientů se

žloutenkou nebo laboratorně prokázaným poškozením jater musí ukončit a nesmí již být znovu

zahájena.

Psychotické nebo manické symptomy:

Atomoxetin v běžných dávkách může u pacientů bez předchozí anamnézy psychotického onemocnění

nebo mánie vyvolat rozvoj psychotických nebo manických symptomů, jako jsou halucinace, bludy,

mánie nebo agitovanost. V případě rozvoje těchto symptomů má být zvážen případný kauzální vztah

k atomoxetinu a mělo by být zváženo ukončení léčby. Nemůže být vyloučena možnost, že Atofab

exacerbuje preexistující psychotické nebo manické příznaky.

Agresivní chování, hostilita nebo emoční labilita:

Hostilita (převážně agresivita, opoziční chování a hněv) byla v klinických studiích mnohem častěji

pozorována u dětí, dospívajících a dospělých léčených atomoxetinem v porovnání s těmi, kterým bylo

podáváno placebo. Emoční labilita byla v klinických studiích častěji pozorována u dětí léčených

atomoxetinem v porovnání s těmi, kterým bylo podáváno placebo. U pacientů má být pečlivě sledován

nový výskyt nebo zhoršení agresivního chování, hostility nebo emoční lability.

Možné alergické příhody:

I když méně často, byly u pacientů užívajících atomoxetin zaznamenány alergické reakce, včetně

anafylaktické reakce, vyrážky, angioneurotického edému a kopřivky.

Podráždění očí:

Tobolky nejsou určeny k tomu, aby se otevíraly. Atomoxetin dráždí oči. V případě, že se obsah

tobolky dostane do kontaktu s okem, musí se postižené oko okamžitě vypláchnout vodou a měla by

být vyhledána lékařská pomoc. Co nejdříve mají být omyty vodou také ruce a jakékoli další

potenciálně kontaminované povrchy.

Epileptické záchvaty:

Při podávání atomoxetinu jsou potenciálním rizikem epileptické záchvaty. Atomoxetin má být

podáván se zvýšenou opatrností u pacientů se záchvaty v anamnéze. Pokud se u pacienta objeví

záchvaty křečí, nebo pokud se jejich frekvence zvýší a není-li přitom určena jiná příčina, je nutno

zvážit přerušení léčby atomoxetinem.

Růst a celkový vývoj:

Během léčby atomoxetinem má být u dětí a dospívajících sledován tělesný růst a celkový vývoj.

Pacienti, u kterých je potřebná dlouhodobá léčba, mají být sledováni, a u těch dětí a dospívajících,

kteří uspokojivě nerostou nebo nepřibývají uspokojivě na hmotnosti, by se měla zvážit redukce dávky

nebo přerušení léčby.

Údaje z klinických studií nenaznačují škodlivý vliv atomoxetinu na kognitivní funkce a sexuální zrání,

avšak množství dostupných údajů týkajících se dlouhodobé léčby je omezené. Pacienti vyžadující

dlouhodobou terapii proto mají být pečlivě sledováni.

Rozvoj nebo zhoršení komorbidní deprese, úzkosti a tiků:

V kontrolované studii u pediatrických pacientů s ADHD a komorbidními chronickými motorickými

tiky nebo Tourettovým syndromem nedošlo u pacientů léčených atomoxetinem ke zhoršení tiků ve

srovnání s pacienty užívajícími placebo. V kontrolované studii u dospívajících pacientů s ADHD

a komorbidní depresivní poruchou nedošlo u pacientů léčených atomoxetinem ke zhoršení deprese ve

srovnání s pacienty užívajícími placebo. Ve dvou kontrolovaných studiích (jedna u pediatrických

pacientů a druhá u dospělých pacientů) u pacientů s ADHD a komorbidní úzkostnou poruchou nedošlo

u pacientů léčených atomoxetinem ke zhoršení příznaků úzkosti ve srovnání s pacienty užívajícími

placebo.

V postmarketingovém hlášení nežádoucích účinků byla u pacientů užívajících atomoxetin hlášena

úzkost a deprese nebo depresivní nálada vzácně a tiky velmi vzácně (viz bod 4.8).

U pacientů, kteří jsou léčeni atomoxetinem pro ADHD, by měl být sledován výskyt nebo zhoršení

příznaků úzkosti, depresivní nálady a deprese nebo tiků.

Pediatrická populace mladší šesti let:

Atomoxetin se nemá používat u dětí do 6 let vzhledem k tomu, že bezpečnost a účinnost přípravku

nebyla v této věkové skupině stanovena.

Další terapeutické použití:

Atomoxetin není určen k terapii těžkých epizod deprese a/nebo úzkosti, protože výsledky klinických

studií prováděných u dospělých u těchto stavů, bez přítomnosti ADHD, neprokázaly v porovnání

s placebem žádný účinek (viz bod 5.1).

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a

jiné formy interakce

Účinky jiných léčivých přípravků na atomoxetin

IMAO:

Atomoxetin nesmí být používán s inhibitory monoaminooxidázy (viz bod 4.3).

Inhibitory CYP2D6 (SSRI (např. fluoxetin, paroxetin), chinidin, terbinafin)

:

U pacientů užívajících tyto přípravky může být expozice atomoxetinu zvýšena 6 až 8krát a C

SS max

3 až

4krát, protože se primárně metabolizuje metabolickou cestou CYP2D6. U pacientů, kteří užívají

rovněž inhibitory CYP2D6, může být nutná pomalejší titrace a nižší konečná dávka atomoxetinu.

Pokud po nastavení odpovídající dávky atomoxetinu dojde k ukončení nebo zahájení léčby

inhibitorem CYP2D6, má být u pacienta vzhledem k možné potřebě úpravy dávky znovu vyhodnocena

klinická odpověď a snášenlivost.

Vzhledem k neznámému riziku klinicky významného zvýšení expozice atomoxetinu in vivo je

doporučena zvýšená opatrnost u pomalých metabolizátorů CYP2D6, pokud je atomoxetin kombinován

se silnými inhibitory enzymů cytochromu P450 jinými než CYP2D6.

Salbutamol (nebo jiní beta

2

agoni

sté)

:

Atomoxetin je nutné podávat s opatrností pacientům léčeným vysokou dávkou salbutamolu (nebo

jiných beta

agonistů) podávanou pomocí nebulizace nebo systémově, protože může být potencován

účinek salbutamolu na kardiovaskulární systém.

U této interakce byly zjištěny protichůdné nálezy. Systémově podaný salbutamol (600 µg i.v.

v průběhu 2 hodin) v kombinaci s atomoxetinem (60 mg dvakrát denně po dobu 5 dnů) indukoval

zvýšení srdečního tepu a krevního tlaku. Tento účinek byl nejzřetelnější po počátečním podání

salbutamolu a atomoxetinu, ale vrátil se zpět k původním hodnotám na konci 8hodinového intervalu.

Nicméně ve studii prováděné v populaci dospělých zdravých Asiatů, kteří byli rychlí metabolizátoři

atomoxetinu, nebyl účinek standardní dávky inhalovaného salbutamolu (200 µg) na krevní tlak

a srdeční frekvenci klinicky významný ve srovnání s intravenózním podáním a nebyl zvýšen

krátkodobým společným podáváním atomoxetinu (80 mg jednou denně po dobu 5 dnů). Podobně se

srdeční frekvence po vícenásobné inhalaci salbutamolu (800 µg) v přítomnosti atomoxetinu i bez něj

nelišila.

Při současném podávání těchto léků v případě významného zvýšení srdeční frekvence a krevního tlaku

má být věnována pozornost sledování srdeční frekvence a krevního tlaku a může být na místě i úprava

dávky buď atomoxetinu, nebo salbutamolu (nebo jiných beta

agonistů).

Při současném podávání atomoxetinu s jinými přípravky prodlužujícími QT interval (jako jsou

neuroleptika, antiarytmika třídy IA a III, moxifloxacin, erythromycin, methadon, meflochin,

tricyklická antidepresiva, lithium nebo cisaprid), přípravky způsobujícími nerovnováhu elektrolytů

(jako jsou thiazidová diuretika) a přípravky inhibujícími CYP2D6 existuje zvýšené riziko prodloužení

QT intervalu.

Při podávání atomoxetinu jsou potenciálním rizikem epileptické záchvaty. Atomoxetin má být

podáván se zvýšenou opatrností při současném podávání léčivých přípravků, o kterých je známé, že

snižují křečový práh (jako jsou tricyklická antidepresiva nebo SSRI, neuroleptika, fenothiaziny nebo

butyrofenon, meflochin, chlorochin, bupropion nebo tramadol) (viz bod 4.4). Mimo to se doporučuje

zvýšená pozornost při ukončování konkomitantní terapie benzodiazepiny z důvodu možných

abstinenčních záchvatů při vysazení přípravku.

Antihypertenziva:

Atomoxetin má být používán s antihypertenzivy se zvýšenou opatrností. Vzhledem k možnému

zvýšení krevního tlaku může atomoxetin snižovat účinek těchto antihypertenzivních přípravků

používaných k léčbě hypertenze. Sledování krevního tlaku musí být věnována zvýšená pozornost

a v případě významných změn krevního tlaku může být zapotřebí přehodnocení léčby atomoxetinem

nebo antihypertenzivním přípravkem.

Vazopresiva a

léčivé přípravky zvyšující krevní tlak

:

Vzhledem k možným účinkům na krevní tlak se má atomoxetin používat s opatrností s vazopresivy

nebo léčivými přípravky, které mohou zvyšovat krevní tlak (jako je salbutamol). Sledování krevního

tlaku musí být věnována zvýšená pozornost a v případě významných změn krevního tlaku může být

zapotřebí přehodnocení léčby atomoxetinem nebo vazopresivním přípravkem.

Léčivé přípravky, které ovlivňující noradrenalin

:

Léky, které ovlivňují noradrenalin, se musí vzhledem k potenciálu aditivních nebo synergických

farmakologických účinků používat při současném podávání s atomoxetinem s opatrností. Jedná se

např. o antidepresiva imipramin, venlafaxin a mirtazapin nebo dekongescenční látky, jako je

pseudoefedrin nebo fenylefrin.

Léčivé přípravky, které ovlivňují pH žaludku

:

Léky, které v žaludku zvyšují pH (hydroxid hořečnatý/hydroxid hlinitý, omeprazol) nemají na

biologickou dostupnost atomoxetinu vliv.

Léky, které se vysoce váží na plazmatické bílkoviny

:

S atomoxetinem a jinými léky s vysokou vazbou v terapeutických koncentracích byly provedeny

studie in vitro sledující vytěsnění léku. Warfarin, kyselina acetylsalicylová, fenytoin nebo diazepam

neovlivnily vazbu atomoxetinu na lidský albumin. Obdobně atomoxetin neovlivnil vazbu těchto látek

na lidský albumin.

4.6

Fertilita, těhotenství a

kojení

Těhotenství

Studie na zvířatech všeobecně nenaznačují přímé škodlivé účinky z hlediska těhotenství,

embryonálního či fetálního vývoje, porodu nebo postnatálního vývoje (viz bod 5.3). Klinické údaje

o podávání atomoxetinu v těhotenství jsou omezené. Tato data nejsou dostatečná, aby mohla naznačit,

nebo vyloučit spojení mezi atomoxetinem a nežádoucím vlivem na výsledky těhotenství a/nebo kojení.

Atomoxetin se nemá užívat v těhotenství, pokud možný přínos neospravedlní případná rizika pro plod.

Kojení

Atomoxetin a/nebo jeho metabolity se vylučovaly do mléka potkanů. Není známo, zda se atomoxetin

u člověka vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k nedostatku údajů se nemá podávat atomoxetin

v průběhu kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a

obsluhovat stroje

Údaje o účincích na schopnost řídit a obsluhovat stroje jsou omezené. Atomoxetin má malý vliv na

schopnost řídit a obsluhovat stroje. Atomoxetin byl v porovnání s placebem spojen se zvýšenou

četností výskytu únavy, somnolence a závratí u pediatrických i dospělých pacientů. Pacientům se má

doporučit, aby byli při řízení vozidel nebo obsluze nebezpečných strojů opatrní, dokud si nebudou

spolehlivě jisti, že jejich výkon není atomoxetinem ovlivněn.

4.8

Nežádoucí účinky

Pediatrická populace

Souhrn bezpečnostního profilu

V pediatrických placebem kontrolovaných klinických studiích jsou nejčastějšími nežádoucími účinky

spojenými s atomoxetinem bolest hlavy, bolest břicha

a snížená chuť k jídlu, které byly hlášeny

přibližně u 19 %, 18 %, resp. 16 % pacientů. Pouze zřídka však vedly k vysazení atomoxetinu

(k vysazení došlo v 0,1 % pro bolest hlavy, 0,2 % pro bolest břicha a v 0,0 % pro sníženou chuť

k jídlu). Bolest břicha a snížená chuť k jídlu jsou obvykle přechodné.

V souvislosti se sníženou chutí k jídlu došlo u některých pacientů na začátku léčby k růstové retardaci,

a to jak tělesné výšky, tak i tělesné hmotnosti. V průměru došlo po úvodním poklesu nárůstu tělesné

výšky a tělesné hmotnosti u pacientů při dlouhodobé léčbě atomoxetinem k návratu k průměrným

hodnotám tělesné hmotnosti a tělesné výšky, které byly vypočteny na základě počátečních údajů.

Nauzea, zvracení a somnolence

se mohou vyskytnout u 10 % až 11 % pacientů, a to zejména

v prvním měsíci léčby. Avšak tyto epizody byly z hlediska závažnosti obvykle lehké až středně těžké,

byly přechodné a nevedly k významnému počtu vysazení léčby (četnost vysazení ≤ 0,5 %).

V placebem kontrolovaných studiích jak u dětí, tak u dospělých, se u pacientů léčených atomoxetinem

vyskytovalo zvýšení srdeční frekvence, vzestup systolického a diastolického krevního tlaku (viz

bod 4.4).

Vzhledem k účinku atomoxetinu na noradrenergní tonus byla u pacientů užívajících atomoxetin

zaznamenána ortostatická hypotenze (0,2 %) a synkopa (0,8 %). Atomoxetin se má používat

s opatrností u jakéhokoliv stavu, který může predisponovat k hypotenzi.

Následující tabulka nežádoucích účinků je založena na hlášení nežádoucích účinků a laboratorních

nálezech z klinických studií a na postmarketingovém spontánním hlášení nežádoucích účinků u dětí

a dospívajících:

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Četnosti výskytu: Velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100),

vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Tříd

y

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy

metabolismu

a

výživy

snížení chuti

k jídlu

anorexie (ztráta

chuti k jídlu)

Psychiatrické

poruchy

podrážděnost,

výkyvy nálady,

insomnie

agitovanost

úzkost, deprese

a depresivní

nálada

, tiky

příhody související

se sebevraždou,

agresivita,

hostilita, emoční

labilita

, psychóza

(včetně

halucinací)

Poruchy

nervového

systému

bolest hlavy,

somnolence

závrať

synkopa, tremor,

migréna,

parestezie

hypestezie*,

epileptické

záchvaty

Tříd

y

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy oka

mydriáza

rozmazané vidění

Srdeční poruchy

palpitace, sinusová

tachykardie,

prodloužení QT

intervalu

Cévní poruchy

Raynaudův

fenomén

Respirační,

hrudní

a

mediastinální

poruchy

dyspnoe (viz

bod 4.4)

Gastrointestinální

poruchy

bolest břicha

zvracení, nauzea

zácpa, dyspepsie

Poruchy jater

a

žlučových cest

zvýšení bilirubinu

v krvi

abnormální

výsledky/zvýšené

hodnoty jaterních

testů, žloutenka,

hepatitida, porucha

funkce jater, akutní

jaterní selhání

Poruchy kůže

a

podkožní tkáně

dermatitida,

svědění, vyrážka

hyperhidróza,

alergické reakce

Poruchy ledvin

a

močových cest

opožděný začátek

močení, retence

moči

Poruchy

reprodukčního

systému a

prsu

priapismus, bolest

genitálu u mužů

Celkové poruchy

a reakce v

místě

aplikace

únava, letargie,

bolest na hrudi

(viz bod 4.4)

astenie

Vyšetření

zvýšení krevního

tlaku

, zvýšení

tepové frekvence

pokles tělesné

hmotnosti

Zahrnuje také bolest v epigastriu, žaludeční diskomfort, abdominální diskomfort a epigastrický

diskomfort.

Zahrnuje také sedaci

Zahrnuje časnou, střední a pozdní (brzké ranní probouzení se) insomnii

Nežádoucí účinky týkající se tepové frekvence a krevního tlaku jsou založeny na měření vitálních

funkcí

Viz bod 4.4

Viz bod 4.4 a bod 4.5

Pomalí metabolizátoři CYP2D6 (PM):

Níže uvedené nežádoucí účinky se vyskytly nejméně u 2 % pomalých metabolizátorů CYP2D6 (PM),

a to statisticky významně častěji u PM než u rychlých metabolizátorů CYP2D6 (EM): snížení chuti

k jídlu (24,1 % PM, 17,0 % EM); kombinovaná insomnie (zahrnující insomnii, střední insomnii

a časnou insomnii, 14,9 % PM, 9,7 % EM); kombinovaná deprese (zahrnující depresi, velkou depresi,

depresivní symptomy, depresivní nálady a dysforii, 6,5 % PM a 4,1 % EM), snížení tělesné hmotnosti

(7,3 % PM, 4,4 % EM), zácpa, (6,8 % PM a 4,3 % EM), třes (4,5 % PM, 0,9 % EM), sedace (3,9 %

PM, 2,1 % EM), exkoriace (3,9 % PM, 1,7 % EM), enuréza (3,0 % PM, 1,2 % EM); konjunktivitida

(2,5 % PM, 1,2 % EM); synkopa (2,5 % PM, 0,7 % EM); časné ranní probouzení (2,3 % PM, 0,8 %

EM), mydriáza (2,0 % PM, 0,6 % EM). Následující příhoda nesplnila výše uvedená kritéria, stojí však

za povšimnutí: generalizovaná úzkostná porucha (0,8 % PM, 0,1 % EM). Dále byly ve studiích

trvajících do 10 týdnů více patrné ztráty tělesné hmotnosti u PM pacientů (v průměru 0,6 kg u EM

a 1,1 kg u PM).

Dospělí:

Souhrn bezpečnostního profilu

V klinických studiích u ADHD u dospělých pacientů měly v průběhu léčby atomoxetinem nejvyšší

frekvenci nežádoucích účinků následující třídy orgánových systémů: gastrointestinální poruchy,

poruchy nervového systému a psychiatrické poruchy. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (≥ 5 %)

byly snížení chuti k jídlu (14,9 %), nespavost (11,3 %), bolest hlavy (16,3 %), sucho v ústech (18,4 %)

a nauzea (26,7 %). Většina těchto nežádoucích účinků byla lehká nebo středně těžká a příhody

nejčastěji popisované jako těžké byly nauzea, nespavost, únava a bolest hlavy. Potíže s retencí moče

nebo opožděný začátek močení u dospělých se má považovat za potenciálně související

s atomoxetinem.

Následující tabulka nežádoucích účinků je založena na hlášení nežádoucích účinků a laboratorních

nálezů z klinických studií a postmarketingovém spontánním hlášení nežádoucích účinků u dospělých

pacientů:

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Četnosti výskytu: Velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100),

vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Tříd

y

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy

metabolismu

a

výživy

snížení chuti

k jídlu

Psychiatrické

poruchy

insomnie

agitovanost

snížené libido,

poruchy spánku,

deprese

a depresivní

nálada

, úzkost

příhody související

se sebevraždou

agresivita, hostilita

a emoční labilita

neklid, tiky

psychóza (včetně

halucinací)

Poruchy

nervového

systému

bolest hlavy

závrať, dysgeuzie,

parestézie,

somnolence

(včetně sedace),

třes

synkopa, migréna,

hypestezie

epileptické

záchvaty

Poruchy oka

rozmazané vidění

Srdeční poruchy

palpitace,

tachykardie

prodloužení QT

intervalu

Cévní poruchy

zrudnutí, návaly

horka

pocit chladu na

akrálních částech

Raynaudův

fenomén

Respirační,

hrudní

a

mediastinální

poruchy

dyspnoe (viz

bod 4.4)

Tříd

y

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Gastrointestinální

poruchy

sucho v ústech,

nauzea

bolest břicha

zácpa, dyspepsie,

flatulence,

zvracení

Poruchy jater

a

žlučových cest

abnormální

výsledky/zvýšení

hodnot jaterních

testů, žloutenka,

hepatitida, porucha

funkce jater, akutní

jaterní selhání,

zvýšení bilirubinu

v krvi

Poruchy kůže

a

podkožní tkáně

dermatitida,

hyperhidróza,

vyrážka

alergické reakce

pruritus, kopřivka

Poruchy

svalové a

kosterní soustavy

a

pojivové tkáně

svalové spasmy

Poruchy ledvin

a

močových cest

dysurie,

polakisurie,

opožděný začátek

močení, retence

moči

nucení na močení

Poruchy

reprodukčního

systému a

prsu

dysmenorea,

poruchy ejakulace,

erektilní

dysfunkce,

prostatitida, bolest

genitálu u mužů

selhání ejakulace,

nepravidelná

menstruace,

abnormální

orgasmus

priapismus

Celkové poruchy

a reakce v

místě

aplikace

astenie, únava,

letargie, zimnice,

pocit nervozity,

podrážděnost,

žízeň

pocit chladu bolest

na hrudi (viz

bod 4.4)

Vyšetření

Zvýšení krevního

tlaku

, zvýšení

tepové frekvence

Pokles tělesné

hmotnosti

Zahrnuje také bolest v epigastriu, žaludeční diskomfort, abdominální diskomfort a epigastrický

diskomfort.

Zahrnuje také časnou, střední a pozdní (brzké ranní probouzení se) insomnii.

Nežádoucí účinky týkající se tepové frekvence a krevního tlaku jsou založeny na měření vitálních

funkcí.

Zahrnuje anafylaktickou reakci a angioneurotický edém.

Viz bod 4.4

Viz bod 4.4 a bod 4.5

Pomalí metabolizátoři CYP2D6 (PM):

Níže uvedené nežádoucí účinky se vyskytly nejméně u 2 % pomalých metabolizátorů CYP2D6 (PM),

a to statisticky významně častěji u PM než u rychlých metabolizátorů CYP2D6 (EM): rozmazané

vidění (3,9 % PM, 1,3 % EM), sucho v ústech (34,5 % PM, 17,4 % EM), zácpa (11,3 % PM, 6,7 %

EM), pocit nervozity (4,9 % PM, 1,9 % EM), snížení chuti k jídlu (23,2 % PM, 14,7 % EM), třes

(5,4 % PM, 1,2 % EM), nespavost (19,2 % PM, 11,3 % EM), poruchy spánku (6,9 % PM, 3,4 % EM),

střední insomnie (5,4 % PM, 2,7 % EM), pozdní insomnie (3 % PM, 0,9 % EM), retence moči (5,9 %

PM, 1,2 % EM), erektilní dysfunkce (20,9 % PM, 8,9 % EM), poruchy ejakulace (6,1 % PM, 2,2 %

EM), hyperhidróza (14,8 % PM, 6,8 % EM), pocit chladu na akrech (3 % PM, 0,5 % EM).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Příznaky a projevy:

Po uvedení přípravku na trh se vyskytla hlášení o nefatálním akutním a chronickém předávkování

samotným atomoxetinem. Nejčastěji hlášenými projevy doprovázející akutní a chronické

předávkování byly gastrointestinální symptomy, somnolence, závratě, třes a abnormální chování. Byla

hlášena také hyperaktivita a agitovanost. Rovněž byly pozorovány příznaky a projevy odpovídající

lehké až středně výrazné aktivaci sympatického nervového systému (např. tachykardie, zvýšení

krevního tlaku, mydriáza, sucho v ústech) a byly hlášeny případy svědění a vyrážky. Většinou byly

tyto příhody lehké až středně těžké. V některých případech předávkování zahrnujících atomoxetin byly

hlášeny epileptické záchvaty a velmi vzácně prodloužení QT intervalu. Byly také hlášeny fatální

případy akutního kombinovaného předávkování atomoxetinem a nejméně jedním dalším přípravkem.

S předávkováním atomoxetinem v klinických studiích jsou jen omezené zkušenosti.

Léčba

Musí být zajištěny volné dýchací cesty. K omezení absorpce léku může být užitečné aktivní uhlí,

pokud je u pacienta použito do jedné hodiny po požití léku. Doporučuje se monitorování srdečních

a vitálních funkcí spolu s příslušnými symptomatickými a podpůrnými opatřeními. Pacient má být

pozorován nejméně 6 hodin. Protože atomoxetin se vysoce váže na bílkoviny, není pravděpodobné, že

by dialýza měla v léčbě předávkování význam.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psychoanaleptika, centrálně působící sympatomimetika

ATC kód: N06BA09.

Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky

Atomoxetin je vysoce selektivní a silný inhibitor presynaptického transportéru noradrenalinu, což je

jeho předpokládaný mechanismus účinku, bez přímého ovlivnění transportérů serotoninu nebo

dopaminu. Atomoxetin má k dalším noradrenergním receptorům nebo k ostatním transportérům či

receptorům neurotransmiterů minimální afinitu. Atomoxetin má dva hlavní oxidativní metabolity:

4­hydroxyatomoxetin a N­desmetylatomoxetin. 4­hydroxyatomoxetin je ekvipotentní atomoxetinu

jako inhibitor transportu noradrenalinu, ale na rozdíl od atomoxetinu vykazuje určitou inhibiční

aktivitu na transportér serotoninu. Účinek na tento transportér je však pravděpodobně minimální

vzhledem ke skutečnosti, že většina 4­hydroxyatomoxetinu je dále metabolizována a v plazmě

cirkuluje v mnohem menších koncentracích (1 % plazmatické koncentrace atomoxetinu u rychlých

metabolizátorů a 0,1 % u pomalých metabolizátorů). N­desmetylatomoxetin má v porovnání

s atomoxetinem podstatně menší farmakologickou aktivitu. V ustáleném stavu cirkuluje v plazmě

u rychlých metabolizátorů v nižších koncentracích a u pomalých metabolizátorů v koncentracích

srovnatelných s mateřskou látkou.

Atomoxetin není psychostimulans a není derivátem amfetaminu. V randomizované dvojitě zaslepené,

placebem kontrolované studii sledující potenciál k zneužívání u dospělých, ve které byly porovnávány

účinky atomoxetinu a placeba, nebyla u atomoxetinu zjištěná taková odpověď, která by ukazovala na

jeho stimulační nebo euforické vlastnosti.

Klinická účinnost a bezpečnost

Pediatrická populace

Atomoxetin byl hodnocen ve studiích, kterých se zúčastnilo více než 5000 dětí a dospívajících

s ADHD. Akutní účinnost atomoxetinu v léčbě ADHD byla původně stanovená v šesti

randomizovaných dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích o trvání 6–9 týdnů.

Příznaky a projevy ADHD byly hodnoceny porovnáním průměrné změny mezi výchozím a výsledným

stavem u pacientů léčených atomoxetinem nebo placebem. V každé z těchto šesti studií byl

atomoxetin statisticky významně účinnější než placebo z hlediska snížení příznaků a projevů ADHD.

Účinnost atomoxetinu na udržení symptomatické odpovědi byla dále prokázána v roční, placebem

kontrolované studii u více než 400 dětí a dospívajících, která byla prováděna hlavně v Evropě

(přibližně tříměsíční otevřená akutní léčba, po které následovala devítiměsíční dvojitě zaslepená,

placebem kontrolovaná udržovací léčba). Podíl pacientů s relapsem po 1 roce byl při léčbě

atomoxetinem 18,7 % a při léčbě placebem 31,4 %. Po roční léčbě atomoxetinem byla u pacientů,

kteří pokračovali v léčbě atomoxetinem po dobu dalších 6 měsíců, menší pravděpodobnost relapsu

nebo částečného návratu symptomů v porovnání s pacienty, u kterých byla ukončena aktivní léčba

a byli převedeni na placebo (2 % resp. 12 %). U dětí a dospívajících se má při dlouhodobé léčbě

pravidelně hodnotit její přínos.

Atomoxetin byl účinný při podávání 1× denně i při rozdělené dávce podávané ráno a pozdě odpoledne

nebo časně večer. Atomoxetin podávaný jednou denně prokázal statisticky významně větší snížení

závažnosti symptomů ADHD v porovnání s placebem podle posouzení učitelů a rodičů.

Studie s

aktivním komparátor

em:

V randomizované dvojitě zaslepené, paralelně uspořádané pediatrické 6týdenní studii, v níž byla

testována noninferiorita atomoxetinu ve srovnání se standardním methylfenidátem s prodlouženým

uvolňováním, se ukázalo, že komparátor byl spojen s vyšší četností odpovědí ve srovnání

s atomoxetinem (p = 0,016). Procento pacientů klasifikovaných jako reagujících na léčbu bylo 23,5 %

(placebo), 44,6 % (atomoxetin) a 56,4 % (methylfenidát). Jak atomoxetin, tak i komparátor byly

statisticky superiorní vůči placebu a methylfenidát byl superiorní k atomoxetinu (p = 0,016). Nicméně

z této studie byli vyloučeni pacienti, kteří nereagovali na stimulancia.

Dospělá populace

Atomoxetin byl hodnocen v klinických studiích u více než 4800 dospělých, kteří vyhověli

diagnostickým kritériím DSM-IV pro ADHD. Akutní účinnost atomoxetinu v léčbě dospělých byla

potvrzena v šesti randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studiích v délce

trvání od deseti do šestnácti týdnů. Příznaky a projevy ADHD byly hodnoceny porovnáním průměrné

změny mezi výchozím a výsledným stavem u pacientů léčených atomoxetinem nebo placebem.

V každé z těchto šesti studií byl atomoxetin statisticky významně účinnější než placebo ve snížení

příznaků a projevů ADHD (tabulka X). Ve srovnání s pacienty léčenými placebem došlo u pacientů

léčených atomoxetinem ve všech 6 studiích ke statisticky významnému zlepšení závažnosti

onemocnění podle stupnice CGI-S (Clinical Global Improvement of Severity) na konci studie a ve 3

studiích, ve kterých byl tento parametr sledován, také ke statisticky signifikantně vyššímu zlepšení

fungování spojenému s ADHD (tabulka X). Dlouhodobá účinnost byla potvrzena ve 2 šestiměsíčních

placebem kontrolovaných studiích, ale nebyla prokázána ve třetí studii (tabulka X).

Tabulka X

Průměrné změny parametrů účinnosti v

placebem kontrolovaných studiích

Změny mezi výchozím a

konečným stavem u

pacientů s

nejméně jednou

následnou hodnotou (LOCF)

CAARS-Inv: SV nebo

AISRS

a

CGI-S

AAQoL

Studie

Léčba

n

Průměrná

změna

p­hodnota

Průměrná

změna

p­hodnota

Průměrná

změna

p­hodnota

Akutní studie

LYAA

−9,5

0,006

-0,8

0,011

−6,0

−0,4

LYAO

−10,5

0,002

−0,9

0,002

−6,7

-0,5

LYBY

−13,6

0,007

−1,0

0,048

−8,3

-0,7

LYDQ

−8,7

< 0,001

−0,8

0,022

14,9

0,030

−5,6

−0,6

11,1

LYDZ

−10,7

< 0,001

−1,1

< 0,001

15,8

0,005

−7,2

−0,7

11,0

LYEE

−14,3

< 0,001

−1,3

< 0,001

12,83

< 0,001

−8,8

−0,8

8,20

Dlouhodobé studie

LYBV

−11,6

0,412

−1,0

0,173

13,90

0,045

−11,5

−0,9

11,18

LYCU

−13,2

0,005

−1,2

0,001

13,14

0,004

−10,2

−0,9

8,62

LYCW

−14,3

< 0,001

−1,2

< 0,001

−8,3

−0,7

Zkratky: AAQoL = Adult ADHD Quality of Life Total Score; AISRS = Adult ADHD Investigator

Symptom Rating Scale Total Score; ATX = atomoxetin; CAARS-Inv: SV = Conners Adult ADHD

Rating Scale, Investigator Rated, screening version Total ADHD Symptom Score; CGI-S = Clinical

Global Impression of Severity; LOCF = last observation carried forward; PBO = placebo.

a) Stupnice příznaků ADHD; výsledky u studie LYBY jsou ze stupnice AISRS; výsledky ostatních

studií jsou ze stupnice CAARS-Inv: SV.

V analýzách senzitivity s použitím metody BOCF (baseline observation carried forward) u pacientů,

kteří neměli žádné následné měření (tj. všichni léčení pacienti), byly výsledky konzistentní s výsledky

v tabulce X.

V analýzách klinicky významné odpovědi za použití různých a priori a post hoc definic, měli pacienti

léčení atomoxetinem ve všech 6 akutních a obou úspěšných dlouhodobých studiích konzistentně

statisticky signifikantně vyšší míry terapeutické odpovědi než pacienti léčení placebem (tabulka Y).

Tabulka Y

Počet (n) a

procento pacientů, kteří splnili kritéria léčebné odpovědi v

e

sloučených

placebem kontrolovaných studiích

Odpověď definovaná jako zlepšení

o

alespoň 1

bod CGI­S

Odpověď definovaná jako 40% zlepšení

CAARS-Inv: SV

při dosažení cílového

parametru

Skupina

L

éčba

n

n (%)

p­hodnota

n

n (%)

p­hodnota

Sloučené akutní studie

a

(62,7 %)

< 0,001

347 (41,3

< 0,001

283 (43,4

215 (25,3

Sloučené dlouhodobé

studie

a

482 (63,6

< 0,001

292 (44,0

< 0,001

301 (49,3

175 (31,4

a) Obsahuje všechny studie z tabulky X kromě: Analýza akutní odpovědi dle stupnice CGI-

S neobsahuje 2 studie u pacientů s komorbidními poruchami (LYBY, LYDQ); Analýza akutní

odpovědi podle stupnice CAARS neobsahuje 1 studii, ve které nebyla stupnice CAARS použita

(LYBY)

Do dvou akutních studií byli zařazeni pacienti trpící ADHD a komorbidním alkoholismem nebo

sociální úzkostnou poruchou a v obou těchto studiích došlo ke zlepšení příznaků ADHD. Ve studii

s komorbidním alkoholismem nebyl rozdíl mezi atomoxetinem a placebem ve vztahu k užívání

alkoholu. Ve studii s komorbidní úzkostnou poruchou nedošlo při léčbě atomoxetinem ke zhoršení

komorbidní úzkosti.

Účinnost atomoxetinu v udržení symptomatické odpovědi byla prokázána ve studii, ve které po

počátečním 24týdenním období aktivní léčby byli pacienti splňující kritéria klinicky významné

odpovědi (definované jak zlepšením stupnice CAARS-Inv: Sv, tak i stupnice CGI-S) randomizováni

k dvojitě zaslepené léčbě atomoxetinem nebo placebem po dobu dalších 6 měsíců. Na konci

6měsíčního období splnila kritéria klinicky významné odpovědi větší část pacientů léčených

atomoxetinem než placebem (64,3 % oproti 50,0 %; p = 0,001). Pacienti léčení atomoxetinem

prokázali statisticky signifikantně lepší udržení funkčnosti oproti pacientům léčeným placebem, což

bylo prokázáno menší průměrnou změnou celkového skóre stupnice Adult ADHD Quality of Life

(AAQoL) v 3měsíčním intervalu (p = 0,003) a 6měsíčním intervalu (p = 0,002).

QT/QTc studie

Důkladná studie QT/QTc provedená u zdravých dospělých pomalých metabolizátorů CYP2D6

s dávkami až 60 mg dvakrát denně prokázala, že se účinek atomoxetinu na QTc interval při

maximálních koncentracích významně neliší od placeba. K nepatrnému prodloužení QTc intervalu

došlo při zvýšené koncentraci atomoxetinu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika atomoxetinu u dětí a dospívajících je obdobná jako u dospělých. Farmakokinetika

atomoxetinu nebyla u dětí do 6 let hodnocena.

Farmakokinetické studie prokázaly, že tobolky a perorální roztok atomoxetinu jsou bioekvivalentní.

Absorpce

Atomoxetin se po perorálním podání rychle a téměř úplně absorbuje, průměrné maximální pozorované

plazmatické koncentrace (C

) dosahuje přibližně za 1–2 hodiny po podání. Absolutní biologická

dostupnost atomoxetinu po perorálním podání se pohybovala od 63 % do 94 % v závislosti na

individuálních rozdílech v relativně nízkém metabolismu prvního průchodu. Atomoxetin se může

podávat s jídlem nebo bez jídla.

Distribuce

Atomoxetin je široce distribuován a výrazně se váže (98 %) na plazmatické bílkoviny, zejména na

albumin.

Biotransformace

Atomoxetin podléhá biotransformaci hlavně enzymatickou cestou cytochromu P450 2D6 (CYP2D6).

Osoby se sníženou aktivitou této enzymatické cesty (pomalí metabolizátoři) představují přibližně 7 %

populace kavkazského typu a mají vyšší plazmatické koncentrace atomoxetinu ve srovnání s osobami

s normální aktivitou (rychlí metabolizátoři). U pomalých metabolizátorů je AUC atomoxetinu

přibližně 10krát větší a C

SSmax

přibližně 5krát vyšší než u rychlých metabolizátorů. Hlavním

vytvářeným oxidativním metabolitem je 4­hydroxyatomoxetin, který je rychle glukuronidován.

4­hydroxyatomoxetin je ekvipotentní atomoxetinu, avšak v plazmě cirkuluje v mnohem menších

koncentracích. I když 4­hydroxyatomoxetin se primárně tvoří aktivitou CYP2D6, u jedinců, u kterých

není přítomna aktivita CYP2D6, může být 4-hydroxyatomoxetin tvořen i několika dalšími enzymy

P450, avšak menší rychlostí. Atomoxetin v terapeutických dávkách neinhibuje ani neindukuje

CYP2D6.

Enzymy cytochromu P450: Atomoxetin klinicky významně neinhibuje ani neindukuje enzymy

cytochromu P450, včetně CYP1A2, CYP3A, CYP2D6 a CYP2C9.

Eliminace

Průměrný eliminační poločas atomoxetinu po perorálním podání je u rychlých metabolizátorů

3,6 hodiny a u pomalých metabolizátorů 21 hodin. Atomoxetin se vylučuje hlavně jako 4-

hydroxyatomoxetin-O­glukuronid, a to zejména močí.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika atomoxetinu je v rozmezí dávek studovaných u rychlých i pomalých metabolizátorů

lineární.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce jater způsobuje snížení clearence atomoxetinu, zvýšenou expozici atomoxetinu

(2násobná AUC u lehké poruchy funkce a 4násobná u těžké poruchy funkce jater) a prodloužení

biologického poločasu původní látky ve srovnání se zdravou kontrolní skupinou se stejným

genotypem rychlé metabolizace CYP2D6. U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce

jater (Child-Pughova třída B a C) mají být úvodní a cílové dávky upraveny (viz bod 4.2).

Střední plazmatické koncentrace atomoxetinu u pacientů s terminálním selháním ledvin (end stage

renal disease, ESRD) byly obecně vyšší, než hodnoty u zdravých subjektů vyjádřeno jako zvýšení C

(rozdíl 7 %) a AUC

0–∞

(rozdíl přibližně 65 %). Rozdíly mezi těmito dvěma skupinami jsou

minimalizovány po úpravě dávky podle tělesné hmotnosti. Farmakokinetika atomoxetinu a jeho

metabolitů u osob s ESRD nenaznačuje nutnost úpravy dávky (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií hodnotících bezpečnost,

toxicitu po opakovaném podávání, genotoxicitu, kancerogenní potenciál nebo reprodukci a vývoj

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Vzhledem k omezení dávky vycházejí z klinické (či

nadsazené farmakologické) odpovědi zvířat na přípravek kombinovaný s metabolickými rozdíly mezi

druhy, maximální tolerované dávky u zvířat použité v neklinických studiích vyvolaly expozice

atomoxetinu podobné nebo jen mírně odlišné expozicím, kterých jsou dosahovány u pomalých

metabolizátorů CYP2D6 při maximálních doporučených denních dávkách.

Na mladých potkanech byla provedena studie s cílem zjistit účinky atomoxetinu na růst

a neurobehaviorální a sexuální vývoj. Bylo pozorováno mírné opoždění začátku vaginální

průchodnosti (při všech dávkách) a prepuciální separace (při dávkách ≥ 10 mg/kg/den) a mírný pokles

hmotnosti nadvarlat a počtu spermií (při dávkách ≥ 10 mg/kg/den). Nebyly však pozorovány žádné

účinky na fertilitu nebo reprodukční výkonnost. Význam těchto nálezů pro člověka není znám.

Březím samicím králíků byl v období organogeneze sondou podáván atomoxetin až do dávky

100 mg/kg/den. Při této dávce byl v 1 ze 3 studií zjištěn pokles počtu živých plodů, vzestup časné

resorpce, mírně zvýšený výskyt atypického odstupu arteria carotis a nepřítomnost arteria subclavia.

Tyto nálezy byly pozorovány při dávkách, které způsobovaly mírnou mateřskou toxicitu. Incidence

těchto nálezů je v pásmu historických kontrolních hodnot. Tyto nálezy nebyly pozorovány do dávek

30 mg/kg/den. Expozice (AUC) nenavázanému atomoxetinu u králíků při dávce 100 mg/kg/den byla

přibližně 3,3násobná (rychlí metabolizátoři CYP2D6) a 0,4násobná (pomalí metabolizátoři CYP2D6),

než tomu bylo u člověka při maximální denní dávce 1,4 mg/kg/den. Nálezy v jedné ze tří studií

u králíků byly neprůkazné a jejich význam pro člověka není znám.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Obsah tobolek

předbobtnalý kukuřičný škrob

koloidní bezvodý oxid křemičitý

dimetikon 350

Tobolka

Atofab 10

mg tvrdé tobolky

želatina

natrium-lauryl-sulfát (E 487)

oxid titaničitý (E 171)

čištěná voda

Atofab 18

mg tvrdé tobolky

želatina

natrium-lauryl-sulfát (E 487)

oxid titaničitý (E 171)

žlutý oxid železitý (E 172)

čištěná voda

Atofab 25

mg tvrdé tobolky

želatina

natrium-lauryl-sulfát (E 487)

oxid titaničitý (E 171)

indigokarmín (E 132)

čištěná voda

Atofab 40

mg tvrdé tobolky

želatina

natrium-lauryl-sulfát (E 487)

oxid titaničitý (E 171)

indigokarmín (E 132)

čištěná voda

Atofab 60

mg tvrdé tobolky

želatina

natrium-lauryl-sulfát (E 487)

oxid titaničitý (E171)

indigokarmín (E132)

žlutý oxid železitý (E172)

čištěná voda

Potiskový inkoust (černý)

esterifikovaný šelak

černý oxid železitý (E172)

propylenglykol

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

36 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a

obsah balení

Krabička obsahuje průhledné PVC/PE/PCTFE//Al blistry nebo PA/Al/PVC//Al blistry

Velikost balení: 7, 10, 14, 28, 30 a 56 tvrdých tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a

pro zacházení s

ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O

REGISTRACI

G. L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Atofab 10 mg tvrdé tobolky: 06/138/17-C

Atofab 18 mg tvrdé tobolky: 06/139/17-C

Atofab 25 mg tvrdé tobolky: 06/140/17-C

Atofab 40 mg tvrdé tobolky: 06/141/17-C

Atofab 60 mg tvrdé tobolky: 06/142/17-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. 6. 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

20. 6. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace