ASEPTOSUPRA

Česká republika - čeština - Ecolab

Koupit nyní

Bezpečnostní list Bezpečnostní list (SDS)
25-01-2022
Dostupné s:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Registrační číslo:
116697E

Dokumenty v jiných jazycích

Bezpečnostní list Bezpečnostní list
bulharština 24-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
španělština 24-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
dánština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
němčina 24-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
estonština 27-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
řečtina 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
angličtina 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
francouzština 24-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
italština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
lotyština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
litevština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
maďarština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
nizozemština 24-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
polština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
portugalština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
rumunština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovenština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovinština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
finština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
švédština 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ruština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
norština 28-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ukrajinština 28-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
chorvatština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
srbština 27-01-2022

Přečtěte si celý dokument

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

AseptoSupra

116697E

1 / 14

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

AseptoSupra

5Y1Y-1EH7-TC0S-GUFV

Kód výrobku

116697E

Použití látky nebo směsi

Biocid

Druh látky

Směs

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Dezinfekční produkt. Semi-automatická aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

18.10.2021

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1

H290

Žíravost pro kůži, Kategorie 1

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí,

Kategorie 1

H400

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí,

Kategorie 2

H411

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

AseptoSupra

116697E

2 / 14

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H290

Může být korozivní pro kovy.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými

účinky.

Doplňkové údaje o

nebezpečí

EUH031

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo

osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

chlornan sodný

hydroxid sodný

2.3 Další nebezpečnost

Míchání tohoto produktu s kyselinou nebo s amoniakem způsobí uvolnění plynného chloru.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

chlornan sodný

7681-52-9

231-668-3

01-2119488154-34

Nota B Žíravost pro kůži Subkategorie 1B;

H314

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H400

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro

>= 5 - < 10

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

AseptoSupra

116697E

3 / 14

vodní prostředí Kategorie 1; H410

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

EUH031 >= 5 %

M = 10

M (chronický) = 1

hydroxid sodný

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

Žíravost pro kůži Kategorie 1A

H314 >= 5 %

Žíravost pro kůži Kategorie 1B

H314 2 - < 5 %

Dráždivost pro kůži Kategorie 2

H315 0.5 - < 2 %

Podráždění očí Kategorie 2

H319 0.5 - < 2 %

>= 5 - < 10

Látky, které mají pracovní limit expozice :

disodium metasilicate

6834-92-0

229-912-9

01-2119449811-37

Žíravost pro kůži Kategorie 1B; H314

...

Přečtěte si celý dokument

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace