ARSENIC TRIOXIDE SANDOZ 1MG/ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
OXID ARSENITÝ (ARSENI TRIOXIDUM)
Dostupné s:
Sandoz s.r.o., Praha
ATC kód:
L01XX27
INN (Mezinárodní Name):
ARSENIC TRIOXIDE (ARSENIC TRIOXIDE)
Dávkování:
1MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1X10ML
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
OXID ARSENITÝ
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 550/18-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls192225/2021

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Arsenic Trioxide Sandoz 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

arseni trioxidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Arsenic Trioxide Sandoz a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Arsenic Trioxide Sandoz podán

Jak se přípravek Arsenic Trioxide Sandoz používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Arsenic Trioxide Sandoz uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Arsenic Trioxide Sandoz a k čemu se používá

Arsenic Trioxide Sandoz se používá u dospělých pacientů s nově diagnostikovanou akutní

promyelocytární leukemií (APL) ohrožených nízkým až středním rizikem a u dospělých pacientů, u

nichž byly jiné způsoby léčby této choroby neúspěšné. APL představuje ojedinělý typ myeloidní

leukemie, nemoci, při níž se vyskytují abnormální bílé krvinky, abnormální krvácení a modřiny.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Arsenic Trioxide Sandoz podán

Arsenic Trioxide Sandoz se musí podávat pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou akutních

leukemií.

Přípravek Arsenic Trioxide Sandoz Vám nesmí být podán

Jestliže jste alergický(á) na oxid arsenitý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Arsenic Trioxide Sandoz se musíte poradit se svým lékařem nebo zdravotní

sestrou, jestliže:

máte poruchu funkce ledvin

máte jakékoli problémy s játry.

Lékař provede následující opatření:

Před podáním první dávky přípravku Arsenic Trioxide Sandoz Vám bude vyšetřena krev ke

zjištění hladiny draslíku, hořčíku, vápníku a kreatininu.

Před podáním první dávky je třeba, aby Vám byl proveden elektrický záznam činnosti srdce

(elektrokardiogram, EKG).

V průběhu léčby přípravkem Arsenic Trioxide Sandoz mají být krevní testy (draslík, vápník,

hořčík a testy funkce jater) opakovány.

Dále Vám bude dvakrát týdně natočen elektrokardiogram.

Pokud se u Vás vyskytuje riziko abnormálního srdečního rytmu určitého typu (např.

torsade de

pointes

nebo prodloužení QTc intervalu), bude Vaše srdce sledováno nepřetržitě.

Lékař může během léčby a po léčbě sledovat Váš zdravotní stav, protože oxid arsenitý, který je

léčivou látkou přípravku Arsenic Trioxide Sandoz, může způsobit jiné druhy nádorových

onemocnění. Je nutné, abyste svému lékaři při každé návštěvě oznámil(a) jakékoli nové a

výjimečné příznaky a okolnosti.

Pokud u Vás existuje riziko vzniku nedostatku vitaminu B1, bude lékař sledovat Vaše poznávací

a pohybové schopnosti.

Děti a dospívající

Přípravek Arsenic Trioxide Sandoz se nedoporučuje dětem a dospívajícím do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Arsenic Trioxide Sandoz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujte svého lékaře, zejména:

pokud užíváte některý druh léků, které mohou vyvolat změnu srdečního rytmu. Mezi ně patří:

některé typy antiarytmik (léčivé přípravky používané ke korekci nepravidelného srdečního

rytmu, např. chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid)

léky určené k léčbě psychóz (ztráta kontaktu s realitou, např. thioridazin)

léky určené k léčbě deprese (např. amitriptylin)

některé typy léků určených k léčbě bakteriálních infekcí (např. erythromycin a sparfloxacin)

některé léky určené k léčbě alergií, jako je senná rýma, nazývané antihistaminika (např.

terfenadin a astemizol)

jakékoli léčivé přípravky, které způsobují snížení hladiny hořčíku nebo draslíku v krvi (např.

amfotericin B)

cisaprid (léčivý přípravek používaný k úlevě od určitých žaludečních potíží).

Účinek těchto léků na srdeční rytmus se může vlivem přípravku Arsenic Trioxide Sandoz

zvýšit. Nezapomeňte svého lékaře informovat o veškerých lécích, které užíváte.

pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jakékoli léky, které mohou ovlivňovat játra.

Jestliže si nejste jistý(á), ukažte lahvičku nebo balení svému lékaři.

Přípravek Arsenic Trioxide Sandoz s jídlem a pitím

Při léčbě přípravkem Arsenic Trioxide Sandoz není zapotřebí dodržovat žádná omezení v jídle či pití.

Těhotenství

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Arsenic Trioxide

Sandoz může poškodit plod, pokud jej užívá těhotná žena.

Pokud byste mohla otěhotnět, musíte v průběhu léčby přípravkem Arsenic Trioxide Sandoz používat

účinnou antikoncepci.

Pokud jste těhotná nebo pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Arsenic Trioxide Sandoz,

musíte se poradit se svým lékařem.

Muži by také měli během léčby přípravkem Arsenic Trioxide Sandoz používat účinnou antikoncepci.

Kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Arsen přítomný

v přípravku Arsenic Trioxide Sandoz přechází do mateřského mléka.

Vzhledem k tomu, že by přípravek Arsenic Trioxide Sandoz mohl kojeným dětem ublížit, během léčby

přípravkem Arsenic Trioxide Sandoz nekojte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Předpokládá se, že přípravek Arsenic Trioxide Sandoz nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na

schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud u Vás po podání přípravku Arsenic Trioxide Sandoz

nastanou potíže nebo se nebudete cítit dobře, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné

přístroje ani stroje, dokud příznaky neodezní.

Přípravek Arsenic Trioxide Sandoz obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v průměrné dávce. To znamená, že

je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Arsenic Trioxide Sandoz používá

Délka a frekvence podávání

Pacienti s nově diagnostikovanou promyelocytární leukemií

Lékař Vám bude přípravek Arsenic Trioxide Sandoz podávat jednou denně formou infuze. V prvním

léčebném cyklu může takováto každodenní léčba trvat nejvýše 60 dní, nebo do té doby, než lékař

stanoví, že došlo ke zlepšení onemocnění. Pokud bude Vaše onemocnění reagovat na podávání

přípravku Arsenic Trioxide Sandoz, dostanete ve čtyřech dalších léčebných cyklech 20 dávek, které

Vám budou podávány vždy 5 dnů v týdnu (po kterých bude následovat dvoudenní přerušení) po dobu

4 týdnů, po kterých bude následovat 4týdenní přerušení. Lékař přesně stanoví, jak dlouho léčba

přípravkem Arsenic Trioxide Sandoz potrvá.

Pacienti s akutní promyelocytární leukemií, jejichž onemocnění nereagovalo na jinou léčbu

Lékař Vám bude přípravek Arsenic Trioxide Sandoz podávat jednou denně formou infuze. V prvním

léčebném cyklu můžete být léčen(a) každý den nejvýše po dobu 50 dnů, nebo dokud lékař nedojde k

závěru, že se Vaše onemocnění zlepšilo. Pokud bude Vaše onemocnění reagovat na podávání

přípravku Arsenic Trioxide Sandoz, dostanete ve druhém cyklu léčby 25 dávek, které Vám budou

podávány 5 dnů v týdnu (po kterých bude následovat dvoudenní přerušení) po dobu 5 týdnů. Lékař

rozhodne, jak dlouho přesně musíte v léčbě přípravkem Arsenic Trioxide Sandoz pokračovat.

Způsob a cesta podání

Přípravek Arsenic Trioxide Sandoz musí být naředěn injekčním roztokem glukózy nebo roztokem

chloridu sodného.

Přípravek Arsenic Trioxide Sandoz obvykle podává lékař nebo zdravotní sestra. Je podáván tzv.

kapačkou (infuzí) do žíly, která potrvá jednu až dvě hodiny, možná i déle, pokud se vyskytnou

nežádoucí účinky, jako jsou návaly horka a závratě.

Přípravek Arsenic Trioxide Sandoz nesmí být mísen ani souběžně podáván v jedné infuzní soupravě

s jinými léčivými přípravky.

Pokud Vám lékař podá vyšší dávku přípravku Arsenic Trioxide Sandoz, než měla být podána

Mohou se u Vás vyskytnout křeče, svalová slabost a zmatenost. Pokud k tomu dojde, musí být léčba

přípravkem Arsenic Trioxide Sandoz neprodleně přerušena a lékař Vás bude léčit na předávkování

arsenem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte ihned svého lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže se u Vás objeví následující

nežádoucí účinky. Mohou to být známky vážného stavu zvaného diferenciační syndrom, které

mohou končit úmrtím:

potíže s dýcháním

kašel

bolest na hrudi

horečka.

Informujte ihned svého lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže se u Vás objeví jeden nebo více

z následujících nežádoucích účinků. Mohou to být známky alergické reakce:

potíže s dýcháním

horečka

náhlé zvýšení tělesné hmotnosti

zadržování vody

mdloby

palpitace (silné bušení srdce, které můžete cítit v hrudi).

Při léčbě přípravkem Arsenic Trioxide Sandoz se u Vás může vyskytnout některý z následujících

nežádoucích účinků:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

únava (vyčerpanost), bolest, horečka, bolest hlavy

pocit na zvracení, zvracení, průjem

závratě, bolest svalů, znecitlivění nebo mravenčení

vyrážka nebo svědění, zvýšená hladina cukru v krvi, otok (otok v důsledku přebytečné tekutiny)

dušnost, rychlý srdeční tep, abnormální záznam EKG

snížení hladin draslíku nebo hořčíku v krvi, abnormální testy funkce jater včetně nadměrného

množství bilirubinu nebo gama-glutamyltransferázy v krvi.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

snížení počtu krvinek (krevních destiček, červených a/nebo bílých krvinek), zvýšení počtu

bílých krvinek

zimnice, zvýšení tělesné hmotnosti

horečka z důvodu infekce a nízkého počtu bílých krvinek, pásový opar (infekce herpes zoster)

bolest na hrudi, krvácení do plic, hypoxie (nízká hladina kyslíku), hromadění tekutiny kolem

srdce nebo plic, nízký krevní tlak, abnormální srdeční rytmus

křeče (epileptický záchvat), bolest kloubů nebo kostí, zánět krevních cév

zvýšená hladina sodíku nebo hořčíku, ketony v krvi a moči (ketoacidóza), abnormální testy

funkce ledvin, selhání ledvin

bolest břicha

zarudnutí kůže, otok obličeje, rozmazané vidění.

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

plicní infekce, infekce v krvi

zánět plic, který způsobuje bolest na hrudi a dušnost, srdeční selhání

dehydratace (nedostatek tekutin), zmatenost

onemocnění mozku (encefalopatie, Wernickeho encefalopatie) s různými projevy, mimo jiné

s potížemi používat ruce a nohy, poruchami řeči a zmateností.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Arsenic Trioxide Sandoz uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na štítku lahvičky

za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, ve výjimečných případech při teptotě15-30 °C.

Stabilita po naředění pro infuzi

Naředění 0,9% roztokem NaCl

Chemická a fyzikální stabilita infuzních roztoků přípravku Arsenic Trioxide Sandoz po otevření před

použitím byla prokázána na dobu 28 dnů při pokojové teplotě (20-25 °C) bez ochrany před světlem a

při teplotě 2-8 °C s ochranou před světlem.

Naředění 5% roztokem glukosy

Chemická a fyzikální stabilita infuzních roztoků přípravku Arsenic Trioxide Sandoz po otevření před

použitím byla prokázána na dobu 3 dnů při teplotě 2-8 °C a na dobu 24 hodin při uchovávání při

teplotě do 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2-8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

Tento léčivý přípravek nesmí být použit, pokud zaznamenáte, že obsahuje cizorodé částice nebo

pokud je roztok zabarven.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Arsenic Trioxide Sandoz obsahuje

Léčivou látkou je arseni trioxidum 1 mg/ml.

Dalšími složkami jsou hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH) a voda pro injekci.

Jak Arsenic Trioxide Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení

Arsenic Trioxide Sandoz je koncentrát pro infuzní roztok. Arsenic Trioxide Sandoz se dodává ve

skleněných injekčních lahvičkách jako sterilní, čirý, bezbarvý roztok prostý částic.

Skleněné injekční lahvičky jsou uzavřené bromobutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem

s polypropylenovým odtrhovacím krytem.

Balení obsahuje 1 lahvičku s 10 ml koncentrátu pro infuzní roztok.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

Výrobce

Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee, Rakousko

Fareva Unterach GmbH, Mondseestraße 11, 4866 Unterach, Rakousko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Arsentrioxid Sandoz 1 mg/ml – Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Německo

Arsentrioxid HEXAL 1 mg/ml

Španělsko

Trióxido de Arsénico Sandoz 1 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG

Itálie

Arsenico triossido Sandoz

Nizozemsko

Arseentrioxide Sandoz 1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Polsko

Arsenic trioxide Sandoz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 6. 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

PO CELOU DOBU MANIPULACE S PŘÍPRAVKEM ARSENIC TRIOXIDE SANDOZ JE TŘEBA

PŘÍSNĚ DODRŽOVAT ASEPTICKÝ POSTUP, NEBOŤ NENÍ PŘÍTOMNA ŽÁDNÁ

KONZERVAČNÍ LÁTKA.

Naředění přípravku Arsenic Trioxide Sandoz

Přípravek Arsenic Trioxide Sandoz musí být před podáním naředěn.

Personál musí být proškolen v manipulaci a ředění oxidu arsenitého a musí mít na sobě vhodné

ochranné prostředky.

Ředění: Natáhněte stříkačkou potřebné množství koncentrátu z injekční lahvičky. Přípravek Arsenic

Trioxide Sandoz pak musí být okamžitě naředěn 100 až 250 ml injekčního roztoku glukózy o

koncentraci 50 mg/ml (5 %) nebo injekčního roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %).

Stabilita po naředění pro infuzi

Naředění 0,9% roztokem NaCl

Chemická a fyzikální stabilita infuzních roztoků přípravku Arsenic Trioxide Sandoz po otevření před

použitím byla prokázána na dobu 28 dnů při pokojové teplotě (20-25 °C) bez ochrany před světlem a

při teplotě 2-8 °C s ochranou před světlem.

Naředění 5% roztokem glukosy

Chemická a fyzikální stabilita infuzních roztoků přípravku Arsenic Trioxide Sandoz po otevření před

použitím byla prokázána na dobu 3 dnů při teplotě 2-8 °C a na dobu 24 hodin při uchovávání při

teplotě do 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2-8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

Použití přípravku Arsenic Trioxide Sandoz

Pouze k jednorázovému použití. Přípravek Arsenic Trioxide Sandoz nesmí být mísen ani souběžně

podáván v jedné intravenózní soupravě s jinými léčivými přípravky.

Arsenic Trioxide Sandoz musí být podáván intravenózně po dobu 1-2 hodin. Dobu trvání infuze lze

prodloužit až na 4 hodiny, pokud jsou pozorovány vasomotorické reakce. Centrální žilní katétr není

nezbytný.

Naředěný roztok musí být čirý a bezbarvý. Veškeré parenterální roztoky musejí být před podáním

vizuálně zkontrolovány, zda neobsahují částice či nežádoucí zabarvení. Pokud roztok obsahuje

cizorodé částice, nepoužívejte jej.

Správný postup likvidace

Arsenic Trioxide Sandoz je určen pouze pro jednorázové použití a jakékoliv nevyužité množství

v injekční lahvičce musí být řádně zlikvidováno. Neuchovávejte nevyužitá množství pro pozdější

použití.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přečtěte si celý dokument

1/18

Sp. zn. sukls528/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Arsenic Trioxide Sandoz 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml přípravku Arsenic Trioxide Sandoz obsahuje arseni trioxidum 1 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: 10 ml roztoku obsahuje 6,3 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ

FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok

Sterilní, čirý, bezbarvý roztok, prostý částic.

pH: 7,5-8,5

4.

KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1

Terapeutické

indikace

Oxid arsenitý je indikován k indukci remise a konsolidace u dospělých pacientů s:

nově diagnostikovanou akutní promyelocytární leukemií (APL) ohrožených nízkým až

středním rizikem (počet leukocytů ≤ 10 x 10

/µl) v kombinaci s tretinoinem (all-trans

retinová kyselina

ATRA),

relabující/refrakterní akutní promyelocytární leukemií (APL) (předchozí léčba měla

zahrnovat terapii retinoidy a chemoterapii), která je charakterizována přítomností

translokace t(15;17) a/nebo přítomností genu promyelocytární leukemie/alfa-receptoru

tretinoinu (gen PLM/RAR-alfa).

Výskyt odpovědí jiných podtypů akutní myelogenní leukemie na oxid arsenitý nebyl zkoumán.

4.2

Dávkování a způsob

podání

Arsenic Trioxide Sandoz musí být podáván pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou

akutních leukemií, a je nutno dodržovat speciální postupy monitorování, popsané v bodu 4.4.

Dávkování

Pro dospělé i starší osoby je doporučena stejná dávka.

Nově diagnostikovaná akutní promyelocytární leuk

e

mie (APL) s nízkým až středním rizikem

Schéma indukční léčby

Arsenic Trioxide Sandoz musí být podáván intravenózně v dávce 0,15 mg/kg/den, dokud

nedojde ke kompletní remisi. Pokud ke kompletní remisi nedojde do 60 dnů, je třeba

2/18

podávání ukončit.

Konsolid

ační schéma

Arsenic Trioxide Sandoz musí být podáván intravenózně v dávce 0,15 mg/kg/den, 5 dní v

týdnu. V léčbě je nutné pokračovat 4 týdny, poté je nutné přerušení v délce 4 týdnů; celkem

jsou nutné 4 tyto cykly.

Relabující/refrakterní akutní promyelocytární leuk

emie (APL)

Schéma indukční léčby

Arsenic Trioxide Sandoz musí být podáván intravenózně ve fixních dávkách 0,15 mg/kg/den

jednou denně, dokud nedojde ke kompletní remisi (v buněčné hmotě kostní dřeně je přítomno

méně než 5 % blastů a není prokázána přítomnost leukemických buněk). Pokud ke kompletní

remisi nedojde do 50 dnů, je třeba dávkování přerušit.

Konsolidační schéma

Konsolidační léčba musí být zahájena 3 až 4 týdny po skončení indukční léčby. Arsenic

Trioxide Sandoz má být podáván intravenózně ve 25 dávkách po 0,15 mg/kg/den 5 dnů

v týdnu, po nichž následuje dvoudenní pauza; toto schéma se opakuje po dobu pěti týdnů.

Přerušení, úprava a znovuzahájení dávkování

Léčba přípravkem oxidem arsenitým se musí dočasně přerušit před koncem léčebného cyklu

kdykoliv, jakmile je zpozorován třetí nebo vyšší stupeň toxicity podle Obecných kritérií

toxicity Národního institutu pro rakovinu (National Cancer Institute Common Toxicity

Criteria), a pokud se předpokládá, že by tato toxicita mohla souviset s léčbou oxidem

arsenitým. U pacientů, u nichž se objeví nežádoucí účinky, které jsou považovány za

související s podáváním oxidu arsenitého, lze pokračovat v léčbě teprve po vyřešení toxické

příhody, nebo až se abnormalita, jež byla příčinou přerušení léčby, navrátí do výchozí

hodnoty. V takovýchto případech musí být léčba obnovena v dávce, která představuje 50 %

předchozí denní dávky. Pokud do 7 dnů od obnovení léčby ve snížené dávce nedojde k

opakování toxické příhody, lze denní dávku zvýšit zpět na 100 % původní dávky. Pacienti, u

kterých dojde k opakovanému výskytu toxicity, musejí být z léčby vyřazeni. Další informace

týkající se EKG, abnormalit elektrolytů a hepatotoxicity viz bod 4.4.

Zvláštní populace

Pacienti s poruchou funkce jater

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné údaje pro všechny skupiny jaterních poruch a

při léčbě oxidem arsenitým se mohou projevit hepatotoxické účinky, je třeba dbát opatrnosti

při podávání oxidu arsenitého pacientům s poruchou funkce jater (viz body 4.4 a 4.8).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné údaje pro všechny skupiny poruch ledvin, je

třeba dbát opatrnosti při podávání oxidu arsenitého pacientům s poruchou funkce ledvin.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost oxidu arsenitého u dětí do 17 let nebyla stanovena. V současnosti

dostupné údaje pro děti ve věku 5 až 16 let jsou popsány v bodě 5.1, ale na jejich základě

nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování. Nejsou dostupné žádné údaje pro děti ve

věku do 5 let.

3/18

Způsob podání

Arsenic Trioxide Sandoz musí být podáván intravenózně po dobu 1-2 hodin. Dobu trvání

infuze lze prodloužit až na 4 hodiny, pokud jsou pozorovány vasomotorické reakce.

Centrální žilní katétr není nezbytný. Vzhledem k symptomům choroby a k zajištění

příslušného monitorován musí být na počátku léčby pacienti hospitalizováni.

Návod k přípravě tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro

použití

Pacienti s klinicky nestabilní APL jsou zvláště rizikoví a bude u nich zapotřebí častěji

sledovat elektrolyty a glykemii a častěji provádět vyšetření hematologických, hepatálních,

renálních a koagulačních parametrů.

Syndrom aktivace leukocytů (diferenciační syndrom APL)

Celkem 27 % pacientů s relabující/refrakterní APL a léčených oxidem arsenitým hlásilo

příznaky podobné syndromu nazývanému RA-akutní promyelocytární leukemie (retinoic-acid-

acute promyelocytic leukaemia, RA-APL) neboli diferenciační syndrom APL, pro nějž je

typická horečka, dušnost, přírůstky tělesné hmotnosti, pulmonální infiltráty a pleurální nebo

perikardiální výpotky, s leukocytózou nebo bez ní. Tento syndrom může způsobit úmrtí. U

pacientů s nově diagnostikovanou APL léčených oxidem arsenitým a tretinoinem (ATRA) byl

zjištěn diferenciační syndrom APL v 19 % případů, a to včetně 5 závažných případů. Při

prvních známkách, které by mohly naznačovat vznik tohoto syndromu (nevysvětlitelná

horečka, dušnost a/nebo zvýšení tělesné hmotnosti, abnormální nálezy poslechového vyšetření

hrudníku nebo abnormality patrné na rentgenových snímcích), musí být léčba oxidem

arsenitým dočasně zastavena a je třeba ihned zahájit podávání vysokých dávek steroidů

(dexamethason 10 mg intravenózně dvakrát denně), a to bez ohledu na počet leukocytů; léčba

musí pokračovat minimálně po dobu 3 dnů nebo déle, dokud se známky a symptomy nezmírní.

V klinicky opodstatněných případech/podle potřeby se též doporučuje konkomitantní léčba

diuretiky. U většiny pacientů není zapotřebí během léčby diferenciačního syndromu APL

ukončit podávání oxidu arsenitého trvale. Jakmile dojde k odeznění známek a symptomů, lze

znovu zahájit léčbu oxidem arsenitým v dávce, která bude během prvních 7 dnů odpovídat

50 % předchozí dávky. Poté, pokud se předchozí toxicita znovu nezhorší, může být léčba

oxidem arsenitým obnovena v plné dávce. V případě, že se symptomy objeví znovu, je nutné

dávkování oxidu arsenitého snížit na předchozí dávku. Aby se předešlo vzniku diferenciačního

syndromu APL během indukční léčby, lze u pacientů s APL od 1. dne podávání oxidu

arsenitého až do konce indukční léčby podávat prednison (0,5 mg/kg tělesné hmotnosti denně

po celou dobu indukční léčby). Doporučuje se nekombinovat léčbu steroidy s chemoterapií,

neboť neexistují žádné zkušenosti s podáváním steroidů a chemoterapie během léčby syndromu

aktivace leukocytů vyvolaného podáváním oxidu arsenitého. Zkušenosti získané po uvedení

přípravku na trh naznačují, že podobný syndrom může nastat u pacientů s jinými typy

maligních onemocnění. Monitorování a léčbu těchto pacientů je třeba provádět postupem

popsaným výše.

Abnormality v elektrokardiogramu (EKG)

Oxid arsenitý může způsobit prodloužení QT intervalu a kompletní atrioventrikulární

blokádu. Prodloužení QT intervalu může vést k ventrikulární arytmii typu torsade de pointes,

která může být fatální. Předchozí léčba antracykliny může zvýšit riziko prodloužení QT

intervalu. Riziko vzniku torsade de pointes souvisí s mírou prodloužení QT intervalu, se

4/18

souběžným podáváním léčivých přípravků prodlužujících QT interval (jako jsou antiarytmika

tříd Ia a III, např. chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid), antipsychotik (např. thioridazin),

antidepresiv (např. amitriptylin), některých makrolidů (např. erythromycin), některých

antihistaminik (např. terfenadin a astemizol), některých chinolonových antibiotik (např.

sparfloxacin) a jiných jednotlivých léčivých přípravků, které prodlužují QT interval (např.

cisaprid), s anamnézou torsade de pointes, s dříve existujícím prodloužením QT intervalu, s

městnavým srdečním selháváním, s podáváním diuretik způsobujících úbytek draslíku,

amfotericinu B, nebo s jinými stavy, které ústí v hypokalemii nebo hypomagnezemii.

V klinických studiích, prováděných u pacientů s relabujícím/refrakterním onemocněním, se u

40 % pacientů léčených oxidem arsenitým objevilo alespoň jednou prodloužení korigovaného

QT intervalu (QTc) přesahující 500 ms. Prodloužení QTc intervalu bylo pozorováno mezi

prvním až pátým týdnem po infuzi oxidu arsenitého, s návratem k základní hodnotě do osmi

týdnů po infuzi oxidu arsenitého. U jednoho pacienta (kterému bylo souběžně podáváno

několik léčivých přípravků včetně amfotericinu B) se během indukční léčby relapsu APL

oxidem arsenitým objevily asymptomatické torsade de pointes. U nově diagnostikované APL

vykazovalo při podávání oxidu arsenitého v kombinaci s ATRA (viz bod 4.8) 15,6 % pacientů

prodloužení QTc intervalu. U jednoho nově diagnostikovaného pacienta byla indukční léčba

ukončena z důvodu závažného prodloužení QTc intervalu a abnormalit elektrolytů v den 3

indukční léčby.

Doporučení pro monitorování EKG a elektrolytů

Před zahájením léčby oxidem arsenitým musí být provedeno 12svodové EKG a musí být

vyhodnocena hladina elektrolytů v séru (draslík, vápník a hořčík) a kreatininu; stávající

abnormality elektrolytů musejí být upraveny, a pokud možno je třeba vysadit léčivé přípravky,

které způsobují prodloužení QT intervalu. Srdeční činnost pacientů s rizikovými faktory

prodloužení QTc intervalu nebo s rizikovými faktory pro torsade de pointes má být

kontinuálně monitorována (pomocí EKG). Pokud je QTc interval delší než 500 ms, je třeba

dokončit nápravná opatření a QTc interval musí být znovu vyhodnocen sérií EKG; pokud je to

možné, lze si vyžádat radu specialisty, než se začne uvažovat o podání oxidu arsenitého.

Během léčby oxidem arsenitým musejí být udržovány koncentrace draslíku nad 4 mEq/l a

koncentrace hořčíku nad 1,8 mg/dl. Pacienti, u nichž absolutní hodnota QT intervalu přesáhne

500 ms, musejí být znovu vyšetřeni a je třeba neprodleně učinit opatření k úpravě souběžných

rizikových faktorů, pokud existují, přičemž je třeba zvážit rizika a přínosy pokračování nebo

ukončení léčby oxidem arsenitým. Pokud dojde k synkopě, zrychlenému nebo nepravidelnému

srdečnímu rytmu, je třeba pacienta hospitalizovat a průběžně sledovat, musejí být

vyhodnoceny elektrolyty v séru a do té doby, než se QTc interval sníží na 460 ms, upraví se

abnormality elektrolytů a vymizí synkopa a nepravidelný srdeční rytmus, musí být léčba

oxidem arsenitým dočasně přerušena. Po zotavení je třeba znovu zahájit léčbu v dávce, která

odpovídá 50 % předchozí denní dávky. Pokud se prodloužení QTc intervalu znovu neprojeví

během 7 dnů po obnovení léčby při snížené dávce, lze druhý týden znovu zahájit léčbu

oxidem arsenitým v dávce 0,11 mg/kg tělesné hmotnosti a den. Pokud nedojde k prodloužení,

lze denní dávku zvýšit zpět na 100 % původní dávky. Údaje o účinku oxidu arsenitého na QTc

interval během infuze nejsou k dispozici. Elektrokardiogramy musejí být prováděny během

indukce a konsolidace dvakrát týdně, u klinicky nestabilních pacientů častěji.

Hepatotoxicita (stupně 3 nebo vyšší)

Ve skupině pacientů nově diagnostikovaných s APL a ohrožených nízkým až středním

rizikem se během indukční nebo konsolidační léčby oxidem arsenitým v kombinaci s

ATRA (viz bod 4.8) u 63,2 % z nich projevily hepatotoxické účinky stupně 3 nebo 4.

Toxické účinky však odezněly po dočasném přerušení podávání oxidu arsenitého, ATRA

nebo obou přípravků. Léčba oxidem arsenitým musí být ukončena před plánovaným

koncem léčby vždy, když se zjistí hepatotoxicita 3. stupně nebo vyšší na základě

obecných kritérií toxicity Národního institutu pro rakovinu (National Cancer Institute

Common Toxicity Criteria). Jakmile koncentrace bilirubinu, SGOT a/nebo alkalické

5/18

fosfatázy poklesne pod čtyřnásobek normálního horního limitu, je třeba znovu zahájit

léčbu oxidem arsenitým v dávce odpovídající 50 % předchozí dávky podávané během

prvních 7 dnů. Poté, pokud se předchozí toxicita znovu nezhorší, lze léčbu oxidem

arsenitým opět zahájit v plné dávce. Pokud se hepatotoxicita projeví znovu, musí být

léčba oxidem arsenitým trvale ukončena.

Odložení a úprava dávkování

Léčba oxidem arsenitým musí být dočasně přerušena před koncem léčebného cyklu kdykoliv,

jakmile je zpozorován 3. nebo vyšší stupeň toxicity podle obecných kritérií toxicity

Národního institutu pro rakovinu a pokud se předpokládá, že tato toxicita by mohla souviset s

léčbou oxidem arsenitým (viz bod 4.2).

Laboratorní vyšetření

Hladiny elektrolytů a glukózy v krvi, vyšetření hematologických, hepatálních, renálních a

koagulačních parametrů musejí být po dobu indukční fáze sledovány minimálně dvakrát

týdně, u klinicky nestabilních pacientů častěji, a minimálně jednou týdně po dobu

konsolidační fáze.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné údaje pro všechny skupiny poruch ledvin, je

doporučeno dbát opatrnosti při podávání oxidu arsenitého pacientům s poruchou funkce

ledvin. Zkušenosti u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nejsou dostačující

k rozhodnutí, zda je nutná úprava dávkování.

Používání přípravku oxidu arsenitého u dialyzovaných pacientů nebylo studováno.

Pacienti s poruchou funkce jater

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné údaje pro všechny skupiny jaterních poruch a

při léčbě oxidem arsenitým se mohou projevit hepatotoxické účinky, je třeba při podávání

oxidu arsenitého pacientům s poruchou funkce jater dbát opatrnosti (viz bod 4.4 o

hepatotoxicitě a bod 4.8). Zkušenosti u pacientů s těžkou poruchou funkce jater nejsou

dostačující k rozhodnutí, zda je nutná úprava dávkování.

Starší pacienti

O podávání oxidu arsenitého starším osobám existují jen omezené klinické údaje. U těchto

pacientů je třeba dbát opatrnosti.

Hyperleukocytóza

Léčba oxidem arsenitým u některých pacientů s relabující/refrakterní APL souvisela

s rozvojem hyperleukocytózy (≥ 10 x 10

/μl). Zdálo se, že neexistuje souvislost mezi

základní hodnotou počtu leukocytů a rozvojem hyperleukocytózy ani korelace mezi základní

hodnotou počtu leukocytů a nejvyšší hodnotou počtu leukocytů. Hyperleukocytóza nebyla

nikdy léčena dodatečnou chemoterapií a vyřešila se při pokračování v léčbě oxidem

arsenitým. Počty leukocytů během konsolidace nebyly tak vysoké jako během indukční léčby

a pohybovaly se do 10 x 10

/μl, s výjimkou jednoho pacienta, jehož počet leukocytů během

konsolidace činil 22 x 10

/μl. U dvaceti pacientů s relabující/refrakterní APL (50 %) se

projevila leukocytóza, ovšem u všech těchto pacientů se počty leukocytů snižovaly nebo se

normalizovaly do doby, kdy došlo k remisi kostní dřeně, a cytotoxická chemoterapie ani

leukoferéza nebyly potřebné. U 35 ze 74 (47 %) pacientů s nově diagnostikovanou APL a

ohrožených nízkým až středním rizikem se během indukční terapie vyvinula leukocytóza (viz

bod 4.8). Všechny případy však byly úspěšně léčeny hydroxykarbamidem.

U pacientů s nově diagnostikovanou relabující/refrakterní APL, u kterých se po zahájení léčby

vyvine chronická leukocytóza, je třeba podávat hydroxykarbamid. S podáváním

hydroxykarbamidu v příslušné dávce je třeba pokračovat, aby byl zachován počet leukocytů ≤

6/18

10 x 10

/μl, a poté je nutné dávku postupně snižovat.

Tabulka 1 Doporučení pro zahájení léčby hydroxykarbamidem

Počet leukocytů

Hydroxykarbamid

10-50 x 10

/µl

500 mg čtyřikrát denně

> 50 x 10

/µl

1 000 mg čtyřikrát denně

Vznik druhotných primárních malignit

Léčivá látka přípravku Arsenic Trioxide Sandoz, oxid arsenitý, je lidský karcinogen. Sledujte,

zda u pacientů nevznikají druhotné primární malignity.

Encefalopatie

Při léčbě oxidem arsenitým byly hlášeny případy encefalopatie. U pacientů s deficitem

vitaminu B1 byla po léčbě oxidem arsenitým hlášena Wernickeho encefalopatie. Po

zahájení podávání oxidu arsenitého je třeba pečlivě sledovat, zda se u pacientů s rizikem

vzniku nedostatku vitaminu B1 neprojeví známky a symptomy encefalopatie. Některé

případy se upravily po podání vitaminu B1.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v průměrné dávce, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy

interakce

Nebyla prováděna žádná formální posouzení farmakokinetických interakcí mezi oxidem

arsenitým a jinými léčivými přípravky.

Léčivé přípravky, o nichž je známo, že způsobují prodloužení QT/QTc intervalu,

hypokalemii nebo hypomagnezemii

Prodloužení QT/QTc intervalu se během léčby oxidem arsenitým očekává, hlášeny byly také

torsade de pointes a kompletní srdeční blokáda. U pacientů, kteří užívají nebo užívali léčivé

přípravky, o nichž je známo, že způsobují hypokalemii nebo hypomagnezemii, jako jsou

diuretika nebo amfotericin B, může být riziko torsade de pointes vyšší. Doporučuje se zvýšená

opatrnost, pokud se oxid arsenitý podává společně s jinými léčivými přípravky, o nichž je

známo, že prodlužují QT/QTc interval, jako jsou makrolidová antibiotika či antipsychotikum

thioridazin, nebo s léčivými přípravky, o nichž je známo, že způsobují hypokalemii nebo

hypomagnezemii. Další informace o léčivých látkách způsobujících prodloužení QT intervalu

jsou uvedeny v bodu 4.4.

Léčivé přípravky, o nichž je známo, že mají hepatotoxické účinky

Při léčbě oxidem arsenitým se mohou projevit hepatotoxické účinky, a proto je třeba dbát

opatrnosti při podávání oxidu arsenitého společně s léčivými přípravky, o nichž je známo,

že mají hepatotoxické účinky (viz bod 4.4 a 4.8).

Další přípravky k léčbě leukemie

Vliv oxidu arsenitého na účinnost jiných přípravků k léčbě leukemie není znám.

4.6

Fertilita, těhotenství a

kojení

Antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku a muži musí během léčby přípravkem Arsenic Trioxide Sandoz

používat účinnou antikoncepci.

Těhotenství

Studie na zvířatech prokázaly, že oxid arsenitý má embryotoxické a teratogenní účinky (viz

7/18

bod 5.3). Studie u těhotných žen, užívajících oxid arsenitý, se neprováděly. Pokud je tento

léčivý přípravek užíván během těhotenství, nebo pokud pacientka během jeho užívání

otěhotní, musí být informována o možném poškození plodu.

Kojení

Arsen se vylučuje do lidského mateřského mléka. Vzhledem k možným závažným

nežádoucím účinkům oxidu arsenitého na kojené dítě musí být kojení přerušeno před

podáváním a v průběhu podávání tohoto léčivého přípravku.

Fertilita

S oxidem arsenitým nebyly provedeny žádné klinické ani neklinické studie fertility.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat

stroje

Oxid arsenitý nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí

účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nežádoucí účinky spojené s CTC stupněm 3 a 4 se v klinických studiích vyskytly u 37 %

pacientů s refrakterní/relabující APL. Nejčastěji hlášené reakce byly hyperglykemie,

hypokalemie, neutropenie a zvýšené hodnoty alaninaminotransferázy (ALT). Leukocytóza se

vyskytla u 50 % pacientů s refrakterní/relabující APL; byla stanovena na základě

hematologického posouzení.

Závažné nežádoucí účinky byly u populace s refrakterní/relabující APL časté (1 - 10 %) a

nikoliv neočekávané. Tyto závažné nežádoucí účinky přičítané oxidu arsenitému zahrnovaly

diferenciační syndrom APL (3), leukocytózu (3), prodloužený QT interval (4, 1 včetně

torsade de pointes), atriální fibrilaci/flutter síní (1), hyperglykemii (2) a řadu různých

závažných nežádoucích účinků souvisejících s krvácením, infekcemi, bolestmi, průjmy a

nauzeou.

Nežádoucí příhody vyžadující naléhavou léčbu měly u pacientů s refrakterní/relabující APL

obecně tendenci v průběhu času ustupovat, snad proto, že došlo ke zmírnění vlastního

chorobného procesu. Pacienti měli tendenci snášet konsolidaci a udržovací léčbu s nižší

toxicitou než během indukce. To je pravděpodobně dáno nárůstem nežádoucích příhod

vlivem nekontrolovaného chorobného procesu na počátku léčby a vlivem velkého množství

souběžně podávaných léčivých přípravků potřebných pro zvládnutí symptomů a morbidity.

Ve fázi 3 multicentrické, noninferiorní studie srovnávající tretinoin (ATRA) s chemoterapií a

ATRA s oxidem arsenitým u nově diagnostikovaných pacientů s APL s nízkým až středním

rizikem (studie APL0406; viz také bod 5.1), byly pozorovány závažné nežádoucí účinky

včetně jaterní toxicity, trombocytopenie, neutropenie a prodloužení QTc intervalu u pacientů

léčených oxidem arsenitým.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny ve studii APL0406 u nově diagnostikovaných

pacientů a v klinických studiích a/nebo postmarketingovém sledování u pacientů

s relabující/refrakterní APL. Nežádoucí účinky jsou řazeny v tabulce 2 dle MedDRA s

preferencí termínů podle orgánové třídy a frekvence výskytu během klinických studií u 52

pacientů s refrakterní/relabující APL. Frekvence nežádoucích účinků je definována

následovně: (velmi časté ≥ 1/10), (časté ≥ 1/100 až < 1/10), (méně časté ≥ 1/1 000 až <

1/100), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

8/18

Tabulka 2

Všechny stupně

Stupně ≥

3

Infekce a infestace

Herpes zoster

Časté

Není známo

Sepse

Není známo

Není známo

Pneumonie

Není známo

Není známo

Poruchy krve a lymfatického systému

Febrilní neutropenie

Časté

Časté

Leukocytóza

Časté

Časté

Neutropenie

Časté

Časté

Pancytopenie

Časté

Časté

Trombocytopenie

Časté

Časté

Anémie

Časté

Není známo

Leukopenie

Není známo

Není známo

Lymfopenie

Není známo

Není známo

Poruchy metabolismu a výživy

Hyperglykemie

Velmi časté

Velmi časté

Hypokalemie

Velmi časté

Velmi časté

Hypomagnezemie

Velmi časté

Časté

Hypernatremie

Časté

Časté

Ketoacidóza

Časté

Časté

Hypermagnezemie

Časté

Není známo

Dehydratace

Není známo

Není známo

Retence tekutin

Není známo

Není známo

Psychiatrické poruchy

Stav zmatenosti

Není známo

Není známo

Poruchy nervového systému

Parestezie

Velmi časté

Časté

Závrať

Velmi časté

Není známo

Bolest hlavy

Velmi časté

Není známo

Konvulze

Časté

Není známo

Encefalopatie, Wernickeho

encefalopatie

Není známo

Není známo

Poruchy oka

Rozmazané vidění

Časté

Není známo

Srdeční poruchy

Tachykardie

Velmi časté

Časté

Perikardiální výpotek

Časté

Časté

Ventrikulární extrasystoly

Časté

Není známo

Srdeční selhání

Není známo

Není známo

Ventrikulární tachykardie

Není známo

Není známo

Cévní poruchy

Vaskulitida

Časté

Časté

Hypotenze

Časté

Není známo

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Diferenciační syndrom

Velmi časté

Velmi časté

Dyspnoe

Velmi časté

Časté

Hypoxie

Časté

Časté

Pleurální výpotek

Časté

Časté

Pleurální bolest

Časté

Časté

Plicní alveolární hemoragie

Časté

Časté

Pneumonitida

Není známo

Není známo

Gastrointestinální poruchy

9/18

Průjem

Velmi časté

Časté

Zvracení

Velmi časté

Není známo

Nauzea

Velmi časté

Není známo

Abdominální bolest

Časté

Časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Pruritus

Velmi časté

Není známo

Vyrážka

Velmi časté

Není známo

Erytém

Časté

Časté

Otok obličeje

Časté

Není známo

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Myalgie

Velmi časté

Časté

Artralgie

Časté

Časté

Bolest kostí

Časté

Časté

Poruchy ledvin a močových cest

Renální selhání

Časté

Není známo

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Pyrexie

Velmi časté

Časté

Bolest

Velmi časté

Časté

Únava

Velmi časté

Není známo

Edém

Velmi časté

Není známo

Bolest na hrudi

Časté

Časté

Zimnice

Časté

Není známo

Vyšetření

Zvýšení alaninaminotransferázy

Velmi časté

Časté

Zvýšení aspartátaminotransferázy

Velmi časté

Časté

Prodloužení QT intervalu na EKG

Velmi časté

Časté

Hyperbilirubinemie

Časté

Časté

Zvýšení hladiny kreatininu v krvi

Časté

Není známo

Zvýšení tělesné hmotnosti

Časté

Není známo

Zvýšené hladiny

gamaglutamyltransferázy*

Není známo*

Není známo*

*Ve studii CALGB C9710 byly zvýšené hladiny

G

GT stupně ≥

3 nahlášeny u 2 pacientů z 200,

kterým byly podány konsolidační cykly oxidu arsenitého

(cyklus 1 a cyklus 2) a u žádného v

kontrolním rameni.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Diferenciační syndrom

Během léčby oxidem arsenitým mělo 14 z 52 pacientů ve studiích APL s relabujícími

pacienty jeden či několik symptomů diferenciačního syndromu APL, pro nějž je typická

horečka, dušnost, hmotnostní přírůstky, plicní infiltráty a pleurální nebo perikardiální

výpotky s leukocytózou nebo bez ní (viz bod 4.4). Celkem 27 pacientů mělo během indukce

leukocytózu (počet leukocytů

10 x 10

l), u čtyř z nich hodnoty přesahovaly 100 000/

Výchozí hodnota počtu leukocytů nekorelovala s rozvojem leukocytózy ve studii a počty

leukocytů během konsolidační léčby nebyly tak vysoké jako v průběhu indukce. V těchto

studiích nebyla leukocytóza léčena chemoterapeutiky.

Léčivé přípravky, které se používají pro snížení počtu leukocytů, jsou často příčinou

exacerbace toxicit souvisejících s leukocytózou, přičemž žádný standardní postup se neukázal

jako účinný. Jeden pacient léčený v rámci zvláštního léčebného programu z humánních

důvodů zemřel na mozkový infarkt, jehož příčinou byla leukocytóza následující po léčbě

chemoterapeutiky ke snížení počtu leukocytů. Doporučeným postupem je pozorování a

intervence jen ve vybraných případech.

10/18

V pivotních studiích s relabujícími pacienty byla mortalita, jejíž příčinou bylo krvácení

vlivem diseminované intravaskulární koagulopatie (DIC - disseminated intravascular

coagulation), velmi častá (> 10 %), což odpovídá mortalitě v rané fázi tak, jak je uváděna

v literatuře.

U pacientů nově diagnostikovaných s APL ohrožených nízkým až středním rizikem

byl zjištěn diferenciační syndrom v 19 % případů, a to včetně 5 těžkých případů.

Zkušenosti získané po uvedení přípravku na trh ukazují, že diferenciační syndrom,

podobně jako syndrom kyseliny retinové, byl hlášen rovněž při léčbě jiných malignit, a

ne pouze při léčbě APL oxidem arsenitým.

Prodloužení QT intervalu

Oxid arsenitý může vyvolat prodloužení QT intervalu (viz bod 4.4). Prodloužení QT

intervalu může vést k ventrikulární arytmii typu torsade de pointes, která může být fatální.

Riziko vzniku torsade de pointes souvisí s mírou prodloužení QT intervalu, se souběžným

podáváním léčivých přípravků, které prodlužují QT interval, s anamnézou torsade de

pointes, s dříve existujícím prodloužením QT intervalu, s městnavým srdečním selháním,

s podáváním diuretik způsobujících úbytek draslíku nebo s jinými stavy, které ústí

v hypokalemii nebo hypomagnezemii. Jedna pacientka (které bylo souběžně podáváno

několik léčivých přípravků, včetně amfotericinu B) trpěla symptomatickými torsade de

pointes během indukční léčby relabující APL oxidem arsenitým. Do konsolidace přešla bez

dalšího důkazu prodloužení QT intervalu.

U pacientů nově diagnostikovaných s APL ohrožených nízkým až středním rizikem bylo

zjištěno prodloužení QTc intervalu v 15,6 % případů. U jednoho pacienta byla 3. den

ukončena indukční léčba z důvodu závažného prodloužení QTc intervalu a abnormalit

elektrolytů.

Periferní neuropatie

Periferní neuropatie, pro niž je typická parestezie/dysestezie, je častým a dobře známým

účinkem přítomnosti arsenu v okolním prostředí. Pouze dva pacienti s relabující/refrakterní

APL předčasně ukončili léčbu kvůli této nežádoucí příhodě a jednomu z nich byl dále

dodatečně podáván oxid arsenitý podle následného protokolu. U 44 % pacientů

s relabující/refrakterní APL se objevily symptomy, které lze spojovat s neuropatií; většinou

byly lehké až středně těžké a po ukončení léčby oxidem arsenitým byly reverzibilní.

Hepatotoxicita (stupně 3

-4)

U 63,2 % pacientů nově diagnostikovaných s APL ohrožených nízkým až středním rizikem

se během indukční nebo konsolidační léčby oxidem arsenitým v kombinaci s ATRA

vyskytly hepatotoxické účinky stupně 3 nebo 4. Toxické účinky však odezněly při dočasném

přerušení podávání oxidu arsenitého, ATRA nebo obou přípravků (viz bod 4.4).

Hematologická a gastrointestinální toxicita

U pacientů nově diagnostikovaných s APL ohrožených nízkým až středním rizikem se

objevila gastrointestinální toxicita, neutropenie stupně 3-4 a trombocytopenie stupně 3 nebo

4, tyto stavy však byly 2,2krát méně časté u pacientů léčených oxidem arsenitým

v kombinaci s ATRA ve srovnání s pacienty léčenými ATRA + chemoterapií.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité.

Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme

zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu Státní ústav

pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace