Arpalit Neo 4, 7/ 1, 2 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Arpalit Neo 4, 7/ 1, 2 mg/ g Kožní sprej, roztok
 • Dávkování:
 • 4, 7/ 1, 2mg/ g
 • Léková forma:
 • Kožní sprej, roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Arpalit Neo 4,7/1,2 mg/g Kožní sprej, roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Pyrethriny a pyrethroidy
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938219 - 1 x 150 g - tlaková láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/033/09-C
 • Datum autorizace:
 • 29-05-2009
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

(příbalová informace=obal)

1.

JMÉNO

A

ADRESA

DRŽITELE

ROZHODNUTÍ

O

REGISTRACI

A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika

IČ: 64259838

www.aveflor.cz

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Arpalit Neo 4,7/1,2 mg/g kožní sprej, roztok

Permethrinum 25:75 (cis:trans)

Fenoxycarbum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 gram (1,34 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Permethrinum 25:75 (cis:trans)

4,7 mg

Fenoxycarbum

1,2 mg

Kožní sprej, roztok.

Bezbarvý roztok

4.

INDIKACE

Léčba ektoparazitóz. Přípravek působí proti blechám (Ctenocephalides

spp.),

klíšťatům (Ixodes spp., Dermacentor spp., Haemaphysalis spp.), vším (Linognathus

setosus), všenkám (Trichodectes canis.) a jejich vývojovým stádiím. Přípravek lze

použít k desinsekci příbytků zvířat.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u nemocných zvířat.

Nepoužívat u koček. Zamezte možnému styku koček se psy po ošetření.

Nepoužívat u mláďat do 2 měsíců věku.

Nepoužívat v době březosti a laktace.

Nepoužívat při známé přecitlivělosti na některou z obsažených látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pouze ojediněle může u přecitlivělých jedinců dojít k projevům intoxikace (zhoršená

kvalita až ztráta srsti, zvracení, záchvěvy, třes, křeče, zpomalené dýchání). V případě

výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí ihned zvíře vykoupejte

(použijte šampon bez insekticidních látek) a vyhledejte veterinárního lékaře.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Způsob podání: Kožní podání

Přípravek se nanáší stiskem rozprašovače proti směru srsti ze vzdálenosti 15-20 cm od

povrchu těla. Velikost dávky se odvíjí od velikosti ošetřovaného zvířete. Ošetření se

provádí jen do lehkého zvlhčení srsti přípravkem po celém povrchu těla zvířete

s výjimkou hlavy (okolí očí, čenichu). K ošetření hlavy nastříkejte přípravek na dlaň

ruky chráněné rukavicí a opatrně vetřete do srsti, aby nedošlo k zasažení otvorů. Srst

se pročeše hřebenem, kartáčem nebo se rukou promne, aby přípravek prostoupil až na

kůži. Po ošetření je nutné zvíře po dobu 48 hodin nekoupat.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před upotřebením protřepat. Nádobku je nutné držet ve svislé poloze.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti

uvedené na nádobce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině ektoparazitik se může vyvinout po častém,

opakovaném použití účinné látky ze stejné skupiny.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Po aplikaci přípravku zabraňte zvířeti olizování ošetřené srsti.

Při aplikaci je nutné chránit oči zvířete před zásahem spreje.

Blechy se mohou nacházet také v místech, kde zvířata spí nebo odpočívají (koberce,

rohože atd.). Taková místa se musí pravidelně vysávat a musí být ošetřena vhodnými

insekticidními přípravky, např. tímto přípravkem.

Délka trvání účinku přípravku proti jednotlivým druhům parazitů nebyla doložena.

Proto, a vzhledem k absenci bezpečnostních studií u cílového druhu zvířete, přípravek

použijte k ošetření proti parazitům přítomným na zvířeti v době ošetření.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek používejte v dobře větraných prostorách.

Lidé se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi. Při nakládání s veterinárním

léčivým přípravkem používejte ochranné rukavice. V případě zasažení pokožky či

sliznice opláchněte ihned velkým množstvím vody. V případě zasažení očí je

vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví příznaky podráždění

(vyrážka), alergická reakce či systémové účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Po použití si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou

a dětskými hračkami.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne

místo aplikace a to nejméně 24 hodin po aplikaci. Doporučuje se proto neošetřovat

zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát

s jejich majiteli, zejména dětmi.

Další opatření:

Přípravek může mít nežádoucí účinky na vodní organismy. Psům by nemělo být

dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po ošetření.

Březost a laktace

Studie u březích a laktujících fen nebyly provedeny. Přípravek lze použít pouze po

zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce

Nejsou známy.

Předávkování

Riziko nežádoucích účinků (viz bod 6) se může zvýšit při předávkování.

V případě předávkování zahajte odpovídající symptomatickou léčbu.

Inkompatibility

Nejsou známy.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. Přípravek nesmí

kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky ani stoky přípravkem nebo prázdnými

obaly.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

16.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

99/033/09-C

17.

DATUM EXPIRACE

Exp: {měsíc/rok}

18.

ČÍSLO ŠARŽE VÝROBCE

Číslo šarže: {číslo}

19.

VELIKOST BALENÍ

150 ml (112 g)