Arpalit Neo 1256/171 mg Medikovaný obojek

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Pyriproxifen, kombinace
Dostupné s:
Aveflor a.s.
ATC kód:
QP53AX
INN (Mezinárodní Name):
Pyriproxifen, combinations (Pyriproxyfenum, Cypermethrinum)
Dávkování:
1256/171mg
Léková forma:
Medikovaný obojek
Terapeutické skupiny:
psi
Terapeutické oblasti:
Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
Přehled produktů:
Kódy balení: 9934825 - 1 x 1 obojek - sáček
Registrační číslo:
99/034/10-C
Datum autorizace:
2010-06-17

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

ARPALIT Neo 7M 1256 mg/171 mg medikovaný obojek pro psy

Cypermethrinum, pyriproxyfenum

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

AVEFLOR, a.s.

Budčeves 26

507 32 Kopidlno

Česká Republika

tel.: +420 493 551 111

fax: +420 493 551 112

aveflor@aveflor.cz

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ARPALIT Neo 7M 1256 mg/171 mg medikovaný obojek pro psy

Cypermethrinum, pyriproxyfenum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý obojek (66 cm) obsahuje:

Léčivé látky:

Cypermethrinum

1256 mg

Pyriproxyfenum

171 mg

Šedý, hnědý nebo černý obojek

4.

INDIKACE

Antiparazitární obojek proti blechám (Ctenocephalides felis), klíšťatům (Ixodes ricinus), vším

(Linognathus setosus), všenkám (Trichodectes canis),

mouchám (Musca domestica),

původcům svrabu (Notoedres cati, Sarcoptes canis).

Působí na dospělce i vývojová stádia blech. Má repeletní účinek na klíšťata.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u kojících fen.

Nepoužívat u štěňat mladších 8 týdnů!

Nepoužívat u zvířat nemocných či v rekonvalescenci.

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u koček.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při nedodržení způsobu použití může výjimečně dojít k přechodnému podráždění v místě

aplikace.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivý přípravek není účinný, oznamte to,

prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Použití na kůži. Pouze pro vnější použití.

Obojek se nasadí zvířeti na krk, přebytečný kus obojku se odstřihne a neškodně zlikviduje.

Obojek má účinnost proti zevním ektoparazitům po vyjmutí z obalu po dobu 6 měsíců.

Účinné látky se postupně uvolňují z obojku do srsti a kůže zvířete. Účinek nastupuje během

několika dní po nasazení obojku zvířeti na krk. Zvlhnutí ani namočení obojku nezkracuje

dobu účinku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Průběžně kontrolujte stav a usazení obojku na krku zvířete, a zda je obojek na krku zvířete

dostatečně volný, aby ho neškrtil, ale přitom se dotýkal kůže.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

obalu po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Zvažte použití přípravku u zvířat, u kterých bylo při předchozí aplikaci pozorováno přechodné

podráždění kůže.

Protože parazitující hmyz se stává po určité době vůči účinným látkám rezistentní (odolný),

doporučujeme po skončení účinné doby obojku nahradit je obojkem s jinou účinnou látkou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Zabraňte zvířeti obojek žvýkat!

Nepoužívat u koček. (piktogram – přeškrtnutá kočka)

Přípravek je extrémně jedovatý pro kočky. Přípravek může být pro kočky nebezpečný i po

kontaktu s ošetřeným psem.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Nedovolte dětem hrát si s obojkem.

V případě kontaktu s pokožkou či sliznicemi opláchněte exponovanou část ihned velkým

množstvím vody.

Lidé se známou přecitlivělostí na cypermethrin nebo pyriproxyfen by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě podráždění kůže a /nebo podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.

Psi s tímto obojkem by neměli mít dovoleno spát v kontaktu s lidmi, zejména dětmi.

Po manipulaci s obojkem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Další opatření:

Přípravek může mít nežádoucí účinky na vodní organismy. Psům s nasazeným obojkem by

nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích.

Laktace

Nepoužívat u kojících fen.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Přípravek nepoužívejte v kombinaci s jinými ektoparazitiky.

Předávkování

Údaje nejsou k dispozici.

Inkompatibility:

Nejsou známy.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další

vodní organismy.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Velikost balení: 1 obojek

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

AVEFLOR, a.s.

Budčeves 26

507 32 Kopidlno

Česká Republika

tel.: +420 493 551 111

fax: +420 493 551 112

aveflor@aveflor.cz

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ARPALIT Neo 7M 1256 mg/171 mg medikovaný obojek pro psy

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý obojek (66 cm) obsahuje:

Léčivé látky:

Cypermethrinum

1256 mg

Pyriproxyfenum

171 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Medikovaný obojek

Šedý, hnědý nebo černý obojek

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Antiparazitární obojek proti blechám (Ctenocephalides felis), klíšťatům (Ixodes ricinus), vším

(Linognathus setosus), všenkám (Trichodectes canis), mouchám (Musca domestica), původcům svrabu

(Notoedres cati, Sarcoptes canis).

Působí na dospělce i vývojová stadia blech. Má repelentní účinek na klíšťata.

4.3Kontraindikace

Nepoužívat u kojících fen.

Nepoužívat u štěňat mladších 8 týdnů!

Nepoužívat u zvířat nemocných či v rekonvalescenci.

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u koček.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Zvažte použití přípravku u zvířat, u kterých bylo při předchozí aplikaci pozorováno přechodné

podráždění kůže.

Protože parazitující hmyz se stává po určité době vůči účinným látkám rezistentní (odolný),

doporučujeme po skončení účinné doby obojku nahradit je obojkem s jinou účinnou látkou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Zabraňte zvířeti obojek žvýkat!

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Nedovolte dětem hrát si s obojkem.

V případě kontaktu s pokožkou či sliznicemi opláchněte exponovanou část ihned velkým množstvím

vody.

Lidé se známou přecitlivělostí na cypermethrin nebo pyriproxyfen by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě podráždění kůže a /nebo podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.

Psi s tímto obojkem by neměli mít dovoleno spát v kontaktu s lidmi, zejména dětmi.

Po manipulaci s obojkem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Další opatření:

Přípravek může mít nežádoucí účinky na vodní organismy. Psům s nasazeným obojkem by nemělo být

dovoleno plavat ve vodních tocích.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Při nedodržení způsobu použití může výjimečně dojít k přechodnému podráždění v místě aplikace.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat u kojících fen.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Přípravek nepoužívejte v kombinaci s jinými ektoparazitiky.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Použití na kůži. Pouze pro vnější použití.

Obojek se nasadí zvířeti na krk, přebytečný kus obojku se odstřihne a neškodně zlikviduje.

Zkontrolujte, zda je obojek na krku zvířete dostatečně volný, aby ho neškrtil, ale přitom se dotýkal

kůže. Průběžně kontrolujte stav a usazení obojku na krku zvířete. Obojek má účinnost proti zevním

ektoparazitům po vyjmutí z obalu po dobu 6 měsíců. Účinné látky se postupně uvolňují z obojku do

srsti a kůže zvířete. Účinek nastupuje během několika dní po nasazení obojku zvířeti na krk. Zvlhnutí

ani namočení obojku nezkracuje dobu účinku.

4.10

Předávkování (příznaky, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Údaje nejsou k dispozici.

4.11

Ochranná(é) lhůta(y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: jiná ektoparazitika pro lokální aplikaci, pyriproxyfen, kombinace.

ATCvet kód: QP53AX73.

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

1Cypermethrin je insekticidní účinná látka ze skupiny pyrethroidů, což jsou estery kyseliny

permethrinové. Působí kontaktně i požerově. Je to látka s adulticidním účinkem, tj. účinkem

na dospělý hmyz. Pyriproxyfen je regulátor růstu hmyzu, nezabíjí hmyz přímo, ale působí

negativně na vývojová stádia hmyzu.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Obsažené účinné látky se postupně uvolňují z obojku do srsti a kůže zvířete.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

ARPALIT Neo šedý:

Oxid titaničitý (E171)

Uhlíková čerň (E 153)

Polyvinylchlorid

ARPALIT Neo hnědý:

Pigmentová žluť 164

Červený oxid železitý (E172)

Polyvinylchlorid

ARPALIT Neo černý:

Uhlíková čerň (E 153)

Polyvinylchlorid

6.2

Hlavní inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Uchovávejte v suchu.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Vnitřní obal: PE fólie

Vnější obal: papírová krabička

Velikost balení: 1 obojek

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Aveflor, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

99/034/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE A DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.6.2010 / 5. 9. 2019

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Září 2019

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace