ANAFRANIL SR 75MG Tableta s řízeným uvolňováním

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KLOMIPRAMIN-HYDROCHLORID (CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Novartis s.r.o., Praha
ATC kód:
N06AA04
INN (Mezinárodní Name):
CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE (CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
75MG
Léková forma:
Tableta s řízeným uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KLOMIPRAMIN
Přehled produktů:
ANAFRANIL SR 75
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
30/ 172/91-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594050584020

sp.zn. sukls3316/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

ANAFRANIL

SR 75 mg tablety s

řízeným uvolňováním

clomipramini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

Co je přípravek Anafranil SR a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anafranil SR užívat

Jak se přípravek Anafranil SR užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Anafranil SR uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je

přípravek

Anafranil SR a k

čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Anafranil SR je klomipramin-hydrochlorid, který patří do skupiny tricyklických

antidepresiv.

Přípravek Anafranil SR se užívá k léčbě deprese a poruch nálady. Mezi další psychiatrické stavy, které

mohou být léčeny přípravkem Anafranil SR, se řadí obsese (obsedantně-kompulzivní poruchy), záchvaty

paniky a fobie (nepřiměřeně silný, neodůvodněný strach), chronické bolestivé stavy a svalová slabost

(kataplexie) spojená s opakovanými atakami (záchvaty) ospalosti (narkolepsie) u dospělých. Dále je

přípravek určen k léčbě obsesí a nočního pomočování u dětí od 5 let.

Předpokládá se, že přípravek Anafranil SR v mozku buď zvyšuje množství v těle se přirozeně vyskytujících

signálních látek (noradrenalin a serotonin) nebo prodlužuje jejich působení.

2.

Čemu musíte věnovat pozo

r

nost, než začnete přípravek

Anafranil SR

užívat

Neužívejte přípravek Anafranil SR:

jestliže jste alergický(á) na klomipramin, kterékoli jiné tricyklické antidepresivum nebo kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

jestliže užíváte léčivé přípravky určené k léčbě deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy

(inhibitory MAO);

jestliže jste prodělal(a) v nedávné době srdeční infarkt nebo trpíte závažným onemocněním srdce

(syndrom prodlouženého QT intervalu).

Nejste-li si jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Svého lékaře byste také měl(a) informovat, pokud máte některý z následujících příznaků:

přemýšlíte o sebevraždě;

máte epileptické záchvaty;

máte nepravidelný tep nebo jiné srdeční potíže;

máte schizofrenii nebo jinou duševní poruchu;

máte glaukom (zelený zákal, zvýšený nitrooční tlak);

trpíte onemocněním jater nebo ledvin nebo nadledvin;

máte poruchu krvetvorby;

máte potíže s močením (např. při onemocnění prostaty);

máte zvýšenou funkci štítné žlázy;

trpíte chronickou zácpou;

snadno omdlíváte.

Váš lékař tyto skutečnosti zváží před zahájením léčby přípravkem Anafranil SR i během jejího trvání.

Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto

myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou

dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného

chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni

antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého

lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a požádáte ho, aby si

přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že

se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

S

tarší

osoby

Starší osoby obecně potřebují nižší dávky než mladší pacienti a osoby středního věku. Nežádoucí účinky se

u starších osob projevují častěji. Váš ošetřující lékař Vám poskytne informaci o správném dávkování nebo

další potřebné péči.

D

ěti

a dospívající

Přípravek Anafranil SR nesmí užívat děti nebo dospívající, není-li přímo jim předepsán. Ošetřující lékař

Vašeho dítěte Vám poskytne informaci o správném dávkování nebo další potřebné péči.

U pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích

účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita,

protichůdné chování a hněv).

Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Anafranil SR ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a

rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. Váš lékař přesto může Anafranil

SR předepsat pacientům do 18 let, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal

Anafranil SR pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se

u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Anafranil SR, rozvine nebo zhorší některý z výše

uvedených příznaků, měli byste o tom lékaře informovat.

Přípravek

Anafranil SR s

jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Anafranil SR se může užívat nezávisle na příjmu potravy.

Současné užívání přípravku Anafranil SR s grapefruitem, grapefruitovou nebo brusinkovou šťávou může

zvýšit nežádoucí účinky přípravku Anafranil SR.

Během léčby tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

T

ěhot

en

ství

a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš ošetřující lékař s Vámi

prodiskutuje možná rizika užívání přípravku Anafranil SR během těhotenství.

Léčivá látka obsažená v

přípravk

u Anafranil SR

přestupuje do

mateřského mléka.

Nežádoucí účinky

u kojených dětí nebyly dosud popsány. Vzhledem k malé zkušenosti s podáváním tohoto přípravku během

kojení Vám lékař doporučí jinou léčbu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Anafranil SR může u některých osob způsobit ospalost, snižovat pozornost nebo způsobit

rozmazané vidění. Pokud se to stane Vám, neřiďte vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné

činnosti, které vyžadují plnou pozornost.

Důležitá informac

e o

některých složkách přípravku

Anafranil SR

Přípravek Anafranil SR obsahuje hydrogenricinomakrogol. Ten může způsobit podráždění žaludku a průjem.

Další léčivé přípravky a přípravek

Anafranil

SR

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to

i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Anafranil SR může ovlivnit působení mnoha léčivých přípravků, proto může být nutné upravit

jejich dávkování nebo je přestat užívat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména, pokud pijete

alkohol každý den, pokud změníte své kuřácké návyky nebo užíváte některý z následujících přípravků:

léky užívané na úpravu krevního tlaku nebo choroby srdce, jiná antidepresiva, sedativa (léky na uklidnění),

trankvilizéry (přípravky na zlepšení nálady), léky proti křečím (např. barbituráty), antiepileptika (k léčbě

epilepsie), antikoagulancia (léky snižující krevní srážlivost), přípravky k léčbě astmatu nebo alergií, léky

na Parkinsonovu chorobu, přípravky k léčbě štítné žlázy, léky užívané k léčbě žaludečních vředů nebo

na pálení žáhy jako cimetidin, lék nazývaný terbinafin, podávaný perorálně (ústy) k léčbě plísňových infekcí

kůže, vlasů nebo nehtů, přípravky užívané k léčbě poruch pozornosti nebo zvýšené aktivity jako

methylfenidát, perorální antikoncepci, estrogeny (ženské pohlavní hormony), diuretika (přípravky zvyšující

vylučování vody a solí ledvinami), léky určené ke snižování hladiny tuku v krvi.

Další bezpečnostní opatření

Pro Vašeho lékaře je důležité kontrolovat Váš zdravotní stav pravidelně, aby mohl upravovat užívanou dávku

přípravku a napomoci tak snižování nežádoucích účinků. V rámci těchto kontrol může dělat různé krevní

testy, měřit Váš krevní tlak a kontrolovat funkci srdce.

Přípravek Anafranil SR může způsobit sucho v ústech, což může zvýšit kazivost Vašich zubů. Vzhledem

k tomu byste během dlouhodobé léčby měl(a) pravidelně chodit na zubní prohlídky.

Nosíte-li kontaktní čočky a trpíte podrážděním očí, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li podstoupit jakýkoli chirurgický zákrok nebo zubní ošetření, informujte příslušného lékaře, že užíváte

přípravek Anafranil SR.

Přípravek Anafranil SR může způsobit, že Vaše kůže bude citlivější na sluneční záření. Vyhýbejte se

přímému slunci, noste ochranný oděv a sluneční brýle.

3. Jak se

přípravek

Anafranil SR

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař určí pro Vás nejvhodnější dávkování. Na deprese,

poruchy nálady, obsedantně-kompulzivní poruchy a fobie je doporučená denní dávka 75 mg až 100 mg.

Léčba záchvatů paniky a neodůvodněného strachu se většinou zahajuje dávkou 25 mg a během několika dnů

se dávka zvyšuje až na 100 mg; obvyklá denní dávka na chronické bolestivé stavy je většinou mezi 25 a

150 mg. Na noční pomočování u dětí je denní dávka většinou 25 – 75 mg podle věku dítěte.

Přípravek Anafranil SR je k dispozici pouze ve formě 75mg tablet s řízeným uvolňováním. Pro dosažení

vhodné dávky může být nutné použít jinou lékovou formu přípravku.

Při užívání přípravku Anafranil SR postupujte podle pokynů lékaře. Neužívejte vyšší dávky, ani neužívejte

přípravek častěji, než Vám lékař předepsal.

Přípravek Anafranil SR se polyká celý, nesmí se kousat a zapíjí se tekutinou.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku

Anafranil SR

, než jste měl

(a)

Pokud jste náhodou užil(a) více tablet přípravku Anafranil SR, ihned kontaktujte lékaře. Můžete potřebovat

lékařskou péči.

Při předávkování se během několika hodin obvykle objeví následující příznaky: silná ospalost, špatná

koncentrace, rychlý, pomalý nebo nepravidelný rytmus srdce, neklid a rozrušení, ztráta svalové koordinace a

svalová ztuhlost, potíže s dýcháním, mdloby, zvracení nebo horečka.

Jestliže jste zapomněl

(a) u

žít přípravek

Anafranil SR

Jestliže si zapomenete vzít jednu dávku přípravku Anafranil SR, vezměte vynechanou dávku, co nejdříve to

bude možné, a pak se vraťte zpět k normálnímu dávkovacímu režimu. Pokud je již téměř čas pro další dávku,

vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v normálním pravidelném užívání léku. Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. S případnými dotazy se obraťte na lékaře nebo

lékárníka.

Jestliže jste přestal(a) užívat

přípravek

Anafranil SR

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Deprese (chorobně pokleslá nálada), obsedantně-kompulzivní poruchy (nutkavé záchvatovité stavy) a

chronické úzkostné stavy vyžadují dlouhodobou léčbu přípravkem Anafranil SR. Neměňte svou léčbu ani

nepřestávejte přípravek Anafranil SR užívat, aniž byste se poradil(a) s lékařem. Váš lékař může dávku

snižovat postupně až do úplného vysazení. To by mělo zabránit nežádoucím účinkům, jako je bolest hlavy,

pocit na zvracení, zvracení průjem nespavost, nervozita a úzkost.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého. Tyto nežádoucí účinky jsou většinou mírné a ustávají během léčby, když si Váš organismus

zvykne na lék.

Některé účinky mohou být závažné

Vyskytne-li se u Vás některý z následujících nežádoucích účinků, vyhledejte ihned svého lékaře, protože

může být nutná lékařská péče: porucha nervového systému projevující se svalovou ztuhlostí, horečkou a

zhoršenou úrovní vědomí (neuroleptický maligní syndrom), alergické reakce s otokem, vyrážkou a s obtížemi

s dýcháním. Tyto nežádoucí účinky se vyskytují velmi vzácně.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté (postihují více než 1

pacienta z 10)

Velmi častými účinky jsou infekce doprovázené horečkou a bolením v krku (způsobené poklesem počtu

bílých krvinek), zvýšená tvorba modřin (způsobená nedostatkem krevních destiček), spavost, únava, závratě,

neklid, zvýšení chuti k jídlu, sucho v ústech, zácpa, rozmazané vidění, třes, bolest hlavy, mimovolní pohyby,

pocit na zvracení, nadměrné pocení, nárůst tělesné hmotnosti, potíže s močením a sexuální problémy.

Některé nežádoucí účinky jsou časté (postihují 1 až 10

pacient

ů

ze 100)

Častými nežádoucími účinky jsou vidění nebo slyšení věcí, které ve skutečnosti nejsou zmatenost,

dezorientace, rozrušení, rychlý tlukot srdce, poruchy spánku, vzrušení, agresivita, špatná paměť, porucha

pozornosti, noční můry, zívání, porucha citlivosti nebo brnění končetin, návaly horka, obtíže při řeči,

rozšířené zornice, pokles krevního tlaku spojený se závratí po náhlé změně polohy, zvracení, zažívací obtíže,

průjem, závažné kožní reakce (svědění nebo zarudnutí), citlivost kůže na sluneční záření, zhoršení deprese,

zvětšení prsů a vytékání mléka, porucha chuti, snížená chuť k jídlu, zvonění v uších, podráždění, pocit

odcizení (deperzonalizace), svalová slabost. Na začátku léčby může přípravek Anafranil SR zvýšit Váš pocit

úzkosti, ale tento účinek většinou vymizí během dvou týdnů.

Některé nežádoucí účinky jsou méně časté (postihují 1 až 10

pacientů

z 1000)

Méně časté nežádoucí účinky jsou

nepravidelný tlukot srdce, vzestup krevního tlaku, porucha hybnosti,

křeče.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (postihují méně než 1

pacienta z 10000)

Mezi velmi vzácné nežádoucí účinky patří vzestup nitroočního tlaku, otoky (kotníky, ruce i jiné části těla),

padání vlasů, abnormální záznam EKG, zánět jater se žloutenkou nebo bez žloutenky.

U n

ěkterých

nežádoucích účinků není známa četnost výskytu

Jedná se o následující nežádoucí účinky: pocit vnitřního neklidu a neodolatelné nutkání být neustále

v pohybu, opakované, nedobrovolné a neúčelné pohyby, svalové poruchy, vzestup hladiny prolaktinu

(hormon) v krvi a serotoninový syndrom (syndrom vyvolaný zvýšením množství přirozeně se vyskytující

signální látky serotonin v mozku, který se projevuje příznaky jako rozrušení, zmatenost, průjem, horečka,

zvýšený krevní tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep), sebevražedné myšlenky a sebevražedné chování,

u mužů problémy nebo zpožděný výron semene.

Po uvedení přípravku na trh zjištěno, že u pacientů ve věku 50 let a starších, kteří užívají léky z této skupiny,

je pravděpodobnější výskyt zlomenin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak

příprav

ek Anafranil SR u

chovávat

Uchovávejte při teplotě do 25

C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Předávkováním tímto přípravkem je pro malé

děti obzvlášť nebezpečné.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Anafranil SR obsahuje

Léčivou látkou je clomipramini hydrochloridum. Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje

clomipramini hydrochloridum 75 mg.

Pomocné látky: Koloidní bezvodý oxid křemičitý, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, kalcium-

stearát, hypromelóza, disperze methakrylátového kopolymeru E 30%, hydrogenricinomakrogol 2000,

červený oxid železitý, oxid titaničitý, mastek.

Jak

přípravek

Anafranil SR

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Anafranil SR jsou bikonvexní, potahované tablety ve tvaru tobolky růžové barvy, dělené po obou

stranách tablety půlící rýhou, na jedné straně tablety je vyraženo CG/CG, na druhé straně GD/GD. Tabletu

lze rozdělit na stejné dávky.

Přípravek Anafranil SR se dodává v Al/PVC blistrech v krabičce ve velikosti balení 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

a v

ýrobce

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

28. 1. 2019

1/15

sp.zn. sukls3316/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ANAFRANIL 25

mg obalené tablety

ANAFRANIL SR 75 mg tablety s

řízeným uvolňováním

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: Clomipramini hydrochloridum

Anafranil obsahuje clomipramini hydrochloridum 25 mg v 1 obalené tabletě.

Anafranil SR obsahuje clomipramini hydrochloridum 75 mg v 1 tabletě s řízeným uvolňováním.

Pomocné látky se známým účinkem:

Anafranil: monohydrát laktózy, sacharóza

Anafranil SR: hydrogenricinomakrogol

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÉ FORMY

Anafranil: obalené tablety

Popis přípravku:

světle žluté, kulaté, vypouklé obalené tablety, označené hnědým potiskem na jedné straně

písmeny CG, na druhé straně FH

Anafranil SR: tablety s řízeným uvolňováním

Popis přípravku:

bikonvexní, potahované tablety ve tvaru tobolky růžové barvy, dělené po obou stranách tablety

půlicí rýhou, na jedné straně tablety je vyraženo CG/CG, na druhé straně GD/GD

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Dospělí

Léčba depresivních stavů různé etiologie a symptomatologie: např.

endogenní, reaktivní, neurotická, organická, maskovaná a involuční forma deprese

deprese spojená se schizofrenií a poruchami osobnosti

depresivní syndromy vyvolané presenilitou a senilitou, chronickou bolestí a chronickými somatickými

onemocněními

depresivní poruchy nálad reaktivního, neurotického nebo psychopatického původu

Obsedantně-kompulzivní porucha.

Fobie a záchvaty paniky.

Kataplexie doprovázející narkolepsii.

Chronické bolestivé stavy v rámci komplexního terapeutického programu.

Děti a dospívající

Obsedantně-kompulzivní porucha.

Enuresis nocturna (u dětských pacientů starších než 5 let a za předpokladu, že byla vyloučena organická příčina).

4.2

Dávkování a způsob podání

2/15

Před zahájením léčby Anafranilem je nutné stanovit hladinu kalia v krvi a v případě potřeby je nutné ji upravit

léčbou (viz bod 4.4).

Dávkování a způsob podání by měly být stanoveny individuálně a přizpůsobeny stavu pacienta tak, aby bylo

dosaženo optimálního efektu s co nejnižší dávkou.

Dávku je nutné zvyšovat opatrně, zvláště u starších nebo dospívajících pacientů, kteří obvykle reagují na podání

Anafranilu výrazněji než pacienti střední věkové skupiny.

Po dosažení terapeutické odpovědi je nutné pokračovat v udržovací léčbě optimální dávkou, aby se zabránilo

relapsům. Pacienti s rekurentní depresí v anamnéze vyžadují delší trvání udržovací léčby. Trvání udržovací léčby

a nutnost další léčby je nutno periodicky vyhodnocovat. Aby se zabránilo možnému prodloužení QT intervalu a

serotonergní

toxicitě,

doporučeno

dodržovat

doporučené

dávkování

Anafranilu

zvyšovat

jeho

dávky

s opatrností, zejména pokud jsou zároveň podávány přípravky prodlužující QT interval nebo jiné serotonergní

přípravky (viz body 4.4 a 4.5).

Je nutné se vyvarovat náhlého přerušení léčby Anafranilem kvůli možným příznakům z vysazení. Proto je po

pravidelném

dlouhodobém

užívání

zapotřebí

snižovat

dávku

postupně

pacienta

při

ukončování

léčby

Anafranilem pečlivě sledovat.

Lékové

formy

s okamžitým

uvolňováním

(obalené

tablety)

tablety

s řízeným

uvolňováním

jsou

v ekvivalentních dávkách zaměnitelné.

Deprese, obsedantně

-

kompulzivní

poruchy, fobie

Léčbu zahajujeme dávkou 50-75 mg denně (1 obalovaná tableta 25 mg 2 až 3krát denně nebo 1 tableta s řízeným

uvolňováním 75 mg 1x denně, nejlépe večer). V průběhu prvního týdne léčby denní dávku zvyšujeme postupně,

např. o 25 mg vždy po několika dnech (podle tolerance pacienta) až do dávky 100 až 150 mg. V závažných

případech může být tato dávka zvýšena až na maximum 250 mg denně. Po dosažení výrazného zlepšení

zdravotního stavu je možné přejít na udržovací denní dávku 50 až 100 mg.

Záchvaty

paniky, agorafobie

Zpočátku se podává 25 mg denně. V závislosti na snášenlivosti léčby je dávka zvyšována až do dosažení žádoucí

odpovědi. Potřebná denní dávka je individuální a pohybuje se mezi 25 až 100 mg. V případě potřeby je možné

dávku zvýšit na 150 mg. Doporučuje se, aby léčba trvala alespoň šest měsíců a aby byla během této doby

udržovací dávka pomalu snižována.

Kataplexie doprovázející narkolepsii

Anafranil se podává v denní dávce 25 až 75 mg.

Chronické bolestivé stavy

Dávka je individuální (25 mg až 150 mg) denně a musí být vzata v úvahu doprovodná analgetická léčba a

možnost snížení dávky analgetik.

Dávkování a způsob podání u zvláštních populací

Geriatričtí pacienti

(ve věku 65 let a více)

Starší pacienti v porovnání s pacienty středního věku vykazují silnější odpověď na Anafranil, proto je při léčbě

starších pacientů Anafranilem nutná obezřetnost a dávku je nutno zvyšovat opatrně. Léčbu zahajujeme obvykle

dávkou 25 mg 1x denně. Během 10 dnů je možné dávku zvýšit až na 50 mg denně a udržovat ji do ukončení

léčby.

Děti a dospívající

Dospívající v porovnání s pacienty středního věku vykazují silnější odpověď na Anafranil, proto je při léčbě

dospívajících Anafranilem nutná obezřetnost a dávku je nutno zvyšovat opatrně.

Obsedantně

-

kompulzivní

porucha

Počáteční dávka je obvykle 25 mg za den a může být po dobu prvních 2 týdnů, podle snášenlivosti, postupně

zvyšována (rozdělena do několika dávek) až do maximální dávky 3 mg/kg nebo 100 mg, podle toho, co je nižší.

3/15

Potom může být dávka během několika týdnů dále zvyšována na maximální denní dávky 3 mg/kg nebo 200 mg,

podle toho, co je nižší.

Enuresis nocturna

Počáteční denní dávka během prvního týdne je u dětí ve věku:

5 - 8 let - 25 mg

9 - 12 let - 25 až 50 mg

nad 12 let - 25 až 75 mg

Následně mohou být vyšší dávky podány pacientům, u nichž nebylo dosaženo úplné léčebné odpovědi. Tablety

by se měly podávat v jedné dávce po večeři, pouze u dětí, které se pomočují brzy po usnutí, by měla být část

dávky podána dříve (v 16 hod). Po dosažení žádané odpovědi je třeba pokračovat v léčbě (po dobu 1 až 3 měsíců)

a dávku pomalu snižovat.

S podáváním Anafranilu dětem mladším 5 let nejsou žádné zkušenosti.

Porucha funkce ledvin

Anafranil je nutno podávat s obezřetností pacientů s poruchou funkce ledvin (viz body 4.4 a 5.2)

Porucha funkce jater

Anafranil je nutno podávat s obezřetností pacientů s poruchou funkce jater (viz body 4.4 a 5.2)

Způsob podání

Způsob podání se řídí podle individuálního stavu pacienta. Tablety s řízeným uvolňováním se musí polykat celé.

Anafranil je možné užít s jídlem nebo bez něho.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Zkřížená hypersenzitivita na tricyklická antidepresiva dibenzazepinové skupiny.

Anafranil se nesmí podávat jak v kombinaci, tak během 14 dnů před a po léčbě inhibitory MAO (viz bod 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). Souběžná léčba selektivními reverzibilními

inhibitory MAO-A, jako např. moklobemid, je také kontraindikována.

Anafranil nesmí být podáván pacientům po nedávno prodělaném infarktu myokardu a pacientům s vrozeným

syndromem dlouhého QT.

4.4

Zvláštní upozornění

a opatření pro použití

Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo zhoršení klinického stavu

Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy (příhod

souvisejících se sebevraždou). Riziko přetrvává až do doby, dokud nedojde k významné remisi. Jelikož se

zlepšení nemusí projevit během několika prvních nebo i dalších týdnů léčby, měli by být pacienti pečlivě

sledováni až do té doby, dokud k tomuto zlepšení nedojde. Všeobecnou klinickou zkušeností je, že se riziko

sebevraždy může v časných stádiích uzdravování zvýšit.

Také další psychiatrická onemocnění, u nichž je přípravek Anafranil předepisován, mohou být doprovázena

zvýšeným rizikem příhod souvisejících se sebevraždou. Navíc mohou být tyto stavy komorbidní s depresivní

epizodou. Při léčbě pacientů s dalšími psychiatrickými onemocněními se proto musí dodržovat stejná opatření,

jako při léčbě pacientů s depresivní epizodou.

Pacienti, kteří mají v anamnéze před zahájením léčby příhody související se sebevraždou, nebo ti, kteří vykazují

významný stupeň sebevražedné představivosti před zahájením léčby, mají vyšší riziko sebevražedných myšlenek

nebo pokusů o sebevraždu a musí být během léčby pečlivě sledováni.

Metaanalýza placebem kontrolovaných klinických studií prováděných na dospělých trpících psychiatrickými

poruchami prokázala ve srovnání s placebem vyšší riziko sebevražedného chování u mladých dospělých do 25 let

léčených antidepresivy. Pacienti, a zvláště ti, kteří mají zvýšené riziko, by měli být během léčby pečlivě

sledováni, a to především na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) by měli být

upozorněni na to, že je nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, vznik sebevražedného chování nebo

4/15

myšlenek a neobvyklých změn chování a na to, že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat

lékařskou pomoc.

Další psychiatrické účinky

U mnoha pacientů se záchvaty paniky byla na začátku léčby Anafranilem pozorována výraznější úzkost (viz bod

4.2). Toto paradoxní počáteční zvýraznění úzkosti nastává během prvních několika dnů léčby a obvykle odezní

do 14 dnů.

Aktivace psychózy byla u schizofrenních pacientů při léčbě tricyklickými antidepresivy pozorována jen zcela

výjimečně.

U pacientů s cyklickými afektivními poruchami, kteří byli léčeni tricyklickými antidepresivy, byly během

depresivní fáze pozorovány hypomanické a manické příhody. V těchto případech je nutné dávku Anafranilu

snížit nebo jej zcela vysadit a podat antipsychotickou léčbu. Pokud je to nezbytné, je možné po odeznění epizod

v léčbě Anafranilem pokračovat, ale s nižší dávkou.

predisponovaných

starých

pacientů

mohou

tricyklická

antidepresiva

vyprovokovat

farmakogenní

(delirantní) psychózy, zejména v noci. Tyto příhody vymizí během několika dní po vysazení léku.

Srdeční a cévní poruchy

Anafranil se musí podávat se zvláštní opatrností u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, zejména u

pacientů s kardiovaskulární insuficiencí, poruchou srdečního převodního systému (A-V blok I. – III. stupně) nebo

arytmií. U pacientů s výše uvedenými srdečními obtížemi a také u starších pacientů je nutné monitorování

srdečních funkcí a EKG.

Při vysokých terapeutických dávkách nebo vysoké hladině klomipraminu v plazmě existuje riziko prodloužení

QTc intervalu a torsades de pointes, které bylo pozorováno v případě souběžné terapie se selektivními inhibitory

zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo serotoninem nebo inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu

(SNRI).

Proto

nutno

vyhnout

současnému

podávání

přípravků,

které

mohou

způsobit

akumulaci

klomipraminu. Podobně je nutno se vyhnout současnému podávání přípravků, které prodlužují QT interval (viz

bod 4.2 Dávkování a způsob podání a 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). Bylo

zjištěno, že hypokalemie je rizikový faktor prodloužení QT intervalu a torsades de pointes. Před zahájením léčby

Anafranilem je proto nutné upravit hladinu kalia v séru (viz body 4.2 a 4.5).

Před zahájením léčby se doporučuje zkontrolovat krevní tlak, protože jedinci s posturální hypotenzí nebo labilní

cirkulací mohou reagovat na podání léku poklesem tlaku.

S

erotoninový syndrom

Vzhledem k riziku serotonergní toxicity se doporučuje dodržovat doporučené dávky. Serotoninový syndrom (s

příznaky jako hyperpyrexie, myoklonus, agitovanost, křeče, delirium a kóma) se může vyskytnout při současném

podání serotonergní medikace jako SSRI, SNRI, tricyklická antidepresiva nebo lithium (viz body 4.2 a 4.5). Při

podání fluoxetinu se doporučuje wash-out perioda 2 až 3 týdny před jeho podáním nebo po něm.

Křeče

Tricyklická antidepresiva snižují křečový práh, a proto musí být Anafranil používán s velkou opatrností u

pacientů s epilepsií nebo jinými predispozičními faktory ke křečím, tj. při poškození mozku různé etiologie,

současné léčbě neuroleptiky, odvykání alkoholu nebo při vysazení léků s antikonvulzivními vlastnostmi (např.

benzodiazepinů). Výskyt křečí je pravděpodobně závislý na dávce, proto se nedoporučuje překračovat maximální

denní dávku.

Podobně jako jiná tricyklická antidepresiva i Anafranil se může podávat v kombinaci s elektrokonvulzivní

terapií, ale pouze pod přísným dohledem lékaře.

Anticholinergní účinky

U pacientů se zvýšeným nitroočním tlakem, glaukomem s úzkým úhlem nebo retencí moče (např. při onemocnění

prostaty) v anamnéze je nutno Anafranil kvůli jeho anticholinergním účinkům podávat opatrně.

U pacientů s kontaktními čočkami může snížená lakrimace a nahromadění mukózních sekretů, způsobené

anticholinergními účinky tricyklických antidepresiv, vyvolat poškození epitelu rohovky.

Léčba speciální populace

5/15

U pacientů s těžkým poškozením jater a tumory dřeně nadledvin (feochromocytom, neuroblastom), je nutná

zvýšená opatrnost, protože může dojít k vyvolání hypertenzní krize.

Vzhledem k možné kardiotoxicitě je rovněž nutná opatrnost u pacientů s hypertyreózou a u pacientů užívajících

přípravky k léčbě onemocnění štítné žlázy.

U pacientů s chorobami jater a ledvin se doporučuje pravidelné monitorování jaterních enzymů a ledvinných

funkcí.

Zvýšená opatrnost je také nutná u pacientů s chronickou zácpou. Tricyklická antidepresiva mohou vyvolat,

zejména u starých nebo dlouhodobě ležících pacientů, paralytický ileus.

Dlouhodobé používání tricyklických antidepresiv může vést ke zvýšenému výskytu zubního kazu, proto jsou

doporučovány pravidelné stomatologické kontroly.

Dlouhodobé údaje o bezpečnosti použití u dětí a dospívajících týkající se růstu, dospívání a kognitivního a

behaviorálního vývoje nejsou dostupné.

Při zahájení léčby enuresis nocturna u dětí a dospívajících musí být individuálně zvážen přínos léčby oproti

riziku. Je nutno zvážit alternativní způsob léčby.

U dětí mladších 5 let nejsou žádné zkušenosti.

U dětí a dospívajících není dostatečný průkaz bezpečnosti a účinnosti pro léčbu depresivních stavů různé

etiologie a symptomatologie, fobií a záchvatů paniky, kataplexie doprovázející narkolepsii a chronické bolesti.

Použití Anafranilu u dětí a dospívajících (do 17 let věku) se v těchto indikacích nedoporučuje.

Počet leukocytů

Přestože se v průběhu léčby Anafranilem vyskytlo jen málo případů, kdy byly pozorovány změny v bílém

krevním obraze, doporučují se v průběhu léčby Anafranilem pravidelné kontroly krevního obrazu a sledování

výskytu takových symptomů, jako je horečka a bolest v krku, a to především v prvních měsících léčby nebo při

dlouhodobé terapii.

Anestezie

Před celkovou nebo lokální anestezií je třeba anesteziologa upozornit, že pacient je léčen Anafranilem (viz bod

4.5).

Vysazení léčby

Přípravek je nutné vysazovat postupně, protože náhlé vysazení může vyprovokovat výskyt nežádoucích účinků.

Při rozhodnutí ukončit léčbu je nutno snižovat dávky tak rychle, jak je to možné, ale s ohledem na skutečnost, že

náhlé vysazení může mít některé následky (viz bod 4.8).

Lakt

óza a sacharóza

Anafranil obsahuje laktózu a sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy nebo

fruktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharózo-isomaltázovou

deficiencí nemají tento přípravek užívat.

Hydrogenricinomakrogol

Anafranil SR obsahuje hydrogenricinomakrogol. Může způsobit podráždění žaludku a průjem.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce, které znamenají kontraindikaci

Inhibitory MAO

Anafranil se nesmí podávat nejméně dva týdny po skončení léčby inhibitory MAO (zde je riziko vzniku těžkých

stavů, jako je hypertenzní krize, hyperpyrexie a serotoninového syndromu zahrnujícího např. myoklonus,

agitovanost, křeče, delirium, kóma). Inhibitory MAO, které jsou silnými inhibitory CYP2D6 in vivo, jako je

moklobemid, jsou při podání klomipraminu kontraindikovány.

Bylo prokázáno, že Anafranil může být podán za 24 hodin po léčbě reverzibilním inhibitorem MAO-A, jako je

moklobemid, ale dvoutýdenní interval (wash-out period) musí být dodržen, jestliže inhibitor MAO-A je podáván

po léčbě Anafranilem.

6/15

Interakce, při nichž není doporučeno současné podání

Antiarytmika

Antiarytmika

(jako

chinidin

propafenon),

která

jsou

silnými

inhibitory

CYP2D6,

neměla

být

užita

v kombinaci s tricyklickými antidepresivy.

Diuretika

Souběžné podávání Anafranilu s diuretiky může působit hypokalemii, která zvyšuje riziko prodloužení QT a

torsades de pointes. V případě výskytu hypokalemie je proto nutné zajistit adekvátní léčbu před podáním

Anafranilu (viz body 4.2 a 4.4).

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)

SSRI, které inhibují CYP2DS, jako fluoxetin, paroxetin nebo sertralin, a další včetně inhibitorů CYP1A2

a CYP2C19 (např. fluvoxamin) mohou rovněž zvyšovat plazmatické koncentrace klomipraminu, což vede k

odpovídajícím

nežádoucím

účinkům.

Při

současném

podání

fluvoxaminu

rovnovážné

sérové

koncentrace

klomipraminu vzrostly přibližně 4krát (N-demethylklomipramin klesl přibližně 2krát).

Navíc může současná léčba SSRI vést k aditivnímu účinku na serotonergní systém (viz Serotonergní látky).

Viz body 4.2 a 4.4.

Serotonergní látky

Je-li klomipramin podáván se serotonergní léčbou, např. selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

(SSRI), serotoninem a inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu (SNRI), tricyklickými antidepresivy nebo

lithiem, může vzniknout serotoninový syndrom (viz body 4.2 a 4.4). U fluoxetinu je doporučováno wash-out

období 2 až 3 týdny před i po léčbě.

Interakce, které je nutno vzít v

úvahu

Interakce

posilující účinek Anafranilu

Současné

podání

CYP2D6

inhibitorů

může

vést

pacientů

s dobrým

debrisochin/spartein

metabolickým

fenotypem ke zvýšení koncentrace obou léčivých látek až na trojnásobek, ústícím v jejich proměnu ve špatně

metabolizující fenotyp. Při současném podávání CYP1A2, CYP2C19 a CYP3A4 inhibitorů se očekává zvýšení

hladin klomipraminu a snížení N-demethylklomipraminu, což nemusí ovlivnit celkovou farmakologii.

Terbinafin

Současné podání Anafranilu s perorálním antimykotikem terbinafin, silným inhibitorem CYP2D6, může způsobit

zvýšenou expozici a akumulaci klomipraminu a jeho N-demethylovaného metabolitu. Proto může být nutná

úprava dávkování Anafranilu při podání s terbinafinem.

Cimetidin

Současné podání s antagonistou H

receptorů, cimetidinem (inhibitor různých P450 isoenzymů, vč. CYP2D6 a

CYP3A4), může vést ke zvýšení plazmatických koncentrací tricyklických antidepresiv, proto je nutno jejich

dávku snížit.

Perorální kontraceptiva

Mezi perorálními kontraceptivy (15 a 30

g ethynilestradiolu denně) a Anafranilem (25 mg denně) nebyla

doložena žádná interakce. Estrogeny nejsou známy jako inhibitory CYP2D6, hlavního enzymu podílejícího se na

vylučování

klomipraminu,

proto

interakce

neočekává.

Přesto

v několika

případech

vysokých

dávek

estrogenu (50

g denně) podaných současně s tricyklickými antidepresivy došlo ke zvýšení nežádoucích účinků a

terapeutické

odpovědi.

Význam

těchto

případů

současné

podávání

klomipraminu

nízkodávkových

estrogenů není znám. U vysokých dávek estrogenu (50

g denně) se doporučuje monitorovat terapeutickou

odpověď tricyklických antidepresiv a případně upravit dávky.

Antipsychotika

7/15

Současná léčba antipsychotiky (napří, fenotiaziny) může mít za následek zvýšení plazmatické koncentrace

tricyklických antidepresiv, snížení křečového prahu a zvýšení pohotovosti ke křečím. Kombinace s thioridazinem

může vyvolat těžké srdeční arytmie.

Meth

ylfenidát

Methylfenidát může též zvyšovat koncentraci tricyklických antidepresiv potenciální inhibicí jejich metabolismu,

a proto je nutné dávky tricyklických antidepresiv snížit.

Valproát

Současné podání valproátu s klomipraminem může způsobit inhibici CYP2C a/nebo UGT enzymů s následnou

zvýšenou plazmatickou hladinou klomipraminu a demethylklomipraminu.

Grapefruit, grapefrui

tová

nebo brusinková šťáva

Současné podání Anafranilu s grapefruitem, grapefruitovou nebo brusinkovou šťávou může zvýšit plazmatickou

koncentraci klomipraminu.

Interakce zeslabující účinek Anafranilu

Rifampicin

Rifampicin (induktor CYP3A a CYP2C) může snižovat koncentrace klomipraminu, protože současné podání

léků, které indukují izoenzymy cytochromu P450, zejména CYP3A4 a CYP2C19, mohou zrychlit metabolizmus

a snížit účinnost Anafranilu.

Antikonvulziva

Antikonvulziva (induktory CYP3A a CYP2C) jako barbituráty, karbamazepin, fenobarbital a fenytoin mohou

snižovat koncentrace klomipraminu, protože současné podání léků, které indukují izoenzymy cytochromu P450 ,

zejména CYP3A4 a CYP2C19, mohou zrychlit metabolizmus a snížit účinnost Anafranilu.

Kouření cigaret

Známé induktory CYP1A2 (např. sloučeniny nikotinu v cigaretovém kouři) snižují plazmatické koncentrace

tricyklických látek. U kuřáků byly hladiny klomipraminu v ustáleném stavu 2krát nižší oproti nekuřákům (u N-

demethylklomipraminu nedošlo ke změně).

Kolestipol a kolestyramin

Současné podání iontovýměnných pryskyřic jako kolestyramin nebo kolestipol může snížit plazmatické hladiny

klomipraminu. Doporučuje se oddělené podání klomipraminu a pryskyřic tak, že lék je podáván nejméně 2

hodiny před nebo 4-6 hodin po podání pryskyřice.

Třezalka

tečkovaná

Současné podání Anafranilu s třezalkou během léčby může snížit plazmatické hladiny klomipraminu.

Interakce

ovlivňující jiné léky

Anticholinergika

Tricyklická antidepresiva mohou zesílit účinek těchto léků (např. fenotiazinu, antiparkinsonik, antihistaminik,

atropinu, biperidenu) při léčbě očních chorob, CNS, střevních chorob a onemocnění močového měchýře.

Adrenergní blokátory

Anafranil může snížit nebo zrušit antihypertenzní účinek adrenergních blokátorů jako jsou guanetidin, betanidin,

rezerpin,

klonidin

alfa-metyldopa.

Proto

pacientů

vysokým

krevním

tlakem

měla

být

užita

antihypertenziva s odlišným typem účinku (např. vazodilatancia nebo beta-blokátory).

CNS tlumící léky

8/15

Tricyklická antidepresiva mohou zesílit účinek alkoholu a jiných centrálně tlumivých látek (např. barbiturátů,

benzodiazepinů nebo celkových anestetik).

Sympatomimetika

Anafranil

může

potencovat

kardiovaskulární

účinky

sympatomimetik,

jako

jsou

adrenalin,

noradrenalin,

izoprenalin, efedrin, fenylefrin (např. lokálních anestetika).

Antikoagulancia

Některá

tricyklická

antidepresiva

mohou

potencovat

antikoagulační

efekt

kumarinových

derivátů,

např.

warfarinu, pravděpodobně inhibicí jejich metabolismu (CYP2C9). Není důkaz o schopnosti klomipraminu

inhibovat

metabolismus

antikoagulancií, jako např. warfarinu, nicméně doporučuje se důkladné sledování

plazmatických hladin protrombinu.

Klomipramin je také in vitro (K

= 2,2 mikroM) a in vivo inhibitor CYP2D6 (sparteinová oxidace); proto může u

extenzivních metabolizérů zvyšovat koncentrace současně podávaných látek, které jsou primárně vylučovány

pomocí CYP2D6.

Látky prodlužující QT interval

Při supraterapeutických dávkách nebo vysoké hladině klomipraminu v plazmě existuje riziko prodloužení QTc

intervalu a torsades de pointes. Léky, které mohou při souběžném podání zvýšit hladinu klomipraminu v plazmě

smí být podávány s klomipraminem pouze se zvýšenou opatrností. Jedná se zejména o léky ze skupiny

selektivních

inhibitorů

zpětného

vychytávání

serotoninu

(SSRI)

nebo

serotoninu

inhibitorů

zpětného

vychytávání noradrenalinu (SNRI). Dále o antiarytmika (amiodaron, disopyramid, prokainamid, chinidinová

antiarytmika, sotalol a další), diuretika a další léky působící depleci kalia, tricyklická antidepresiva a lithium,

ostatní inhibitory CYP2D6, perorální kontraceptiva, antipsychotika a agonisty dopaminu (např. methylfenidát) a

některé další léky, které mohou zvýšit plasmatické koncentrace klomipraminu (např. terbinafin, cimetidin a

valproát).

4.6

Fertilita, t

ěhotenství

a,

kojení

Těhotenství

K dispozici jsou pouze omezené údaje o užití Anafranilu během těhotenství, které naznačují možný nepříznivý

účinek na plod nebo vznik vrozených vývojových poruch, Anafranil by měl být během těhotenství užíván jen

tehdy, pokud předpokládaný přínos léčby převáží možné riziko pro plod.

U novorozenců, jejichž matky užívaly tricyklická antidepresiva až do doby porodu, byly pozorovány v průběhu

prvých hodin a dnů po narození nežádoucí účinky způsobené vysazením léku (např. dyspnoe, letargie, koliky,

dráždivost, hypotenze nebo hypertenze, třes, spazmy). Léčba matky Anafranilem by proto měla být postupně

ukončena nejpozději sedm týdnů před vypočítaným termínem porodu.

Kojení

Podle omezených údajů přijímá dítě s mateřským mlékem velmi malou dávku klomipraminu (relat. dětská dávka

1,3 – 2,2 %). Pokud byly měřeny plazmatické koncentrace u kojených dětí, byly velmi nízké nebo pod limitem

detekce. Nežádoucí účinky u kojených dětí nebyly dosud popsány.

Vzhledem k malé zkušenosti s podáváním klomipraminu během kojení a k jeho dlouhému eliminačnímu poločasu

je však vhodnější během kojení zvolit jinou léčbu.

Fertilita

K dispozici nejsou žádné zvláštní údaje, které by mohly být doporučeny ženám ve fertilním věku.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienty léčené Anafranilem je nutné upozornit, že byly pozorovány rozmazané neostré vidění, a jiné nervové a

psychiatrické poruchy jako jsou spavost, poruchy pozornosti, zmatenost, desorientace, zhoršení deprese, delirium

a další (viz bod 4.8). Pokud se tyto projeví, nesmí pacienti řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo

9/15

vykonávat jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Pacientům je také nutné zdůraznit, že alkohol nebo i jiné

léky potencují účinek Anafranilu (viz bod 4.5).

4.8.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a přechodné, odeznějí během léčby nebo po snížení dávky. Ne vždy

odpovídají koncentraci léku v plazmě nebo podané dávce. Často je obtížné rozlišit nežádoucí účinky od příznaků

deprese, jako je únava, poruchy spánku, nervozita, úzkost, zácpa, sucho v ústech.

Při výskytu závažných neurologických nebo psychiatrických nežádoucích účinků musí být léčba Anafranilem

ukončena.

Nežádoucí účinky jsou roztříděny podle četnosti výskytu: velmi časté (≥ 1/10), časté: (≥ 1/100 až

1/10), méně

časté (≥ 1/1000 až

1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až

1/1000), velmi vzácné < 0.01 % (

1/10 000), včetně

izolovaných hlášení.

Tabulka 1

Přehled nežádoucích účinků

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

Leukopenie, agranulocytosa, thrombocytopenie, eosinofilie

Srdeční poruchy

Časté

Sinusová tachykardie, palpitace, ortostatická hypotenze, klinicky

nezávažné změny EKG (např. změny ST a T úseku) u pacientů s

normálním nálezem na srdci

Méně časté

Arytmie, zvýšený krevní tlak

Velmi vzácné

Poruchy srdečního převodního systému (tj. rozšíření komplexu QRS,

prodloužený QT interval, změny PQ, blok raménka, torsade de pointes

u pacientů s hypokalemií)

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Tinnitus

En

dokrinní poruchy

Velmi vzácné

nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu (SIADH)

Poruchy oka

Velmi časté

Poruchy akomodace, rozmazané neostré vidění

Časté

Mydriáza

Velmi vzácné

Glaukom

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nauzea, sucho v ústech, zácpa

Časté

Zvracení, zažívací obtíže, průjem

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Únava

Velmi vzácné

Edém (lokální nebo generalizovaný), alopecie, hyperpyrexie

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné

Hepatitida s nebo bez ikteru

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné

Anafylaktické a anafylaktoidní reakce včetně hypotenze

Vyšetření

Velmi časté

Zvýšení tělesné hmotnosti

Časté

Zvýšené transaminázy

Velmi vzácné

Abnormální EEG

10/15

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Zvýšená chuť k jídlu

Časté

Snížená chuť k jídlu

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Svalová slabost

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Závrať, třes, bolest hlavy, myoklonus, somnolence

Časté

Poruchy řeči, parestezie, hypertonie, porucha chuti, poruchy paměti,

poruchy pozornosti

Méně časté

Křeče, ataxie

Velmi vzácné

Neuroleptický maligní syndrom

Psychiatrické poruchy

Velmi časté

Neklid

Časté

Zmatenost doprovázená poruchou orientace a halucinacemi (zvláště u

starších pacientů a pacientů trpících Parkinsonovou nemocí), stavy

úzkosti, vzrušení, poruchy spánku, mánie, hypománie, agresivita,

depersonalizace, zhoršení deprese, nespavost, noční můry, delirium

Méně časté

Aktivace psychotických příznaků

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi časté

Poruchy mikce

Velmi vzácné

Retence moči

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Velmi časté

Poruchy libida, erektilní dysfunkce

Časté

Galaktorea, zvětšení prsů

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté

Zívání

Velmi vzácné

Alergická alveolitida (pneumonitis) s nebo bez eosinofilie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Nadměrné pocení

Časté

Alergické kožní reakce (exantém, urtika), fotosenzitivita, pruritus

Velmi vzácné

Purpura

Cévní po

ruchy

Časté

Návaly

Další nežádoucí účinky z postmarketingového sledování

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v rámci postmarketingového sledování u Anafranilu podávaného

per os nebo intramuskulárně/intravenózně. Protože byly tyto nežádoucí účinky hlášeny spontánně z populace

neznámé velikosti, není vždy možné spolehlivě určit jejich četnost.

Poruchy nervového systém

u

N

ení známo

: serotoninový syndrom, extrapyramidové symptomy (včetně akatizie a tardivní dyskineze).

Psychiatrické poruchy

Není

známo

: sebevražedné myšlenky, sebevražedné chování

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Není známo: porucha ejakulace, opožděná ejakulace

11/15

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Není známo

: rabdomyolýza (jako komplikace neuroleptického maligního syndromu)

Vyšetření

Není známo

: zvýšená hladina prolaktinu v krvi

Symptomy vysazení

Po náhlém ukončení léčby nebo výrazné redukci dávek lze občas pozorovat výskyt následujících příznaků:

nauzea, zvracení, bolest v břiše, průjem, nespavost, bolest hlavy, nervozita a úzkost (viz bod 4.4).

Fraktury kostí

Epidemiologické studie, především ty, které byly provedené u pacientů ve věku 50 let a výše, ukázaly zvýšené

riziko fraktur kostí u těch pacientů, kteří užívají selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a

tricyklická antidepresiva. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

Geriatrická populace

Starší pacienti jsou zvláště citliví vůči anticholinergním, neurologickým, psychiatrickým nebo kardiovaskulárním

účinkům. Jejich schopnost metabolizovat a eliminovat léky může být snížená, což může vést k riziku zvýšených

plazmatických koncentrací při terapeutických dávkách.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve

sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na

nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Příznaky a projevy předávkování Anafranilem jsou stejné jako u ostatních tricyklických antidepresiv. Hlavní

komplikací jsou neurologické poruchy a změny srdeční činnosti. U dětí musí být i náhodné požití jakéhokoli

množství považováno za vážné, potenciálně i fatální.

Vzácné

případy

farmakobezoáru

různé

závažnosti,

včetně

fatálních

příhod,

byly

hlášeny

souvislosti

s předávkováním Anafranilem s řízeným uvolňováním. Farmakobezoár může být rentgenokontrastní, tím je

usnadněno jeho radiologické (rentgen nebo CT) potvrzení, ale diagnóza tím být vyloučena nemůže. Tvorba

farmakobezoáru může způsobit pomalé, ale kontinuální uvolňování a absorpci klomipraminu, které může vést ke

komplikacím z předávkování, včetně úmrtí, a to i hodiny po požití přípravku, a i po zahájení léčby výplachem

žaludku a aplikaci černého uhlí. Protože výplach žaludku může být neúčinný a systémová hladina léku se může

dále zvyšovat, mělo by být u vybraných pacientů zváženo fyzické vynětí farmakobezoáru endoskopicky nebo

chirurgicky. Vzhledem k tomu, že jsou tyto případy vzácné, nejsou dostupná dostatečná klinická data týkající se

optimální léčby, která by měla brát v úvahu velikost a umístění farmakobezoáru, stav a příznaky pacienta a

hladiny léku.

Příznaky a projevy předávkování

První příznaky otravy se projeví přibližně za 4 hodiny po požití léku a dosahují maxima závažnosti za 24 hodin.

Vzhledem

zpomalené

absorpci

způsobené

anticholinerním

účinkem

léku,

dlouhému

poločasu

enterohepatálnímu oběhu léku je pacient v nebezpečí ještě 4 až 6 dnů po předávkování.

Byly pozorovány následující příznaky a projevy:

12/15

Centrální nervový systém

: spavost, ztrnulost, kóma, ataxie, neklid, vzrušení, hyperreflexie, svalová rigidita,

choreoatetóza, křeče. Dále se mohou vyskytnout příznaky související se serotoninovým syndromem (např.

hyperpyrexie, myoklonus, delirium a kóma).

Kardiovaskulární systém

: hypotenze, tachykardie, arytmie, prodloužení QT, arytmie vč. torsades de pointes,

poruchy srdečního převodního systému, šok, srdeční selhání; ve velmi vzácných případech srdeční zástava.

Dále se může objevit útlum dýchání, cyanóza, zvracení, horečka, mydriáza, pocení, oligurie anebo anurie.

Léčba

Není známo žádné specifické antidotum, léčba je především symptomatická a podpůrná.

Každý pacient, a především děti, s podezřením na předávkování Anafranilem by měl být hospitalizován a pečlivě

sledován nejméně 72 hodin.

Pokud byla látka užita perorálně a je-li pacient při vědomí, je třeba vyvolat co nejdříve zvracení, a provést

výplach žaludku. Je-li pacient v bezvědomí, je nutno zajistit volné dýchací cesty, nesmí se vyvolávat zvracení a

výplach provádět až po intubaci s obturací dýchacích cest. Toto opatření se doporučuje provádět i za 12 a více

hodin po požití látky, protože anticholinergní účinek může zpomalit vyprazdňování žaludku. Podání aktivního

uhlí pomůže snížit absorpci látky.

Při otravě Anafranilem se nedoporučuje podávat fyzostigmin, protože po jeho aplikaci byly zaznamenány případy

těžké bradykardie, asystolie a křečí. Vzhledem k nízké plazmatické koncentraci klomipraminu a silné vazbě na

plazmatické bílkoviny jsou hemodialýza a peritoneální dialýza neúčinné.

5.

FARMAKOLOGICKÉ V

LASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: N06AA04. Tricyklická antidepresiva. Inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a

noradrenalinu (neselektivní inhibitor zpětného vychytávání monoaminů).

Mechanismus účinku

Terapeutický účinek Anafranilu je založen na jeho schopnosti inhibovat zpětné vychytávání noradrenalinu (NA)

a serotoninu (5-HT) v synaptické štěrbině neuronu. Dominantní složkou této aktivity je inhibice zpětného

vychytávání serotoninu (5-HT). Charakteristické pro Anafranil je také široké farmakologické spektrum působení

(alfa1-adrenolytické, anticholinergní, antihistaminové a antiserotonergní [blokování 5-HT receptorů]).

Farmakodynamické účinky

Anafranil působí na depresivní syndrom jako celek, především na příznaky, jako je psychomotorická retardace,

depresivní nálady a úzkost. Klinická odpověď nastává obvykle za 2 až 3 týdny od začátku léčby.

Anafranil

také

specifický

účinek

obsedantně

kompulzivních

poruch,

který

liší

účinků

antidepresivních.

U chronické bolesti s nebo bez somatických příznaků účinkuje Anafranil převážně ovlivněním neurotransmise

serotoninu a noradrenalinu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání se klomipramin úplně vstřebává z gastrointestinálního traktu.

Systémová

dostupnost

nezměněného

klomipraminu

snižuje

hepatálním

first-pass

efektem

přeměnou na aktivní metabolit N-demethylklomipramin.

Po jednorázovém podání obalené tablety o síle 25 mg nebo tablety s řízeným uvolňováním o síle 75 mg byla

průměrná maximální plazmatická koncentrace (C

) klomipraminu 63,37 ± 12,71 ng/ml (T

4,83 ± 0,39 hod),

respektive 32,55 ± 8,10 (T

9,00 ± 1,81 hod).

Dávka 75 mg denně, podaná buď jako obalená tableta 25 mg 3x denně, nebo jako tableta s řízeným uvolňováním

75 mg jednou denně vytvoří rovnovážnou plazmatickou koncentraci pohybující se v rozmezí přibližně od 20 do

175 ng/ml.

13/15

Rovnovážné plazmatické koncentrace aktivního metabolitu N-demethylklomipraminu mají podobný charakter,

avšak při podání dávky 75 mg Anafranilu za den jsou hladiny metabolitu v průměru o 40 až 85 % vyšší než u

klomipraminu.

Distribuce

Klomipramin je z 97,6 % vázán na plazmatické bílkoviny. Klomipramin je extenzivně distribuován v organizmu

se zdánlivým distribučním objemem přibližně 12 až 17 l/kg tělesné hmotnosti. Koncentrace v mozkomíšním

moku je rovna přibližně 2 % plazmatické koncentrace. Klomipramin přechází do mateřského mléka a prostupuje

placentou.

Metabolizmus

Klopiramin

primárně

metabolizován

demetylací

aktivní

metabolit

N-demethylklomipramin.

demethylklomipramin vzniká působením různých P450 isoenzymů, zejména CYP3A4, CYP2C19 a CYP1A2.

Klomipramin a N-demethylklomipramin jsou dále hydroxylovány na 8-hydroxy-klomipramin a 8-hydroxy-N-

demethylklomipramin. Klomipramin je také hydrolyzován v pozici 2 a N-demethylklomipramin může být dále

demetylován na didemetylklomipramin. 2- a 8-hydroxy- metabolity jsou primárně vylučovány jako glukuronidy

močí.

Vylučování

aktivních

složek,

klomipraminu

N-demethylklomipraminu

tvorbou

hydroxyklomipraminu je katalyzováno CYP2D6.

Eliminace

Biologický poločas klomipraminu je 21 hod. (rozmezí 12 až 36 hod.), biologický poločas demetylklomipraminu

je 36 hod.

Asi dvě třetiny jedné dávky klomipraminu se vylučuje močí formou ve vodě rozpustných konjugátů a asi jedna

třetina stolicí. Množství nezměněného klomipraminu vyloučeného močí je asi 2 % a demetylklomipraminu se

močí vylučuje v nezměněné formě 0,5 % podané dávky.

Vliv potravy

Vliv potravy na farmakokinetiku klomipraminu není významný. Po podání Anafranilu s jídlem je možné

pozorovat mírné zpoždění absorpce.

Linearita/nelinearita

V rozmezí 25 až 150 mg je farmakokinetika závislá na podané dávce.

Vliv věku

U starších pacientů, vzhledem ke snížené metabolické clearence, jsou plazmatické koncentrace klomipraminu

podaného v jakékoli dávce vyšší než u mladších pacientů. Dosud nebylo prokázáno, že poruchy jaterních a

ledvinných funkcí ovlivňují farmakokinetiku klomipraminu.

Porucha funkce ledvin

Specifické zprávy popisující farmakokinetiku přípravku u pacientů s poruchou funkce ledvin nejsou k dispozici.

Ačkoliv se přípravek vylučuje močí a stolicí ve formě neaktivních metabolitů, kumulace neaktivních metabolitů

může následně vést ke kumulaci léčivé látky a jejích aktivních metabolitů. U pacientů se středně závažnou až

závažnou poruchou funkce ledvin se během léčby doporučuje monitorování.

Porucha funkce jater

Klomipramin se významně metabolizován v játrech prostřednictvím izoenzymů CYP2D6, CYP3A4, CYP2C19 a

CYP1A2, porucha funkce jater může ovlivnit jeho farmakokinetiku. Pacientům s poruchou funkce jater je nutné

podávat klomipramin s obezřetností.

Etnické vlivy

Ačkoliv nebyl vliv etnických a rasových faktorů na farmakokinetiku klomipraminu obsáhle studován, je známo,

že metabolizmus klomipraminu a jeho účinného metabolitu je řízen genetickými faktory, které vedou ke slabému

a silnému metabolizmu léčivé látky a jejího metabolitu. Metabolizmus klomipraminu v kavkazské populaci nelze

14/15

extrapolovat na asijskou populaci, zejména na Japonce a Číňany, kvůli výraznému rozdílu v metabolizmu

klomipraminu mezi těmito etnickými skupinami.

Lékové formy s

řízeným uvolňováním

Řízené

uvolňování

klomipraminu

poskytuje

plynulý

farmakokinetický

profil

vzhledem

udržování

terapeutických plazmatických koncentrací během 24 hodin. Průměrné maximální plazmatické koncentrace je

dosaženo během přibližně 9 hodin. Po podání 75 mg klomipraminu v lékové formě s řízeným uvolňováním je

pozorované Cmax poloviční v porovnání s koncentrací dosaženou po podání tablet 25 mg třikrát denně. Celková

expozice však zůstává beze změny. Po opakovaném podání lékové formy s řízeným uvolňováním se rovnovážné

hodnoty Cmin a Cmax nachází v terapeutickém rozmezí. Tablety s řízeným uvolňováním jsou bioekvivalentní

obaleným tabletám.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxicita po

opakovaných

dávkách

Při podání klomipramin-hydrochloridu v dávkách vyšších než 10násobek maximální doporučené denní dávky u

člověka, byly pozorovány fosfolipidóza a testikulární změny, obecně spojované s tricyklickými sloučeninami.

Reprodu

kční

toxicita

U potkanů nebyl při dávkách do 24 mg/kg per os pozorován vliv na reprodukční výkonnost, včetně samčí a

samičí fertility.

U myší, potkanů a králíků nebyly po dávkách do 100, 50, respektive 60 mg/kg, pozorován teratogenní účinky.

Mutagenita

Různé in vitro a in vivo testy mutagenity neprokázaly mutagenní účinky klomipramin-hydrochloridu.

Kancerogenita

Po 104 týdnech léčby klomipramin-hydrochloridem nebyla u myší a potkanů zjištěna kancerogenita.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Anafranil:

Koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycerol 85%, monohydrát laktózy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob,

kyselina stearová 95%, kopovidon, hypromelóza, mikrokrystalická celulóza, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý,

makrogol 8000, povidon K30, sacharóza, mastek.

Anafranil SR:

Koloidní

bezvodý

oxid

křemičitý,

dihydrát

hydrogenfosforečnanu

vápenatého,

kalcium-stearát,

disperze

methakrylátového kopolymeru E 30%, hypromelóza, hydrogenricinomakrogol 2000, červený oxid železitý, oxid

titaničitý, mastek.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

15/15

Anafranil: Uchovávejte při teplotě do 25

C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Anafranil SR 75: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Anafranil 25 mg obalené tablety: Al/PVC/PE/PVDC blistr, krabička

Velikost balení: 30x 25 mg, 150x 25 mg

Anafranil SR 75 mg tablety s řízeným uvolňováním: Al/PVC blistr, krabička

Velikost balení: 20 x 75 mg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

6.6

Návod k

použití

přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika.

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSL

A

Anafranil: 30/006/70-C

Anafranil SR: 30/172/91-C

9.

DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ

Anafranil:

Datum první registrace: 27. 7. 1970

Datum posledního prodloužení registrace: 29. 4. 2015

Anafranil SR:

Datum první registrace: 22. 5. 1991

Datum posledního prodloužení registrace: 22. 11. 2006

10.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

28. 1. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace