ACLEXA 100 MG TVRDÉ TOBOLKY

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
CELEKOXIB (CELECOXIBUM)
Dostupné s:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC kód:
M01AH01
INN (Mezinárodní Name):
CELECOXIB (CELECOXIB)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
10; 60; 30 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
CELEKOXIB
Přehled produktů:
ACLEXA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
29/ 084/14-C/PI/011/17

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls101456/2017, sukls101386/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Aclexa 100 mg tvrdé tobolky

Aclexa 200 mg tvrdé tobolky

Celecoxibum

Přečtěte

si

pozorně

celou

příbalovou

informaci

dříve,

než

začnete

tento

přípravek

užívat,

protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Aclexa a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aclexa užívat

3. Jak se přípravek Aclexa užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Aclexa uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Aclexa a k čemu se používá

Přípravek

Aclexa

používá

dospělých

úlevě

příznaků

revmatoidní

artritidy,

osteoartrózy

ankylozující spondylitidy.

Přípravek Aclexa patří do skupiny léků zvaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), konkrétně do

podskupiny inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2). Vaše tělo vytváří látky nazývané prostaglandiny, které

mohou působit bolest a zánět. Při onemocnění jako je revmatoidní artritida a osteoartróza Vaše tělo vytváří

těchto prostaglandinů více. Přípravek Aclexa snižuje tvorbu prostaglandinů a tím potlačuje bolest a zánět.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aclexa užívat

Přípravek Aclexa Vám byl předepsán Vaším lékařem. Následující informace vám pomohou dosáhnout

nejlepších výsledků s přípravkem Aclexa. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo

lékárníka.

Neužívejte přípravek Aclexa:

jestliže jste alergický(á) na celekoxib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

jestliže jste alergický(á) na skupinu přípravků zvaných „sulfonamidy“ (např. některá antibiotika

používaná k léčbě infekcí).

jestliže máte aktivní žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo krvácíte ze žaludku či střev.

jestliže máte nebo jste měl(a) po užití kyseliny acetylsalicylové (aspirinu) či jiného protizánětlivého

přípravku astma, nosní polypy, závažné zduření nosní sliznice nebo alergickou

reakci, jako je svědivá kožní vyrážka, otok obličeje, rtů jazyka nebo hrdla, či potíže s dýcháním nebo

dušnost.

jestliže jste těhotná. Pokud můžete otěhotnět během pokračující léčby, měla byste se svým lékařem

prodiskutovat metody antikoncepce.

jestliže kojíte.

jestliže máte těžké onemocnění jater.

jestliže máte těžké onemocnění ledvin.

jestliže máte zánětlivé střevní onemocnění, jako je ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba.

jestliže

trpíte

srdečním

selháním,

máte

prokázanou

ischemickou

chorobu

srdeční

nebo

cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozkových cév), jestliže jste např. prodělal(a) srdeční

infarkt, cévní mozkovou příhodu, přechodnou cévní mozkovou příhodu (dočasné snížení průtoku

krve do mozku, také známé jako „malá mrtvice“), anginu pectoris nebo máte zúžené cévy vedoucí k

srdci či mozku.

jestliže máte nebo jste měl(a) oběhové potíže (onemocnění periferních cév) nebo jste podstoupil(a)

operaci cév nohou.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Aclexa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže jste dříve trpěl(a) vředy, nebo krvácením do žaludku či střev (Neužívejte přípravek Aclexa,

pokud v současné době trpíte vředy, nebo krvácením do žaludku či střev).

jestliže užíváte kyselinu acetylsalicylovou (i v nízkých dávkách pro prevenci onemocnění srdce).

jestliže užíváte přípravky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin).

jestliže užíváte přípravek Aclexa současně s dalšími nesteroidními protizánětlivými léky (kromě

kyseliny acetylsalicylové), jako je ibuprofen nebo diklofenak. Tyto léky se nesmí užívat současně.

jestliže kouříte, máte cukrovku, zvýšený krevní tlak nebo zvýšený cholesterol.

jestliže trpíte onemocněním srdce, jater nebo ledvin. Váš lékař Vás může proto častěji kontrolovat.

jestliže trpíte zadržováním tekutin (jako jsou otoky kotníků či nohou).

jestliže byste mohl(a) být dehydratován(a) (nedostatek vody v organismu), například v důsledku

zvracení, průjmu nebo při užívání diuretik (používá se k léčbě nadbytečné tekutiny v těle).

jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci nebo závažnou kožní reakci na nějaký lék.

jestliže se necítíte dobře kvůli infekci nebo si myslíte, že máte infekci, protože přípravek Aclexa může

maskovat horečku nebo jiné příznaky infekce a zánětu.

jestliže jste starší 65 let. Váš lékař Vás proto může častěji kontrolovat.

Podobně jako jiné protizánětlivé léky (např. ibuprofen nebo diklofenak) může i tento léčivý přípravek

způsobit zvýšení krevního tlaku, a proto Vám Váš lékař doporučí jeho pravidelné měření.

Po užití celekoxibu bylo hlášeno několik případů závažných jaterních reakcí, včetně závažného zánětu jater,

poškození jater a selhání jater (z nichž některé byly smrtelné nebo vyžadovaly transplantaci jater). Podle

hlášení, která uváděla i dobu vzniku nežádoucího účinku, se většina závažných jaterních nežádoucích účinků

objevila během 1 měsíce od zahájení léčby.

V průběhu léčby přípravkem Aclexa může být obtížnější otěhotnět. Informujte lékaře o tom, že plánujete

otěhotnět nebo s otěhotněním máte potíže (viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“).

Další léčivé přípravky a přípravek Aclexa

Některé léky mohou ovlivnit způsob účinku jiných léků. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech

lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích

dostupných bez lékařského předpisu:

dextromethorfan (používaný jako lék proti kašli).

ACE inhibitory nebo antagonisty receptorů pro angiotensin II (používané k léčbě vysokého krevního

tlaku a srdečního selhání).

diuretika (používané k léčbě nadbytečné tekutiny v těle).

flukonazol a rifampicin (používané k léčbě plísňových a bakteriálních infekcí).

warfarin nebo jiné přípravky ke snížení srážlivosti krve (látky k „ředění krve“, které snižují srážení

krve).

lithium (používané k léčbě některých typů deprese).

další přípravky k léčbě deprese, poruch spánku, vysokého krevního tlaku nebo nepravidelnosti

srdečního rytmu.

neuroleptika (používaná k léčbě některých duševních poruch).

methotrexát (používaný k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a leukémie).

karbamazepin (používaný k léčbě epilepsie/záchvatů a některých typů bolesti nebo deprese).

barbituráty (používané k léčbě epilepsie/záchvatů a některých poruch spánku).

cyklosporin a takrolimus (používané pro potlačení imunitního systému, např. po transplantacích).

Přípravek Aclexa lze užívat s nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové (75 mg denně nebo nižší). Před

současným užíváním obou léků se poraďte se svým lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek

Aclexa

nesmí

být

používán

žen,

které

jsou

těhotné

nebo

mohou

otěhotnět

(tj.

ženy

reprodukčním věku, které neužívají vhodnou antikoncepci) při probíhající léčbě. Otěhotníte-li v průběhu

léčby přípravkem Aclexa, přípravek dále neužívejte a poraďte se se svým lékařem o jiných možnostech

léčby.

Přípravek Aclexa nesmí být používán během kojení.

V průběhu léčby přípravkem Aclexa může být obtížnější otěhotnět (viz bod „Upozornění a opatření“).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Měl(a) byste si být vědom(a) toho, jak reagujete na přípravek Aclexa, než začnete řídit nebo obsluhovat

stroje. Pokud při užívání přípravku Aclexa máte pocit závratí nebo se cítíte unaven(a), neřiďte dopravní

prostředky ani neobsluhujte žádné stroje do doby, než tyto příznaky odezní.

Přípravek Aclexa obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře předtím, než

začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Aclexa užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud se Vám zdá, že účinek přípravku Aclexa je příliš silný

nebo naopak slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku užívat. Vzhledem k tomu, že riziko nežádoucích účinků na srdce se může s

výší dávky a délkou užívání zvyšovat, je nezbytné, abyste užíval(a) nejnižší dávku přípravku Aclexa, která

tlumí Vaši bolest, a to po co nejkratší dobu nutnou ke zvládnutí příznaků.

Tobolky přípravku Aclexa se užívají celé a zapíjí se dostatečným množstvím vody. Tobolky je možné užít

kdykoli během dne, s jídlem nebo bez jídla. Snažte se ale užívat každou dávku přípravku Aclexa každý den ve

stejnou dobu.

Pokud do dvou týdnů od začátku léčby nezaznamenáte zlepšení svého zdravotního stavu, kontaktujte svého

lékaře.

Doporučené dávkování přípravku je:

U osteoartrózy je obvyklá denní dávka 200 mg, v případě potřeby ji může lékař zvýšit na maximálně 400

Obvyklá dávka je:

- jedna 200mg tobolka 1x denně; nebo

- jedna 100mg 2x denně.

revmatoidní artritidy

je obvyklá

denní dávka

mg, v případě

potřeby ji

může

lékař

zvýšit na

maximálně 400 mg.

Obvyklá dávka je:

- jedna 100mg tobolka 2x denně.

U ankylozující spondylitidy je obvyklá denní dávka 200 mg, v případě potřeby ji může lékař zvýšit na

maximálně 400 mg.

Obvyklá dávka je:

- jedna 200mg tobolka 1x denně; nebo

- jedna 100 mg tobolka 2x denně.

Onemocnění ledvin nebo jater: Ujistěte se, že Váš lékař ví, že trpíte onemocněním jater nebo ledvin,

protože Vám může snížit dávku.

Použití u starších pacientů, zvláště s hmotností nižší než 50 kg: Jste-li starší 65 let, a zvláště vážíte-li méně

než 50 kg, může Vás lékař častěji sledovat.

Použití u dětí: Přípravek Aclexa je pouze pro dospělé, není určen pro podání dětem.

Maximální denní dávka:

Neužívejte více než 400 mg denně (4 tobolky přípravku Aclexa 100 mg nebo 2 tobolky přípravku Aclexa 200

mg).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aclexa, než jste měl(a)

Neužívejte více tobolek, než Vám lékař doporučil. Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tobolek, kontaktujte

svého lékaře, lékárníka nebo nemocnici a vezměte si s sebou svůj lék.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aclexa

Pokud zapomenete užít tobolku, užijte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Aclexa

Náhlé ukončení léčby přípravkem Aclexa může vést ke zhoršení příznaků Vaší nemoci. Nepřestávejte užívat

přípravek Aclexa, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Váš lékař Vám před ukončením léčby může doporučit

několik dní postupně snižovat dávky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích

účinků,

které

nejsou

uvedeny

této

příbalové

informaci,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi.

Nežádoucí účinky uvedené níže byly pozorovány u pacientů s artritidou, kteří užívali přípravek Aclexa.

Níže uvedené nežádoucí účinky s vyšší četností označené hvězdičkou (*) byly zaznamenány u pacientů,

kteří užívali přípravek Aclexa k prevenci střevních polypů. Pacienti v těchto studiích užívali přípravek

Aclexa ve vysokých dávkách a dlouhodobě.

Přestaňte přípravek Aclexa užívat a obraťte se na svého lékaře ihned, jestliže zaznamenáte:

alergickou reakci, jako je kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost nebo obtížné dýchání.

potíže se srdcem jako je bolest na hrudi.

prudkou bolest břicha nebo jakékoliv příznaky krvácení do žaludku nebo střev, jako je černá stolice

nebo stolice s příměsí krve, případně zvracení krve.

kožní reakce, jako je vyrážka, puchýře na kůži nebo se Vám olupuje kůže.

selhání jater (příznaky mohou zahrnovat nevolnost, průjem, žloutenku (Vaše kůže nebo bělmo očí

vypadá žlutě)).

Velmi časté nežádoucí účinky mohou postihnout více než 1 z 10 osob:

vysoký krevní tlak*

Časté nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 10 osob:

infarkt myokardu*

zadržování tekutin v těle, otoky kotníků, nohou a/nebo rukou

infekce močového ústrojí

dušnost*, zánět nosních dutin (zánět, infekce, ucpání nebo bolestivost dutin), ucpaný nos nebo

rýma, bolest v krku, kašel, nachlazení, příznaky podobné chřipce

závrať, problémy se spánkem

zvracení*, bolesti břicha, průjem, špatné trávení, plynatost

kožní vyrážka, svědění

svalová ztuhlost

ztížené polykání*

zhoršení existující alergie

Méně časté nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 ze 100 osob:

cévní mozková příhoda*

srdeční selhání, bušení srdce (palpitace), zrychlená srdeční frekvence

zhoršení již vysokého krevního tlaku

změny ve výsledcích krevních testů funkce jater

změny ve výsledcích krevních testů funkce ledvin

chudokrevnost (změny počtu červených krvinek, které mohou způsobit únavu a dušnost)

úzkost, deprese, únava, ospalost, pocity mravenčení (brnění)

vysoké hladiny draslíku ve výsledcích krevních testů (můžete zaznamenat nevolnost, únavu, svalovou

slabost nebo bušení srdce)

zhoršené nebo neostré vidění, zvonění v uších, bolest a vřídky v dutině ústní, poruchy sluchu*

zácpa, říhání, zánět žaludku (poruchy trávení, bolest žaludku nebo zvracení), zhoršení zánětu žaludku

či střev

křeče dolních končetin

kopřivka (svědivá vyrážka)

Vzácné nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 1 000 osob:

vředy (krvácení) v žaludku, jícnu nebo střevech; nebo proděravění střeva (může způsobit bolest

břicha, horečku, nevolnost, zvracení, ucpání střev), tmavá nebo černá stolice, zánět jícnu (může

způsobit obtížné polykání), zánět slinivky (může vést k bolesti břicha)

snížení počtu bílých krvinek (které chrání organizmus před infekcí), snížení počtu krevních destiček

(zvýšená náchylnost ke krvácení nebo tvorbě modřin)

porucha koordinace svalů

zmatenost, změny ve vnímání chuti

zvýšená citlivost na světlo

vypadávání vlasů

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

nitrolební krvácení způsobující smrt

závažné alergické reakce (mohou zahrnovat až smrtelný anafylaktický šok), které mohou vyvolat

kožní vyrážku, otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, sípot nebo obtížné dýchání; obtížné polykání

krvácení ze žaludku či střev (může vést k přítomnosti krve ve stolici nebo zvracení), zánět tenkého

nebo tlustého střeva, nevolnost

závažné

kožní

reakce

jako

Stevens-Johnsonův

syndrom,

exfoliativní

dermatitida

toxická

epidermální

nekrolýza

(může

vyvolat

vyrážku,

tvorbu

puchýřů

nebo

olupování

kůže)

akutní

generalizovaná exantematózní pustulóza (červená oteklá oblast s mnoha malými pustulami)

opožděná alergická reakce s příznaky jako je vyrážka, otok obličeje, horečka, otok uzlin a změny ve

výsledcích

krevních

testů

(např.

jater,

krvinek

(eozinofilie,

zvýšení

počtu

určitého

typu

bílých

krvinek))

selhání jater, poškození jater a těžký zánět jater (někdy smrtelný nebo vyžadující transplantaci).

Příznaky mohou zahrnovat nevolnost, průjem, žloutenku (žluté zabarvení kůže a očí), tmavou moč,

světlou stolici, krvácivost, svědění nebo zimnici.

potíže s ledvinami (možné selhání ledvin, zánět ledvin)

krevní sraženiny v plicních cévách. Příznaky mohou zahrnovat náhlou dušnost, ostrou bolest při

dýchání nebo kolaps.

nepravidelný srdeční rytmus

meningitida (zánět mozkových blan - obalů obklopující mozek a míchu)

halucinace

zhoršení epilepsie (možné častější a/nebo těžší záchvaty)

zánět cév (může způsobit horečku, bolest, tvorbu rudých skvrn na kůži)

uzávěr tepny nebo žíly v oku, vedoucí k částečné nebo úplné ztrátě zraku, zánět spojivek, krvácení v

změny počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček (může vyvolat únavu, tvorbu modřin,

časté krvácení z nosu a zvýšené riziku vzniku infekce)

bolest na hrudi

poruchy čichu

změna barvy kůže (tvorba modřin), svalová bolest a slabost, bolestivost kloubů

menstruační poruchy

bolest hlavy, zrudnutí (návaly horka)

nízká hladina sodíku ve výsledcích krevních testů (může způsobit ztrátu chuti k jídlu, bolest hlavy,

nevolnost, křeče a slabost svalů)

V klinických studiích, kde byl přípravek Aclexa užíván v dávce 400 mg denně po dobu až 3 let v jiných

indikacích

než

je

artritida

nebo

jiná

revmatická

onemocnění,

byly

pozorovány

další

níže

uvedené

nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 10 osob:

onemocnění srdce: angina pectoris (bolest na hrudi)

trávicí obtíže: syndrom dráždivého střeva (může zahrnovat bolest břicha, průjem, poruchu zažívání,

plynatost)

tvorba ledvinových kamenů (může vést k bolesti břicha nebo zad, přítomnosti krve v moči), potíže s

močením

přírůstek tělesné hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 ze 100 osob:

hluboká žilní trombóza (krevní sraženina, nejčastěji v dolní končetině, způsobující bolest, otok nebo

zčervenání lýtka nebo potíže s dýcháním)

trávicí obtíže: žaludeční infekce (může způsobit podráždění nebo tvorbu vředů v žaludku a střevech)

zlomenina dolních končetin

pásový opar, infekce kůže, ekzém (suchá svědivá vyrážka), pneumonie (plicní infekce (možný kašel,

horečka, potíže s dýcháním))

sklivcové vločky způsobující zastřené nebo zhoršené vidění, závrať způsobená poruchou vnitřního

ucha, bolestivé, zanícené nebo krvácející dásně, vřídky v ústech

časté noční močení, krvácení z hemoroidů, časté pohyby střev

tukové bulky v kůži nebo kdekoliv jinde, ganglionová cysta (nebolestivý otok na nebo u kloubů a

šlach rukou nebo nohou), nezřetelná řeč, neobvyklé nebo velmi silné krvácení z pochvy, bolest prsů

vysoké hladiny sodíku ve výsledcích krevních testů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Aclexa uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Aclexa obsahuje

Léčivou látkou je celecoxibum.

Jedna 100mg tvrdá tobolka obsahuje celecoxibum 100 mg.

Jedna 200mg tvrdá tobolka obsahuje celecoxibum 200 mg.

Dalšími složkami (pomocnými látkami) v tvrdé tobolce 100 mg jsou: monohydrát laktózy, povidon

K30, sodná sůl kroskarmelosy, natrium-lauryl-sulfát a magnesium-stearát (E572) v obsahu tobolky a

želatina a oxid titaničitý (E171) v obalu tobolky.

Dalšími složkami (pomocnými látkami) v tvrdé tobolce 200 mg jsou: monohydrát laktózy, povidon

K30, sodná sůl kroskarmelosy, natrium-lauryl-sulfát a magnesium-stearát (E572) v obsahu tobolky a

želatina, oxid titaničitý (E171) a žlutý oxid železitý (E172) v obalu tobolky.

Jak přípravek Aclexa vypadá a co obsahuje toto balení

Tělo a víčko tvrdé tobolky 100 mg je bílé, má délku 15,4 mm - 16,2 mm. Tobolky obsahují bílý nebo téměř

bílý granulát.

Tělo a víčko tvrdé tobolky 200 mg je žlutohnědé, má délku 18,9 mm - 19,7 mm. Tobolky obsahují bílý nebo

téměř bílý granulát.

Tobolky 100 mg a 200 mg jsou dostupné v krabičkách po 10, 30 a 60 tobolkách v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Upozornění:

Text na krabičce a blistru je v českém a polském jazyce.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Souběžný dovozce

SETARIA s.r.o., Praha 10, Pražská 810/16, 102 00, Česká republika

Přebaleno:

COOPHARMA s.r.o., Zelený pruh 1090/109, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 9. 2017

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls101456/2017, sukls101386/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Aclexa 100 mg tvrdé tobolky

Aclexa 200 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje celecoxibum 100 mg.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje celecoxibum 200 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Tvrdé tobolky 100 mg

Tvrdé tobolky 200 mg

Laktosa (bezvodá)

24mg

47 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka (tobolka)

100 mg: tobolka má bílé tělo a víčko, délku 15,4 mm - 16,2 mm; tobolky obsahují bílý nebo téměř bílý granulát.

200 mg: tobolka má žlutohnědé tělo a víčko, délku 18,9 mm - 19,7 mm; tobolky obsahují bílý nebo téměř bílý

granulát.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Symptomatická léčba osteoartrózy, revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy.

Přípravek Aclexa je indikován pro dospělé.

Rozhodnutí předepsat selektivní inhibitor COX-2 musí vycházet z posouzení celkového rizika u každého jednotlivého

pacienta (viz body 4.3, 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Kardiovaskulární rizika při podávání celekoxibu se mohou zvyšovat s dávkou a délkou expozice, je proto nutno použít

nejkratší možnou dobu léčby a nejnižší účinnou denní dávku. Potřebu symptomatické léčby a odpověď pacienta na

léčbu je nutno pravidelně vyhodnocovat, zvláště u pacientů s osteoartrózou (viz body 4.3, 4.4, 4.8 a 5.1).

Osteoartróza: Obvyklá doporučená denní dávka je 200 mg, užitá jednou denně nebo rozdělená do dvou dílčích

dávek. U některých pacientů, u nichž není dosaženo dostatečné úlevy od symptomů, je

možné pro zvýšení účinnosti užít zvýšenou dávku 200 mg dvakrát denně. Neprojeví-li se zvýšení terapeutického

účinku po 2 týdnech podávání přípravku, je třeba zvážit jiné možnosti léčby.

Revmatoidní artritida: Doporučená počáteční denní dávka je 200 mg, rozdělená do dvou dílčích dávek. Tuto dávku je

později možné zvýšit na 200 mg dvakrát denně. Neprojeví-li se zvýšení terapeutického účinku po 2 týdnech podávání

přípravku, je třeba zvážit jiné možnosti léčby.

Ankylozující spondylitida: Doporučená denní dávka je 200 mg, užitá jednou denně nebo rozdělená do dvou dílčích

dávek. U některých pacientů, u nichž není dosaženo dostatečné úlevy od symptomů, je možné pro zvýšení účinnosti

užít zvýšenou dávku 400 mg, užitou jednou denně nebo rozdělenou do dvou dílčích dávek. Neprojeví-li se zvýšení

terapeutického účinku po 2 týdnech podávání přípravku, je třeba zvážit jiné možnosti léčby.

Maximální doporučená denní dávka je u všech indikací 400 mg.

Starší pacienti (> 65 let): Stejně jako u dospělých pacientů mladšího věku se nejdříve užívá 200 mg denně. Tuto dávku

je možné později podle potřeby zvýšit na 200 mg dvakrát denně. Zvláštní pozornost je nutno věnovat starším

pacientům s hmotností menší než 50 kg (viz body 4.4 a 5.2).

Pacienti s poruchou funkce jater: U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater (sérový albumin 25-35 g/l) by

měla být léčba zahájena polovinou doporučené denní dávky. Klinické zkušenosti jsou omezeny na nemocné s

cirhózou (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Pacienti s poruchou funkce ledvin: Zkušenosti s podáváním celekoxibu pacientům s mírnou až středně těžkou

poruchou funkce ledvin jsou omezené, tito pacienti by proto měli být léčeni s obezřetností (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace: Celekoxib není určen pro podávání dětem.

Slabí metabolizátoři CYP2C9: Pacientům, kteří jsou nebo by mohli být slabými metabolizátory CYP2C9 na základě

stanovení genotypu nebo dřívějších zkušeností s jinými CYP2C9 substráty, je třeba podávat celekoxib s opatrností,

protože u nich existuje zvýšené riziko vzniku nežádoucích účinků závislých na dávce. Je vhodné zvážit snížení dávky na

polovinu nejnižší doporučené dávky (viz bod 5.2).

Způsob podání

Perorální podání.

Tobolky se polykají celé a zapíjejí se vodou.

Přípravek Aclexa může být užíván s jídlem nebo bez závislosti na jídle.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Známá přecitlivělost na sulfonamidy.

Aktivní peptický vřed nebo krvácení ze zažívacího traktu (GIT).

Pacienti, u nichž se po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAID, včetně inhibitorů COX-2 (cyklooxygenázy-2),

objevilo

astma,

akutní

zánět

nosní

sliznice,

nosní polypy,

angioneurotický edém, kopřivka

nebo

jiné reakce

přecitlivělosti.

Užití během těhotenství a u žen, které mohou otěhotnět, pokud neužívají účinnou antikoncepci (viz bod 4.5). Studie

na dvou živočišných druzích prokázaly, že celekoxib působí u těchto druhů

malformace (viz body 4.6 a 5.3). Potenciální riziko pro člověka v těhotenství není známé, nelze jej však vyloučit.

Užití během kojení (viz body 4.6 a 5.3).

Těžká porucha funkce jater (hladina albuminu v séru < 25 g/l nebo Child-Pugh skóre ≥ 10).

Pacienti se stanovenou hodnotou clearance kreatininu < 30 ml/min.

Zánětlivé střevní onemocnění.

Městnavé srdeční selhání (NYHA II-IV).

Prokázaná ischemická choroba srdeční, onemocnění periferních arterií a/nebo cerebrovaskulární onemocnění.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů léčených celekoxibem se vyskytly komplikace v horní části gastrointestinálního traktu (perforace, vředy

nebo krvácení), z nichž některé byly fatální. Opatrnost se doporučuje při léčbě pacientů s významným rizikem rozvoje

gastrointestinálních komplikací při podávání NSAID; u starších osob, u pacientů užívajících současně jiná nesteroidní

antirevmatika nebo kyselinu acetylsalicylovou, případně u pacientů s anamnézou onemocnění gastrointestinálního

traktu, jako jsou ulcerace nebo gastrointestinální krvácení.

Existuje další zvýšení rizika gastrointestinálních nežádoucích účinků (vzniku gastrointestinálních ulcerací nebo jiných

gastrointestinálních komplikací), pokud je celekoxib užíván současně s kyselinou acetylsalicylovou (i při nízkých

dávkách).

V dlouhodobých studiích nebyl prokázán významný rozdíl v bezpečnosti pro GIT mezi COX-2 inhibitory podávanými

současně s kyselinou acetylsalicylovou oproti NSAID podávanými současně s kyselinou acetylsalicylovou (viz bod 5.1).

Je nutné vyvarovat se souběžného užití celekoxibu a NSAID neobsahující kyselinu acetylsalicylovou.

V dlouhodobé studii kontrolované placebem se u pacientů se sporadickými adenomatózními polypy, kteří byli léčeni

celekoxibem v dávkách 200 mg 2x denně a 400 mg 2x denně, objevil zvýšený počet závažných kardiovaskulárních

příhod, zejména infarktu myokardu, v porovnání s placebem (viz bod 5.1).

Kardiovaskulární riziko léčby celekoxibem se může zvyšovat s dávkou a délkou léčby, proto je nutné užívat nejnižší

účinnou denní dávku po nejkratší možné léčebné období. Potřebu symptomatické léčby a odpověď pacienta na léčbu

je třeba pravidelně vyhodnocovat, zvláště u pacientů s osteoartrózou (viz body 4.2, 4.3, 4.8 a 5.1).

Pacienty s významnými rizikovými faktory pro vznik kardiovaskulárních příhod (např. hypertenze, hyperlipidémie,

diabetes mellitus, kouření) je možné léčit celekoxibem pouze po pečlivém uvážení (viz bod 5.1).

Vzhledem

absenci

účinku

funkci

destiček

nepředstavují

selektivní

inhibitory

COX-2

náhradu

kyseliny

acetylsalicylové

při

profylaxi

kardiovaskulární

tromboembolické

choroby.

Proto

nesmí

být

antiagregační

léčba

přerušena (viz bod 5.1).

Stejně jako v případě jiných přípravků, které inhibují syntézu prostaglandinů, bylo u pacientů užívajících celekoxib

pozorováno zadržování tekutiny a otoky. Z tohoto důvodu by měl být celekoxib podáván s opatrností u pacientů s

anamnézou srdečního selhání, dysfunkce levé komory srdeční nebo hypertenze, a dále u pacientů s již přítomným

otokem z jakéhokoliv jiného důvodu, jelikož inhibice prostaglandinů může vést ke zhoršení funkce ledvin a k

zadržování tekutiny. Rovněž je nutno postupovat opatrně u pacientů léčených diuretiky nebo s jiným rizikem

hypovolemie.

Podobně jako všechna NSAID může celekoxib způsobit vznik hypertenze nebo zhoršení preexistující hypertenze, které

mohou přispět ke zvýšené incidenci kardiovaskulárních příhod. Proto je nutné při zahájení a v průběhu léčby

celekoxibem sledovat krevní tlak.

Zhoršení funkce ledvin a jater a zejména dysfunkce srdce jsou pravděpodobnější u starších pacientů, kteří by tudíž

měli být pod řádným lékařským dohledem.

NSAID včetně celekoxibu mohou způsobit renální toxicitu. Data z klinických studií ukazují, že celekoxib má podobný

vliv na renální funkce jako NSAID. Nejvyššímu riziku renální toxicity jsou vystaveni pacienti se zhoršenou funkcí ledvin,

srdečním selháním, dysfunkcí jater, pacienti užívající diuretika, ACE inhibitory, antagonisty angiotensinu II a dále starší

pacienti (viz bod 4.5). Tyto pacienty je nutné během léčby celekoxibem pečlivě monitorovat.

Po užití celekoxibu bylo hlášeno několik případů závažných jaterních reakcí, včetně fulminantní hepatitidy (z nichž

některé byly fatální), jaterní nekrózy a selhání jater (z nichž některé byly fatální nebo vyžadovaly transplantaci jater).

Podle hlášení, která uváděla i dobu vzniku nežádoucího účinku, se většina závažných jaterních nežádoucích účinků

objevila během 1 měsíce od zahájení léčby celekoxibem (viz bod 4.8).

Jestliže během léčby dojde u pacienta ke zhoršení kterýchkoliv funkcí orgánových systémů popsaných výše, musejí být

přijata vhodná opatření a mělo by se zvážit ukončení léčby celekoxibem.

Celekoxib inhibuje CYP2D6. I když se nejedná o silný inhibitor tohoto enzymu, u individuálně dávkovaných přípravků,

které se metabolizují prostřednictvím CYP2D6, může být nutné snížit dávku (viz bod 4.5).

Pacienti se známým pomalým metabolismem CYP2C9 by měli být léčeni s opatrností (viz bod 5.2).

V souvislosti s užitím celekoxibu byly velmi vzácně hlášeny závažné kožní reakce, včetně exfoliativní dermatitidy,

Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (viz bod 4.8), z nichž některé byly fatální. Nejvyššímu

riziku těchto reakcí jsou pacienti vystaveni v časné fázi terapie: nástup těchto reakcí se objevil ve většině případů

během prvního měsíce léčby. U pacientů užívajících celekoxib byly hlášeny závažné reakce z přecitlivělosti (včetně

anafylaxe, angioedému a lékové vyrážky s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS, nebo hypersenzitivní syndrom))

(viz bod 4.8). U pacientů s anamnézou alergie na sulfonamidy nebo na jiné přípravky může být zvýšené riziko

závažných kožních reakcí nebo reakcí z přecitlivělosti (viz bod 4.3). Celekoxib musí být vysazen při prvním výskytu

kožní vyrážky, slizničních lézí nebo jakémkoliv příznaku přecitlivělosti.

Celekoxib může maskovat horečku a další známky zánětu.

U pacientů se současnou léčbou warfarinem se objevily závažné příhody krvácení. Při kombinaci celekoxibu s

warfarinem nebo jinými perorálními antikoagulancii by se mělo postupovat opatrně (viz bod 4.5).

Přípravek Aclexa obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným

nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakce

Antikoagulační aktivita by měla být sledována zejména během prvních několika dnů po zahájení léčby nebo po změně

dávkování celekoxibu u pacientů užívajících warfarin nebo jiná antikoagulancia, jelikož u těchto pacientů je zvýšené

riziko krvácení. Z tohoto důvodu by měl být u pacientů užívajících perorální antikoagulancia pečlivě sledován INR pro

protrombinový čas, zejména během prvních několika dnů po zahájení léčby celekoxibem nebo po změně jeho

dávkování (viz bod 4.4). Byly hlášeny příhody krvácení ve spojení s prodloužením protrombinového času, převážně u

starších pacientů, u pacientů užívajících celekoxib současně s warfarinem, přičemž některé z těchto příhod byly

fatální.

NSAID mohou zeslabovat účinek diuretik a antihypertenziv. Obdobně jako u NSAID se může u pacientů se zhoršenou

funkcí ledvin (např. u dehydratovaných pacientů, pacientů užívajících diuretika nebo starších pacientů) zvyšovat riziko

vzniku akutní renální nedostatečnosti, které je obvykle reverzibilní, a to jsou-li ACE inhibitory nebo antagonisté

angiotensinu II kombinovány s NSAID, včetně celekoxibu (viz bod 4.4). Proto je nutné tuto kombinaci podávat s

opatrností,

zvláště

starších

pacientů.

Pacienti

musí

být

dostatečně

hydratováni

renální

funkce

třeba

monitorovat po zahájení souběžné terapie a dále v pravidelných intervalech.

Ve 28denní klinické studii u pacientů s hypertenzí I. a II. stupně kontrolovanou lisinoprilem se podání celekoxibu v

dávce

denně

neprojevilo

klinicky

významném

nárůstu

průměrného

denního

systolického

nebo

diastolického krevního tlaku v porovnání s placebem při 24-hodinovém ambulantním měření krevního tlaku. Ve

skupině

nemocných

léčených

celekoxibem

dávce

denně

bylo

poslední

kontroly

lékaře

klasifikováno 48 % jako nereagující na léčbu lisinoprilem (diastolický krevní tlak měřený manžetou > 90 mm Hg nebo

diastolický krevní tlak měřený manžetou zvýšený o > 10 % v porovnání s výchozími hodnotami). Naproti tomu ve

skupině nemocných léčených placebem to bylo 27 % nemocných; tento rozdíl byl statisticky významný.

Současné podávání NSAID a cyklosporinu nebo takrolimu by mohlo zvyšovat nefrotoxický účinek cyklosporinu a

takrolimu. Pokud je celekoxib užíván v kombinaci s těmito látkami, je nutné monitorovat renální funkce.

Celekoxib může být užit s nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové, ale není náhradou kyseliny acetylsalicylové v

kardiovaskulární profylaxi. Předložené studie ukázaly, že, stejně jako u ostatních NSAID, je riziko ulcerací v zažívacím

ústrojí či jiných komplikací v zažívacím ústrojí zvýšené při současném užívání nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové v

porovnání s užíváním samotného celekoxibu (viz bod 5.1).

Farmakokinetické interakce

Účinek celekoxibu na jiné přípravky

Celekoxib je inhibitorem CYP2D6. Během léčby celekoxibem vzrostly plazmatické koncentrace dextromethorfanu,

substrátu CYP2D6, o 136 %. Plazmatické koncentrace látek, které jsou substráty tohoto enzymu, mohou být zvýšeny

při

současném

podávání

celekoxibu.

Příkladem

látek,

které

jsou

metabolizovány

CYP2D6,

jsou

antidepresiva

(tricyklická

SSRI),

neuroleptika,

antiarytmika

apod.

Dávka

individuálně

dávkovaných

substrátů

CYP2D6

může

vyžadovat redukci po zahájení léčby celekoxibem nebo zvýšení, pokud byla léčba celekoxibem ukončena.

In vitro studie prokázaly jistý potenciál celekoxibu inhibovat metabolizmus katalyzovaný CYP2C19. Klinický význam

těchto

in

vitro

nálezů

nejasný.

Příkladem

látek

metabolizovaných

prostřednictvím

CYP2C19

jsou

diazepam,

citalopram a imipramin.

V interakčních studiích nebyl zjištěn žádný klinicky významný účinek celekoxibu na farmakokinetiku perorálních

kontraceptiv (1 mg norethisteronu/35 μg ethinylestradiolu).

Celekoxib klinicky významně neovlivňuje farmakokinetiku tolbutamidu (substrát CYP2C9) či glibenklamidu.

U nemocných s revmatoidní artritidou neměl celekoxib statisticky významný účinek na farmakokinetiku (plazmatická

nebo renální clearance) methotrexátu (v revmatologických dávkách). Při současném podávání těchto látek je však

nutné zvážit adekvátní monitorování toxicity související s methotrexátem.

U zdravých dobrovolníků způsobilo současné podávání celekoxibu 200 mg dvakrát denně se 450 mg lithia dvakrát

denně střední nárůst Cmax lithia o 16 % a AUC lithia o 18 %. Nemocní léčení lithiem by proto měli být pečlivě

monitorováni při zahájení nebo ukončení podávání celekoxibu.

Vliv jiných přípravků na celekoxib

U jedinců, kteří jsou slabými metabolizéry CYP2C9 a vykazují zvýšenou systémovou expozici celekoxibu, může mít

souběžná léčba inhibitory CYP2C9 za následek další zvýšení expozice celekoxibu. Této kombinaci je nutné se u slabých

metabolizérů CYP2C9 vyvarovat (viz body 4.2 a 5.2).

Protože je celekoxib převážně metabolizován CYP2C9, měl by být užit v poloviční než doporučené dávce u nemocných

užívajících též flukonazol. Současné užití celekoxibu v jediné dávce 200 mg a silného inhibitoru CYP2C9 flukonazolu

200 mg jednou denně způsobilo střední zvýšení Cmax celekoxibu o 60 % a zvýšení AUC o 130 %. Současné užití

induktorů CYP2C9, jako jsou rifampicin, karbamazepin a barbituráty, může plazmatické koncentrace celekoxibu

snižovat.

U ketokonazolu nebo antacid nebylo ovlivnění farmakokinetiky celekoxibu pozorováno.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání celekoxibu v těhotenství. Studie na zvířatech (potkan a králík) prokázaly

reprodukční toxicitu, včetně malformací (viz body 4.3 a 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé, nelze ho však

vyloučit. Stejně jako jiné přípravky inhibující syntézu prostaglandinů, může celekoxib, je-li užíván ve třetím trimestru,

způsobit netečnost dělohy a předčasný uzávěr ductus arteriosus. Celekoxib je kontraindikován v těhotenství a u žen,

které mohou otěhotnět (viz body 4.3 a 4.4). Pokud žena otěhotní během léčby, podávání celekoxibu musí být

ukončeno.

Kojení

Celekoxib přechází do mléka kojících potkanů v koncentracích srovnatelných s plazmatickými. Podávání celekoxibu

malému množství kojících žen prokázalo velmi nízký přestup celekoxibu do mateřského mléka. Ženy užívající celekoxib

nesmí kojit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nemocní, kteří během užívání celekoxibu pociťují mrákoty, závrať nebo spavost, by se měli zdržet řízení motorových

vozidel a obsluhy strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů a seřazeny podle četnosti v Tabulce; údaje byly

získány z následujících zdrojů:

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů s osteoartrózou a revmatoidní artritidou s četností vyšší než 0,01 % a

vyšší než nežádoucí účinky placeba ve 12 klinických studií kontrolovaných placebem a/nebo aktivní látkou, v

délce až 12 týdnů a denních dávkách celekoxibu od 100 mg do 800 mg. V dalších studiích užívajících

neselektivní NSAID komparátory bylo léčeno přibližně 7400 pacientů celekoxibem v denních dávkách až 800

mg, včetně přibližně 2300 pacientů léčených 1 rok i déle. Nežádoucí účinky pozorované u celekoxibu v těchto

dalších studiích byly konzistentní s nežádoucími účinky pozorovanými v klinických hodnoceních pacientů s

osteoartrózou a revmatoidní artritidou a uvedenými v Tabulce.

Nežádoucí účinky hlášené s četností vyšší než u placeba u subjektů léčených celekoxibem v dávce 400 mg

denně

dlouhodobé

studii

prevence

polypů

délce

(APC

PreSAP

studie;

5.1,

Farmakodynamické

vlastnosti:

Kardiovaskulární

bezpečnost

dlouhodobé

studie

zahrnující

pacienty

sporadickými adenomatózními polypy).

Nežádoucí

účinky

poregistračního

sledování

hlášené

spontánně

během

období,

bylo

léčeno

celekoxibem více než 70 mil. pacientů (různé dávky, délka léčby a indikace). Protože všechny nežádoucí účinky

nejsou držiteli rozhodnutí o registraci nahlášeny a nejsou zahrnuty v databázi sledování bezpečnosti, není

možné spolehlivě stanovit četnosti těchto nežádoucích účinků.

Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky celekoxibu rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s jejich

četností:

- Velmi časté (≥ 1/10)

- Časté (≥1/100 až <1/10)

- Méně časté (≥1/1 000 až < 1/100)

- Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

- Velmi vzácné (< 1/10 000)

- Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Tabulka. Nežádoucí účinky ze studií s celekoxibem a poregistračního sledování (MedDRA termíny)

1,2

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není

známo

(poregistrační

sledování)

3

Infekce a

infestace

Sinusitida,

infekce

horních

cest

dýchacích,

infekce

močového ústrojí

Poruchy

krve

a

lymfatického

sytému

Anémie

Leukopenie,

trombocytopenie

Pancytopenie

Poruchy

imunitního

systému

Zhoršení alergie

Závažné

alergické

reakce,

anafylaktický šok,

anafylaxe

Poruchy

metabolismu

a

výživy

Hyperkalémie

Psychiatrické

poruchy

Nespavost

Úzkost,

deprese,

únava

Zmatenost

Halucinace

Poruchy

nervového

systému

Závratě,

hypertonie

Parestézie,

somnolence,

mozková příhoda

Ataxie, změny ve

vnímání chuti

Bolest

hlavy,

zhoršení

epilepsie,

aseptická

meningitida,

ageuzie, anosmie,

fatální

intrakraniální

krvácení

Poruchy oka

Zastřené vidění

Konjunktivitida,

oční

krvácení,

retinální arteriální

nebo žilní okluze

Poruchy

ucha

a

labyrintu

Tinitus, hypoakuzie

Srdeční poruchy

Infarkt

myokardu

Srdeční

selhání,

palpitace,

tachykardie

Arytmie

Cévní poruchy

Hypertenze

Zhoršení hypertenze

Zčervenání,

vaskulitida,

plicní

embolie

Respirační,

hrudní

a

mediastinální

poruchy

Faryngitida,

rinitida,

kašel,

dyspnoe

Bronchospasmus

Gastrointestinální

poruchy

Bolest

břicha,

průjem,

dyspepsie,

flatulence,

zvracení

dysfagie

Zácpa,

říhání,

gastritida,

stomatitida,

zhoršení

gastrointestinálního

zánětu

Ulcerace

duodena,

žaludku,

jícnu

tenkého

tlustého

střeva;

perforace

střeva;

ezofagitida,

meléna;

pankreatitida

Nauzea,

gastrointestinální

krvácení,

kolitida/zhoršení

kolitidy

Poruchy

jater

a

žlučových cest

Abnormální

funkce

jater, zvýšené SGOT

(AST) a SGPT (ALT)

Zvýšení

jaterních

enzymů

Selhání

jater

(někdy

fatální

nebo

vyžadující

transplantaci),

fulminantní

hepatitida (někdy

fatální),

nekróza

jater, žloutenka

Poruchy

kůže

a

podkožní tkáně

Vyrážka, pruritus

Kopřivka

Alopecie,

fotosensitivita

Ekchymóza,

bulózní

vyrážka,

exfoliativní

dermatitida,

erythema

multiforme,

Stevens-

Johnsonův

syndrom,

toxická

epidermální

nekrolýza,

poléková

vyrážka

s eozinofilií

systémovými

příznaky

(DRESS,

nebo

hypersenzitivní

syndrom),

angioedém,

akutní

generalizovaná

exantematózní

pustulóza

Poruchy svalové a

kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Křeče

v dolních

končetinách

Artralgie,

myositida

Poruchy

ledvin

a

močových cest

Zvýšená

hladina

kreatininu,

zvýšení

močoviny

Akutní

selhání

ledvin,

intersticiální

nefritida,

hyponatrémie

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Menstruační

poruchy,

blíže

neurčené

Celkové

poruchy

a

reakce

v místě

aplikace

Příznaky

podobné chřipce,

periferní

otoky/zadržování

tekutin

Bolest na hrudi

Nežádoucí účinky hlášené ve studii prevence polypů u subjektů léčených celekoxibem 400 mg denně ve 2 klinických

studiích v délce až 3 let (APC a PreSAP studie). Nežádoucí účinky vyjmenované výše u studií prevence polypů jsou

pouze takové, které byly již dříve zaznamenány v poregistračním sledování nebo se objevily častěji než ve studiích

s artritidou.

Následující dříve neznámé nežádoucí účinky se objevily ve studii prevence polypů u subjektů léčených celekoxibem

400 mg denně ve 2 klinických studiích v délce až 3 let (APC a PreSAP studie): Časté: angina pectoris, syndrom

dráždivého

tračníku,

nefrolitiáza,

zvýšení

hladiny

kreatininu

v krvi,

benigní

hyperplazie

prostaty,

nárůst

tělesné

hmotnosti. Méně časté: infekce Helicobacter pylori, herpes zoster, erysipel, bronchopneumonie, zánět labyrintu,

zánět dásní, lipom, zákal sklivce, krvácení do spojivek, hluboká žilní trombóza, dysfonie, krvácení hemeroidů, časté

pohyby střev, vředy v ústech, alergická dermatitida, ganglion, nykturie, vaginální krvácení, napětí prsů, zlomeniny

dolních končetin, zvýšení hladiny sodíku v krvi.

Nežádoucí účinky hlášené spontánně do databáze sledování bezpečnosti během období, kdy bylo celekoxibem léčeno

více než 70 mil. Pacientů (různé dávky, délka léčby a indikace). V důsledku toho není možné spolehlivě stanovit

četnosti těchto nežádoucích účinků. Nežádoucí účinky uvedené pro populaci poregistračního sledování jsou pouze

takové, které ještě nebyly uvedeny ve studiích s artritidou nebo studiích prevence polypů.

Podle konečných (uznaných) výsledků APC a PreSAP studií u pacientů, kteří byli léčeni celekoxibem 400 mg denně po

dobu 3 let (souhrnná data z obou studií; viz bod 5.1 pro výsledky individuálních studií), byla četnost výskytu infarktu

myokardu o 7,6 případů na 1 000 pacientů (méně časté) vyšší oproti placebu a nebyl pozorován zvýšený výskyt všech

cévních mozkových příhod v porovnání s placebem.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve

sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na

nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Nejsou klinické zkušenosti s předávkováním. Jednotlivé dávky až do 1 200 mg a opakované dávky až do 1 200 mg

dvakrát denně byly podávány zdravým dobrovolníkům po dobu 9 dnů bez klinicky významných nežádoucích účinků.

Léčba

V případě podezření na předávkování je namístě podpůrná léčebná péče, např. vyprázdnění žaludku, lékařský dohled

a v případě potřeby symptomatická léčba. Vzhledem k silné vazbě na bílkoviny je nepravděpodobné, že by dialýza

byla účinnou metodou k odstranění látky z organismu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva, koxiby, ATC kód: M01AH01.

Mechanismus účinku

Celekoxib je v terapeutickém rozmezí (200-400 mg denně) perorální selektivní inhibitor cyklooxygenázy-2 (COX-2). V

tomto rozmezí dávek nebyla u zdravých dobrovolníků pozorována statisticky významná inhibice COX-1 (posuzovaná ex

vivo jako inhibice tvorby thromboxanu B2 - TxB2).

Cyklooxygenáza je zodpovědná za tvorbu prostaglandinů. Byly identifikovány dvě izoformy COX-1 a COX-2. COX-2 je

izoforma enzymu, která je produkována jako odpověď na zánětlivé podněty a předpokládá se, že je primárně

zodpovědná za syntézu prostanoidních mediátorů bolesti, zánětu a horečky. COX-2 se účastní též ovulace, implantace

zárodku a uzavírání ductus arteriosus, regulace renálních funkcí a funkcí centrálního nervového systému (vyvolání

horečky,

pociťování

bolesti

kognitivní

funkce).

Může

též

hrát

roli

při

hojení

vředů.

člověka

byla

COX-2

identifikována ve tkáních okolo žaludečních vředů, ale její vztah k hojení vředů nebyl stanoven.

Rozdíl v protidestičkové aktivitě mezi některými NSAID inhibujícími COX-1 a selektivními inhibitory COX-2 může být

klinicky významný

pacientů s

rizikem tromboembolických reakcí. Selektivní inhibitory

COX-2

omezují tvorbu

systémového (a tudíž případně endoteliálního) prostacyklinu, aniž by byl tímto ovlivněn destičkový tromboxan.

Celekoxib je diaryl-substituovaný pyrazol, chemicky podobný jiným nearylaminovým sulfonamidům (např. thiazidy,

furosemid), ale lišící se od arylaminových sulfonamidů (např. sulfamethoxizol a jiná sulfonamidová antibiotika).

Na dávce závislý účinek na tvorbu TxB2 byl pozorován po vysokých dávkách celekoxibu. Nicméně u zdravých

dobrovolníků v rámci malých studií s opakovanými dávkami 600 mg 2x denně (trojnásobek nejvyšší doporučené

dávky) neměl celekoxib v porovnání s placebem efekt na agregaci krevních destiček a dobu krvácení.

Bylo provedeno několik studií potvrzujících účinnost a bezpečnost přípravku v léčbě osteoartrózy, revmatoidní

artritidy a ankylozující spondylitidy. Celekoxib byl hodnocen v léčbě zánětu a bolesti při osteoartróze kolene a kyčle

na přibližně 4 200 nemocných užívajících placebo nebo léčivou látku po dobu až 12 týdnů. Byl též hodnocen v léčbě

zánětu a bolesti u revmatoidní artritidy na přibližně 2 100 nemocných užívajících placebo nebo léčivou látku po dobu

až 24 týdnů. Celekoxib podávaný v denních dávkách 200-400 mg poskytoval úlevu od bolesti do 24 hodin od podání

dávky. Celekoxib byl hodnocen v symptomatické léčbě u ankylozující spondylitidy u 896 pacientů ve studiích s

placebem a léčivou látkou, trvajících až 12 týdnů. Celekoxib v těchto studiích vykazoval při dávkách 100 mg 2x denně,

200 mg 1x denně, 200 mg 2x denně a 400 mg 1x denně významné zlepšení v oblasti bolesti, celkové aktivity

onemocnění a funkce u ankylozující spondylitidy.

Bylo provedeno pět randomizovaných dvojitě zaslepených kontrolovaných studií s endoskopií horní části GIT na

přibližně 4 500 pacientech bez počáteční přítomnosti vředu (dávka celekoxibu 50-400 mg 2x denně). V rámci

endoskopických studií o délce 12 týdnů byl celekoxib (100-800 mg denně) spojen s významně nižším rizikem

gastroduodenálních vředů v porovnání s naproxenem (1 000 mg denně) a ibuprofenem (2 400 mg denně). Údaje

nebyly konzistentní v porovnání s diklofenakem (150 mg denně). V rámci dvou z těchto studií o délce 12 týdnů se

procentuální část pacientů s endoskopickou gastroduodenální ulcerací významně nelišila mezi skupinami s placebem

a celekoxibem v dávce 200 mg 2x denně a 400 mg 2x denně.

V prospektivní studii sledující dlouhodobou bezpečnost (délka trvání 6 až 15 měsíců, studie CLASS) dostávalo 5 800

pacientů s OA a 2200 pacientů s RA celekoxib 400 mg 2x denně (4násobná a 2násobná dávka, než jaká je

doporučovaná pro pacienty s OA, resp. s RA), ibuprofen 800 mg 3x denně nebo diklofenak 75 mg 2x denně (v obou

případech se jedná o léčebné dávky). 22 procent pacientů zahrnutých do studie současně užívalo nízké dávky kyseliny

acetylsalicylové (≤ 325 mg/den), primárně za účelem kardiovaskulární profylaxe. Co se týče primárního cílového

parametru, a to komplikovaných vředů (definovaných jako gastrointestinální krvácení, perforace nebo obstrukce),

nebyl zjištěn žádný významný rozdíl mezi celekoxibem a ibuprofenem či diklofenakem jednotlivě. Také v případě

kombinované

skupiny

NSAID

nebyl

zjištěn

žádný

statisticky

významný

rozdíl

hlediska

komplikovaných

vředů

(relativní riziko 0,77; 95% interval spolehlivosti 0,41 – 1,46; vychází z celkové délky trvání studie). Co se týče

kombinovaného cílového parametru, a to komplikovaných a symptomatických vředů, byl jejich výskyt ve skupině s

celekoxibem v porovnání se skupinou s NSAID významně nižší, relativní riziko 0,66; 95% interval spolehlivosti 0,45 –

0,97; ovšem nikoliv ve skupině s celekoxibem v porovnání se skupinou s diklofenakem. U pacientů užívajících

celekoxib a současně nízkou dávku kyseliny acetylsalicylové se vyskytovalo 4x více komplikovaných vředů v porovnání

s pacienty užívajícími pouze celekoxib. Výskyt klinicky významného poklesu hemoglobinu (>2 g/dl), potvrzený na

základě opakovaného testování, byl významně nižší u pacientů s celekoxibem v porovnání se skupinou s NSAID,

relativní riziko 0,29; 95% interval spolehlivosti 0,17 – 0,48. Tento významně nižší výskyt uvedené příhody byl zachován

při užívání celekoxibu s kyselinou acetylsalicylovou či bez ní.

V prospektivní randomizované 24týdenní studii bezpečnosti u pacientů, kteří byli ve věku ≥ 60 let nebo měli v

anamnéze vředy žaludku a dvanáctníku (uživatelé ASA byli vyloučení), byl podíl pacientů s poklesem hemoglobinu (≥

2 g/dl) a/nebo hematokritu (≥ 10 %) definovaného nebo předpokládaného GI původu nižší u pacientů léčených

celekoxibem 200 mg dvakrát denně (N = 2 238) ve srovnání s pacienty léčenými diklofenakem SR 75 mg dvakrát

denně v kombinaci s omeprazolem 20 mg jednou denně (N = 2 246) (0,2 % vs. 1,1 % pro definovaný GI původ, p =

0,004; 0,4 % vs. 2,4 % u předpokládaného GI původu, p = 0,0001). Míra klinicky zjevných GI komplikací, jako jsou

perforace, obstrukce nebo krvácení, byla velmi nízká, bez jakýchkoli rozdílů mezi léčebnými skupinami (4-5 na

skupinu).

Kardiovaskulární bezpečnost – Dlouhodobé studie zahrnující subjekty se sporadickými adenomatózními polypy

Byly provedeny dvě studie s celekoxibem zahrnující subjekty se sporadickými adenomatózními polypy, tj. APC

(Prevence adenomu celekoxibem) a PreSAP (Prevence spontánních adenomatózních polypů). Ve studii APC byl na

dávce závislý nárůst kombinovaného cílového parametru kardiovaskulárního úmrtí, infarktu myokardu nebo cévní

mozkové příhody (uznaný) s celekoxibem v porovnání s placebem během 3 let léčby. Studie PreSAP nevykázala

statisticky významné zvýšení rizika pro stejný kombinovaný cílový parametr.

Ve studii APC bylo relativní riziko kombinovaného cílového parametru (uznaného) kardiovaskulárního úmrtí, infarktu

myokardu nebo cévní mozkové příhody 3,4 (95% interval spolehlivosti 1,4-8,5) u dávky celekoxibu 400 mg 2x denně a

2,8 (95% interval spolehlivosti 1,1-7,2) u dávky celekoxibu 200 mg 2x denně, v porovnání s placebem. Kumulativní

podíl tohoto kombinovaného cílového parametru po dobu 3 let byl 3 % (20/671 subjektů) resp. 2,5 % (17/685

subjektů) v porovnání s 0,9 % (6/679 subjektů) u placeba. Nárůsty u obou skupin podle dávek celekoxibu v porovnání

s placebem byly způsobené především zvýšenou četností infarktu myokardu.

Ve studii PreSAP bylo relativní riziko kombinovaného cílového parametru (uznaného) 1,2 (95% interval spolehlivosti

0,6-2,4) u dávky celekoxibu 400 mg 1x denně, v porovnání s placebem. Kumulativní podíly tohoto kombinovaného

cílového parametru po dobu 3 let byly 2,3 % (21/933 subjektů) resp. 1,9 % (12/628 subjektů). Četnost infarktu

myokardu (uznaná) byla 1 % (9/933 subjektů) u dávky celekoxibu 400 mg 1x denně a 0,6 % (4/628 subjektů) u placeba.

Údaje ze třetí dlouhodobé studie ADAPT (Studie prevence Alzheimerovy choroby) neprokázala významně zvýšené

kardiovaskulární riziko celekoxibu v dávce 200 mg 2x denně v porovnání s placebem. Relativní riziko kombinovaného

cílového parametru (kardiovaskulární úmrtí, infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda) v porovnání s placebem

bylo 1,14 (95% interval spolehlivosti 0,61-2,12) u dávky celekoxibu 200 mg 2x denně. Četnost infarktu myokardu byla

1,1 % (8/717 subjektů) u dávky celekoxibu 200 mg 2x denně a 1,2 % (13/1070 subjektů) u placeba.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Celekoxib je dobře absorbován a dosahuje maximálních plazmatických koncentrací přibližně během 2-3 hodin. Podání

s jídlem (s vysokým obsahem tuku) zpomaluje absorpci zhruba o 1 hodinu.

Distribuce

Interindividuální variabilita farmakokinetiky celekoxibu je přibližně 10násobná. V rozsahu terapeutických dávek má

celekoxib farmakokinetiku nezávislou na dávce a času. Vazba na bílkoviny v plasmě činí při terapeutické plazmatické

koncentraci zhruba 97 % a léčivá látka se preferenčně neváže na erytrocyty. Eliminační poločas je 8-12 hodin.

Ustálené plazmatické koncentrace je dosaženo po 5 dnech léčby. Farmakologicky účinná je výchozí látka. Hlavní

metabolity nalezené v oběhu nemají detekovatelnou COX-1 ani COX-2 inhibiční aktivitu.

Biotransformace

Metabolismus celekoxibu je primárně zprostředkován cytochromem P450 2C9. V plazmě člověka byly identifikovány

3 metabolity, neaktivní jako inhibitory COX-1 nebo COX-2, tj. primární alkohol, příslušná karboxylová kyselina a její

konjugát glukuronát.

Aktivita cytochromu P450 2C9 je snížena u jedinců s genetickým polymorfizmem, který způsobuje sníženou aktivitu

enzymů, jako homozygotní polymorfismus CYP2C9*3.

Ve farmakokinetické studii s celekoxibem v dávce 200 mg 2x denně se zdravými dobrovolníky, s genotypem buď

CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*3, nebo CYP2C9*3/*3, byl medián Cmax a AUC 0-24 celekoxibu 7. den u subjektů s

genotypem

CYP2C9*3/*3

porovnání

ostatními

genotypy

přibližně

4násobný

resp.

7násobný.

třech

samostatných studiích s jednou dávkou, zahrnující celkem 5 subjektů s genotypem CYP2C9*3/*3, se AUC 0-24 po

jedné

dávce

zvýšila

přibližně

3násobně

porovnání

normálními

metabolizátory.

Odhaduje

četnost

homozygotního genotypu *3/*3 je 0,3-1,0 % v různých etnických skupinách.

Pacientům, kteří jsou nebo by mohli být slabými metabolizátory CYP2C9 na základě dřívějších zkušeností s jinými

CYP2C9 substráty, je třeba podávat celekoxib s opatrností (viz bod 4.2).

Eliminace

Celekoxib v převážné míře podléhá metabolismu, méně než 1 % podané látky se vylučuje v nezměněné formě močí.

Porucha funkce ledvin

Je jen málo zkušeností s celekoxibem u poruchy funkce ledvin. Farmakokinetika celekoxibu u nemocných s poruchou

funkce ledvin nebyla studována, nepředpokládá se však, že by u těchto nemocných byla výrazně změněna. Při léčbě

nemocných s poruchou funkce ledvin je tudíž nutná obezřetnost. Léčba u nemocných se závažnou poruchou funkce

ledvin je kontraindikována.

Porucha funkce jater

U nemocných s mírnou poruchou funkce jater se objevil průměrný nárůst Cmax celekoxibu o 53 % a AUC o 26 % v

porovnání se subjekty s normální funkcí jater. Odpovídající hodnoty u nemocných se středně těžkou poruchou funkce

jater byly 41 %, resp. 146 %. Metabolická kapacita u nemocných s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater

nejlépe korelovala s jejich hodnotami albuminu. U nemocných se středně těžkou poruchou funkce jater (sérový

albumin 25-35 g/l) by měla být léčba zahájena s polovinou doporučené dávky. Studie nebyly prováděny u nemocných

se těžkou poruchou funkce jater (sérový albumin < 25 g/l) a v této skupině nemocných je celekoxib kontraindikován.

Starší pacienti

Nebyly zjištěny žádné klinicky významné rozdíly mezi staršími osobami černošské a bělošské populace v oblasti

farmakokinetických parametrů celekoxibu.

Plazmatická koncentrace celekoxibu je u starších žen (> 65 let) zvýšena asi o 100%.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Konvenční studie na embryo-fetální toxicitu ukázaly na dávce závislý výskyt diafragmatické hernie u potkaních plodů a

kardiovaskulární malformace u králičích plodů při systémových expozicích volné léčivé látky rovnajících se přibližně

5násobku (potkan) a 3násobku (králík) systémové expozice dosažené při podávání maximální doporučené denní

dávky u člověka (400 mg). Diafragmatické hernie byly též pozorovány ve studiích peri- a postnatální toxicity u

potkanů, které zahrnovaly expozici během periody organogeneze. V této posledně zmíněné studii, při nejnižší

systémové expozici, kdy se tato anomálie vyskytla pouze u jednoho zvířete, odpovídala hraniční hodnota 3násobku

maximální doporučené denní dávky pro člověka.

pokusech

zvířatech

expozice

celekoxibu

stádiu

časného

embryonálního

vývoje

působila

pre-

postimplantační ztráty. Tyto účinky lze předpokládat na základě inhibice syntézy prostaglandinů.

Celekoxib byl vylučován do mléka potkanů. V peri- a postnatálních studiích na potkanech byla pozorována toxicita pro

mláďata.

Preklinická data založená na konvenčních studiích toxicity po opakovaném podání, genotoxicity a karcinogenity,

neprokázala zvláštní riziko pro člověka, s výjimkou rizik zmiňovaných v jiných bodech Souhrnu údajů o přípravku. V

rámci dvouleté studie zabývající se toxicitou byl u samců potkanů pozorován nárůst neadrenální trombózy při

vysokých dávkách.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Tvrdá tobolka100 mg

Obsah tobolky:

monohydrát laktosy

povidon K30

sodná sůl kroskarmelosy

natrium-lauryl-sulfát

magnesium-stearát (E572)

Obal tobolky:

želatina

oxid titaničitý (E171)

Tvrdá tobolka200 mg

Obsah tobolky:

monohydrát laktosy

povidon K30

sodná sůl kroskarmelosy

natrium-lauryl-sulfát

magnesium-stearát (E572)

Obal tobolky:

želatina

oxid titaničitý (E171)

žlutý oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Přípravek Aclexa 100 mg a 200 mg tvrdé tobolky:

Blistr (PVC/Al): 10, 30 a 60 tvrdých tobolek v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Upozornění:

Text na krabičce a blistru je v českém a polském jazyce.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Souběžný dovozce:

SETARIA s.r.o., Pražská 810/16, 102 00 Praha 10

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Aclexa 100 mg tvrdé tobolky 29/084/14-C/PI/011/17

Aclexa 200 mg tvrdé tobolky 29/085/14-C/PI/012/17

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20. 9. 2017

10. DATUM REVIZE TEXTU

20. 9. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace