Leuprorelin Ebb 5 mg Implantat

সুইডেন - সুইডিশ - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

সক্রিয় উপাদান:
leuprorelinacetat
থেকে পাওয়া:
Ebb Medical AB
এটিসি কোড:
L02AE02
INN (International Name):
leuprorelin
ডোজ:
5 mg
ফার্মাসিউটিকাল ফর্ম:
Implantat
রচনা:
leuprorelinacetat 5,25 mg Aktiv substans
প্রেসক্রিপশন টাইপ:
Receptbelagt
পণ্য সারাংশ:
Förpacknings: Förfylld spruta med nål, 1 x 1 implantat
অনুমোদন অবস্থা:
Godkänd
অনুমোদন সংখ্যা:
56349
অনুমোদন তারিখ:
2018-03-07

সম্পূর্ণ নথি পড়ুন

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Leuprorelin Ebb 5 mg implantat

leuprorelin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar

sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Leuprorelin Ebb är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Leuprorelin Ebb

Hur du använder Leuprorelin Ebb

Eventuella biverkningar

Hur Leuprorelin Ebb ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Leuprorelin Ebb är och vad det används för

Den aktiva substansen i Leuprorelin Ebb (leuprorelinacetat) hör till gruppen hämmare av vissa könshormoner.

Leuprorelin Ebb påverkar hypofysen. Efter en kortvarig stimulering minskas produktionen av de hormoner som styr

produktionen av könshormoner i testiklarna.

Detta innebär att koncentrationen av könshormoner sjunker och stannar kvar på denna nivå under behandlingen. När

behandlingen med Leuprorelin Ebb avbryts återgår koncentrationen av hypofyshormoner och könshormoner till den

normala.

Leuprorelin Ebb används för att behandla symtomen vid avancerade hormonberoende tumörer i prostatan

(prostatakarcinom).

Leuprorelin Ebb används också för behandling av lokalt avancerade och lokaliserade, hormonberoende

prostatatumörer i kombination med strålbehandling eller efter strålbehandling.

Leuprorelin som finns i Leuprorelin Ebb kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Leuprorelin Ebb

Använd inte Leuprorelin Ebb

om du är allergisk mot leuprorelin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du är allergisk mot substanser som liknar leuprorelin, såsom goserelin eller buserelin

om din cancer inte är hormonberoende

om du är kvinna eller barn.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Leuprorelin Ebb:

om det är konstaterat att du har högt blodtryck. I så fall kommer läkaren att kontrollera dig noga.

om båda dina testiklar har opererats bort. I så fall kommer inte Leuprorelin Ebb att ge någon ytterligare

sänkning av koncentrationen av manligt könshormon i blodet.

om du redan före behandlingen har symtom från nervsystemet (tryck på ryggmärgen, metastaser i ryggraden)

eller obehag vid urinering på grund av tryck mot urinvägarna. Tala genast om detta för din läkare, han/hon

kommer att kontrollera dig särskilt noga under de första veckorna, om möjligt blir du inlagd på sjukhus.

om sjukdomssymtomen kommer tillbaka (så som smärtor, svårighet att urinera eller svaghet i benen vid

längre tids användning av Leuprorelin Ebb). I så fall kommer läkaren att kontrollera hur behandlingen går

med jämna mellanrum genom kliniska undersökningar (undersökning av prostata via ändtarmen,

bilddiagnostik) och genom att kontrollera dina blodvärden (fosfataser och prostataspecifikt antigen (PSA)

och det manliga könshormonet (testosteron).

om det finns risk att du får osteoporos (benskörhet). Din läkare kommer om möjligt att ge dig ytterligare ett

läkemedel för att förhindra bennedbrytning.

om du har diabetes. I så fall kommer läkaren att kontrollera dig mycket noga.

Depression, som kan vara allvarlig, har rapporterats hos patienter som tar Leuprorelin Ebb. Informera din läkare

om du blir nedstämd/deprimerad under tiden du tar Leuprorelin Ebb.

Tala om för läkaren om du har något av följande:

Hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrytmrubbningar (arytmi), eller om du tar medicin mot detta. Risken för att

drabbas av hjärtrytmrubbningar kan vara förhöjd när man använder Leuprorelin Ebb.

Andra läkemedel och Leuprorelin Ebb

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas

använda andra läkemedel.

Leuprorelin Ebb kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex.

kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det används

tillsammans med vissa andra läkemedel (t.ex. metadon [används mot smärta och vid behandling av

drogberoende], moxifloxacin [ett antibiotikum], antipsykotika [används mot allvarlig psykisk sjukdom]).

Barn och ungdomar

Leuprorelin Ebb är avsett endast för vuxna.

Graviditet och amning

Leuprorelin Ebb är avsett endast för män.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta preparat och cancersjukdomen kan orsaka

trötthet

. Detta är mer sannolikt i samband med konsumtion av

alkohol.

Du ska

alltså

inte köra eller använda maskiner

utan din läkares tillstånd

om detta gäller dig

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning

av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare

eller apotekspersonal om du är osäker

.

3.

Hur du använder Leuprorelin Ebb

Så här får du Leuprorelin Ebb

injektionsstället tvättas

lokalbedövning kan ges för att minska smärtan när implantatet injiceras

Leuprorelin Ebb ges som en injektion under huden (subkutant) i bukområdet

Leuprorelin Sandoz bör endast ges av din läkare eller en sjuksköterska som även färdigställer läkemedlet.

Dosering

Rekommenderad dos är 1 implantat

med 5 mg leuprorelin var tredje månad.

följ läkarens råd om när du ska få Leuprorelin Ebb och tiden mellan injektionerna

Leuprorelin Ebb injiceras en gång var tredje månad. I sällsynta fall kan nästa injektion skjutas upp i upp till

4 veckor, vanligtvis utan att behandlingseffekten påverkas.

innehållet i en förfylld spruta injiceras

sprutan innehåller ett implantat som ger en dos på 5 mg leuprorelin.

Blodprover

Din läkare kommer att ta blodprover regelbundet för att kontrollera om behandlingen fungerar. Efter 3 månaders

behandling kommer din läkare vanligen att kontrollera om din prostatacancer kan behandlas med Leuprorelin

Ebb. Läkaren måste därför kontrollera halten av prostataspecifikt antigen (PSA) och testosteron.

Behandlingens längd

Den behandlande läkaren bestämmer detta. Behandlingen ska fortsätta även om cancersymtomen har avklingat

eller cancern har gått tillbaka.

Prostatacancer kan behandlas med Leuprorelin Ebb i flera år. Om dess effekt är bra och du tolererar

behandlingen väl, kan behandlingen fortsätta utan avbrott. Din läkare kommer att göra vissa tester med

regelbundna intervall för att utreda behandlingens effekt, särskilt om du upplever förnyade symtom, såsom

smärta

urineringssvårigheter

svaghet i benen.

Om du har fått Leuprorelin Ebb för ofta

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare,

sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det är osannolikt att läkaren eller sjuksköterskan skulle ge dig för mycket läkemedel. Om en större mängd ges

av misstag, kommer läkaren att följa upp ditt tillstånd och ge dig lämplig behandling vid behov.

Om du har glömt att använda Leuprorelin Ebb

Kontakta din läkare om du tycker att en dos Leuprorelin Ebb som du får var tredje månad har glömts bort.

Om du slutar att använda Leuprorelin Ebb

Om behandlingen avbrytas utan din läkares tillstånd, kan dina sjukdomsrelaterade symtom förvärras.

Behandlingen får därför inte avbrytas i förtid utan din läkares tillstånd.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal

eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta läkaren omedelbart eller uppsök närmaste sjukhus om du får någon av följande allvarliga

biverkningar:

Allergiska reaktioner

(anafylaktiska reaktioner)

.

Symtomen kan komma plötsligt och vara:

värmekänsla, hudutslag, klåda eller nässelutslag i huden och/eller slemhinnorna

svullnad av ansikte, läppar eller tunga eller andra delar av kroppen

andfåddhet, väsande/pipande andning eller andningssvårigheter

blodtrycksfall, ökad puls, kramper och i de svåraste fallen livshotande hjärt-/kärlsvikt.

Svullnad och smärtor i någon del av kroppen

orsakat av blodpropp i en ven

Andningssvårigheter, bröstsmärtor, svimning, snabb puls, blåaktig hud och missfärgning

på grund av

blodpropp i lungorna.

Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

I början av behandlingen stiger normalt halten av manligt könshormon (testosteron) i blodet under en kort tid. På

grund av detta kan följande sjukdomssymtom tillfälligt förvärras:

skelettsmärtor kan uppträda eller förvärras

man kan få svårt att urinera på grund av tryck mot urinvägarna

tryck mot ryggmärgen

muskelsvaghet i benen

svullnader på grund av vätska i vävnaderna som hindras från att transporteras bort (lymfödem).

De förvärrade symtomen går normalt tillbaka utan att man behöver avbryta behandlingen med Leuprorelin Ebb.

När behandlingen startar ska man överväga att ge ett preparat som motverkar manligt könshormon (ett

antiandrogen) för att minska följderna av den inledande ökningen av manligt könshormon.

Under behandlingens gång sjunker koncentrationen av manligt könshormon till en mycket låg nivå, vilket kan

leda till följande biverkningar hos en del patienter:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

heta vallningar

ökad svettning

skelettsmärtor

nedsatt eller förlorad sexuell lust eller erektionsproblem

minskad testikelstorlek

viktökning

lokala hudreaktioner, t.ex. rodnad eller förhårdnad, smärta, svullnad och klåda vid injektionsstället, som

vanligen går över med fortsatt behandling; i enstaka fall har varböld bildats.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

bröstförstoring hos män

minskad aptit

ökad aptit

depression, humörförändringar

störd sömn

huvudvärk

avvikande känselförnimmelser, t.ex. känsla av stickning och/eller domning

illamående/kräkningar

led- eller ryggsmärta

muskelsvaghet

ökat behov att urinera på natten

behov av att urinera mycket oftare dagtid

svårighet att urinera och smärtor vid urinering

trötthet

svullnad av fotleder, fötter eller fingrar (perifert ödem)

viktminskning

ökad halt av vissa leverenzymer (ALAT, ASAT, GGT) och andra enzymer (LDH, alkaliskt och surt fosfatas)

i blodet.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

allergiska reaktioner som omfattar hela kroppen, t.ex. feber, klåda, ökat antal vita blodkroppar, hudutslag

diarré

torr hud eller torra slemhinnor

smärta i testiklarna

oförmåga att tömma blåsan spontant

ökad svettning nattetid.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

minskade eller ökade blodsockervärden

yrsel

övergående förändringar i smaksinnet

minskat eller ökat blodtryck

håravfall.

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Liksom för andra läkemedel i denna klass: infarkt i hypofysen efter den första injektionen hos patienter med

tumör i hypofysen.

Har rapporterats

(förekommer hos okänt antal användare):

lungsjukdom utan infektion (pneumoni) (främst rapporterat i Japan)

inflammation av lungor, lungsjukdom

i sällsynta fall har varbölder uppkommit vid injektionsstället

förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram)

kramper.

Särskild information

Effekten av Leuprorelin Ebb kan kontrolleras genom mätning av halten manligt könshormon (testosteron) i

blodet och genom andra blodprover (surt fosfatas, PSA = prostataspecifikt antigen). Testosteronhalten stiger

först i början av behandlingen och minskar sedan under två veckor. Efter 2-4 veckor har

testosteronkoncentrationen nått den nivå som man ser efter bortoperation av båda testiklarna och är sedan

konstant under hela behandlingstiden.

I början av behandlingen kan halten av surt fosfatas i blodet stiga tillfälligt. Normala eller nästan normala nivåer

uppnås igen efter några veckor.

När halten av det manliga könshormonet testosteron minskar, vilket sker efter bortoperation av testiklarna eller

vid behandling med läkemedel som hämmar könshormonerna (t.ex. Leuprorelin Ebb), kan bentätheten minska

och risken för frakturer öka (se ”Varningar och försiktighet”). Den minskade bentätheten är dock mer markant

efter bortoperation av testiklarna än efter behandling med Leuprorelin Ebb. Din läkare kommer att överväga att

ge dig ett ytterligare läkemedel för att reglera kalciumomsättningen (en så kallad bisfosfonat).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer

nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Leuprorelin Ebb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, den sterila påsen och sprutans etikett efter EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är leuprorelin (som leuprorelinacetat).

Varje implantat innehåller 5 mg leuprorelin (som leuprorelinacetat).

Övriga innehållsämnen är polymjölksyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Förfylld plastspruta av polykarbonat med kolv av akrylonitril-butadien-styrenkopolymer och nål, förseglat i en påse

av polyetylentereftalat/aluminium/PE-kompositfolie.

Förpackningen innehåller 1 förfylld spruta med 1 implantat.

Parallellimportör

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona

Ompackare

UAB Actiofarma, Kaunas, Litauen eller

UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav., Litauen

Tillverkare

EVER Pharma Jena GmbH, Otto-Schott- Strasse 15, 07745 Jena, Tyskland, eller EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.

KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Österrike eller Sandoz GmbH, Kundl, Österrike

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-09-09

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal.

Läs dessa

anvisningar omsorgsfullt, då applikatorn som kommer med detta läkemedel kan avvika från andra

applikatorer som du använt tidigare.

Bruksanvisningar

Desinficera injektionsområdet på främre bukväggen under navellinjen.

Ta fram applikatorn ur den sterila påsen och kontrollera att implantatet syns inne i applikatorn (se

inramat fält). Kontrollera applikatorn genom att hålla den mot ljuset och granska den eller genom

att skaka den lätt.

Dra kolven på applikatorn

helt tillbaka tills du ser en obruten linje i det andra fönstret

Observera:

Kolven kan skjutas framåt för injektion av implantatet endast om kolven först

dragits

helt ut!

Avlägsna skyddshättan från injektionskanylen.

Håll i applikatorn med den ena handen. Knip med den andra handen tag om patientens hud på

främre bukväggen under navellinjen. Se figuren. Med

injektionskanylsöppningen riktad uppåt,

stick in hela injektionskanylen

. Gör det subkutana sticket i liten vinkel, nästan parallellt med

huden.

Dra

försiktigt applikatorn

tillbaka ca 1 cm.

Detta skapar en punktionskanal för implantatet.

Injicera implantatet i punktionskanalen genom att

helt

trycka in kolven ända tills den knäpper till

med ett klick

Dra ut injektionskanylen. Försäkra dig om att implantatet har injicerats korrekt genom att

kontrollera att kolvens ljusblå spets är synlig i ändan av injektionskanylen.

Uppgifter om dosering, se avsnitt 3 “Hur du använder Leuprorelin Ebb”.

সম্পূর্ণ নথি পড়ুন

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje implantat innehåller 5 mg leuprorelin (som leuprorelinacetat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Implantat.

Vit eller lätt gulaktig stav (längd 10 mm) av cylinderform i förfylld spruta.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Palliativ behandling av patienter med avancerad hormonberoende prostatacancer.

Behandling av lokalt avancerad, hormonberoende prostatacancer; samtidigt med och efter

strålbehandling.

Behandling av lokaliserad, hormonberoende prostatacancer hos patienter med måttlig och hög

risk i kombination med strålbehandling.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Indikationen för behandling bör fastställas och bevakning av långtidbehandlingen bör utföras av

läkare erfarna inom tumörbehandling.

Rekommenderad dos är en (1) engångsdos på 5 mg leuprorelin en gång var tredje månad.

Om administreringsdagen i exceptionella fall uppskjuts med högst 4 veckor, bör inte läkemedlets

terapeutiska effekt äventyras hos de flesta patienter (se avsnitt 5.2).

Särskilda populationer

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion eller för äldre patienter.

Pediatrisk population

Leuprorelin Sandoz är kontraindicerat till barn och ungdomar, se avsnitt 4.3.

Leuprorelin Sandoz kan användas som neoadjuvant eller adjuvant behandling i kombination med

strålbehandling vid lokalt avancerad, hormonkänslig prostatacancer samt som behandling av

lokaliserad prostatacancer hos patienter med måttlig och hög riskprofil.

Administreringssätt

Leuprorelin Sandoz bör beredas och administreras endast av sjukvårdspersonal som är förtrogna med

dessa rutiner.

Ett implantat injiceras subkutant i främre bukväggen.

Före injektion kan ett lokalanestetikum ges.

Som kompletterande behandling rekommenderas att administrering av en antiandrogen påbörjas cirka

5 dagar innan behandling med Leuprorelin Sandoz inleds (se avsnitt 4.4).

Bruksanvisning:

Läs dessa anvisningar omsorgsfullt, då applikatorn som kommer med detta läkemedel kan avvika från

andra applikatorer som du använt tidigare.

Desinficera injektionsområdet på främre bukväggen under navellinjen.

Ta fram applikatorn ur den sterila påsen och kontrollera att implantatet syns inne i applikatorn

(se inramat fält). Kontrollera applikatorn genom att hålla den mot ljuset och granska den eller

genom att skaka den lätt.

Dra kolven på applikatorn

helt tillbaka tills du ser en obruten linje i det andra fönstret

Observera:

Kolven kan skjutas framåt för injektion av implantatet endast om kolven först

dragits helt ut!

Avlägsna skyddshättan från injektionskanylen.

Håll i applikatorn med den ena handen. Knip med den andra handen tag om patientens hud på

främre bukväggen under navellinjen. Se figuren. Med

injektionskanylsöppningen riktad

uppåt, stick in hela injektionskanylen

. Gör det subkutana sticket i liten vinkel, nästan

parallellt med huden.

Dra

försiktigt applikatorn

tillbaka ca 1 cm.

Detta skapar en punktionskanal för implantatet.

Injicera implantatet i punktionskanalen genom att

helt

trycka in kolven ända tills den knäpper

till

med ett klick

Dra ut injektionskanylen. Försäkra dig om att implantatet har injicerats korrekt genom att

kontrollera att kolvens ljusblå spets är synlig i ändan av injektionskanylen.

Både prostataspecifikt antigen (PSA) och den totala testosteronhalten i serum måste bestämmas innan

behandlingen inleds och efter 3 månaders användning av Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat.

Prostatakarcinomet är androgenkänsligt om testosteronkoncentrationen ligger på kastreringsnivå

0,5 ng/ml) efter 3 månaders behandling och PSA-värdet har sjunkit. Om PSA-värdet sjunker klart

och snabbt (ca 80 % av utgångsnivån) kan detta anses vara en god prognostisk indikator för långtids-

svaret på antiandrogenbehandling. Hormonablativ behandling (t.ex. Leuprorelin Sandoz 5 mg

implantat) är indicerad i dessa fall.

Om PSA-värdet förblir oförändrat eller ökar hos patienter som står på testosteronsuppression är

prostatakarcinomet androgenokänsligt. I detta fall är det inte lämpligt att fortsätta med hormonablativ

behandling.

Om patienten emellertid har uppvisat kliniskt svar (t.ex. förbättring av smärt- och dysurisymtom,

minskning av prostatans storlek), måste resultatet betraktas som falskt negativt. I dessa sällsynta fall

ska administrering av Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat fortsätta i ytterligare 3 månader och PSA-

värdet kontrolleras igen. Dessutom ska patienten övervakas mycket noggrant avseende kliniska

symtom.

Behandlingen av avancerat, hormonberoende prostatakarcinom med Leuprorelin Sandoz 5 mg

implantat innebär i allmänhet långtidsbehandling.

Kliniska studier har visat att vid behandling av lokalt avancerad, hormonkänslig prostatacancer i

kombination med strålbehandling är androgendeprivationsterapi i 3 år att föredra framför 6 månaders

androgendeprivationsterapi (se avsnitt 5.1). Kliniska behandlingsriktlinjer rekommenderar

androgendeprivationsterapi i 2–3 år för patienter (T3–T4) som får strålbehandling.

För patienter med lokaliserad prostatacancer och måttlig riskprofil rekommenderas

kombinationsbehandling med strålbehandling och androgendeprivationsterapi med LHRH-agonister i

4–6 månader, medan för patienter med hög riskprofil rekommenderas behandling i 2–3 år.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1, eller mot

något LHRH analoger..

Bekräftat hormonoberoende karcinom.

Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat är kontraindicerat för kvinnor och barn.

4.4

Varningar och försiktighet

Patienter med hypertoni ska övervakas noga.

Det finns en ökad risk för depression (som kan vara allvarlig) hos patienter som behandlas med

LHRH-agonister (gonadotropinfrisättande hormonagonister) som leuprorelin. Patienterna måste

informeras om denna risk och behandlas på lämpligt sätt om symtom uppkommer.

Allergiska och anafylaktiska reaktioner har observerats, både i form av lokala reaktioner på

injektionsstället och systemiska symtom.

Kramper har rapporterats efter godkännandet för försäljning hos patienter med eller utan epilepsi,

kramper eller predisponerande faktorer i anamnesen och som fick behandling med leuprorelinacetat.

Efter kirurgisk kastration orsakar leuprorelin ingen ytterligare minskning av

testosteronkoncentrationen.

På grund av den kortvariga ökningen av testosteronkoncentrationen i serum i början av behandlingen,

vilket tillfälligt kan förvärra vissa sjukdomssymtom, ska patienter med risk för neurologiska

komplikationer, ryggradsmetastaser och urinvägsförträngning följas kontinuerligt under de första

behandlingsveckorna, i möjligaste mån inneliggande på sjukhus.

I början av behandlingen ska administrering av ytterligare ett lämpligt antiandrogent preparat

övervägas för att lindra eventuella sekvele av den inledande testosteronökningen och förhindra

försämring av de kliniska symtomen.

Behandlingsresultatet ska kontrolleras regelbundet (i synnerhet vid tecken på progression trots lämplig

behandling) genom kliniska undersökningar (rektalpalpation av prostata, ultraljud, skelettskintigrafi,

datortomografi) och genom mätning av fosfataser och/eller prostataspecifikt antigen (PSA) samt

serumtestosteron.

Hypogonadism vid långtidsbehandling med LHRH-analoger och/eller orkidektomi kan leda till

osteoporos med ökad risk för frakturer. Utveckling av osteoporos är vanligare efter orkidektomi, med

ökade kortisolnivåer, än efter administrering av LHRH-analoger. Hos högriskpatienter kan tillägg av

en bifosfonat förhindra att bentätheten minskar.

Förändrad glukostolerans har rapporterats hos en del patienter som behandlas med LHRH-analoger.

Diabetiker måste följas mycket noga under behandling med Leuprorelin Sandoz.

Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet.

För patienter med QT-förlängning i anamnesen eller med riskfaktorer för QT-förlängning samt för

patienter som samtidigt behandlas med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (se avsnitt

4.5), bör förskrivare bedöma nytta/risk-balansen inklusive risken för torsade de pointes, innan

behandling med Leuprorelin Sandoz påbörjas.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Eftersom androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet, bör en noggrann övervägning göras

av samtidig användning av Leuprorelin Sandoz med läkemedel som förlänger QT-intervallet, eller

med läkemedel som kan framkalla torsade de pointes såsom klass IA antiarytmika (t.ex. kinidin,

disopyramid) eller klass IIIA antiarytmika (t.ex. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadon,

moxifloxacin, antipsykotika m.fl. (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat är endast avsett för behandling av manliga patienter.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Detta läkemedel kan förändra reaktionsförmågan i sådan omfattning att förmågan att framföra fordon

och använda maskiner försämras, även när läkemedlet används som avsett. Detta beror på den

utmattning som ett litet antal patienter känner, särskilt i början av behandlingen, vilket också kan

orsakas av den underliggande cancersjukdomen.

Detta gäller i ännu högre grad i kombination med alkohol.

4.8

Biverkningar

Initialt under behandlingen sker normalt en ökning av serumtestosteronhalten, vilket tillfälligt kan

förvärra vissa sjukdomssymtom (skelettsmärtor eller förvärrade skelettsmärtor, urinvägsförträngning

och följderna av denna, ryggmärgskompression, muskelsvaghet i benen, lymfödem). Dessa förvärrade

symtom går normalt tillbaka spontant utan att behandlingen med Leuprorelin Sandoz behöver sättas ut.

Biverkningar kan uppkomma när halten av könshormoner minskar.

Tabell över biverkningar:

Biverkningarna anges indelade efter organsystem och frekvens enligt MedDRA:

Mycket vanliga:

1/10

Vanliga:

1/100, <1/10

Mindre vanliga:

1/1 000, <1/100

Sällsynta:

1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynta:

<1/10 000

Ingen känd frekvens:

kan inte beräknas från tillgängliga data

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Immun-

systemet

Allmänna

allergiska

reaktioner

(feber,

klåda,

eosinofili,

utslag)

Anafylak-

tiska

reaktioner

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Metabolism

och nutrition

Minskad aptit,

ökad aptit

Förändring

av diabetes

(ökade eller

minskade

blodsocker-

nivåer)

Psykiska

störningar

Humör-

svängningar,

depression,

sömn-

störningar

Centrala och

perifera

nerv-systemet

Huvudvärk,

parestesi

Yrsel,

övergående

dysgeusi

Liksom med

andra

läkemedel i

denna klass

har mycket

sällsynta fall

hypofysär

apoplexi

efter den

första

administre-

ringen av

leuprorelin

rapporterats

hos patienter

hypofys-

adenom.

Kramp

Hjärtat

QT-förlängn

ing (se

avsnitt 4.4

och 4.5)

Blodkärl

Värme-

vallningar

Blodtrycks-

förändring

(hypertoni

eller

hypotoni),

trombos

Andnings-

vägar,

bröstkorg

och

mediastinum

Lungemboli

Interstitiell

lungsjukdom

Magtarm-

kanalen

Illamående/

kräkningar

Diarré

Hud och

subkutan

vävnad

Torr

hud/torra

slemhinnor,

nattlig

svettning

Alopeci

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Muskulo-

skeletala

systemet och

bindväv

Skelett-

smärtor

Led- och/eller

ryggvärk,

myasteni

Minskad

bentäthet (se

avsnitt 4.4)

Njurar och

urinvägar

Nykturi,

dysuri,

pollakisuri

Urinretenti

Reproduk-

tionsorgan

och

bröstkörtel

Försvagad

eller

förlust av

libido och

sexuell

potens,

minskad

testikel-

storlek

Gynekomasti

Testikel-

smärta

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administre-

ringsstället

Ökad

transpira-

tion,

reaktioner

injektions-

stället t.ex.

rodnad,

smärta,

ödem,

klåda,

vilka

normalt

går

tillbaka

även om

behandling

fortsätter

Trötthet,

perifert ödem

Undersök-

ningar

Vikt-

ökning

Viktnedgång,

ökning av

LDH,

transaminaser

(ALAT,

ASAT),

gamma-GT

och alkaliskt

fosfatas, som

även kan vara

manifestation

av den

bakom-

liggande

sjukdomen

Interstitiell pneumoni har rapporterats efter godkännandet för försäljning, huvudsakligen i Japan.

Observera särskilt

Svaret på behandlingen med Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat kan följas upp med mätning av

serumkoncentrationen av testosteron, surt fosfatas och PSA. Initialt ökar halten av testosteron då

behandlingen påbörjas, men därefter sjunker halten under två veckor. Efter 2–4 veckor är den

uppnådda testosteronkoncentrationen jämförbar med den som observeras efter bilateral orkidektomi,

varefter den förblir konstant under hela behandlingstiden.

En övergående ökning av surt fosfatas kan inträffa i början av behandlingen. Normala nivåer eller nivåer

som närmar sig det normala uppnås som regel inom några veckor.

I sällsynta fall har injektionsrelaterade abscesser förekommit. I ett sådant fall observerades

ofullständig absorption av leuprorelin från depotformuleringen. Därför ska testosteronnivåerna

övervakas i sådana fall.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala.

Webbplats:

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Inga intoxikationssymtom har hittills observerats.

Också när doser om upp till 20 mg leuprorelin per dag administrerats i två år, vilket var fallet i de

första kliniska studierna, observerades inga andra effekter eller biverkningar som skilde sig från de

biverkningar som inträffade efter administrering av 1 mg dagligen eller av 11,25 mg en gång var tredje

månad.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hormoner, gonadotropinfrisättande hormonanaloger

ATC-kod: L02AE02

Leuprorelinacetat, den aktiva substansen i Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat, är en syntetisk analog

till det i kroppen naturligt förekommande hypotalamiska lutropinfrisättande hormonet LHRH som

kontrollerar frisättningen av gonadotropihormonerna LH (lutropin) och FSH (follitropin).

Insöndringen sker från hypofysens anteriora lob. Dessa hormoner stimulerar i sin tur syntesen av

steroider gonaderna.

Till skillnad från fysiologiskt LHRH som frisätts i pulser från hypotalamus, blockerar leuprorelin-

acetat – även benämnt LHRH-agonist – LHRH-receptorerna i hypofysen kontinuerligt under långtids-

behandling och leder efter en initial, kortvarig stimulering till nedreglering. Detta leder till reversibel

suppression av gonadotropinfrisättningen från hypofysen med efterföljande sänkning av

testosteronkoncentrationen.

Den sänkta testosteronkoncentrationen påverkar i sin tur tillväxten av den karcinomatösa

prostatavävnaden, som vanligtvis stimuleras av dihydrotestosteron som produceras då testosteron

genomgår reduktion i prostatacellerna.

Kontinuerlig administrering av leuprorelinacetat leder till en sänkning av antalet och/eller känsligheten

hos receptorerna i hypofysen (nedreglering). Detta leder i sin tur till en sänkning av koncentrationen

av LH, FSH och DHT. Under denna process sjunker testosteronhalterna till kastrationsnivå.

Också djursförsök har visat att leuprorelinacetat har antiandrogen verkan och hämmar tillväxten av

prostatacancer.

Enligt prekliniska och kliniska studier hämmar månatlig behandling med leuprorelinacetat

frisättningen av gonadotropin efter initial stimulering.

Hos människa leder subkutan administrering av leuprorelinacetat till en initial ökning av LH och FSH,

vilket kännetecknas av en övergående ökning av testosteron- och dihydrotestosteronkoncentrationen.

Eftersom en kortvarig försämring av sjukdomssymtomen har observerats hos enstaka patienter under

de 3 första behandlingsveckorna, ska adjuvant administrering av något antiandrogent preparat

övervägas hos män med prostatacancer.

Däremot leder långtidsbehandling med leuprorelinacetat till låga LH- och FSH-koncentrationer hos

alla patienter; androgenkoncentrationer hos män uppnås som liknar nivåerna efter bilateral

orkidektomi. Dessa förändringar uppträder vanligen 2–3 veckor efter behandlingsstarten och bevaras

under hela behandlingstiden. Därför kan man också utreda huruvida prostatacancern är hormonkänslig

och huruvida eventuell orkidektomi är till nytta. Vid behov kan orkidektomi ersättas med

administrering av leuprorelinacetat en gång i månaden. Hittills har det varit möjligt att upprätthålla

och bevara sådana nivåer av testosteron i serum som motsvarar kastrationsnivå i 5 års tid med

kontinuerlig administrering av leuprorelinacetat.

Klinisk effekt

I en randomiserad multicenterstudie i fas III bedömdes leuprorelinacetat hos 263 patienter med lokalt

avancerad prostatacancer, stadium T3–T4 eller pT3, N0, M0.

133 patienter fick en kombination av strålbehandling och androgendeprivationsterapi och

130 patienter fick enbart androgendeprivationsterapi med leuprorelinacetat i mer än 3 år.

På basis av ASTRO (Phoenix-kriterierna), var progressionsfri överlevnad i mer än 5 år 60,9 %

(64,7 %) i kombinationsbehandlingsgruppen jämfört med 8,5 % (15,4 %) i gruppen som behandlades

enbart med hormonterapi (p = 0,0001 [p = 0,0005]).

Enligt ASTRO-kriterierna var risken för sjukdomsprogression 3,8-faldig i behandlingsgruppen som

fick enbart hormonterapi (95 % KI [2,17; 6,49]).

Medianen för klinisk eller biokemisk progressionsfri överlevnad enligt ASTRO-kriterierna var

641 dygn (95 % KI [626; 812]) i gruppen som fick enbart hormonterapi jämfört med 2 804 dygn

(95 % KI [2 090;

–]; p < 0,0001) i kombinationsbehandlingsgruppen.

Vid jämförelse av kombinationsbehandling och enbart androge

deprivationsbehandling konstaterades

ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna gällande lokoregional progression (HR 3,6

[95 % KI {1,9; 6,8}; p < 0,0001]), metastasprogression (p < 0,018) och metastasfri överlevnad

(p = 0,018).

Denna studie visade klart att en kombination av androgendeprivationsterapi och strålbehandling i 3 år

är bättre än enbart androgendeprivationsterapi.

Följande kliniska studier visar att kombinationsbehandling med LHRH-analoger är överlägsen också i

jämförelse med enbart strålbehandling vid behandlingen av patienter med lokalt avancerad

prostatacancer.

I den randomiserade RTOG 85–31-studien ingick 977 patienter med lokalt avancerad prostatacancer,

stadium T1–T3 med lymfknutsmetastaser, genombrott av prostatan eller penetration av

prostatacancertillväxten till sädesblåsorna.

488 patienter behandlades med en kombination av strålbehandling och långvarig

androgendeprivationsterapi med goserelin, medan 489 patienter fick enbart strålbehandling.

Resultaten visar klart att kombinationsbehandlingen är överlägsen jämfört med enbart strålbehandling.

Progressionsfri överlevnad i 10 år var 37 % respektive 23 % (p < 0,001); progressionsfria överlevnad

med PSA-värden < 1,5 ng/ml var 31 % respektive 9 %, frekvensen av lokala recidiv var 23 %

respektive 38 % (p < 0,0001) och progression med metastaser förekom hos 24 % respektive 39 %

(p < 0,0001) av patienterna.

Total överlevnad var 49 % respektive 39 % (p = 0,002) och sjukdomsspecifik dödlighet var 16 %

respektive 22 % (p = 0,0052).

Följande kliniska studie har visat att kombinationsbehandling med strålbehandling och

androgendeprivationsterapi med LHRH-analoger är överlägsen i jämförelse med enbart

strålbehandling för patienter med lokaliserad prostatacancer och måttlig riskprofil.

Den randomiserade kliniska studien i fas III, RTOG 94–08 omfattade patienter med lokaliserad

prostatacancer på stadium T1b, T1c, T2a eller T2b och PSA-värde ≤ 10 ng/ml.

En undergrupp av patienter med måttlig riskprofil på basis av Gleason-poängen 6 och PSA-värde från

> 10 ng/ml till 20 ng/ml eller stadium T2b omfattade 524 patienter i gruppen som fick kortvarig

androgendeprivationsterapi i 4 månader (2 månader före strålbehandling och 2 månader i kombination

med strålbehandling) och 544 patienter i gruppen som fick enbart strålbehandling.

I undergruppen med måttlig riskprofil klarade sig de som fick en kombination av strålbehandling och

androgendeprivationsbehandling med goserelin eller leuprorelinacetat bättre än de som fick enbart

strålbehandling.

Total överlevnad efter 10 år var 61 % respektive 54 % (riskkvot 1,23, 95 % KI [1,02–1,49; p = 0,03]).

Sjukdomsspecifik dödlighet var 3 % respektive 10 % (riskkvot 2,49, 95 % KI [1,50–4,11; p = 0,004])

och biokemisk progression var 28 % respektive 45 % (riskkvot 1,79, 95 % KI [1,45–2,21; p < 0,001]).

Användningen hos patienter med lokaliserad prostatacancer och hög riskprofil baserar sig på

publicerade kliniska studier där strålbehandling administrerats i kombination med LHRH-agonister

inklusive leuprorelinacetat.

Kliniska data ur fem kliniska studier har publicerats och alla visar klart att kombinationsbehandling

med strålbehandling och LHRH-agonister är gynnsammare (EORTC 22863, RTOG 85–31,

RTOG 92–02, RTOG 8610 och D’Amico et al., JAMA 2004). Det var inte möjligt att klart

differentiera studiepopulationen mellan indikationerna lokalt avancerad prostatacancer och lokaliserad

prostatacancer med hög riskprofil.

Kliniska data visar att strålbehandling efterföljd av 3 år av androgendeprivationsterapi bör föredras

över strålbehandling efterföljd av 6 månader av androgendeprivationsterapi.

Kliniska behandlingsriktlinjer rekommenderar 2–3 år av androgendeprivationsterapi för patienter med

prostatacancerstadium

T3–T4.

Nytta av att behandla patienter med metastatisk, kastreringsresistent prostatacancer med

tilläggsbehandling såsom androgensynteshämmare (t.ex. abirateronacetat), antiandrogener (t.ex.

enzalutamid), taxaner (t.ex. docetaxel eller paklitaxel) eller radioaktiva substanser (t.ex. radium-223) i

tillägg till behandling med LHRH-agonister såsom leuprorelinacetat har visats.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Den aktiva substansen leuprorelinacetat frisätts kontinuerligt från mjölksyrans polymer under en

period på upp till 182 dygn (26 veckor) sedan Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat injicerats.

Implantatet består av biologiskt nedbrytbart ämne. Polymeren absorberas på samma sätt som

kirurgiska suturer.

Inom två timmar efter subkutan applikation av en dos Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat nås

maximala serum leuprorelinnivåer på 5 216 pg/ml (5,2 ng/ml).

AUC-värdet under 3 månaders behandling med Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat var 32,4 ng/ml*d.

Mätbara nivåer i serum föreligger i rentav 182 dygn (26 veckor) efter administrering.

Leuprorelin har en distributionsvolym på 36 liter hos män, total clearance är 139,6 ml/min.

Hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion låg nivåerna av leuprorelin inom samma värde-

område som hos patienter med friska njurar respektive frisk lever. Hos några patienter med kronisk

njursvikt konstaterades högre nivåer av leuprorelin i serum. Dock verkar det som om den

observationen skulle sakna klinisk betydelse.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska prövningar med Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat visade att substansen har effekter på

reproduktionsorganen; effekterna var förväntade på basis av de farmakologiska egenskaper för

leuprorelin som är kända.

Karcinogenicitet

Efter subkutan administrering av 0,6–4,0 mg/kg/dag under 12 och 24 månader till råttor observerades

en dosrelaterad ökning av förekomsten av hypofysadenom. Motsvarande effekt konstaterades inte hos

möss vid 24 månaders behandling.

Mutagenicitet

Studier

in vitro

in vivo

med leuprorelinacetat för detektion av genetiska och kromosomala

mutationer har inte visat att preparatet skulle ha någon mutagen potential.

Reproduktionstoxicitet

I reproduktionstoxicitetsstudier som gjorts på kanin konstaterades ökad fetal mortalitet och nedsatt

fetal vikt. Effekten på den fetala mortaliteten är förväntad mot bakgrund av läkemedlets farmako-

dynamiska verkningar.

Lokal tolerans

Prekliniska prövningar som gjorts på hund och kanin visade att Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat

har god lokal tolerans.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Polymjölksyra.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

4 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Förfylld spruta av polykarbonatplast med en kolv av akrylonitrilbutadienstyrenkopolymer och en

injektionskanyl försluten i en påse av polyetylentereftalat/aluminium/PE-kompositfolie

Förpackningar: 1 x 1 implantat med 5 mg leuprorelin (som acetat)

2 x 1 implantat med 5 mg leuprorelin (som acetat)

3 x 1 implantat med 5 mg leuprorelin (som acetat)

5 x 1 implantat med 5 mg leuprorelin (som acetat)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 Köpenhamn S

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

42229

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2009-11-20

Datum för den senaste förnyelsen: 2012-04-19

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-12-14

একই পণ্য

এই পণ্য সম্পর্কিত সতর্কতা অনুসন্ধান করুন

দস্তাবেজ ইতিহাস দেখুন

এই তথ্য শেয়ার করুন